Bokslutskommuniké 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2010"

Transkript

1 Bokslutskommuniké

2 Viktiga händelser under fjärde kvartalet Prospektera och förädla mineraltillgångar RC-borrprogrammet har ytterligare försenats på grund av logistiska och tekniska problem. Bolaget arbetade intensivt under december månad och under inledningen av 2011 för att lösa problemen och färdigställa borrprogrammet. På Kopylovskoye-licensen borrades meter RC-borrning som därefter analyserades. Analyserna bekräftade guldmineralisering och prospekteringsmodellen, vilken har utvecklats tillsammans med SRK Consulting. På Kavkaz-licensen har 940 meter dikning och 763 meter kärnborrning genomförts med målet att undersöka guldmineraliseringen längs Milliony- strukturen och den centrala antiklina zonen. Guldmineraliseringen bekräftades inom båda områdena. Vid den centrala antiklina zonen upptäcktes en helt ny guldmineralisering. På Uspensky-fyndigheten inom Prodolny licensen bekräftades en ny guldmineraliseringszon genom resultat från dikningar längs Milliony- strukturen. Kapitalintensiv utvecklingsfas I december genomfördes en kapitalanskaffning om 64,7 MSEK före emissionskostnader med totalt 3,6 miljoner nyemitterade aktier. Emissionen var kombinerad med ca 1,5 miljoner teckningsoptioner med en teckningskurs på 25 kronor och en teckningsperiod mellan 16 maj och den 16 juni Nyemissionen registrerades och betalades i januari nya aktieägare tecknade sig för aktier i emissionen. Bolaget tog upp kortfristiga lån om 9 MSEK under fjärde kvartalet. Samtliga kortfristiga lån reglerades genom kvittning i nyemissionen samt genom kontant återbetalning i januari Investeringar och resultat Under året investerades 41 MSEK, varav 9 MSEK i fjärde kvartalet, i prospekterings- och utvärderingsarbeten samt tre nya licenser. Nettoresultatet uppgick till -9 MSEK, varav 3 MSEK i fjärde kvartalet. Resultat per aktie uppgick till -2,85 SEK för 12 månader och 0,71 SEK under det fjärde kvartalet. Bygga teamet och vara kostnadseffektiva Bolaget ser kontinuerligt över kostnaderna och har påbörjat ett kostnadsbesparingsprogram avseende administrativa kostnader i både Sverige och Ryssland. Viktiga händelser efter utgången av 2010 I januari 2011 vann bolaget en auktion avseende Takhtykan-licensen. Takhtykan-licensen är belägen precis öster om Kopylovskoye-licensen och har samma geologiska struktur som Kopylovskoyefyndigheten. Priset för licensen var 0,2 MSEK. Kopylovskoye AB försöker hitta en lösning med borrleverantören för att få reservdelar på plats och återuppta borrningen igen. Parallellt har ytterligare en borrleverantör kontrakterats som ska påskynda borrningen på Kopylovskoye-fyndigheten. Kopylovskoye AB finansiella nyckeltal i sammandrag 2010 Bolaget rapporterar ännu inga intäkter Resultat efter skatt -9 MSEK (-9) varav 3 MSEK (-4) avser fjärde kvartalet Resultat per aktie -2,85 SEK (-16,24 ), varav 0,71 SEK (-7,68) avser fjärde kvartalet Kassaflöde -5 MSEK (-7) för

3 Med stärkt kassa och positiva resultat från prospekteringsaktiviteterna går vi in med nytt förtroende i 2011 Bäste aktieägare, tack för det stöd ni ger Kopylovskoye. Bolaget utvecklas snabbt och det fjärde kvartalet var fullt av händelser, både spännande och utmanande. Vi avslutade en lyckad kapitalanskaffning i slutet av december på 64,7 MSEK exklusive emissionskostnader. Intresset från mindre aktieägare var stort och 800 nya aktieägare tecknade aktier i vårt bolag. Totalt har vi nu aktieägare. Jag önskar alla nya aktieägare välkomna! De största aktieägarna tecknade sig i emissionen och vissa ökade sina innehav vilket är en positiv signal. För att öka kännedomen om bolaget och bygga finansiella och industriella relationer medverkade vi på Mines & Money i London, som är en av de största gruv- och finansmässorna i världen. Vi attraherar många potentiella partners och finansiella investerare. Intresset för att investera i Ryssland växer och styrkan av att vara ett svenskt listat bolag med nordisk/rysk styrelse och ledning stärker förtroendet för att investera i Kopylovskoye. Utmaningen även under fjärde kvartalet har varit tekniska och logistiska problem med leverantören avseende RC borrningen. Leverantören hade inte reservdelar på plats vilket ställde till problem när vinchen gick sönder. Vi kunde färdigställa 1774 meter borrning på Kopylovskoye-fyndigheten och har för avsikt att kontraktera två borriggar under 2011 för att öka borrtakten och diversifiera bort en del risk. Resultat från Uspenskoyefyndigheten (inom Prodolny-licensen) och Kavkaz-licensen var positiva och bekräftade mineraliseringen längs fyndigheterna. Resultaten ligger till grund för borrprogrammet på fyndigheterna inför Under 2010 utvecklades bolagets organisation och kännedom positivt; förstärkning av styrelse och ledning, listning på Nasdaq OMX First North, kapitalanskaffning om 112 MSEK och ökad kännedomen om bolaget i en internationell miljö. Vi fick också positiva resultat från sex av våra mest framskridna projekt och vi lyckades förvärva tre nya licenser genom statliga auktioner under året samt ytterligare en licens i januari Auktionerna arrangeras av lokala myndigheterna. De tror på våra projekt och vill stödja vårt mål att bygga ett prospekterings- och gruvbolag i världsklass i regionen inom de närmaste åren. Tillsammans med mitt team jag ser fram emot att fortsätta skapa värdeutveckling på de för närvarande 17 projekten inom 7 licenser med fullt engagemang, ansvar och kunskap. Vi vill genomföra pre-feasibility studier och påbörja en feasibility-studie på Kopylovskoye-fyndigheten samt leverera JORC rapporter under Moskva, 25 mars, 2011 Mikhail Damrin, VD 3

4 Kopylovskoye AB - ett prospekteringsbolag med tydliga mål Kopylovskoye AB:s historia Kopylovskoye AB (ticker: KOPY) är ett svenskt listat prospekteringsbolag inom guldindustrin, listat på Nasdaq OMX First North i Stockholm. Bolaget grundades 2007 efter att ha förvärvat fyndigheten Kopylovskoye. Fram till december 2008 var Kopylovskoye AB ett dotterbolag till Central Asia Gold, vilket är ett svenskt guldprospekterings- och produktionsbolag. I december 2008 blev Kopylovskoye ett självständigt bolag då Central Asia Gold beslutade att dela ut aktierna till befintliga aktieägare. Kopylovskoye AB är det svenska moderbolaget med sex helägda ryska dotterbolag: OOO Kavkaz Gold, OOO Kopylovskoye, OOO Krasny, OOO Prodolny, OOO Resours och OOO Kopylovskoye Management. Verksam i ett av världens främsta guldområden Kopylovskoye utvecklar för närvarande 17 berggrundsprojekt inom sju licensområden, alla till fullo kontrollerade av bolaget. Därtill har bolaget en licens som avser prospektering och produktion i en flodbädd. Samtliga projekt ligger i området Lena Goldfields i Irkutsk-regionen i Ryssland. Projekten befinner sig i olika utvecklingsfaser, med Kopylovskoye-licensen som den mest utvecklade: Kopylovskoye skall påbörja feasibility-studie (lönsamhetsstudier). Kavkaz är i avancerad prospekteringsfas. Krasnyy-mineraliseringen på Krasnyy-licensen, Uspenskiy-mineraliseringen på Prodolnyy-licensen och Bannoye-mineraliseringen på Vostochnaya- licensen är alla redo för mineraltillgångsborrning. Takhtykan-licensen, Bannoye East-fyndigheterna på Vostochnaya- licensen; Gromovsky-, GromovskyEast-, Gromovsky North-, Obrucheva-, Vladimirovskiy- och Zolotoy-fyndigheterna på Prodolnyy- licensen; Krasnyy East- och Krasnyy North- fyndigheten på Krasnyy-licensen samt Kapustinskiyfyndigheten på Pravovesenniylicensen befinner sig i tidig prospekteringsfas. Licenserna är geografiskt koncentrerade till ett 15 x 20 km stort område på 40 till 75 km avstånd från områdets huvudort Bodaibo. Avståndet från fyndigheterna till huvudvägen är mellan 1 och 10 km. Från Kavkaz i väster till Takhtykan i öster är avståndet endast 25 km, vilket skapar goda möjligheter för att skapa avsättning från flera fyndigheter till ett centralt anrikningsverk. Affärsidé och mål Kopylovskoyes vision är att bli ett prospekterings- och produktionsbolag i världsklass. Bolagets affärsidé är att förädla guldfyndigheter i berggrunden som befinner sig inom de befintliga alluviala guldgruvorna i Lena Goldfields i Ryssland, och utveckla dessa till produktion. Bolagets långsiktiga mål är att kontrollera mineraltillgångar på 5 miljoner oz guld och ha en produktionskapacitet på oz guld per år. Kortsiktiga målen är att rapportera mineraltillgångar och reserver i enlighet med JORC-standarden, att färdigställa en prefeasibility studie samt påbörja en feasibility-studie för Kopylovskoye-fyndigheten under 2011, fortsätta förädla övriga projekt till intermediära och avancerade prospekteringsstadier och färdigställa produktionsplanering med målet att producera det första guldet från Kopylovskoye-fyndigheten under

5 Kopylovskoye AB äger 17 projekt på 7 licenser inom 255 kvadratkilometer Kopylovskoye AB mineraltillgångar och malmreserver (Ryska GKZ klassifikationer) Klassifikation Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld (kg) Guld(oz) C1 80 2,9 1, C ,5 1, Total C1+C ,2 1, P n/a n/a P2 n/a n/a n/a Total P1+P2 n/a n/a n/a

6 Värdeskapande aktiviteter på bolagets fyndigheter under 2010 Bolaget fokuserar på området Lena Goldfields på grund av all den historiska information om geologi och mineraltillgångar som redan har bevisats på bolagets fyndigheter samt den stora potential som hela området uppvisar. Bolagets syfte är att uppgradera och bekräfta de befintliga tillgångarna på cirka 2 Moz av ryska tillgångar till den internationella standarden JORC för att skapa ett attraktivt bolag på den internationella marknaden och därmed skapa ett prospekteringsbolag i världsklass. Kopylovskoye-licensen Prospekteringsmål 2010: Färdigställa RC-borrning och analysera resultaten. På grund av försening med borrningen är bolagets målsättning att rapportera den första JORC rapporten under våren Ledningen har daglig uppföljning med borr-kontraktören, det interna laboratoriet och det externa laboratoriet Stewart Lab i Moskva för att säkerställa att proverna levereras och analyseras. Veckomöten sker med SRK Consulting för att säkerställa deras analyser och den mängd borrmeter SRK kräver för att följa JORC-standarden och kunna signera en mineraltillgångsrapport enligt den internationella standarden. Fyndigheternas geologi går att läsa mer om på eller i prospektet från december månaders prospekteringsaktiviteter diken med total längd på 450 meter analyserade 9 kärnborrningshål på totalt 950 meter borrade och analyserade 33 RC borrhål med total längd på meter och djup 50 meter analyserade Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 Resultaten från dikningarna bekräftade guldmineralisering på ytan i enlighet med SRK Consultings prospekteringsmodell i 3D. Resultaten från RC-borrningen bekräftade 3D modellen på djupet, med de hittills mest positiva resultaten från borrhål 911 på djup 24 meter med en guldhalt på 2,66 g/t längs 12 meter samt borrhål 912 på djup 15 meter med guldhalt 1,48 g/t längs 4,5 meter. Prospekteringsmål för 2011 Rapportera mineraltillgångar enligt JORC-standarden genom meters RC-borrning Färdigställa en pre-feasibility studie genom meter RC-borrning Påbörja feasibility- studie Ryska klassifikationer Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld (kg) Guld (oz) Kopylovskoye C1 80 2,9 1, C ,5 1, Total C1+C ,2 1, P ,1 n/a Total P1+P2 n/a 3,1 n/a Kavkaz-licensen Prospekteringsmål 2010: Sammanställa information för JORC-rapporten för nordvästra delen (Milliony fault) vilken antas färdigställas under 2011 samt estimera mineraltillgångspotential för den centrala delen (Central anticline zone) 12 månaders prospekteringsaktiviteter 2010 Prover från sju diken på totalt 1,030 meter analyserade Fyra kärnborrningshål på totalt 551 meter borrade och analyserade 6

7 Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 På malmzon 1 bekräftades en guldmineralisering längs ett 300 meter ytligt område med guldhalter på 3,03 g/t över 6 meter i kärnborrningshål 509 och till ett djup av 250 meter. Det totala områdets längd inom Milliony Fault överstiger 1200 meter. Mineraliseringen inom området är öppen i öst, väst och även vidare på djupet. En ny guldmineralisering upptäcktes vid den centrala delen (Central anticline). Prospekteringsmål för 2011 Rapportera mineraltillgångar enligt JORC standarden genom 2000 meter RC-borrning Ryska klassifikationer Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld (kg) Guld (oz) Kavkaz C ,4 1, Total C1+C ,4 1, P ,4 n/a Total P1+P2 n/a 9,4 n/a Prodolny-licensen Prospekteringsmål 2010: Analysera prover genom dikning och RC-borrning för att sammanställa JORC- rapport på Uspenskoye-fyndigheten. Målet är att offentliggöra en rapport under 2011, förseningen beror på grund av dröjsmål med RC-borrning på andra fyndigheter. Målet är även att borra på Zolotoy och Obrucheva. 12 månaders prospekteringsaktiviteter 2010 Prover från sex diken på Uspenskoye-fyndigheten på totalt 1340 meter analyserades. De första testresultaten bekräftar guldmineralisering på ytan. På Obrucheva analyserades prover från tre diken på totalt 750 meter. Proverna skulle undersöka de geologiska strukturerna på ytan. På Zolotoy och Obrucheva genomfördes detaljerad geokemiska och geofysiska undersökningar 1: kvadratkilometer. Preliminära resultat identifierade flera mineraliseringar på båda områdena. Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 Det hittills prospekterade området påvisar en guldmineraliserad zon med bredd på 14 meter och med en längd på cirka 1 km. Den totala längden av guldmineraliseringen är cirka 15 km längs Prodolnylicensen. Från Uspenskyi-fyndigheten rapporteras positiva resultat där dike 212 påvisar en guldmineralisering på 3,53 gram/ ton längs 2 meter inom en guldmineraliseringsåder på 9,5 meter med snittguldhalt på 1,31 gram/ton. Prospekteringsmål 2011 Rapportera mineraltillgångar enligt JORC standarden genom 2000 meter RC-borrning på Uspenskyifyndigheten. Ryska klassifikationer Guldhalt Gold grade (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld(kg) Guld(oz) Prodolny P2 n/a n/a n/a Total P2 n/a n/a n/a Krasny-licensen Prospekteringsmål 2010: Säkerställa historisk information och utveckla en prospekteringsplan. JORC-rapporten sköts upp till 2011 på grund av förseningen med RC-borrningen på övriga fyndigheter. 7

8 12 månaders prospekteringsaktiviteter 2010 Genomfört geologisk kartläggning över licensområdet Analyserat och digitaliserat historisk prospekteringsinformation Förberett och kommunicerat prospekteringsplan Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 Baserat på historisk prospekteringsinformation har tre prospektiva områden identifierades, vilka kommer vara av första prioritet för test-och mineraltillgångsborrning Prospekteringsmål 2011 RC-borrning under våren på för att verifiera de ryska historiska mineraltillgångarna och estimera mineraltillgångar enligt JORC standarden Ryska klassifikationer Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld (kg) Guld (oz) Krasny P1 n/a 2,7 n/a Total P1 n/a 2,7 n/a Pravovesenny-licensen Prospekteringsmål 2010: Säkerställa historisk information, utveckla och färdigställa en prospekteringsplan. 12 månaders prospekteringsarbete Genomfört geologisk kartläggning över licensområdet Analyserat och digitaliserat historisk prospekteringsinformation Förberett och kommunicerat prospekteringsplan Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 Historisk information digitaliserades och en prospekteringsplan färdigställdes Prospekteringsplanen godkändes av de statliga myndigheterna Prospekteringsmål 2011 Baserat på en positiv utveckling av Kopylovskoye-fyndigheten och om kapital finns tillgängligt, påbörja utvärdering av fyndigheten och analysera hur den kan addera värde till utveckling av Kopylovskoyefyndighetens kommande dagbrott. Vostochnaya-licensen Prospekteringsmål 2010: Licensen förvärvades under Q och inga prospekteringsaktiviteter har genomförts under Prospekteringsmål 2011 Baserat på en positiv utveckling av Kopylovskoye-fyndigheten och om kapital finns tillgängligt, påbörja utvärdering av fyndigheten och analysera hur den kan addera värde till utveckling av Kopylovskoyefyndighetens kommande dagbrott. Verifiera historisk information och utveckla en prospekteringsplan Genomföra övergripande geologisk kartläggning över licensområdet Ryska klassifikattioner Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld(kg) Guld (oz) Vostochnaya P2 n/a 3.5 n/a n/a Total P2 n/a 3.5 n/a n/a

9 Takhtykan-licensen Takhtykan omfattar 30 kvadratkilometer och ligger på gränsen till Kopylovskoye-fyndigheten. Licensen för bergguldsprospektering, och produktion är giltig i 25 år. Kopylovskoye måste påbörja prospektering senast våren Prospekteringskostnaderna är begränsade till att utforma en prospekteringsplan och få den godkänd under Prospekteringsmål 2010: Licensen förvärvades under Q och inga prospekteringsaktiviteter har genomförts. Prospekteringsmål 2011 Baserat på en positiv utveckling av Kopylovskoye-fyndigheten och om kapital finns tillgängligt, påbörja utvärdering av fyndigheten och analysera hur den kan addera värde till utveckling av Kopylovskoyefyndighetens kommande dagbrott. Verifiera historisk information och utveckla en prospekteringsplan Genomföra övergripande geologisk kartläggning över licensområdet Framtidsutsikter 2011 Bolagets mål är att förädla Kopylovskoye-, Kavkaz-och Krasny-fyndigheterna genom meter RCborrning och rapportera mineraltillgångar enligt JORC- standard för att utvärdera förutsättningarna för framtida gruvdrift Bolagets mål är att slutföra meter borrning och färdigställa en pre-feasibility-studie på Kopylovskoye-fyndigheten Bolaget har anlitat ytterligare en borrleverantör för att öka borrningstakten och minska risken i prospekteringsfasen Om kapital finns tillgängligt och de prioriterade fyndigheterna utvecklas positivt, planerar bolaget att förädla Kopylovskoye-fyndighetens närliggande fyndigheter från tidig prospekteringsfas till att kunna uppskatta storlek på potentiella mineraltillgångar Bolaget genomför en kostnadsöversyn och har påbörjat ett kostnadsbesparingsprogram Bolaget utvärderar möjligheter för att invitera en partner för till den framtida produktionen vid Kopylovskoye-fyndigheten Bolaget fortsätter att arbeta med SRK Consulting som kontinuerligt övervakar borrning och prospekteringsresultat. SRK Consulting är ansvarig för att utfärda JORC-rapporterna. Alex Stewart Laboratory i Moskva fortsätter att analysera proverna som kommer från dikning och RC-borrning. 9

10 Januari december samt fjärde kvartalet 2010 Bolaget har ännu inte inlett produktion varför någon nettoomsättning inte redovisas. Investeringar i prospekterings- och utvärderingsarbeten uppgick under perioden till 32,6 MSEK (18,7) och 8,5 MSEK (0) i förvärv av nya licenser. De nya licenserna förvärvades på offentlig auktion. Av prospekterings- och utvärderingsarbetena utgjorde 13,8 MSEK (6,6) aktiverat arbete för egen räkning. Under fjärde kvartalet uppgick investeringarna i prospekterings- och utvärderingsarbeten till 8,7 MSEK (10,0). Rörelsekostnaderna uppgick till 25,2 MSEK (12,3) varav 16,0 MSEK (7,3) utgjordes av personalkostnader. Under fjärde kvartalet uppgick rörelsekostnaderna till 6,0 MSEK (1,4). Periodens resultat uppgick till -8,6 MSEK (-8,6) vilket motsvarar -2,85 SEK (-16,24) per aktie. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 2,6 MSEK (-3,6) motsvarande 0,71 SEK (-7,68) per aktie. Under perioden januari december försvagades den ryska rubeln mot svenska kronan med ca 6,5% och under perioden oktober december förstärktes den med ca 1,1%. Då koncernens tillgångar till största delen utgörs av tillgångar denominerade i rubel redovisas i rapporten över totalresultat omräkningsdifferenser uppgående till -11,7 MSEK respektive 0,2 MSEK för helåret respektive det fjärde kvartalet. Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 0,9 MSEK (5,7) i slutet av perioden. Kassaflödet för perioden uppgick till -4,8 MSEK (-7,4). Under perioden tillfördes bolaget 41,9 MSEK, netto efter emissionskostnader, i nyemission samt utnyttjande av teckningsoptioner. Bolaget tillfördes också genom en rysk långivare 10,4 MSEK i brygglån. Vid utgången av året uppgick lånet till 0 MSEK. Under året tillfördes bolaget även kortfristiga lån från ett antal av bolagets större aktieägare, styrelseledamöter samt företagsledning. Lånen uppgick till totalt 18,7 MSEK och återbetalades dels genom kvittning mot aktier i nyemissionen i december 2010 och dels genom kontant återbetalning i januari Lånen löpte med ränta på mellan 7 och 12 procent. Eget kapital uppgick vid utgången av perioden till 186,5 MSEK (105,5) vilket motsvarar 28,13 SEK per aktie (50,10). Soliditeten uppgick till 88,8% (84,5%) i slutet av perioden. Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 77 (45). Fortsatt drift (Going concern) Guldprospektering är en kapitalintensiv verksamhet och som framgår ovan har bolaget ännu inga intäkter. Som beskrivits i årsredovisningen avseende 2009 och prospekt utgivna under 2010 kommer bolaget att behöva kontinuerlig finansiering för att kunna fortsätta verksamheten. Samma förhållande föreligger för den närmsta 12 månadersperioden. Styrelsen anser att finansiering främst ska ske via nyemissioner kompletterat med bryggfinansiering. Med beaktande av de bedömda värdena på bolagets licenser och sannolika tillkommande finansiering är styrelsens bedömning att bolaget har förmåga till fortsatt drift. Väsentliga händelser efter balansdagen I januari 2011 tillfördes bolaget medel kontant från nyemissionen som avslutades i december Totalt erhöll bolaget 41,9 MSEK efter kvittning av lån samt betalning av emissionskostnader. I januari 2011, förvärvade Kopylovskoye AB en ny licens, Takhtikan-fyndigheten, som har en geologi liknande Kopylovsky-fyndigheten och Bannoye-mineraliseringen (del av Vostochnaya), samt med god mineralpotential 10

11 och med möjlighet att utnyttja samma produktionsanläggning som Kopylovskoye-fyndigheten vid produktionsstart. I januari 2011 offentliggjordes resultat från meters RC-borrning på Kopylovskoye-fyndigheten. Resultaten bekräftar förekomsten av guldmineralisering genomgående i malmkroppen. I februari 2011 meddelade bolaget nya prospekteringsresultat på Uspenskiy projektet inom Prodolny-licensen. Resultaten är positiva där dike 212 påvisar en guldmineralisering på 3,53 gram/ ton längs 2 meter inom en guldmineraliseringsåder på 9,5 meter med snittguldhalt på 1,31 gram/ton I februari 2011 offentliggjorde Kopylovskoye AB resultat från Kavkaz licensen med en guldmineralisering längs ett område på 300 meter och visar en guldhalt på 3,03 g/t längs 6 meter i kärnborrhål 509. Moderbolaget Totala tillgångar uppgick till 293,1 MSEK (188,4). Likvida medel uppgick till 0,6 MSEK (5,4). Periodens resultat för perioden uppgick till -5,0 MSEK (-1,2). Utdelning Styrelsen kommer föreslå årsstämman den 12 maj, 2011, att ingen utdelning lämnas. Risk och osäkerhet En detaljerad beskrivning av bolagets risker ingår i Kopylovskoyes årsredovisningen för 2009 samt under 2010 publicerade prospekt. Det har inte skett några väsentliga förändringar i väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer under perioden. Riskerna är bland annat, geologiska risker, leverantörsrisker, risker relaterat till värderingen på tillgångarna, risker relaterade till fyndigheterna, guldpriset och politiska risker. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Stockholm 25 mars, 2011 Kopylovskoye AB (publ) Kjell Carlsson Mikhail Damrin Björn Fernström Styrelseordförande CEO Ulrika Hagdahl Claes Levin Markku Mäkelä Sergei Petrov Årsstämma Årsstämman planeras hållas den 12 maj, 2011 kl i Summits lokaler på Grev Turegatan. Kommande rapporter Årsredovisning april, 2011 Kvartalsrapport januari-mars maj, 2011 Kvartalsrapport april juni augusti, 2011 Kvartalsrapport juli september november,

12 Offentliggörande under svensk lag Kopylovskoye AB offentliggör denna information i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden.. och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information offentliggjordes 25 mars, 2011 kl Kopylovskoye rapporter mineraltillgångar och malmreserver enligt det ryska GKZ systemet, men har som mål att rapportera mineraltillgångar och malmreserver enligt JORC-standarden (läs mer om JORC-standarden på SRK Consulting verkar som konsult och kommer att godkänna JORC rapporterna. Kopylovskoye AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Mangold Fondkommission verkar som Certified Adviser och likviditetsgarant. Den tekniska informationen i detta pressmeddelande har godkänts av Alexander Mikhailov, Vice VD för Prospektering på Kopylovskoye AB. Alexander är en prospekteringsgeolog med 28 års yrkeserfarenhet inom guldprospektering. Han utexaminerades från Moskvas Mineral Exploration Institute (Den ledande sovjetiska mineralprospekteringsutbildningen) 1982 och är medlem av London Geological Society ( ) och Society of Exploration Geochemistry. QA/QC processerna för RC-borrningen och provtagningarna under 2010 har rekommenderats och säkerställts av SRK Consulting. För mer information, vänligen kontakta: Mikhail Damrin, CEO, Anna Daun Wester, Vice VD Investor relations, Östermalmstorg 1, Stockholm, SWEDEN Tel:

13 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Not Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelseomkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie före och efter utspädning 0,71-7,68-2,85-16,24 Genomsnittligt antal aktierföre och efter utspädning* Antal aktier vid utgången av perioden* * Vid beräkning av genomsnittligt antal aktier samt antal aktier vid periodens utgång har hänsyn tagits till de omvända splitar som genomfördes juli/augusti 2010 resp KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

14 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG KSEK Not Dec 31 Dec 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Prospekteringslicenser och utvärderingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG KSEK Not Jan-Dec Jan-Dec Kassaflöde från löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid början av perioden Omräkningsdifferenser på likvida medel Likvida medel vid slutet av perioden KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG KSEK Not Jan-Dec Jan-Dec Eget kapital vid början av perioden Nyemission Ej registrerad nyemission Emissionskostnader Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Eget kapital vid slutet av perioden

16 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Nettoomsättning Rörelseomkostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt 0 0 PERIODENS RESULTAT MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG KSEK Not Dec 31 Dec 31 TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 NOTER Not 1 Information om Bolaget Kopylovskoye AB (publ), med organisationsnummer , och huvudkontor i Stockholm, Sverige, är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North, Stockholm med kortnamn KOPY. Bolagets och dotterbolagens verksamhet beskrivs i avsnittet Kopylovskoye ett bolag med tydliga mål i denna rapport. Not 2 Redovisningspriciper Delårsrapporten för perioden som avslutades den 31 december 2010 har upprättats i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2009, upprättats i enlighet men International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och den svenska Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Under perioden har samma redovisningsprinciper tillämpats som för räkenskapsåret 2009 och såsom de har beskrivits i årsredovisningen för Inga nya eller omarbetade standarder, tolkningar eller tillägg beslutade av EU har haft en effekt på koncernen. IFRS 3 och IAS 27 är tillämpliga på förvärv gjorda efter den 1 januari Inga rörelseförvärv har gjorts under perioden Delårsrapporten innehåller inte all den information och de upplysningar som återfinns i årsredovisningen och delårsrapporten bör därför läsas tillsammans med årsredovisningen för Bolaget har per den 31 december 2010 genomfört den årliga prövningen av om nedskrivningsbehov föreligger avseende bolagets aktiverade prospekterings- och utvärderingsarbeten varvid konstaterades att något sådant behov inte föreligger för närvarande. Not 3 Segmentrapportering Bolaget tillämpar IFRS 8 för sin segmentrapportering. All prospekteringsverksamheten inom Kopylovskoye utsätts för liknande risker och möjligheter och utförs inom Ryssland. Bolagets verksamhet utgör ett segment och separat segmentinformation lämnas därför inte. Not 4 Transaktioner med närstående I februari ingick bolaget ett avtal om bryggfinansiering med en rysk finansiär. Lånet uppgick till 40 MRUR (ca 10,4 MSEK) med en räntesats på 28,8%. Sergei Petrov, styrelseledamot i Kopylovskoye AB, är aktieägare i det ryska bolag som lämnat brygglånet. Lånet har återbetalats till fullo genom ett flertal amorteringar under Den sista amorteringen gjordes i november I fjärde kvartalet tog bolaget upp kortfristiga lån uppgående till 9 MSEK från större aktieägare. Dessa lån tillsammans med lån om 9,7 MSEK från större aktieägare, styrelseledamöter samt bolagsledning upptagna i september amorterades i sin helhet dels genom kvittning mot aktier i nyemissionen i december samt genom kontant återbetalning i januari Lånen löpte med räntor på mellan 7 och 12 procent. Not 5 Skatt Per den 31 december 2010 har bolaget löst upp uppskjutna skatteskulder hänförliga till aktiverade prospekterings- och utvärderingsutgifter då avsättningarna bedömts varit för höga. Bolaget aktiverar inga uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskott. 17

18 Not 6 Fordringar I balansposten Fordringar i balansräkningen ingår fordringar på Mangold Fondkommission AB avseende emissionslikviden från nyemissionen som avslutades i december Fordringen har reglerats i januari Se även not 7. Not 7 Ej registrerad nyemission I december slutfördes en nyemission om totalt ca 64,7 MSEK. Emissionslikviden har tillförts bolaget kontant i januari 2011 efter avdrag för lån som kvittats i emissionen samt för emissionskostnader betalda ur emissionslikviden. Netto tillfördes bolaget 41,9 MSEK i januari Not 8 Eventualförpliktelser Som redogjorts för i årsredovisningen för 2009 har bolaget en tvist med en tidigare anlitad ekonomikonsult. Under våren 2010 betalade bolaget vad som ansågs vara skäligt arvode till konsulten. I oktober har konsultens juridiska ombud påkallat skiljedomsförfarande avseende kvarstående del av det omtvistade beloppet, som uppgår till ca 800 KSEK, hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Bolaget bedömer att motparten inte har skäl för påkallandet. Förhandlingar i skiljedomstolen är planerade till april

19 Ordlista Alluvialt guld Mineraliseringar i flodbädden i marknivå Antagen mineraltillgång Den del av mineraltillgången som har liten geologisk kännedom och tillförlitlighet. Antagen mineraltillgång får ej summeras med kända och indikerade mineraltillgångar eller malmreserver samt får ej heller vara underlag för ekonomiska bedömningar Cut-off Lägsta mineralhalt där fyndighet är brytvärd Diamantborrning Undersökningsmetod där man borrar upp kärnor av berg, även kärnborrning Green-field Område som ej tidigare har prospekterats Indikerad mineraltillgång Den del av mineraltillgången som har mindre geologisk kännedom och tillförlitlighet, jämfört med känd mineraltillgång JORC Erkänd standard satt av Australian Joint Ore Reserves Committe (JORC) för beräkning av mineraltillgångar Kvarts Mineral bestående av kiseldioxid, SiO2. Färgen är vit eller transparent Känd mineraltillgång Den del av mineraltillgången som har hög geologisk kännedom och tillförlitlighet Kärnprover Borrmetod för att undersöka berggrundens kärna som används i samband med prospektering Lena Goldfields Namn på guldproducerande område sedan 150 år mellan floderna Vitim och Lena i Irkutskområdet. Geografiskt sammanfaller detta med norra delen av Bodaibo-området Malmreserv Del av en mineraltillgång som kan brytas och förädlas med beaktande av företagets lönsamhetskrav Mineral Kombination av element i jordskorpan Mineralisering Koncentration av mineraler i berggrunden Mineraltillgång En koncentration eller förekomst av mineral i eller på jordskorpan i sådan mängd, beskaffenhet och kvalitet att ekonomisk utvinning är möjlig RC-borrning Reverse Circulation, borrmetod som används för provtagning av borrkax, och används i ett tidigare skede jämfört med diamantborrning GKZ Ryska statliga kommittén för reservbedömningar Troy ounce (oz) 31,104 gram. Viktenhet för guld 19

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Räkenskapsåret 2009 Intäkterna uppgick till 1 726,4 MUSD (2 721,6 MUSD). EBITDA uppgick till 387,9 MUSD (585,0 MUSD).

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Om C-RAD C-Rad AB VD Erik Hedlund 5 medarbetare Om C-RAD gruppen C-RAD gruppen består av moderbolaget C-RAD AB samt de tre helägda dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer