Monterings- och skötselanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och skötselanvisning"

Transkript

1 Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet Skydd v montert fönster under byggndstiden 4 Brnsäkerhetsbeslg 4 Underhåll och skötsel 4 Rengöring v energigls 4 Skötsel v självrengörnde gls 4 Kondens 5 Felnmäln 5 Grnti 5 Miljöskydd 5

2 L E V E R A N S S K E D E T Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. LEVERANS Under trnsport skll fönster och fst krmr skydds mot fukt och nederbörd smt nedsmutsning. De skll därför trnsporters med täckt fordon. Produktern skll trnsporters stående på knt och ej liggnde, se fig. Kontroller godset vid levernsmottgning Vid leverns skll godset besiktigs utvändigt för eventuell synlig skdor på embllge eller gods som uppkommit under trnsporten, smt tt levernsens omfttning är korrekt. Fig Trnsportskd eller brist/fel i leverns Upptäcks skd, eller brist/fel i levernsens omfttning, skll dett noters v mottgren på frktsedelns kvittensdel som också skll skrivs under v chuffören. Anmärkningen behöver inte vr detljerd, men den krävs för tt skdn/bristen skll kunn reglers. Mottgren skll spr en kopi på frktsedeln och/eller frktsedelsnummer/kvittensnummer. Trnsportskdn/ felet nmäls därefter snrst v mottgren till inköpsstället, dock senst fyr dgr efter leverns. Snrst efter levernsmottgning skll godset pcks upp och besiktigs. Synlig fel som upptäcks när godset pckts upp och som inte upptäckts direkt vid levernsmottgningen enligt ovn, måste nmäls v mottgren till inköpsstället innn produkten monters och senst inom fyr dgr efter levernsmottgndet. I övrigt gäller bestämmelser i ABM 07. Trnsportskd eller brist/fel i levernsens omfttning enligt ovn kn ej åberops om den ngivn tidsrmen ej uppfyllts. LAGRING PÅ BYGGPLATSEN Fönster och fst krmr skll under lgring, hntering smt under montering skydds mot nederbörd, mrkfukt eller nnn fukt och nedsmutsning. Hntering skll ske med sådn vrsmhet tt de inte skds eller deformers. Lgring inomhus I först hnd skll fönster och fst krmr lgrs inomhus skyddde mot nederbörd. Observer härvid tt: loklen skll vr väl ventilerd. luftfuktigheten hålls konstnt låg. produktern plcers på högknt på ett plnt underlg minst 0 cm över golv och så tt beslgen inte skdr ndr fönster, se fig. Lgring utomhus 00 mm Om produktern måste lgrs utomhus skll dett ske endst tillfälligt och under kortre tid. Härvid skll följnde observers: lgring bör ske under tk t ex i kllförråd, grge eller liknnde. loklen skll vr väl ventilerd och god luftning nordns under och melln fönstren. endst i undntgsfll kn lgring ske under presenning, som då skll täck fönsterprtiets översid och sidor väl och förnkrs så tt nederbörd ej kn träng in, se fig 3. produktern plcers på högknt på ett plnt underlg med minst 0 cm fritt vstånd melln fönster/dörr och mrk utrymmet under presenningen skll vr väl ventilert. 00 mm beslg m m som leverers seprt skll förvrs inomhus Fig 3 Fig B Y G G S K E D E T YTBEHANDLING AV OBEHANDLADE FÖNSTER Obehndlde fönster och fst krmr sk lltid ytbehndls in- och utvändigt före montering. För lämplig ytbehndlingsmteril, såsom rengöringsmedel, täckfärg, lsyr och verktyg erhålles informtion från färgleverntör eller färghndel. Nednstående nvisningr nger endst typ v rengöringsmedel och ytbehndlingsmedel och ej något fbrikt. Observer! Tätlist melln krm och båge smt tätningsbnd vid isolerrutor får inte övermåls/lsers. Ev. färg eller lsyr som kommer på lister, bnd eller skenor sk genst torks v. Spnjoletter, fönsterbromsr, koppelbeslg, gångjärn och övrig beslg får ej övermåls eftersom ders funktion då försämrs. MONTERING Förutom de nvisningr för montering som vi lämnr i det här kpitlet hänvisr vi till följnde llmänn föreskrifter och svensk stndrder: HusAMA 98, kp NSC Svensk Stndrd SS Dörrr och fönster - Krminfästning Klssindelning och vl v don. Fönster och Ytterdörrr projektering, montge, skötsel och underhåll, publiktion utgiven v TMF (Trä- och Möbelindustriförbundet) OBS! Obehndlde fönster och fst krmr skll lltid ytbehndls ut- och invändigt innn montering. Monteringsnvisning: fönster och fönsterdörrr Läs först informtionen under rubriken Montering -.. Fäst två stödklotsr () i vägghålet som stöd, se fig 4:. Lägg nivåregleringsklotsr (b) under båd krmsidorn och under ev mittpost. Plcer en riktbräd på klotsrn och kontroller med vttenpss tt fönstret kommer tt stå horisontellt. Juster vid behov med nivåregleringsklotsrn, se fig 4:. Detlj v nivåregleringsklots, se fig 4:.. Krmhylsor monters utifrån i smtlig förborrde hål, se fig 4:3. 3. Lyft in fönstret i hålet och plcer på nivåregleringsklotsrn, se fig. 4:4. 4. Lyft in fönstret/krmen i hålet och plcer på nivåregleringsklotsrn, se fig. 4:3. 5. Kontroller med vttenpss () tt krmen vrken lutr inåt eller utåt, se fig. 4:4. b Fönster och fst krmr skll monters så tt de vid behov kn demonters utn vsevärd ingrepp i fönster eller väggstomme, t ex vid åternvändning v fönster eller väggdelr. Smtidigt skll krmen monters i vägghålet så tt krfter från bågens eller dörrbldets egenvikt eller från vindbelstning kn överförs till väggstommen utn deformtioner. Fig 4: Fig 4: Fig 4:3 Krmr till fönster och fst krmr är förborrde för montering v krmhyls med tillhörnde skruv och uppfyller krven för Svensk Stndrd SS Fästhål för justerbr infästningsdon. Elitfönster rekommenderr strkt nvändning v justerbr krmskruv+hyls som uppfyller krv enligt svensk stndrd SS Vid nvändning v dess behöver ej kilr nbrings invid fästställen. Vid nvändning v infästningsdon som ej uppfyller ovnstående stndrd, hänviss till de skrifter (bl HusAMA) som nämns i börjn v vsnittet. Fig 4:4 Fig 4:5 (5)

3 S I D H Ä N G D A F Ö N S T E R FA S TA K A R M A R BYGGSKEDET Montering v fönsterbleck Fönsterbleck utforms och monters i enlighet med HusAMA, kp JT.-5 och svensk stndrd SS Skruv med insexnyckel ut de nedre krmhylsorn, så tt de ligger n mot fönsterhålets väggsidor, se fig. 4:6 och 4:6 b. Montering v spröjs Montering v spröjs frmgår v nvisning som medföljer spröjsförpckningen. FOGNING/DREVNING Fig 4:6 Fog melln krm och vägg skll utförs så tt den fungerr som en fortsättning v väggen frm mot fönsterkrmen. Utförndet skll därför ge: Fig 4:6 b 7. Skruv med insexnyckel ut de övre krmhylsorn, så tt de ligger n mot fönsterhålets väggsidor, se fig. 4:7 och 4:7 b. Observer! Hög fönster fästs lltid med ytterligre krmhylsor på krmsidorn. Skruvs ut sist! Se fig. 4:6 b. Eventuellt förborrde hål för de mellerst krmhylsorn på hög fönster. Skruvs ut sist. vid fogens utsid regnskydd vindskydd ventiltion dränering Anvisningr Fogning/drevning v fog melln krm och vägg utförs enligt fig 5. Drevning får inte utförs så hårt tt krm böjer inåt från väggen och skll görs med ett icke fuktupptgnde isoleringsmteril. Fogskum eller liknnde skll ej nvänds (risk tt krmen deformers vid skummets expnsion). 8. Kontroller med vttenpss så tt fönstret är rkt i ll sidor och inte lutr inåt eller utåt. Kontroller så tt krmsidorn inte böjs inåt på mitten, se fig. 4:8. Fig 5 Inomhus Kontroller, ev fler gånger, med mätstick tt digonlmåtten är lik, se fig. 4:9. 6 Juster vid behov med krmhylsorn. vid fogens rumssid lufttätning ångtätning ljudtätning brndtätning (brndfönster) Fogmss vid fogens rumssid skll vr diffusionstät, elstisk och h hög vidhäftning mot väggmterilet och krmen. Fig 4:7 b Fig 4:7 Fig 4:8 Att på dett sätt säkerställ tt krmen blir rätvinklig är helt vgörnde för fönstrets täthet liksom en god öppnings- och stängningsfunktion. 9. Krmen infästes i väggstommen med därför vsedd skruv. Infästningslängden i väggstommen sk vr minst 45 mm. Fästdonet sk h ett korrossionsskydd motsvrnde minst µm, se fig. 4:0. vid fogens mittdel värmeisolering ljudisolering 5b Utomhus d = d Fig 4:9 Fönsterkrm Värmeisolering/ljudisolering (drevning), utförs med icke fuktupptgnde isoleringsmteril 3, 4 Luft- och ångtätning (tätfog). Sk plcers vid krmens rumssid. Utförs med bottningslist (3) och elstisk fogmss (4). Fogmssn skll h god vidhäftningsförmåg mot ktuell mteril i krm och vägg. Fogmss och bottningslist kn ersätts med EPDM-gummiprofil, fogbnd e dyl. 5 Invändig smyglist. Användes där risk föreligger för meknisk åverkn på synlig fogmss eller där dold fog önsks. 5 b Utvändig smyglist. Trälist kn ersätts med smygbleck e dyl. Listen förhindrr slgregnsintrång 6 Luft- och dräneringsknl. Underlättr luftning och uttorkning v ev. fukt i fogutrymmet melln krm och vägg. Knlen skll vr minst 5 mm och löp runt hel fönsterkrmen. Vid montering v ljudisolernde fönster är det v stor vikt tt tätning v fogen utförs med stor noggrnnhet så tt små hål eller springor ej uppkommer. Minst läckge för luft nedsätter i betydnde grd luftljudreduktionen. JUSTERING 3 Krmen Vid sättningr i byggndsstommen kn krmen behöv efterjusters. Dett sker enkelt med hjälp v krmskruvrn. Fig 4:0 min 45 mm 0. Upprep steg 9. Kontroller med vttenpss så tt fönstret är rkt i ll sidor och inte lutr inåt eller utåt. Kontroller tt krmsidorn inte böjs inåt på mitten, se fig. 4:8. Juster vid behov med skruvrn/krmhylsorn (vid justering losss skruven först och sedn krmhylsn).. Häng tillbk bågr/dörrbld på krmen och stäng fönstret/fönsterdörren.. Efterdrg ll skruvr och täck infästningshålen i krmen med täckpluggrn, se fig. 4:. Höjdjustering v utåtgående fönster, (fig 6:). Öppn gångjärnets htt genom tt skruv motsols.. Öppn insexlåsskruven med en,5 mm Fig 6: insexnyckel. 3. Vrid en 5 mm insexnyckel under htten. Bågen/dörrbldet rör sig upp när du vrider medsols, ner när du vrider motsols. Justeringr v bågen på inåtgående fönster Inåtgående fönsterbågr med bultgångjärn kn lätt efterjusters. Genom tt vrid gångjärnets cylindrisk del på bågen ett eller fler hlvvrv korrigers bågens läge i förhållnde till krmen, se fig 6:. Ett hlvvrv ger c / mm på ett normlstort fönster. Normlt behöver bågen ej lyfts ur krmen utn det räcker med tt t ur övre eller nedre gångjärnssprinten. Fig 6: Fig 4: 3 (5)

4 B R U K S S K E D E T SKYDD AV MONTERAT FÖNSTER UNDER BYGGNADSTIDEN Under byggndstiden skll fönstret skydds väl mot vrje form v yttre åverkn. Beslg får inte utsätts för färg, puts- eller murbruk, betongvtten eller ndr frätnde ämnen. Färg får inte heller förekomm på tätlister, beslgens rörlig delr eller på glidskenor. Gls skll skydds noggrnt vid rbete med vinkelslip eller svetsutrustning i närheten v fönstret. Om plstfolie och tejp nvänds för tt skydd fönstret observer risken för skdor på fönstrets ytbe-hndling v folien (kontktmissfärgning) eller tejpen smt vid borttgning v tejp eller folien, t ex vidhäftning melln folie respektive tejp och målde ytor (färgsläppning). Se till tt fukten i byggnden vädrs ut genom forcerd ventiltion och god värmetillförsel. Då fönstret hålls öppet för utventilering v byggfukt skll observers tt den invändig ytbehndlingen kn t skd v fuktpåkänningen, t ex v regnvtten eller kondensvtten. BARNSÄKERHETSBESLAG Brnspärr på sidhängd inåtgående fönster Brnspärr är ej stndrd. Som tillvl finns t ex hndtgsspärr KISI, eller vädringsbeslg Fix 9. Brnspärr på sidhängd utåtgående fönster Brnspärr är ej stndrd. Som tillvl finns t ex hndtgsspärr KISI, eller vädringsbeslg Fix 93. UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL Vi hänvisr till Elitfönsters webbplts, där finns det utförlig skötselnvisningr från oss och vår smrbetsprtners: Gå till klick på hndböcker. om underhåll v ytbehndling Behovet v underhåll v ytbehndling är beroende v bl fönstrets plcering i väggen, tkutsprång, fönstrets orientering i olik väderstreck, byggndens geogrfisk plcering, klimtisk påkänningr såsom regn, sol och vind. Underhållsintervllen kn därför vrier t o m för fönster i smm byggnd. För lämplig mteril, såsom rengöringsmedel, täckfärg, lsyr och verktyg erhålles informtion från färgleverntör eller färghndel. Observer! Tätlist melln krm, båge och tätningsbnd vid isolerrutor får inte övermåls/lsers. Ev. färg eller lsyr som kommer på lister, bnd eller skenor sk genst torks v. Spnjoletter, fönsterbromsr, koppelbeslg, gångjärn och övrig beslg får ej övermåls eftersom ders funktion då försämrs. Underhåll v täckmålde fönster Täckmålde fönster sk kontrollers årligen. Om färgen uppvisr blåsor, sprickor, flgor eller mtthet sk ommålning ske enligt följnde: Utvändig ytor Tvätt fönstret med milt lkliskt rengöringsmedel (kontroller innehållet på förpckningen). Skrp och slip bort sprucken och löst sittnde färg smt skrp bort ev. frmträngndekåd. Lg ev sprickor t ex i hörnfogr eller vid fönsterbleck med plstisk fogmss. Grund renskrpde ytor med lkydgrundfärg. Låt tork. Stryk en ndr gång med oljelkydfärg. Vr särskilt noggrnn och stryk på flödigt vid fönstrets nedre delr, på ändträ och vid hörnfogr. Invändig ytor Normlt krävs här endst rengöring i form v tvättning med vtten och milt rengöringsmedel. Vid ev. ommålning görs först en lätt slipning med fint slipppper därefter grundning med lkydfärg. Stryk en ndr gång med lkydfärg. Underhåll v lserde fönster Lserde fönster sk kontrollers och vid utstt lägen underhålls vrje år. Om utvändig ytor visr tecken på uttorkning (t ex ytsprickor), mtthet eller grånd sk ommålning ske enligt följnde: Utvändig ytor Slip ytn med fint slipppper och skrp bort eventuellt frmträngnde kåd. Tvätt med en trs indränkt i lcknft. Lg ev sprickor t ex i hörnfogr eller vid fönsterbleck med plstisk fogmss. Stryk träytorn med pigmenterd lkydlsyr med hjälp v en trs eller pensel. Invändig ytor Normlt krävs här endst rengöring i form v tvättning med vtten och milt rengöringsmedel. Vid eventuell ommålning görs först en lätt slipning med fint slipppper vrefter ytn stryks med opigmenterd klrlck. Skötsel v beslg och tätlister För tt fönster sk funger tillfredsställnde skll beslgen rengörs och smörjs minst en gång om året. Spnjolettens låskolvr, låshus och gångjärn smörjs med tunn siliconolj eller nnn vttenfri olj. Tätlister sk hålls ren och hel. Skdde lister ger luftläckge och sk byts. Smörjning v gångjärn. Öppn gångjärnets htt och pplicer smörjmedel direkt på insexskruven.. Skruv åt insexslåskruven och stäng htten. RENGÖRING AV ENERGIGLAS T hänsyn till följnde: Undvik tt vidrör glsytn med fingrr eller smutsig hndskr. Använd flytnde fönsterputsmedel, mycket vtten och mjukt luddfritt tyg eller gummiskrp. Svår fläckr kn ts bort med industrisprit eller ceton. Mild metllpolish kn nvänds för tt vlägsn ndr fläckr. Noter dock tt medlet sk tvätts bort med industrisprit och nvänd därefter fönsterputsmedel. Använd ldrig vss metllföremål eller stålull vid rengöringen. Fig 6: SKÖTSEL AV SJÄLVRENGÖRANDE GLAS För optiml funktion, följ nednstående nvisning:. När fönstret är nyinstllert bör glset rengörs utvändigt enligt nedn. Låt därefter glsytn få c en veck på sig tt ktivers.. Tvätt glset med ljummen tvållösning och mjuk trs. Skölj med vtten och tork torrt med ren och luddfri trs. Om fönsterskrp nvänds, se till tt ing metlldelr kommer i kontkt med glset! 3. Färgstänk vlägsns med mjuk trs och denturerd sprit, lcknft el.dyl. 4. Använd inte rengöringsmedel med slipverkn, rengöringskrämer eller specilprodukter. 5. Regelbunden rengöring är normlt inte nödvändig under förutsättning tt regnvtten kommer åt tt skölj bort smutsen. Vid längre perioder v torr väderlek; skölj glset med slng och låt det tork nturligt. 4 (5)

5 B R U K S S K E D E T KONDENS Kondens på fönstrets insid Kondens på fönstrets insid uppkommer då vrm och fuktig rumsluft kyls ned vid en kll glsyt och vsätts i form v imm eller vttendroppr på glset. I ett nybyggt hus finns under lång tid kvrvrnde fukt från inbyggd byggmteril, s k byggfukt, som lätt ger upphov till kondens. Fukten försvinner med tiden men kn upphör snbbre genom vädring. Otillräcklig eller icke fungernde ventiltion ger även upphov till kondens på fönster. Djup fönsternischer och fönsterbänkr liksom tät grdinrrngemng kn hindr värmen från rditorer tt strömm upp utefter fönstret och värm glsytn. Fönsterbänkr bör därför monters med en spring melln fönstret och fönsterbänken, se fig 8. Risken för kondens minskr hos fönster, som monterts med glsets insid långt in mot rummet. Genom tt höj rumstemperturen minks kondensrisken medn sänkt rumstempertur nttetid ökr risken. Kondens på fönstrets utsid Under perioder v hög luftfuktighet och när temperturskillndern melln ntt och dg är stor (frmför llt under höst och vår) finns det risk tt utvändig kondens (imm) och i viss fll iskristller bilds på välisolerde fönster med begränsd sikt som följd. Det är ett nturligt fenomen som uppstår på grund v tt fönstret isolerr så effektivt tt nästn ingen rumsvärme läcker ut genom fönstret. Kondensen uppstår i regel på ntten och försvinner under morgontimmrn när glset efterhnd värms upp utifrån. Fig 8 Klrt väder, hög luftfuktighet Kort tkutsprång Plcering långt ut i fsden Ing vskärmnde träd eller buskr Någr Någr fktorer fktorer som som kn h nverkn betydelse på för kondensbildning. Fig 9 Viss pltser och lägen gör fönstren mer utstt för kondensbildning. Avsknd v buskr och träd som skärmr v frmför fönstret, inget eller litet tkutsprång ovnför, plcering långt ut i fsden etc är någr fktorer som kn h betydelse. Likså om fönstret sitter i en fuktig omgivning tex riktt ut mot ett vttendrg eller nnn fuktig plts. se fig 9. Risken för denn typ v kondens minskr lltså om glset är vskärmt mot himlen, tex v träd eller buskr eller v mrkiser. Något högre rumstempertur de nätter då risk för utvändig kondens föreligger verkr också förebyggnde. Om fönstret vid monteringen plcers så långt in i fsden som möjligt, minskr dett också kondensrisken. FELANMÄLAN Trnsportskd eller brist/fel i leverns Trnsportskd eller fel i levernsens omfttning skll nmäls enligt nvisningrn under rubriken LEVERANSMOTTAGNING, senst fyr dgr efter leverns. Övrig felnmäln Fel på produkten som upptäcks därefter, eller som upptäcks v nnn, tex vid besiktning, skll nmäls till inköpsstället senst två månder därefter. Elitfönsters nsvr härvid är vd som frmgår under rubriken GARANTI och vd som följer v lg. GARANTI Grntiåtgnde och omfttning Under förutsättning tt ovnstående nvisningr om lgring, montering, skötsel och underhåll följs lämnr Elitfönster grnti i enlighet med ABM 9, 7 enligt följnde: Om inte nnt föreskrivs i övrig vtlshndlingr nsvrr säljren för fel i vrn som frmträder inom två år från vrns vlämnnde. Hr vrn levererts till ett projekt för vilket slutbesiktning skll ske, räkns ngiven tid från den dg projektet blivit godkänt. Säljren är inte nsvrig enligt först stycket om hn gör snnolikt tt felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller bristfällig lgring, hntering eller montering v vrn eller på nnt förhållnde som kn hänförs till köpren Under förutsättning tt ovnstående nvisningr om lgring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnr Elitfönster dessutom 0 års grnti i Sverige på impregnerde och i fbrik ytbehndlde fönster och fönsterdörrr med isolergls. Grntin hr följnde omfttning: Mot rötskdor i produktens virkesdelr Mot kondens melln glsen i isolerrutor På fönstrets inklusive beslgens funktion Förlängd grnti mot röt Elitfönster AB lämnr utöver de grntier som beskrivs ovn, 30 års grnti mot rötskdor i fönstrets virkesdelr på produkter ur seriern Elit Extreme och Elit Secure. För fönster i objekt som slutbesiktigts gäller dtum för slutbesiktning För fönster i icke slutbesiktigde byggndsobjekt räkns denn grntitid från fkturns dtum. MILJÖSKYDD För närmre studier v fönstrets miljöegenskper hänvisr vi till Elitfönster byggvrudeklrtion upprättde i enlighet med nvisningr från Byggsektorns Kretsloppsråd. Deklrtionern kn på begärn erhålls från Elitfönster. Vid destruktion v större mängder utrngert virke vr god kontkt kommunens miljökontor. Elitfönster AB Box Vetlnd Tel: Fx: Elitfönster AB Lenhovd Tel: Fx: (5)

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

HANTERINGS- ANVISNING LEVERANSSKEDET BYGGSKEDET BRUKSSKEDET. för fönster under

HANTERINGS- ANVISNING LEVERANSSKEDET BYGGSKEDET BRUKSSKEDET. för fönster under HANTERINGS- ANVISNING för fönster under LEVERANSSKEDET BYGGSKEDET BRUKSSKEDET INNEHÅLL 2 LEVERANSSKEDET Transport 3 Leveransmottagning 3 Lagring på byggplatsen 4 BYGGSKEDET Montering 6 Fogning/Drevning

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

Anvisningar fönster. Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens. SSC 0910-72 59 00 www.sscgroup.

Anvisningar fönster. Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens. SSC 0910-72 59 00 www.sscgroup. Anvisningar fönster Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens Transport, mottagning 1.1 och Mottagning. lagning 1. Transport. Under transport ska fönster skyddas mot fukt

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning Elit Design

Monterings- och skötselanvisning Elit Design Monterings- och skötselanvisning Elit Design OBS! Ta del av hela monteringsanvisningen före montaget Förutom nedanstående anvisningar kan kompletterande information inhämtas i HusAMA 98, kap NSC. TRANSPORT

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter FMont-YB 2013/09 Produkter som ej är täckmålade eller laserade i fabrik skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt före montage i vägg.* Instruktioner

Läs mer

Skötsel - och Bruksanvisning

Skötsel - och Bruksanvisning Innovativa Energifönster Skötsel - och Bruksanvisning Pannordic Fönster 1 Nöjd länge tack vare rätt skötsel Grattis till erat val av Skaala kvalitetsprodukter. Vänligen läs noggrant igenom denna skötselanvisning

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 15016 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr / 16.0.2015

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN SWING ORIGINAL HÖRNA. Läs igenom monteringsanvisningen noga före montering

MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN SWING ORIGINAL HÖRNA. Läs igenom monteringsanvisningen noga före montering MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN I D E E R F Ö R D U S C H B Y G G A R E SWING ORIGINAL HÖRNA Läs igenom monteringsnvisningen nog före montering SPRÄNGSKISS Borr ø 6 mm / ø 8 mm Borr ø 3 mm 6 ø 8 x0 ø 6

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER För att uppnå bästa möjliga funktion är kvaliteten på monteringen in i byggnationen av största vikt. Läs därför igenom monteringsanvisningarna innan monteringen påbörjas,

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2

Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2 Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2 Rev.nr 140619 Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Samt penna, 2st 1,5m träribbor och kilar av torrt, hårt virke

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Riktlinjer för eftermarknad och garantier

Riktlinjer för eftermarknad och garantier Riktlinjer för eftermarknad och garantier Innehåll 1 Garantiförutsättningar 1.1 Garantikrav 2 Lagring på byggplatsen 2.1 Allmänt 2.2 Lagring inomhus 2.3 Lagring utomhus 3 Felanmälan 3.1 Felanmäla 3.2 Obligatoriskt

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor. Mottagningskontroll Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 160208 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr 3 /

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Sätt snabbt & enkelt upp fönster & dörrar

Sätt snabbt & enkelt upp fönster & dörrar Sätt snbbt & enkelt upp fönster & dörrr Med djufix monterr du dörrr och fönster snbbt och enkelt utn kilr. djufix nvänds även v Sveriges lednde fönstertillverkre. www.djufix.se GUIDE Fönster Dörr Se svensk

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 161025 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr 3 /

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Anvisningar F Ö R M O N T E R I N G, J U S T E R I N G & S K Ö T S E L

Anvisningar F Ö R M O N T E R I N G, J U S T E R I N G & S K Ö T S E L Anvisningar F Ö R M O N T E R I N G, J U S T E R I N G & S K Ö T S E L Innehållsförteckning 3 M o n t e r i n g s a n v i s n i n g f ö n s t e r M o n t e r i n g s a n v i s n i n g f a s t k a r m 5

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Fönsterinstruktioner

Fönsterinstruktioner Fönsterinstruktioner Här finner du information om mottagning av leverans, lagring på byggplats, montering, skötsel/kontroll och underhåll. RM Snickerier AB S.Industrigatan 8 598 40, Vimmerby Tel. 0492-797

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn Typgodkännndebevis Sinit Gipsskivor och stålprofiler 0859/99 Mj 2014 produktöversikt Moln AB Östr Hmnvägen 31, Box 46 SE-432 21 Vrberg Tel: +46 (0)340-313 00 Fx +46 (0)340-313 01 www.moln.se E-mil: moln@moln.se

Läs mer

Pivåhängda takfönster

Pivåhängda takfönster Pivåhängda takfönster Fönsterfakta Familj Pivåhängda takfönster. Material Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. vitmålat (RAL 9010) eller klarlackat som standard, övriga RAL-kulörer som tillval. Trädetaljer

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1 Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer inte partiet att fungera optimalt

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

SPANJOLETTER. Spanjoletter för fönster. Måttbeställda spanjoletter. Vägledning för urfräsning. Mått i mm, standardlängder. L H a b.

SPANJOLETTER. Spanjoletter för fönster. Måttbeställda spanjoletter. Vägledning för urfräsning. Mått i mm, standardlängder. L H a b. SPANJOETTER Spnjoletter för fönster Vägledning för urfräsning. Mått i mm, stndrdlängder. S1605 med 2 sidkolvr H b 390 195 80 3 490 245 80 4 590 295 125 465 690 345 125 565 790 395 200 590 890 445 200 690

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Aluminiumfönster IF65 Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Monteringsanvisning av Aluminiumfönster IF65 1 Applicera fogmassa av

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR Stor öppning med vikdörr Våra vikdörrar är mycket efterfrågade vid både om- och ny byggna tion. Du kommer närmare naturen varje dag hela året. Allt

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre.

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre. Fax 08-603 88 69 Org. nr 556699-7689 www.tresson.se info@tresson.se Skötselråd nya fönster Här får du skötselråd för dina fönster. Du får också ta del av nyttiga och användbara funktioner och handgrepp.

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem.

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem. Måla fönster och snickerier Arbetsråd Bestå Fönstersystem. De mest utsatta delarna på huset. Fönster, vindskivor, foder, knutbrädor och andra snickeridetaljer är de mest utsatta delarna på ett hus. Därför

Läs mer

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn MARS 2009 Lfrge gipsskivor och stålprofiler LAGERADRESS GIPS: terminl west. ö. hmnvägen. vrberg hmn moln b östr hmnvägen 31. box 46. 432 21 vrberg tel. +46 (0)340-313 00. fx +46 (0)340-313 01 e-mil: molnd@molnd-skive.dk.

Läs mer

Drift och Underhåll Dörrar från Daloc

Drift och Underhåll Dörrar från Daloc DALOC DU BSAB 96 NCS.2 1108 Drift och Underhåll Dörrar från Daloc DALOC SI BSAB 96 NCS.2 1039 Skötselinstruktion för Dalocdörrar ALLMÄNT För att en dörr skall ha en perfekt funktion under många år, krävs

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

SKÖTSELRÅD FÖR DINA FÖNSTER. Här får du skötselråd för dina fönster. Följ råden och hantera dina fönster på rätt sätt så förlänger du livslängden.

SKÖTSELRÅD FÖR DINA FÖNSTER. Här får du skötselråd för dina fönster. Följ råden och hantera dina fönster på rätt sätt så förlänger du livslängden. SKÖTSELRÅD FÖR DINA FÖNSTER Här får du skötselråd för dina fönster. Följ råden och hantera dina fönster på rätt sätt så förlänger du livslängden. RENGÖRING Glas/fönsterputsning Börja med att spola av glaset,

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

oskadat. Anmäl omgående till transportören

oskadat. Anmäl omgående till transportören Läs dett redn när du mottger ditt Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören synlig skdt eller sknt gods. Dold

Läs mer

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll Skötsel och underhåll projekt Innehåll Garanti/reklamation... 3 Målning/ytbehandling... 4 Skötsel - glas... 7 Skötsel - beslag och tätlister... 8 Kondens... 9 Snö på takfönster... 10 Persienner/rullgardiner...

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer