CGR-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)"

Transkript

1 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed, om inte annat framgår av uppgiften. Motivera ditt svar, om inte annat framgår av uppgiften. Ta även del av de svarsanvisningar som ges i anslutning till respektive uppgift. Uppgifterna kan besvaras i enlighet med publikationen Tilintarkastusalan standardit ja suositukset, som KHT-yhdistys Föreningen CGR utger. Revisorns rapporter kan i svaren upprättas i enlighet med modellerna i publikationen Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot, som KHT-yhdistys Föreningen CGR ry utger. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att de företag, personer och identifikationsuppgifter som förekommer i uppgifterna är fiktiva. De förvaltningsoch bokföringshandlingar som saknas i anslutning till uppgifterna samt de bilagor som omnämns i uppgifterna men saknas, saknar betydelse för lösningen av uppgifterna. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att bokslutsbeloppen på några ställen ges avrundade. Det saknar betydelse för lösning av uppgifterna på vilka veckodagar datum infaller. Den i rubriken för varje uppgift angivna svarstiden anger svarets vikt vid bedömningen. Vid bedömningen av svaren kan man få både pluspoäng och minuspoäng. Man kan få minuspoäng för grammatik- eller skrivfel i de rapporter som krävs i uppgifterna samt för fel gällande presentationssättet. I uppgifterna avses med ett bokslut enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) ett bokslut som har upprättas enligt internationella bokslutsstandarder i enlighet med kapitel 7 a i bokföringslagen. Med ett bokslut enligt FAS (Finnish Accounting Standards) avses ett enligt den i Finland gällande bokföringslagen upprättat annat bokslut än de i lagens kapitel 7 a avsedda boksluten som upprättas enligt internationella bokslutsstandarder. Använd de svarsbottnar som finns på datorns Skrivbord (desktop) i pärmen KHTtutkinto då du besvarar uppgifterna. Uppgifterna lagras genom att i lagringsnamnet använda rubriken på uppgiften och examinandens identifikationsnummer. Till exempel en examinand vars identifikationsnummer är , lagrar sina svar enligt följande: Del 1 Uppgift_1_ Del 1 Uppgift_2_ osv. Uppgiftsduplikatet behöver inte returneras.

2 2 (43) Uppgift 1 (120 min.) Du är granskningsansvarig revisor i Merkki Oyj:s revisionsgrupp. Merkki Oyj:s ekonomidirektör Tauno Talous ska i morgon på styrelsens möte presentera en avtalsmodell för försäljning av affärslokalerna och de ekonomiska effekterna av denna för bolaget. Ekonomidirektören Tauno Talous har skickat dig e-post för att av dig försäkra sig om bokföringspraxis som berör försäljningen av affärslokalerna som stöd för sin presentation. Merkki Oyj är ett bolag som noteras på Helsingfors Börs. Bolaget idkar handel i Finland med personliga märkeskläder i de affärslokaler som bolaget äger och som togs i bruk vid föregående årsskifte. Merkki Oyj:s räkenskapsperiod är ett kalenderår, omsättningen för år 2008 var 100 miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst var 4 miljoner euro. Efterfrågan på de produkter som finns i Merkki Oyj:s sortiment minskade betydligt redan under föregående år. Även leverantörernas betalningsvillkor har stramats åt och bolagets eget kassaflöde har försämrats. De ekonomiska utsikterna väntas åtminstone inte bli bättre under återstoden av innevarande år. Merkki Oyj har svårigheter att få ett nytt banklån för finansiering av sin verksamhet så bolaget har fattat beslut om försäljning av affärslokalerna till det fastighetsinvesteringsbolag som erbjuder det bästa priset. Merkki Oyj:s affärslokaler finns på hyrestomter i Finland som ägs av de stora städerna. Vid tidpunkten för försäljningen är bokföringsvärdet för affärslokalerna sammanlagt 6,5 miljoner euro och den återstående avskrivningstiden 15 ½ år. Avskrivningsplanen för affärslokalerna grundar sig på livslängden för Merkki Oyj:s tidigare affärslokaler. Försäljningspriset för affärslokalerna uppgår till sammanlagt 9,5 miljoner euro och betalningen av köpeskillingen sker då avtalet undertecknas För att kunna fortsätta med sin verksamhet på samma, kända affärsplatser undertecknar Merkki Oyj samtidigt ett hyresavtal på 15 år för affärslokalerna. De hyror som ska betalas uppgår till sammanlagt euro/år och det sammanlagda restvärdet vid hyresperiodens slut är euro. Merkki Oyj har förköpsrätt till byggnaderna till restvärdet. Merkki Oyj kan häva avtalet om det så vill, men då svarar Merkki Oyj för eventuella förluster som åsamkas av hävandet åt placeringsbolaget. Nuvärdet på minimihyrorna är 6,3 miljoner euro. Under de första 12 månaderna fördelas hyran på amortering av kapital euro och ränta euro. Uppgift a) Redogör för hur Merkki Oyj behandlar den försäljning av affärslokaler som har beskrivits här ovanför och hyresavtalet i det koncernbokslut enligt IFRS standarderna som har upprättas för räkenskapsperioden Räkna upp de bokföringar som behövs i euro (per/an konto i bokföringen). b) Redogör för hur Merkki Oyj behandlar den försäljning av affärslokaler som har beskrivits här ovanför och hyresavtalet i det bokslut enligt FAS som har upprättas för räkenskapsperioden Räkna upp de bokföringar som behövs i euro (per/an konto i bokföringen). c) Redogör för hur de beskrivna affärstransaktionerna påverkar Merkki Oyj:s beskattning för skatteåret 2009 och å andra sidan de latenta skatterna för räkenskapsperioden 2009 i koncernbokslutet. Räkna upp de bokföringar som behövs i euro (per/an konto i bokföringen).

3 3 (43) På agendan för styrelsemötet den finns också verkställande direktörens Teemu Vaativas förslag till strömlinjeformning av den ekonomiska rapporteringen (bilaga 2). Ekonomidirektören Tauno Talous vill veta om den förändring som verkställande direktören Teemu Vaativa presenterar påverkar segmentrapporteringen enligt IFRS-standarden i delårsrapporten per I sitt bokslut för år 2008 har Merkki Oyj uppskattat att ibruktagandet av standarden IFRS 8 Rörelsesegment inte har någon betydelse för den bokslutsinformation som presenteras för år För att uppskatta effekterna av ibruktagandet av IFRS 8 har du även till ditt förfogande en ung revisionsassistents arbetspapper. Arbetspappret är upprättat som bakgrundsmaterial och arbetspappret innehåller ingen slutsats. d) Om styrelsen godkänner verkställande direktörens förslag till intern rapportering (bilaga 2), gör en utredning av vilka segment som ska rapporteras i Merkki Oyj och vilken segmentinformation Merkki Oyj bör presentera i delårsrapporten per Motivera dina slutsatser och gör en förteckning över de uppgifter som ska presenteras. BILAGA 1: Arbetspapper gällande bakgrundsinformation för ibruktagande av IFRS 8 på Merkki Oyj BILAGA 2: Utdrag ur verkställande direktörens förslag till intern rapporteringsmodell i bolaget

4 4 (43) BILAGA 1 Intervju med ekonomidirektör Tauno Talous gällande ibruktagande av IFRS 8-standarden / Anssi Assari Segment I bokslutet för år 2008 presenterade Merkki Oyj de geografiska områdena Huvudstadsregionen, Västra Finland, Östra Finland och Norra Finland som primära segment. Som koncernens sekundära segment presenterades affärsområdena Kläder och Skor. Oallokerade poster innehöll Accessoarer samt administrationens interna inkomster och samtliga utgifter. Affärsområdens försäljningsvinster fördelade sig på följande sätt: Kläder 61 M, Skor 30 M och Accessoarer 9 M. De vinster som affärsområden rapporterade intern var Kläder 3 M, Skor 2 M och Accessoarer - 0,5 M. Administrationen gjorde en förlust på 0,5 M. Fördelningen av tillgångarna hade ingen betydelse för segmentindelningen. Ekonomidirektör Tauno Talous anser att det inte är skäl att ändra på segmentrapporteringen. Månadsrapportering Ledningsgrupperna för koncernens affärsområden följer inom sitt affärsområde med förutom den produktspecifika resultatrapporteringen också de geografiska områdenas resultatutveckling enligt affärsplats. Verkställande direktören Teemu Vaativa får rapporter i form av affärsområdenas resultaträkningar, penningflödesanalyser och vissa nyckeltal ur balansräkningen såsom tillgångar, icke räntebärande skulder samt övriga nyckeltal av typ avkastning på sysselsatt kapital-%, rörelsevinst-% och genomsnittligt antal anställda. Verkställande direktören Teemu Vaativa får dessutom en sammandragsrapport som innehåller för alla fyra geografiska områden resultaträkningen, penningflödesanalysen och nyckeltalen. Styrelsen får en gång i månaden ta del av en s.k. förkortad version av den rapportering som verkställande direktören Teemu Vaativa får där resultaträkningsschemat finns i förkortat format. Enligt ekonomidirektören Tauno Talous har verkställande direktören Teemu Vaativa planer på ändringar i månadsrapporteringen och förslaget till ny rapporteringsmodell kommer redan denna vecka att presenteras styrelsen för beslut. Avsikten är att minska på den arbetsmängd som månadsrapporteringen kräver och förtydliga rapporteringen så att den bättre motsvarar affärsverksamhetens behov. Ekonomidirektören lovade ge oss sidan med sammandraget av den nya rapporteringsmodellen för påseende. Beslutsfattande Koncernens affärsområden är mycket självständiga och fattar beslut om användningen av sina resurser inom ramen för budgeten. Oberoende av budgeten krävs det verkställande direktörens godkännande för anställning och uppsägning av personer samt upphörande med eller lansering av nya affärsplatser. Ledningsgrupperna för affärsområdena sammanträder varje vecka åtminstone som telefonkonferens. Då månadsrapporteringen är klar träffar direktörerna för affärsområdena verkställande direktören och går igenom rapporteringen samt uppdaterar tillsammans prognosen för det följande kvartalet. Budgeteringsprocessen inleds i september med de förslag som de för affärsområdena ansvariga ledningsgrupperna presenterar för verkställande direktören. Verkställande direktören analyserar de presenterade förslagen i förhållande till situationen i hela koncernen, ger respons och diskuterar med direktörerna för affärsområdena samt pre-

5 5 (43) senterar det slutliga budgetförslaget åt styrelsen före utgången av oktober. Styrelsen antingen godkänner budgeten eller remitterar den för korrigeringar. Styrelsen spelar en central roll då koncernens strategi görs upp med fem års mellanrum samt vid övervakningen av att strategin efterföljs. I december år 2008 drog styrelsen i den nya strategin som en linje upp satsningar på ökade försäljningsvolymer och förbättrad lönsamhet inom affärsområdet Accessoarer som ett av de mest betydande målen på kort sikt. Verkställande direktören vidtog omedelbart åtgärder och efter att ha konsulterat styrelseordförande bytte han ut direktören för affärsområdet Accessoarer och en av medlemmarna i ledningsgruppen från årsskiftet. Till styrelsens uppgifter hör även att utnämna och säga upp verkställande direktören. Aktieägarna väljer styrelse vid bolagsstämman och utövar på detta sätt den högsta beslutanderätten i bolaget. Organisationsschema AKTIEÄGARE STYRELSE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR SKOR Ledningsgrupp KLÄDER Ledningsgrupp ACCESSOARER Ledningsgrupp FÖRVALTNING Förvaltningsdirektör

6 6 (43) Rapporteringsmodell: April 2009 (kumulativt utfall) BILAGA 2 Budg. skillnad % Skor Budget Budg. skillnad % Budg. skillnad % t Kläder Budget Budget Omsättning Sammanlagt % % % Huvudstadsregionen % % % Övriga Finland % % % Försäljningsbidrag Sammanlagt % % % Huvudstadsregionen % % % Övriga Finland % % % Försäljningsbidrag% Sammanlagt 77 % 81 % -5 % 73 % 76 % -3 % 68 % 63 % 8 % 75 % 78 % 74 % Huvudstadsregionen 80 % 83 % -4 % 80 % 80 % 0 % 67 % 64 % 6 % 79 % 81 % 78 % Övriga Finland 72 % 78 % -8 % 48 % 67 % -28 % 68 % 62 % 10 % 67 % 74 % 66 % Rörelsevinst Sammanlagt % % % Huvudstadsregionen % % % Övriga Finland % % % Nettoresultat Sammanlagt % % % Huvudstadsregionen % % % Övriga Finland % % % I fortsättningen kommer dessutom följande nyckeltal att rapporteras på sidan med sammandraget: Investeringar Operativt kassaflöde efter investeringar (NYTT) Bundet kapital/omsättning % (NYTT) Lagervärde Lageromsättning (NYTT) Försäljningsbidrag/person i kundbetjäning (NYTT) Accesoarer Förvaltning Budget Koncern Budget Hela årets uppskattning

7 7 (43) Uppgift 2 (120 min.) Du är assistent i ett revisionsteam i revisionssammanslutningen Taito Tilintarkastus Oy. Revisionsteamet granskar Pohja Prosessi Oy. CGR Janne Tilintarkastaja är huvudansvarig revisor. Din uppgift är att granska förvaltningen och intäktsföringen av bolagets projekt i bokslutet. Tammerforsbolaget Pohja Prosessi Oy:s bransch är att i Finland bistå olika typer av produktionsbolag med effektivisering av sina processer så att de blir mera energivänliga. Pohja Prosessi Oy utbildar kunderna i energifrågor och planerar nya typer av processer åt kunderna. Intäkterna från utbildning och projekt bokförs på skilda konton i huvudboken. Pohja Prosessi Oy:s omsättning består huvudsakligen av intäkter från planeringsarbete. Längden på projekten varierar från ett par månader till ett år. Pohja Prosessi Oy ingår skriftliga avtal med kunderna. Projektpriset, betalningarna och tidpunkterna för dessa definieras i avtalet. Pohja Prosessi Oy har följande praxis gällande betalningarna och tidpunkten för dem: - 50 % av avtalet betalas då avtalet undertecknas - 50 % betalas då projektet är klart Bolagets organisation är som följande. Verkställande direktör Projektchef Ekonomichef Processingenjör (5 st.) Projektsamordnare Bokförare Pohja Prosessi Oy:s projektchef sköter självständigt avtalen med kunderna. Pohja Prosessi Oy har inte som praxis att projektchefen går igenom avtalen med t.ex. verkställande direktören, som är utbildad jurist. Pohja Prosessi Oy bokför inkomsten som intäkt utgående från färdighetsgraden. Bolaget har följt upp projekten genom att jämföra de förverkligade timmarna i projektet med antalet uppskattade timmar. Antalet projekttimmar följs upp i en tillämpning som heter Hour. Bolaget har redan i flera år tillämpat den ovannämnda principen för bokföring av intäkter. Projektsamordnaren har ansvarat för Pohja Prosessi Oy:s delintäktsföring. Samordnaren går månatligen igenom situationen för de olika

8 8 (43) projekten tillsammans med projektchefen och ansvarar för intäktsföringen av projekten. Av de erhållna förskotten upplöses den andel som ska intäktsföras. Den intäktsförda posten bokförs som aktiv resultatreglering om förskotten redan har upplösts d.v.s. över 50 % av projektet är klart. Då projektet har gåtts igenom antecknas kontrolldagen i Excel. Pohja Prosessi Oy:s långvariga projektsamordnare slutade jobba i bolaget i april Den nya projektsamordnaren är Anne Aalto, som nyligen utexaminerats från handelshögskolan. Pohja Prosessi Oy använder bokföringsprogrammet HelppoTili och bolaget följer upp projekten i Excel. Projektsamordnaren registrerar även projektbokföringarna i bokföringen. Den övriga bokföringen (betalningar, löner, bokföring av memorialverifikationer osv.) sköts självständigt av bokföraren utan att någon annan godkänner den. Pohja Prosessi Oy:s intäkter från utbildning faktureras och intäktsförs efter utbildningstillfället. Processingenjörerna ger faktureringstillstånd. Bokföraren skriver och registrerar fakturan. Fakturorna skrivs i euro. Pohja Prosessi Oy:s räkenskapsperiod är Pohja Prosessi Oy:s omsättning har ökat med 41 % jämfört med föregående år. Vid räkenskapsperiodens slut har Pohja Prosessi Oy två stora pågående projekt samt dessutom ett flertal utbildningstillfällen. Omsättningen består av utbildningstillfällena euro, avslutade projekt euro och övriga projekt, som är öppna vid räkenskapsperiodens slut. Utbildningstillfällena och projekten är oberoende av varandra. Under räkenskapsperioden har man redan i början av augusti kontrollerat de avslutade projekten och avsikten är nu att granska de projekt som är öppna vid tidpunkten för bokslutet samt intäktsföringen av dem. Vid planeringen av uppdraget har väsentligheten i uppdraget definierats och fastslagits till euro. Väsentligheten har påverkat vilka konton i uppdraget som har definierats som väsentliga. Riskbedömningar har gjorts för de väsentliga kontona. Managern för CGR-sammanslutningen Taito Tilintarkastus Oy, CGR Janne Tilintarkastaja, har tillsammans med manager Taina Heinä upprättat en riskbedömning av specifika bokslutspåståenden och gjort upp en granskningsplan utgående från riskbedömningen om intäktsföring av projekten (bilaga 3). Revisionsplanen är ett utdrag ur revisionsplanen för hela uppdraget. Som granskningsstrategi för processen har materialgranskning valts eftersom man utgående från tidigare år inte har identifierat effektiva kontroller av intäktsföringen av projekten som kunde gå att granska på ett effektivt sätt. CGR Janne Tilintarkastaja kommer att tillsammans med manager Taina Heinä leda, övervaka och gå igenom det utförda arbetet. Uppgift a) Gör en utredning av vilka brister revisionsplanen innehåller i anknytning till delintäktsföringen. Gör en förteckning över samtliga saknade väsentliga granskningsåtgärder för både resultaträkningens och balansräkningens del.

9 9 (43) b) Gör en förteckning över väsentliga, farliga arbetskombinationer i Pohja Prosessi Oy. Vad rekommenderar du för att avlägsna de farliga arbetskombinationerna? c) Granska Pohja Prosessi Oy:s projektuppföljning (bilaga 2) och dokumentera väsentliga fel och brister. d) Upprätta en utredning med förslag till korrigeringar av fel/brister i anknytning till delintäktsföringen i Pohja Prosessi Oy:s bokslutsutkast för Observera att samtliga bokföringar har gjorts i bokslutet, vilket betyder att frågan är huruvida uppgifterna har presenterats på rätt sätt. Du behöver inte beakta siffrorna för föregående år, bokslutsprinciperna eller om bokslutet i övrigt är fullständigt. BILAGA 1 Bokslutsutkast BILAGA 2 Projektuppföljning BILAGA 3 Granskningsplan

10 10 (43) BILAGA 1 Pohja Prosessi Oy BOKSLUT (utkast)

11 11 (43) Pohja Prosessi Oy BOKSLUT (utkast) Sida Verksamhetsberättelse ingår inte i materialet Resultaträkning 12 Balansräkning Finansieringsanalys ingår inte i materialet Noter Bokslutets underskrift 20 Förteckning över bokföringsböcker och verifikationsslag 21

12 12 (43) Pohja Prosessi Oy:s RESULTATRÄKNING Not OMSÄTTNING , ,77 Övriga rörelseintäkter , ,31 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,02 Lagerförändring , ,22 Köpta tjänster , ,69 Material och tjänster sammanlagt , ,93 Personalkostnader Löner och arvoden , ,17 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,81 Övriga lönebikostnader , ,47 Personalkostnader sammanlagt , ,45 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,90 Övriga rörelsekostnader , ,33 RÖRELSEVINST , ,47 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt , ,38-751,54-422, , ,35 VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKAT- TER Bokslutsdispositioner Differens mellan avskrivningar enligt plan och avskrivningar i beskattningen , , , ,35 Inkomstskatter , ,57 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,59

13 13 (43) Pohja Prosessi Oy BALANSRÄKNING Not AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Maskiner och inventarier , ,58 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,16 Övriga fordringar , ,52 Aktiva resultatregleringar , ,70 Kortfristiga fordringar totalt , ,38 Kassa och bank , ,91 AKTIVA SAMMANLAGT , ,87

14 14 (43) Pohja Prosessi Oy BALANSRÄKNING Not PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,33 Överkursfond , ,62 Balanserad vinst ,58 69,43 Räkenskapsperiodens vinst , ,59 Eget kapital totalt , ,97 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Ackumulerad avskrivningsdifferens , ,97 AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar , ,66 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Erhållna förskott 1 499, ,36 Leverantörsskulder , ,98 Övriga skulder , ,90 Passiva resultatregleringar , ,03 Kortfristigt främmande kapital totalt , ,26 PASSIVA SAMMANLAGT , ,86

15 15 (43) Pohja Prosessi Oy NOTER 1. BOKSLUTSPRINCIPER Anläggningstillgångar I balansräkningen har de materiella tillgångarna upptagits till anskaffningsutgiften med avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna enligt plan har räknats ut som jämna avskrivningar utgående från den ekonomiska livslängden för de materiella tillgångarna. Maskiner och inventarier avskrivs på 3 5 år. Kundfordringar Kundfordringarna har värderats till sitt förväntade realiseringsvärde, som är det ursprungliga faktureringsvärdet med avdrag för osäkra fordringar bland dessa fordringar. Då det finns motiverade bevis för att alla fordringar inte kan indrivas till ursprungliga villkor görs en kreditförlustreservering. Penningmedel Penningmedel består av kontanta medel och bankdepositioner. Avsättningar En avsättning upptas i balansräkningen då bolaget till följd av en tidigare händelse har en existerande juridisk eller reell skyldighet och det är sannolikt att det belopp som skyldigheten gäller kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till finsk valuta till kursen på bokslutsdagen. Intäktsföring av projekt Långfristiga projekt intäktsförs enligt sin färdighetsgrad. Färdighetsgraden har uträknats utgående från de förverkligade timmarna och det uppskattade totala antalet timmar. De timmar som har utförts som underleveransarbeten ingår i antalet timmar. Den förutsedda förlusten på sådana projekt som går med förlust och ingår i orderstocken har i sin helhet bokförts som kostnad. Bokföring av pensioner Pensionsskyddet för bolagets anställda har skötts genom externa pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och de kostnader som hänför sig till räkenskapsperioden grundar sig på uträkningar gjorda av aktuarier. Pensionsutgifterna bokförs som kostnad det år de uppstår. Bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997).

16 16 (43) Pohja Prosessi Oy NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN I noterna till resultaträkningen betyder 2009 räkenskapsperioden och 2008 räkenskapsperioden ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Överlåtelsevinster från anläggningstillgångar AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN OCH FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS Avskrivningar enligt plan Maskiner och inventarier Förändring av avskrivningsdifferensen Maskiner och inventarier Ackumulerad avskrivningsdifferens Ackumulerad avskrivningsdifferens Förändring ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Administrativa kostnader Telefon-, datatrafik- och kontorskostnader Marknadsföringskostnader Resekostnader Representationskostnader Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader sammanlagt Revisorsarvoden Revisionsarvoden Skatterådgivning 5 5 Övriga arvoden 3 0 Sammanlagt 28 18

17 17 (43) Pohja Prosessi Oy 2.4 FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR Avsättning/Garantireserveringar NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 3.1 MATERIELLA TILLGÅNGAR Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift Ökningar 30 Minskningar -346 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar på minskningar 291 Räkenskapsperiodens avskrivning -145 Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Bokföringsvärde VÄSENTLIGA POSTER BLAND ÖVERFÖRDA POSTER Aktiva resultatregleringar Personalkostnader 7 7 Inkomstskatt 19 2 Övriga Sammanlagt Passiva resultatregleringar Marknadsföringskostnader Hyror Löner inklusive sociala kostnader Övriga Sammanlagt

18 18 (43) Pohja Prosessi Oy 3.3 EGET KAPITAL Aktiekapital Aktiekapital Överkursfond Överkursfond Balanserad vinst Dividendutdelning Räkenskapsperiodens resultat Ackumulerade vinstmedel Sammanlagt Uträkning av utdelningsbart eget kapital Balanserad vinst 0 0 Räkenskapsperiodens vinst AVSÄTTNINGAR Avsättning/Garantiavsättningar INKOMSTSKATTER Räkenskapsperiodens skatter Skattefordran Latenta skatteskulder Ackumulerad avskrivningsdifferens Latenta skattefordringar Avsättningar 50 70

19 19 (43) Pohja Prosessi Oy 5. ANSVARSFÖRBINDELSER Belopp som ska betalas på leasningsavtal Belopp som ska betalas följande räkenskapsperiod Belopp som ska betalas senare Sammanlagt NOTER GÄLLANDE PERSONALEN Bolaget sysselsatte i genomsnitt Tjänstemän Arbetare 20 10

20 20 (43) Pohja Prosessi Oy Datering och underskrift Tammerfors 2009 Pentti Johtaja Verkställande direktör Sirpa Hallinto Styrelseordförande Ville Viiksekäs Styrelsemedlem Revisionsanteckning Över utförd revision har i dag getts revisionsberättelse., 2009 TAITO TILINTARKASTUS Oy CGR-sammanslutning CGR Janne Tilintarkastaja

21 21 (43) Pohja Prosessi Oy FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERFIKATIONSSLAG SAMT FÖRVARINGSSÄTTEN Balansbok Dag- och huvudbok Reskontraspecifikationer Lönebokföringens verifikationer Försäljningsfakturor Inköpsfakturor Memorialverifikationer Bankverifikationer Separat inbunden ADB-listor ADB-listor Verifikationsslag 1, som pappersverifikation Verifikationsslag 2, som pappersverifikation Verifikationsslag 3, som pappersverifikation Verifikationsslag 4, som pappersverifikation Verifikationsslag 5, som pappersverifikation

22 22 (43) BILAGA 2 Pohja Prosessi Oy PROJEKTUPPFÖLJNING Projektsamordnare: Anne Aalto Projektens status: Uppskattat avslutningsdatum Totalpris Fakturerat Uppskattat antal timmar Bland erhållna förskott Förverkligade timmar Återstående timmar Arbetspris/h Bör ha in- Projektnamn Inletts Gjort % täktsförts Värme , , ,5 % ,00 0, ,00 1) Energi , , ,3 % , ,33 0,00 2) Utbildning för Energia Oy ,00 0, ,0 % 8 000, ,00 0,00 Vind , , ,0 % ,00 0,00 0,00 3) Tidvatten , , ,6 % , ,86 0,00 4) Måne , , ,0 % ,00 0,00 0,00 Bland aktiva resultatregleringar Observa tioner 1) Av projektuppföljningsprotokollet (har inte bifogats examensmaterialet) framgår att projektet följer tidtabellen och antalet timmar överensstämmer med det budgeterade. 2) Av projektuppföljningsprotokollet (har inte bifogats examensmaterialet) framgår att man vid planeringen av projektet glömde att beakta kundens föråldrade verksamhetsomgivning. Därför kommer projektet att gå med förlust. Det verkliga arbetet kommer att ta timmar och priset borde därmed vara euro, det vill säga att projektet kommer att gå euro med förlust. 3) I juni har cirka 100 timmar reklamarbete köpts som underleverans för projektet. Arbetet utfördes i juni-juli. Dessa timmar ingår i de uppskattade timmarna. 4) Detta projekt gällde kundens fabrik i Kimito och enligt det ursprungliga avtalet skulle det avslutas Kunden ville utveckla projektet så att det också omfattade fabriken i Bjärnå. Fabrikerna är olika till sin karaktär och Pohja Prosessi Oy har inte erfarenhet av en motsvarande fabrik. Inget skriftligt avtal om utvidgning av projektet har ingåtts med kunden.

23 23 (43) GRANSKNINGSPLAN BILAGA 3 Konto Ställningstagande till bokslutet Verksamhetsrisk Kontrollrisk Helhetsrisk Granskningsplan Projektintäkter Fullständighet, korrekthet och händelse Hög Hög Hög Karaktär: Materialgranskningsåtgärd; detaljerad granskning Tidsmässigt: Bokslutet Omfattning: Kontrollera att intäkterna i bokföringen för hela året stämmer överens med den Exceluppföljning som projektsamordnaren har gjort Dokumentera och dra en slutsats. Karaktär: Materialgranskningsåtgärd; analytisk granskning Tidsmässigt: Bokslutet Omfattning: Analysera försäljningens och bidragets utveckling på månadsnivå jämfört med föregående år. Ta ställning till ologiska siffror. Om du observerar ologiska siffror i utvecklingen för försäljningen och/eller bidraget, diskutera detta med projektchefen och verifiera det han säger med händelserna i bokföringen. Dokumentera och dra en slutsats. Karaktär: Materialgranskningsåtgärd; detaljerad granskning Tidsmässigt: Bokslutet Omfattning: Härled timmarna i projektsamordnarens uppföljning till Hour-systemet. Vid avvikelser, utred orsaken. Dokumentera och dra en slutsats.

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Fiskeområdenas ekonomiförvaltningsprojekt I Mikko Airaksinen och Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K S I Ä 6 B /

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer