Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar Verksamhetsplan 2013"

Transkript

1 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 och förslag till Valberedningen.

2 Året 2012 har präglats av mycket regn och få soldagar. Under tidig vår hade vi en förhoppning att kunna öppna golfbanan tidigt men då ytterligare nederbörd föll efter återigen en snörik vinter kunde banan först öppnas med ordinarie greener i slutet av april. Därefter följde först en solfattig sommar med endast 5-6 riktiga soldagar följt av en mycket blöt höst. Trots detta väder har golfbanan under större delen av året varit i mycket fint skick med snabba greener och bra fairways. Även om golfbanan har varit bra så har det dåliga vädret påverkat spelaktiviteten i jämförelse med föregående år. Glädjande är att nivån på medlemsspel är hög, till och med något högre än föregående år. Samtidigt ser vi att nivån på gästspel har minskat kraftigt, i synnerhet för vanlig greenfee, medan nivån på gäst till medlem är i nivå med föregående år. Vi har samtidigt kunnat bibehålla en hög intäktsnivå från företagspartners på en allt mer konkurrensutsatt marknad. För företagsspel ser vi att spelaktiviteten är i nivå med de senaste 3 åren. Positivt är också att vår ekonomi har fortsatt att utveckla sig positivt, främst genom en fortsatt god kostnadskontroll och höga företagsintäkter. Skuld till bank beräknas minska med 1,5 mkr till 10,5 mkr. Vid föregående årsskifte gav styrelsen ut en handlingsplan, ett dokument som ger en vägledning till hur styrelse och VD resonerar kring verksamheten fram till Innehållet i handlingsplanen prövas löpande och förändringar kan ske mellan åren då förutsättningarna, främst de ekonomiska kan förändras. Under 2012 har ett stort antal åtgärder gjorts på golfbanan och för vårt klubbhus och klubbhusområde för att fortsätta med de kontinuerliga förbättringar som behövs för att hålla en hög standard. Dessa har koncentrerats till: Tee Fortsatt renovering av gamla utslag och ny röd tee hål 7 Ny röd tee på hål 9 och renovering av röd hål 11 färdigställdes under våren Ny röd tee på hål 7 är anlagd och gräs kommer att läggas på under våren Detta är en milstolpe då vi under många år försökt att få tillstånd att gräva i detta känsliga område. När denna tee är klar har vi grästee på samtliga hål. Gul och vit tee på hål 3 och hål 4 har renoverats. Markarbeten har gjorts under hösten 2012 och gräs kommer att läggas på under våren Fairways Extra fokus hål 7 och 17 Under 2012 påbörjade vi ett projekt för att förbättra de två fairways (hål 7 och 17) som håller lägst kvalitet. Båda fairways har hålpipluftats 4 gånger under säsongen och i samband med dessa arbeten har gammal lerjord tagits bort och ersatts med dressand. För fairway på hål 7 har det primära problemet legat i att jordmånen (lera) allt som oftast varit torr och mycket kompakt, vilket har begränsat gräsets möjligheter till etablering. Det har varit svårt att få fram en tät och jämn spelyta och istället har gräset växt i tuvor. Genom hålpipluftning och tillförsel av sand har vi kunnat skapa förutsättningar för syre att tränga ner i jordmånen samtidigt som sanden har hjälpt till att luckra upp marken. I och med årets insatser har jordmånen förbättrats något. Vi ser ett fortsatt behov av åtgärder och arbetet med hålpipluftning kommer enligt plan att fortsätta under

3 3 För fairway på hål 17 har vi ett nästintill rakt motsatt problem med en spelyta som under långa tider av säsongen ligger i skugga och allt som oftast är blöt. Vi ser samtidigt att en stor del av vätan också har lagt sig som pölar ovanpå fairway. Även om årets säsong har varit rekordblöt så ser vi även dessa tendenser andra år. Här har vi också arbetat med hålpipluftning och sanddressning för att öka syretillförseln till gräsets rötter och luckra upp marken. Huvudproblemet för hål 17 är inte grästillväxten utan först och främst ytvatten som trycker fram lera. Genom att luckra upp marken är ambitionen att ytvatten skall ges bättre möjligheter att tränga ner i marken och därefter ansluta till befintliga dräneringar. Arbetet fortsätter under 2013 och därefter tar vi beslut om eventuellt fortsatta åtgärder. Bunkrar Snyggare bunkerkanter och jämnare fördelning av sand I medlemsenkäten som genomfördes hösten 2011 framkom många förslag och synpunkter på våra bunkrar. Som en effekt lades mycket mer tid i det dagliga arbetet på att sköta våra 46 bunkrar på golfbanan. Personalen krattar och arbetar igenom alla banans bunkrar minst 2 gånger per vecka där en stor del av tiden läggs på att skotta tillbaka sanden in till mitten. I vår skötsel strävar vi efter ett jämnt sanddjup på 7 cm, ett mått som arbetades fram under Projekt Green 2007 tillsammans med PGA och SGF. Tyvärr ser vi att ojämnheten återuppstår relativt fort efter några spelarbesök i bunkrarna mer sand i kanterna och mindre i bunkerns mitt. Vissa bunkrar är också mer "populära" än andra. Här skulle en avsevärd förbättring i jämnhet kunna ske genom att golfspelare istället för att dra med sig sanden mot kanterna sköt in den mot mitten. Under året har vi undersökt möjligheten att på sikt ändra konstruktionen på vissa plana bunkrar där sanden oftast och snabbt förskjuts till kanterna. En djupare konstruktion ledare till att delar av den bortslagna sanden kan rinna tillbaka till bunkerns mitt. Tyvärr skulle ett sådant arbete bli mycket omfattande och dyrbart då det medför nya dräneringsarbeten konstruktion av avrinningsytor. Driving range Fokus på säkrare spel Vi har under året haft allt för många incidenter med golfbollar som har slagits över och förbi driving range området. Vi har begränsade markutrymmen för träning och visst skulle flera säkert önska att rangen var längre än den är men vi måste rätta oss efter det utrymme som finns idag. Vi har tvingats uppföra ytterligare ett staket bakom och till vänster om det befintliga staketet. Vår head pro har bytt ut alla vita träningsbollar till gula som flyger kortare. Vi kommer också att se över ytterligare åtgärder, men i slutändan måste den enskilde golfspelaren rätta sig efter de förhållningsregler som gäller samt alltid värna om ett säkert golfspel. Klubbhus och entréområde Under 2012 har vi gjort klart renoveringen av poolområdet med en ny dusch, ett vitt staket, ny stenläggning och gräsmatta. Under hösten har vi även byggt en ny altan som binder ihop restaurangen med poolområdet. Under året har även stora insatser gjorts med målning av klubbhusfasad inklusive starterhuset vid första tee. Vidare har flera allmänna ytor målats invändigt samt herrarnas omklädningsrum där även de gamla möblerna byttes ut.

4 4 Projekt Tomtmark En ny detaljplan för Torpamarken vann laga kraft den 27 juni Som vi har informerat löpande om de senaste två åren har vi arbetat för att nå en ny detaljplan för Torpamarken, ett område norr om den inre klubbhusparkeringen. Avsikten med detta arbete har varit att få säljbara tomter. Under hösten påbörjades ett avstyckningsarbete med Lantmäteriet. Ett arbete som beräknas ta ca 6 månader och stå klart före årsstämman i april Mer information om detaljplanearbetet står att läsa senare i dokumentet. Handlingsplan Förutsättningar 2013 Oförändrade årsavgifter Oförändrad skuldnivå vid årets slut Renovering av restaurangkök Styrelsens övergripande mål för verksamheten är en årlig amortering av bankskulden tillsammans med en successiv och kontinuerlig förbättring av vår anläggning i syfte att göra våra medlemmar ännu mera nöjda med Wermdö Golf & Country Club. Inför varje år görs särskilda antaganden där hänsyn tas till föregående års erfarenheter men också väsentligheter som vi förutser inför varje nytt verksamhetsår som behov och konjunkturläge. Ekonomi Vår verksamhet har de senaste åren baserats på en relativt fast intäktsnivå som utgörs av medlemsavgifter, hyror, föreningsintäkter (netto) samt en väl avvägd och kalkylerad intäktsnivå från greenfee och gäster. Positivt de senaste 5 åren är att våra faktiska intäkter från framförallt företag har överträffat vår budget, vilket tillsammans med en hård kostnadskontroll har inneburit att ytterligare förbättringar i vår anläggning har kunnat göras samtidigt som vår skuld till bank har minskat snabbare än förväntat. Samtidigt är inte banombyggnaden, Projekt Green 2007 ännu betald och skuld till bank beräknas till årsskiftet vara 10,5 mkr. De senaste 3 åren har vi haft årliga räntekostnader på i snitt 450 tkr uppgick klubbens räntekostnader till tkr. Drygt 550 kr per medlem har gått till att betala på klubbens lån. Huvudskälet till en amortering av bankskulden är självklart att styrelsen hellre ser att klubbens intäkter används till att utveckla WGCC snarare än att betala räntekostnader. Sedan 2008 har vi ställts mot flera olika yttre ekonomiska förutsättningar, kraftiga konjunkturtoppar till snabba och sedermera förutsedda och utdragna konjunkturnedgångar. WGCC är en klubb som alltid har finansierat en stor del av sin verksamhet via externa gäst- och företagsintäkter. Även om vi har lyckats behålla en relativt hög intäktsnivå från företagssamarbeten, i synnerhet i jämförelse med andra golfklubbar i vår region, så kan även vi se stora skillnader mellan åren. Inför 2013 och i de kontakter som har hållits med flera av våra partners vittnas om stramare ekonomiska förutsättningar. Samtidigt är våra befintliga partners mycket nöjda med WGCC. Vi har de senaste åren fått en mycket god renommé bland såväl privatpersoner som företagare och många framhåller hög avkastning på satsade pengar. Våra interna förutsättningar bedöms som goda samtidigt som konjunkturläget kan begränsa företagens möjligheter till golfaktiviteter.

5 5 I budgeten för 2013 kan vi inte räkna med en total intäktsnivå från gäster och företag i nivå med utfallet för Dessa intäkter motsvarar i snitt kronor per andelsägare. Våra intäkter från greenfee är än mer oförutsägbara och har pendlat ännu kraftigare mellan åren såg vi en kraftig uppgång i greenfeeintäkterna samtidigt som företagsintäkterna också minskade som en del av en kort konjunkturnedgång. Det är troligt att privatkonsumtionen ökar när företagen väljer att vara mer återhållsamma. Samtidigt vet vi att väder är den enskilt största påverkansfaktorn för våra greenfeeintäkter. Utveckling medlemmar, årsavgifter och nivån på andelsöverlåtelser När vi tittar på medlemsutvecklingen inom Svensk Golf ser vi att antalet aktiva medlemmar (anslutna till en SGF-klubb) har minskat med ca personer mellan toppen 2004 till De senaste åren har minskningen legat på ca personer per år. Vårt förbund är unikt i detta att vi är den idrott som attraherar flest nya medlemmar samtidigt som vi också är det förbund som tappar flest medlemmar per år brutto. Hur påverkar detta då WGCC? Vi går för närvarande igenom en stor generationsväxling och bara under 2012 har ungefär 50 andelar bytt ägare. Vi ser vidare att efterfrågan inte alltid möter utbudet varpå priset på andelarna har utvecklats negativt sedan toppen 2007 för att det senaste året ha stabiliserats på en lägre nivå. Vi ser också att nya medlemmar företrädesvis är erfarna golfare kanske för att man som "ny golfare" ännu inte är beredd på att betala för en golfandel i en klubb när billigare distansmedlemskap finns att tillgå. Medlemsavgiften består av en förenings- och en spelrättsavgift. I prognos för 2012 svarar de totala medlemsintäkterna för 55 % av omsättningen. Medlems- och spelrättsavgiften är idag kronor (700 kr respektive kr) och vi har cirka 800 seniormedlemmar. Medlemmarna har gjort extraordinära insatser under en följd av år som en del i avbetalningen av Projekt Green 2007, Projekt Ladan samt som en del i förlusttäckningen av förlorade gäst- och företagsintäkter under ombyggnaden. Dessa extra avgifter har kraftigt bidragit till att stärka klubbens likviditet. Hur påverkar detta då WGCC? Vi går för närvarande igenom en stor generationsväxling och bara under 2012 har ungefär 50 andelar bytt ägare. Vi ser vidare att efterfrågan inte alltid möter utbudet varpå priset på andelarna har utvecklats negativt sedan toppen 2007 för att det senaste året ha stabiliserats på en lägre nivå. Vi ser också att nya medlemmar företrädesvis är erfarna golfare kanske för att man som "ny golfare" ännu inte är beredd på att betala för en golfandel i en klubb när billigare distansmedlemskap finns att tillgå. Medlemsavgiften består av en förenings- och en spelrättsavgift. I prognos för 2012 svarar de totala medlemsintäkterna för 55 % av omsättningen. Medlems- och spelrättsavgiften är idag kronor (700 kr respektive kr) och vi har cirka 800 seniormedlemmar. Medlemmarna har gjort extraordinära insatser under en följd av år som en del i avbetalningen av Projekt Green 2007, Projekt Ladan samt som en del i förlusttäckningen av förlorade gäst- och företagsintäkter under ombyggnaden. Dessa extra avgifter har kraftigt bidragit till att stärka klubbens likviditet. För 2013 planerar styrelsen för oförändrade årsavgifter.

6 6 Lägre driftkostnader De senaste åren har WGCC reducerat sina driftskostnader med cirka tkr. Vi har nu nått ett kostnadsläge som det är svårare att skära i ytterligare om vi vill behålla vår kvalitetsnivå. De kommande åren måste vi däremot räkna med en ökning med 2-3 % per år för material och drivmedel och för personal med ca 3 % per år. Med en fortsatt hård budgetstyrning räknar vi med att kunna motverka att kostnadsökningarna totalt sett slår igenom fullt ut. Finansiering I samband med Green 2007 tog WGCC upp lån på 23 Mkr. Återbetalning av detta lån har påbörjats dels genom medlemstillskott och dels genom ett starkt kassaflöde. Vid årsskiftet 2010/2011 var låneskulden 14,6 mkr, 2011/ ,1 mkr och prognos för utfall 2012/2013 är 10,5 mkr. Resultaträkning, tkr prognos budget utfall Intäkter Medlems- och spelrättsavgifter Greenfee Företagsavtal Hyror Övriga intäkter Summa Intäkter Kostnader Personal Bana Främmande tjänster Föreningskostnader Övriga kostnader Fastigheter Summa Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Finansnetto ÅRETS RESULTAT Låneskuld, kr

7 7 Projekt Torpamarken Avyttring av mark/fastigheter Årsmötesbeslut redan 2006 I de beslutsunderlag för projekt Green 2007 som lades fram vid tre årsmöten under 2004 och 2005 ingick en försäljning av den så kallade Ålstäksmarken (området bakom 3: ans utslag som vetter mot Grisslingefjärden) som en åtgärd för att begränsa klubbens upplåning som följd av det stora och omfattande projektet. En förutsättning var att Värmdö kommun beslutade om en ändring av gällande detaljplan så att bostadsbyggande skulle tillåtas, något som styrelsen efter förberedande kontakter med kommunen bedömde som en realistisk möjlighet. För att vinna tid i avvaktan på kommunens beslut lade styrelsen fram en proposition till det ordinarie årsmötet den 30 mars 2006 med innebörd att styrelsen skulle få fullmakt att avyttra Ålstäksmarken om och när detta skulle vara möjligt. Årsmötet godkände styrelsens förslag och beslutet konfirmerades på ett extra årsmöte den 26 juli samma år. Det visade sig dock under det fortsatta arbetet med planändringsfrågan att kommunen inte var beredd att ändra planen för Ålstäksmarken på grund av strandskyddsreglerna. Diskussioner och förhandlingar hade då pågått i mer än tre år. Och utan en ändring i kommunens ställningstagande är en avyttring av Ålstäksmarken inte möjlig. Torpamarken i stället för Ålstäksmarken I stället har, som styrelsen löpande informerat om, arbetet sedan hösten 2010 inriktats på att få en ny detaljplan för ett markområde med arbetsnamnet Torpamarken, som ligger norr om den inre parkeringen. Även om arbetet med detta inte heller varit helt enkelt, har det kunnat ske i en mer konstruktiv dialog med företrädarna för Värmdö kommun. En planändringsfråga är alltid tidskrävande och vårt ärende har dessutom överklagats till Länsstyrelsen. Men efter vederbörliga beslut i kommunstyrelsen och även länsstyrelsen vann en ny detaljplan för Torpamarken, med bostadsbebyggelse tillåten, slutligen laga kraft den 27 juni i år. Efter detta har klubben gått vidare med att initiera en lantmäteriförrättning i syfte att bilda avyttringsbara tomter. Projekt Torpamarken del av planbeskrivning - 2 säljbara tomter Planområde Minsta tomtstorlek Sammanlagda byggnadsarea per fastighet inkl komplementsbyggnad inkl komplementsbyggnad om max 50kvm Båda tomterna ansluts till kommunalt vatten Genomförandetid kvm kvm 250 kvm envåningshus 200 kvm två våningshus 15 år

8 8 Lägre lånenivå ett prioriterat mål Klubbens finansiella ställning har markant förbättrats sedan den tunga investeringsperioden med Green 2007 och Ladan avslutades för ett par år sedan. Det är resultatet av en god utgiftskontroll samtidigt som de externa intäkterna har varit stabila på en hög nivå. Den låga räntenivån har naturligtvis också varit till vår fördel. I slutet av 2012 beräknas utnyttjandet av våra banklån uppgå till ca 10,5 mkr, en minskning med drygt 10 mkr sedan Styrelsen anser att en ytterligare sänkning av lånenivån skall fortsätta att vara ett prioriterat mål. På sikt bör vi helt lösa fastighetslånet och bara behålla en rörelsekredit för att fånga upp säsongmässiga och andra svängningar i verksamheten. Om klubbens verksamhet fortsätter att ge överskott, vilket naturligtvis är målet, resulterar det i en successiv återbetalning av banklånet. Samtidigt måste vi i detta ta hänsyn till de förutsättningar som ges för att bedriva verksamheten som t ex konjunkturläge, intresse för golfspel och väder. Styrelsens övergripande mål är ett skuldfritt Wermdö Golf & Country Club och en försäljning av de tomter som nu håller på att bildas skulle betyda ett stort steg i den riktningen. Förslag till årsmötet: att fullfölja 2006 års beslut Styrelsens arbetsinriktning är att framlägga ett förslag till årsmötet den 23 april 2013 att, i överensstämmelse med 2006 års beslut, styrelsen får mandat att fullfölja planerna att minska klubbens låneskuld genom avyttring av Torpamarken. Försäljningen skall ske vid lämpligt tillfälle och när gynnsamma affärsmässiga förutsättningar bedöms föreligga. Av 18 i klubbens stadgar framgår att beslut om avyttring av fast egendom skall fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, med biträde av minst 2/3 av samtliga röstande. Det senare av dessa möten får äga rum tidigast 90 dagar efter det första. Detta av framförallt 3 skäl: Vi äger vår fina anläggning och att dessutom vara i det närmaste oberoende av externa lån skulle innebära en stor handlingsfrihet och stabilitet för verksamheten. Även om räntenivån är låg uppgår räntekostnaderna bara för 2012 till ca 450 tkr. De senaste 3 åren har vi haft räntekostnader på drygt tkr, pengar som kan användas bättre i verksamheten. Dessutom måste man räkna med stigande lånekostnader mot bakgrund av både nya regler för bankerna och effekter av eurokrisen. Vi vill undvika stora årsavgiftshöjningar för att möta nödvändiga och delvis tvingande investeringar i vår anläggning.

9 9 Fastighet Wermdö Golf & Country Club består idag av ca 80 hektar, varav ca 25 hektar är vatten. Våra fastigheter som klubbhus, lillstugan, ladan och våra hyresfastigheter (Trädgårdsmästarbostaden, Sjöstugan och Tjänstebostäderna) består idag av ca xxxxx km varav xxxxx är kallyta. Vår verksamhet ska på en relativt begränsad omsättning förvalta ett stort mark- och fastighetsbestånd och med ovan nämnda arealer måste vi vara beredda på årliga och stora underhållskostnader. Inom golfklubben bedrivs även annan verksamhet genom entreprenörer som shop, restaurang och café. Här har vi ett fastighetsägaransvar att tillse att lokalerna är i brukbart skick enligt de regler och riktlinjer som följer med t ex mat- och varuhantering. I januari 2013 påbörjas därför en nödvändig renovering av restaurangköket med fokus först och främst på el, ytskikt, ventilation och vvs. Senast köket renoverades var 19xx. Varje år genomgår restaurangen flertalet inspektioner (Miljö & Hälsa) och sedan ett par år tillbaka har kökets skick påtalats. Här har slagits ner på kökets skick som begränsar krögarens möjlighet till renhållning. Inför 2012 planerade vi att starta renoveringen under senhösten och i budgeten hade del av renovering avsatts med tkr. Vi har löpande fört samtal med våra krögare och tänkt entreprenör och fann att den lämpligaste tiden för renovering var med start i början av januari Hela renoveringen beräknas kosta tkr och kostnaden belastar Köket Under januari-mars 2013 gör vi en genomgripande renovering av restaurangköket. Toaletter Under de närmaste åren finns ett påtagligt behov av att renovera våra publika toaletter i Klubbhus och i Ladan. Utvändig renovering Delar av "gamla" klubbhuset behöver putsas och målas inom de närmaste åren. Samma behov föreligger för Ladan. Samtidigt behöver vi även se över de mest väderutsatta fasaderna för framförallt Tjänstebostäderna. Planteringar och blommor Planteringar och blommor ska ytterligare ses över och hållas i gott skick under hela sommarhalvåret. Tennisbanan Tennisbanan skulle ha gjorts i ordning under 2012 men vår externa entreprenör höll sig inte inom den ursprungliga kostnadsuppskattningen utan offerten hamnade på en betydligt högre nivå. Vi kommer att undersöka ytterligare leverantörer och göra en ny beläggning snarast. Golfbanan Tee Vårt teerenoveringsprogram har pågått ett antal år och vi har nu lagt nya tees på hål 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11. Green 2007 medförde att vi anlade nya tees på hål 5, 8, 10, 16, och 17. Tee på hål 14 och 15 är också av bra kvalitet. Nu återstår att renovera tees på hål 6, 13 och 18. Detta arbete kommer att göras de kommande åren så att alla gamla utslag med behov är genomgångna. Fairway 7 och 17 Vi fortsätter med åtgärder för att förbättra fairways på hål 7 och 17 under 2013 och gör en utvärdering under året. Ännu så länge har det gett bra effekt på hål 7. Dräneringen av fairway på hål 17 är mer komplicerad och vi måste inse att trots stora ansträngningar kommer delar av fairway på hål 17 vid kraftigt regn att vara blöt. Fairway hål 17 är en av de mest utsatta spelytorna som ligger i en svacka i ett norrläge med begränsade soltimmar. En helrenovering av fairway inklusive uppbyggnadsmaterial, såbäddsmaterial, sådd och dränering beräknas kosta ca 600 tkr. Arbetet sker då i egen regi.

10 10 Övningsområde - Driving range och närspel - hål 19 Vår driving range är begränsad i utrymme och går inte att utöka. Under 2013 ska vi förändra placering av avståndsmarkeringar och fortsätta med att upprusta utslagsområdet med mattor. På lite längre sikt planerar vi att anlägga ett 19e hål kombinerat med övningsområde mellan restaurang och bryggorna. Det finns en skiss som vår banarkitekt Bob Kaines tagit fram. Här ser vi en logisk utveckling om vi säljer tomtmarken den sk Torpamarken med kortspelsområdet. Efter det anlägger vi detta 19e hål/övningsområdet och sedan har vi möjlighet att renovera t ex 17e fairway. Då finns det en reservgreen att använda under pågående ombyggnad. Banmaskiner Det finns ett löpande behov av banmaskiner. Under hösten 2012 köptes en ny bunkerkrattningsmaskin in och för 2013 är det först och främst prioriterat med en ytterligare ruffklippare. Medlemsnytta Vi kommer att satsa ännu mera på medlemsnytta under de kommande åren och jobba för att behålla vår fina WGCC-anda. Vi har haft stor omsättning av medlemmar under de senaste åren. De som lämnar gör det för att de flyttar eller för att de på grund av tilltagande ålder slutar spela golf. De som kommer som nya medlemmar spelar normalt mer golf än de som lämnat. Introduktion för nya medlemmar Under 2011 och 2012 har vi fått cirka 70 nya medlemmar. Under våren 2013 kommer vi att kalla till en introduktionsträff för nya medlemmar och sedan repetera detta vid behov. Klubbaftnar På prov kommer vi under våren 2013 att göra ett par klubbaftnar med intressanta föredragshållare där vi får tillfälle att träffas också under andra former. Under säsongen har vi Countrydag, St Olofs tävling följt av middag och många andra aktiviteter med lite olika inriktning. Tävlingsprogrammet Tävlingsprogrammet kommer att följa den inslagna vägen med en stor tävling per månad parallelltmed onsdagstävlingar för dam och herr, veteranernas måndagstävlingar och juniorernas tisdagstävlingar. Välkomna med synpunkter och förslag senast 1 februari 2013! Motivera dem gärna så konkret som möjligt! Styrelsen, Wermdö Golf & Country Club Sänd till eller till WGCC, Torpa, Värmdö Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013.

11 Information från Valberedningen 11 Klubbens styrelse ska enligt stadgarna 16 bestå av ordförande samt 6-12 övriga ledamöter. Den nuvarande styrelsen består av ordförande samt 7 ledamöter. Mandatperioden utgår för: ordföranden Bengt Möller, ordföranden väljs alltid enligt stadgarna för ett år, samt för ledamöterna Anders Keller, Anne Ekblad och Peter Norberg som enligt stadgarna valts för två år. Styrelsens övriga ledamöter Fredrik Bergström, Conny Edlundh, Anne-Charlotte Lilienberg och Göran Palmér, är valda till årsmötet Klubbens revisorer, aukt. revisor Marine Gesien (Ernst & Young) och Gunnar Schmidt med suppleanterna aukt. revisor Camilla Ingvarsson (Ernst & Young) och Lillemor Sundt är alla valda på ett år. Av valberedningens ledamöter står Rolf Wassing stadgeenligt i tur att avgå. Medlemmar är välkomna att lämna förslag till befattningshavare senast den 1 februari 2013 till Rolf Wassing Tfn För valberedningen Rolf Wassing Elisabeth Svensson Nils Bergkvist Ordförande

Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april

Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april Omvärldsanalys - utdrag Antalet medlemmar i SGF anslutna GK: s minskar med netto 10 000 per år Tappat 75 000 sedan 2004 Alltfler rapporter om försämrad drift och ökad

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Arrendet. Hvilan. Stadgar. Finansiering. Drottningholm den 15 oktober 2009

Arrendet. Hvilan. Stadgar. Finansiering. Drottningholm den 15 oktober 2009 Drottningholm den 15 oktober 2009 Till medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb Bäste medlem, Vår golfbana har nu fyllt 50 år och Klubben skall lägga grunden för en ny period så vår golfbana blir

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Utvecklingsförslag Upplands GDF

Utvecklingsförslag Upplands GDF Utvecklingsförslag Upplands GDF agenda Golfen är del av Upplevelseindustrin, men arbetar med stora utmaningar Öregrunds Golfklubb Stärker sin konkurrenskraft både mot medlemmar och gäster Utvecklingsförslag

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club 4 september 2012 21:55 Svara: jens.ullstrom@wgcc.se Till: ac@lilienberg.se

Wermdö Golf & Country Club <jens.ullstrom@wgcc.se> 4 september 2012 21:55 Svara: jens.ullstrom@wgcc.se Till: ac@lilienberg.se Anne-Charlotte Lilienberg WGCC Nyhetsbrev Augusti 2012 2 meddelanden Wermdö Golf & Country Club 4 september 2012 21:55 Svara: jens.ullstrom@wgcc.se Till: ac@lilienberg.se

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER Projektgruppen som under året träffats vid ett flertal tillfällen har konstaterat att befintligt klubbhus har en rad fel

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Växjö 2010-06-20 Slite GK Box 24 620 30 Slite Mikael Frisk Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Syfte med besöket: Medverkande: Vi skulle titta på banan och se vad vi kan göra åt dem blöta

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar - förslag till banförbättringar Projektgrupp Urban Henriksson Åke Lindahl Per-Ola Karlsson Roland Holmgren Annika Wallqvist Dan Lövgren Januari 2007 Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013-

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB svb. RT har investerat 50.000 kr för bolagsbildandet (aktiekapital) RT äger alltid minst 51% Status 11 okt 2012: 196 aktieägare 247.000 kr i nytt aktiekapital

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Greenrenovering från idé till färdig produkt.

Greenrenovering från idé till färdig produkt. Greenrenovering från idé till färdig produkt. Hulta Golfklubbs historia 1972 Klubben bildas 1978 Första 9 hålen byggs 1981 Komplett 18 hålsanläggning 1990 Fairwaybevattning installeras 2000 Ny greenkeeper

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Tid: Lördag den 16 maj kl. 10.00 Plats: Folkets Hus, Hunnebostrand 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande vid stämman 4

Läs mer

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler Äntligen! Nu är våren här, om än förbaskat sent. Vädret i april var som bekant en smula ambivalent. Ena dagen värmde solen riktigt skönt för att någon dag senare vara gömd bakom regntunga moln och kylan

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7. 1. Bakgrund

Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7. 1. Bakgrund Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7 1. Bakgrund Golf har sedan ett antal år tillbaka utvecklats mot att bli en konsumtionsvara och fritidssysselsättning bland många andra och i stor konkurrens

Läs mer

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014 Styrelsen via Lennart Almqvist 131027 01 1(7) Vision En av landets mest omtyckta golfanläggningar under ständig utveckling med aktiva medlemmar och nöjda gäster. Framgångsfaktorer/Värdegrunder Bemötande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Årsredovisning 2002-01-01 2002-12-31 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken i Solna får härmed avge berättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2006 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2006 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Vreta Kloster GK Masterplan 2015-2019 Syfte 3 Målsättning 3 Organisation 3 Tidplan 3 Allmänna förutsättningar 4 Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Projektredovisning, Tee-it forward 5 Projektredovisning,

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08 RÄTTVIKS GOLFKLUBB Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 8 februari 2014 kl 15.00 på Kansliets konferensvåning. Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare. Vi hoppas

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf Bilaga A och B Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf PROJEKTBESKRIVNING OCH KOSTNADSKALKYL Bakgrund Älvkarleby GK är en ideell förening som bildades

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Torskogs sommarstugeförening Ekonomisk förening

Torskogs sommarstugeförening Ekonomisk förening ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen för Torskogs Sommarstugeförening Ek förening avger härmed redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31, föreningens tionde verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer