ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 Sundbybergs stad sundbybergs stad 1

2 Årsredovisning SUNDBYBERGs STAD 2 sundbybergs stad

3 Innehåll Den politiska ledningen har ordet...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Årets resultat...13 Intäkter och kostnader...18 Arbetsgivarfrågor inom Sundbybergs stad Miljöarbete i staden Förvaltningsområde för finska Finansiell analys Verksamhetsberättelser...33 Kommunstyrelse...33 Grundskole- och gymnasienämnd Förskolenämnd Individ- och omsorgsnämnd...44 Äldrenämnd Kultur- och fritidsnämnd...51 Stadsbyggnads- och miljönämnd...53 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd...60 Revision Prioriterade mål för alla nämnder Uppföljning av nämndmål Investeringar...98 Upphandlingar Stadens bolag och kommunalförbund Kommunkoncernen Sundbybergs stad Sundbybergs stadshus AB Norrenergi & Miljö AB Norrenergi AB Kommunalförbundet Norrvatten Ekonomiska rapporter Kommunen Noter, kommunen Koncernen Noter, koncernen Fem år i sammandrag Redovisningsprinciper Förklaringar av begrepp Revisionsberättelse för Sundbybergs stad 2013 Grafisk form: Ingse & Co AB Omslag: Sundbybergs stad Omslagsfoto: Susanne Kronholm sundbybergs stad 3

4 Den politiska ledningen har ordet 2012 var minst sagt ett händelserikt år. Sundbyberg fortsätter att växa i rekordsnabb takt snabbast i landet den senaste femårsperioden. I april månad kunde vi välkomna vår medborgare nummer och på årets sista dag hade vi blivit nästan 800 sundbybergare till. Bakom vår snabba tillväxt ligger mycket hårt arbete men också otroligt många engagerade människor som är med och utvecklar denna stad. Under 2012 har medborgardialog stått högt på agendan. Flera spännande metoder för att öka delaktigheten i vår samhällsplanering har använts. I Hallonbergen Ör har boende och lokala aktörer fått ge sitt perspektiv på områdenas utvecklingsbehov i samverkansprojektet Parklek, lett av konstnären Kerstin Bergendal. Efter personliga samtal, workshopar och utställning på Marabouparken går nu projektet in i nästa fas där erfarenheterna tas om hand. För att stimulera ungas engagemang och ansvarstagande testades även metoden medborgarbudget under året, då unga i Hallonbergen fick fatta beslut om en investering på kronor. Det vinnande förslaget var en ny idrottsanläggning för spontanidrott. Arbetet med likabehandlingsfrågor är aktivt i staden och i år lade vi in ytterligare en växel. För att öka kun skapen om jämställdhetsintegrering har förtroendevalda och anställda utbildats och nätverk har etablerats för att få fart på arbetet. Det pågår nu utvecklingsarbeten för jämställdhet i alla stadens nämnder. På Hallonbergens bibliotek och kulturverksamheten Aggregat har personalen utbildats i HBT-frågor och normkritik i RFSL:s regi, i syfte att skapa en öppen och inkluderande verksamhet. Resultatet blev en HBT-certifiering landets första för kulturverksamheter vilket vi är mycket stolta över. Det är ett viktigt led i vårt arbete för en jämlik och jämställd stad där alla medborgare ska känna sig välkomna och väl bemötta. Ett annan viktig del i det arbetet handlar om tillgänglighet. I Sundbyberg ska alla oavsett funktionsnedsättning ha möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor. Vilka utvecklingsområden staden ska fokusera på har under året diskuterats med organisationer för personer med funktionsnedsättning och resulterat i ett unikt handslag, en överenskommelse för kommande års arbete. Under 2012 färdigställdes 575 nya bostäder i Sundbyberg. Det placerar oss i topp i länet. Flera nya spadtag togs också, bland annat till det som ska bli Sveriges högsta trähus som byggs av Folkhem i Strandparken. Vid Sundbybergs strand sattes även spaden i jorden för Riksbyggens brf Landmärket som kommer att bli områdets högsta hus på 16 våningar. I Sundbyberg är mer än en fjärdedel av nyproduktionen hyresrätter vilket är särskilt viktigt med tanke på rådande bostadsmarknad i regionen. Vi har också ambitionen att leverera 220 studentlägenheter inom de närmsta två åren. I en växande stad behövs fler platser för människor att mötas. Därför är det extra glädjande att dörrarna till det nya stadsbibliotek i Signalfabriken nu har slagits upp. Två våningar och 400 kvadratmeter större i nyrenoverade industrilokaler från 1800-talet. Vi har också fattat beslut om att öppna ett allaktivitetshus med plats för möteslokaler, kanslilokaler, konserter och andra kreativa verksamheter. Ett steg i rätt riktning för att staden ska ha ett starkt och rikt föreningsliv. När vi blir fler sundbybergare behöver vi självklart också fler platser inom förskola och skola. I år påbörjades bygget av en ny förskola och skola i Stora Ursvik som efter en namntävling döptes till Kymlingeskolan. Beslut fattades också om en ny förskola i Ör. Vi kan glatt konstatera att vi även i år kunnat erbjuda alla barn plats i förskolan inom tre månader. Det är ett väldigt gott arbete i en stad som växer så snabbt. Nu fortsätter planeringen för fler ny- och utbyggnationer för att möta det växande behovet. Som ett viktigt steg i Sundbybergs arbete mot barnfattigdom fattade vi beslut om att alla förskolans och skolans aktiviteter ska vara avgiftsfria. Alla aktivitetskostnader samt matsäck täcks numera av förskolan eller skolan och inga extra ersättningar får efterfrågas från vårdnadshavare. Arbetet för att ta ett helhetsgrepp om barns situation i vår stad leds av Sundbybergs stads barnråd. Beslut om att starta stadens första nattöppna förskola, nattis, fattades också i år. Portarna slås upp våren 2013 och möjliggör för alla föräldrar att få barnomsorg när de behöver även helger. I Sundbyberg ska ingen behöva avstå från att jobba för att man saknar förskoleplats till sina barn. Vi har också startat en kvällsskola för niondeklassare som riskerar att inte få fullständiga slutbetyg från grundskolan. En direkt satsning för att höja resultaten i skolorna och göra fler ungdomar behöriga till gymnasiet. Sedan tidigare erbjuds även hjälp med läxläsning på kvällstid till en bredare målgrupp. Vår uppskattade sommarjobbsgaranti utökades i år till att även omfatta elever i gymnasiets andra år. 575 ungdomar i niondeklass och gymnasiets första och andra år tog chansen att samla på sig värdefull arbetslivserfarenhet och tjäna egna pengar. Jobben återfanns till hälften inom kommunala verksamheter och till hälften inom näringsliv och förenings- 4 sundbybergs stad

5 liv. Alla som sökte fick jobb. Ett trettiotal ungdomar erbjöds jobb efter avslutat sommarjobb, vilket är särskilt glädjande. Inom äldreomsorgen fortsatte planeringen för fler mindre äldreboenden. Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes i hemtjänsten med följd att Sundbybergs äldre nu kan välja utförare, i kommunal eller privat regi. I samarbete med kultur och fritidsförvaltningen genomfördes seniorkollo under sommaren, utökat till två perioder. Ett intensivt kvalitetsarbete har också gjorts där personalen bland annat genomgått bemötandeutbildning. Sundbybergs stad har en välskött och god ekonomi och är fortsatt lånefri. Årets resultat på -4,4 miljoner kronor kan huvudsakligen förklaras med uppskjutna exploateringsintäkter. När vi nu går in i 2013 gör vi det med vind i seglen som en växande stad i framkant. Vi vill rikta ett särskilt stort tack till alla medarbetare för ett viktigt och väl utfört arbete för stadens och medborgarnas bästa. Vi vill också tacka alla sundbybergare för ert engagemang. Tillsammans gör vi det möjligt att fortsätta utvecklingen av vårt charmiga Sundbyberg, där staden är som bäst. Jonas Nygren (S) kommunstyrelsens ordförande Siyamak Sajadian Sasanpour (MP) vice ordförande kommunstyrelsen Bengt Sjöholm (KD) gruppledare Stefan Bergström (C) gruppledare sundbybergs stad 5

6 Sammanfattning Sundbybergs stads invånarantal ökade under 2012 med personer och uppgick vid årets utgång till personer. Befolkningsökningen på 3,2 procent var den största i riket. Befolkningsprognosen innebär också ökade behov av utbyggnader av flera verksamheter och anläggningar. 575 nya bostäder färdigställdes för inflyttning under Huvuddelen av dem i centrala Sundbyberg. Den enskilt största utbyggnaden sker i den nya stadsdelen Ursvik. Utbyggnaden påbörjades Vid utgången av 2012 hade inflyttning skett i omkring 560 bostäder av de mer än som är planerade. Ekonomin Staden redovisar ett ekonomiskt underskott 2012 på -4,4 mnkr (2011: 167 mnkr). För båda åren innehåller årsredovisningarna intäkter av engångskaraktär, framför allt markförsäljningar (vilka är en förutsättning för stadens expansion) men också statsbidrag, som getts till alla landets kommuner och landsting på lika villkor, till följd av finanskrisen. Sundbyberg har även fått bidrag i kostnadsutjämningssystemet på grund av den kraftiga befolkningstillväxten under flera år. Befolkningsökningen har bidragit till ökade skatteintäkter. Skattesatsen har varit oförändrad 19:03 kronor (eller procent av 100 kronor beskattningsbar inkomst). Med det resultat som redovisas för 2012 uppnår staden balanskravet men inte god ekonomisk hushållning. Staden har efter slutamortering under 2010, inga lån. Soliditeten är god och på en högre nivå än genomsnittet för länets kommuner. Investeringarna uppgick till 241 mnkr och avsåg framför allt verksamhetslokaler och infrastruktur. Staden har pensionsåtaganden på 672 mnkr och borgensåtaganden på mnkr. För att förbereda staden på kommande pensionsutbetalningar finns en kapitalförvaltning med ett bokfört värde vid årets utgång på 153 mnkr. Kommunkoncernen Kommunkoncernen Sundbybergsstad redovisar ett resultat för 2012 på 236,5 mnkr (2011: 254,7 mnkr). I resultatet ingår jämförelsestörande poster på 195,2 mnkr (2011: 156,9 mnkr). Arbetslösheten Arbetslösheten i Sundbyberg uppgick vid årets utgång till personer (2011: 983 personer), vilket relativt sett är högre än genomsnittet i såväl länet som riket. Flera arbetsmarknadspolitiska åtgärder har genomförts. Trots detta har kostnaderna för försörjningsstödet legat på en relativt hög nivå. Miljöarbete Sundbybergsstad arbetar med miljöfrågor utifrån staden miljöledningssystem och den plattform som uttrycks i stadens klimat- och hållbarhetspolicy. Staden har fokuserat på energieffektivisering, hållbara transporter, minskad resursförbrukning och förändrad livsstil. Nämnder och verksamheter Kommunstyrelsen och fullmäktige har fattat flera strategiska beslut avseende detaljplaner, exploaterings-, genomförande- och hyresavtal. Bland styrande dokument kan nämnas handslag med organisationer för personer med funktionsnedsättning. Investeringar har gjorts i bl.a. projektet Rissne Hallonbergen Ör, vattentornet, Stora Ursvik 2A och Stora Ursvik 2E (varav merparten avser utjämningsfonden). Grundskole- och gymnasienämnden har gjort särskilda satsningar i syfte att kort- och långsiktigt öka elevernas måluppfyllelse, främst med fokus på gymnasiebehörigheten. Det har handlat om såväl riktad resursfördelning i form av socioekonomiskt bidrag som metod- och kompetensutveckling i specifika ämnen. Kompetenskartläggning av samtliga lärare och pedagoger i grund- och gymnasieskolan har genomförts för att skapa handlingsberedskap kopplat till den nya skollagen. Kommunens matematikprojekt har fortsatt och har bedrivits i samarbete med Nationellt centrum för matematik, NCM. En ny organisationsstruktur har beslutats för grundskolan till kommande läsår. Beslut har tagits om att starta en sammanhållen grundsärskola. En kompletterande kvällsskola har startats som riktas till elever som riskerar att inte nå målen i årskurs nio. Ett webbaserat system, Skolwebben, har implementerats i samtliga grund- och gymnasieskolor. Målet är bl.a. att elever och förälder skall få konstruktiv, direkt och tydlig återkoppling och dialog om elevens kunskapsutveckling och annat som är värdefullt när det gäller skolarbetet. Förskolenämnden har genomfört särskilda satsningar i syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i förskolan. Det har handlat om såväl riktad resursfördelning 6 sundbybergs stad

7 sammanfattning i form av socioekonomiskt bidrag som metod- och kompetensutveckling inom specifika arbetsområden. Kompetenskartläggning av samtliga pedagoger i förskolan har genomförts för att skapa handlingsberedskap kopplat till skollagens krav på behöriga förskollärare. Kommunens matematikprojekt har fortsatt och har bland annat bedrivits i samarbete med Nationellt centrum för matematik, NCM. Förskoleverksamhet har erbjudits på obekväm arbetstid och förberedelser för start av pedagogisk heldygnsomsorg under 2013 pågår enligt plan. Staden ingår i förvaltningsområde för finska språket, vilket innebär att staden skall erbjuda service på finska inom förskolan. Från och med februari 2012 erbjuder Milots förskola förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. En språkkartläggning har genomförts på samtliga förskolor i syfte att förtydliga styrkor och utvecklingsområden vad gäller arbetsmetoder, innehåll etcetera. Individ- och omsorgsnämnden har gjort satsningar inom familjehemsvården där bland annat barn och familjehemsföräldrar fått stöd i form av läsprojektet Paired Reading, som utvärderats och visar att barnen höjt sina skolprestationer. En speciallärare har anställts för att fokusera på barnens skolgång och socialsekreterare har genomgått en omfattande utbildning i barnsamtal för att ytterligare stärka barnets perspektiv. När en person biståndsbehov bedöms längre än tre månader görs en fördjupad utredning som utmynnar i en plan med aktiviteter som ökar personens möjligheter att bli självförsörjande genom arbete eller andra socialförsäkringar. Videokonferenser vid vårdplaneringar har kommit till stånd med kliniken på Danderyds sjukhus och allmänpsykiatrin. Arbetssupporten har utökat sin verksamhet bland annat med klädinsamling, transportservice, trädgårdsskötsel och viss service på varuhuset Hornbach. Hälsoprojektet med Karolinska institutet har inneburit att sex brukare har tagit ett hälsokörkort och en studiecirkel har hållits för brukarna på Skvadronens gruppbostad i Kost och hälsa. Inom äldrenämnden har förvaltningen certifierats enligt ISO Som ett led i kvalitetsarbetet gjordes för första gången Kvalitetsbarometern tillsammans med Sollentuna och Solna. Resultatet visar att Sundbyberg ligger i nivå med rikssnittet på hemtjänst och något under för äldreboenden. LOV (lagen om valfrihet) för hemtjänst infördes den 1 oktober. Förenklad biståndsansökan, av vissa insatser, för personer över 75 år startade den 1 oktober. Vårdhund har permanentats inom hemtjänsten. Utbildning av nästan all personal i bemötandeutbildning har genomförts. Humana Omsorg tog över driften av hus H på Ekbacken den 1 april. I samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen genomfördes sommarkollo för seniorer (utökat till två perioder). En omstrukturering och förnyelse av stadens äldreboenden har påbörjats utifrån de politiska målen. Detta görs också mot bakgrund av att Arbetsmiljöverket bedömt att lägenheternas badrum i flera boenden inte är tillräckligt rymliga för att ge personalen en god och säker arbetsmiljö. Senast i slutet av 2015 måste Lötsjögårdens båda hus och Ekbackens F-hus vara åtgärdade alternativt ersatta med andra boenden. I första steget kommer ett av Lötsjögårdens hus att ersättas av ett äldreboende i kvarteret Banken i centrala Sundbyberg. Kultur- och fritidsnämndens arbete har präglats av att anpassa verksamheterna till utbyggnaden av staden samt utökningen av förvaltningens uppdrag. Det har bland annat handlat om att minska köerna till kurser, förbereda ett nytt bibliotek, planering för kommande anläggningar, framför allt simhallen. För denna har program för om- och nybyggnad antagits. Insatser har även gjorts för ökad dialog med barn och unga, bland annat genom deltagande i demokrativeckan och medborgarbudget för unga. Förstudie för Friidrott Örvallen avslutades. Etablering av friidrottsanläggning kommer att utredas vidare med fokus på ny placering. Arrangemanget Hallonbergen Live genomfördes i samarbete med flera aktörer. Ungdomsgruppen Hallonbergen mänskliga rättigheter beviljades bidrag till studiebesök hos ungdomsorganisation i Neapel. Staden beviljades Skapande skola-bidrag från Kulturrådet, ett samarbete mellan barnoch utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Insatserna startades hösten Stadsbiblioteket stängde det gamla biblioteket den 1 november för flytt till Signalfabriken med start den 13 jan Medborgarbudgeten slutfördes under hösten och resultatet blev att en spontanidrottsplats ska byggas i Hallonbergen under våren Under året har en HBT-certifiering genomförts på Hallonbergens bibliotek och på Aggregat. Stadsbyggnads- och miljönämndens arbete präglas av stadens kraftiga expansion. Antalet detaljplaner och bygglov har ökat markant. Det har också blivit fler gator och parker att underhålla. Nämnden genomför tillsammans med övriga nämnder i staden ett flertal nybyggnadsprojekt, till exempel sporthall i Västra Brotorp, ombyggnad av simhallen och ett antal nya förskolor. Under året har bygglov beviljats för ett flertal stora projekt. Flerbostadshus utmed Hamngatan i kvarteren Elverket och Franstorp, om- och nybyggnation i kvarteren Plåten och Lärkan samt ett antal bostadshus och en ny skola i Stora Ursvik är några exempel. Nybyggnationen av förskolan Vargen har färdigställts. Det nya biblioteket i kvarteret Plåten färdigställdes i slutet på året. Flera infrastrukturprojekt färdigställdes under året och har tagits i drift: gång- och cykelväg till Kista etapp 1, utbyggnad av infrastruktur Västra Brotorp kopplat till starten av Vittras skola, utbyggnaden av Madenvägen kopplat till Hornbachs etablering. Upprustningen, konstgräs och belysning, av fotbollsplanen i Lilla Ursvik har också färdigtställts. Trafikplan och cykelplan har godkänts sundbybergs stad 7

8 sammanfattning av nämnden. Städning av gator och parker har utökats med bland annat ökad beredskap under helgerna. Tillgänglighetsanpassningar i den offentliga miljön har fortsatt. I Igelbäckens naturreservat har en tillgänglighetsanpassad naturslinga anlagts. Inom kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har vuxen utbildningen anpassat såväl organisationen som undervisningen till de nya lagkraven i Vux12. Dessa. lag- och förordningsändringarna gäller fr.o.m. den 1 juli Under våren hade förvaltningen inte längre kö för att studera inom SFI-verksamheten men under hösten har antalet sökanden ökat igen. Trots detta behöver eleverna inte vänta längre än tre månader. Enheten för vägledning och arbete har under året arbetat med att organisera och förbereda inför den flytt som de praktiska verksamheterna genomförde i oktober Efter flytten har lokalerna iordningsställts, arbetet organiserats och deltagarna och arbetsledarna installerat sig. Enheten har också arbetet med den utökade sommarjobbssatsningen som innebär att det i år gått ut erbjudande om sommarjobb till ungdomar, d.v.s. en ytterligare årskull jämfört med ungdomar sökte och erbjöds sommarjobb under våren och 590 skrev på sitt avtal. För att klara denna utökning av antal platser har många fler kontakter med företag tagits samt fler platser inom stadens egna verksamheter. Arbetet med nyanlända flyktingar harfortsatt. Vid årsskiftet har 54 personer rätt till introduktionsersättning men enbart 26 uppbar ersättning. Elva personer har haft ett s.k. instegsjobb, d.v.s. KVA-anställning under introduktionstiden. Under 2012 avslutades fem av dessa anställningar och fyra ledde till fortsatt jobb och ett till a-kassa. 8 sundbybergs stad

9 Förvaltningsberättelse Befolkningsökning Sundbybergs invånarantal fortsätter att växa kraftigt. Per den 31 december 2012 uppgick invånarantalet till personer. Det motsvarar en ökning med personer, eller 3,2 procent. Födelseöverskottet uppgick till 425 personer och fördelas mellan födda ( 742 personer) och antalet avlidna (317 personer). Inflyttningsnettot uppgick till 818 personer, varav 405 från annat land. Befolkningsutveckling för olika åldrar Befolkningsutveckling i Sundbyberg antal inv Befolkningen i riket uppgick till och motsvarar en ökning med 0,8 procent. Befolkningen inom Stockholms län uppgick till invånare, vilket motsvarar en ökning med 1,7 procent. Befolkningsutvecklingen i Sundbybergs stad förväntas fortsätta öka de kommande åren och beräknas uppgå till ca invånare år 2015 och ca invånare år Ökningen beror till stor del på utbyggnaden av Ursvik och Brotorp samt genom förtätning inom flera kommun delar. Fram till år 2020 förväntas den största befolkningsökningen i Ursvik med upp till personer mellan år Befolkningsökningen fördelat på olika åldersgrupper visar att den största ökningen finns inom gruppen år. Den ökar med upp till personer fram till år För gruppen barn och ungdomar i åldern 0 18 år anger prognosen en ökning med personer fram till år Befolkningsutvecklingen inom gruppen 65+ visar däremot på en svagare ökning med upp till personer Befolkningsökningen är en utmaning för staden. Den kommer att kräva stora investeringar framöver såväl i nyanskaffning som i reinvesteringar. För att skapa ekonomiskt utrymme för investeringar måste staden begränsa kostnaderna för den kommunala driften. God ekonomisk hushållning innebär att det blir nödvändigt att hålla kostnaderna inom ramen för skatteintäkterna, trots de större kraven och den ökade efterfrågan på kommunala tjänster. Det innebär till exempel att staden bör ha ett mål generera årliga överskott för att möta ökade investeringsvolymer. Bostadsbyggandet Ursvik fortsätter växa! Den nya stadsdelen i Ursvik är det enskilt största projekt som pågår i staden, med en total utbyggnadspotential på drygt nya bostäder. Stadsbyggnadsprojektet kommer att fortsätta med jämn utbyggnadstakt under ytterligare cirka 15 år. Exploatörer som äger mark och verkar inom projektet genom att utveckla och sälja byggrätter är Stora Ursvik KB, Fastighets AB Förvaltaren (publ), Sundbybergs stad samt HSB och NCC. Byggherrar som verkar inom projektet är NCC, HSB, Förvaltaren, Riksbyggen, Ikano Bostad, SKB och Lindbäcks Bygg. Sundbybergs stad är byggherre i projekt för förskolor, skolor och annan kommunal service. För förskola/skola finns i nuläget även en privat aktör. Vid 2012 års slut bodde omkring personer i Stora Ursvik, vilket även stämmer överens med kommunens befolkningsprognos 1. Under 2012 har drygt 200 nya bostäder blivit färdigställda och inflyttade, sammantaget finns nu omkring 560 bostäder i Stora Ursvik. De inflyttningar som skett under året har varit i småhus på NCC:s mark i kvar Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år , sundbybergs stad 9

10 förvaltningsberättelse teret Solvändan, norr om Älvkvarnskolan, samt i Ikano:s flerbostadshus i kvarteret Ursvikshöjden, nordöst om Älvkvarnsskolan. Under hösten 2012 har inflyttning även skett i den första etappen av Fastighets AB Förvaltarens hyresrätter i kvarteret Skörden, väster om Oxenstiernas Allé. Här väntas en minilivs öppna i lokal på entrévåning under år Ytterligare ett antal småhus på NCC:s mark i kvarteret Kyrkohemmanet, söder om Ursviks Holme, har inflyttas under hösten. Förvaltaren har även startat byggnationen av hyresrätter i sitt andra kvarter Höladan väster om Oxenstiernas allé. I kvarteret Professorn har HSB färdigställt flerfamiljshus, där ett gym har öppnat i lokal i entrévåning. Lindbäcks Bygg har börjat bygga i kvarter Stallet och hit väntas Svenska Kyrkan med öppen förskola under NCC, Ikano Bostad, HSB och Riksbyggen har sökt bygglov för nya projekt kring Oxenstiernas allé med byggstart under 2012 och framåt. Ett planarbete för etapp 3 kring FOI-kullen har pågått under 2012, planen prövas för omkring 600 bostäder med både flerfamiljshus och småhus samt en förskola. Under hösten 2012 påbörjades byggnationen av Kymlingeskolan, en kommunal förskola och skola vid Stora Ursviks gård som väntas öppna till hösten 2014 med palts för omkring 600 elever i årskurserna F-6. Älvkvarnsskolan, som drivs av Pysslingen förskolor och skolor, byggs ut till en F-9 skola och väntas färdig till hösten Ett förberedande planarbete för ytterligare en kommunal skola vid Kvarnkullen har påbörjats under Ursvik har i detta skede bussförbindelse med Hallonbergen. SL planerar även för bussförbindelse till Rissne. I planeringen av tvärbanans Kistagren utgår SL i en förstudie från att den ska gå genom Ursvik. Finansiering och tidplan för byggstart finns ännu inte. Trafikverkets ombyggnad av E18 pågår och förväntas vara färdig i slutet av Rissne trafikplats är idag omlagd till en provisorisk stor cirkulationsplats kring den provisoriska återvinningscentralen, väster om Kvarnkullen. Under 2012 öppnades en cykelväg mot Kista genom Milot. Förtätning av staden Nya flerbostadshus har blivit inflyttningsklara under våren 2012 i Centrala Sundbyberg (kv. Stiftelsen, Jägaren och Spiken). I Lilla Alby har Riksbyggen färdigställt 55+boende och ungdomsboende i kvarteret Franstorp. Även några radhus på Lavettvägen i Rissne har blivit inflyttningsklara och ytterligare byggnation pågår av Folkhem. I Brotorp blir ett antal av JM:s flerbostadshus inflyttningsklara. Under 2012 har ytterligare nybyggnation påbörjats längs Hamngatan, i kvarteren Tvättstugan och Franstorp. Vid Tule gatan har byggnation påbörjats i kvarteret Lärkan. Förutsättningarna för att fortsätta utbyggnaden av Urs vik och Brotorp bedöms som goda. Under kan byggande av upp till nya bostäder påbörjas. Även i övriga delar av staden finns det förutsättningar för nyproduktion under denna tid. Staden fortsätter att växa Under de kommande åren, fram till och med 2016, finns möjligheter till drygt nya bostäder i Sundbyberg. Prognosen sträcker sig ända fram till år 2026 med drygt nya bostäder. I och med att staden expanderar kommer planering och byggande av infrastruktur, förskolor, skolor och äldreboenden att ställa stora krav på kommunen. Exploatering Under 2012 påbörjades och pågår exploateringsprojekten: Kv. Lärkan, Tuletorget Kv. Tvättstugan, Hamngatan, Fröfjärden, Hallonbergen Kv. Ursvikshöjden Kv. Franstorp Landmärket Swedbanks nya huvukontor i kvarteret Cirkusängen Utvecklingen av kvarteret Plåten vid Sundbybergs torg. Vidare fortsätter utbyggnaden av Ursvik respektive Brotorp. Utöver detta planeras för ytterligare exploateringsprojekt som till exempel kv. Sadelmakaren vid Rissneleden, utbyggnad av Rissnedepån vid Madenvägen, projekt Lingon skogen vid Rissneleden, kv. Sprängaren vid Ekensbergsvägen, fastigheten Åkeriet vid Landsvägen, utveckling av kv. Banken, Basaren och Bageriet vid Landsvägen. Antal byggda bostäder per år i Sundbyberg Antal År 10 sundbybergs stad

11 förvaltningsberättelse Arbetslöshet Antalet arbetslösa i Sundbyberg uppgår till personer. Jämfört med föregående år är det en ökning med 225 personer. Arbetsförmedlingen beräknade tidigare antalet arbetslösa i förhållande till totala befolkningen år. Idag baseras arbetslösheten på en registerbaserad arbetskraft. Enligt deras definition uppgår arbetslösheten i Sundbyberg till 5,6 procent. För länet redovisas en arbetslöshet om 4,3 procent. För hela riket uppgår arbetslösheten till 4,8 procent. Arbetslöshet en enligt SCB:s definition uppgår till 8,4 procent för riket. SCB beräknar arbetslösheten utifrån arbets lösa i förhållande till arbetskraft inom ålders gruppen år. Antal arbetslösa i Sundbyberg 2011/2012 Skatteunderlagstillväxt (procent)* *) SKL:s prognos Skatteunderlagstillväxt Sundbyberg Skatteunderlagstillväxt riket Senaste 12 mån Föreg. 12 mån jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den kraftiga befolkningsökningen förväntas ge en fortsatt ökning av skatteunderlaget i jämförelse med övriga riket. Under 2012 prognostiseras en något svagare tillväxt, som sedan förväntas öka. År 2014 prognostiseras en tillväxt om 8,11 procent. I riket förväntas skatteunderlaget börja öka 2012 till ca fyra procent, för att därefter plana ut. Skatteunderlaget är konjunkturberoende, vilket gör att antaganden utgår ifrån ett relativt stabilt förhållande på marknaden. En nedgång i konjunkturen skulle därmed påverka prognosen. Skatteunderlag Skatteunderlags tillväxt (%) Sundbyberg 5,5 5,4 5,6 6,71 8,11 11 Riket 1,7 5,4 4,1 4,1 4,2 4,8 *) SKL prognos Skatteunderlagstillväxten i Sundbyberg har följt trendutvecklingen i riket, men gynnas efter 2013 av en kraftig befolkningsökning. Tillväxten av skatteunderlaget uppgick till 5,6 procent för år 2012 vilket är en förbättring mot 2011 med 0,2 procentenheter. Skattesatsen är oförändrad och uppgår till 19:03. I jämförelse med övriga kommuner i länet ligger Sundbyberg på tionde plats (elfte plats år 2011), beträffande lägsta nivån på skattesats. Utdebiterad skatt i Sundbybergs stad, inklusive landstingsskatt, uppgår till 31:13. Motsvarande skatt i Stockholms län var 30:46 och i riket 31:60. Utöver kommunal- och landstingsskatt tillkommer en begravningsavgift, som i Sundbyberg uppgår till 0:10 och i riket 0:22. Utveckling skatter och utjämning (mnkr)* *) SKL:s prognos I det kommunala utjämningssystemet kompenseras kommunerna bl.a. för antalet unga och antalet äldre. Den kommunala kostnaden är högre för dessa grupper jämfört med övriga åldrar. Antalet yngre och framför allt antalet äldre förväntas öka i riket totalt, vilket innebär att kompensationen till en enskild kommun beror på utvecklingen i riket som helhet. I Sundbyberg ökar framför allt antalet yngre Skatteintäkter och utjämning Skatteintäkter sundbybergs stad 11

12 förvaltningsberättelse medan antalet äldre ligger förhållandevis konstant. Med nuvarande antaganden om framtida bostadsbyggande och befolkningstillväxt, samt om det nationella inkomst- och kostnadsutjämningssystemet för kommuner och landsting bibehålls, beräknas Sundbybergs intäkter öka framöver. Omräknat i kronor innebär utvecklingen en ökning från cirka mnkr år 2012 till mnkr år Kostnadsutvecklingen beräknas samtidigt öka successivt när efterfrågan på kommunal verksamhet ökar. 12 sundbybergs stad

13 förvaltningsberättelse Årets resultat Årets resultat för staden uppgick till -4,4 mnkr (2011: 167,4 mnkr). Jämfört mot budget är resultatet 46,6 mnkr sämre. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till -6,6 mnkr. Sundbyberg uppnår ett positivt resultat enligt balanskravet för (mnkr) Utfall Budget +/- Utfall 2011 Verksamhetens intäkter 394,1 441,0-46,9 534,5 Verksamhetens kostnader , ,1-30, ,8 Avskrivningar -90,7-99,0 8,3-77,1 Verksamhetens nettokostnader , ,1-69, ,4 Skatteintäkter 1 528, ,0 7, ,5 Generella statsbidrag och utjämning 67,1 68,7-1,6 103,8 Finansiella intäkter 38,1 27,0 11,1 36,3 Finansiella kostnader -5,3-10,4 5,1-22,8 Resultat före extraordinära poster -4,4 42,2-46,6 167,4 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -4,4 42,2-46,6 167,4 Verksamhetens nettokostnader uppgick till 1 633,1 mnkr, vilket är en ökning med 256,7 mnkr jämfört med föregående år. I jämförelse med budget har nettokostnaderna ökat med 69 mnkr. 46,9 mnkr hänförs till intäktssidan och avser till största delen exploateringsverksamheten. Kostnadssidan har en avvikelse på 30,4 mnkr och den består till stor del av kostnader för konsulter, bidrag och transföreringar. Avskrivningarna är 8,3 mnkr lägre än budgeterat. Verksamheternas bruttointäkter uppgår till 394,1 mnkr, varav 13,7 mnkr avser kostnader från exploateringsverksamheten. Intäkterna justerade för exploateringsverksamheten uppgår till 407,8 mnkr. År 2011 uppgick intäkterna till 403,6 mnkr exklusive exploateringsintäkter. Stadens bruttokostnader exklusive avskrivningar uppgår till 1 936,5 mnkr, vilket är 102,7 mnkr högre än föregående år. De största ökningarna avser personalkostnader (41,4 mnkr), och köp av verksamhet (41,4 mnkr). Avskrivningskostnaderna om 90,7 mnkr motsvarar en ökning från föregående år med 13,6 mnkr. Av kostnadsökningen härrör 3,2 mnkr från avskrivningar av fastigheter, 2 mnkr från avskrivningar av inventarier och 8,4 mnkr från nedskrivningar. Skatteintäkterna uppgick till 1 528,8 mnkr, en ökning med 102,3 mnkr jämfört mot föregående år. I jämförelse mot budget var skatteintäkterna 7,8 mnkr bättre. Intäktsökningen beror på ett ökat skatteunderlag. Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 67,1 mnkr. Dessa består av intäkter från utjämningssystemet om 86,1 mnkr, kommunal fastighetsavgift 49,6 mnkr och avgifter utjämningsavgift och LSS-utjämningsavgift -68,6 mnkr. Avvikelsen mot budget blev ett underskott om 1,6 mnkr. För finansiella intäkter redovisas en intäktsökning om 1,8 mnkr jämfört med föregående år. I budget hade dock ett lägre utfall förväntats, vilket parerades av ränteintäkter från överskottslikviditet. De finansiella kostnaderna har minskat med 17,5 mnkr jämfört med föregående år. Den minskade kostnaden och avvikelsen mot budget avser främst en återförd nedskrivning av kapitalförvaltning 1,8 mnkr, räntekostnader inom kapitalförvaltningen 0,5 mnkr och att det år 2011 fanns en kostnad för sänkning av diskonteringsräntan (RIPS 07 på pensions skuld) på 10,7 mnkr. Balanskravet Vid framräkning av resultatet enligt balanskravet har en realisationsvinst på 0,9 mnkr, en återförd nedskrivning av placerade medel på 1,8 mnkr samt omställningskostnader på 7,8 mnkr. Stadens resultat enligt balanskravet uppgår till 0,7 mnkr. Balanskravet innebär att varje kommun ska upprätta en budget i balans, dvs. intäkterna måste överstiga kostnaderna. Om kommunen har ett underskott måste detta balanseras med motsvarande överskott senast inom tre år. sundbybergs stad 13

14 förvaltningsberättelse Underliggande resultat Det underliggande resultatet uppgår till -6,6 mnkr, vilket är 59,1 mnkr sämre än föregående år. Jämfört med budget är det underliggande resultatet en försämring med 17,8 mnkr. Det underliggande resultatet anges exklusive fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster /- Årets resultat -4,4 167,4-171,8 - exploateringsverksamhet 13,7-130,9 144,6 +/-nedskrivningar/återföring placerade -1,8 1,8-3,6 medel +/- övriga jämförelsestörande poster -14,1 14,2-28,3 Resultat; underliggande -6,6 52,5-59,1 *inkluderar realisationsvinst på kapitalförvaltningen, personalavslut och återbetalning från AFA försäkring Resultat för nämnder och styrelse Nämnder och styrelse (mnkr) Intäkt Bruttokostnad Nettokostnad Kommunbidrag Volymkompensation Resultat Kommunstyrelse 33,0-193,8-160,9 151,3 0,0-9,6 Grundskole- och gymnasienämnd 67,9-480,7-412,8 395,9 11,8-5,1 Förskolenämnd 27,6-320,4-292,9 298,2 0,0 5,3 Äldrenämnd 56,0-362,2-306,2 290,3 17,1 1,2 Individ- och omsorgsnämnd 48,9-266,9-318,0 304,5 0,0-13,5 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 21,3-68,0-46,6 43,2 5,1 1,7 Kultur- och fritidsnämnd 14,2-111,5-97,3 98,7 0,0 1,4 Stadsbyggnads- och miljönämnd 341,4-394,8-53,4 62,2 0,0 8,8 stadsbyggnads- och miljönämnd 267,2-324,6-57,4 62,2 0,0 4,8 VA 47,9-44,6 3,3 0,0 0,0 3,3 avfall 26,3-25,6 0,7 0,0 0,0 0,7 Valnämnd 0,0-0,2-0,2 0,2 0,0 0,0 Överförmyndare 0,1-2,4-2,3 3,2 0,0 0,9 Revision 0,0-1,5-1,5 1,4 0,0-0,1 Totalt Nämnder och styrelse 610, , , ,2 34,0-8,8 Finansförvaltning* 4,5 Totalt Kommunen -4,4 * utvecklas ytterligare i avsnitt för Årets resultat. Nämndernas resultat, driftredovisning inklusive interna transaktioner, uppgick per 2012 till -8,8 mnkr. I resultatet ingår extra tillförda budgetmedel p.g.a. volymökningar om 34 mnkr. Underskott redovisas inom kommunstyrelsen, grundskole- och gymnasienämnden, individ- och omsorgsnämnden samt revision. Nämndernas utfall beskrivs utförligare i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Finansförvaltningens resultat Finansförvaltningens resultat för år 2012 uppgår till 4,5 mnkr. Resultatet var en försämring jämfört med budget om 37,7 mnkr. Resultatförsämringen jämfört med budget redovisas inom exploateringsverksamheten, men även inom posterna pensionskostnader, statsbidrag och utjämning, kommunbidrag volymökning och internränta. 14 sundbybergs stad

15 förvaltningsberättelse Finansförvaltningen (mnkr) Intäkt Kostnad Netto Budget Diff Verksamhetens intäkter och kostnader: riktade statsbidrag, maxtaxa m.m. 18,5 0,0 18,5 18,0 0,5 exploateringsverksamhet 10,5-24,2-13,7 31,0-44,7 arbetsgivaravgifter, försäkringar m.m. 195,0-184,5 10,5 11,5-1,0 pensioner 52,2-82,9-30,7-21,9-8,8 övrigt 20,9-3,1 17,8-6,3 24,1 kommunbidrag 0, , , ,0-9,1 internränta 56,5 0,0 56,5 63,6-7,1 volym- och skattreserv 0,0-34,0-34,0-20,0-14,0 Finansiering: skatteintäkter, utjämning och fastighetsavg ,9 0, , ,7 6,2 finansiella intäkter och kostnader 38,0-5,2 32,8 16,6 16,2 Totalt 1 987, ,0 4,5 42,2-37,7 Riktade statsbidrag avseende maxtaxa m.m. uppgår till 18,5 mnkr och är något bättre än budget. Inom exploateringsverksamheten redovisas ett resultat om -13,7 mnkr. Intäkterna hänför sig till bl.a. exploateringsprojekten Stationshus Jernhusen, Hejaren och Hamnen. I jämförelse mot budget redovisar exploateringsverksamhetens en försämring om 44,7 mnkr. Orsaken är en försening av hanteringen av en fastighetsbildning hos Lantmäteriverket vilket medfört att en köpeskilling på 50 mnkr, avseende exploateringsprojektet Förrådet, inte kunnat faktureras under år En annan förklaring till avvikelsen mot budget är ökade kostnader för iordningsställande av exploateringsmark. Personalomkostnader (arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar) uppgår till 10,5 mnkr, vilket är 1 mnkr sämre än budget. Kostnaderna för pensioner uppgår till 30,7 mnkr och det är 8,8 mnkr sämre budgeterat. I posten övrigt om 17,8 mnkr ingår en återbetalning från AFA försäkring avseende premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring för åren på 20,9 mnkr samt kostnader för försäkringar och fastighetsskatt. Internräntan kopplad till investeringar inom stadens nämnder uppgår till 56,5 mnkr, vilket är 7,1 mnkr sämre än budget. Ekonomisk kompensation ges till nämnder som har högre kostnader för volymökningar, än vad som kompenserats i budget. Under 2012 har 34 mnkr beviljats. Grundskole- och gymnasienämnden beviljades 11,8 mnkr, äldrenämnden 17,1 mnkr och kompetens- och arbetsmarknad 5,1 mnkr. Därutöver har 6,8 mnkr tilldelats individ- och omsorgsnämnden och 4,8 mnkr grundskole- och gymnasienämnden i budgettillskott. Underskottet kompenseras med 2,5 mnkr beroende på lägre kostnader för hyra av förskolepaviljonger. För skatteintäkter och utjämning redovisas ett utfall om 1 546,3 mnkr, varav skatteintäkterna uppgår till 1 528,8 mnkr, utjämningssystemet 17,5 mnkr och den kommunala fastighetsavgiften 49,6 mnkr. Utfallet är ett överskott mot budget med 6,2 mnkr. Avvikelsen avser skatteintäkterna med 7,8 mnkr, utjämningssystemet med -2,2 mnkr och fastighetsavgiften 0,6 mnkr. Överskottet har sin orsak i den snabba tillväxten i stadens befolkning. En ökad befolkning förbättrar stadens skatteunderlag samtidigt som utjämningssystemet ger extra bidrag för befolkningsökningen. Finansnettot uppvisar ett resultat om 32,8 mnkr. Jämfört med budget har finansnettot ett överskott med 16,2 mnkr. I posten ingår bland annat en total reavinst med 0,9 mnkr, en återförd nedskrivning av placerade medel på 1,8 mnkr samt intäktsräntor på rörliga medel och exploateringsreverser. sundbybergs stad 15

16 förvaltningsberättelse Investeringar (mnkr) Utfall Årsbudget Avvikelse Varav ombudgeterat från 2011 Kommunstyrelse -8,5-25,1 16,6-11,4 Grundskole- och gymnasienämnd -7,6-14,4 6,8-6,6 Förskolenämnd -4,0-8,5 4,5-13,3 Äldrenämnd -1,3-14,3 13,0-4,0 Individ- och omsorgsnämnd -2,0-5,2 3,2-10,2 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd -0,7-2,6 1,9-6,3 Kultur- och fritidsnämnd -4,3-12,4 8,1-2,3 Stadsbyggnads- och miljönämnd -188,7-534,7 346,0-153,0 Stadsbyggnads- och miljönämnd: VA/Avfall -3,7-20,8 17,1-1,2 Ursvik -20,2-49,2 29,0-5,9 Summa -240,8-687,1 446,3-214,2 Investeringsutfallet blev 240,8 mnkr för året. Detta är en avvikelse mot budget med 446,3 mnkr. (cirka 65 procent). De största avvikelserna redovisas inom Stadsbyggnads- och miljönämnden och Ursvik. Sundbybergs stad står inför en kraftig expansion och det blir fler och fler invånare i staden. För att möta det ökade behovet av olika typer av kommunal service har staden flera investeringsprojekt som pågår och planeras. Följande projekt färdigställdes under året: Förskolan Vargen, Bibliotek i kvarteret Plåten, gångoch cykelväg till Kista etapp 1, utbyggnad av infrastruktur Västra Brotorp kopplat till starten av Vittras skola, utbyggnaden av Madenvägen kopplat till Hornbachs etablering och har överlämnats till verksamheterna och tagits i drift. Genomförandebeslut har fattats av kommunfullmäktige för om- och tillbyggnad av Lilla Albyskola, om- och tillbyggnad av Simhallen, Ör förskola, gatorna kring kvarteret Plåten, Tulegatan etapp 3 och utveckling av Landsvägen. Byggstart har skett för Sporthall Brotorp, Kymlingeskolan i Stora Ursvik, om- och tillbyggnad av simhallen, Tuvanparken, gatorna kring kvarteret Plåten. Tuvanparkens byggstart blev senare under året än planerat på grund av att upphandlingen fick göras om men är nu i produktion. Planerad byggstart för ombyggnad av Tulegatan har senarelagts till 2013 som en anpassning till exploatören, Wallenstams, tidplan. Projektenheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden har under 2012 på uppdrag av verksamhetsdrivande nämnder bedrivit ett antal stora programarbeten. Flera av dessa har under året kommit så långt att de fått genomförandebeslut från kommunfullmäktige. Ett antal projekt har byggstartat och de som enligt tidplan skulle färdigställas är färdiga. Avvikelsen inom Ursvik innebär inte att den totala investeringsvolymen för Ursvik har minskat. Den beror i huvudsak på förseningar i utbyggnadstakten i Ursvik. Bland annat har utbyggnaden av infrastruktur i område 2A kommit igång senare än beräknat och tillträdet och planläggningen av Milot har tagit längre tid än beräknat. Avvikelsen mellan budget och utfall för projekt exploatering Stora Ursvik 2E beror i viss mån även på att detaljplanen för området ännu inte är klar. Nedbrytning på enskilt investeringsprojekt sker i verksamhetsberättelsen för respektive nämnd. Kassaflöde och finansiering Stadens kassaflöde uppgick till 38,6 mnkr under året. Det kassaflödet är hänförligt till investeringsverksamheten med -245 mnkr och från finansverksamheten med 148,9 mnkr. För den löpande verksamheten genereras ett positivt kassaflöde om 134,7 mnkr. Inom investeringsverksamheten har investeringar i materiella anläggningstillgångar gjorts för 240,8 mnkr. Försäljningar av inventarier har genererat ett positivt kassaflöde om 0,3 mnkr. Kassaflöde inom posten finansiella anläggningstillgångar om -5,2 mnkr respektive 0,7 mnkr avser förvärv och försäljningar inom kapitalförvaltningen. Inom finansverksamheten har stadens checkkredit har använts under året till totalt 174,9 mnkr. 16 sundbybergs stad

17 förvaltningsberättelse Långfristiga fordringar har minskat med 56,8 mnkr Förändringen beror på återbetalning av reverslån för exploateringsprojekt om 53,5 mnkr, Ursviks utjämningsfond har minskat sin skuld med 20 mnkr, ett nytt reverslån till Ursvik Sopsug AB på 11,9 mnkr samt ett aktieägartillskott till Sundbybergs stadshus AB på 3 mnkr. Staden har även betalt ett andelskapital på 1,9 mnkr till Kommuninvest. Stadens likviditet uppgår per den 31 december 2012 till 173,7 mnkr. Kapitalförvaltningen Marknadsvärdet på de placerade medlen uppgick vid utgången av 2012 till 157 mnkr. Bokföringsmässigt värde uppgår till 152,8 mnkr. Totalt har 100 mnkr, enligt fullmäktigebeslut 1998, placerats för att trygga stadens framtida pensionsutbetalningar. En extern förvaltare (DNB Asset Management AB) placerar medlen. På avsatta medel har direktavkastningen skett under perioden med totalt 52,8 mnkr, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning om 3,8 procent. Kapitalförvaltningen (mnkr) Marknadsvärde 2012 värde 2012 värde 2011 värde 2011 Bokfört Marknads- Bokfört Räntebärande 68,4 67,0 74,5 72,5 Svenska aktier 27,4 25,9 21,0 21,7 Utländska 58,5 57,3 48,2 51,1 aktier Likvida medel 2,7 2,7 2,3 2,3 Nedskrivning -1,8 Summa 157,0 152,8 146,0 146,0 Kapitalförvaltningen är avsedd att trygga framtida pensionsutbetalningar. Stadens totala pensionsförpliktelse, med avdrag för kapitalförvaltningen, som återstår att finansiera, uppgår till 671,6 mnkr. Pensionsförpliktelser Pensionsåtagande (mnkr) Avsättning 137,5 119,6 Ansvarsförbindelse 686,9 682,9 Placerade medel -152,8-146,0 Återlånade medel 671,6 656,5 Intern kontroll Staden använder ett ramverk för intern styrning och kontroll utformad enligt COSO-modellen, men anpassad efter stadens specifika förhållanden. Nämndernas planer för intern kontroll ska omfatta ett antal kommungemensamma kontrollområden, måluppfyllelse för nämndspecifika och kommunövergripande mål samt eventuella nämndsspecifika kontrollområden. Fastställandet av den interna kontrollplanen ska föregås av en risk- och väsentlighetsanalys. Senast inför upprättandet av årsredovisningen ska en uppföljning ske av nämnderna rörande utfallet av de kontrollmoment som planerna omfattar. Enligt ramverket har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen inom nämndens olika verksamheter. Nämnden ska genomföra grundliga risk- och väsentlighetsanalyser för sina verksamheter samt årligen anta en särskild plan för den interna kontrollen. Det är enligt ramverket varje nämnd som ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Det övergripande ansvaret för intern kontroll ligger dock på kommunstyrelsen. Ramverket är utformat med tydliga riktlinjer för vilka risker som bör tas upp vid riskanalys samt exemplifierar kontrollfrågor och kontrollaktiviteter som nämnderna kan tillämpa. Det framgår också övergripande hur ansvaret för arbetet med intern styrning och kontroll är fördelat på de olika rollerna. De kommungemensamma kontrollområden som varje nämnd ska kontrollera är: Löner Inventarier Stöldbegärlig egendom Representation, gåvor och konferenser Taxor och avgifter Uppföljning av nämndmål redovisas i årsredovisningen. Övriga kontrollområden har redovisats i separat ärende till respektive nämnd. sundbybergs stad 17

18 förvaltningsberättelse Intäkter och kostnader Intäkter 2012 och förändringar från föregående år (mnkr) Exploateringsintäkt -13,7 mnkr (-144,6) Försäljning av verksamhet 92,8 mnkr (+19,7) Hyror och arrenden 51,7 mnkr (+0,4) Finansiella intäkter 38,1 mnkr (+1,8) Taxor och avgifter 153,5 mnkr (+9,3) Driftsbidrag från staten m fl 109,8 mnkr (-25,2) Skatteintäkter + utjämning 1 595,9 mnkr (+65,6) Kostnader 2012 och förändringar från föregående år (mnkr) Lokalhyror 83,2 mnkr (+1,2) Avskrivningar 90,7 mnkr (+13,6) Finasiella kostnader 5,3 mnkr (-17,5) Material och övrig drift 211,1 mnkr (+3,8) Personal 896,2 mnkr (+55,2) Köp av verksamhet 651,2 mnkr (+41,4) Bidrag och transfereringar 94,8 mnkr (+1,1) 18 sundbybergs stad

19 förvaltningsberättelse Arbetsgivarfrågor inom Sundbybergs stad Sundbybergs stad har 1790 (2011:1787) anställda vilket motsvarar 1691 (2011:1684) årsarbetare. Nedan beskrivs några av årets viktiga händelser inom arbetsgivarområdet samt redovisning av vissa nyckeltal, bland annat sjukfrånvaron. Viktiga händelser Staden genomförde under hösten 2012 en medarbetarenkät där svarsfrekvensen var 82 procent. Resultaten var genomgående goda jämfört med jämförbara organisationer. Respektive verksamhet har följt upp resultaten. Friskvårdsbidrag för stadens anställda infördes under 2011 tillsammans med ett webbaserat verktyg för att kunna välja friskvårdsaktiviteter. Mellan 2011 och 2012 har en ökning skett i uttag av friskvårdsbidraget från 56 procent till 59 procent. Chefsutvecklingsprogrammet inom staden har fortsatt under 2012 och omgång 4 avslutades under året. Syftet med programmet är att genom utveckling av cheferna bidra till en långsiktig ökad kvalitet i stadens verksamheter. Ett program för att hitta framtida chefer inom staden har inleddes under De 14 deltagarna har gått ett utvecklingsprogram under 2012, och 2 av deltagarna har prövat på chefsuppdrag under En utvecklingsinsats har gjorts under året för stadens samtliga chefer gällande anställningsvillkor mm. I december 2012 utsågs Årets chef och Årets arbetsplats inom staden. Utmärkelsen Årets chef gick till Nina Isaksen, chef för VA/Avfall inom stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Till Årets arbetsplats utsågs arbetslaget på Hagabergsgårdens förskola, inom barn- och utbildningsförvaltningen. Idag har Sundbybergs stad hjärtstartare i kommunhuset och sedan tidigare i simhallen. Under 2012 har stadens två bibliotek också utrustats med hjärtstartare, samt att personalen utbildats i densamma och även getts en grundläggande utbildning i akut omhändertagande. Målsättningen är att fortsätta implementeringen av hjärtstartare i de kommunala verksamheterna under Under rubriken krisledning har ett antal åtgärder utförts. Dels har en krispärm tagits fram för krisledningsgruppen. Den syftar primärt till att komma igång med ett krisarbete på rätt sätt. Den innehåller bl.a. ett stort antal checklistor för respektive förvaltning. Staden har även genomfört ett antal utbildningar, där krisledningsnämnden inledningsvis fick en kortare information i deras ansvar och befogenheter. Därpå följde ett utbildningstillfälle för krisledningsgruppen, som genererade i en övning i slutet av november. Säkerhetsskyddsanalys är ett projekt som startade under Detta analysarbete har genomförts med stöd och krav av Säkerhetsskyddslagen. Förenklat handlar det om att identifiera säkerhetsskyddad verksamhet och föreslå åtgärder för att skydda och minska sårbarheten för den typen av verksamhet. sundbybergs stad 19

20 förvaltningsberättelse Personalens sammansättning Tillsvidareanställda % Tot antal Anst/ 1000 inv Visstidsanställda % Tot antal Anst/ 1000 inv Timavlönade* Förvaltning Kv M Total Kv M Total Kv M Total Grundskole- och gymnasienämnden ,84 9, ,07 1, Förskolenämnden ,72 8, ,85 1,78 Individ och omsorgsnämnden ,07 5, ,45 0, Kommunstyrelsen + Överförmyndaren ,09 3, ,45 0, Kompetens- och arbetsmarknadsnämndenen ,02 1, ,73 0, Kultur- och fritidsnämndenen ,36 2, ,11 0, Stadsbyggnadoch miljönämnden ,86 2, ,56 0, Äldrenämnden ,53 6, ,28 0, Total ,50 40, ,5 4, Antalet tillsvidareanställda ökade med 19 anställda jämfört med 2011 och gruppen visstidsanställda minskade med 16 anställda. Anställningsformer och sysselsättningsgrad Anstform/grupp Tillsvidareanställda % Tot antal Tidsbegränsade % Tot antal Kv M Total Kv M Total Heltid , ,98 Deltid 74 (%) , ,18 Deltid (%) , ,68 Total , ,5 20 sundbybergs stad

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stads2011. sundbybergs stad 117

ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stads2011. sundbybergs stad 117 ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stads Årsredovisning Sundbybergs stad sundbybergs stad 117 Årsredovisning Sundbybergs stad sundbybergs stad 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 sundbybergs stad 1

ÅRSREDOVISNING 2013 sundbybergs stad 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Sundbybergs stad sundbybergs stad 1 2 sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGs STAD sundbybergs stad 3 Innehåll Den politiska ledningen har ordet... 5 Sammanfattning... 7 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Årsredovisning 2010 Sundbybergs stad

Årsredovisning 2010 Sundbybergs stad Årsredovisning Sundbybergs stad Årsredovisning Sundbybergs stad sundbybergs stad 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Årets resultat...10

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats -01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Årsredovisning. Sundbybergs stad 2014 WWW.SUNDYBERGSSTAD.SE

Årsredovisning. Sundbybergs stad 2014 WWW.SUNDYBERGSSTAD.SE Årsredovisning Sundbybergs stad 2014 WWW.SUNDYBERGSSTAD.SE Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Omslag: Gustav Lindkvist Layout: Ingse & Co Sundbybergs stad Östra Madenvägen 4 172 92 Sundbyberg 08-706

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos 2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Erik Mauritzson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurups kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer