Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar Verksamhetsplan 2013"

Transkript

1 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 och förslag till Valberedningen.

2 Året 2012 har präglats av mycket regn och få soldagar. Under tidig vår hade vi en förhoppning att kunna öppna golfbanan tidigt men då ytterligare nederbörd föll efter återigen en snörik vinter kunde banan först öppnas med ordinarie greener i slutet av april. Därefter följde först en solfattig sommar med endast 5-6 riktiga soldagar följt av en mycket blöt höst. Trots detta väder har golfbanan under större delen av året varit i mycket fint skick med snabba greener och bra fairways. Även om golfbanan har varit bra så har det dåliga vädret påverkat spelaktiviteten i jämförelse med föregående år. Glädjande är att nivån på medlemsspel är hög, till och med något högre än föregående år. Samtidigt ser vi att nivån på gästspel har minskat kraftigt, i synnerhet för vanlig greenfee, medan nivån på gäst till medlem är i nivå med föregående år. Vi har samtidigt kunnat bibehålla en hög intäktsnivå från företagspartners på en allt mer konkurrensutsatt marknad. För företagsspel ser vi att spelaktiviteten är i nivå med de senaste 3 åren. Positivt är också att vår ekonomi har fortsatt att utveckla sig positivt, främst genom en fortsatt god kostnadskontroll och höga företagsintäkter. Skuld till bank beräknas minska med 1,5 mkr till 10,5 mkr. Vid föregående årsskifte gav styrelsen ut en handlingsplan, ett dokument som ger en vägledning till hur styrelse och VD resonerar kring verksamheten fram till Innehållet i handlingsplanen prövas löpande och förändringar kan ske mellan åren då förutsättningarna, främst de ekonomiska kan förändras. Under 2012 har ett stort antal åtgärder gjorts på golfbanan och för vårt klubbhus och klubbhusområde för att fortsätta med de kontinuerliga förbättringar som behövs för att hålla en hög standard. Dessa har koncentrerats till: Tee Fortsatt renovering av gamla utslag och ny röd tee hål 7 Ny röd tee på hål 9 och renovering av röd hål 11 färdigställdes under våren Ny röd tee på hål 7 är anlagd och gräs kommer att läggas på under våren Detta är en milstolpe då vi under många år försökt att få tillstånd att gräva i detta känsliga område. När denna tee är klar har vi grästee på samtliga hål. Gul och vit tee på hål 3 och hål 4 har renoverats. Markarbeten har gjorts under hösten 2012 och gräs kommer att läggas på under våren Fairways Extra fokus hål 7 och 17 Under 2012 påbörjade vi ett projekt för att förbättra de två fairways (hål 7 och 17) som håller lägst kvalitet. Båda fairways har hålpipluftats 4 gånger under säsongen och i samband med dessa arbeten har gammal lerjord tagits bort och ersatts med dressand. För fairway på hål 7 har det primära problemet legat i att jordmånen (lera) allt som oftast varit torr och mycket kompakt, vilket har begränsat gräsets möjligheter till etablering. Det har varit svårt att få fram en tät och jämn spelyta och istället har gräset växt i tuvor. Genom hålpipluftning och tillförsel av sand har vi kunnat skapa förutsättningar för syre att tränga ner i jordmånen samtidigt som sanden har hjälpt till att luckra upp marken. I och med årets insatser har jordmånen förbättrats något. Vi ser ett fortsatt behov av åtgärder och arbetet med hålpipluftning kommer enligt plan att fortsätta under

3 3 För fairway på hål 17 har vi ett nästintill rakt motsatt problem med en spelyta som under långa tider av säsongen ligger i skugga och allt som oftast är blöt. Vi ser samtidigt att en stor del av vätan också har lagt sig som pölar ovanpå fairway. Även om årets säsong har varit rekordblöt så ser vi även dessa tendenser andra år. Här har vi också arbetat med hålpipluftning och sanddressning för att öka syretillförseln till gräsets rötter och luckra upp marken. Huvudproblemet för hål 17 är inte grästillväxten utan först och främst ytvatten som trycker fram lera. Genom att luckra upp marken är ambitionen att ytvatten skall ges bättre möjligheter att tränga ner i marken och därefter ansluta till befintliga dräneringar. Arbetet fortsätter under 2013 och därefter tar vi beslut om eventuellt fortsatta åtgärder. Bunkrar Snyggare bunkerkanter och jämnare fördelning av sand I medlemsenkäten som genomfördes hösten 2011 framkom många förslag och synpunkter på våra bunkrar. Som en effekt lades mycket mer tid i det dagliga arbetet på att sköta våra 46 bunkrar på golfbanan. Personalen krattar och arbetar igenom alla banans bunkrar minst 2 gånger per vecka där en stor del av tiden läggs på att skotta tillbaka sanden in till mitten. I vår skötsel strävar vi efter ett jämnt sanddjup på 7 cm, ett mått som arbetades fram under Projekt Green 2007 tillsammans med PGA och SGF. Tyvärr ser vi att ojämnheten återuppstår relativt fort efter några spelarbesök i bunkrarna mer sand i kanterna och mindre i bunkerns mitt. Vissa bunkrar är också mer "populära" än andra. Här skulle en avsevärd förbättring i jämnhet kunna ske genom att golfspelare istället för att dra med sig sanden mot kanterna sköt in den mot mitten. Under året har vi undersökt möjligheten att på sikt ändra konstruktionen på vissa plana bunkrar där sanden oftast och snabbt förskjuts till kanterna. En djupare konstruktion ledare till att delar av den bortslagna sanden kan rinna tillbaka till bunkerns mitt. Tyvärr skulle ett sådant arbete bli mycket omfattande och dyrbart då det medför nya dräneringsarbeten konstruktion av avrinningsytor. Driving range Fokus på säkrare spel Vi har under året haft allt för många incidenter med golfbollar som har slagits över och förbi driving range området. Vi har begränsade markutrymmen för träning och visst skulle flera säkert önska att rangen var längre än den är men vi måste rätta oss efter det utrymme som finns idag. Vi har tvingats uppföra ytterligare ett staket bakom och till vänster om det befintliga staketet. Vår head pro har bytt ut alla vita träningsbollar till gula som flyger kortare. Vi kommer också att se över ytterligare åtgärder, men i slutändan måste den enskilde golfspelaren rätta sig efter de förhållningsregler som gäller samt alltid värna om ett säkert golfspel. Klubbhus och entréområde Under 2012 har vi gjort klart renoveringen av poolområdet med en ny dusch, ett vitt staket, ny stenläggning och gräsmatta. Under hösten har vi även byggt en ny altan som binder ihop restaurangen med poolområdet. Under året har även stora insatser gjorts med målning av klubbhusfasad inklusive starterhuset vid första tee. Vidare har flera allmänna ytor målats invändigt samt herrarnas omklädningsrum där även de gamla möblerna byttes ut.

4 4 Projekt Tomtmark En ny detaljplan för Torpamarken vann laga kraft den 27 juni Som vi har informerat löpande om de senaste två åren har vi arbetat för att nå en ny detaljplan för Torpamarken, ett område norr om den inre klubbhusparkeringen. Avsikten med detta arbete har varit att få säljbara tomter. Under hösten påbörjades ett avstyckningsarbete med Lantmäteriet. Ett arbete som beräknas ta ca 6 månader och stå klart före årsstämman i april Mer information om detaljplanearbetet står att läsa senare i dokumentet. Handlingsplan Förutsättningar 2013 Oförändrade årsavgifter Oförändrad skuldnivå vid årets slut Renovering av restaurangkök Styrelsens övergripande mål för verksamheten är en årlig amortering av bankskulden tillsammans med en successiv och kontinuerlig förbättring av vår anläggning i syfte att göra våra medlemmar ännu mera nöjda med Wermdö Golf & Country Club. Inför varje år görs särskilda antaganden där hänsyn tas till föregående års erfarenheter men också väsentligheter som vi förutser inför varje nytt verksamhetsår som behov och konjunkturläge. Ekonomi Vår verksamhet har de senaste åren baserats på en relativt fast intäktsnivå som utgörs av medlemsavgifter, hyror, föreningsintäkter (netto) samt en väl avvägd och kalkylerad intäktsnivå från greenfee och gäster. Positivt de senaste 5 åren är att våra faktiska intäkter från framförallt företag har överträffat vår budget, vilket tillsammans med en hård kostnadskontroll har inneburit att ytterligare förbättringar i vår anläggning har kunnat göras samtidigt som vår skuld till bank har minskat snabbare än förväntat. Samtidigt är inte banombyggnaden, Projekt Green 2007 ännu betald och skuld till bank beräknas till årsskiftet vara 10,5 mkr. De senaste 3 åren har vi haft årliga räntekostnader på i snitt 450 tkr uppgick klubbens räntekostnader till tkr. Drygt 550 kr per medlem har gått till att betala på klubbens lån. Huvudskälet till en amortering av bankskulden är självklart att styrelsen hellre ser att klubbens intäkter används till att utveckla WGCC snarare än att betala räntekostnader. Sedan 2008 har vi ställts mot flera olika yttre ekonomiska förutsättningar, kraftiga konjunkturtoppar till snabba och sedermera förutsedda och utdragna konjunkturnedgångar. WGCC är en klubb som alltid har finansierat en stor del av sin verksamhet via externa gäst- och företagsintäkter. Även om vi har lyckats behålla en relativt hög intäktsnivå från företagssamarbeten, i synnerhet i jämförelse med andra golfklubbar i vår region, så kan även vi se stora skillnader mellan åren. Inför 2013 och i de kontakter som har hållits med flera av våra partners vittnas om stramare ekonomiska förutsättningar. Samtidigt är våra befintliga partners mycket nöjda med WGCC. Vi har de senaste åren fått en mycket god renommé bland såväl privatpersoner som företagare och många framhåller hög avkastning på satsade pengar. Våra interna förutsättningar bedöms som goda samtidigt som konjunkturläget kan begränsa företagens möjligheter till golfaktiviteter.

5 5 I budgeten för 2013 kan vi inte räkna med en total intäktsnivå från gäster och företag i nivå med utfallet för Dessa intäkter motsvarar i snitt kronor per andelsägare. Våra intäkter från greenfee är än mer oförutsägbara och har pendlat ännu kraftigare mellan åren såg vi en kraftig uppgång i greenfeeintäkterna samtidigt som företagsintäkterna också minskade som en del av en kort konjunkturnedgång. Det är troligt att privatkonsumtionen ökar när företagen väljer att vara mer återhållsamma. Samtidigt vet vi att väder är den enskilt största påverkansfaktorn för våra greenfeeintäkter. Utveckling medlemmar, årsavgifter och nivån på andelsöverlåtelser När vi tittar på medlemsutvecklingen inom Svensk Golf ser vi att antalet aktiva medlemmar (anslutna till en SGF-klubb) har minskat med ca personer mellan toppen 2004 till De senaste åren har minskningen legat på ca personer per år. Vårt förbund är unikt i detta att vi är den idrott som attraherar flest nya medlemmar samtidigt som vi också är det förbund som tappar flest medlemmar per år brutto. Hur påverkar detta då WGCC? Vi går för närvarande igenom en stor generationsväxling och bara under 2012 har ungefär 50 andelar bytt ägare. Vi ser vidare att efterfrågan inte alltid möter utbudet varpå priset på andelarna har utvecklats negativt sedan toppen 2007 för att det senaste året ha stabiliserats på en lägre nivå. Vi ser också att nya medlemmar företrädesvis är erfarna golfare kanske för att man som "ny golfare" ännu inte är beredd på att betala för en golfandel i en klubb när billigare distansmedlemskap finns att tillgå. Medlemsavgiften består av en förenings- och en spelrättsavgift. I prognos för 2012 svarar de totala medlemsintäkterna för 55 % av omsättningen. Medlems- och spelrättsavgiften är idag kronor (700 kr respektive kr) och vi har cirka 800 seniormedlemmar. Medlemmarna har gjort extraordinära insatser under en följd av år som en del i avbetalningen av Projekt Green 2007, Projekt Ladan samt som en del i förlusttäckningen av förlorade gäst- och företagsintäkter under ombyggnaden. Dessa extra avgifter har kraftigt bidragit till att stärka klubbens likviditet. Hur påverkar detta då WGCC? Vi går för närvarande igenom en stor generationsväxling och bara under 2012 har ungefär 50 andelar bytt ägare. Vi ser vidare att efterfrågan inte alltid möter utbudet varpå priset på andelarna har utvecklats negativt sedan toppen 2007 för att det senaste året ha stabiliserats på en lägre nivå. Vi ser också att nya medlemmar företrädesvis är erfarna golfare kanske för att man som "ny golfare" ännu inte är beredd på att betala för en golfandel i en klubb när billigare distansmedlemskap finns att tillgå. Medlemsavgiften består av en förenings- och en spelrättsavgift. I prognos för 2012 svarar de totala medlemsintäkterna för 55 % av omsättningen. Medlems- och spelrättsavgiften är idag kronor (700 kr respektive kr) och vi har cirka 800 seniormedlemmar. Medlemmarna har gjort extraordinära insatser under en följd av år som en del i avbetalningen av Projekt Green 2007, Projekt Ladan samt som en del i förlusttäckningen av förlorade gäst- och företagsintäkter under ombyggnaden. Dessa extra avgifter har kraftigt bidragit till att stärka klubbens likviditet. För 2013 planerar styrelsen för oförändrade årsavgifter.

6 6 Lägre driftkostnader De senaste åren har WGCC reducerat sina driftskostnader med cirka tkr. Vi har nu nått ett kostnadsläge som det är svårare att skära i ytterligare om vi vill behålla vår kvalitetsnivå. De kommande åren måste vi däremot räkna med en ökning med 2-3 % per år för material och drivmedel och för personal med ca 3 % per år. Med en fortsatt hård budgetstyrning räknar vi med att kunna motverka att kostnadsökningarna totalt sett slår igenom fullt ut. Finansiering I samband med Green 2007 tog WGCC upp lån på 23 Mkr. Återbetalning av detta lån har påbörjats dels genom medlemstillskott och dels genom ett starkt kassaflöde. Vid årsskiftet 2010/2011 var låneskulden 14,6 mkr, 2011/ ,1 mkr och prognos för utfall 2012/2013 är 10,5 mkr. Resultaträkning, tkr prognos budget utfall Intäkter Medlems- och spelrättsavgifter Greenfee Företagsavtal Hyror Övriga intäkter Summa Intäkter Kostnader Personal Bana Främmande tjänster Föreningskostnader Övriga kostnader Fastigheter Summa Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Finansnetto ÅRETS RESULTAT Låneskuld, kr

7 7 Projekt Torpamarken Avyttring av mark/fastigheter Årsmötesbeslut redan 2006 I de beslutsunderlag för projekt Green 2007 som lades fram vid tre årsmöten under 2004 och 2005 ingick en försäljning av den så kallade Ålstäksmarken (området bakom 3: ans utslag som vetter mot Grisslingefjärden) som en åtgärd för att begränsa klubbens upplåning som följd av det stora och omfattande projektet. En förutsättning var att Värmdö kommun beslutade om en ändring av gällande detaljplan så att bostadsbyggande skulle tillåtas, något som styrelsen efter förberedande kontakter med kommunen bedömde som en realistisk möjlighet. För att vinna tid i avvaktan på kommunens beslut lade styrelsen fram en proposition till det ordinarie årsmötet den 30 mars 2006 med innebörd att styrelsen skulle få fullmakt att avyttra Ålstäksmarken om och när detta skulle vara möjligt. Årsmötet godkände styrelsens förslag och beslutet konfirmerades på ett extra årsmöte den 26 juli samma år. Det visade sig dock under det fortsatta arbetet med planändringsfrågan att kommunen inte var beredd att ändra planen för Ålstäksmarken på grund av strandskyddsreglerna. Diskussioner och förhandlingar hade då pågått i mer än tre år. Och utan en ändring i kommunens ställningstagande är en avyttring av Ålstäksmarken inte möjlig. Torpamarken i stället för Ålstäksmarken I stället har, som styrelsen löpande informerat om, arbetet sedan hösten 2010 inriktats på att få en ny detaljplan för ett markområde med arbetsnamnet Torpamarken, som ligger norr om den inre parkeringen. Även om arbetet med detta inte heller varit helt enkelt, har det kunnat ske i en mer konstruktiv dialog med företrädarna för Värmdö kommun. En planändringsfråga är alltid tidskrävande och vårt ärende har dessutom överklagats till Länsstyrelsen. Men efter vederbörliga beslut i kommunstyrelsen och även länsstyrelsen vann en ny detaljplan för Torpamarken, med bostadsbebyggelse tillåten, slutligen laga kraft den 27 juni i år. Efter detta har klubben gått vidare med att initiera en lantmäteriförrättning i syfte att bilda avyttringsbara tomter. Projekt Torpamarken del av planbeskrivning - 2 säljbara tomter Planområde Minsta tomtstorlek Sammanlagda byggnadsarea per fastighet inkl komplementsbyggnad inkl komplementsbyggnad om max 50kvm Båda tomterna ansluts till kommunalt vatten Genomförandetid kvm kvm 250 kvm envåningshus 200 kvm två våningshus 15 år

8 8 Lägre lånenivå ett prioriterat mål Klubbens finansiella ställning har markant förbättrats sedan den tunga investeringsperioden med Green 2007 och Ladan avslutades för ett par år sedan. Det är resultatet av en god utgiftskontroll samtidigt som de externa intäkterna har varit stabila på en hög nivå. Den låga räntenivån har naturligtvis också varit till vår fördel. I slutet av 2012 beräknas utnyttjandet av våra banklån uppgå till ca 10,5 mkr, en minskning med drygt 10 mkr sedan Styrelsen anser att en ytterligare sänkning av lånenivån skall fortsätta att vara ett prioriterat mål. På sikt bör vi helt lösa fastighetslånet och bara behålla en rörelsekredit för att fånga upp säsongmässiga och andra svängningar i verksamheten. Om klubbens verksamhet fortsätter att ge överskott, vilket naturligtvis är målet, resulterar det i en successiv återbetalning av banklånet. Samtidigt måste vi i detta ta hänsyn till de förutsättningar som ges för att bedriva verksamheten som t ex konjunkturläge, intresse för golfspel och väder. Styrelsens övergripande mål är ett skuldfritt Wermdö Golf & Country Club och en försäljning av de tomter som nu håller på att bildas skulle betyda ett stort steg i den riktningen. Förslag till årsmötet: att fullfölja 2006 års beslut Styrelsens arbetsinriktning är att framlägga ett förslag till årsmötet den 23 april 2013 att, i överensstämmelse med 2006 års beslut, styrelsen får mandat att fullfölja planerna att minska klubbens låneskuld genom avyttring av Torpamarken. Försäljningen skall ske vid lämpligt tillfälle och när gynnsamma affärsmässiga förutsättningar bedöms föreligga. Av 18 i klubbens stadgar framgår att beslut om avyttring av fast egendom skall fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, med biträde av minst 2/3 av samtliga röstande. Det senare av dessa möten får äga rum tidigast 90 dagar efter det första. Detta av framförallt 3 skäl: Vi äger vår fina anläggning och att dessutom vara i det närmaste oberoende av externa lån skulle innebära en stor handlingsfrihet och stabilitet för verksamheten. Även om räntenivån är låg uppgår räntekostnaderna bara för 2012 till ca 450 tkr. De senaste 3 åren har vi haft räntekostnader på drygt tkr, pengar som kan användas bättre i verksamheten. Dessutom måste man räkna med stigande lånekostnader mot bakgrund av både nya regler för bankerna och effekter av eurokrisen. Vi vill undvika stora årsavgiftshöjningar för att möta nödvändiga och delvis tvingande investeringar i vår anläggning.

9 9 Fastighet Wermdö Golf & Country Club består idag av ca 80 hektar, varav ca 25 hektar är vatten. Våra fastigheter som klubbhus, lillstugan, ladan och våra hyresfastigheter (Trädgårdsmästarbostaden, Sjöstugan och Tjänstebostäderna) består idag av ca xxxxx km varav xxxxx är kallyta. Vår verksamhet ska på en relativt begränsad omsättning förvalta ett stort mark- och fastighetsbestånd och med ovan nämnda arealer måste vi vara beredda på årliga och stora underhållskostnader. Inom golfklubben bedrivs även annan verksamhet genom entreprenörer som shop, restaurang och café. Här har vi ett fastighetsägaransvar att tillse att lokalerna är i brukbart skick enligt de regler och riktlinjer som följer med t ex mat- och varuhantering. I januari 2013 påbörjas därför en nödvändig renovering av restaurangköket med fokus först och främst på el, ytskikt, ventilation och vvs. Senast köket renoverades var 19xx. Varje år genomgår restaurangen flertalet inspektioner (Miljö & Hälsa) och sedan ett par år tillbaka har kökets skick påtalats. Här har slagits ner på kökets skick som begränsar krögarens möjlighet till renhållning. Inför 2012 planerade vi att starta renoveringen under senhösten och i budgeten hade del av renovering avsatts med tkr. Vi har löpande fört samtal med våra krögare och tänkt entreprenör och fann att den lämpligaste tiden för renovering var med start i början av januari Hela renoveringen beräknas kosta tkr och kostnaden belastar Köket Under januari-mars 2013 gör vi en genomgripande renovering av restaurangköket. Toaletter Under de närmaste åren finns ett påtagligt behov av att renovera våra publika toaletter i Klubbhus och i Ladan. Utvändig renovering Delar av "gamla" klubbhuset behöver putsas och målas inom de närmaste åren. Samma behov föreligger för Ladan. Samtidigt behöver vi även se över de mest väderutsatta fasaderna för framförallt Tjänstebostäderna. Planteringar och blommor Planteringar och blommor ska ytterligare ses över och hållas i gott skick under hela sommarhalvåret. Tennisbanan Tennisbanan skulle ha gjorts i ordning under 2012 men vår externa entreprenör höll sig inte inom den ursprungliga kostnadsuppskattningen utan offerten hamnade på en betydligt högre nivå. Vi kommer att undersöka ytterligare leverantörer och göra en ny beläggning snarast. Golfbanan Tee Vårt teerenoveringsprogram har pågått ett antal år och vi har nu lagt nya tees på hål 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11. Green 2007 medförde att vi anlade nya tees på hål 5, 8, 10, 16, och 17. Tee på hål 14 och 15 är också av bra kvalitet. Nu återstår att renovera tees på hål 6, 13 och 18. Detta arbete kommer att göras de kommande åren så att alla gamla utslag med behov är genomgångna. Fairway 7 och 17 Vi fortsätter med åtgärder för att förbättra fairways på hål 7 och 17 under 2013 och gör en utvärdering under året. Ännu så länge har det gett bra effekt på hål 7. Dräneringen av fairway på hål 17 är mer komplicerad och vi måste inse att trots stora ansträngningar kommer delar av fairway på hål 17 vid kraftigt regn att vara blöt. Fairway hål 17 är en av de mest utsatta spelytorna som ligger i en svacka i ett norrläge med begränsade soltimmar. En helrenovering av fairway inklusive uppbyggnadsmaterial, såbäddsmaterial, sådd och dränering beräknas kosta ca 600 tkr. Arbetet sker då i egen regi.

10 10 Övningsområde - Driving range och närspel - hål 19 Vår driving range är begränsad i utrymme och går inte att utöka. Under 2013 ska vi förändra placering av avståndsmarkeringar och fortsätta med att upprusta utslagsområdet med mattor. På lite längre sikt planerar vi att anlägga ett 19e hål kombinerat med övningsområde mellan restaurang och bryggorna. Det finns en skiss som vår banarkitekt Bob Kaines tagit fram. Här ser vi en logisk utveckling om vi säljer tomtmarken den sk Torpamarken med kortspelsområdet. Efter det anlägger vi detta 19e hål/övningsområdet och sedan har vi möjlighet att renovera t ex 17e fairway. Då finns det en reservgreen att använda under pågående ombyggnad. Banmaskiner Det finns ett löpande behov av banmaskiner. Under hösten 2012 köptes en ny bunkerkrattningsmaskin in och för 2013 är det först och främst prioriterat med en ytterligare ruffklippare. Medlemsnytta Vi kommer att satsa ännu mera på medlemsnytta under de kommande åren och jobba för att behålla vår fina WGCC-anda. Vi har haft stor omsättning av medlemmar under de senaste åren. De som lämnar gör det för att de flyttar eller för att de på grund av tilltagande ålder slutar spela golf. De som kommer som nya medlemmar spelar normalt mer golf än de som lämnat. Introduktion för nya medlemmar Under 2011 och 2012 har vi fått cirka 70 nya medlemmar. Under våren 2013 kommer vi att kalla till en introduktionsträff för nya medlemmar och sedan repetera detta vid behov. Klubbaftnar På prov kommer vi under våren 2013 att göra ett par klubbaftnar med intressanta föredragshållare där vi får tillfälle att träffas också under andra former. Under säsongen har vi Countrydag, St Olofs tävling följt av middag och många andra aktiviteter med lite olika inriktning. Tävlingsprogrammet Tävlingsprogrammet kommer att följa den inslagna vägen med en stor tävling per månad parallelltmed onsdagstävlingar för dam och herr, veteranernas måndagstävlingar och juniorernas tisdagstävlingar. Välkomna med synpunkter och förslag senast 1 februari 2013! Motivera dem gärna så konkret som möjligt! Styrelsen, Wermdö Golf & Country Club Sänd till eller till WGCC, Torpa, Värmdö Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013.

11 Information från Valberedningen 11 Klubbens styrelse ska enligt stadgarna 16 bestå av ordförande samt 6-12 övriga ledamöter. Den nuvarande styrelsen består av ordförande samt 7 ledamöter. Mandatperioden utgår för: ordföranden Bengt Möller, ordföranden väljs alltid enligt stadgarna för ett år, samt för ledamöterna Anders Keller, Anne Ekblad och Peter Norberg som enligt stadgarna valts för två år. Styrelsens övriga ledamöter Fredrik Bergström, Conny Edlundh, Anne-Charlotte Lilienberg och Göran Palmér, är valda till årsmötet Klubbens revisorer, aukt. revisor Marine Gesien (Ernst & Young) och Gunnar Schmidt med suppleanterna aukt. revisor Camilla Ingvarsson (Ernst & Young) och Lillemor Sundt är alla valda på ett år. Av valberedningens ledamöter står Rolf Wassing stadgeenligt i tur att avgå. Medlemmar är välkomna att lämna förslag till befattningshavare senast den 1 februari 2013 till Rolf Wassing Tfn För valberedningen Rolf Wassing Elisabeth Svensson Nils Bergkvist Ordförande

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 -

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 2-2014 Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Ekonomisk tillbakablick - sid 10-12 - Nyhet! Nummertees - sid 13

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning. 09Nässjö kommun

Årsredovisning. 09Nässjö kommun Årsredovisning 09Nässjö kommun Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision SKISS, ÄRENDEHANTERING 09 Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Kommunstyrelse 1 Folkhälsoråd Utskott I 13 ledamöter Utskott

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR)

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) KRISTIANSTAD UNIVERSITY COLLEGE Department of Business Studies FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) SVEN-OLOF COLLIN ELIN SMITH Department of Business Studies Kristianstad University College S-291

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer