Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar Verksamhetsplan 2013"

Transkript

1 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 och förslag till Valberedningen.

2 Året 2012 har präglats av mycket regn och få soldagar. Under tidig vår hade vi en förhoppning att kunna öppna golfbanan tidigt men då ytterligare nederbörd föll efter återigen en snörik vinter kunde banan först öppnas med ordinarie greener i slutet av april. Därefter följde först en solfattig sommar med endast 5-6 riktiga soldagar följt av en mycket blöt höst. Trots detta väder har golfbanan under större delen av året varit i mycket fint skick med snabba greener och bra fairways. Även om golfbanan har varit bra så har det dåliga vädret påverkat spelaktiviteten i jämförelse med föregående år. Glädjande är att nivån på medlemsspel är hög, till och med något högre än föregående år. Samtidigt ser vi att nivån på gästspel har minskat kraftigt, i synnerhet för vanlig greenfee, medan nivån på gäst till medlem är i nivå med föregående år. Vi har samtidigt kunnat bibehålla en hög intäktsnivå från företagspartners på en allt mer konkurrensutsatt marknad. För företagsspel ser vi att spelaktiviteten är i nivå med de senaste 3 åren. Positivt är också att vår ekonomi har fortsatt att utveckla sig positivt, främst genom en fortsatt god kostnadskontroll och höga företagsintäkter. Skuld till bank beräknas minska med 1,5 mkr till 10,5 mkr. Vid föregående årsskifte gav styrelsen ut en handlingsplan, ett dokument som ger en vägledning till hur styrelse och VD resonerar kring verksamheten fram till Innehållet i handlingsplanen prövas löpande och förändringar kan ske mellan åren då förutsättningarna, främst de ekonomiska kan förändras. Under 2012 har ett stort antal åtgärder gjorts på golfbanan och för vårt klubbhus och klubbhusområde för att fortsätta med de kontinuerliga förbättringar som behövs för att hålla en hög standard. Dessa har koncentrerats till: Tee Fortsatt renovering av gamla utslag och ny röd tee hål 7 Ny röd tee på hål 9 och renovering av röd hål 11 färdigställdes under våren Ny röd tee på hål 7 är anlagd och gräs kommer att läggas på under våren Detta är en milstolpe då vi under många år försökt att få tillstånd att gräva i detta känsliga område. När denna tee är klar har vi grästee på samtliga hål. Gul och vit tee på hål 3 och hål 4 har renoverats. Markarbeten har gjorts under hösten 2012 och gräs kommer att läggas på under våren Fairways Extra fokus hål 7 och 17 Under 2012 påbörjade vi ett projekt för att förbättra de två fairways (hål 7 och 17) som håller lägst kvalitet. Båda fairways har hålpipluftats 4 gånger under säsongen och i samband med dessa arbeten har gammal lerjord tagits bort och ersatts med dressand. För fairway på hål 7 har det primära problemet legat i att jordmånen (lera) allt som oftast varit torr och mycket kompakt, vilket har begränsat gräsets möjligheter till etablering. Det har varit svårt att få fram en tät och jämn spelyta och istället har gräset växt i tuvor. Genom hålpipluftning och tillförsel av sand har vi kunnat skapa förutsättningar för syre att tränga ner i jordmånen samtidigt som sanden har hjälpt till att luckra upp marken. I och med årets insatser har jordmånen förbättrats något. Vi ser ett fortsatt behov av åtgärder och arbetet med hålpipluftning kommer enligt plan att fortsätta under

3 3 För fairway på hål 17 har vi ett nästintill rakt motsatt problem med en spelyta som under långa tider av säsongen ligger i skugga och allt som oftast är blöt. Vi ser samtidigt att en stor del av vätan också har lagt sig som pölar ovanpå fairway. Även om årets säsong har varit rekordblöt så ser vi även dessa tendenser andra år. Här har vi också arbetat med hålpipluftning och sanddressning för att öka syretillförseln till gräsets rötter och luckra upp marken. Huvudproblemet för hål 17 är inte grästillväxten utan först och främst ytvatten som trycker fram lera. Genom att luckra upp marken är ambitionen att ytvatten skall ges bättre möjligheter att tränga ner i marken och därefter ansluta till befintliga dräneringar. Arbetet fortsätter under 2013 och därefter tar vi beslut om eventuellt fortsatta åtgärder. Bunkrar Snyggare bunkerkanter och jämnare fördelning av sand I medlemsenkäten som genomfördes hösten 2011 framkom många förslag och synpunkter på våra bunkrar. Som en effekt lades mycket mer tid i det dagliga arbetet på att sköta våra 46 bunkrar på golfbanan. Personalen krattar och arbetar igenom alla banans bunkrar minst 2 gånger per vecka där en stor del av tiden läggs på att skotta tillbaka sanden in till mitten. I vår skötsel strävar vi efter ett jämnt sanddjup på 7 cm, ett mått som arbetades fram under Projekt Green 2007 tillsammans med PGA och SGF. Tyvärr ser vi att ojämnheten återuppstår relativt fort efter några spelarbesök i bunkrarna mer sand i kanterna och mindre i bunkerns mitt. Vissa bunkrar är också mer "populära" än andra. Här skulle en avsevärd förbättring i jämnhet kunna ske genom att golfspelare istället för att dra med sig sanden mot kanterna sköt in den mot mitten. Under året har vi undersökt möjligheten att på sikt ändra konstruktionen på vissa plana bunkrar där sanden oftast och snabbt förskjuts till kanterna. En djupare konstruktion ledare till att delar av den bortslagna sanden kan rinna tillbaka till bunkerns mitt. Tyvärr skulle ett sådant arbete bli mycket omfattande och dyrbart då det medför nya dräneringsarbeten konstruktion av avrinningsytor. Driving range Fokus på säkrare spel Vi har under året haft allt för många incidenter med golfbollar som har slagits över och förbi driving range området. Vi har begränsade markutrymmen för träning och visst skulle flera säkert önska att rangen var längre än den är men vi måste rätta oss efter det utrymme som finns idag. Vi har tvingats uppföra ytterligare ett staket bakom och till vänster om det befintliga staketet. Vår head pro har bytt ut alla vita träningsbollar till gula som flyger kortare. Vi kommer också att se över ytterligare åtgärder, men i slutändan måste den enskilde golfspelaren rätta sig efter de förhållningsregler som gäller samt alltid värna om ett säkert golfspel. Klubbhus och entréområde Under 2012 har vi gjort klart renoveringen av poolområdet med en ny dusch, ett vitt staket, ny stenläggning och gräsmatta. Under hösten har vi även byggt en ny altan som binder ihop restaurangen med poolområdet. Under året har även stora insatser gjorts med målning av klubbhusfasad inklusive starterhuset vid första tee. Vidare har flera allmänna ytor målats invändigt samt herrarnas omklädningsrum där även de gamla möblerna byttes ut.

4 4 Projekt Tomtmark En ny detaljplan för Torpamarken vann laga kraft den 27 juni Som vi har informerat löpande om de senaste två åren har vi arbetat för att nå en ny detaljplan för Torpamarken, ett område norr om den inre klubbhusparkeringen. Avsikten med detta arbete har varit att få säljbara tomter. Under hösten påbörjades ett avstyckningsarbete med Lantmäteriet. Ett arbete som beräknas ta ca 6 månader och stå klart före årsstämman i april Mer information om detaljplanearbetet står att läsa senare i dokumentet. Handlingsplan Förutsättningar 2013 Oförändrade årsavgifter Oförändrad skuldnivå vid årets slut Renovering av restaurangkök Styrelsens övergripande mål för verksamheten är en årlig amortering av bankskulden tillsammans med en successiv och kontinuerlig förbättring av vår anläggning i syfte att göra våra medlemmar ännu mera nöjda med Wermdö Golf & Country Club. Inför varje år görs särskilda antaganden där hänsyn tas till föregående års erfarenheter men också väsentligheter som vi förutser inför varje nytt verksamhetsår som behov och konjunkturläge. Ekonomi Vår verksamhet har de senaste åren baserats på en relativt fast intäktsnivå som utgörs av medlemsavgifter, hyror, föreningsintäkter (netto) samt en väl avvägd och kalkylerad intäktsnivå från greenfee och gäster. Positivt de senaste 5 åren är att våra faktiska intäkter från framförallt företag har överträffat vår budget, vilket tillsammans med en hård kostnadskontroll har inneburit att ytterligare förbättringar i vår anläggning har kunnat göras samtidigt som vår skuld till bank har minskat snabbare än förväntat. Samtidigt är inte banombyggnaden, Projekt Green 2007 ännu betald och skuld till bank beräknas till årsskiftet vara 10,5 mkr. De senaste 3 åren har vi haft årliga räntekostnader på i snitt 450 tkr uppgick klubbens räntekostnader till tkr. Drygt 550 kr per medlem har gått till att betala på klubbens lån. Huvudskälet till en amortering av bankskulden är självklart att styrelsen hellre ser att klubbens intäkter används till att utveckla WGCC snarare än att betala räntekostnader. Sedan 2008 har vi ställts mot flera olika yttre ekonomiska förutsättningar, kraftiga konjunkturtoppar till snabba och sedermera förutsedda och utdragna konjunkturnedgångar. WGCC är en klubb som alltid har finansierat en stor del av sin verksamhet via externa gäst- och företagsintäkter. Även om vi har lyckats behålla en relativt hög intäktsnivå från företagssamarbeten, i synnerhet i jämförelse med andra golfklubbar i vår region, så kan även vi se stora skillnader mellan åren. Inför 2013 och i de kontakter som har hållits med flera av våra partners vittnas om stramare ekonomiska förutsättningar. Samtidigt är våra befintliga partners mycket nöjda med WGCC. Vi har de senaste åren fått en mycket god renommé bland såväl privatpersoner som företagare och många framhåller hög avkastning på satsade pengar. Våra interna förutsättningar bedöms som goda samtidigt som konjunkturläget kan begränsa företagens möjligheter till golfaktiviteter.

5 5 I budgeten för 2013 kan vi inte räkna med en total intäktsnivå från gäster och företag i nivå med utfallet för Dessa intäkter motsvarar i snitt kronor per andelsägare. Våra intäkter från greenfee är än mer oförutsägbara och har pendlat ännu kraftigare mellan åren såg vi en kraftig uppgång i greenfeeintäkterna samtidigt som företagsintäkterna också minskade som en del av en kort konjunkturnedgång. Det är troligt att privatkonsumtionen ökar när företagen väljer att vara mer återhållsamma. Samtidigt vet vi att väder är den enskilt största påverkansfaktorn för våra greenfeeintäkter. Utveckling medlemmar, årsavgifter och nivån på andelsöverlåtelser När vi tittar på medlemsutvecklingen inom Svensk Golf ser vi att antalet aktiva medlemmar (anslutna till en SGF-klubb) har minskat med ca personer mellan toppen 2004 till De senaste åren har minskningen legat på ca personer per år. Vårt förbund är unikt i detta att vi är den idrott som attraherar flest nya medlemmar samtidigt som vi också är det förbund som tappar flest medlemmar per år brutto. Hur påverkar detta då WGCC? Vi går för närvarande igenom en stor generationsväxling och bara under 2012 har ungefär 50 andelar bytt ägare. Vi ser vidare att efterfrågan inte alltid möter utbudet varpå priset på andelarna har utvecklats negativt sedan toppen 2007 för att det senaste året ha stabiliserats på en lägre nivå. Vi ser också att nya medlemmar företrädesvis är erfarna golfare kanske för att man som "ny golfare" ännu inte är beredd på att betala för en golfandel i en klubb när billigare distansmedlemskap finns att tillgå. Medlemsavgiften består av en förenings- och en spelrättsavgift. I prognos för 2012 svarar de totala medlemsintäkterna för 55 % av omsättningen. Medlems- och spelrättsavgiften är idag kronor (700 kr respektive kr) och vi har cirka 800 seniormedlemmar. Medlemmarna har gjort extraordinära insatser under en följd av år som en del i avbetalningen av Projekt Green 2007, Projekt Ladan samt som en del i förlusttäckningen av förlorade gäst- och företagsintäkter under ombyggnaden. Dessa extra avgifter har kraftigt bidragit till att stärka klubbens likviditet. Hur påverkar detta då WGCC? Vi går för närvarande igenom en stor generationsväxling och bara under 2012 har ungefär 50 andelar bytt ägare. Vi ser vidare att efterfrågan inte alltid möter utbudet varpå priset på andelarna har utvecklats negativt sedan toppen 2007 för att det senaste året ha stabiliserats på en lägre nivå. Vi ser också att nya medlemmar företrädesvis är erfarna golfare kanske för att man som "ny golfare" ännu inte är beredd på att betala för en golfandel i en klubb när billigare distansmedlemskap finns att tillgå. Medlemsavgiften består av en förenings- och en spelrättsavgift. I prognos för 2012 svarar de totala medlemsintäkterna för 55 % av omsättningen. Medlems- och spelrättsavgiften är idag kronor (700 kr respektive kr) och vi har cirka 800 seniormedlemmar. Medlemmarna har gjort extraordinära insatser under en följd av år som en del i avbetalningen av Projekt Green 2007, Projekt Ladan samt som en del i förlusttäckningen av förlorade gäst- och företagsintäkter under ombyggnaden. Dessa extra avgifter har kraftigt bidragit till att stärka klubbens likviditet. För 2013 planerar styrelsen för oförändrade årsavgifter.

6 6 Lägre driftkostnader De senaste åren har WGCC reducerat sina driftskostnader med cirka tkr. Vi har nu nått ett kostnadsläge som det är svårare att skära i ytterligare om vi vill behålla vår kvalitetsnivå. De kommande åren måste vi däremot räkna med en ökning med 2-3 % per år för material och drivmedel och för personal med ca 3 % per år. Med en fortsatt hård budgetstyrning räknar vi med att kunna motverka att kostnadsökningarna totalt sett slår igenom fullt ut. Finansiering I samband med Green 2007 tog WGCC upp lån på 23 Mkr. Återbetalning av detta lån har påbörjats dels genom medlemstillskott och dels genom ett starkt kassaflöde. Vid årsskiftet 2010/2011 var låneskulden 14,6 mkr, 2011/ ,1 mkr och prognos för utfall 2012/2013 är 10,5 mkr. Resultaträkning, tkr prognos budget utfall Intäkter Medlems- och spelrättsavgifter Greenfee Företagsavtal Hyror Övriga intäkter Summa Intäkter Kostnader Personal Bana Främmande tjänster Föreningskostnader Övriga kostnader Fastigheter Summa Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Finansnetto ÅRETS RESULTAT Låneskuld, kr

7 7 Projekt Torpamarken Avyttring av mark/fastigheter Årsmötesbeslut redan 2006 I de beslutsunderlag för projekt Green 2007 som lades fram vid tre årsmöten under 2004 och 2005 ingick en försäljning av den så kallade Ålstäksmarken (området bakom 3: ans utslag som vetter mot Grisslingefjärden) som en åtgärd för att begränsa klubbens upplåning som följd av det stora och omfattande projektet. En förutsättning var att Värmdö kommun beslutade om en ändring av gällande detaljplan så att bostadsbyggande skulle tillåtas, något som styrelsen efter förberedande kontakter med kommunen bedömde som en realistisk möjlighet. För att vinna tid i avvaktan på kommunens beslut lade styrelsen fram en proposition till det ordinarie årsmötet den 30 mars 2006 med innebörd att styrelsen skulle få fullmakt att avyttra Ålstäksmarken om och när detta skulle vara möjligt. Årsmötet godkände styrelsens förslag och beslutet konfirmerades på ett extra årsmöte den 26 juli samma år. Det visade sig dock under det fortsatta arbetet med planändringsfrågan att kommunen inte var beredd att ändra planen för Ålstäksmarken på grund av strandskyddsreglerna. Diskussioner och förhandlingar hade då pågått i mer än tre år. Och utan en ändring i kommunens ställningstagande är en avyttring av Ålstäksmarken inte möjlig. Torpamarken i stället för Ålstäksmarken I stället har, som styrelsen löpande informerat om, arbetet sedan hösten 2010 inriktats på att få en ny detaljplan för ett markområde med arbetsnamnet Torpamarken, som ligger norr om den inre parkeringen. Även om arbetet med detta inte heller varit helt enkelt, har det kunnat ske i en mer konstruktiv dialog med företrädarna för Värmdö kommun. En planändringsfråga är alltid tidskrävande och vårt ärende har dessutom överklagats till Länsstyrelsen. Men efter vederbörliga beslut i kommunstyrelsen och även länsstyrelsen vann en ny detaljplan för Torpamarken, med bostadsbebyggelse tillåten, slutligen laga kraft den 27 juni i år. Efter detta har klubben gått vidare med att initiera en lantmäteriförrättning i syfte att bilda avyttringsbara tomter. Projekt Torpamarken del av planbeskrivning - 2 säljbara tomter Planområde Minsta tomtstorlek Sammanlagda byggnadsarea per fastighet inkl komplementsbyggnad inkl komplementsbyggnad om max 50kvm Båda tomterna ansluts till kommunalt vatten Genomförandetid kvm kvm 250 kvm envåningshus 200 kvm två våningshus 15 år

8 8 Lägre lånenivå ett prioriterat mål Klubbens finansiella ställning har markant förbättrats sedan den tunga investeringsperioden med Green 2007 och Ladan avslutades för ett par år sedan. Det är resultatet av en god utgiftskontroll samtidigt som de externa intäkterna har varit stabila på en hög nivå. Den låga räntenivån har naturligtvis också varit till vår fördel. I slutet av 2012 beräknas utnyttjandet av våra banklån uppgå till ca 10,5 mkr, en minskning med drygt 10 mkr sedan Styrelsen anser att en ytterligare sänkning av lånenivån skall fortsätta att vara ett prioriterat mål. På sikt bör vi helt lösa fastighetslånet och bara behålla en rörelsekredit för att fånga upp säsongmässiga och andra svängningar i verksamheten. Om klubbens verksamhet fortsätter att ge överskott, vilket naturligtvis är målet, resulterar det i en successiv återbetalning av banklånet. Samtidigt måste vi i detta ta hänsyn till de förutsättningar som ges för att bedriva verksamheten som t ex konjunkturläge, intresse för golfspel och väder. Styrelsens övergripande mål är ett skuldfritt Wermdö Golf & Country Club och en försäljning av de tomter som nu håller på att bildas skulle betyda ett stort steg i den riktningen. Förslag till årsmötet: att fullfölja 2006 års beslut Styrelsens arbetsinriktning är att framlägga ett förslag till årsmötet den 23 april 2013 att, i överensstämmelse med 2006 års beslut, styrelsen får mandat att fullfölja planerna att minska klubbens låneskuld genom avyttring av Torpamarken. Försäljningen skall ske vid lämpligt tillfälle och när gynnsamma affärsmässiga förutsättningar bedöms föreligga. Av 18 i klubbens stadgar framgår att beslut om avyttring av fast egendom skall fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, med biträde av minst 2/3 av samtliga röstande. Det senare av dessa möten får äga rum tidigast 90 dagar efter det första. Detta av framförallt 3 skäl: Vi äger vår fina anläggning och att dessutom vara i det närmaste oberoende av externa lån skulle innebära en stor handlingsfrihet och stabilitet för verksamheten. Även om räntenivån är låg uppgår räntekostnaderna bara för 2012 till ca 450 tkr. De senaste 3 åren har vi haft räntekostnader på drygt tkr, pengar som kan användas bättre i verksamheten. Dessutom måste man räkna med stigande lånekostnader mot bakgrund av både nya regler för bankerna och effekter av eurokrisen. Vi vill undvika stora årsavgiftshöjningar för att möta nödvändiga och delvis tvingande investeringar i vår anläggning.

9 9 Fastighet Wermdö Golf & Country Club består idag av ca 80 hektar, varav ca 25 hektar är vatten. Våra fastigheter som klubbhus, lillstugan, ladan och våra hyresfastigheter (Trädgårdsmästarbostaden, Sjöstugan och Tjänstebostäderna) består idag av ca xxxxx km varav xxxxx är kallyta. Vår verksamhet ska på en relativt begränsad omsättning förvalta ett stort mark- och fastighetsbestånd och med ovan nämnda arealer måste vi vara beredda på årliga och stora underhållskostnader. Inom golfklubben bedrivs även annan verksamhet genom entreprenörer som shop, restaurang och café. Här har vi ett fastighetsägaransvar att tillse att lokalerna är i brukbart skick enligt de regler och riktlinjer som följer med t ex mat- och varuhantering. I januari 2013 påbörjas därför en nödvändig renovering av restaurangköket med fokus först och främst på el, ytskikt, ventilation och vvs. Senast köket renoverades var 19xx. Varje år genomgår restaurangen flertalet inspektioner (Miljö & Hälsa) och sedan ett par år tillbaka har kökets skick påtalats. Här har slagits ner på kökets skick som begränsar krögarens möjlighet till renhållning. Inför 2012 planerade vi att starta renoveringen under senhösten och i budgeten hade del av renovering avsatts med tkr. Vi har löpande fört samtal med våra krögare och tänkt entreprenör och fann att den lämpligaste tiden för renovering var med start i början av januari Hela renoveringen beräknas kosta tkr och kostnaden belastar Köket Under januari-mars 2013 gör vi en genomgripande renovering av restaurangköket. Toaletter Under de närmaste åren finns ett påtagligt behov av att renovera våra publika toaletter i Klubbhus och i Ladan. Utvändig renovering Delar av "gamla" klubbhuset behöver putsas och målas inom de närmaste åren. Samma behov föreligger för Ladan. Samtidigt behöver vi även se över de mest väderutsatta fasaderna för framförallt Tjänstebostäderna. Planteringar och blommor Planteringar och blommor ska ytterligare ses över och hållas i gott skick under hela sommarhalvåret. Tennisbanan Tennisbanan skulle ha gjorts i ordning under 2012 men vår externa entreprenör höll sig inte inom den ursprungliga kostnadsuppskattningen utan offerten hamnade på en betydligt högre nivå. Vi kommer att undersöka ytterligare leverantörer och göra en ny beläggning snarast. Golfbanan Tee Vårt teerenoveringsprogram har pågått ett antal år och vi har nu lagt nya tees på hål 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11. Green 2007 medförde att vi anlade nya tees på hål 5, 8, 10, 16, och 17. Tee på hål 14 och 15 är också av bra kvalitet. Nu återstår att renovera tees på hål 6, 13 och 18. Detta arbete kommer att göras de kommande åren så att alla gamla utslag med behov är genomgångna. Fairway 7 och 17 Vi fortsätter med åtgärder för att förbättra fairways på hål 7 och 17 under 2013 och gör en utvärdering under året. Ännu så länge har det gett bra effekt på hål 7. Dräneringen av fairway på hål 17 är mer komplicerad och vi måste inse att trots stora ansträngningar kommer delar av fairway på hål 17 vid kraftigt regn att vara blöt. Fairway hål 17 är en av de mest utsatta spelytorna som ligger i en svacka i ett norrläge med begränsade soltimmar. En helrenovering av fairway inklusive uppbyggnadsmaterial, såbäddsmaterial, sådd och dränering beräknas kosta ca 600 tkr. Arbetet sker då i egen regi.

10 10 Övningsområde - Driving range och närspel - hål 19 Vår driving range är begränsad i utrymme och går inte att utöka. Under 2013 ska vi förändra placering av avståndsmarkeringar och fortsätta med att upprusta utslagsområdet med mattor. På lite längre sikt planerar vi att anlägga ett 19e hål kombinerat med övningsområde mellan restaurang och bryggorna. Det finns en skiss som vår banarkitekt Bob Kaines tagit fram. Här ser vi en logisk utveckling om vi säljer tomtmarken den sk Torpamarken med kortspelsområdet. Efter det anlägger vi detta 19e hål/övningsområdet och sedan har vi möjlighet att renovera t ex 17e fairway. Då finns det en reservgreen att använda under pågående ombyggnad. Banmaskiner Det finns ett löpande behov av banmaskiner. Under hösten 2012 köptes en ny bunkerkrattningsmaskin in och för 2013 är det först och främst prioriterat med en ytterligare ruffklippare. Medlemsnytta Vi kommer att satsa ännu mera på medlemsnytta under de kommande åren och jobba för att behålla vår fina WGCC-anda. Vi har haft stor omsättning av medlemmar under de senaste åren. De som lämnar gör det för att de flyttar eller för att de på grund av tilltagande ålder slutar spela golf. De som kommer som nya medlemmar spelar normalt mer golf än de som lämnat. Introduktion för nya medlemmar Under 2011 och 2012 har vi fått cirka 70 nya medlemmar. Under våren 2013 kommer vi att kalla till en introduktionsträff för nya medlemmar och sedan repetera detta vid behov. Klubbaftnar På prov kommer vi under våren 2013 att göra ett par klubbaftnar med intressanta föredragshållare där vi får tillfälle att träffas också under andra former. Under säsongen har vi Countrydag, St Olofs tävling följt av middag och många andra aktiviteter med lite olika inriktning. Tävlingsprogrammet Tävlingsprogrammet kommer att följa den inslagna vägen med en stor tävling per månad parallelltmed onsdagstävlingar för dam och herr, veteranernas måndagstävlingar och juniorernas tisdagstävlingar. Välkomna med synpunkter och förslag senast 1 februari 2013! Motivera dem gärna så konkret som möjligt! Styrelsen, Wermdö Golf & Country Club Sänd till eller till WGCC, Torpa, Värmdö Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013.

11 Information från Valberedningen 11 Klubbens styrelse ska enligt stadgarna 16 bestå av ordförande samt 6-12 övriga ledamöter. Den nuvarande styrelsen består av ordförande samt 7 ledamöter. Mandatperioden utgår för: ordföranden Bengt Möller, ordföranden väljs alltid enligt stadgarna för ett år, samt för ledamöterna Anders Keller, Anne Ekblad och Peter Norberg som enligt stadgarna valts för två år. Styrelsens övriga ledamöter Fredrik Bergström, Conny Edlundh, Anne-Charlotte Lilienberg och Göran Palmér, är valda till årsmötet Klubbens revisorer, aukt. revisor Marine Gesien (Ernst & Young) och Gunnar Schmidt med suppleanterna aukt. revisor Camilla Ingvarsson (Ernst & Young) och Lillemor Sundt är alla valda på ett år. Av valberedningens ledamöter står Rolf Wassing stadgeenligt i tur att avgå. Medlemmar är välkomna att lämna förslag till befattningshavare senast den 1 februari 2013 till Rolf Wassing Tfn För valberedningen Rolf Wassing Elisabeth Svensson Nils Bergkvist Ordförande

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april

Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april Omvärldsanalys - utdrag Antalet medlemmar i SGF anslutna GK: s minskar med netto 10 000 per år Tappat 75 000 sedan 2004 Alltfler rapporter om försämrad drift och ökad

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

Årsmöte 2016 Tisdagen den 12 april

Årsmöte 2016 Tisdagen den 12 april Årsmöte 2016 Tisdagen den 12 april 1 En historisk tillbakablick - kompletteras 2 50-årsjubileum 1966-2016 Mål Att under hela 2016 få en röd tråd att vi fyller 50 år Avslutas med spel- och festvecka 24

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Årsmöte 2015 Tisdagen den 14 april

Årsmöte 2015 Tisdagen den 14 april Årsmöte 2015 Tisdagen den 14 april 1 2014 - Omvärlden Effekter för flera år framöver Fredrik Reinfeldt talade om att vi ska arbeta till 75 års ålder - Äldre golfspelare Konkurrensen ökar Konjunkturutveckling

Läs mer

Handlingsplan 2014-2016

Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan 2014-2016 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Till den 1 februari 2014 vill vi gärna från medlemmarna ha motioner till årsmötet, synpunkter på Handlingsplan 2014-2016 samt förslag

Läs mer

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar.

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar. Kravdokument Banan Sjögärde GK Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar. Om dokumentet En attraktiv golfbana är en förutsättning för att få nöjda medlemmar

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl 13.00-16.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Höstmöte den 26 november Styrelsen för Nacka Golfklubb

Höstmöte den 26 november Styrelsen för Nacka Golfklubb Höstmöte den 26 november 2015 Styrelsen för Nacka Golfklubb o Förslag till verksamhetsplan o Förslag till budget o Förslag till avgifter 2016 Nacka Golfklubb Förslag till Verksamhetsplan för år 2016 Styrelsen

Läs mer

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Korthålsbaneombyggnation HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Frågeställningar: Varför bygger vi om? Hur finansierar vi? Hur bygger vi om? Vilka krav kan vi ha på materialet vi ska bygga med(såbädden)?

Läs mer

Rapport för. Kungsbacka GK. Medlem vs. Greenfee 2014-10-29

Rapport för. Kungsbacka GK. Medlem vs. Greenfee 2014-10-29 Rapport för Kungsbacka GK vs. 2014-10-29 Bana A = Gamla Banan Kommentar: Det syns att vi haft ett fint år igen på banan och där samtliga resultat förbättrats jmf med 2013 med undantag av greenerna där

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Tuffa tider för merparten av Sveriges golfklubbar! Ofta talas det om att golfbranschen är i kris, men detta

Tuffa tider för merparten av Sveriges golfklubbar! Ofta talas det om att golfbranschen är i kris, men detta Ordförande Tuffa tider för merparten av Sveriges golfklubbar! Ofta talas det om att golfbranschen är i kris, men detta är en viss överdrift. Sanningen är dock, att golfbranschen krymper. Som flest var

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2011. Verksamhetsplan 2012. Årsmöte 2012

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2011. Verksamhetsplan 2012. Årsmöte 2012 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2011 Verksamhetsplan 2012 Årsmöte 2012 Tisdagen den 3 april 2012, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 2 Beslutande organ 3 Verksamhet 4 Tävlingsform 5 Arrangemanget Liberian Open 6 Vandringspris

Läs mer

Arrendet. Hvilan. Stadgar. Finansiering. Drottningholm den 15 oktober 2009

Arrendet. Hvilan. Stadgar. Finansiering. Drottningholm den 15 oktober 2009 Drottningholm den 15 oktober 2009 Till medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb Bäste medlem, Vår golfbana har nu fyllt 50 år och Klubben skall lägga grunden för en ny period så vår golfbana blir

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubb. Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014

Saltsjöbadens Golfklubb. Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014 Saltsjöbadens Golfklubb Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014 Styrelsens sammansättning 2013 Peter Rejler Ordförande ej närvarande av privata skäl Johan Wijkström ordinarie

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 18 okt 2015 mellan kl 09.00 10.30.

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 18 okt 2015 mellan kl 09.00 10.30. Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 18 okt 2015 mellan kl 09.00 10.30. Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafson, ordförande Ossian Nilsson Pälle Strångert

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Projektgruppens förslag till långtidsplan Här följer projektgruppens förslag till förändringar av banan med avsikt att utveckla banans tekniska svårigheter

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för Möre Golfklubb 2015-2019

Mål- och verksamhetsplan för Möre Golfklubb 2015-2019 Sidan 1 av 6 Version: 2014-09-25 1 Bakgrund...3 2 Syfte...3 3 Huvudmål...3 4 Målplan för golfklubben 2015-2019...3 4.1 Golfbanan...3 4.2 Klubbområde...4 4.3 Området Möre...4 4.4 Marknadsaktiviteter...4

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016 Sammanfattande rapport Skellefteå Golfklubb September 2016 Information om undersökningen Antal svar 238 Svarsfrekvens 34% Insamlingsperioden September 2016 Ambassadörspoäng 59 Utveckling - Jämförelse 49

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 1/5 VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 INLEDNING Verksamhetsplanen skall vara styrande för hur Mora GK golfbana skall utvecklas år för år beroende på aktuella förutsättningar. Den skall även vara

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2010 1(14)

Höstmöteshandlingar 2010 1(14) Höstmöteshandlingar 2010 1(14) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2010 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen.

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Martin Engström. Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Claes Carlstedt.

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Martin Engström. Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Claes Carlstedt. Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 7 november 2016 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Martin Engström. Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK

Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK 2017-11-29 Varför finns Sjögärde GK: Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje och gemenskap. Högsta prioritet har

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad.

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad. Österåkers Golf 06 En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet. Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Vardag eller Hagby ) Bli medlem i Österåkers Golfklubb 06 Som medlem

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum 2012-02-18 Uppdatering av långtidsplan (uppdateringar och kommentarer på vidtagna och planerade åtgärder är markerade med röd färg) Ulricehamns Golfklubb Bankommittén Långtidsplan med förslag till banförbättringar

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Verksamhetens art och inriktning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Verksamhetens art och inriktning ÅRSREDOVISNING 1 (6) 882601-9724 Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Golfklubben

Läs mer

Sociala medier För att stärka klubbens varumärke och locka fler medlemmar till klubben påbörjades en satsning på sociala medier.

Sociala medier För att stärka klubbens varumärke och locka fler medlemmar till klubben påbörjades en satsning på sociala medier. UPSALA GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Allmänt Golfen fortsätter att utvecklas positivt i hela Sverige. Under året så gjorde vi en enkät till medlemmarna som fick svara på hur banan, restaurangen,

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Välkommen till Årsmöte 2016

Välkommen till Årsmöte 2016 Välkommen till Årsmöte 2016 Onsdag den 20 juli kl. 18.00 har vi årsmöte på Mjölkeröds Golfklubb, i Tältet. Styrelsen önskar att så många medlemmar som möjligt kommer till detta möte där resultatet för

Läs mer

Allmän information Gripsholms Golfklubb

Allmän information Gripsholms Golfklubb 2006-01-24 Allmän information Gripsholms Golfklubb Medlemskap i Golfklubben Medlemskap i Gripsholms Golfklubb erhålls genom ansökan ställd till och efter godkännande av Golfklubbens styrelse. Spelrätt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelseordföranden har ordet: USIF i utveckling Detta blir mitt sista ordförande har ordet då jag avgår ett år tidigare än mitt mandat går ut på grund av nytt jobb i USA och

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl 13.00-15.30 Plats: Klubblokalen Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Åsa Johansson

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Mjölkeröds Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 20 mars 2011 mellan kl 09.00-11.45

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 20 mars 2011 mellan kl 09.00-11.45 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 20 mars 2011 mellan kl 09.00-11.45 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordf Ossian Nilsson

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Mälarö och Troxhammar. Ett attraktivt golfalternativ på Ekerö

Mälarö och Troxhammar. Ett attraktivt golfalternativ på Ekerö Mälarö och Troxhammar. Ett attraktivt golfalternativ på Ekerö Bakgrund Mälarö GK Mälarö GK (MGK) och deras dotterbolag Mälarö Golf AB (MgAB) har under ett flertal år dragits med ekonomiska svårigheter.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 mars 2013 mellan kl 09.00-12.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 mars 2013 mellan kl 09.00-12.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 mars 2013 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Utvecklingsförslag Upplands GDF

Utvecklingsförslag Upplands GDF Utvecklingsförslag Upplands GDF agenda Golfen är del av Upplevelseindustrin, men arbetar med stora utmaningar Öregrunds Golfklubb Stärker sin konkurrenskraft både mot medlemmar och gäster Utvecklingsförslag

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN Höstmöte 2017-11-21 WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2018 Wattholma Golfklubb Salsta Industrihus 743 92 Vattholma Tel 018-350 340 www.wattholmagk.se Org nr 802445-6785 Wattholma Golfklubb är en ideell

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30.

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30. Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30. Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafson, ordförande Ossian Nilsson Johan Grevelius

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén - förslag till banförbättringar Bankommittén Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum Bunkrar och bunkervallar

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Saltsjöbadens GK ska byta dagens finansieringssystem? I den utveckling som golfen genomgår

Läs mer