tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012

2 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration Valdemarsvik tel

3 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning 1 Ekonomisk översikt och analys 2 Fem år i sammandrag, snabbfakta 6 Personalredovisning 7 Resultaträkning 9 Kassaflödesanalys 9 Balansräkning 10 Bokslutskommentarer - noter 11 Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar 16 Revisionsberättelse 17 Driftsredovisning - budgetutfall 19 Investeringsredovisning 20 Särredovisning VA-enheten 21 Verksamhetsuppföljning Barn och Utbildning 24 Vård och Omsorg 29 Socialtjänst 33 Teknisk Service 36 Marknad och kultur 42 Service och Administration 46 Politisk organisation 50 Valdemarsviks kommuns organisation 51

4 MÅL OCH RIKTLINJER AV BETYDELSE FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MÅLUPPFYLLELSE Budgeten för 2012 utarbetades efter det gamla systemet med ett fåtal mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljningen av måluppfyllelsen kan endast göras utifrån det systemet. Finansiella mål Kommunen har sedan lång tid tillbaka följande två finansiella mål: 1. Årets resultat ska långsiktigt varje år uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning. 2. Investeringar ska finansieras med skattemedel och på sikt ska kommunens låneskuld minska. För budgeten 2012 har kommunfullmäktige beslutat att inget av dessa två mål ska gälla. Årets resultat budgeterades till noll och ett ökat investeringsbehov i skolbyggnader bedömdes öka kommunens upplåning. Årets resultat uppgår till 12,8 mkr (3,4 %). Det långsiktiga målet enligt punkt 1 är med råge uppfyllt, Årets nettoinvesteringar är 28,3 milj. kr (exkl miljösaneringsprojekten) medan resultatet plus avskrivningar är 27,3 milj kr. Låneskulden har minskat med 17 milj kr. Det långsiktiga målet enligt punkt 2 är i det närmaste uppnått trots den höga investeringsnivån. Förvaltningsövergripande mål och krav 1. Kommunens flyttningsnetto ska vara positivt. Flyttningsnettot för 2012 är 16 invånare. Befolkningen har som helhet minskat med 65 till invånare. Målet är inte uppnått. 2. Sjukfrånvaron i kommunen skall maximalt uppgå till 5,5 %. Ingen förvaltning ska ha högre sjukfrånvaro än 6,5 %. Sjukfrånvaron 2012 är för kommunen som helhet 3,86 % (4,21). Den högsta sjukfrånvaron i någon sektor är 4,92 % (5,70). Målet är uppnått. Se vidare personalredovisningen. 3. De nationella miljömålen ska genomsyra sektorernas verksamheter. Enligt budgeten ska måluppfyllelsen ske bl a genom att leverantörsavtal medger miljövänliga anskaffningar samt att anpassa fordons- och maskinparken. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ska användas som vägledning. Måluppfyllelse redovisas av sektorerna. 4. Samtliga sektorer ska hålla sina budgetar. Alla sektorer utom socialtjänsten har hållit sina budgetar och redovisar ett överskott. Socialtjänstens underskott på grund av placeringar har varit känt under året och är lägre än de prognoser som har redovisats. I stort är målet uppnått och sektorernas verksamheter lämnar ett överskott på över 6 miljoner kronor. 1

5 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS Den ekonomiska utvecklingenn Under året har siffrorna för skatteun- derlagsutvecklingen förbättrats, men decemberprognosen som bokslutet bygger på visar återigen en svagare tillväxt. I resultatet ingår den jämförelsestöran- de posten återbetalning från AFA- försäkringar för åren med 7,2 miljoner kronor i intäkter. Kommunens budget för 2012, som ut- des av åtstramningar för att klara ett arbetades under hösten 2011 prägla- positivtt resultat. Prognoserna som budgeten byggde på innehöll nedjuste- rade tillväxttal i den svenska ekonomin. Resultaträkningen visar ettt positivt retkr sultat på tkr för 2012 (7 698 för 2011, men 15,7 milj kr före ned- skrivningar). Resultat Årets resultat Resultatet för den sammanställda re- de kommunala bolagen) är tkr. Centrumhuset AB redovisar ett under- skott på drygt 1000 dovisningen (kommunkoncernen inkl tkr. Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv Balanskrave et innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna, såväl i budget som i årsredovisning. Uppkommer ändå ett negativt resultat skall det åter- att ställas inom tre år. Kommunen har inget underskott täcka från tidigare år. I årets resultat ingår inga poster som ska justera resultatet enligt balanskra- således tkr. vet. Balanskravsresultatet är Enligt ny lagstiftning finns möjlighet att avsätta medel till en resultatutjäm- ningsreserv som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcy- det sig kel. För Valdemarsviks del rör om resultat överstigande 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Till resultatutjämningsreserv markeras därför 5,2 miljoner kronor av det egna kapitalet. Kommunful lmäktige kommer attt ta sär- av resultatutjämningsreserven. Nettokostnader och skattein- täkter En viktig förutsättning för god ekono- skilt beslut om riktlinjer för hanteringen misk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhet tens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skat- inkl teintäkter och statsbidrag. Skatteintäkt ter och skatteutjämning LSS-utjämning och fastighetsavgift har ökat med endast 0,56 % (3,6 %). An- är ledningen till den låga ökningen skatteväxlingen med Landstinget som har övertagit kostnaderna för kollektiv- 2

6 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS trafiken. Nettokostnaderna, när de jäm- förelsestörande posterna är borttagna (främst AFA-försäkringen) ), har ökat väsentligt trots bortfallna kostnader för kollektivtrafiken. Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter i procent Nettokostnader Skatteintäkter Nettokostn/skatteint % Nettokostn exkl avskrivn/skatteint % Diagrammet ovan visar utvecklingen från år till år. Det finns två orsaker till minskningen 2011, dels mycket höga kostnader av engångskaraktär 2010, reparationer m m efter vinterskador, dels sparpaket med anställnings- och inköpsstopp som verkade under större delen av När anställnings- och inköpsstoppen togs bort har kostna- derna ökat. Ökningarna ligger inom de stora verksamheterna grundskola, äld- reomsorg och främst handikappomsor- gerna. Det är viktigt att analysera orsa- kerna till den mycket höga kostnadsut- vecklingen Nettokostnadernas andel av skatte- intäkterna Ovanståend de diagram visar nettokost- nadsutvecklingen i form nettokostna- Till dernas andel av skatteintäkterna. skillnad från ovan ingår även jämförel- sestörande poster. Nettokostna adernas andel av skattein- täkterna och skatteutjämning visar hur stor del av skatteintäkterna som går åt till den löpande verksamheten. Reste- till nvesteringar eller finansiellt sparande. Diagramme et visar nettokostnadens andel, dels utan och dels med av- och rande upp till 100 % kan användas nedskrivningar. År 2012 användes 92,3 % (90,6) av skatteintäkterna för att täcka verksam- hetskostnaderna. De totala nettokost- utgjorde 96,1 % (96,8) av skatteintäk- terna. Utan den jämförelsestörande posten AFA-försäkringar utgjorde net- naderna, inkl av- och nedskrivningar, tokostnaderna 98,1 % av skatteintäk- terna. Kommunen s eget kapital uppgår den sista december till tkr ( ), vilket innebär en soliditet om 39,2 % (36,8) %. Ekonomisk ställning 5,2 miljoner kronor av eget kapital är markerat som resultatutjämningsre- serv, samt 4 milj kr i pensionsreserv. Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den visar hur stor del av de totala tillgång- arna kommunen äger, dvs det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas förändring. Ökningen av soliditeten 2012 beror på det positi- va resultatet och den sänkta låneskul- den. 3

7 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS Soliditet Finansnetto Med kommunens samtligaa pensions- de förpliktelser inräknade, alltså även som enligt lag redovisas som ansvar- soliditet negativ. såtagande inom linjen, är kommunens Finansiering Under året har lån om 17 miljoner kro- minskat från 104,8 miljoner till 87,8 miljoner kronor. nor lösts. Låneskulden har därmed Låneskuld Kommunen hanterar de kommunala bolagens låneskulder genom att ta upp lån i eget namnn och vidareutlåna till bolagen. I låneskulden ingår förmedla- de lån till Centrumhuset AB och Vetab motsvarande långfristiga fordringar på bolagen med 37,9 milj kr (35,1) Fin netto Kommunen s finansnetto är negativt 1,8 milj kr (2,3), dvs räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Räntenivån har varit låg och sjunkande under Räntekostn aderna består av räntor på låneskulden, 2,6 milj kr (3,2) samt fi- nansiella kostnader på pensionsav- sättningarna, 1,1 milj kr (0,7). Räntein- täkterna består till största delen av rän- tor från kommunens företag på de ut- lämnade lånen samt räntor på medels- placering. 57 % (70 %) av de finansiel- la intäkterna är räntor från koncernföre- tagen. Pensionsförvaltning Kommunen har ingenn pensionsförvalt- har be- ning utan kommunfullmäktige slutat att kommunen ska hantera och tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning, när det är ekono- 4 miskt möjligt. Under 2011 avsattes milj kr som en del i eget kapital. Pensionsförpliktelser 2012 Avsättningar för pensioner (inkl löneskatt) Ansvarsförbindelser (inkl löneskatt) Tot pensionsförpliktelser Pensionsreserv (del i eget kapital) Fin kostn Fin int Årets pensionskostnader

8 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS (2011 ingår förändring av RIPS-räntan) Sektorernas avvikelse mot budget är totalt plus 6,5 miljoner kronor (6,6 milj kr). Samtliga sektorer utom socialtjänsten (och de politiska organen) redovisar överskott. Socialtjänstens underskott beror på fortsatt höga placeringskost- farades i uppföljningarna. Vård och Omsorgs överskott är hänförligt till flyk- tingmottagandet, både äldreomsorgen och handikappomsorgen lämnar un- derskott. Förskolan och gymnasiesko- lan redovisar överskott. Se vidare re- nader, men är mindre än vad som be- spektive sektors redogörelser. Budgetavvikelse per sektor: Barn och Utbildning Vård och Omsorg Socialtjänst Tekniskk Service Marknad och Kultur Servicee och Administration Politiska organenn Avvikelse verksamheterna I Service och Administrationn ingår även kostnaderna för kommunchef. Budgetavvikelsee Budgetavvikelser Verksamheterna Totalt tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr I avvikelsen på finansiering ingår återbetalningenn av avgiften till AFA- som försäkring på 7,2 miljoner kronor, inte fanns med vid budgettillfället. I övrigt har skatteprognoserna gett ett överskott mot budget på 0,9 milj kr medan pensionskostnader och perso- 3,4 milj kr. Den miljon som budgetera- des centralt som reserv för interkom- munala ersättningar har inte behövt nalförsäkring redovisar ett underskott användas. Framtid En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att fortsatt kunna be- I driva en kvalitativt bra verksamhet. budgeten har följande övergripande ekonomiska målsättning antagits: Kommunen ns resurserr får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att allaa kommuninvåna- en re även i framtiden kan tillförsäkras bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet. Budgeten för 2013 bygger på Visionen Framtidsbild Valdemarsvik 2025, I balans med naturen. Där har målen för god ekonomisk hushållning ur ett verkåtta in- samhetsperspektiv fastställts riktningsmål med ett antal åtaganden. Dessa kommer att följas under 2013 och måluppfyllelsen redovisas i delårs- rapport och årsredovisningen för Samtidigt som den årliga ekonomin måste hanteras är det av största vikt med långsiktig framförhållning. Den kommunalaa ekonominn kommer att be- samt service och vårdkostnader för det lastas med ökande pensionskostnader större antalet äldre. Därutöver finns det stora behov av ersättningar för de tek- ut på niska anläggningar som byggdes 1950 och 60-talen. 5

9 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS Enligt kommunens principer för ekonomistyrningen och budgetprocessen kommer arbetet att tidigareläggas och skapas treårsramar för bättre framförhållning i processerna. Sammantaget finns krav på stora omställningar och anpassningar i de kommunala verksamheterna, samtidigt som ökande ekonomiskt utrymme inte kan påräknas för den kommunala sektorn som helhet. FEM ÅR I SAMMANDRAG, SNABBFAKTA (milj kr) Årets resultat 12,8 7,7-1,4 1,6-5,1 Resultat enligt balanskravsutredning 12,8 5,7-1,4 1,6-5,5 Budgetavvikelse totalt 11,8 3,7-3,9-1,3-6,3 Budgetavvikelse förvaltn/sektorerna 6,5 6,6-1,0-4,5-3,7 Finansnetto -1,8-2,3-1,5-2,4-2,7 Nettoinvesteringar 28,1 12,2 13,5 21,5 14,2 Låneskuld 87,8 104,8 95,3 95,3 86,1 Nyckeltal (procent) Verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter och statsbidrag 96% 97% 100% 99% 101% Balanslikviditet 129% 102% 65% 59% 56% Soliditet 39% 37% 36% 37% 39% (antal invånare) Befolkning 31/ Flyttningsnetto Födelsenetto

10 PERSONALREDOVISNING Antal anställda och personalkostnader Kommunen hade i december anställda inom Tekniska Service, 195 inom Barn och Utbildning, 20 inom Socialtjänst, 213 inom Vård och Omsorg, 77 inom Service och Administration (här ingår Kost, Städ och Bad) samt 15 inom Marknad och Kultur. Totalt 559 (551) st. Personalkostnaderna för kommunen ökade med 4,7 procent (11,6 miljoner kronor) mellan år 2011 och cirka 8 mkr förklaras av löneökningar. I diagrammet syns de totala kostnaderna för arbetskraft uppdelad på sektorerna för åren 2010 till Beloppen är i mkr. Pensionsutbetalningarna för avgångna medarbetare ökade med 4,2 procent mellan åren 2011 och En förändring i ökningstakten, jämfört med åren 2010 och 2011, med -17,5 procentenheter. Pensionsutbetalningar inkl löneskatt mkr 8,5 10,4 10, ,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Redovisning sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron var för perioden 3,86 procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden vilket är en minskning med 0,35 procentenheter jämfört med Kommunen klarar med god marginal de mål som satts upp i budgeten. Andelen långtidssjukskrivna (över 60 dagar) uppgick till 29,01 procent av den totala sjukfrånvaron, vilket är en minskning med 1,58 procentenheter jämfört med Utöver löneökningar beror de högre kostnaderna mellan 2011 och 2012 främst på att Vård och omsorg utökat antal tjänster när man startat upp ett nytt gruppboende för yngre med funktionshinder samt på grund av 24 timmars assistans i hemtjänsten och dels på grund av fler tjänster inom socialtjänsten för hanteringen av familjehemsvården. Sjukfrånvaron var för kvinnor 4,35 procent och för män 2,19 procent. Sjukfrånvaron per ålder såg ut enligt följande: 29 år eller yngre 3,41 % år 3,72 % 50 år eller äldre 4,02 % De direkta sjuklönekostnaderna minskade med 374 tkr jämfört med

11 PERSONALREDOVISNING Sjukfrånvaron på sektorsnivå såg ut enligt följande: Teknisk Service 1,07% Barn och Utbildning 4,04% Socialtjänst 4,92 % Vård och Omsorg 4,02 % Service och Administration 4,67 % Marknad och Kultur 1,36 % Den totala sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå vilket är positivt. Heltid- och deltidsanställda Sysselsättningsgraden hos den tillsvidareanställda personalen skiljer sig mellan kvinnor och män. Den stora andelen kvinnor som arbetar deltid har sin arbetsplats inom vården. Bland männen arbetar 93,2 % heltid och bland kvinnorna 64,6 %. Andelen kvinnor som arbetar heltid har under 2012 ökat med 1,9 procentenhet. Inom äldre- och handikappomsorgen infördes med start i februari månad 2009 en arbetstidsmodell där personalen ges möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Medarbetarna ges möjlighet att välja ny sysselsättningsgrad en gång per år. Ålders- och könsfördelning Av kommunens tillsvidareanställda personal är 79 % kvinnor och 21 % män. Medelåldern är 50 år. Den höga medelåldern medför att kommunen (precis som landets övriga kommuner) kommer att ställas inför stora pensionsavgångar framöver. 203 medarbetare kommer under perioden att uppnå åldern 65 år. Det är därför viktigt med en god framförhållning för att klara framtida rekryteringsbehov. En viktig del av detta arbete handlar om att ge möjlighet till önskad sysselsättningsgrad vid nyanställningar. Införandet av arbetstidmodellen inom äldre- och handikappomsorgen är del i detta arbete. Arbetsmiljö En ny satsning på hälsoprofiler startades upp under 2010/2011. Under 2012 erbjöds samtliga tillsvidareanställda mellan år hälsoprofilbedömning via Sensia. Av totalt 96 tillfrågade valde 44 medarbetare att genomföra en hälsoprofilbedömning. Ca 23% svarade att de upplevde stress i arbetet. Detta var något som Sensia fått i uppdrag att titta extra noga på utifrån de svar som kommit i medarbetarenkäten Vid jämförelse med resultatet för 2008 års hälsoundersökningar och för alla anställda oavsett ålder, får motionsvanorna i denna åldergrupp ett något lägre resultat. Även för rökvanor är resultatet något sämre för denna grupp vid jämförelse med det samtliga anställdas resultat Vikten håller sig på samma nivå som tidigare. Friskvård 42 av våra kvinnliga medarbetare deltog i 2012 års Vårrus i Norrköping. Valdemarsviks kommun syns varje år vid denna aktivitet och sprider mycket goodwill tack vare kringarrangemang. 95 medarbetare har under året utnyttjat friskvårdspengen om 300 kronor. Medarbetarna finns inom samtliga sektorer. Övrigt I budgeten för 2012 beslutades om lokala regler gällande konverteringsregeln gällande 2:5. I kommunen är det nu den sammanlagda tiden i vikariat och allmän visstidsanställning som ger rätten till konvertering till tillsvidareanställning. 8

12 RESULTATRÄKNING (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Verksamhetens intäkter not Verksamhetens kostnader not Jämförelsestörande poster not Avskrivningar not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter not Skatteutjämning not Fastighetsavgift not Mellankommunal utjämning Summa skatteintäkter och bidrag Finansiella intäkter not Finansiella kostnader not Summa finansnetto Resultat före extraordinära poster Extrordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat not KASSAFLÖDESANALYS (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för ej rörelsekapitalpåverkande poster: - Reavinst förs. Anläggningstillgång Reavinst förs. Finansiell tillgång Av- / Nedskrivningar Avsättningar pensioner Avsättning deponi Övriga avsättningar Nedskrivningar Justering för rörelsekapitalförändring not Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringar i anläggningstillgångar Förvärv materiella anläggningstillg not Försäljn materiella anläggningstillg Förvärv finansiella anläggningstillg Försäljn finansiella anläggningstillg Kassaflöde investeringar Finansiering Ökning långa fordringar Minskning långa fordringar Nyupptagna lån Amorteringar på lån Kassaflöde finansiering Förändring av likvida medel

13 BALANSRÄKNING (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar not 12 Mark, byggnader, tekniska anläggn Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar not Värdepapper och andelar not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Exploateringsfastigheter not Kortfristiga fordringar not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital not därav årets resultat Summa eget kapital Avsättningar not 18 Avsättningar pensioner Avsättning återställande av deponi Avsättning Östgötatrafiken Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvars- och borgensförbindelser Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar och skulder not Borgensåtaganden not

14 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Not 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter och räntor ingår ej. Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och entreprenader Försäljning anläggningstillgångar, övriga int Not 2 Verksamhetens kostnader Avser verksamhetens externa kostnader. Skattekostnader, räntor, avskrivningar ingår ej. Inköp, entreprenader, tjänster, bidrag Arbetskraft Övriga verksamhetskostnader Resor och diverse kostnader Not 3 Jämförelsestörande poster Exploateringsresultat Nedskrivningar av anläggningstillgångar Återbetalning AFA-Försäkring Not 4 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan (beräknat på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden) Not 5 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter Slutavräkning Slutavräkning Preliminär slutavräkning Not 6 Skatteutjämning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag Utjämningsbidrag LSS Fastighetsavgift Not 7 Finansiella intäkter Ränteintäkter Ränta förlagsbevis Kommuninvest Räntor från koncernföretag Statliga räntebidrag

15 (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Not 8 Finansiella kostnader Räntor på lån Räntor på pensionsavsättning Räntekostnad leverantör och övrig fin kostnad Jämförelsestörande post RIPS-räntan Not 9 Årets resultat Avstämning mot balanskravet: Årets resultat Förändring RIPS-räntan Uppbyggnad pensionsreserv Balanskravsresultat NOTER TILL KASSAFLÖDESANALYSEN (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Not 10 Justering för rörelsekapitalets förändr Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Ökning(-)/minskning(+) förråd/expl fastigheter Not 11 Förvärv materiella anläggningstillg Årets utgifter Investeringsbidrag Miljösaneringsprojekt förskott NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Not 12 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets investeringar Miljösaneringsprojekt förskott Miljösaneringsprojekt förskott Årets försäljningar Utrangeringar/omklassificeringar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivnngar Årets försäljningar Nedskrivningar Utrangeringar/omklassificeringar Vid årets slut

16 (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Årets försäljningar Utrangeringar/omklassificeringar Vid årets slut Bokfört restvärde vid årets slut Markreserv Verksamhetsfastigheter Fastigheter affärsverksamhet Publika fastigheter Fastigheter annan verksamhet Pågående nyanläggningar Inventarier och maskiner Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets investeringar Årets försäljningar 0 Utrangeringar/omklassificeringar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivnngar Årets försäljningar Nedskrivningar Utrangeringar/omklassificeringar Vid årets slut Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Årets försäljningar Utrangeringar/omklassificeringar Vid årets slut Bokfört restvärde vid årets slut Inventarier och maskiner Not 13 Långfristiga fordringar Valdemarsviks Etablerings AB Centrumhuset AB Not 14 Värdepapper och andelar Aktier Valdemarsviks Etablerings AB Centrumhuset AB Östgötatrafiken Förenade Småkommuners Försäkrings AB Östsvenska Yrkeshögskolan Kommuninvest Ekonomisk Förening Andelskapital Förlagslån KGF Östergötland Övrigt

17 (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Andelskapitalet i Kommuninvest Ekonomisk Förening avser inbetalt andelskapital vidmedlemsskapet. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 85 tkr för Valdemarsviks kommun. Därutöver har 210 tkr av återbetald ränta använts för ökat andelskapital. Totala andelskapitalet uppgår därmed till 548 tkr. Not 15 Exploateringsfastigheter Vid årets början Utgifter område Fyrtorp Utgifter område Borg Årets försäljning Reavinst Vid årets slut Not 16 Kortfristiga fordringar Mervärdesskatt Konsumtionsavgifter Barn- och äldreomsorgsavgifter Övriga fakturafordringar inklusive hyror Avräkning Valdemarsviks Etablerings AB Övriga interimsfordringar Övriga fordringar Not 17 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Varav reserverat för framtida verksamhet: Pensionsreserv Resultatutjämningsreserv Not 18 Avsättningar Pensioner Löneskatt pensioner Återställning Toverumstippen Reservering tågleasing Östgötatrafiken Specifikation avsättning pensioner Ingående avsättning Nyintjänad pension Ränte- och basbeloppsuppräkning Förändring av diskonteringsräntan Nya efterlevandepensioner Övrig post Årets utbetalningar Utgående avsättning Not 19 Kortfristiga skulder Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter Pensionsskuld avgiftsbestämd del Löneskatt avgiftsbestämd del Semesterlöneskuld Mervärdesskatt Slutavräkningar kommunalskatt Övriga leverantörs/interimsskulder

18 (belopp i tkr) Kommunen Sammanställd Not 20 Pensionsförpliktelser Pensionsförmåner intjänade före Löneskatt Specifikation pensionsförpliktelser Ingående ansvarsförbindelse Aktualisering Ränteuppräkning Förändring av diskonteringsräntan Basbeloppsuppräkning Övrig post Bromsen Årets utbetalningar Utgående ansvarsförbindelse Aktualiseringsgrad 90,0% 84,0% 90,0% 84,0% Not 21 Borgensåtaganden Valdemarsviks IF Kommunalt förlustansvar för egnahem Valdemarsviks kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Valdemarsviks kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till tkr och totala tillgångar till tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till tkr. Valdemarsvik Erland Olauson Bertil Lindström Peter Alexandersson Kommunstyrelsens ordförande Controller Marie Nilsson Ekonom 15

19 REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisningen har skett enligt god redovisningssed, i enlighet med lagen om kommunal redovisning samt av kommunfullmäktige fastställt redovisningsreglemente. Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets redovisning. Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har i huvudsak fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning. Löner och arbetsgivaravgifter: De sociala avgifterna har redovisats i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Avgifter för december månad har skuldbokförts. Intjänad semester och okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga värde och skuldbokförts som kortfristig skuld. Kostnads- och intäktsräntor inkluderar upplupna ej förfallna räntor. Långfristiga skulder avser lån som upptagits för att finansiera investeringar. Kommande års amorteringar klassificeras som kortfristiga skulder. Som långfristiga skulder har även upptagits lån som förfaller under 2013 och som avses konverteras/omsättas. Pensionsskulden redovisas enligt blandad modell. Det innebär att pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning och tidigare års intjänade pensioner redovisas som ansvarsförbindelse. Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådet för kommunal redovisnings skrift om avskrivningar och tidigare utgiven skrift från SKL, men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Avskrivn. av investering påbörjas när tillgången tas i bruk. Omsättningstillgångar: From 2006 redovisas påbörjade exploateringsområden som omsättningstillgång i enlighet med gällande lagstiftning och normering. Omklassificering av markreserv till omsättningstillgång vid exploatering sker då detaljplan fastställts och vunnit laga kraft. Beräkning av anskaffningsvärde och värdering av omsättningstillgångar har skett i enlighet med kapitel 6 lagen om kommunal redovisning. Kapitalkostnader har 2012 beräknats enligt nominell metod med linjär avskrivning och intern ränta på 4,3%. Särskilda noteringar: Valdemarsviks kommuns samtliga leasingavtal gällande inventarier klassificeras som operationella, med en avtalstid om högst tre år. BEGREPPSFÖRKLARINGAR Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda att ägas under längre tid. Avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde. Avskrivningar är kostnader som har uppkommit genom att inventarier och fastigheter har använts och förslitits under året. Avsättningar Skuld som är osäker till belopp eller betalningstidpunkt. Kortfristiga skulder Skulder som kan komma att betalas inom ett år från balansräkningens datum. Likviditet Betalningsförmåga på kort sikt. Förhållandet mellan lätt realiserbara tillgångar och kortfristiga skulder. Långfristiga skulder Skulder som återbetalas på längre tid än ett år. Nettoinvesteringar Investeringar efter avdrag för investeringsbidrag. Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftsbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel. Omsättningstillgångar Tillgångar som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel. Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. Soliditet Andelen av eget kapital i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. 16

20 17

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100 ÅRSREDOVISNING 2007 FOTOGRAFIET PÅ FRAMSIDAN ÄR TAGET AV HANNES CARLSSON. RÖDA NÄCKROSOR VID HARSTENA. Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

03 Kommunstyrelsens ordförande

03 Kommunstyrelsens ordförande 03 Kommunstyrelsens ordförande AVSNITT 1 Det är på många sätt glädjande, och en styrkeuppvisning, att för 2003 kunna presentera en årsredovisning med ekonomiskt överskott. För landets kommuner har det

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer