tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012

2 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration Valdemarsvik tel

3 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning 1 Ekonomisk översikt och analys 2 Fem år i sammandrag, snabbfakta 6 Personalredovisning 7 Resultaträkning 9 Kassaflödesanalys 9 Balansräkning 10 Bokslutskommentarer - noter 11 Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar 16 Revisionsberättelse 17 Driftsredovisning - budgetutfall 19 Investeringsredovisning 20 Särredovisning VA-enheten 21 Verksamhetsuppföljning Barn och Utbildning 24 Vård och Omsorg 29 Socialtjänst 33 Teknisk Service 36 Marknad och kultur 42 Service och Administration 46 Politisk organisation 50 Valdemarsviks kommuns organisation 51

4 MÅL OCH RIKTLINJER AV BETYDELSE FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MÅLUPPFYLLELSE Budgeten för 2012 utarbetades efter det gamla systemet med ett fåtal mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljningen av måluppfyllelsen kan endast göras utifrån det systemet. Finansiella mål Kommunen har sedan lång tid tillbaka följande två finansiella mål: 1. Årets resultat ska långsiktigt varje år uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning. 2. Investeringar ska finansieras med skattemedel och på sikt ska kommunens låneskuld minska. För budgeten 2012 har kommunfullmäktige beslutat att inget av dessa två mål ska gälla. Årets resultat budgeterades till noll och ett ökat investeringsbehov i skolbyggnader bedömdes öka kommunens upplåning. Årets resultat uppgår till 12,8 mkr (3,4 %). Det långsiktiga målet enligt punkt 1 är med råge uppfyllt, Årets nettoinvesteringar är 28,3 milj. kr (exkl miljösaneringsprojekten) medan resultatet plus avskrivningar är 27,3 milj kr. Låneskulden har minskat med 17 milj kr. Det långsiktiga målet enligt punkt 2 är i det närmaste uppnått trots den höga investeringsnivån. Förvaltningsövergripande mål och krav 1. Kommunens flyttningsnetto ska vara positivt. Flyttningsnettot för 2012 är 16 invånare. Befolkningen har som helhet minskat med 65 till invånare. Målet är inte uppnått. 2. Sjukfrånvaron i kommunen skall maximalt uppgå till 5,5 %. Ingen förvaltning ska ha högre sjukfrånvaro än 6,5 %. Sjukfrånvaron 2012 är för kommunen som helhet 3,86 % (4,21). Den högsta sjukfrånvaron i någon sektor är 4,92 % (5,70). Målet är uppnått. Se vidare personalredovisningen. 3. De nationella miljömålen ska genomsyra sektorernas verksamheter. Enligt budgeten ska måluppfyllelsen ske bl a genom att leverantörsavtal medger miljövänliga anskaffningar samt att anpassa fordons- och maskinparken. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ska användas som vägledning. Måluppfyllelse redovisas av sektorerna. 4. Samtliga sektorer ska hålla sina budgetar. Alla sektorer utom socialtjänsten har hållit sina budgetar och redovisar ett överskott. Socialtjänstens underskott på grund av placeringar har varit känt under året och är lägre än de prognoser som har redovisats. I stort är målet uppnått och sektorernas verksamheter lämnar ett överskott på över 6 miljoner kronor. 1

5 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS Den ekonomiska utvecklingenn Under året har siffrorna för skatteun- derlagsutvecklingen förbättrats, men decemberprognosen som bokslutet bygger på visar återigen en svagare tillväxt. I resultatet ingår den jämförelsestöran- de posten återbetalning från AFA- försäkringar för åren med 7,2 miljoner kronor i intäkter. Kommunens budget för 2012, som ut- des av åtstramningar för att klara ett arbetades under hösten 2011 prägla- positivtt resultat. Prognoserna som budgeten byggde på innehöll nedjuste- rade tillväxttal i den svenska ekonomin. Resultaträkningen visar ettt positivt retkr sultat på tkr för 2012 (7 698 för 2011, men 15,7 milj kr före ned- skrivningar). Resultat Årets resultat Resultatet för den sammanställda re- de kommunala bolagen) är tkr. Centrumhuset AB redovisar ett under- skott på drygt 1000 dovisningen (kommunkoncernen inkl tkr. Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv Balanskrave et innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna, såväl i budget som i årsredovisning. Uppkommer ändå ett negativt resultat skall det åter- att ställas inom tre år. Kommunen har inget underskott täcka från tidigare år. I årets resultat ingår inga poster som ska justera resultatet enligt balanskra- således tkr. vet. Balanskravsresultatet är Enligt ny lagstiftning finns möjlighet att avsätta medel till en resultatutjäm- ningsreserv som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcy- det sig kel. För Valdemarsviks del rör om resultat överstigande 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Till resultatutjämningsreserv markeras därför 5,2 miljoner kronor av det egna kapitalet. Kommunful lmäktige kommer attt ta sär- av resultatutjämningsreserven. Nettokostnader och skattein- täkter En viktig förutsättning för god ekono- skilt beslut om riktlinjer för hanteringen misk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhet tens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skat- inkl teintäkter och statsbidrag. Skatteintäkt ter och skatteutjämning LSS-utjämning och fastighetsavgift har ökat med endast 0,56 % (3,6 %). An- är ledningen till den låga ökningen skatteväxlingen med Landstinget som har övertagit kostnaderna för kollektiv- 2

6 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS trafiken. Nettokostnaderna, när de jäm- förelsestörande posterna är borttagna (främst AFA-försäkringen) ), har ökat väsentligt trots bortfallna kostnader för kollektivtrafiken. Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter i procent Nettokostnader Skatteintäkter Nettokostn/skatteint % Nettokostn exkl avskrivn/skatteint % Diagrammet ovan visar utvecklingen från år till år. Det finns två orsaker till minskningen 2011, dels mycket höga kostnader av engångskaraktär 2010, reparationer m m efter vinterskador, dels sparpaket med anställnings- och inköpsstopp som verkade under större delen av När anställnings- och inköpsstoppen togs bort har kostna- derna ökat. Ökningarna ligger inom de stora verksamheterna grundskola, äld- reomsorg och främst handikappomsor- gerna. Det är viktigt att analysera orsa- kerna till den mycket höga kostnadsut- vecklingen Nettokostnadernas andel av skatte- intäkterna Ovanståend de diagram visar nettokost- nadsutvecklingen i form nettokostna- Till dernas andel av skatteintäkterna. skillnad från ovan ingår även jämförel- sestörande poster. Nettokostna adernas andel av skattein- täkterna och skatteutjämning visar hur stor del av skatteintäkterna som går åt till den löpande verksamheten. Reste- till nvesteringar eller finansiellt sparande. Diagramme et visar nettokostnadens andel, dels utan och dels med av- och rande upp till 100 % kan användas nedskrivningar. År 2012 användes 92,3 % (90,6) av skatteintäkterna för att täcka verksam- hetskostnaderna. De totala nettokost- utgjorde 96,1 % (96,8) av skatteintäk- terna. Utan den jämförelsestörande posten AFA-försäkringar utgjorde net- naderna, inkl av- och nedskrivningar, tokostnaderna 98,1 % av skatteintäk- terna. Kommunen s eget kapital uppgår den sista december till tkr ( ), vilket innebär en soliditet om 39,2 % (36,8) %. Ekonomisk ställning 5,2 miljoner kronor av eget kapital är markerat som resultatutjämningsre- serv, samt 4 milj kr i pensionsreserv. Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den visar hur stor del av de totala tillgång- arna kommunen äger, dvs det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas förändring. Ökningen av soliditeten 2012 beror på det positi- va resultatet och den sänkta låneskul- den. 3

7 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS Soliditet Finansnetto Med kommunens samtligaa pensions- de förpliktelser inräknade, alltså även som enligt lag redovisas som ansvar- soliditet negativ. såtagande inom linjen, är kommunens Finansiering Under året har lån om 17 miljoner kro- minskat från 104,8 miljoner till 87,8 miljoner kronor. nor lösts. Låneskulden har därmed Låneskuld Kommunen hanterar de kommunala bolagens låneskulder genom att ta upp lån i eget namnn och vidareutlåna till bolagen. I låneskulden ingår förmedla- de lån till Centrumhuset AB och Vetab motsvarande långfristiga fordringar på bolagen med 37,9 milj kr (35,1) Fin netto Kommunen s finansnetto är negativt 1,8 milj kr (2,3), dvs räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Räntenivån har varit låg och sjunkande under Räntekostn aderna består av räntor på låneskulden, 2,6 milj kr (3,2) samt fi- nansiella kostnader på pensionsav- sättningarna, 1,1 milj kr (0,7). Räntein- täkterna består till största delen av rän- tor från kommunens företag på de ut- lämnade lånen samt räntor på medels- placering. 57 % (70 %) av de finansiel- la intäkterna är räntor från koncernföre- tagen. Pensionsförvaltning Kommunen har ingenn pensionsförvalt- har be- ning utan kommunfullmäktige slutat att kommunen ska hantera och tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning, när det är ekono- 4 miskt möjligt. Under 2011 avsattes milj kr som en del i eget kapital. Pensionsförpliktelser 2012 Avsättningar för pensioner (inkl löneskatt) Ansvarsförbindelser (inkl löneskatt) Tot pensionsförpliktelser Pensionsreserv (del i eget kapital) Fin kostn Fin int Årets pensionskostnader

8 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS (2011 ingår förändring av RIPS-räntan) Sektorernas avvikelse mot budget är totalt plus 6,5 miljoner kronor (6,6 milj kr). Samtliga sektorer utom socialtjänsten (och de politiska organen) redovisar överskott. Socialtjänstens underskott beror på fortsatt höga placeringskost- farades i uppföljningarna. Vård och Omsorgs överskott är hänförligt till flyk- tingmottagandet, både äldreomsorgen och handikappomsorgen lämnar un- derskott. Förskolan och gymnasiesko- lan redovisar överskott. Se vidare re- nader, men är mindre än vad som be- spektive sektors redogörelser. Budgetavvikelse per sektor: Barn och Utbildning Vård och Omsorg Socialtjänst Tekniskk Service Marknad och Kultur Servicee och Administration Politiska organenn Avvikelse verksamheterna I Service och Administrationn ingår även kostnaderna för kommunchef. Budgetavvikelsee Budgetavvikelser Verksamheterna Totalt tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr I avvikelsen på finansiering ingår återbetalningenn av avgiften till AFA- som försäkring på 7,2 miljoner kronor, inte fanns med vid budgettillfället. I övrigt har skatteprognoserna gett ett överskott mot budget på 0,9 milj kr medan pensionskostnader och perso- 3,4 milj kr. Den miljon som budgetera- des centralt som reserv för interkom- munala ersättningar har inte behövt nalförsäkring redovisar ett underskott användas. Framtid En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att fortsatt kunna be- I driva en kvalitativt bra verksamhet. budgeten har följande övergripande ekonomiska målsättning antagits: Kommunen ns resurserr får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att allaa kommuninvåna- en re även i framtiden kan tillförsäkras bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet. Budgeten för 2013 bygger på Visionen Framtidsbild Valdemarsvik 2025, I balans med naturen. Där har målen för god ekonomisk hushållning ur ett verkåtta in- samhetsperspektiv fastställts riktningsmål med ett antal åtaganden. Dessa kommer att följas under 2013 och måluppfyllelsen redovisas i delårs- rapport och årsredovisningen för Samtidigt som den årliga ekonomin måste hanteras är det av största vikt med långsiktig framförhållning. Den kommunalaa ekonominn kommer att be- samt service och vårdkostnader för det lastas med ökande pensionskostnader större antalet äldre. Därutöver finns det stora behov av ersättningar för de tek- ut på niska anläggningar som byggdes 1950 och 60-talen. 5

9 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS Enligt kommunens principer för ekonomistyrningen och budgetprocessen kommer arbetet att tidigareläggas och skapas treårsramar för bättre framförhållning i processerna. Sammantaget finns krav på stora omställningar och anpassningar i de kommunala verksamheterna, samtidigt som ökande ekonomiskt utrymme inte kan påräknas för den kommunala sektorn som helhet. FEM ÅR I SAMMANDRAG, SNABBFAKTA (milj kr) Årets resultat 12,8 7,7-1,4 1,6-5,1 Resultat enligt balanskravsutredning 12,8 5,7-1,4 1,6-5,5 Budgetavvikelse totalt 11,8 3,7-3,9-1,3-6,3 Budgetavvikelse förvaltn/sektorerna 6,5 6,6-1,0-4,5-3,7 Finansnetto -1,8-2,3-1,5-2,4-2,7 Nettoinvesteringar 28,1 12,2 13,5 21,5 14,2 Låneskuld 87,8 104,8 95,3 95,3 86,1 Nyckeltal (procent) Verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter och statsbidrag 96% 97% 100% 99% 101% Balanslikviditet 129% 102% 65% 59% 56% Soliditet 39% 37% 36% 37% 39% (antal invånare) Befolkning 31/ Flyttningsnetto Födelsenetto

10 PERSONALREDOVISNING Antal anställda och personalkostnader Kommunen hade i december anställda inom Tekniska Service, 195 inom Barn och Utbildning, 20 inom Socialtjänst, 213 inom Vård och Omsorg, 77 inom Service och Administration (här ingår Kost, Städ och Bad) samt 15 inom Marknad och Kultur. Totalt 559 (551) st. Personalkostnaderna för kommunen ökade med 4,7 procent (11,6 miljoner kronor) mellan år 2011 och cirka 8 mkr förklaras av löneökningar. I diagrammet syns de totala kostnaderna för arbetskraft uppdelad på sektorerna för åren 2010 till Beloppen är i mkr. Pensionsutbetalningarna för avgångna medarbetare ökade med 4,2 procent mellan åren 2011 och En förändring i ökningstakten, jämfört med åren 2010 och 2011, med -17,5 procentenheter. Pensionsutbetalningar inkl löneskatt mkr 8,5 10,4 10, ,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Redovisning sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron var för perioden 3,86 procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden vilket är en minskning med 0,35 procentenheter jämfört med Kommunen klarar med god marginal de mål som satts upp i budgeten. Andelen långtidssjukskrivna (över 60 dagar) uppgick till 29,01 procent av den totala sjukfrånvaron, vilket är en minskning med 1,58 procentenheter jämfört med Utöver löneökningar beror de högre kostnaderna mellan 2011 och 2012 främst på att Vård och omsorg utökat antal tjänster när man startat upp ett nytt gruppboende för yngre med funktionshinder samt på grund av 24 timmars assistans i hemtjänsten och dels på grund av fler tjänster inom socialtjänsten för hanteringen av familjehemsvården. Sjukfrånvaron var för kvinnor 4,35 procent och för män 2,19 procent. Sjukfrånvaron per ålder såg ut enligt följande: 29 år eller yngre 3,41 % år 3,72 % 50 år eller äldre 4,02 % De direkta sjuklönekostnaderna minskade med 374 tkr jämfört med

11 PERSONALREDOVISNING Sjukfrånvaron på sektorsnivå såg ut enligt följande: Teknisk Service 1,07% Barn och Utbildning 4,04% Socialtjänst 4,92 % Vård och Omsorg 4,02 % Service och Administration 4,67 % Marknad och Kultur 1,36 % Den totala sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå vilket är positivt. Heltid- och deltidsanställda Sysselsättningsgraden hos den tillsvidareanställda personalen skiljer sig mellan kvinnor och män. Den stora andelen kvinnor som arbetar deltid har sin arbetsplats inom vården. Bland männen arbetar 93,2 % heltid och bland kvinnorna 64,6 %. Andelen kvinnor som arbetar heltid har under 2012 ökat med 1,9 procentenhet. Inom äldre- och handikappomsorgen infördes med start i februari månad 2009 en arbetstidsmodell där personalen ges möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Medarbetarna ges möjlighet att välja ny sysselsättningsgrad en gång per år. Ålders- och könsfördelning Av kommunens tillsvidareanställda personal är 79 % kvinnor och 21 % män. Medelåldern är 50 år. Den höga medelåldern medför att kommunen (precis som landets övriga kommuner) kommer att ställas inför stora pensionsavgångar framöver. 203 medarbetare kommer under perioden att uppnå åldern 65 år. Det är därför viktigt med en god framförhållning för att klara framtida rekryteringsbehov. En viktig del av detta arbete handlar om att ge möjlighet till önskad sysselsättningsgrad vid nyanställningar. Införandet av arbetstidmodellen inom äldre- och handikappomsorgen är del i detta arbete. Arbetsmiljö En ny satsning på hälsoprofiler startades upp under 2010/2011. Under 2012 erbjöds samtliga tillsvidareanställda mellan år hälsoprofilbedömning via Sensia. Av totalt 96 tillfrågade valde 44 medarbetare att genomföra en hälsoprofilbedömning. Ca 23% svarade att de upplevde stress i arbetet. Detta var något som Sensia fått i uppdrag att titta extra noga på utifrån de svar som kommit i medarbetarenkäten Vid jämförelse med resultatet för 2008 års hälsoundersökningar och för alla anställda oavsett ålder, får motionsvanorna i denna åldergrupp ett något lägre resultat. Även för rökvanor är resultatet något sämre för denna grupp vid jämförelse med det samtliga anställdas resultat Vikten håller sig på samma nivå som tidigare. Friskvård 42 av våra kvinnliga medarbetare deltog i 2012 års Vårrus i Norrköping. Valdemarsviks kommun syns varje år vid denna aktivitet och sprider mycket goodwill tack vare kringarrangemang. 95 medarbetare har under året utnyttjat friskvårdspengen om 300 kronor. Medarbetarna finns inom samtliga sektorer. Övrigt I budgeten för 2012 beslutades om lokala regler gällande konverteringsregeln gällande 2:5. I kommunen är det nu den sammanlagda tiden i vikariat och allmän visstidsanställning som ger rätten till konvertering till tillsvidareanställning. 8

12 RESULTATRÄKNING (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Verksamhetens intäkter not Verksamhetens kostnader not Jämförelsestörande poster not Avskrivningar not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter not Skatteutjämning not Fastighetsavgift not Mellankommunal utjämning Summa skatteintäkter och bidrag Finansiella intäkter not Finansiella kostnader not Summa finansnetto Resultat före extraordinära poster Extrordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat not KASSAFLÖDESANALYS (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för ej rörelsekapitalpåverkande poster: - Reavinst förs. Anläggningstillgång Reavinst förs. Finansiell tillgång Av- / Nedskrivningar Avsättningar pensioner Avsättning deponi Övriga avsättningar Nedskrivningar Justering för rörelsekapitalförändring not Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringar i anläggningstillgångar Förvärv materiella anläggningstillg not Försäljn materiella anläggningstillg Förvärv finansiella anläggningstillg Försäljn finansiella anläggningstillg Kassaflöde investeringar Finansiering Ökning långa fordringar Minskning långa fordringar Nyupptagna lån Amorteringar på lån Kassaflöde finansiering Förändring av likvida medel

13 BALANSRÄKNING (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar not 12 Mark, byggnader, tekniska anläggn Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar not Värdepapper och andelar not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Exploateringsfastigheter not Kortfristiga fordringar not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital not därav årets resultat Summa eget kapital Avsättningar not 18 Avsättningar pensioner Avsättning återställande av deponi Avsättning Östgötatrafiken Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvars- och borgensförbindelser Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar och skulder not Borgensåtaganden not

14 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Not 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter och räntor ingår ej. Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och entreprenader Försäljning anläggningstillgångar, övriga int Not 2 Verksamhetens kostnader Avser verksamhetens externa kostnader. Skattekostnader, räntor, avskrivningar ingår ej. Inköp, entreprenader, tjänster, bidrag Arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Resor och diverse kostnader Not 3 Jämförelsestörande poster Exploateringsresultat Nedskrivningar av anläggningstillgångar Återbetalning AFA-Försäkring Not 4 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan (beräknat på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden) Not 5 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter Slutavräkning Slutavräkning Preliminär slutavräkning Not 6 Skatteutjämning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag Utjämningsbidrag LSS Fastighetsavgift Not 7 Finansiella intäkter Ränteintäkter Ränta förlagsbevis Kommuninvest Räntor från koncernföretag Statliga räntebidrag

15 (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Not 8 Finansiella kostnader Räntor på lån Räntor på pensionsavsättning Räntekostnad leverantör och övrig fin kostnad Jämförelsestörande post RIPS-räntan Not 9 Årets resultat Avstämning mot balanskravet: Årets resultat Förändring RIPS-räntan Uppbyggnad pensionsreserv Balanskravsresultat NOTER TILL KASSAFLÖDESANALYSEN (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Not 10 Justering för rörelsekapitalets förändr Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Ökning(-)/minskning(+) förråd/expl fastigheter Not 11 Förvärv materiella anläggningstillg Årets utgifter Investeringsbidrag Miljösaneringsprojekt förskott NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Not 12 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets investeringar Miljösaneringsprojekt förskott Miljösaneringsprojekt förskott Årets försäljningar Utrangeringar/omklassificeringar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivnngar Årets försäljningar Nedskrivningar Utrangeringar/omklassificeringar Vid årets slut

16 (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Årets försäljningar Utrangeringar/omklassificeringar Vid årets slut Bokfört restvärde vid årets slut Markreserv Verksamhetsfastigheter Fastigheter affärsverksamhet Publika fastigheter Fastigheter annan verksamhet Pågående nyanläggningar Inventarier och maskiner Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets investeringar Årets försäljningar 0 Utrangeringar/omklassificeringar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivnngar Årets försäljningar Nedskrivningar Utrangeringar/omklassificeringar Vid årets slut Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Årets försäljningar Utrangeringar/omklassificeringar Vid årets slut Bokfört restvärde vid årets slut Inventarier och maskiner Not 13 Långfristiga fordringar Valdemarsviks Etablerings AB Centrumhuset AB Not 14 Värdepapper och andelar Aktier Valdemarsviks Etablerings AB Centrumhuset AB Östgötatrafiken Förenade Småkommuners Försäkrings AB Östsvenska Yrkeshögskolan Kommuninvest Ekonomisk Förening Andelskapital Förlagslån KGF Östergötland Övrigt

17 (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Andelskapitalet i Kommuninvest Ekonomisk Förening avser inbetalt andelskapital vidmedlemsskapet. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 85 tkr för Valdemarsviks kommun. Därutöver har 210 tkr av återbetald ränta använts för ökat andelskapital. Totala andelskapitalet uppgår därmed till 548 tkr. Not 15 Exploateringsfastigheter Vid årets början Utgifter område Fyrtorp Utgifter område Borg Årets försäljning Reavinst Vid årets slut Not 16 Kortfristiga fordringar Mervärdesskatt Konsumtionsavgifter Barn- och äldreomsorgsavgifter Övriga fakturafordringar inklusive hyror Avräkning Valdemarsviks Etablerings AB Övriga interimsfordringar Övriga fordringar Not 17 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Varav reserverat för framtida verksamhet: Pensionsreserv Resultatutjämningsreserv Not 18 Avsättningar Pensioner Löneskatt pensioner Återställning Toverumstippen Reservering tågleasing Östgötatrafiken Specifikation avsättning pensioner Ingående avsättning Nyintjänad pension Ränte- och basbeloppsuppräkning Förändring av diskonteringsräntan Nya efterlevandepensioner Övrig post Årets utbetalningar Utgående avsättning Not 19 Kortfristiga skulder Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter Pensionsskuld avgiftsbestämd del Löneskatt avgiftsbestämd del Semesterlöneskuld Mervärdesskatt Slutavräkningar kommunalskatt Övriga leverantörs/interimsskulder

18 (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Not 20 Pensionsförpliktelser Pensionsförmåner intjänade före Löneskatt Specifikation pensionsförpliktelser Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering Ränteuppräkning Förändring av diskonteringsräntan Basbeloppsuppräkning Övrig post Bromsen Årets utbetalningar Utgående ansvarsförbindelse Aktualiseringsgrad 90,0% 84,0% 90,0% 84,0% Not 21 Borgensåtaganden Valdemarsviks IF Kommunalt förlustansvar för egnahem Valdemarsviks kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Valdemarsviks kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till tkr och totala tillgångar till tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till tkr. Valdemarsvik Erland Olauson Bertil Lindström Peter Alexandersson Kommunstyrelsens ordförande Controller Marie Nilsson Ekonom 15

19 REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisningen har skett enligt god redovisningssed, i enlighet med lagen om kommunal redovisning samt av kommunfullmäktige fastställt redovisningsreglemente. Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets redovisning. Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har i huvudsak fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning. Löner och arbetsgivaravgifter: De sociala avgifterna har redovisats i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Avgifter för december månad har skuldbokförts. Intjänad semester och okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga värde och skuldbokförts som kortfristig skuld. Kostnads- och intäktsräntor inkluderar upplupna ej förfallna räntor. Långfristiga skulder avser lån som upptagits för att finansiera investeringar. Kommande års amorteringar klassificeras som kortfristiga skulder. Som långfristiga skulder har även upptagits lån som förfaller under 2013 och som avses konverteras/omsättas. Pensionsskulden redovisas enligt blandad modell. Det innebär att pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning och tidigare års intjänade pensioner redovisas som ansvarsförbindelse. Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådet för kommunal redovisnings skrift om avskrivningar och tidigare utgiven skrift från SKL, men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Avskrivn. av investering påbörjas när tillgången tas i bruk. Omsättningstillgångar: From 2006 redovisas påbörjade exploateringsområden som omsättningstillgång i enlighet med gällande lagstiftning och normering. Omklassificering av markreserv till omsättningstillgång vid exploatering sker då detaljplan fastställts och vunnit laga kraft. Beräkning av anskaffningsvärde och värdering av omsättningstillgångar har skett i enlighet med kapitel 6 lagen om kommunal redovisning. Kapitalkostnader har 2012 beräknats enligt nominell metod med linjär avskrivning och intern ränta på 4,3%. Särskilda noteringar: Valdemarsviks kommuns samtliga leasingavtal gällande inventarier klassificeras som operationella, med en avtalstid om högst tre år. BEGREPPSFÖRKLARINGAR Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda att ägas under längre tid. Avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde. Avskrivningar är kostnader som har uppkommit genom att inventarier och fastigheter har använts och förslitits under året. Avsättningar Skuld som är osäker till belopp eller betalningstidpunkt. Kortfristiga skulder Skulder som kan komma att betalas inom ett år från balansräkningens datum. Likviditet Betalningsförmåga på kort sikt. Förhållandet mellan lätt realiserbara tillgångar och kortfristiga skulder. Långfristiga skulder Skulder som återbetalas på längre tid än ett år. Nettoinvesteringar Investeringar efter avdrag för investeringsbidrag. Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftsbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel. Omsättningstillgångar Tillgångar som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel. Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. Soliditet Andelen av eget kapital i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. 16

20 17

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2006

Rapport över granskning av bokslut 2006 Rapport över granskning av bokslut 2006 KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 2 5. Förenlighet med kommunfullmäktiges mål 3 5.1 Finansiella mål 3

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer