Fem år i sammandrag, , milj kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Fem år i sammandrag, , milj kr År Externa kostnader 1 047, , ,9 981,1 925,6 Externa intäkter 1 044, , ,1 983,9 942,7 Årets resultat -3,1-3,3 2,2 2,8 17,1 Skatteintäkter 632,6 616,2 603,4 590,2 562,5 Statsbidrag och utjämning 202,2 210,1 206,4 201,6 197,1 Verksamhetens nettokostnad -831,3-816,2-799,1-780,4-732,5 Finansnetto -6,6-13,3-8,5-8,6-9,9 Nettokostnader inklusive finansnettots andel av skatteintäkter och statsbidrag 100,3% 100,4% 99,7% 99,6% 97,7% Nettoinvesteringar 50,0 56,9 66,8 65,6 43,9 Tillgångar 949,5 902,9 903,6 873,4 861,6 Tillgångar kr per invånare Soliditet 42,1% 44,6% 44,9% 46,2% 46,7% Summa skulder, inklusive avsättningar 549,8 500,0 497,5 469,5 459,3 Skulder kr per invånare Eget kapital 399,7 402,9 406,1 403,9 402,3 Eget kapital kr per invånare Likvida medel 58,4 23,3 26,3 33,9 62,8 Långfristiga lån 295,9 293,8 290,3 274,2 273,3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare Antal månadsavlönade årsarbetare (tillsvidare+vikarier o projektanst) Kommunal skattesats 22,33 22,33 22,33 22,33 22,33 Antal invånare

3 Årsredovisning 2009 Verksamheten i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Organisation 5 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys befolkning, näringsliv arbetsmarknad 6 Demokrati, måluppfyllelse och viktiga händelser under året 8 Finansiell analys 14 Personalredovisning 20 Den sammanställda redovisningen 26 Driftredovisning 27 Resultaträkning 28 Investeringsredovisning 28 Balansräkning 29 Kassaflödesrapport 30 Noter 31 Redovisningsprinciper 40 Ord- och begreppsförklaringar 42 Verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen 44 Barn- och grundskolenämnden 46 Fritids- och kulturnämnden 50 Gymnasienämnden 52 Plan- och miljönämnden 56 Socialnämnden 58 Samhållsbyggnadsnämnden (Tekniska utskottet) 59 Bolagen Stiftelsen Kalixbo 62 Kalix Industrihotell AB 64 Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten 65 Högskoleförbundet Östra Norrbotten 67 KB Kalix Nya centrum 69 Kalix kommuns näringslivsstiftelse 70 Revisionsberättelse 72

4 o r d f ö r a n d e h a r o r d e t 4 Trots en global finanskris där flera länder och kommuner står inför gigantiska strukturella problem med sin ekonomi och sitt näringsliv, kan vi i Kalix glädjas åt flera saker. Frisktalet i kommunen fortsätter att öka, att jobba åt kommunen påverkar inte hälsan negativt. Ett jobb som, enligt medarbetarenkäten, de flesta trivs väldigt bra med. Medarbetarenkäten visar också att våra anställda anser att den kompetens de har nyttjas på ett bra sätt. Under 2009 har vi också sett exempel på tjänsteföretag som kunnat fortsätta att satsa, anställt fler och tagit ytterligare marknadsandelar. Calimo och Kalix Finans är goda exempel. Besöksnäringen är också en sektor som stadigt utvecklas. I Östra Norrbotten kan vi stolt visa upp siffror som talar sitt tydliga språk. Vi är det område i länet som växer starkast, här har Heart of Lapland som organisation gjort ett gott jobb vilket gett fler besökare. I Frevisören har säsongen 2009 gjort att man närmar sig gästnätter. Den satsning som vi gör på Strandängarna, tillsammans med Hotell Valhall AB kommer ytterligare att stärka den näring som blivit utnämnd till den nya basnäringen. Här fortsätter vi utvecklingen i en nära ungdomsdialog, något som ska vara naturligt i varje fråga som har ett ungdomsperspektiv i sig. Övriga branscher har känt av den lågkonjunktur vi nu verkar ta oss ur, men trots det kan vi glädjas åt att den bredd vi har i vårt näringsliv allt från tillverkande industri över basnäringen skog till elektroniken och tjänstesektorn fortfarande finns kvar De som har möjlighet att satsa på sin egen kompetensutveckling, i en lågkonjunktur, kommer att gå stärkta in på arbetsmarknaden då efterfrågan ökar. Tillsammans med Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och Högskoleförbundet Östra Norrbotten har vi en mängd utbildningsalternativ att välja på. Det känns som ett väl dukat utbildningsbord. Genusfrågor är något vi alltid måste ha med oss. De eftergymnasiala utbildningsmöjligheterna är något kvinnor snabbast har tagit vara på, här behöver männen bli bättre. Enkönade arbetsgrupper är aldrig bra, det är något vi måste ha i beaktande vid varje ny tillsättning. Genom vår bostadsstiftelse KalixBo har vi kunnat uppföra ett nytt hyreshus i kvarteret Manhem, nu går vi vidare och säkerställer fler byggbara tomter, projekterar en totalrenovering av Rönngården ett av våra särskilda boenden och ser även över möjligheten att uppföra trygghetsboenden. Det låga ränteläget har varit till fördel för oss. Men fortfarande har vi en hel del kvar att arbeta med för att anpassa oss till de förändringar vi ständigt står inför. Färre Kalixbor innebär mindre skatteintäkter. När landet befinner sig i en lågkonjunktur påverkar det våra statsbidrag negativt, mindre intäkter måste innebära lägre kostnader. Resultatet för 2009 visar ett minus på 5,3 miljoner, ett resultat vi inom tre år måste återställa med motsvarande överskott. Vad som kommer att hända med den globala ekonomin, hur världshandeln utvecklas, på vilket sätt EU kommer att klara av den globala konkurrensen kommer på både kort och lång sikt att påverka Kalix. Det är av högsta vikt att vi aktivt tar del i hur framtidens EU kommer att utvecklas, att vi också aktivt följer med i vad som händer runt om i världen. Våra företag finns på den globala marknaden, då gäller det också för politiken att hänga med. Det kommer att ha betydelse för hur förutsättningarna kommer att vara och hur vi även i framtiden ska utveckla Kalix kommun till en av de bästa i Sverige. i Sverige. Robert Forsberg Kommunstyrelsens ordförande

5 v a l n ä m n d k o m m u n f u l l m ä k t i g e revision ö v e r f ö r m y n d a r e k o m m u n a l a b o l a g stiftelsen kalixbo (100%) k o m m u n a l f ö r b u n d kalix industrihotell ab (100%) r ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t östra norrbotten (53,14%) näringsliv ss tiftelsen (100%) h ö g s k o l e f ö r b u n d e t östra norrbotten (47,5%) kalix nya centrum kb (40%) g y m n a s i e n ä m n d k o m m u n s t y r e l s e b a r n oc h a r b e t s u t s ko t t p e r s o n a l- o c h o r g a n i s a t i o n s u t s k o t t tekniskt utskott v a-f ö r s ö r j n i n g v ä g h å l l n i n g f a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g m a r k f ö r s ö r j n i n g pa r k f ö r va lt n i n g r e n h å l l n i n g 5 5 o r g a n i s a t i o n s o c i a l n ä m n d individ/f a m i l j e o m s o r g h a n d i k a p p o m s o r g h e m t j ä n s t ä l d r e o m s o r g f ä r d t j ä n s t g y m n a s i e s ko l a plan och miljönämnd p l a n f r å g o r s t a d s b y g g n a d b y g g l o v miljöskydd h ä l s o s k y d d l i v s m e d e l k e m i k a l i e r Sam o r d n i n g oc h u p p f ö l j n i n g, k o m m u n a d m i n i s t r a t i o n, e k o n o m i s k f ö r v a l t n i n g, p e r s o n a l p o l i t i k, d a t a/it, i n f o r m a t i o n, k o n s u m e n t, s y sselsättning, g r u n d s k o l e n ä m n d b a r n o m s o r g fritidshem fritid oc h k u l t u r n ä m n d b i b l i o t e k i d r o t t fritid k u l t u r t u r i s m i n va n d r a r f r å g o r g r u n d s k o l a m u s i k s ko l a u p p s i k t ö v e r k o m m u n a l a bo l a g, b e r e d s k a p s n ä m n d, k r i s t i d s n ä m n d, c i v i l f ö r s va r, n ä r i n g s l i v, l a n d s b y g d, l o k a l a tr a f i k f ö r e s k r i f t e r, Kal i x Un i v e rcit y, v u x e n u t b i l d n i n g

6 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e o m v ä r l d s a n a l y s, n ä r i n g s l i v o c h a r b e t s m a r k n a d 6 Skattesats till kommun Skattesats i procent Hela riket 21,52 21,48 20,83 20,84 Norrbottens län 22,23 22,23 22,26 22,28 Arjeplog 22,28 22,28 22,28 22,28 Arvidsjaur 22,08 22,08 22,08 22,08 Boden 22,13 22,13 22,13 22,13 Gällivare 22,33 22,33 22,33 22,33 Haparanda 22,28 22,28 22,28 22,28 Jokkmokk 21,88 21,88 21,88 21,88 Kalix 22,33 22,33 22,33 22,33 Kiruna 22,83 22,83 22,83 23,83 Luleå 22,28 22,28 22,28 22,28 Pajala 22,48 22,48 22,48 22,48 Piteå 22,03 22,03 22,03 22,03 Älvsbyn 22,23 22,23 22,23 22,23 Överkalix 22,58 22,58 22,58 22,58 Övertorneå 21,53 21,53 21,53 21,53 samhällsekonomisk utveckling och situation Redan i början av år 2008 fanns tydliga tecken på att den svenska konjunkturen nått sin topp. Flera indikatorer pekade mot minskad tillväxt och växande arbetslöshet. Hösten 2008 kollapsade de finansiella marknaderna och påskyndade den negativa utvecklingen på ett dramatiskt sätt. Att det finansiella systemet nära nog upphörde fungera innebar ett tvärstopp i det internanonella handelsutbytet. Den svenska exporten föll som en sten och parallellt därmed industrins investeringar. Den finansiella turbulensen och en kraftig försvagad framtidstro drog också med sig andra investeringar och hushållens konsumtionsutgifter i fallet. Världsekonomin var under slutet av 2008 och början av 2009 inne i den djupaste konjunkturnedgången sedan andra världskriget. BNP föll 4,3 % under 2009 vilket är den största nedgången för ett individuellt år sedan -40 talet. Under våren 2009 kom det allt fler tecken på att det kraftiga BNP fallet hade börjat avstanna. Samtidigt började finansmarknaden att fungera bättre, vilket är viktigt för fortsatt ekonomisk återhämtning. Världshandeln, som under första kvartalet minskat med 11 procent, började också vända uppåt. Världsekonomin är nu på väg upp ur den djupa svackan. De låga räntorna, finanspolitiska stimulanser och återhämtning i världshandeln är drivkrafter bakom uppgången i ekonomin. Lågkonjunkturen på den svenska arbetsmarknaden visar tydliga tecken på att inte bli lika djup som spåddes under försommaren Antalet arbetade timmar minskade under hela 2009 men mycket talar för att kulmen börjar vara nådd eftersom produktionen är på väg uppåt igen. Antalet arbetssökande i Sverige ökade med 37,8 % mellan år 2009 och år 2008, dvs drygt personer. Norrbottens arbetslöshet ökade något mindre än rikets, 15,1% jämfört mellan åren 2008 och 2009, dvs drygt personer. Vid årsskiftet uppgick alltså antalet arbetslösa i Norrbotten till personer. Drygt personer sysselsattes i olika program med aktivitetsstöd, cirka fler än i december Den öppna arbetslösheten för ungdomar år hade minskat med drygt 40 personer jämfört med år Hösten 2008 ökade antalet varsel snabbt och nådde på kort tid rekordhöga nivåer. Sedan dess har antalet varsel minskat och ligger sedan hösten 2009 på mer normala nivåer än innan den globala konjunkturnedgången drabbade svensk ekonomi. Den globala finanskrisen som startade i USA har påverkat både sysselsättning och tillväxten. Efter aktioner från centralbanker och regeringar världen över bedöms risken för ett sammanbrott på den finansiella marknaden nu vara avvärjt. Återgången till mer fungerande marknader har inletts. Skattesats till kommunen % 23,50 23,00 22,50 Hela riket Kalix Norrbotten 21,00 21,50 21,00 20,50 20,

7 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e o m v ä r l d s a n a l y s, n ä r i n g s l i v o c h a r b e t s m a r k n a d kommunernas ekonomi Den globala lågkonjunkturen kombinerat med finanskris har påverkat efterfrågan och sysselsättningen i Norrbottens län under år Arbetslösheten är störst i östra norrbotten och speciellt bland männen. När arbetade timmar minskar så minskar även skatteintäkterna till kommunerna. Det närmaste året har förutsättningarna för att uppnå resultat som uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning betydligt försämrats genom de under 2008 och 2009 kraftigt nedreviderade skatte- och statsbidrag. Detta förutsätter omfattande anpassningar av befintlig verksamhetsvolym. Många kommuner står inför krav på omprioriteringar inom och mellan verksamheterna mot bakgrund av ändrad demografi och framväxt av andra driftsformer inom kommunal verksamhet. kommunal utdebitering Kalix kommuns skattesats är oförändrad 22,33 %. Tillsammans med landstingsskatten uppgår den totala skatten för 2009 till 32,73 %. I jämförelse med övriga kommuner i Norrbotten ligger Gällivare på samma skattenivå medan Pajala, Överkalix och Kiruna har en högre kommunalskatt än Kalix, övriga kommuner har en lägre skattenivå. Övertorneå har den lägsta kommunalskatten av länets 14 kommuner med 21,53 %. Länssnittet ligger på 22,23 % och totalt med landstingsskatten är den siffran 32,63 %. För riket i genomsnitt är motsvarande skattesats till kommuner 21,52 % och totalt med landstingsskatten 32,11 %. utveckling av skatteunderlag Skatteunderlaget visar hur mycket kalixborna sammanlagt tjänat. I Kalix är den genomsnittliga skattekraften kronor per invånare. Det är 98,6 % av riksmedelvärdet, kronor per invånare. Under 2009 uppgick skatteunderlaget i kommunen till 2,7 miljarder kronor. Totalt för riket uppgår skatteunderlaget till cirka miljarder kronor. Variationerna mellan kommunernas skatteunderlag är stora. befolkning Invånarantalet var vid årsskiftet personer. Det är 236 personer färre än föregående år. De sista sju åren har befolkningen minskat med 776 personer vilket motsvarar 4,6 %. Under året flyttade 513 personer in i kommunen, vilket är 24 färre än under Antalet utflyttade uppgick till 663 personer. Det är en minskning av antalet utflyttade med 53 personer från året innan. Flyttningsunderskottet är 150 personer. Vid förra årsskiftet var flyttningsunderskottet 73 personer. Flyttströmmarna till och från kommunen skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. I åldern år var flyttningsunderskottet 94 personer, vilket är ett högre underskott än förra året. Befolkning den 31/12, Befolkning åren Kommunalskatt Landstingsskatt Total skattesats Kalix 22,33 10,40 32,73 Norrbotten 22,23 10,40 32,63 Riket 21,52 10,63 32, Åldersstruktur Ålder Totalt Utländska medborgare

8 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e d e m o k r a t i, m å l u p p f y l l e l s e o c h vik tig a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t Befolkningsförändringar Under året föddes 134 nya kommunmedborgare och 223 avled. Det ger ett födelseunderskott på - 89 invånare var födelseunderskottet - 55 personer. Antal födda Antal avlidna Födelsenetto Antal inflyttade Antal utflyttade Flyttningsnetto Justering Befolkningsförändring näringslivet I Kalix finns ett mycket differentierat näringsliv som nästan påminner om ett Sverige i miniatyr. Basen är många små företag med upp till 10 anställda som sysselsätter ca 70 % av de cirka personerna som är sysselsatta inom det privata näringslivet och ett tiotal större företag som sysselsätter resterande 30%. Insatserna för näringslivsutveckling har varit inriktade på fler företag och utveckling av det befintliga näringslivet, främst inom områdena nya marknader och offentlig upphandling. näringslivsstruk tur Kalix breda näringslivsstruktur kan beskrivas på följande sätt: Kalix är ett centrum för pappers- och massaindustrin. Billerud Karlsborg AB är östra Norrbottens största industri. Basen för verksamheten är produktionen av vit miljöanpassad pappersmassa. Cirka 40 procent förädlas till säck- och kraftpapper medan resten säljs som avsalumassa. Kalix är ett elektronikcentrum. Här finns några av Sveriges främsta elektronikföretag med inriktning mot telekom, medicin, mobila radiosystem, hisstelefoner och trygghetstelefoni. Här finns utbildning med elektronikinriktning från gymnasienivå till högre utbildningar tillgängliga via Luleå tekniska universitet. I Kalix finns Electropolis, ett teknikcentrum som innehåller företag, forskning och utveckling kring IT och elektronik. Kalix är ett träcentrum. Samverkande träförädlingsföretag utvecklar snickeri- och byggprodukter ur Sveriges bästa råvara. Kalix är ett mekanikcentrum. Ytterst effektiva och kompetenta verkstadsföretag levererar bland annat ackumulatortankar och komponenter till Europa. Kalix är ett IT-centrum. Flera duktiga tjänsteföretag ger teletjänster och finansiell service till privatpersoner och företag i hela Norden och de har en stark position när det gäller produktivitet och lönsamhet. Kalix har en storslagen och tillgänglig natur. Turism är en framtidsbransch som lockar nationella och internationella besökare. Unika upplevelser kan erbjudas hela året, fiske, kultur och äventyr lockar allt fler till vår kommun. Detta tillsammans med den nyöppnade Gallerian och ett ökat fokus på handeln och satsningar på besöksnäringen lockar allt fler till Kalix. arbetsmarknaden Under 2009 var personer sysselsatta i kommunen. De näringsgrenar som sysselsätter flest är vård och omsorg med personer, tillverkning och utvinning personer samt handel 554 personer. Flyttningsnetto år år år år år och uppåt Totalt

9 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e d e m o k r a t i, m å l u p p f y l l e l s e o c h vik tig a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t 9 arbetsmarknadsläget i norrbotten På ett år har antalet arbetslösa och personer i olika program med aktivitetsstöd i Norrbotten ökat med 15,1 %. I slutet av december 2009 var personer i länet arbetslösa, fler personer jämfört samma tid året innan. Drygt sysselsattes i olika arbetsmarknadsprogram eller i arbete med anställningsstöd, drygt fler än i december Arbetslösheten ökade i elva av länets fjorton kommuner medan den minskade i Gällivare, Pajala och Övertorneå. Den största uppgången i arbetslöshet noterades i Arjeplog, 39 %. Också i Älvsbyn ökade arbetslösheten avsevärt, 24 %. Under 2009 har drygt personer i länet varslats om uppsägning, en ökning med nästa 250 personer från Enligt Sveriges kommuner och landstings prognos bedöms arbetslösheten uppgå till 9,4 % 2010 och därefter sjunka till 9,1 % under 2011.

10 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e d e m o k r a t i, m å l u p p f y l l e l s e o c h vik tig a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t In- och utpendling % Större arbetsgivare Verksamhet Antal anställda Kalix kommun Offentlig arbetsgivare 1 678* Kalix sjukhus Offentlig arbetsgivare 503* Billerud Karlsborg AB Papper och massaindustri 443 Partbyggen i Kalix AB Prefabricerade badrum, tillverkning 158 Kalix Tele 24 AB Tjänsteföretag, callcenter 142 Samhall AB Servicepartner, elektronikproduktion 114 Silja Line/Tallink AB Rederi, tjänsteföretag 62 Setra Rolfs AB Såg- och trävaror 70 Borö pannan AB Ackumulatortankar, tillverkning 68 MedHelp AB Sjukvårdsrådgivning 44 Kalix Naturbruksgymnasium Utbildning 47 Johannisbergs ungdomshem Ungdomsvård 44 Coop Forum Livsmedel 43 Emric operations AB Administrativ förvaltning 75 Posten Postförmedling, tidningsbud, kassa 39 2 Andel utpendling Andel inpendling *) antal anställda inklusive vikarier In- och utpendling från/till kommunen (procent av yrkesverksamma) En tendens till ökad inpendling kan noteras under det senaste året. Utpendlingen är dock fortfarande större än inpendlingen. Ca 17 % av de yrkesverksamma pendlar till andra kommuner och ca 10 % pendlar in från kommuner utanför. In- och utpendlingen är störst till grannkommuner som Haparanda, Luleå och Boden. arbetsmarknadsläget i kalix Den öppna arbetslösheten var högre i åldern år, vid utgången av 2009 jämfört med samma period föregående år. Andelen öppet arbetslösa var 6,2 % jämfört med 5,5 % Antalet öppet arbetslösa i Kalix var 627 i december 2009, 54 fler än samma period föregående år. Både den öppna arbetslösheten och arbetslösheten inklusive åtgärder ligger över läns- och riksgenomsnitt. Ser man på fördelningen mellan könen så ökade de arbetslösa kvinnorna med 27 personer medan de arbetslösa männen ökade med 167 personer. Den öppna arbetslösheten har därmed ökat för båda könen jämfört med föregående år. Männens arbetslöshet uppgår till cirka 66 procent av alla öppet arbetslösa. ungdomsarbetslösheten Antalet öppet arbetslösa ungdomar, år, i Kalix minskade under 2009 och uppgick till 8,2 % i december 2009 men istället ökade antalet sökande arbetslösa ungdomar i program markant. Antal arbetslösa ungdomar inklusive de som finns i åtgärdsprogram i Kalix uppgick till 271 personer, 20,6 %. Öppet arbetslösa % ,0 8,9 Kalix Riket ,2 6,5 6,8 6,8 3,5 3,5 3,6 4,6 6,6 6,0 4,3 4,3 6,0 3,5 4,5 5,5 2,8 3,1 6,2 4,

11 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e d e m o k r a t i, m å l u p p f y l l e l s e o c h vik tig a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t 11 Ungdomsarbetslöshet, år % Kalix öppet Kalix inkl åtg Norrbotten öppet Norrbotten inkl åtg Riket öppet Riket inkl åtg

12 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e d e m o k r a t i, m å l u p p f y l l e l s e o c h vik tig a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t 12 kommunfullmäktige Kommunmedborgarna ger kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala verksamheten genom valet. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt den inriktning och det uppdrag som fastställts. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Socialdemokraterna 24 Centerpartiet 4 Miljöpartiet de gröna 4 Moderata samlingspartiet 2 Vänsterpartiet 2 Folkpartiet 2 Kristdemokraterna 1 Kalixpartiet 1 Oberoende 1 Totalt 41 Enligt kommunallagen skall kommuner fastställa dels finansiella mål och dels mål och riktlinjer för verksamheten, båda med betydelse för god ekonomisk hushållning. De verksamhetsanknutna målen och de finansiella målen ska följas upp och utvärderas i årsredovisningens förvaltningsberättelse. De verksamhetsanknutna målen redovisas under respektive nämnds verksamhetsberättelse i denna årsredovisning. Vision Kalix är den attraktiva och framgångsrika kommunen, där vi tillsammans aktivt deltar i omvärldsförändringar och med god ekonomisk effektivitet utvecklar det goda och hållbara samhället. Övergripande mål Kommunfullmäktige har fastställt fyra övergripande mål för kommunen: 1.Medborgar- och brukarperspektiv Kalix ska vara en attraktiv kommun att leva, besöka och verka i för människor och företag. Kalix, i centrum av Bottenvikens kustregion, är en ort där det mesta finns nära och där det går snabbt att klara av vardagsärendena. Vi som bor här får tid över till en rik fritid. I Kalix är allt så nära att vi kan ta lokalbussen både till golfbanan och till skidbacken. Med bara en timmes resa når vi drygt människor. Våra två flygplatser tar oss till två huvudstäder. Vi kan se bandy, hockey och basket på elitnivå. Vi har ett eget universitet i Kalix UniverCity som håller samman all vuxenutbildning inklusive högskolor och KY utbildningar. Men räcker inte det finns det inom en timme ytterligare ett universitet i Luleå, en nationell scenskola, fyra folkhögskolor och yrkesteknisk högskola. I denna attraktiva region finns fyra golfbanor. Länsteaterscen finns också, liksom konstmuseum. Och det bästa av allt; här finns också den världskända Kalix löjrommen! Demokratiarbetet Folkbokförda i kommunen får lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Under året har tolv medborgarförslag lämnats in, en ökning jämfört med föregående år när elva medborgarförslag lämnades in. Utav dessa tolv förslag har en fått svar under året. Fullmäktige har också gett svar på nio medborgarförslag som lämnats in under tidigare år. Konsument-, budgetoch skuldrådgivning Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Haparanda stad har gemensamt avtal om konsument-, budget- och skuldrådgivning. Konsumentsekreteraren har sin arbetsplats på kanslienheten i Kalix och besöker de övriga kommunerna en dag per månad. Under 2009 behandlades i Kalix kommun 758 ärenden, jämfört med 602 under Utöver dessa ärenden tillkommer även budget- och skuldrådgivning vilket för Kalix kommuns del uppgick till 83 ärenden under Ärendena indelas i förköpsrådgivning, reklamationer, övrig konsumenträttslig rådgivning, hushållsekonomisk rådgivning samt budgetsanering. 2.Tillväxt- och utvecklingsperspektiv I Kalix ska vi ha ett tillväxtfrämjande utbildnings- och näringslivsklimat med välutvecklad infrastruktur. Kalix Univercity Kalix UniverCity s funktion som lärcenter har utvecklats. Förutom den tidigare väl utvecklade vägledningsfunktionen och övrig service till studerande kan vi idag erbjuda mycket god distans överbryggandeteknik som våra högskolestudenter har god nytta av. KUC har under året identifierat tre nya områden som resulterat i ansökningar om att få starta tre nya yrkeshögskoleutbildningar (YH). Denna utbildningsform startades under Kvalificerade yrkesutbildningar Kalix UniverCity har under 2009 anordnat tre utbildningar med KY status. Inriktningarna har varit elektroniktekniker, processoperatör samt behandlingsassistent. Under året har drygt 100 elever studerat på dessa utbildningar. Lokaltrafik , antal resor per linje Näsbyn Stenbäcken/Djuptjärn Rolfs/Grytnäs Övriga linjer

13 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e d e m o k r a t i, m å l u p p f y l l e l s e o c h vik tig a h ä n d e l s e r u n d e r å r e t Centrumprojektet Att skapa ett vackert centrum har varit en av de viktiga satsningarna som kommunen arbetat med under de senaste åren. Centrumbyggnationen är nu klart. Att få en bra nedfart till de vackert belägna strandängarna vid Kalix älv är också en fråga som kommunen arbetat med och har tagit beslut om att genomföra under år Under året togs även beslut om att anlägga trivsel, rekreations och badanläggning på strandängarna. Därtill kommer campingen också att byggas ut och utökas. Högskolependling Studerande vid universitet har möjlighet att få 50 procent av resekostnaden subventionerad vid dagspendling. Motsvarande gäller även studenter vid folkhögskola för utbildningar som inte kan erbjudas på hemorten. Syftet är att uppmuntra fler kalixbor att studera på universitet/högskola och därmed öka kommunens konkurrenskraft. Kollektivtrafiken Kommunstyrelsen beslutade om att återuppta lokaltrafiksatsningen i tätorten De viktigaste målen är en bättre miljö i centrum och att samtidigt skapa ett alternativ till bilen. Kalixborna har under drygt nio år fått chansen att upptäcka fördelarna med lokaltrafiken. Trenden med fortsatt resande fortsätter, under 2009 gjordes resor med lokaltrafiken vilket är resor fler än föregående år. 3.Medarbetarperspektiv Den kommunala organisationen ska kännetecknas av ansvarstagande, delaktiga, kompetenta och stolta medarbetare. Personalredovisningen redovisas under eget avsnitt i denna årsredovisning. Kommunens styrfilosofi bygger på ett decentraliserat arbetssätt som innebär att befogenheter fördelas så långt ut i organisationen som möjligt. Principen ska vara att besluten så långt som möjligt ska fattas där arbetet utförs. Med befogenheterna ska också följa ansvar. 4.Ekonomiskt perspektiv Medborgarnas skattemedel ska användas på ett effektivt sätt ur ett kommunövergripande och långsiktigt hållbart perspektiv. Årets resultat enligt resultaträkningen landade på ett underskott med 3,1 mkr vilket innebär att kommunen varken klarar kommunallagens krav på balans i ekonomin eller det ekonomiska målet i kommunen om att nettokostnader inklusive finansnettot inte ska uppgå till mer än 98 % av skatteintäkter och statsbidrag. Nettokostnadsandelen uppgår till 100,3 %. Det justerade resultatet uppgår till ett underskott med 5,3 mkr. Nettokostnaderna inklusive finansnettots andel ska högst uppgå till 98 % av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Målet har inte uppnåtts under året. Andelen uppgår till 100,3 %. Amortera minst en procent av de långfristiga lånen per år. Målet att amortera 1 % avseende 2009 uppfylls. Oförändrad utdebitering. Målet har uppfyllts under året. Utdebiteringen har i Kalix inte höjts sedan Kalix kommun ligger med en utdebitering på 22,33 procent vilket är 0,36 procentenheter över snittet i riket och något över länssnittet som är 22,23 procent. Soliditeten ska förbättras under mandatperioden. Soliditeten har försämrats i jämförelse med föregående år från 46,2 procent 2006 till 44,9 procent för 2007 till 44,6 procent 2008 till 42,1 procent Målet att förbättra soliditeten har avsett utvecklingen under hela mandatperioden. Årets resultat innebär att två av de fyra ekonomiska målen uppfyllts. Kalix Univercity antal KY-studerande Högskolestuderande Jobb och utvecklingsgaranti 15 Arena Ung Ferieverksamheten Offentligt skyddat arbete Videokonferenser Marratech (antal personer) Tentamenstillfällen Karriär Center (besök) Jobb och utvecklinscenter (antal pers) 133 Vuxen utbildning/helårsplatser 87 SFI 50 13

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Övertorneå kommun

ÅRSREDOVISNING 2011. Övertorneå kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Övertorneå kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i sammandrag 5 Skattesats 5 Kommunens organisation 6 Organisationsschema

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun

Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun Årsredovisning Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst Idrottsskola Babysagostund Älmhults kommun Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut Budget 2013 Årets resultat, tkr 9 738-2 691 6 869 7 412 Utdebitering,

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

03 Kommunstyrelsens ordförande

03 Kommunstyrelsens ordförande 03 Kommunstyrelsens ordförande AVSNITT 1 Det är på många sätt glädjande, och en styrkeuppvisning, att för 2003 kunna presentera en årsredovisning med ekonomiskt överskott. För landets kommuner har det

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer