CGR-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)"

Transkript

1 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed, om inte annat framgår av uppgiften. Motivera ditt svar, om inte annat framgår av uppgiften. Ta även del av de svarsanvisningar som ges i anslutning till respektive uppgift. Uppgifterna kan besvaras i enlighet med publikationen Tilintarkastusalan standardit ja suositukset, som KHT-yhdistys Föreningen CGR utger. Revisorns rapporter kan i svaren upprättas i enlighet med modellerna i publikationen Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot, som KHT-yhdistys Föreningen CGR ry utger. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att de företag, personer och identifikationsuppgifter som förekommer i uppgifterna är fiktiva. De förvaltningsoch bokföringshandlingar som saknas i anslutning till uppgifterna samt de bilagor som omnämns i uppgifterna men saknas, saknar betydelse för lösningen av uppgifterna. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att bokslutsbeloppen på några ställen ges avrundade. Det saknar betydelse för lösning av uppgifterna på vilka veckodagar datum infaller. Den i rubriken för varje uppgift angivna svarstiden anger svarets vikt vid bedömningen. Vid bedömningen av svaren kan man få både pluspoäng och minuspoäng. Man kan få minuspoäng för grammatik- eller skrivfel i de rapporter som krävs i uppgifterna samt för fel gällande presentationssättet. I uppgifterna avses med ett bokslut enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) ett bokslut som har upprättas enligt internationella bokslutsstandarder i enlighet med kapitel 7 a i bokföringslagen. Med ett bokslut enligt FAS (Finnish Accounting Standards) avses ett enligt den i Finland gällande bokföringslagen upprättat annat bokslut än de i lagens kapitel 7 a avsedda boksluten som upprättas enligt internationella bokslutsstandarder. Använd de svarsbottnar som finns på datorns Skrivbord (desktop) i pärmen KHTtutkinto då du besvarar uppgifterna. Uppgifterna lagras genom att i lagringsnamnet använda rubriken på uppgiften och examinandens identifikationsnummer. Till exempel en examinand vars identifikationsnummer är , lagrar sina svar enligt följande: Del 1 Uppgift_1_ Del 1 Uppgift_2_ osv. Uppgiftsduplikatet behöver inte returneras.

2 2 (43) Uppgift 1 (120 min.) Du är granskningsansvarig revisor i Merkki Oyj:s revisionsgrupp. Merkki Oyj:s ekonomidirektör Tauno Talous ska i morgon på styrelsens möte presentera en avtalsmodell för försäljning av affärslokalerna och de ekonomiska effekterna av denna för bolaget. Ekonomidirektören Tauno Talous har skickat dig e-post för att av dig försäkra sig om bokföringspraxis som berör försäljningen av affärslokalerna som stöd för sin presentation. Merkki Oyj är ett bolag som noteras på Helsingfors Börs. Bolaget idkar handel i Finland med personliga märkeskläder i de affärslokaler som bolaget äger och som togs i bruk vid föregående årsskifte. Merkki Oyj:s räkenskapsperiod är ett kalenderår, omsättningen för år 2008 var 100 miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst var 4 miljoner euro. Efterfrågan på de produkter som finns i Merkki Oyj:s sortiment minskade betydligt redan under föregående år. Även leverantörernas betalningsvillkor har stramats åt och bolagets eget kassaflöde har försämrats. De ekonomiska utsikterna väntas åtminstone inte bli bättre under återstoden av innevarande år. Merkki Oyj har svårigheter att få ett nytt banklån för finansiering av sin verksamhet så bolaget har fattat beslut om försäljning av affärslokalerna till det fastighetsinvesteringsbolag som erbjuder det bästa priset. Merkki Oyj:s affärslokaler finns på hyrestomter i Finland som ägs av de stora städerna. Vid tidpunkten för försäljningen är bokföringsvärdet för affärslokalerna sammanlagt 6,5 miljoner euro och den återstående avskrivningstiden 15 ½ år. Avskrivningsplanen för affärslokalerna grundar sig på livslängden för Merkki Oyj:s tidigare affärslokaler. Försäljningspriset för affärslokalerna uppgår till sammanlagt 9,5 miljoner euro och betalningen av köpeskillingen sker då avtalet undertecknas För att kunna fortsätta med sin verksamhet på samma, kända affärsplatser undertecknar Merkki Oyj samtidigt ett hyresavtal på 15 år för affärslokalerna. De hyror som ska betalas uppgår till sammanlagt euro/år och det sammanlagda restvärdet vid hyresperiodens slut är euro. Merkki Oyj har förköpsrätt till byggnaderna till restvärdet. Merkki Oyj kan häva avtalet om det så vill, men då svarar Merkki Oyj för eventuella förluster som åsamkas av hävandet åt placeringsbolaget. Nuvärdet på minimihyrorna är 6,3 miljoner euro. Under de första 12 månaderna fördelas hyran på amortering av kapital euro och ränta euro. Uppgift a) Redogör för hur Merkki Oyj behandlar den försäljning av affärslokaler som har beskrivits här ovanför och hyresavtalet i det koncernbokslut enligt IFRS standarderna som har upprättas för räkenskapsperioden Räkna upp de bokföringar som behövs i euro (per/an konto i bokföringen). b) Redogör för hur Merkki Oyj behandlar den försäljning av affärslokaler som har beskrivits här ovanför och hyresavtalet i det bokslut enligt FAS som har upprättas för räkenskapsperioden Räkna upp de bokföringar som behövs i euro (per/an konto i bokföringen). c) Redogör för hur de beskrivna affärstransaktionerna påverkar Merkki Oyj:s beskattning för skatteåret 2009 och å andra sidan de latenta skatterna för räkenskapsperioden 2009 i koncernbokslutet. Räkna upp de bokföringar som behövs i euro (per/an konto i bokföringen).

3 3 (43) På agendan för styrelsemötet den finns också verkställande direktörens Teemu Vaativas förslag till strömlinjeformning av den ekonomiska rapporteringen (bilaga 2). Ekonomidirektören Tauno Talous vill veta om den förändring som verkställande direktören Teemu Vaativa presenterar påverkar segmentrapporteringen enligt IFRS-standarden i delårsrapporten per I sitt bokslut för år 2008 har Merkki Oyj uppskattat att ibruktagandet av standarden IFRS 8 Rörelsesegment inte har någon betydelse för den bokslutsinformation som presenteras för år För att uppskatta effekterna av ibruktagandet av IFRS 8 har du även till ditt förfogande en ung revisionsassistents arbetspapper. Arbetspappret är upprättat som bakgrundsmaterial och arbetspappret innehåller ingen slutsats. d) Om styrelsen godkänner verkställande direktörens förslag till intern rapportering (bilaga 2), gör en utredning av vilka segment som ska rapporteras i Merkki Oyj och vilken segmentinformation Merkki Oyj bör presentera i delårsrapporten per Motivera dina slutsatser och gör en förteckning över de uppgifter som ska presenteras. BILAGA 1: Arbetspapper gällande bakgrundsinformation för ibruktagande av IFRS 8 på Merkki Oyj BILAGA 2: Utdrag ur verkställande direktörens förslag till intern rapporteringsmodell i bolaget

4 4 (43) BILAGA 1 Intervju med ekonomidirektör Tauno Talous gällande ibruktagande av IFRS 8-standarden / Anssi Assari Segment I bokslutet för år 2008 presenterade Merkki Oyj de geografiska områdena Huvudstadsregionen, Västra Finland, Östra Finland och Norra Finland som primära segment. Som koncernens sekundära segment presenterades affärsområdena Kläder och Skor. Oallokerade poster innehöll Accessoarer samt administrationens interna inkomster och samtliga utgifter. Affärsområdens försäljningsvinster fördelade sig på följande sätt: Kläder 61 M, Skor 30 M och Accessoarer 9 M. De vinster som affärsområden rapporterade intern var Kläder 3 M, Skor 2 M och Accessoarer - 0,5 M. Administrationen gjorde en förlust på 0,5 M. Fördelningen av tillgångarna hade ingen betydelse för segmentindelningen. Ekonomidirektör Tauno Talous anser att det inte är skäl att ändra på segmentrapporteringen. Månadsrapportering Ledningsgrupperna för koncernens affärsområden följer inom sitt affärsområde med förutom den produktspecifika resultatrapporteringen också de geografiska områdenas resultatutveckling enligt affärsplats. Verkställande direktören Teemu Vaativa får rapporter i form av affärsområdenas resultaträkningar, penningflödesanalyser och vissa nyckeltal ur balansräkningen såsom tillgångar, icke räntebärande skulder samt övriga nyckeltal av typ avkastning på sysselsatt kapital-%, rörelsevinst-% och genomsnittligt antal anställda. Verkställande direktören Teemu Vaativa får dessutom en sammandragsrapport som innehåller för alla fyra geografiska områden resultaträkningen, penningflödesanalysen och nyckeltalen. Styrelsen får en gång i månaden ta del av en s.k. förkortad version av den rapportering som verkställande direktören Teemu Vaativa får där resultaträkningsschemat finns i förkortat format. Enligt ekonomidirektören Tauno Talous har verkställande direktören Teemu Vaativa planer på ändringar i månadsrapporteringen och förslaget till ny rapporteringsmodell kommer redan denna vecka att presenteras styrelsen för beslut. Avsikten är att minska på den arbetsmängd som månadsrapporteringen kräver och förtydliga rapporteringen så att den bättre motsvarar affärsverksamhetens behov. Ekonomidirektören lovade ge oss sidan med sammandraget av den nya rapporteringsmodellen för påseende. Beslutsfattande Koncernens affärsområden är mycket självständiga och fattar beslut om användningen av sina resurser inom ramen för budgeten. Oberoende av budgeten krävs det verkställande direktörens godkännande för anställning och uppsägning av personer samt upphörande med eller lansering av nya affärsplatser. Ledningsgrupperna för affärsområdena sammanträder varje vecka åtminstone som telefonkonferens. Då månadsrapporteringen är klar träffar direktörerna för affärsområdena verkställande direktören och går igenom rapporteringen samt uppdaterar tillsammans prognosen för det följande kvartalet. Budgeteringsprocessen inleds i september med de förslag som de för affärsområdena ansvariga ledningsgrupperna presenterar för verkställande direktören. Verkställande direktören analyserar de presenterade förslagen i förhållande till situationen i hela koncernen, ger respons och diskuterar med direktörerna för affärsområdena samt pre-

5 5 (43) senterar det slutliga budgetförslaget åt styrelsen före utgången av oktober. Styrelsen antingen godkänner budgeten eller remitterar den för korrigeringar. Styrelsen spelar en central roll då koncernens strategi görs upp med fem års mellanrum samt vid övervakningen av att strategin efterföljs. I december år 2008 drog styrelsen i den nya strategin som en linje upp satsningar på ökade försäljningsvolymer och förbättrad lönsamhet inom affärsområdet Accessoarer som ett av de mest betydande målen på kort sikt. Verkställande direktören vidtog omedelbart åtgärder och efter att ha konsulterat styrelseordförande bytte han ut direktören för affärsområdet Accessoarer och en av medlemmarna i ledningsgruppen från årsskiftet. Till styrelsens uppgifter hör även att utnämna och säga upp verkställande direktören. Aktieägarna väljer styrelse vid bolagsstämman och utövar på detta sätt den högsta beslutanderätten i bolaget. Organisationsschema AKTIEÄGARE STYRELSE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR SKOR Ledningsgrupp KLÄDER Ledningsgrupp ACCESSOARER Ledningsgrupp FÖRVALTNING Förvaltningsdirektör

6 6 (43) Rapporteringsmodell: April 2009 (kumulativt utfall) BILAGA 2 Budg. skillnad % Skor Budget Budg. skillnad % Budg. skillnad % t Kläder Budget Budget Omsättning Sammanlagt % % % Huvudstadsregionen % % % Övriga Finland % % % Försäljningsbidrag Sammanlagt % % % Huvudstadsregionen % % % Övriga Finland % % % Försäljningsbidrag% Sammanlagt 77 % 81 % -5 % 73 % 76 % -3 % 68 % 63 % 8 % 75 % 78 % 74 % Huvudstadsregionen 80 % 83 % -4 % 80 % 80 % 0 % 67 % 64 % 6 % 79 % 81 % 78 % Övriga Finland 72 % 78 % -8 % 48 % 67 % -28 % 68 % 62 % 10 % 67 % 74 % 66 % Rörelsevinst Sammanlagt % % % Huvudstadsregionen % % % Övriga Finland % % % Nettoresultat Sammanlagt % % % Huvudstadsregionen % % % Övriga Finland % % % I fortsättningen kommer dessutom följande nyckeltal att rapporteras på sidan med sammandraget: Investeringar Operativt kassaflöde efter investeringar (NYTT) Bundet kapital/omsättning % (NYTT) Lagervärde Lageromsättning (NYTT) Försäljningsbidrag/person i kundbetjäning (NYTT) Accesoarer Förvaltning Budget Koncern Budget Hela årets uppskattning

7 7 (43) Uppgift 2 (120 min.) Du är assistent i ett revisionsteam i revisionssammanslutningen Taito Tilintarkastus Oy. Revisionsteamet granskar Pohja Prosessi Oy. CGR Janne Tilintarkastaja är huvudansvarig revisor. Din uppgift är att granska förvaltningen och intäktsföringen av bolagets projekt i bokslutet. Tammerforsbolaget Pohja Prosessi Oy:s bransch är att i Finland bistå olika typer av produktionsbolag med effektivisering av sina processer så att de blir mera energivänliga. Pohja Prosessi Oy utbildar kunderna i energifrågor och planerar nya typer av processer åt kunderna. Intäkterna från utbildning och projekt bokförs på skilda konton i huvudboken. Pohja Prosessi Oy:s omsättning består huvudsakligen av intäkter från planeringsarbete. Längden på projekten varierar från ett par månader till ett år. Pohja Prosessi Oy ingår skriftliga avtal med kunderna. Projektpriset, betalningarna och tidpunkterna för dessa definieras i avtalet. Pohja Prosessi Oy har följande praxis gällande betalningarna och tidpunkten för dem: - 50 % av avtalet betalas då avtalet undertecknas - 50 % betalas då projektet är klart Bolagets organisation är som följande. Verkställande direktör Projektchef Ekonomichef Processingenjör (5 st.) Projektsamordnare Bokförare Pohja Prosessi Oy:s projektchef sköter självständigt avtalen med kunderna. Pohja Prosessi Oy har inte som praxis att projektchefen går igenom avtalen med t.ex. verkställande direktören, som är utbildad jurist. Pohja Prosessi Oy bokför inkomsten som intäkt utgående från färdighetsgraden. Bolaget har följt upp projekten genom att jämföra de förverkligade timmarna i projektet med antalet uppskattade timmar. Antalet projekttimmar följs upp i en tillämpning som heter Hour. Bolaget har redan i flera år tillämpat den ovannämnda principen för bokföring av intäkter. Projektsamordnaren har ansvarat för Pohja Prosessi Oy:s delintäktsföring. Samordnaren går månatligen igenom situationen för de olika

8 8 (43) projekten tillsammans med projektchefen och ansvarar för intäktsföringen av projekten. Av de erhållna förskotten upplöses den andel som ska intäktsföras. Den intäktsförda posten bokförs som aktiv resultatreglering om förskotten redan har upplösts d.v.s. över 50 % av projektet är klart. Då projektet har gåtts igenom antecknas kontrolldagen i Excel. Pohja Prosessi Oy:s långvariga projektsamordnare slutade jobba i bolaget i april Den nya projektsamordnaren är Anne Aalto, som nyligen utexaminerats från handelshögskolan. Pohja Prosessi Oy använder bokföringsprogrammet HelppoTili och bolaget följer upp projekten i Excel. Projektsamordnaren registrerar även projektbokföringarna i bokföringen. Den övriga bokföringen (betalningar, löner, bokföring av memorialverifikationer osv.) sköts självständigt av bokföraren utan att någon annan godkänner den. Pohja Prosessi Oy:s intäkter från utbildning faktureras och intäktsförs efter utbildningstillfället. Processingenjörerna ger faktureringstillstånd. Bokföraren skriver och registrerar fakturan. Fakturorna skrivs i euro. Pohja Prosessi Oy:s räkenskapsperiod är Pohja Prosessi Oy:s omsättning har ökat med 41 % jämfört med föregående år. Vid räkenskapsperiodens slut har Pohja Prosessi Oy två stora pågående projekt samt dessutom ett flertal utbildningstillfällen. Omsättningen består av utbildningstillfällena euro, avslutade projekt euro och övriga projekt, som är öppna vid räkenskapsperiodens slut. Utbildningstillfällena och projekten är oberoende av varandra. Under räkenskapsperioden har man redan i början av augusti kontrollerat de avslutade projekten och avsikten är nu att granska de projekt som är öppna vid tidpunkten för bokslutet samt intäktsföringen av dem. Vid planeringen av uppdraget har väsentligheten i uppdraget definierats och fastslagits till euro. Väsentligheten har påverkat vilka konton i uppdraget som har definierats som väsentliga. Riskbedömningar har gjorts för de väsentliga kontona. Managern för CGR-sammanslutningen Taito Tilintarkastus Oy, CGR Janne Tilintarkastaja, har tillsammans med manager Taina Heinä upprättat en riskbedömning av specifika bokslutspåståenden och gjort upp en granskningsplan utgående från riskbedömningen om intäktsföring av projekten (bilaga 3). Revisionsplanen är ett utdrag ur revisionsplanen för hela uppdraget. Som granskningsstrategi för processen har materialgranskning valts eftersom man utgående från tidigare år inte har identifierat effektiva kontroller av intäktsföringen av projekten som kunde gå att granska på ett effektivt sätt. CGR Janne Tilintarkastaja kommer att tillsammans med manager Taina Heinä leda, övervaka och gå igenom det utförda arbetet. Uppgift a) Gör en utredning av vilka brister revisionsplanen innehåller i anknytning till delintäktsföringen. Gör en förteckning över samtliga saknade väsentliga granskningsåtgärder för både resultaträkningens och balansräkningens del.

9 9 (43) b) Gör en förteckning över väsentliga, farliga arbetskombinationer i Pohja Prosessi Oy. Vad rekommenderar du för att avlägsna de farliga arbetskombinationerna? c) Granska Pohja Prosessi Oy:s projektuppföljning (bilaga 2) och dokumentera väsentliga fel och brister. d) Upprätta en utredning med förslag till korrigeringar av fel/brister i anknytning till delintäktsföringen i Pohja Prosessi Oy:s bokslutsutkast för Observera att samtliga bokföringar har gjorts i bokslutet, vilket betyder att frågan är huruvida uppgifterna har presenterats på rätt sätt. Du behöver inte beakta siffrorna för föregående år, bokslutsprinciperna eller om bokslutet i övrigt är fullständigt. BILAGA 1 Bokslutsutkast BILAGA 2 Projektuppföljning BILAGA 3 Granskningsplan

10 10 (43) BILAGA 1 Pohja Prosessi Oy BOKSLUT (utkast)

11 11 (43) Pohja Prosessi Oy BOKSLUT (utkast) Sida Verksamhetsberättelse ingår inte i materialet Resultaträkning 12 Balansräkning Finansieringsanalys ingår inte i materialet Noter Bokslutets underskrift 20 Förteckning över bokföringsböcker och verifikationsslag 21

12 12 (43) Pohja Prosessi Oy:s RESULTATRÄKNING Not OMSÄTTNING , ,77 Övriga rörelseintäkter , ,31 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,02 Lagerförändring , ,22 Köpta tjänster , ,69 Material och tjänster sammanlagt , ,93 Personalkostnader Löner och arvoden , ,17 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,81 Övriga lönebikostnader , ,47 Personalkostnader sammanlagt , ,45 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,90 Övriga rörelsekostnader , ,33 RÖRELSEVINST , ,47 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt , ,38-751,54-422, , ,35 VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKAT- TER Bokslutsdispositioner Differens mellan avskrivningar enligt plan och avskrivningar i beskattningen , , , ,35 Inkomstskatter , ,57 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,59

13 13 (43) Pohja Prosessi Oy BALANSRÄKNING Not AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Maskiner och inventarier , ,58 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,16 Övriga fordringar , ,52 Aktiva resultatregleringar , ,70 Kortfristiga fordringar totalt , ,38 Kassa och bank , ,91 AKTIVA SAMMANLAGT , ,87

14 14 (43) Pohja Prosessi Oy BALANSRÄKNING Not PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,33 Överkursfond , ,62 Balanserad vinst ,58 69,43 Räkenskapsperiodens vinst , ,59 Eget kapital totalt , ,97 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Ackumulerad avskrivningsdifferens , ,97 AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar , ,66 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Erhållna förskott 1 499, ,36 Leverantörsskulder , ,98 Övriga skulder , ,90 Passiva resultatregleringar , ,03 Kortfristigt främmande kapital totalt , ,26 PASSIVA SAMMANLAGT , ,86

15 15 (43) Pohja Prosessi Oy NOTER 1. BOKSLUTSPRINCIPER Anläggningstillgångar I balansräkningen har de materiella tillgångarna upptagits till anskaffningsutgiften med avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna enligt plan har räknats ut som jämna avskrivningar utgående från den ekonomiska livslängden för de materiella tillgångarna. Maskiner och inventarier avskrivs på 3 5 år. Kundfordringar Kundfordringarna har värderats till sitt förväntade realiseringsvärde, som är det ursprungliga faktureringsvärdet med avdrag för osäkra fordringar bland dessa fordringar. Då det finns motiverade bevis för att alla fordringar inte kan indrivas till ursprungliga villkor görs en kreditförlustreservering. Penningmedel Penningmedel består av kontanta medel och bankdepositioner. Avsättningar En avsättning upptas i balansräkningen då bolaget till följd av en tidigare händelse har en existerande juridisk eller reell skyldighet och det är sannolikt att det belopp som skyldigheten gäller kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till finsk valuta till kursen på bokslutsdagen. Intäktsföring av projekt Långfristiga projekt intäktsförs enligt sin färdighetsgrad. Färdighetsgraden har uträknats utgående från de förverkligade timmarna och det uppskattade totala antalet timmar. De timmar som har utförts som underleveransarbeten ingår i antalet timmar. Den förutsedda förlusten på sådana projekt som går med förlust och ingår i orderstocken har i sin helhet bokförts som kostnad. Bokföring av pensioner Pensionsskyddet för bolagets anställda har skötts genom externa pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och de kostnader som hänför sig till räkenskapsperioden grundar sig på uträkningar gjorda av aktuarier. Pensionsutgifterna bokförs som kostnad det år de uppstår. Bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997).

16 16 (43) Pohja Prosessi Oy NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN I noterna till resultaträkningen betyder 2009 räkenskapsperioden och 2008 räkenskapsperioden ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Överlåtelsevinster från anläggningstillgångar AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN OCH FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS Avskrivningar enligt plan Maskiner och inventarier Förändring av avskrivningsdifferensen Maskiner och inventarier Ackumulerad avskrivningsdifferens Ackumulerad avskrivningsdifferens Förändring ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Administrativa kostnader Telefon-, datatrafik- och kontorskostnader Marknadsföringskostnader Resekostnader Representationskostnader Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader sammanlagt Revisorsarvoden Revisionsarvoden Skatterådgivning 5 5 Övriga arvoden 3 0 Sammanlagt 28 18

17 17 (43) Pohja Prosessi Oy 2.4 FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR Avsättning/Garantireserveringar NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 3.1 MATERIELLA TILLGÅNGAR Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift Ökningar 30 Minskningar -346 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar på minskningar 291 Räkenskapsperiodens avskrivning -145 Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Bokföringsvärde VÄSENTLIGA POSTER BLAND ÖVERFÖRDA POSTER Aktiva resultatregleringar Personalkostnader 7 7 Inkomstskatt 19 2 Övriga Sammanlagt Passiva resultatregleringar Marknadsföringskostnader Hyror Löner inklusive sociala kostnader Övriga Sammanlagt

18 18 (43) Pohja Prosessi Oy 3.3 EGET KAPITAL Aktiekapital Aktiekapital Överkursfond Överkursfond Balanserad vinst Dividendutdelning Räkenskapsperiodens resultat Ackumulerade vinstmedel Sammanlagt Uträkning av utdelningsbart eget kapital Balanserad vinst 0 0 Räkenskapsperiodens vinst AVSÄTTNINGAR Avsättning/Garantiavsättningar INKOMSTSKATTER Räkenskapsperiodens skatter Skattefordran Latenta skatteskulder Ackumulerad avskrivningsdifferens Latenta skattefordringar Avsättningar 50 70

19 19 (43) Pohja Prosessi Oy 5. ANSVARSFÖRBINDELSER Belopp som ska betalas på leasningsavtal Belopp som ska betalas följande räkenskapsperiod Belopp som ska betalas senare Sammanlagt NOTER GÄLLANDE PERSONALEN Bolaget sysselsatte i genomsnitt Tjänstemän Arbetare 20 10

20 20 (43) Pohja Prosessi Oy Datering och underskrift Tammerfors 2009 Pentti Johtaja Verkställande direktör Sirpa Hallinto Styrelseordförande Ville Viiksekäs Styrelsemedlem Revisionsanteckning Över utförd revision har i dag getts revisionsberättelse., 2009 TAITO TILINTARKASTUS Oy CGR-sammanslutning CGR Janne Tilintarkastaja

21 21 (43) Pohja Prosessi Oy FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERFIKATIONSSLAG SAMT FÖRVARINGSSÄTTEN Balansbok Dag- och huvudbok Reskontraspecifikationer Lönebokföringens verifikationer Försäljningsfakturor Inköpsfakturor Memorialverifikationer Bankverifikationer Separat inbunden ADB-listor ADB-listor Verifikationsslag 1, som pappersverifikation Verifikationsslag 2, som pappersverifikation Verifikationsslag 3, som pappersverifikation Verifikationsslag 4, som pappersverifikation Verifikationsslag 5, som pappersverifikation

22 22 (43) BILAGA 2 Pohja Prosessi Oy PROJEKTUPPFÖLJNING Projektsamordnare: Anne Aalto Projektens status: Uppskattat avslutningsdatum Totalpris Fakturerat Uppskattat antal timmar Bland erhållna förskott Förverkligade timmar Återstående timmar Arbetspris/h Bör ha in- Projektnamn Inletts Gjort % täktsförts Värme , , ,5 % ,00 0, ,00 1) Energi , , ,3 % , ,33 0,00 2) Utbildning för Energia Oy ,00 0, ,0 % 8 000, ,00 0,00 Vind , , ,0 % ,00 0,00 0,00 3) Tidvatten , , ,6 % , ,86 0,00 4) Måne , , ,0 % ,00 0,00 0,00 Bland aktiva resultatregleringar Observa tioner 1) Av projektuppföljningsprotokollet (har inte bifogats examensmaterialet) framgår att projektet följer tidtabellen och antalet timmar överensstämmer med det budgeterade. 2) Av projektuppföljningsprotokollet (har inte bifogats examensmaterialet) framgår att man vid planeringen av projektet glömde att beakta kundens föråldrade verksamhetsomgivning. Därför kommer projektet att gå med förlust. Det verkliga arbetet kommer att ta timmar och priset borde därmed vara euro, det vill säga att projektet kommer att gå euro med förlust. 3) I juni har cirka 100 timmar reklamarbete köpts som underleverans för projektet. Arbetet utfördes i juni-juli. Dessa timmar ingår i de uppskattade timmarna. 4) Detta projekt gällde kundens fabrik i Kimito och enligt det ursprungliga avtalet skulle det avslutas Kunden ville utveckla projektet så att det också omfattade fabriken i Bjärnå. Fabrikerna är olika till sin karaktär och Pohja Prosessi Oy har inte erfarenhet av en motsvarande fabrik. Inget skriftligt avtal om utvidgning av projektet har ingåtts med kunden.

23 23 (43) GRANSKNINGSPLAN BILAGA 3 Konto Ställningstagande till bokslutet Verksamhetsrisk Kontrollrisk Helhetsrisk Granskningsplan Projektintäkter Fullständighet, korrekthet och händelse Hög Hög Hög Karaktär: Materialgranskningsåtgärd; detaljerad granskning Tidsmässigt: Bokslutet Omfattning: Kontrollera att intäkterna i bokföringen för hela året stämmer överens med den Exceluppföljning som projektsamordnaren har gjort Dokumentera och dra en slutsats. Karaktär: Materialgranskningsåtgärd; analytisk granskning Tidsmässigt: Bokslutet Omfattning: Analysera försäljningens och bidragets utveckling på månadsnivå jämfört med föregående år. Ta ställning till ologiska siffror. Om du observerar ologiska siffror i utvecklingen för försäljningen och/eller bidraget, diskutera detta med projektchefen och verifiera det han säger med händelserna i bokföringen. Dokumentera och dra en slutsats. Karaktär: Materialgranskningsåtgärd; detaljerad granskning Tidsmässigt: Bokslutet Omfattning: Härled timmarna i projektsamordnarens uppföljning till Hour-systemet. Vid avvikelser, utred orsaken. Dokumentera och dra en slutsats.

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2009 1(45) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2009 fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

CGR-EXAMEN 1.9.2012. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng

CGR-EXAMEN 1.9.2012. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng 1 Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 1.9.2012 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed,

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer