Första kvartalet 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första kvartalet 2013"

Transkript

1 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0). Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till 0,40 SEK (0,01). Stille tecknade globalt distributionsavtal med GE Healthcare. Fabriksfastighet i Eskilstuna avyttrades och hyresavtal tecknades för ny fabrik. Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Stille grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stille AB är listat på First North med Remium AB som Certified adviser och likviditetsgarant.

2 VD Kommentar Första kvartalet 2013 Koncernens försäljning minskade med tre procent under kvartalet. Verksamheten relaterad till imagiq påverkades negativt av interna administrativa förseningar hos vår enskilt största kund i Europa, vilket medförde att vi stod utan försäljning genom dem under hela första kvartalet. Inom affärsområde kirurgi påverkades försäljningen negativt främst av den fortsatta låga efterfrågan i Sydeuropa. Vi rapporterar ett positivt kvartalsresultat om 2,0 MSEK (0,0) tack vare fortsatt sänkta administrativa kostnader och försäljning av vår fabriksfastighet i Eskilstuna. Vår strategi ligger fast med mål att skapa långsiktig tillväxt, hållbar lönsamhet och aktieägarvärden genom utveckling av instrumentaffären mot kirurgiska tillväxtmarknader, förnyade satsningar på produkt- och affärsutveckling samt renodling av vår affär med fokus främst mot marknaderna i USA, Norden och Japan. imagiq Vi inledde året med att teckna ett nytt globalt, ickeexklusivt Strategic Supplier Alliance Agreement med GE Healthcare. På grund av interna administrativa förseningar hos vår största kund i EMEA så frisläpptes inte imagiq2 på Europamarknaden förrän i april, vilket påverkade försäljningen negativt i Europa under hela första kvartalet. Efter kvartalets utgång inleddes försäljningen och vi vann snabbt flera viktiga affärer i England och Frankrike. På USA-marknaden ökade försäljningen under kvartalet med 55%, drivet av affärer genom GE och Philips Healthcare. Den globala introduktionen av imagiq2 fortsätter planenligt. Under kvartalet lanserades bordet i Japan med efterföljande beställningar och leveranser. Vi fortsätter att bredda våra säljkanaler och har under kvartalet tecknat ytterligare nya distributionskontrakt inom EMEA. Under kvartalet genomfördes studier i USA som påvisade att nya imagiq2 kan sänka den farliga röntgenstrålningen med upp till 20%, relativt första generationens imagiq. Vi sätter därmed branschens nya standarder, helt i linje med de internationella myndighetskrav som syftar till att minska de farliga röntgenstråldoserna i vården. Instrument Försäljningen inom affärsområde Kirurgi föll under det första kvartalet hänförligt till fortsatt svag efterfrågan på våra traditionellt starka marknader i Sydeuropa. I USA fortsätter våra satsningar och vi har växlat upp med ett nytt partnerskap som ger oss access till hela den Nord- och Sydamerikanska plastikkirurgiska marknaden. Distributionssamarbetet har samtidigt avslutats med Eriem Surgical. Inom ramen för vår strategiska inriktning mot plastikoch ortopediskkirurgi har nya exklusiva avtal tecknats 2

3 Philip Siberg VD och koncernchef som komplement på den Svenska marknaden. I slutet av kvartalet inleddes försäljning av bröstimplantat från tyska POLYTECH Health & Aesthetics GmbH och benimplantat från finska Bioretec Ltd. Sonesta Försäljningen ökade med 26% under kvartalet tack vare stark efterfrågan i såväl EMEA och USA. Under kvartalet har vi flyttat hem produktion från externa partners i USA och konsoliderat denna till vår egen produktionsenhet i Eskilstuna. Övrigt Under våren såldes vår 60-åriga fabriksfastighet i Eskilstuna och vi avser flytta in i nybyggd produktionsanläggning i Torshälla till årsskiftet 2013/2014. Den nya fabriken skapar förutsättningar för tillväxt och högre produktionseffektivitet. Efter periodens utgång tecknades ett intentionsavtal om att förvärva aktier i danska Caretag Aps. Bolaget utvecklar och säljer unika system för individuell spårbarhet, verifiering och märkning av bland annat kirurgiska instrument baserat på så kallad RFID teknik. Vi har beslutat att inte fullfölja affären genom förvärv av aktier, utan utreder istället ett utvecklings- och affärssamarbete med lägre riskexponering och större frihetsgrader för Stille. De satsningar och förändringar som löpande genomförs i bolaget fortsätter att ha ett tydligt mål; skapa lönsam tillväxt i Stille. Jag har fortsatt respekt för vår stora beroende av internationella partners vilket gör oss känsliga för svängningar i efterfrågan. Genom kraftfulla satsningar på marknad och sälj, rätt organisation och en konkurrenskraftig produktportfölj bygger vi nu nya Stille. Vi gör det med Surgical Perfection. For Life. Bruttomarginalen inom affärsområde Patientpositionering påverkades negativt under kvartalet. Den försämrade marginalen är främst hänförligt till högre kostnader och produktionseffektivitet i och med den inledande tillverkningen av imagiq2. Vi fortsätter att målmedvetet satsa på USA-marknaden. Under kvartalet ökade försäljningen i USA med 38%. Som ett led i denna långsiktiga satsning har jag efter periodens utgång stationerat mig på dotterbolaget i Chicago tillsvidare och även tillträtt rollen som US General Manager. Stockholm 28 maj 2013 Philip Siberg Verkställande Direktör 3

4 Stille i korthet Stille grundades 1841, och är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord till ledande kirurger världen över. Stilles affärsidé är att med kirurgens och patientens behov i fokus utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska produkter som förenklar och förbättrar vårdprocessen för patient, läkare och sjukhuset eller kliniken med visionen att vara kirurgens första val. Stilles erbjudande består av ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden Kirurgi och Patientpositionering. Inom affärsområde Kirurgi har Stille ett komplett erbjudande av handsmidda kirurgiska instrument för all öppen kirurgi, med särskilt fokus på ortopedi samt rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Instrumenten kännetecknas av den gracila design och unika känsla som har gjort Stille till en välkänd och uppskattad leverantör bland ledande kirurger världen över. Inom affärsområde Patientpositionering erbjuder Stille två huvudgrupper av procedurspecifika specialbord för hjärt-/kärlkirurgi samt gynekologi, urologi och urodynamiska undersökningar. Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet och ergonomi samt en strävan efter estetiskt tilltalande design. Stille erbjuder utöver egentillverkade produkter även produkter från andra välkända och innovativa tillverkare. Genom dessa samarbeten kan Stille tillhandahålla kompletta produktlinjer med genomgående samma höga krav på funktion och kvalitet. Under 2012 omsatte koncernen 88 MSEK och hade 52 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL. 4

5 Stillekoncernen, första kvartalet 2013 SEGMENTENS NETTOOMSÄTTNING OCH BRUTTOVINST (LÖNSAMHETSMÅTT) BELOPP I TSEK JAN-MAR 2013 JAN-MAR 2012 JAN-DEC 2012 Nettoomsättning - Patientpositionering Nettoomsättning - Kirurgi Summa koncernens nettoomsättning Bruttovinst - Patientpositionering Bruttovinst - Kirurgi Summa koncernens bruttovinst (för rapporterbara segment) Ofördelade koncerngemensamma kostnader Finansnetto Resultat före skatt Koncernens nettoomsättning och bruttovinst redovisas inom två segment, Patientpositionering och Kirurgi. Ingen försäljning mellan segmenten förekommer. Försäljnings- forskning & utvecklings- och administrationskostnader, övriga rörelseintäkter och kostnader samt finansiella poster och skatt redovisas koncerngemensamt. Nettoomsättning Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 22,9 MSEK (23,6), vilket är en minskning med 3,0%, justerat för valuta uppgick minskning till 0,9%. Minskningen är hänförlig till båda affärsområdena. Resultat Bruttovinsten för första kvartalet uppgick till 8,3 MSEK (9,6). Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 2,0 MSEK (0,1). Bruttovinstmarginalen uppgick till 36,1% (40,6). Den försämrade marginalen är främst hänförligt till högre kostnader och produktionseffektivitet i och med den inledande tillverkningen av imagiq2. Koncernens rörelsekostnader för kvartalet uppgick till 6,3 MSEK (9,5) varav 5,8 MSEK (5,1) avsåg försäljningskostnader och 3,0 MSEK (4,1) avsåg administrationskostnader, inga övriga rörelseomkostnader. Koncernens rörelseintäkt för perioden var 2,5 MSEK (0) hänförligt till försäljning av fastigheten. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,9 MSEK (0,0). Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 MSEK (0,0). Resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK (0,01) före och efter utspädning. 5

6 Kassaflöde För första kvartalet, uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till -1,2 MSEK (-4,4). Rörelsekapitalet ökade under kvartalet med 3,9 MSEK, främst till följd av högre kundfordringar med 2,5 MSEK samt lägre rörelseskulder med 3,0 MSEK. De högre kundfordringarna beror på den högre försäljningen under senare delen av kvartalet. Lagernivån har minskat med 0,8 MSEK (0,3). Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 0,9 MSEK (1,2). Nettoomsättning TSEK Finansiell ställning Nettoskulden uppgick per den 31 mars till 5,8 MSEK medan det för föregående år fanns en nettoskuld på 8,7 MSEK. Koncernens soliditet uppgick till 60,8 procent (58,2) jan-mars Q1 april-juni Q2 juli-sept Q3 okt-dec Q4 Koncernens egna kapital var vid periodens utgång 40,0 MSEK (40,0). Koncernen har en checkräkningskredit om 10,0 MSEK, som var utnyttjade med 5,1 MSEK per den 31 mars, för föregående år samma period var krediten utnyttjad med 8,7 MSEK. Koncernens kortfristiga räntebärande skulder uppgick per den 31 mars till 5,6 (9,0), MSEK, vilket består av kort del räntebärande leasingskuld om 0,5 MSEK samt 5,1 MSEK (8,7) utnyttjad rörelsekredit. Vid periodens utgång hade bolaget långfristiga räntebärande skulder på sammantaget 1,3 MSEK (1,3), vilket är hänförligt till leasing- skuld av bilar. Koncernens finansnetto för första kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (-0,1). Rörelseresultat (EBIT) TSEK Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för första kvartalet till -0,4 MSEK (0,5) MSEK, hänförlig till avyttring av fastighet och för immateriella anläggningstillgångar till 0,0 MSEK (2,7). Avskrivningar Kvartalets totala avskrivningar uppgick till 0,8 MSEK (0,5). Avskrivningarna uppgick till 0,3 MSEK avseende materiella anläggningstillgångar samt 0,5 MSEK för immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten TSEK jan-mars Q1 april-juni Q2 juli-sept Q3 okt-dec Q Skatt För första kvartalet fanns inga skattekostnader, ej heller för samma period föregående år. Koncernen hade per 31 december 2012 ett ackumulerat underskottsavdrag om 81,0 MSEK, varav 73,5 MSEK är direkt hänförligt till moderbolaget Ställda panter och eventualförpliktelser Inga förändringar har skett i ställda panter och eventualförpliktelser hittills under året jan-mars Q1 april-juni Q2 juli-sept Q3 okt-dec Q4 6

7 Personal Medelantalet anställda i koncernen för första kvartalet uppgick till 55 personer (58). Per den sista mars var 53 personer (58) anställda i koncernen. Personaloptionsprogram Vid full konvertering av det beslutade optionsprogrammet av utgivna och gällande optionsrätter kommer antalet aktier uppgå till aktier. Totalt antal tilldelade personaloptioner uppgår per den 31 mars 2013 till stycken. Det beslutade personaloptionsprogrammet under 2010 omfattar totalt personaloptioner, som kan tilldelas fram t.o.m. 31 december För att kunna säkerställa fullgörandet av detta åtagande samt kassaflödesmässig säkring har totalt teckningsoptioner emitterats. Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 31 mars 2013 varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet. För full beskrivning av programmet se Stilleaktien Stilleaktien är noterad på First North. För aktien betalades under perioden 1 januari 31 mars 2013 som högst 9,60 SEK den 9 januari 2013 och som lägst 7,45 SEK den 31 januari De största ägarna är Linc Invest AB 39,81 procent, Garden Growth Capital LLC 17,92 procent, och Philip Siberg med 7,25 procent som sammantaget står för 64,98 procent. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget för första kvartalet uppgick till 20,6 MSEK (25,0). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2,1 MSEK (3,7). Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 2,1 MSEK (3,7). Balansomslutningen uppgick till 61,0 MSEK (65,5), varav eget kapital utgjorde 37,7 MSEK (38,5). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentliga uppskattningar och bedömningar samt risker och riskhantering finns beskrivna i årsredovisningen för år 2012 i not 1 och 2. Inga väsentliga förändringar har uppkommit därefter. Väsentliga händelser under kvartalet Stille tecknar ett Strategic Supplier Alliance Agreement med OEC Medical Systems Inc, ett bolag inom GE Healthcare. Det globala avtalet ger GE rätten att även sälja och marknadsföra Stilles nya portfölj av genomlysningsbara operationsbord och lösningar på icke-exklusiv basis. Stille har tecknat avtal med Frost Maskin om att bygga en ny fabrik i Torshälla och samtidigt sålt nuvarande fabriksfastigheten i Eskilstuna. Stille övergår till att hyra befintlig fabrik under perioden till den nya fabriken är i drift, även där kommer Stille hyra. Väsentliga händelser efter periodens utgång Vid Stilles Årsstämma den 25 april 2013 beslutades bland annat att genom omval utse Bengt Julander, Lars Kvarnhem och Anders Dahlberg, samt genom nyval utse David Jern, till ordinarie styrelseledamöter. Genom nyval utsågs Bengt Julander till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tidigare styrelseordförande Ulf Rosén avböjde omval. David Jern är styrelseledamot i Unimedic AB, Abilia AB, BioSwed AB samt Gotec AB. Han har tidigare erfarenhet som managementkonsult och investeringsansvarig inom vård-, medicinteknik och läkemedelssektorn samt VD i mindre och mellanstora skandinaviska bolag Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsstämman beslöt att genom omval utse ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers AB till bolagets revisor med Hans Jönsson som ansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. Årsstämman beslöt att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen. Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier och /eller konvertibla skuldebrev. Efter periodens utgång tecknades ett intentionsavtal om att förvärva aktier i danska Caretag Aps. Bolaget utvecklar och säljer unika system för individuell spårbarhet, verifiering och märkning av bland annat kirurgiska instrument baserat på så kallad RFID teknik. Ledningen i Stille har beslutat att inte fullfölja affären genom förvärv av aktier, utan utreder istället ett strategiskt utvecklings- och affärssamarbete med lägre riskexponering och större frihetsgrader. Som tidigare kommunicerats och i linje med bolagets strategiska plan så utvärderas löpande möjligheterna att avyttra verksamheten relaterad till Sonesta. Processen fortlöper och de anläggningar som i och med det kan komma att beröras och klassificeras om som anläggningstillgångar innefattar främst goodwill och lager. Framtidsutsikter Mot bakgrund av de kraftiga svängningarna i marknadsläget under är den kortsiktiga utvecklingen för Stille svårbedömd. Vi har dock ingen information som tyder på att utvecklingen under senaste kvartalet skulle förändras, och på längre sikt gör vi också bedömningen att försäljningsstrategierna i kombination med förstärkningen av försäljningsorganisationen, Stilles varumärke och bolagets produkter utgör en god grund för tillväxt och lönsamhet. 7

8 Affärsområde Patientpositionering Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet till 12,0 MSEK (12,3) Bruttovinstmarginalen uppgick till 26,3 procent (34,4) Stille utvecklar och tillverkar procedurspecifika specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi, urologi, ultraljudsundersökningar och urodynamiska undersökningar. Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet och ergonomi, samt en strävan efter estetiskt tilltalande design. Sonesta är Stilles program för undersökningsbord som marknadsförs till specialister främst inom urodynamisk diagnos, men även inom urologi och gynekologi. imagiq2 är Stilles mest avancerade bordsprodukt, och är ett genomlysningsbart operationsbord för minimalinvasiv kärlkirurgi. Genom sin unika kombination av funktioner t ex panorerings- och tiltningsmöjligheter ökar imagiq2 säkerheten och förkortar tiden vid minimalinvasiva, kateter- eller endoskopiskt baserade kärloperationer. Nettoomsättning Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet till 12,0 MSEK (12,3), vilket motsvarar en minskning med 2,4%. Den minskade försäljningen jämfört med föregående år är hänförlig ImagiQ på EMEA marknaden. Affärsområdet svarar för 52,5 % (52,2) av nettoomsättningen för kvartalet. Resultat För första kvartalet uppgick bruttovinsten till 3,2 MSEK (4,2). Bruttovinstmarginalen har försämrats med 8,1 procentenheter, till 26,3 % (34,4). Den försämrade marginalen är främst hänförligt till högre kostnader och produktionseffektivitet i och med den inledande tillverkningen av imagiq2. 55,7% imagiq 44,3% Sonesta NYCKELTAL PATIENTPOSITIONERING TSEK JAN-MAR 2013 JAN-MAR 2012 JAN-DEC 2012 Nettoomsättning, Sonesta Nettoomsättning, imagiq Totalt Bruttovinst Bruttovinstmarginal, % 26,3 34,4 31,2 8

9 Affärsområde Kirurgi Nettoomsättningen uppgick för fjärde kvartalet till 10,9 MSEK (11,3) Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,9 procent (47,5) Stilles kirurgiska instrument är allmänt ansedda av läkare att hålla högsta kvalitet. Tack vare den manuella tillverkningsprocessen, som börjar med smide av noga utvalda rundstålämnen, kännetecknas instrumenten av såväl mycket god hållbarhet som bästa känsla för användaren. Stille strävar efter att varje instrument skall kännas som en förlängning av kirurgens hand när han eller hon opererar. Stilles instrument är lämpliga för alla former av öppen kirurgi, men våra prioriterade behandlingsområden är ortopedi och plastikkirurgi. Båda dessa områden ställer höga krav på de egenskaper som kännetecknar ett instrument från Stille, och bedöms dessutom vara tillväxtområden i framtiden Nettoomsättning Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet till 10,9 MSEK (11,3), vilket motsvarar en minskning med 3,6%. Den minskade försäljningen är hänförlig till framför allt agentur och OEM produkter. Affärsområdet svarar för 47,5 % (47,8) av nettoomsättningen för kvartalet. Resultat För första kvartalet uppgick bruttovinsten till 5,1 MSEK (5,4). Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,9% (47,5). Den något sämre bruttomarginalen beror främst på förändring i produktmix. NYCKELTAL KIRURGI TSEK JAN-MAR 2013 JAN-MAR 2012 JAN-DEC 2012 Nettoomsättning Bruttovinst Bruttovinstmarginal, % 46,9 47,5 47,6 9

10 Resultaträkning i koncernen BELOPP I TSEK JAN-MAR 2013 JAN-MAR 2012 JAN-DEC 2012 Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forskning och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Resultat efter skatt därav hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, SEK Före och efter utspädning 0,40 0,01-0,40 Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 31 mars varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet. Rapport över totalresultat i koncernen BELOPP I TSEK JAN-MAR 2013 JAN-MAR 2012 JAN-DEC 2012 Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet Totalresultat efter skatt - därav hänförligt till moderbolagets aktieägare Totalresultat per aktie, SEK före och efter utspädning 0,40-0,05-0,46 10

11 Rapport över finansiell ställning i koncernen BELOPP I TSEK MAR 2013 MAR 2012 DEC 2012 Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Rapport över kassaflöden för koncernen BELOPP I TSEK JAN-MARS 2013 JAN-MARS 2012 JAN-DEC 2012 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av lager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Summa förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv (-)/ avyttring (+) av immateriella anläggningstillgångar Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av checkkredit Förändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut Rapport över förändringar i eget kapital i koncernen BELOPP I TSEK Aktiekapital EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Ansamlad förlust Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 mars Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet 0 0 Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 mars

13 Koncernen, nyckeltal BELOPP I TSEK JAN-MAR 2013 JAN-MAR 2012 JAN-DEC 2012 Nettoomsättning Nettoomsättningstillväxt, % -3,0-1,8-2,1 Bruttovinst Bruttovinstmarginal, % 1 ) 36,1 40,6 39,7 Avskrivningar / nedskrivningar Rörelseresultat (EBIT) 2) Rörelsemarginal, % 3) 8,5 0,6-0,9 Resultat efter skatt Totalresultat efter skatt Genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning (st) Antal aktier, före och efter utspädning (st) Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 4) 0,40 0,01-0,40 Totalresultat per aktie före och efter utspädning, SEK 5) 0,40-0,05-0,46 Soliditet, % 6) 60,8 58,2 57,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) 7) Eget kapital Eget kapital per aktie, före och efter utspädning, SEK 8) 8,29 8,28 7,88 Avkastning på eget kapital, % 9) 5,0 0,1-6,9 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 10) 4,3 0,3-1,1 Antal anställda 11) Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 31 mars 2013 varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet. Definitioner 1) Bruttovinstmarginal i procent av omsättningen. 2) Rörelseresultatet (EBIT) utgörs av resultatet före finansiella poster och skatt. 3) Rörelsemarginalen (EBIT) har beräknats som rörelseresultatet (EBIT) uttryckt i procent av nettoomsättningen under perioden. 4) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning. 5) Totalresultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 6) Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av summa tillgångar i balans räkningen. 7) Nettokassa/nettoskuld utgörs av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar samt kassa och bank. 8) Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier före och efter utspädning vid periodens slut. 9) Avkastning på eget kapital utgörs av resultatet efter skatt i procent av vägt genomsnittligt eget kapital. 10) Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital utgörs av summa tillgångar minskade med icke räntebärande avsättningar och skulder. 11) Antal anställda utgörs av genomsnittet av antal antällda vid utgången av perioden. 13

14 Moderbolagets resultaträkning BELOPP I TSEK JAN-MAR 2013 JAN-MAR 2012 JAN-DEC 2O12 Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forskning och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Resultat efter skatt Rapport över totalresultat i moderbolaget BELOPP I TSEK JAN-MAR 2013 JAN-MAR 2012 JAN-DEC 2O12 Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat efter skatt

15 Moderbolagets balansräkning BELOPP I TSEK MAR 2013 MAR 2012 DEC 2012 Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Materiella anläggningstillgångar Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Räntebärande skulder Avsättningar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 Noter NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 och, vad gäller moderbolaget, RFR 2. Från och med 2010 tillämpar koncernen den omarbetade standarden IFRS 3, Rörelseförvärv samt den ändrade standarden IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. I övrigt använder sig koncernen av samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som tillämpats i årsredovisningen för NOT 2 EFFEKTER AV ÄNDRADE UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Viktiga uppskattningar och bedömningar framgår av not 1 i årsredovisningen för Inga förändringar har gjorts av dessa som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på den aktuella delårsrapporten. NOT 3 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Stilles närståendekrets och omfattningen av transaktioner med närstående beskrivs i not 27 i årsredovisningen för Inga transaktioner har genomförts under året, mellan Stille och närstående, som har haft någon väsentlig inverkan på bolagets ställning och resultat. 16

17 Undertecknande Delårsrapporten har avgivits efter bemyndigande av styrelsen. Solna den 28 maj 2013 Philip Siberg VD- och koncernchef Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av Stilles revisorer. 17

18 Stille AB (publ) Gustav III:s Boulevard 42 SE Solna, Sweden Phone: Fax: TIDPUNKTER FÖR FINANSIELL INFORMATION 2013 Första kvartalet maj 2013 Andra kvartalet aug 2013 Tredje kvartalet nov 2013 Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké feb 2014 Årsredovisning 2013 mars 2014 NÄRMARE UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV: Philip Siberg, VD och koncernchef, tel +46 (0) E-post: Carin Jakobson, Ekonomi och finansdirektör tel +46 (0) E-post: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Stille AB (publ.) själv valt att offentliggöra eller är skyldig enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2013 klockan (CET). Surgical Perfection. For life.

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 14,0 % Utdelning per aktie föreslås till 4,15 kr (4,15) motsvarande 989 Mkr (989)

medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 14,0 % Utdelning per aktie föreslås till 4,15 kr (4,15) motsvarande 989 Mkr (989) Getingekoncernen Bokslutskommuniké 2013 Rapportperioden januari december Orderingången ökade med 4,0 % till 25 395 Mkr (24 416), organiskt ökade orderingången med 4,0 % Nettoomsättningen ökade med 4,3

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer