Bokslutskommuniké 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2010"

Transkript

1 Bokslutskommuniké

2 Viktiga händelser under fjärde kvartalet Prospektera och förädla mineraltillgångar RC-borrprogrammet har ytterligare försenats på grund av logistiska och tekniska problem. Bolaget arbetade intensivt under december månad och under inledningen av 2011 för att lösa problemen och färdigställa borrprogrammet. På Kopylovskoye-licensen borrades meter RC-borrning som därefter analyserades. Analyserna bekräftade guldmineralisering och prospekteringsmodellen, vilken har utvecklats tillsammans med SRK Consulting. På Kavkaz-licensen har 940 meter dikning och 763 meter kärnborrning genomförts med målet att undersöka guldmineraliseringen längs Milliony- strukturen och den centrala antiklina zonen. Guldmineraliseringen bekräftades inom båda områdena. Vid den centrala antiklina zonen upptäcktes en helt ny guldmineralisering. På Uspensky-fyndigheten inom Prodolny licensen bekräftades en ny guldmineraliseringszon genom resultat från dikningar längs Milliony- strukturen. Kapitalintensiv utvecklingsfas I december genomfördes en kapitalanskaffning om 64,7 MSEK före emissionskostnader med totalt 3,6 miljoner nyemitterade aktier. Emissionen var kombinerad med ca 1,5 miljoner teckningsoptioner med en teckningskurs på 25 kronor och en teckningsperiod mellan 16 maj och den 16 juni Nyemissionen registrerades och betalades i januari nya aktieägare tecknade sig för aktier i emissionen. Bolaget tog upp kortfristiga lån om 9 MSEK under fjärde kvartalet. Samtliga kortfristiga lån reglerades genom kvittning i nyemissionen samt genom kontant återbetalning i januari Investeringar och resultat Under året investerades 41 MSEK, varav 9 MSEK i fjärde kvartalet, i prospekterings- och utvärderingsarbeten samt tre nya licenser. Nettoresultatet uppgick till -9 MSEK, varav 3 MSEK i fjärde kvartalet. Resultat per aktie uppgick till -2,85 SEK för 12 månader och 0,71 SEK under det fjärde kvartalet. Bygga teamet och vara kostnadseffektiva Bolaget ser kontinuerligt över kostnaderna och har påbörjat ett kostnadsbesparingsprogram avseende administrativa kostnader i både Sverige och Ryssland. Viktiga händelser efter utgången av 2010 I januari 2011 vann bolaget en auktion avseende Takhtykan-licensen. Takhtykan-licensen är belägen precis öster om Kopylovskoye-licensen och har samma geologiska struktur som Kopylovskoyefyndigheten. Priset för licensen var 0,2 MSEK. Kopylovskoye AB försöker hitta en lösning med borrleverantören för att få reservdelar på plats och återuppta borrningen igen. Parallellt har ytterligare en borrleverantör kontrakterats som ska påskynda borrningen på Kopylovskoye-fyndigheten. Kopylovskoye AB finansiella nyckeltal i sammandrag 2010 Bolaget rapporterar ännu inga intäkter Resultat efter skatt -9 MSEK (-9) varav 3 MSEK (-4) avser fjärde kvartalet Resultat per aktie -2,85 SEK (-16,24 ), varav 0,71 SEK (-7,68) avser fjärde kvartalet Kassaflöde -5 MSEK (-7) för

3 Med stärkt kassa och positiva resultat från prospekteringsaktiviteterna går vi in med nytt förtroende i 2011 Bäste aktieägare, tack för det stöd ni ger Kopylovskoye. Bolaget utvecklas snabbt och det fjärde kvartalet var fullt av händelser, både spännande och utmanande. Vi avslutade en lyckad kapitalanskaffning i slutet av december på 64,7 MSEK exklusive emissionskostnader. Intresset från mindre aktieägare var stort och 800 nya aktieägare tecknade aktier i vårt bolag. Totalt har vi nu aktieägare. Jag önskar alla nya aktieägare välkomna! De största aktieägarna tecknade sig i emissionen och vissa ökade sina innehav vilket är en positiv signal. För att öka kännedomen om bolaget och bygga finansiella och industriella relationer medverkade vi på Mines & Money i London, som är en av de största gruv- och finansmässorna i världen. Vi attraherar många potentiella partners och finansiella investerare. Intresset för att investera i Ryssland växer och styrkan av att vara ett svenskt listat bolag med nordisk/rysk styrelse och ledning stärker förtroendet för att investera i Kopylovskoye. Utmaningen även under fjärde kvartalet har varit tekniska och logistiska problem med leverantören avseende RC borrningen. Leverantören hade inte reservdelar på plats vilket ställde till problem när vinchen gick sönder. Vi kunde färdigställa 1774 meter borrning på Kopylovskoye-fyndigheten och har för avsikt att kontraktera två borriggar under 2011 för att öka borrtakten och diversifiera bort en del risk. Resultat från Uspenskoyefyndigheten (inom Prodolny-licensen) och Kavkaz-licensen var positiva och bekräftade mineraliseringen längs fyndigheterna. Resultaten ligger till grund för borrprogrammet på fyndigheterna inför Under 2010 utvecklades bolagets organisation och kännedom positivt; förstärkning av styrelse och ledning, listning på Nasdaq OMX First North, kapitalanskaffning om 112 MSEK och ökad kännedomen om bolaget i en internationell miljö. Vi fick också positiva resultat från sex av våra mest framskridna projekt och vi lyckades förvärva tre nya licenser genom statliga auktioner under året samt ytterligare en licens i januari Auktionerna arrangeras av lokala myndigheterna. De tror på våra projekt och vill stödja vårt mål att bygga ett prospekterings- och gruvbolag i världsklass i regionen inom de närmaste åren. Tillsammans med mitt team jag ser fram emot att fortsätta skapa värdeutveckling på de för närvarande 17 projekten inom 7 licenser med fullt engagemang, ansvar och kunskap. Vi vill genomföra pre-feasibility studier och påbörja en feasibility-studie på Kopylovskoye-fyndigheten samt leverera JORC rapporter under Moskva, 25 mars, 2011 Mikhail Damrin, VD 3

4 Kopylovskoye AB - ett prospekteringsbolag med tydliga mål Kopylovskoye AB:s historia Kopylovskoye AB (ticker: KOPY) är ett svenskt listat prospekteringsbolag inom guldindustrin, listat på Nasdaq OMX First North i Stockholm. Bolaget grundades 2007 efter att ha förvärvat fyndigheten Kopylovskoye. Fram till december 2008 var Kopylovskoye AB ett dotterbolag till Central Asia Gold, vilket är ett svenskt guldprospekterings- och produktionsbolag. I december 2008 blev Kopylovskoye ett självständigt bolag då Central Asia Gold beslutade att dela ut aktierna till befintliga aktieägare. Kopylovskoye AB är det svenska moderbolaget med sex helägda ryska dotterbolag: OOO Kavkaz Gold, OOO Kopylovskoye, OOO Krasny, OOO Prodolny, OOO Resours och OOO Kopylovskoye Management. Verksam i ett av världens främsta guldområden Kopylovskoye utvecklar för närvarande 17 berggrundsprojekt inom sju licensområden, alla till fullo kontrollerade av bolaget. Därtill har bolaget en licens som avser prospektering och produktion i en flodbädd. Samtliga projekt ligger i området Lena Goldfields i Irkutsk-regionen i Ryssland. Projekten befinner sig i olika utvecklingsfaser, med Kopylovskoye-licensen som den mest utvecklade: Kopylovskoye skall påbörja feasibility-studie (lönsamhetsstudier). Kavkaz är i avancerad prospekteringsfas. Krasnyy-mineraliseringen på Krasnyy-licensen, Uspenskiy-mineraliseringen på Prodolnyy-licensen och Bannoye-mineraliseringen på Vostochnaya- licensen är alla redo för mineraltillgångsborrning. Takhtykan-licensen, Bannoye East-fyndigheterna på Vostochnaya- licensen; Gromovsky-, GromovskyEast-, Gromovsky North-, Obrucheva-, Vladimirovskiy- och Zolotoy-fyndigheterna på Prodolnyy- licensen; Krasnyy East- och Krasnyy North- fyndigheten på Krasnyy-licensen samt Kapustinskiyfyndigheten på Pravovesenniylicensen befinner sig i tidig prospekteringsfas. Licenserna är geografiskt koncentrerade till ett 15 x 20 km stort område på 40 till 75 km avstånd från områdets huvudort Bodaibo. Avståndet från fyndigheterna till huvudvägen är mellan 1 och 10 km. Från Kavkaz i väster till Takhtykan i öster är avståndet endast 25 km, vilket skapar goda möjligheter för att skapa avsättning från flera fyndigheter till ett centralt anrikningsverk. Affärsidé och mål Kopylovskoyes vision är att bli ett prospekterings- och produktionsbolag i världsklass. Bolagets affärsidé är att förädla guldfyndigheter i berggrunden som befinner sig inom de befintliga alluviala guldgruvorna i Lena Goldfields i Ryssland, och utveckla dessa till produktion. Bolagets långsiktiga mål är att kontrollera mineraltillgångar på 5 miljoner oz guld och ha en produktionskapacitet på oz guld per år. Kortsiktiga målen är att rapportera mineraltillgångar och reserver i enlighet med JORC-standarden, att färdigställa en prefeasibility studie samt påbörja en feasibility-studie för Kopylovskoye-fyndigheten under 2011, fortsätta förädla övriga projekt till intermediära och avancerade prospekteringsstadier och färdigställa produktionsplanering med målet att producera det första guldet från Kopylovskoye-fyndigheten under

5 Kopylovskoye AB äger 17 projekt på 7 licenser inom 255 kvadratkilometer Kopylovskoye AB mineraltillgångar och malmreserver (Ryska GKZ klassifikationer) Klassifikation Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld (kg) Guld(oz) C1 80 2,9 1, C ,5 1, Total C1+C ,2 1, P n/a n/a P2 n/a n/a n/a Total P1+P2 n/a n/a n/a

6 Värdeskapande aktiviteter på bolagets fyndigheter under 2010 Bolaget fokuserar på området Lena Goldfields på grund av all den historiska information om geologi och mineraltillgångar som redan har bevisats på bolagets fyndigheter samt den stora potential som hela området uppvisar. Bolagets syfte är att uppgradera och bekräfta de befintliga tillgångarna på cirka 2 Moz av ryska tillgångar till den internationella standarden JORC för att skapa ett attraktivt bolag på den internationella marknaden och därmed skapa ett prospekteringsbolag i världsklass. Kopylovskoye-licensen Prospekteringsmål 2010: Färdigställa RC-borrning och analysera resultaten. På grund av försening med borrningen är bolagets målsättning att rapportera den första JORC rapporten under våren Ledningen har daglig uppföljning med borr-kontraktören, det interna laboratoriet och det externa laboratoriet Stewart Lab i Moskva för att säkerställa att proverna levereras och analyseras. Veckomöten sker med SRK Consulting för att säkerställa deras analyser och den mängd borrmeter SRK kräver för att följa JORC-standarden och kunna signera en mineraltillgångsrapport enligt den internationella standarden. Fyndigheternas geologi går att läsa mer om på eller i prospektet från december månaders prospekteringsaktiviteter diken med total längd på 450 meter analyserade 9 kärnborrningshål på totalt 950 meter borrade och analyserade 33 RC borrhål med total längd på meter och djup 50 meter analyserade Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 Resultaten från dikningarna bekräftade guldmineralisering på ytan i enlighet med SRK Consultings prospekteringsmodell i 3D. Resultaten från RC-borrningen bekräftade 3D modellen på djupet, med de hittills mest positiva resultaten från borrhål 911 på djup 24 meter med en guldhalt på 2,66 g/t längs 12 meter samt borrhål 912 på djup 15 meter med guldhalt 1,48 g/t längs 4,5 meter. Prospekteringsmål för 2011 Rapportera mineraltillgångar enligt JORC-standarden genom meters RC-borrning Färdigställa en pre-feasibility studie genom meter RC-borrning Påbörja feasibility- studie Ryska klassifikationer Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld (kg) Guld (oz) Kopylovskoye C1 80 2,9 1, C ,5 1, Total C1+C ,2 1, P ,1 n/a Total P1+P2 n/a 3,1 n/a Kavkaz-licensen Prospekteringsmål 2010: Sammanställa information för JORC-rapporten för nordvästra delen (Milliony fault) vilken antas färdigställas under 2011 samt estimera mineraltillgångspotential för den centrala delen (Central anticline zone) 12 månaders prospekteringsaktiviteter 2010 Prover från sju diken på totalt 1,030 meter analyserade Fyra kärnborrningshål på totalt 551 meter borrade och analyserade 6

7 Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 På malmzon 1 bekräftades en guldmineralisering längs ett 300 meter ytligt område med guldhalter på 3,03 g/t över 6 meter i kärnborrningshål 509 och till ett djup av 250 meter. Det totala områdets längd inom Milliony Fault överstiger 1200 meter. Mineraliseringen inom området är öppen i öst, väst och även vidare på djupet. En ny guldmineralisering upptäcktes vid den centrala delen (Central anticline). Prospekteringsmål för 2011 Rapportera mineraltillgångar enligt JORC standarden genom 2000 meter RC-borrning Ryska klassifikationer Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld (kg) Guld (oz) Kavkaz C ,4 1, Total C1+C ,4 1, P ,4 n/a Total P1+P2 n/a 9,4 n/a Prodolny-licensen Prospekteringsmål 2010: Analysera prover genom dikning och RC-borrning för att sammanställa JORC- rapport på Uspenskoye-fyndigheten. Målet är att offentliggöra en rapport under 2011, förseningen beror på grund av dröjsmål med RC-borrning på andra fyndigheter. Målet är även att borra på Zolotoy och Obrucheva. 12 månaders prospekteringsaktiviteter 2010 Prover från sex diken på Uspenskoye-fyndigheten på totalt 1340 meter analyserades. De första testresultaten bekräftar guldmineralisering på ytan. På Obrucheva analyserades prover från tre diken på totalt 750 meter. Proverna skulle undersöka de geologiska strukturerna på ytan. På Zolotoy och Obrucheva genomfördes detaljerad geokemiska och geofysiska undersökningar 1: kvadratkilometer. Preliminära resultat identifierade flera mineraliseringar på båda områdena. Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 Det hittills prospekterade området påvisar en guldmineraliserad zon med bredd på 14 meter och med en längd på cirka 1 km. Den totala längden av guldmineraliseringen är cirka 15 km längs Prodolnylicensen. Från Uspenskyi-fyndigheten rapporteras positiva resultat där dike 212 påvisar en guldmineralisering på 3,53 gram/ ton längs 2 meter inom en guldmineraliseringsåder på 9,5 meter med snittguldhalt på 1,31 gram/ton. Prospekteringsmål 2011 Rapportera mineraltillgångar enligt JORC standarden genom 2000 meter RC-borrning på Uspenskyifyndigheten. Ryska klassifikationer Guldhalt Gold grade (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld(kg) Guld(oz) Prodolny P2 n/a n/a n/a Total P2 n/a n/a n/a Krasny-licensen Prospekteringsmål 2010: Säkerställa historisk information och utveckla en prospekteringsplan. JORC-rapporten sköts upp till 2011 på grund av förseningen med RC-borrningen på övriga fyndigheter. 7

8 12 månaders prospekteringsaktiviteter 2010 Genomfört geologisk kartläggning över licensområdet Analyserat och digitaliserat historisk prospekteringsinformation Förberett och kommunicerat prospekteringsplan Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 Baserat på historisk prospekteringsinformation har tre prospektiva områden identifierades, vilka kommer vara av första prioritet för test-och mineraltillgångsborrning Prospekteringsmål 2011 RC-borrning under våren på för att verifiera de ryska historiska mineraltillgångarna och estimera mineraltillgångar enligt JORC standarden Ryska klassifikationer Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld (kg) Guld (oz) Krasny P1 n/a 2,7 n/a Total P1 n/a 2,7 n/a Pravovesenny-licensen Prospekteringsmål 2010: Säkerställa historisk information, utveckla och färdigställa en prospekteringsplan. 12 månaders prospekteringsarbete Genomfört geologisk kartläggning över licensområdet Analyserat och digitaliserat historisk prospekteringsinformation Förberett och kommunicerat prospekteringsplan Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 Historisk information digitaliserades och en prospekteringsplan färdigställdes Prospekteringsplanen godkändes av de statliga myndigheterna Prospekteringsmål 2011 Baserat på en positiv utveckling av Kopylovskoye-fyndigheten och om kapital finns tillgängligt, påbörja utvärdering av fyndigheten och analysera hur den kan addera värde till utveckling av Kopylovskoyefyndighetens kommande dagbrott. Vostochnaya-licensen Prospekteringsmål 2010: Licensen förvärvades under Q och inga prospekteringsaktiviteter har genomförts under Prospekteringsmål 2011 Baserat på en positiv utveckling av Kopylovskoye-fyndigheten och om kapital finns tillgängligt, påbörja utvärdering av fyndigheten och analysera hur den kan addera värde till utveckling av Kopylovskoyefyndighetens kommande dagbrott. Verifiera historisk information och utveckla en prospekteringsplan Genomföra övergripande geologisk kartläggning över licensområdet Ryska klassifikattioner Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld(kg) Guld (oz) Vostochnaya P2 n/a 3.5 n/a n/a Total P2 n/a 3.5 n/a n/a

9 Takhtykan-licensen Takhtykan omfattar 30 kvadratkilometer och ligger på gränsen till Kopylovskoye-fyndigheten. Licensen för bergguldsprospektering, och produktion är giltig i 25 år. Kopylovskoye måste påbörja prospektering senast våren Prospekteringskostnaderna är begränsade till att utforma en prospekteringsplan och få den godkänd under Prospekteringsmål 2010: Licensen förvärvades under Q och inga prospekteringsaktiviteter har genomförts. Prospekteringsmål 2011 Baserat på en positiv utveckling av Kopylovskoye-fyndigheten och om kapital finns tillgängligt, påbörja utvärdering av fyndigheten och analysera hur den kan addera värde till utveckling av Kopylovskoyefyndighetens kommande dagbrott. Verifiera historisk information och utveckla en prospekteringsplan Genomföra övergripande geologisk kartläggning över licensområdet Framtidsutsikter 2011 Bolagets mål är att förädla Kopylovskoye-, Kavkaz-och Krasny-fyndigheterna genom meter RCborrning och rapportera mineraltillgångar enligt JORC- standard för att utvärdera förutsättningarna för framtida gruvdrift Bolagets mål är att slutföra meter borrning och färdigställa en pre-feasibility-studie på Kopylovskoye-fyndigheten Bolaget har anlitat ytterligare en borrleverantör för att öka borrningstakten och minska risken i prospekteringsfasen Om kapital finns tillgängligt och de prioriterade fyndigheterna utvecklas positivt, planerar bolaget att förädla Kopylovskoye-fyndighetens närliggande fyndigheter från tidig prospekteringsfas till att kunna uppskatta storlek på potentiella mineraltillgångar Bolaget genomför en kostnadsöversyn och har påbörjat ett kostnadsbesparingsprogram Bolaget utvärderar möjligheter för att invitera en partner för till den framtida produktionen vid Kopylovskoye-fyndigheten Bolaget fortsätter att arbeta med SRK Consulting som kontinuerligt övervakar borrning och prospekteringsresultat. SRK Consulting är ansvarig för att utfärda JORC-rapporterna. Alex Stewart Laboratory i Moskva fortsätter att analysera proverna som kommer från dikning och RC-borrning. 9

10 Januari december samt fjärde kvartalet 2010 Bolaget har ännu inte inlett produktion varför någon nettoomsättning inte redovisas. Investeringar i prospekterings- och utvärderingsarbeten uppgick under perioden till 32,6 MSEK (18,7) och 8,5 MSEK (0) i förvärv av nya licenser. De nya licenserna förvärvades på offentlig auktion. Av prospekterings- och utvärderingsarbetena utgjorde 13,8 MSEK (6,6) aktiverat arbete för egen räkning. Under fjärde kvartalet uppgick investeringarna i prospekterings- och utvärderingsarbeten till 8,7 MSEK (10,0). Rörelsekostnaderna uppgick till 25,2 MSEK (12,3) varav 16,0 MSEK (7,3) utgjordes av personalkostnader. Under fjärde kvartalet uppgick rörelsekostnaderna till 6,0 MSEK (1,4). Periodens resultat uppgick till -8,6 MSEK (-8,6) vilket motsvarar -2,85 SEK (-16,24) per aktie. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 2,6 MSEK (-3,6) motsvarande 0,71 SEK (-7,68) per aktie. Under perioden januari december försvagades den ryska rubeln mot svenska kronan med ca 6,5% och under perioden oktober december förstärktes den med ca 1,1%. Då koncernens tillgångar till största delen utgörs av tillgångar denominerade i rubel redovisas i rapporten över totalresultat omräkningsdifferenser uppgående till -11,7 MSEK respektive 0,2 MSEK för helåret respektive det fjärde kvartalet. Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 0,9 MSEK (5,7) i slutet av perioden. Kassaflödet för perioden uppgick till -4,8 MSEK (-7,4). Under perioden tillfördes bolaget 41,9 MSEK, netto efter emissionskostnader, i nyemission samt utnyttjande av teckningsoptioner. Bolaget tillfördes också genom en rysk långivare 10,4 MSEK i brygglån. Vid utgången av året uppgick lånet till 0 MSEK. Under året tillfördes bolaget även kortfristiga lån från ett antal av bolagets större aktieägare, styrelseledamöter samt företagsledning. Lånen uppgick till totalt 18,7 MSEK och återbetalades dels genom kvittning mot aktier i nyemissionen i december 2010 och dels genom kontant återbetalning i januari Lånen löpte med ränta på mellan 7 och 12 procent. Eget kapital uppgick vid utgången av perioden till 186,5 MSEK (105,5) vilket motsvarar 28,13 SEK per aktie (50,10). Soliditeten uppgick till 88,8% (84,5%) i slutet av perioden. Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 77 (45). Fortsatt drift (Going concern) Guldprospektering är en kapitalintensiv verksamhet och som framgår ovan har bolaget ännu inga intäkter. Som beskrivits i årsredovisningen avseende 2009 och prospekt utgivna under 2010 kommer bolaget att behöva kontinuerlig finansiering för att kunna fortsätta verksamheten. Samma förhållande föreligger för den närmsta 12 månadersperioden. Styrelsen anser att finansiering främst ska ske via nyemissioner kompletterat med bryggfinansiering. Med beaktande av de bedömda värdena på bolagets licenser och sannolika tillkommande finansiering är styrelsens bedömning att bolaget har förmåga till fortsatt drift. Väsentliga händelser efter balansdagen I januari 2011 tillfördes bolaget medel kontant från nyemissionen som avslutades i december Totalt erhöll bolaget 41,9 MSEK efter kvittning av lån samt betalning av emissionskostnader. I januari 2011, förvärvade Kopylovskoye AB en ny licens, Takhtikan-fyndigheten, som har en geologi liknande Kopylovsky-fyndigheten och Bannoye-mineraliseringen (del av Vostochnaya), samt med god mineralpotential 10

11 och med möjlighet att utnyttja samma produktionsanläggning som Kopylovskoye-fyndigheten vid produktionsstart. I januari 2011 offentliggjordes resultat från meters RC-borrning på Kopylovskoye-fyndigheten. Resultaten bekräftar förekomsten av guldmineralisering genomgående i malmkroppen. I februari 2011 meddelade bolaget nya prospekteringsresultat på Uspenskiy projektet inom Prodolny-licensen. Resultaten är positiva där dike 212 påvisar en guldmineralisering på 3,53 gram/ ton längs 2 meter inom en guldmineraliseringsåder på 9,5 meter med snittguldhalt på 1,31 gram/ton I februari 2011 offentliggjorde Kopylovskoye AB resultat från Kavkaz licensen med en guldmineralisering längs ett område på 300 meter och visar en guldhalt på 3,03 g/t längs 6 meter i kärnborrhål 509. Moderbolaget Totala tillgångar uppgick till 293,1 MSEK (188,4). Likvida medel uppgick till 0,6 MSEK (5,4). Periodens resultat för perioden uppgick till -5,0 MSEK (-1,2). Utdelning Styrelsen kommer föreslå årsstämman den 12 maj, 2011, att ingen utdelning lämnas. Risk och osäkerhet En detaljerad beskrivning av bolagets risker ingår i Kopylovskoyes årsredovisningen för 2009 samt under 2010 publicerade prospekt. Det har inte skett några väsentliga förändringar i väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer under perioden. Riskerna är bland annat, geologiska risker, leverantörsrisker, risker relaterat till värderingen på tillgångarna, risker relaterade till fyndigheterna, guldpriset och politiska risker. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Stockholm 25 mars, 2011 Kopylovskoye AB (publ) Kjell Carlsson Mikhail Damrin Björn Fernström Styrelseordförande CEO Ulrika Hagdahl Claes Levin Markku Mäkelä Sergei Petrov Årsstämma Årsstämman planeras hållas den 12 maj, 2011 kl i Summits lokaler på Grev Turegatan. Kommande rapporter Årsredovisning april, 2011 Kvartalsrapport januari-mars maj, 2011 Kvartalsrapport april juni augusti, 2011 Kvartalsrapport juli september november,

12 Offentliggörande under svensk lag Kopylovskoye AB offentliggör denna information i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden.. och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information offentliggjordes 25 mars, 2011 kl Kopylovskoye rapporter mineraltillgångar och malmreserver enligt det ryska GKZ systemet, men har som mål att rapportera mineraltillgångar och malmreserver enligt JORC-standarden (läs mer om JORC-standarden på SRK Consulting verkar som konsult och kommer att godkänna JORC rapporterna. Kopylovskoye AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Mangold Fondkommission verkar som Certified Adviser och likviditetsgarant. Den tekniska informationen i detta pressmeddelande har godkänts av Alexander Mikhailov, Vice VD för Prospektering på Kopylovskoye AB. Alexander är en prospekteringsgeolog med 28 års yrkeserfarenhet inom guldprospektering. Han utexaminerades från Moskvas Mineral Exploration Institute (Den ledande sovjetiska mineralprospekteringsutbildningen) 1982 och är medlem av London Geological Society ( ) och Society of Exploration Geochemistry. QA/QC processerna för RC-borrningen och provtagningarna under 2010 har rekommenderats och säkerställts av SRK Consulting. För mer information, vänligen kontakta: Mikhail Damrin, CEO, Anna Daun Wester, Vice VD Investor relations, Östermalmstorg 1, Stockholm, SWEDEN Tel:

13 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Not Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelseomkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie före och efter utspädning 0,71-7,68-2,85-16,24 Genomsnittligt antal aktierföre och efter utspädning* Antal aktier vid utgången av perioden* * Vid beräkning av genomsnittligt antal aktier samt antal aktier vid periodens utgång har hänsyn tagits till de omvända splitar som genomfördes juli/augusti 2010 resp KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

14 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG KSEK Not Dec 31 Dec 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Prospekteringslicenser och utvärderingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG KSEK Not Jan-Dec Jan-Dec Kassaflöde från löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid början av perioden Omräkningsdifferenser på likvida medel Likvida medel vid slutet av perioden KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG KSEK Not Jan-Dec Jan-Dec Eget kapital vid början av perioden Nyemission Ej registrerad nyemission Emissionskostnader Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Eget kapital vid slutet av perioden

16 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Nettoomsättning Rörelseomkostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt 0 0 PERIODENS RESULTAT MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG KSEK Not Dec 31 Dec 31 TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 NOTER Not 1 Information om Bolaget Kopylovskoye AB (publ), med organisationsnummer , och huvudkontor i Stockholm, Sverige, är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North, Stockholm med kortnamn KOPY. Bolagets och dotterbolagens verksamhet beskrivs i avsnittet Kopylovskoye ett bolag med tydliga mål i denna rapport. Not 2 Redovisningspriciper Delårsrapporten för perioden som avslutades den 31 december 2010 har upprättats i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2009, upprättats i enlighet men International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och den svenska Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Under perioden har samma redovisningsprinciper tillämpats som för räkenskapsåret 2009 och såsom de har beskrivits i årsredovisningen för Inga nya eller omarbetade standarder, tolkningar eller tillägg beslutade av EU har haft en effekt på koncernen. IFRS 3 och IAS 27 är tillämpliga på förvärv gjorda efter den 1 januari Inga rörelseförvärv har gjorts under perioden Delårsrapporten innehåller inte all den information och de upplysningar som återfinns i årsredovisningen och delårsrapporten bör därför läsas tillsammans med årsredovisningen för Bolaget har per den 31 december 2010 genomfört den årliga prövningen av om nedskrivningsbehov föreligger avseende bolagets aktiverade prospekterings- och utvärderingsarbeten varvid konstaterades att något sådant behov inte föreligger för närvarande. Not 3 Segmentrapportering Bolaget tillämpar IFRS 8 för sin segmentrapportering. All prospekteringsverksamheten inom Kopylovskoye utsätts för liknande risker och möjligheter och utförs inom Ryssland. Bolagets verksamhet utgör ett segment och separat segmentinformation lämnas därför inte. Not 4 Transaktioner med närstående I februari ingick bolaget ett avtal om bryggfinansiering med en rysk finansiär. Lånet uppgick till 40 MRUR (ca 10,4 MSEK) med en räntesats på 28,8%. Sergei Petrov, styrelseledamot i Kopylovskoye AB, är aktieägare i det ryska bolag som lämnat brygglånet. Lånet har återbetalats till fullo genom ett flertal amorteringar under Den sista amorteringen gjordes i november I fjärde kvartalet tog bolaget upp kortfristiga lån uppgående till 9 MSEK från större aktieägare. Dessa lån tillsammans med lån om 9,7 MSEK från större aktieägare, styrelseledamöter samt bolagsledning upptagna i september amorterades i sin helhet dels genom kvittning mot aktier i nyemissionen i december samt genom kontant återbetalning i januari Lånen löpte med räntor på mellan 7 och 12 procent. Not 5 Skatt Per den 31 december 2010 har bolaget löst upp uppskjutna skatteskulder hänförliga till aktiverade prospekterings- och utvärderingsutgifter då avsättningarna bedömts varit för höga. Bolaget aktiverar inga uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskott. 17

18 Not 6 Fordringar I balansposten Fordringar i balansräkningen ingår fordringar på Mangold Fondkommission AB avseende emissionslikviden från nyemissionen som avslutades i december Fordringen har reglerats i januari Se även not 7. Not 7 Ej registrerad nyemission I december slutfördes en nyemission om totalt ca 64,7 MSEK. Emissionslikviden har tillförts bolaget kontant i januari 2011 efter avdrag för lån som kvittats i emissionen samt för emissionskostnader betalda ur emissionslikviden. Netto tillfördes bolaget 41,9 MSEK i januari Not 8 Eventualförpliktelser Som redogjorts för i årsredovisningen för 2009 har bolaget en tvist med en tidigare anlitad ekonomikonsult. Under våren 2010 betalade bolaget vad som ansågs vara skäligt arvode till konsulten. I oktober har konsultens juridiska ombud påkallat skiljedomsförfarande avseende kvarstående del av det omtvistade beloppet, som uppgår till ca 800 KSEK, hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Bolaget bedömer att motparten inte har skäl för påkallandet. Förhandlingar i skiljedomstolen är planerade till april

19 Ordlista Alluvialt guld Mineraliseringar i flodbädden i marknivå Antagen mineraltillgång Den del av mineraltillgången som har liten geologisk kännedom och tillförlitlighet. Antagen mineraltillgång får ej summeras med kända och indikerade mineraltillgångar eller malmreserver samt får ej heller vara underlag för ekonomiska bedömningar Cut-off Lägsta mineralhalt där fyndighet är brytvärd Diamantborrning Undersökningsmetod där man borrar upp kärnor av berg, även kärnborrning Green-field Område som ej tidigare har prospekterats Indikerad mineraltillgång Den del av mineraltillgången som har mindre geologisk kännedom och tillförlitlighet, jämfört med känd mineraltillgång JORC Erkänd standard satt av Australian Joint Ore Reserves Committe (JORC) för beräkning av mineraltillgångar Kvarts Mineral bestående av kiseldioxid, SiO2. Färgen är vit eller transparent Känd mineraltillgång Den del av mineraltillgången som har hög geologisk kännedom och tillförlitlighet Kärnprover Borrmetod för att undersöka berggrundens kärna som används i samband med prospektering Lena Goldfields Namn på guldproducerande område sedan 150 år mellan floderna Vitim och Lena i Irkutskområdet. Geografiskt sammanfaller detta med norra delen av Bodaibo-området Malmreserv Del av en mineraltillgång som kan brytas och förädlas med beaktande av företagets lönsamhetskrav Mineral Kombination av element i jordskorpan Mineralisering Koncentration av mineraler i berggrunden Mineraltillgång En koncentration eller förekomst av mineral i eller på jordskorpan i sådan mängd, beskaffenhet och kvalitet att ekonomisk utvinning är möjlig RC-borrning Reverse Circulation, borrmetod som används för provtagning av borrkax, och används i ett tidigare skede jämfört med diamantborrning GKZ Ryska statliga kommittén för reservbedömningar Troy ounce (oz) 31,104 gram. Viktenhet för guld 19

KOPY GOLDFIELDS Delårsrapport 30 september 2012

KOPY GOLDFIELDS Delårsrapport 30 september 2012 KOPY GOLDFIELDS Delårsrapport 30 september 2012 Höjdpunkter under tredje kvartalet 2012 I augusti 2012 tillkännagavs positiva resultat från borrprogrammet för Krasny-licensen, vilka fördubblade den bekräftade

Läs mer

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari september 2013

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013 Bolaget gjorde en genomsyn av sin tillgångsportfölj och identifierade licenser och andra

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Innehåll. Insamling av prover på Kavkaz-licensen.

Innehåll. Insamling av prover på Kavkaz-licensen. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Insamling av prover på Kavkaz-licensen. 1 Årsstämma 2 Kopylovskoye i korthet 4 Väsentliga händelser under året 6 Kopylovskoye AB finansiella nyckeltal i sammandrag 2010 9 Att

Läs mer

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2014

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2014 KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2014 Finansiell information för andra halvåret samt helåret 2014 Bolaget rapporterar ännu ingen omsättning Resultat efter skatt 26,1 MSEK (-61,2),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015 Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015 Tredje kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -5,2 (-4,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,3 (-4,0) MSEK. Periodens

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006

Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Pressmeddelande Stockholm, 28 februari 2007 Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Resultatet efter finansiella poster -0,5 MSEK (-0,1) Likvida medel på balansdagen 26,4 MSEK

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ)

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) 1 Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) Perioden i sammanfattning 2 Q1 Perioden januari-mars 2015 Omsättning 14.3 MSEK EBITA 2.7 MSEK > Omsättningen för perioden uppgick till 14,3 (18,4) MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Första kvartalet i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 152 262 SEK (65 055) Rörelseresultat efter avskrivningar -1 594 338 SEK (-1 022 773) Rörelseresultat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 DELÅRSRAPPORT Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se, kortnamn: PMED) 2014 KVARTAL 3 (jul-sep) Rörelseresultat -2 713 (-1

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK.

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK. Stockholm 28 april 2010 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2010 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-4,0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,27) SEK. Redovisat

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Drillcon AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006

Drillcon AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Drillcon AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Starkt resultat för fjärde kvartalet Nettoomsättning 132 113 tkr (99 325) Resultat efter skatt 9 345 tkr (8 792) Resultatet per aktie 0.33 kr

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) Crown Energy AB (publ) Delårsrapport 2012-06-30 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01--2012-06-30. Några jämförelsetal för motsvarande period 2011 har inte medtagits då koncernförhållande inte förelåg

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer