Vykort Konsum. Dokument i Stora Lundby Hembygdsförening samling. Identifikation: Solvig Eriksson. Bildbehandling: Karl Gustafsson Ordningsnr 1247.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vykort Konsum. Dokument i Stora Lundby Hembygdsförening samling. Identifikation: Solvig Eriksson. Bildbehandling: Karl Gustafsson Ordningsnr 1247."

Transkript

1 Vykort Konsum Konsums personal på 1970-talet. Från vänster: Seidi Josefsson, Karin Johansson. Anna-Lena Hansson, Britt Gingfelt, Kajsa Nilsson, Inger Löfqvist och Solvig Eriksson. Dokument i Stora Lundby Hembygdsförening samling. Identifikation: Solvig Eriksson. Bildbehandling: Karl Gustafsson Ordningsnr 1247.

2 Konsum har börjat med kvälls och söndagsöppet (1970-tal) Mitt emot konsum har nu Lars-Åkes Livs upphört och den gamla lanthandeln som revs på 1940-talet och byggdes upp som en på den tiden modern livsmedelsaffär har på 1970-talet blivit café och matservering. Dokument i Stora Lundby Hembygdsföreningsnsamling Tesxt och bildbehandling: Karl Gustafsson Ordningsnr.1248

3 D Gråbo station i början av l900-talet. et här fotografiet är troligen taget före invigningen av Vestergötlands-Göteborgs Järnväg. I januari år 1900 började den reguljära trafiken, medan invigningen av banan dröjde till den 16/7, i samband med Kung Oscar II sommarvistelse på Marstrand. Kung Oscar skulle nämligen förrätta invigningen. Under så gott som hela byggtiden av Västgötabanan var arbetsnamnet på stationen Stora Lundby. När byggtiden närmade sig slutet kom postverket in med synpunkter på namnet. Stora Lundby var för likt andra poststationer i riket, och risken för förväxling vid postsortering ansågs för stor. Även Hjällsnäs som marken tillhört där stationen låg var olämpligt. Gråbo heter ett gammalt prästänkearrende som ligger närmare Stannum, och det tyckte baningenjören var ett passande namn på stationen. Det rådde, som Lars Edmundsson som forskat i Stora Lundbys historia, lite skämtsamt uttryckte det, ett grått förhållande mellan Hjällsnäsborna och Västgötabanan efter diverse tvister angående banvallens sträckning, och dessutom hade nog banans ledning uppfattningen att Stora Lundby hade snålat med aktieteckningen. Bergum t.ex. hade satsat 50000:- kr. medan Stora Lundby endast hade köpt aktier för 10000:- kr. Vi får ändå vara tacksamma för att man inte valde namnet på en fastighet som låg ganska nära stationen, nämligen Sniken. Man har under årens lopp vid flera tillfällen försökt ändra namnet, pristävlingar med namnförslag har utlysts, vackra namn har t.o.m. prisbelönats, men namnet Gråbo har hittills stått emot alla attacker. Bild nr. 361 i Stora Lundby Hembygdsförenings fotosamling. Bildbehandling och text; Karl Gustafsson. Ordningsnr.6.

4 D Gråbo Järnvägsstation den 16/7 år en här dagen invigdes Westergötland-Göteborgs Järnväg av Kung Oscar II, med ett extratåg från Skara till Göteborg. Att det var en stor dag för invånarna i Stora Lundby kan vi förstå när vi betraktar bilden ovan. Alla var festklädda och man hoppades att få se skymt av den populäre landsfadern och att få utbringa hurrarop. Margareta Nilsson i studiecirkeln Bygd i förvandling, berättade att även Sjöviksbor hade mött upp med blommor, men att tåget bara tuffade förbi och kungen visade sig ej. De besvikna Sjöviksborna vände dock det hela till munterhet då en förvånad banvakt kom cyklande på sin dressin och blev överhöljd med blommor och hurrarop. Att den åldrige monarken behagat ta sig en lur är inte heller att förvåna sig över. Med en tåghastighet som inte översteg 45 km. i timmen och uppehåll och uppvaktning vid större stationer, måste resan Skara-Göteborg tagit lång tid. Bild nr. 362 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text; Karl Gustafsson. Ordningsnr.23.

5 T Dammera. orp som låg där förr vägen emot Heden tog av från den gamla häradsvägen, nu Lundbyvägen, Hedenvägen heter nu Bysmedsvägen. Namnet Dammera är väl efter något dämme i bäcken som avvattnade den forna mossen i Gråbo centrum. Torpets mark låg vid denna bäck. I husförhörslängd från var följande personer boende på torpet: Christoffer Andreasson med hustrun Anna Britta Andersdotter, sönerna August och Johan Edvard, samt dottern Anna Beata. Christoffer på Dammera var fiolspelman. Enligt Helmer Olsson i Folkliv och folkdikt i Vättle Härad under 1800-talet, sid 85, gick han spelande runt sina åkrar lördagskvällen efter vårsådden. Han var en skicklig spelman, och talet gick att konsten hade han lärt av näcken. Torpet var bebott in på 1970-talet. Sista innevånare i nedstigande led från Christoffer var Johanna på Dammera, som avled på 1940-talet. Karl Lindqvist som var verksam i hembygdsföreningen kallade Dammera Gråbos pärla och säger att landsantikvarien hade uttalat det huset ska ni vara rädda om. Dammeras siste åretruntboende var Arvid Andersson som bodde där till sin bortgång i slutet på 1970-talet. Bild nr. 48 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Foto: Per Rott. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Text: Lars Edmundsson..Ordningsnr 9,

6 E Dammera rivs den 23 Mars n opinion hade börjat växa i Gråbo mot rivningen av det gamla torpet, och tomtfirman som hade köpt fastigheten handlade snabbt för att inte riskera ett återkallat eller försenat rivningstillstånd. Två av dom närmast sörjande, Lars Edmundsson och Tomas Fredriksson i Stora Lundby Hembygdsförenings styrelse, åser förödelsen tillsammans med grävmaskinisten. Bild nr. 47 och 238 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.13.

7 D Lekstorpsskolan omkring år en äldsta skolan, den till vänster på bild, byggdes 1849 på mark som redan var i socknens ägo, på ett av de s.k. kyrkotorpen vid Sniken. Dessa var tre torp, byggde på odelte sockenmarken, som det heter i ett protokoll från 1811, där dessa torps avkastning anslås till de fattigas försörjning. Där skolan byggdes bodde då kronoskytten Sven Wetterqvist. Han var tillsyningsman och skogvaktare på kronans allmänning Wedtle Fjell. Hans torp kallades också Grönbacka hade han fått i uppdrag att att lära barnen läsa i bok. Andra s.k. skolemästare före den fasta skolans tid är bl.a. Andreas Jonsson i Småhöga, som slutar 1842 och efterträds av Andreas Larsson i Wåtebacka. Skolhusets upptimring beräknades till 145 riksdaler, men 1848 klagar sockenmännen på att skolhuset då kostat 425 riksdaler. Huset skulle vara 28 alnar långt och 12 alnar brett, innehållande bostad om 2 rum och kök, skolsal samt ett rum avsett för barnen. I lärarens lön ingick bl.a. 8 tunnor spannmål, samt mark som kunde ge hö till en ko. Bostad till kon hörde också i löneförmånerna. I byggnaderna från 1920 ingick 2 skolsalar samt 2 lärarbostäder. Som synes kallades skolorna vi tiden för fotot St. Lundby skolor. År 1932 fanns i alla fall Lekstorps skoldistrikt. Bild nr. 595 i Stora Lundby Hembygdsförening fotosamling. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Text: Lars Edmundsson. Ordningsnr. 10.

8 Vårarbete på Lekstorpsskolan omkring tt sätta och så var en del av den botaniska undervisningen. Huset i bakgrunden innehåller A bl.a. utedassen för elever och lärare. Det var också vedbod. Agda vårar stod det på negativpåsen till den här bilden ur Einar Holmgrens negativsamling som hembygdsföreningen förvärvat. Agda Eriksson var lärare i Gråbo i 44 år. Bild nr.58 och 59 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bild: Einar Holmgren. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.14..

9 S Stora Lundby Missionshus. tora Lundby Missionsförsamling bildades den 29/ Det första missionshuset var en stuga där folkskollärare Rosenström bedrivit handel. Den inköptes och gjordes i ordning till möteslokal. Församlingen växte snabbt, och trots att man byggde läktare i båda ändar på möteslokalen, blev missionshuset för litet. År 1878 köptes tomten där missionshuset nu ligger av Andreas Andersson i Hjällsnäs Skattegården till ett pris av 100:- kr. Anders Andersson i Oryd, Horla Socken, åtog sig att uppföra missionshuset och inreda det för 3000:- kr. Faktauppgifter är tagna ur missionsförsamlingens minnesskrift som utgavs i samband med 60- års jubileet Bild nr. 14 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.11

10 Missionskyrkan på 1930-talet. r 1936 företog missionsförsamlingen i Gråbo en genomgripande renovering och Åombyggnad av missionshuset. Bland annat togs bort läktarna på långsidorna. Missionskyrkan i början av 1980-talet. Som man kan se på denna nytagna bild ( 1984 ), har sedan dess ytterligare om och tillbyggnader blivit utförda. Bild nr. 237 och 15 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text, foto bildbehandling; Karl Gustafsson. Ordningsnr.107.

11 P Stora Lundby kyrka på 1910-talet. å platsen har funnits en kyrka sedan medeltiden. När man år 1728 byggde den kyrka vi har nu, lär man ha funnit en sten med inskriptionen Stenen med årtalet byggdes troligen in i den nya kyrkan. I äldre tider kunde kyrkorna även få göra tjänst som förskansning i ofredstider, och det är troligt att även Stora Lundbys gamla medeltidskyrka har erbjudit skydd för bygdens befolkning när danskarna var på krigsfot. Medeltidskyrkan förföll under de danska krigen på 1500 och 1600-talen, och blev dessutom för liten för den växande befolkningen, varför man på 1700-talet började planera att bygga en ny kyrka. Nybyggandet möjliggjordes till stor del av att friherren och landshövdingen på Öjared, Georg Patkull, donerade 1000 riksdaler silvermynt på villkor att han skulle få en grav under koret. Sakuppgifter är hämtade från studiecirkeln Byggd i förvandling och kyrkoherde Evert Andreassons skrift Stora Lundby Kyrka. Bild nr. 34 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 12.

12 Stora Lundby kyrka nita Orrefelt tog den här bilden från ungefär samma plats som bilden från 1910-talet. AFotot visar tydligt förändringarna på kyrkogården närmast kyrkan. Stora Lundby kyrka Bilden är tagen från Stenkullevägen. Vapenhuset byggdes något senare än kyrkan,omkring år Klockstapeln är något äldre än kyrkan Den är daterad till 1722 och av trä, och naturligtvis reparerad ett flertal gånger. Där hänger två klockor, den ena större utan inskription, och troligen från medeltiden, medan den mindre är omgjuten 1687 och har inskriptionen CB ( Carin Bjelke). Bild nr. 127 och 19 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Ur Kyrkoherde Evert Andreassons häfte Stora Lundby Kyrka. Bilder: Anita Orrefelt och Karl Gustafsson. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.102.

13 Gråbo Järnvägsstation år tationsinspektör Lundgrens barn, Elsa och Fritz, framför stationshuset. På det från början Skala stationsområdet planterades det en alle som vi fortfarande har en del träd kvar av. Här ser vi hur växtligheten har börjat bädda in stationen i grönska i form av häckar och träd. Den här bilden är från år Bild nr. 3 och 363 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildarkiv. Bildbehandling och Text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.20..

14 Stationshuset i Gråbo på 1920-talet. ägg märke till att snickarglädjen på gavlarna nu är borta. Även här poserar två barn Lframför stationshuset, dessa är dock okända. På 1940-talet hade Gråbo Järnvägsstation begåvats med kioskrörelse. Bild nr. 146 och 375 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.21.

15 N Gråbo järnvägsstation rivs år är järnvägen lades ner 1967, fortsatte posten sin verksamhet i huset. När det nya centrumet byggdes år 1970 och blev färdigt på sommaren flyttade posten till dom nya modernare lokalerna på Mjörnbotorget, som torget med hjälp av namnpristävling högtidligen döptes till. Under några år höll dock lantbrevbärarna till i den gamla stationen. Dom sista åren bodde Josef, ett Gråboorginal i lägenheten på andra våningen, tills det var nödvändigt att ordna en bussterminal. På denna plats kan man kanske säga att Gråbo vagga stod, och den har i även idag behållits sin betydelse som Gråbos och Stora Lundbys kommunikationscentrum. Bild nr. 46 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.24

16 Gunnar Egerbo vid järnvägskorsningen på Lundbyvägen. Bakgrunden skymtar Hermanssons Snickeri där numera Helegårdsområdets radhus ligger. I Bilden är tagen samma månad som den spårbundna trafiken på Västgötabanan lades ner, nämligen maj kom Gunnar Egerbo till Gråbo från Antens station där bemanningen hade dragits in. Han är den siste i raden av stinsar och stationsföreståndare som verkat i Gråbo. En bidragande orsak till den nedläggningen av Västgötabanan var Göteborgs Stads önskemål att få använda banvallen till snabbspårväg Göteborg-Hjällbo. I varje fall påskyndade detta nedläggningen. Bild nr. 164 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och Text: Karl Gustafsson Ordningsnr.43

17 B Stora Lundby borgarbrandkår. omkring år randkåren uppställd framför brandstationen med en del av sitt material. Stationen som låg på Lekstorpskolans tomt, mellan de röda skolhusen revs på hösten 1957 när nya Lekstorpsskolan byggdes. I bakre raden syns från vänster: 1, Olof Pettersson, Höggård. 2 Karl-Erik Lundqvist, son till smeden Karl Lundqvist. 3, Karl Nilsson, Snickare, bördig från Slättebacken, Kilanda. 4 Gunnar Larsson, handelsman, Gråbo. 5 Elof Johansson, skomakare, Heden. 6, Josef Hansson, lantbrukare, Heden. 7 Stig Winqvist, Ljungvik. 8 Karl Eriksson, snickare och skolvaktmästare. 9, Ernst Svensson, handelsman, Gråbo. I främre raden; 1, Einar Andersson, Ekhamra, Brandchef, rörentrepenör, billackerare m.m. 2, Per Andersson, Hans Larsgården. 3, Gunnar Hedlund, byggnadsarbetare, Gråbo. 4, Hilding Stakeberg, charkuterihandlare, Gråbo. 5 Bertil Hammarfjord, chaufför, Gråbo. 6 Lars Larsson, kafeet, Gråbo. 7, Bertil Nilsson, Solhaga. 8, Martin Pettersson, trädgårdsmästare, Segerstad. 9, Albert Johansson, lantbrukare, Heden. 10 Gunnar Pettersson, lantbrukare, Höggård. 11, Gösta Andersson, Dammera.. Bild nr. 625 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling: Fotograf okänd. Bildbehandling: Karl Gustafsson Text: Lars Edmundsson. Fakta: Per Andersson. Ordnimgsnr.25

18 D Före detta Stora Lundby Tvätt och bastuförenings hus. etta hus var från början boningshus på en jordbrukslägenhet Branten, ägt av Snika Lars, Lars Andersson. Han var den förste handelsmannen i Stora Lundby. Han bodde på torpet Sniken, därav namnet. Sedan blev sonen, Ernst Larsson ägare. Efter hans död övertogs huset av den år 1950 bildade Stora Lundby tvätt och bastuförening, som byggde om det till en tvätt och badinrättning. Initiativtagare var Alvar Frensborg, lärare och sedermera rektor vi Lekstorpsskolan. Då fanns varken tvättmaskiner eller badrum annat än i undantagsfall. I källaren under tvättstugan som var högmodernt utrustad med bl a varmmangel, fanns bastu för såväl skolbad som för allmänheten. Nu kunde husmödrarna få en stortvätt färdig på några timmar, torr och manglad, på denna tid nästan ett underverk. Nya tider med tvättmaskiner och badrum hos de flesta gjorde verksamheten överflödig och de sista åren fanns en kemtvätt i huset. Fastigheten revs i maj Hermanssons Bygg uppförde hyreslägenheter på tomten. Bild nr. 224 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Lars Edmundsson. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 275.

19 D Guldbröllop på Moslätt. et som förevigas är Christina och Johannes Skoogs guldbröllop på Moslätt. De sitter här i kretsen av barnen med familjer. Fotot på bordet föreställer Johannes tvillingbror Natanael och hans fru Betty, bosatta i Norge. Personerna fr. vänster, stående: Emilia Skoog, Josef Skoog, Per Hedvall, Erik och Harald Johansson på Buan, deras far Alfred Johansson, Buan, August Skoog och hans hustru Emma på Hägnaden, Gunhild Skoog och Leonard Skoog. Sittande: Josef Olsson med Hustru Naemi och barnen Elsie och Signe från Erik Jonsgården (Nyboms), Hanna Hedvall med barnen Per och David i knät? Emma Johansson med sonen Johannes från Buan, guldbröllopsparet Christina och Johannes Skoog, Matilda Skoog med sonen Leif och man Jonatan Skoog. Främsta raden sittande barn fr. vänster: Marion Hedvall, Märta Skoog, Axa Hedvall, Roland Skoog, Gunnar och Karl Johansson, Elsie Hedvall, Margareta Skoog och Eva och Maj Hedvall. Johannes var född 1838 och Christina Den 5 Juni 1864 köpte Johannes föräldrahemmet Horsaklätten, numera benämnd Aggetorp nro.4 Moslätt, som det står i lagfartsansökningen från Säljare var föräldrarna Jonas Olofsson ( Skoog ) och Anna Svensdotter. Bild nr. 632 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Fotot, troligen taget av fotograf Kaleb Thorin, Alingsås. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Text; Lars Edmundsson.Ordningsnr.26.

20 C Syskonträff på Moledet den 25/ hristina och Johannes Skoog på Moslätt fick sammanlagt 16 barn. Alla uppnådde inte vuxen ålder, men på fotot ovan är 8 av syskonen samlade hos Leonard på hans sommartorp på Moledet i Gråbo. Två av bröderna vistades utomlands men har skickligt kopierats in på bilden från hemsända foton. Stående fr. vänster: Leonard, affärsidkare i Göteborg ( träslöjd, Skanstorget ), Natanael, skomakare, Tistedal i Norge, Josef, lantbrukare och murare, bosatt på barndomshemmet Moslätt, Carl, skrädderiidkare U.S.A.,August, Lantbrukare, Hägnaden i Stannum, Hanna, gift Hedvall, Göteborg, ( träslöjdsaffär på Larmgatan ). Sittande fr. vänster: Naemi, gift Olsson på Hjällsnäs Erik-Jonsgården, Matilda, sömmerska och vaktmästare i missionskyrkan, Jonatan, skrädderiidkare i Göteborg och Emma Johansson på Buan i Björboholm. Bilden är tagen på Leonards 60-årsdag. Nu vittnar endast en stensatt brunn och rester av taktegel om bosättningen på Moslätt. Grustag och en damm dominerar marken som tillsammans med andra arbeten livnärde denna stora familj. Torpet Moledet i Gråbo är också borta. Det revs på 1980-talet för att ge plats åt moderna parhus. Bild nr. 653 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling: Karl Gustafsson Text: Lars Edmundsson och Karl Gustafsson.Ordningsnr.29.

21 E Nuvarande Gråbo Centrum i början av 1900-talet. tt mycket tidigt vykort med de få hus som fanns kring Gråbo vid den nya järnvägsstationen. Fotot bör vara taget från en plats nära gamla torpet Knepplakullen, senare kallat Fridhem, som låg där Konsum nu ligger. På åkern mellan fotografen och järnvägen finns nu centrumparkeringen. Huset från vänster: Villabyggnad med tillbyggd affär, byggt av J. Eriksson från Fjällared som en kort tid drev speceri- och diversehandel här. Han står som synes som förläggare för vykortet. Andra handlare i byggnaden har varit Albin Johansson, Sven Isaksson. På 1970-talet Hade Lars Pettersson El & Presentaffär. Två andra presentaffärer har avlöst varandra, Perita på 1980-talet och Pikant på tal. Nu finns en mäklarfirma i övervåningen och en video och godisbutik i affärslokalen. Huset med gaveln hitåt och bakom järnvägens jordkällare står nu närmare affären och på dess plats finns nu ett nyare hus. Över dess tak skymtar manhuset på Branten, Snik-Ernst, sedan i bakgrunden Brantens ladugård. Den större och tydligare ladugården hörde till Snika-Jonases torp. Detta döptes senare till Hagängen. Här ligger nu Hagängsvägens bebyggelse. Nästa hus, med två vita fönster är fattigstugan, Bockastuva, på det forna torpet Mossalaggens plats. Nästa vita hus är vi uppriktigt sagt osäkra på, men något annat än Albert Larssons affär kan det knappast vara, föregångare till nutidens pub. Längst till höger i fonden syns Missionshuset med sitt stall. Allra längst åt höger sticker stationshuset fram sin gavel och på bangården står en godsfinka och en personvagn. Därefter åt vänster finns en ekonomibyggnad tillhörig järnvägen. Bild nr. 621 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Okänd fotograf. Bildbehandling: Karl Gustafsson.. Text: Lars Edmundsson. Ordningsnr27.

22 E Vy över Gråbo Centrum på 1910-talet. n senare vy med i stort sett samma motiv och taget från samma plats som foto nr. 621 med vilket det bör jämföras. Skillnaden kan vara c:a år. Från vänster: Albin Johanssons speceriaffär, Johan Eriksson hade nu sålt och byggt Björkäng, nästa hus med två skorstenar. Det blev senare församlingshem.. Nästa hus kan vara nr. 2 på föregående bild som blivit vänd ett halvt varv och flyttat närmare affärsbyggnaden. Hus nr. 3 här kan vara hus nr. 2 på föregående bild. Kanske är det så. I så fall är nr.2 här ett nybygge. I nästa byggnad igenkänner vi i alla fall Hagängens Snika-Jonases ladugård. Sedan sticker missionshuset upp ur grönskan som skyler stallet. Nu har predikantbostaden och en flaggstång tillkommit. Det lilla vita huset bak stationens flaggstång torde vara Småhöga. Återstår så stationshuset med tillhörande ekonomibyggnad. Som synes skyms nästan stationshuset av uppväxande granar. Bild nr 622 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Text: Lars Edmundsson.Ordningsnr.28

23 S Stora Lundby Blåbandförening. tora Lundby Blåbandförening bildades år I Stora Lundby arbetade i början av talet två nykterhetsorganisationer. Den andra var Godtemplarorden som hade en mer nöjesbetonad karaktär och bland annat ordnade danstillställningar, medan Blåbandföreningen var mer kyrkligt inriktad. Blåbandföreningen byggde samlingslokal på Mon, tidigare hade man träffats på mejeriet vid Sniken. Båda föreningarna upplöstes i mitten av 1920-talet. Smyrnaförsamlingen i Göteborg inköpte Blåbandlokalen på Mon, och Pingstförsamlingen i Gråbo förvaltar traditionen genom att som en del av sitt arbete verka för nykterheten. Denna bild är tagen under dom stora damhattarnas tid, 1910-talet, då nykterhets och alkoholfrågor hade samma dignitet i samhällsdebatten som miljöförstöringen har idag. Bild nr. 311 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildarkiv. Faktauppgifter från studiecirkeln Byggd i förvandling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson.Ordningsnr.39.

24 enna bild är tagen samtidigt med bild nr. 311, då ett flertal Blåbandföreningar från Dnärliggande kommuner hade samlats. I första raden längst fram till vänster sitter Blinde Benne från Femtegården. I andra raden igenkännes längst till vänster Ernst Olsson från Kneplagården och Ernst Lindqvist. I tredje raden till vänster Aron Hansson, en tid ordförande i föreningen, och den femte i sista raden är Valdus Hansson från Heden. Bild nr. 314 och 203 i Stora Lundby hembygdsförenings bildarkiv.bildbehandling; Karl Gustafsson. Text; Studiecirkeln Byggd i förvandling.ordningsnr.40.

25 D Flygbild över Gråbo på 1950-talet. et lite större huset till vänster var då Stora Lundby Kommuns kommunalhus. Det är ett av de hus som skadades vid Surteraset i början på 1950-talet. Det inköptes och flyttades hit för att användas i kommunens tjänst. Numera användes huset som förskola. Gatan som går förbi huset heter Valdus Hanssons väg, efter dåvarande kommunalordföranden. Boktryckare Ailm, som bland annat gav ut Fredagsbladet, ett annons och informationsorgan för Stora Lundby, bodde i huset strax bortanför kommunalhuset. Tryckeriet låg i bottenvåningen. Längst till höger ser vi Martin Pettersson handelsträdgård. Nedanför Missionskyrkan ligger tre nybyggda villor som byggmästare Hermansson byggde. Hermansby fick dom heta så länge dom låg relativt ensamma vid Mossalaggen. Bild nr. 104 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.50.

26 D Flygfoto år 1962 en här bilden är tagen i början av 1960-talet, eller kanske som det står på vykortet ner till höger, Upp till vänster kan man se dom nya skolhusen och den nya gymnastikbyggnaden. Gråbos befolkning ökade snabbt under 1960-talet. Förutom bygdegårdsområdet tillkom hyreshusen på Segerstamsvägen och Lundbyvägen, villaområdet Blåbär och Lingon, och radhusen på Lekstorp var redan påtänkta. Skolor och ålderdomshem måste byggas, och Monhemmet hade varit i bruk några år, men var redan för litet, och måste byggas till. Sedan kom radhusen på Jonsvägarna nära torget, och invånarna i det nybyggda Annekärrsområdet intill Björboholm ställde också krav på skolor och kommunal service. Bild nr. 155 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 249.

27 M Moledet före rivningen år oledet är dokumenterat sedan 1820-talet. Det låg nedanför Monhemmet ( numera nedlagt som ålderdomshem, och heter Mogården ). Området är nu bebyggt av parhus var fastigheten skriven på kyrkvaktmästare Johannes Sundblad. Byskolläraren Jon Hansson har också bott i torpet, varför stället i början av 1900-talet allmänt kallades för Jons. Bild nr. 761 i vår bildsamling visar en trolig 30-talsbild av Betty på Moledet. Bild nr.37 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Foto: Göran Hadders. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. ordningsnr. 122.

28 P Småhöga. å Monvägen ligger denna gamla fastighet, känd genom kyrkböckerna från Namnet Småhöga har fastigheten fått enligt Karl Lindqvist efter tre små bronsåldershögar som lär ha legat på tomten. På bilden ser vi bland annat August Sjöstedt med barnen Ada, Robert och Joel. Småhöga Den här bilden som är tagen 1985 visar att Småhöga ombyggts och är mycket förändrat. Ytterligare ombyggnad har företagits och en swimmingpool finns nu på tomten. Bild nr. 317 och 54 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Foto: Per Rott. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 128.

29 I Sandala. sak Rosenström, Stora Lundbys förste heltidsanställde folkskollärare med egen skolbyggnad, byggde det här huset på 1860-talet. Det gränsar idag mot Missionshuset som byggdes senare, och Småhöga som fanns när Rosenström uppförde sitt hus. I dag är Sandala den bäst bevarade av äldre fastigheter i Stora Lundby, om man undantar Kyrkan. Erik Abrahamsson, som idag (1998) äger fastigheten, har varit noga med att behålla den ursprungliga exteriören, så förutom föstugkvisten ser huset likadant ut idag som på Rosenströms tid. Sandala kan därför överta benämningen Gråbos pärla, när nu Dammera är rivet. Bild nr. 115 och 75 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Nutidsfoto, text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.134.

30 Bygdegårdsområdet. lygbild, taget omkring 1960 över Gråbo, med det nybyggda villaområdet vid FBygdegården i förgrunden. Till vänster i bild har vi Gustaf Svenssons bensin och taxistation. Bygdegårdsområdet är nu i det närmaste utbyggt. Området var ganska sankt, och problem uppstod i början i en del hus med fukt i källarna. Under årens lopp har väl dom problemen lösts, men jag har hört att området i början kallades för Ångermanland. Göteborgsvägen till Gråbo har nyligen blivit asvalterad. Den hade varit i ett bedrövligt skick på 1950-talet. Vid hörnet av Lundbyvägen och Valdus Hanssons väg har det nya centrumhuset tillkommit, som bland annat inhyste sjukkassan och tandläkare. Bild nr. 79 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 135.

31 D Lundbyvägen 1970-tal. et gula huset revs, banvaktstugan bortanför flyttades, och här ligger nu Parasollen och servicelägenheter. Bortanför banvaktsstugan ser vi Helegårdens radhus på Bysmedsvägen som snart är färdigställda, och längst bort skymtar torpet Dammera som då fortfarande enligt Karl Lindqvist var Gråbos pärla. Hermanssons Snickeri. På Bysmedsvägen ligger nu Helegårdens radhus. Bild nr. 143 och 144 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Foto: Gunnar Egerbo. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.136.

32 F Röseliden. rån vänster ser vi Tage och Sonja Anderssons sommarstuga. Den revs i början av talet för att ge plats åt Röselidsskolans gymnastiksal. Björkhyddan 1, byggdes 1925 och 1926 av Arvid och Alma Johansson. De bytte senare namn till Hammarfjord. Björkhyddan 2, det andra av Arvids hus byggde man c:a 10 år senare, på 1930-talet. Arvid var byggnadssnickare, och byggde sina hus själv. Björkhyddan 1 revs 1987, och ett nytt hus uppfördes på tomten. Bergsäter, högst upp på bilden, byggdes av Einar och Paulina Johansson, ungefär samtidigt med Björkhyddan 1. Huset närmast är det gamla torpet Röseliden, från början Rösekullen. På bilden är huset om och påbyggt. Bilden är troligen tagen omkring Fastigheten ägdes av en släkting till de gamla ägarna, och trädgården upplevde en sista välskött tid, det syns nyplanterade fruktträd på åkern. På 1960-talet blev kommunen ägare, och numera ( 1987) disponeras huset av ABF. Bild nr. 227 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Inger Hammarfjord och Lars Edmundsson. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 279.

33 T-Ford. n T-Ford, års modell var Karl och Esters första bil. Den kom till stor nytta vid do E m torgresor som företogs varje vecka. Bild nr. 106 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Tomas Andreasson och Ester Lindqvist. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningar. 148.

34 Jordbrukare i Gråbo år v bilden framgår både årtal och syfte med den här sammankomsten. Följande personer är Amed på bilden, räknat från första raden:? Kanske kursledaren, Alfred Johansson, Erik Johansson Haglund. Sittande andra raden: Fritz Eliasson, Karl i Låddagården, Valdus Hansson, Johan Hansson och Einar Andersson. Tredje raden: Börjes Karl Jonsson, Albert Johansson, Ernst Lundqvist, Josef Hansson, Josef Skog,?, Axel Pettersson, Josef Olsson och Erik Larsson. Fjärde raden:?, Algot Pettersson, Karl Lindqvist och Johan Johansson. Femte raden:?,?, John Eriksson, Kaleb Johansson, Einar Samuelsson. Klas Andreasson,?,?, Erik Pettersson. Bild nr. 100 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Alöice Lindqvist. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 155.

35 I Cykelparad. dag tenderar cykeln mer och mer att i huvudsak vara ett motionsredskap, men i början på seklet och långt in på 1950-talet var den ett viktigt transportredskap som förkortade färdtiden 2-4 gånger på dom slingriga vägarna. Dagens lätta cyklar (detta skrevs 1987 ) med smala däck skulle inte hålla långt när den här bilden togs omkring år Dåtidens cyklar hade breda däck och kraftigare fälgar och ramar, växlar var sällsynt. Som vi kan se på bilden var man inte så noga med ljus och reflexer. Nu (1998) har trenden vänt och cyklar som idag är populära har kraftigare däck och ramar och många växlar. Herrarna i denna Cykelparad är från vänster:?,?,?, Algot Pettersson, Paul Haglind, Karl Lindqvist, Martin Pettersson, Johan Johansson och Kaleb Johansson. Bild nr. 99 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Ester Lindqvist. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 154.

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Juli 1943 juni 1943 November 1946 Biljetter på Västergötland-Göteborgs Järnväg

Juli 1943 juni 1943 November 1946 Biljetter på Västergötland-Göteborgs Järnväg B Juli 1943 juni 1943 November 1946 Biljetter på Västergötland-Göteborgs Järnväg ertil Isaksson,boende på Lundbyvägen i fastigheten Solglimten i Gråbo, har sparat ett antal månadskort på Västgötabanan

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Sniken på 1980-talet

Sniken på 1980-talet H Sniken på 1980-talet andla och trivs i Lars-Åkes Livs, stod det på skyltfönstret i Lars-Åkes ICA-affär. Mitt emot låg Konsum. Radhusen på Sniken är inte byggda ännu och på mittbilden ser vi Texaco-macken

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av Storgatan Nossebro är centralort i Essunga kommun. Kommunen tidigare bestod

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Nr 1/2012 Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Vykortsmässan 2012 Årets vykortsmässa äger rum lördagen den 25 februari. Klockan 10.00 slår dörrarna upp för besökarna. Entrén är gratis,

Läs mer

Arnes hus. Här ligger Arnes hus Förbättrat och utbyggt. Det var Arne Byggnadsarbetaren Som givit sommartorparna tips hur de skulle bygga

Arnes hus. Här ligger Arnes hus Förbättrat och utbyggt. Det var Arne Byggnadsarbetaren Som givit sommartorparna tips hur de skulle bygga Arnes hus Här ligger Arnes hus Förbättrat och utbyggt. Det var Arne Byggnadsarbetaren Som givit sommartorparna tips hur de skulle bygga När han byggt färdigt Rappat sina väggar Ledsnat på kvinnan som lagat

Läs mer

Kvarnstugan för 100 år sen

Kvarnstugan för 100 år sen Kvarnstugan för 100 år sen Lars Gezelius Fältstationens högkvarter kallas ju för Kvarnstugan och tillhör Renstad Gård på Tåkerns sydvästra strand. Men den har väl inte alltid varit fältstation kan man

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Floda Järnvägsstation, år 1903.

Floda Järnvägsstation, år 1903. F Floda Järnvägsstation, år 1903. loda järnvägsstation tillhör ju inte Västgötabanan, men bilden är historiskt intressant, och stationen ligger i vår kommundel. Ur Älvsborgs-Posten saxar vi följande artikel

Läs mer

Förr och nu. Utställningskatalog. Lerbäcks Hembygdsförenings fotoutställning 2013. Lerbäcks Hembygdsgård, Bersmansgården.

Förr och nu. Utställningskatalog. Lerbäcks Hembygdsförenings fotoutställning 2013. Lerbäcks Hembygdsgård, Bersmansgården. Förr och nu. Utställningskatalog. Lerbäcks Hembygdsförenings fotoutställning 2013. Lerbäcks Hembygdsgård, Bersmansgården. Skyllberg. Klysna 1908. Huset uppfördes 1843 av bergsman Anders Gustavsson (född

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Erik Jonsgården. Erik Jonsgården, Nybons

Erik Jonsgården. Erik Jonsgården, Nybons Erik Jonsgården Erik Jonsgården, Nybons Ur Svenska Gods och gårdar utgiven år 1941 är dessa bilder och uppgifter tagna. I Hjällsnäs fanns två gårdar som hette Erik Jongården. Den undre kallades för Nybons.

Läs mer

Foto omkring 1900, Maria Lindblom.

Foto omkring 1900, Maria Lindblom. Foto omkring 1890. Järnvägsgatan eller som den kallades före år 1900, Stationsgatan. Till vänster ser man det gamla stationshuset. Stationshuset var klart i samband med järnvägens öppnande den 1 september

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby

Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby Runt Lund löpte under medeltiden en stadsvall krönt med spetsade pålar, vars sista delar revs på 1700-talet. En liten avhyvlad rest finns vid och

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Björboholmskvintett.

Björboholmskvintett. Ordningsnnr.63 U Björboholmskvintett. tan radio, TV och freestyle, sjöng och spelade man själv både inne och ute. Flickorna på höräfsan är Rut och Ester Fredriksson, Edit och Agnes från Björboholm och

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar!

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Med själen i väggarna Många av alla de som idag kliver in i Pers Ram & Glas ser

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Kolbäck på 1950-talet Affärer & företag

Kolbäck på 1950-talet Affärer & företag Studiecirkeln Vår Hembygd Kolbäck på 1950-talet Affärer & företag Kolbäck Sidan 2 KARTLÄGGNING AV BUTIKER OCH FÖRETAG KOLBÄCK I MITTEN PÅ 1950-TALET 1. Östra Åvägen Vi börjar i den södra delen av Östra

Läs mer

Häggströms / Lundströms i Bjursträsk

Häggströms / Lundströms i Bjursträsk Häggströms / Lundströms i Bjursträsk Bjursträsk nämns första gången, enligt den legendariske prosten Nordberg, i 1765 års skriftebok. BJURSTRÄSKET (Alviks nybygge) hade Nils Nilsson och hans son Johan

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

Bilder som visar hur Grankullas centrum förändrats från 1910-talet år 2010. Centrum i förvandling

Bilder som visar hur Grankullas centrum förändrats från 1910-talet år 2010. Centrum i förvandling Bilder som visar hur Grankullas centrum förändrats från 1910-talet år 2010. Centrum i förvandling GRANKULLA GRANKULLA KAUNIAINEN 1900-1910 (KAUNIAINEN) 1900-luvun alku - noin 1920-luvulle Thurmansallen

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1 2015-05-29 Sida 1 Tabell 1 Johannes Gill (Andreasson) (85:290). Född 1825-04-27 i Vitakulla, Sjöarp, Möne. Levde i Vitakulla, Sjöarp, Möne (AI:2s25,AI:3s83). Levde från 1837 i Sörgården, Möne (AI:3s107).

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

1900 - TALETS PINGSTKAPELL ÖLAND

1900 - TALETS PINGSTKAPELL ÖLAND 1900 - TALETS PINGSTKAPELL PÅ ÖLAND Olle Edelbring 1900-talets Pingstkapell på Öland Av Olle Edelbring Utgiven 1999 av: Olle Edelbring Fingerkroken 2 380 62 Mörbylånga Tel. 0485-400 04 JAG GLADDES, NÄR

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

Sammanställt av Kjell Geland, oktober 2014

Sammanställt av Kjell Geland, oktober 2014 1 Senneby 3:7 Mats-Pers på Norskullen Sammanställt av Kjell Geland, oktober 2014 På Noret vid korsningen mellan Sennebyvägen och Vikarsjövägen finns denna fastighet belägen. Den härrör från Sennebyn där

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Kapitel 7. Från Strömsholmen till Tingshusdammen

Kapitel 7. Från Strömsholmen till Tingshusdammen Kapitel 7 Från Strömsholmen till Tingshusdammen Strömsholmen Vy från Ekmarkspark med Strömsholmen till höger. Bebyggelsen på Strömsholmen i mitten av 1890-talet, från vänster fabriksbyggnaden, målarverkstaden

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

BO i FÖRSLÖV. Vi bygger för framtiden BÅSTADHEM LINÄNGEN. Nya toppmoderna lägenheter, nära service och natur

BO i FÖRSLÖV. Vi bygger för framtiden BÅSTADHEM LINÄNGEN. Nya toppmoderna lägenheter, nära service och natur BO i FÖRSLÖV Vi bygger för framtiden BÅSTADHEM LINÄNGEN Nya toppmoderna lägenheter, nära service och natur FÖRSLÖVS HISTORIA Efter istiden hade människor vandrat in söderifrån via en fast landbrygga från

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Kunna mala mjöl igen

Kunna mala mjöl igen Kunna mala mjöl igen Foto Caroline Ranby föreningen vattenmöllans vänner KUNNA MALA MJÖL IGEN 2 Byn Vattenmöllan i dag vattenmöllan är namnet på en liten by på Kullahalvöns västkust mellan Lerhamn och

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

FÖRENINGEN MALMÖ KOMMUNS ATELJÉER

FÖRENINGEN MALMÖ KOMMUNS ATELJÉER FÖRENINGEN MALMÖ KOMMUNS ATELJÉER Bildades: 1981 Upphörde: Syfte: 1984 (Har ej formellt upphört) Fri och obunden organisation som vill förena & tillvarata konstnärer & hantverkares intressen (de fria konsterna)

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS:

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS: REGISTERBLAD 1989-01-30 oinia~i< AV RIKSINTRESSE FOR KULTURMI~SVARD I HALLANDS LÄN Nr KN 3 Namn: KUNGSBACKA m KUNGSBACKA KOMMUN KARTA: 6B NO UGE: X 6380 Y 1276 RULTUR~ISR REXXON: 7 Bohuslänska kustbygden

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen Lerum Lerums kyrkogård En allhelgonadag och kväll. Piren i Aspen Wammebro Lång tid efter att inlandsisen smält undan låg Lerumsdalen fortfarande under vatten. Så småningom gjorde landhöjningen att havsviken

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE Fönsterrenovering Antikvarisk rapport 2006-2007 INLEDNING Godsmagasinet är beläget i kvarteret Residenset i Nora stadskärna. Det ingår som en del i byggnadsminnet

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer