Lokala krafter mot globalt tryck?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala krafter mot globalt tryck?"

Transkript

1 1 Lokala krafter mot globalt tryck? Om den sociala ekonomin

2 2 Fakta och debatt Rapporter publicerade under det senaste året: 4. I stressens spår. En rapport om ohälsan under 90-talet av Yeshiwork Wondmeneh 5. De äldre och sjukvården. Klarar sjukvården att vi blir allt äldre? En rapport av Tor Hatlevoll. 6. Anställningskostnad. En kalkylmodell för redovisning av kostnader vid timanställning En rapport av Paula Liukkonen. 1:2003. Anställning på lika villkor? En jämförande studie om orsakerna till det stora antalet tillfälliga anställningar i äldre- och handikappomsorgen. En rapport av Elisabeth Schantz. Produktion: Kommunals press-och informationsenhet och Starck Design AB Art.nr

3 INNEHÅLL 3 Innehåll Förord 4 Inledning 5 Begreppet social ekonomi 7 Sociala företag, sociala kooperativ 11 Exempel från andra länder 15 Har det sociala företagandet en egen nisch? 20 Social entreprenör 22 Om globaliseringen 27 Kan välfärdsstatens försvagning kopplas till globaliseringen? 31 Om risker i ett delat samhälle och om den sociala ekonomins roll 34 Sammanfattning 36 Litteratur 39

4 4 FÖRORD Förord Nittiotalskrisen med hög arbetslöshet, låg sysselsättning och vacklande social välfärd väckte debatter som bidrog med nya begrepp och nya benämningar på bekanta idéer. Ett av de svåra eller otydliga begreppen som dök upp och som dessutom hade beröringar med Kommunals verksamhetsområden, var social ekonomi. Vad detta sammansatta ord stod för, var inte särskilt tydligt utanför den krets som aktivt sysslade med frågan. Kretsen bestod av personer eller organisationer som arbetade inom den ideella sektorn, t ex kooperatörer, akademiker som studerade eller forskade om den ideella sektorn samt de särskilda organ inom EU som har direktiv att stödja socialekonomin för att skapa nya sysselsättningstillfällen. För Kommunal är det alltid angeläget att försöka skaffa sig kunskap om företeelser som direkt eller indirekt kan påverka våra medlemmars arbetsliv och välfärd. Därför gav vi 1999 ut ett kort bakgrundsmaterial om social ekonomi, som fanns tillgängligt för alla som ville följa eller delta i debatten som då var högaktuell. Det finns i dag ett behov av att gå vidare och utveckla debatten om begreppet social ekonomi och dess koppling till ännu ett annat svårt begrepp, globalisering. Utifrån olika teoretiska resonemang och framför allt genom att presentera erfarenheter både i Sverige och i andra länder, försöker Yeshiwork Wondmeneh i denna skrift att bidra till ökad kunskap och stimulera till öppna frågor och nya idéer kring ämnet. Rolf Andersson Utredningschef

5 INLEDNING 5 Inledning Social ekonomi som begrepp dök upp i Sverige kring mitten av nittiotalet och presenterades som synonym till den mer bekanta ideella sektorn, som också kallades för den tredje eller den informella sektorn. I debatten om social ekonomi rådde många oklarheter och begreppsförbistringar. Detta var inget att förvånas över, eftersom debatten ägde rum under en period då den kommunala omsorgen i Sverige var krisdrabbad. Äldres vård och omsorg blev eftersatt som en följd av stor personalminskning, som i sin tur föranleddes av nedskärningar i de offentliga utgifterna. Personalen som blev kvar utsattes för en tärande känsla av otillräcklighet och ökande stress. För många var det obegripligt att professionell omsorgs- och omvårdnadspersonal fick gå arbetslös medan allt fler bland de äldre, handikappade, demens- och psykiskt sjuka och barn inte fick den hjälp som de trott att de var berättigade till. Situationen ledde till att volontärer började träda fram och erbjuda obetalda tjänster, och samtidigt kom det att hävdas att den sociala ekonomin skulle vara räddningen undan krisen inom omsorgen. Andra europeiska länders erfarenheter från den sociala ekonomin refererades som exempel, och om den kommunala omsorgen sa man att den aldrig mer skulle klara sin uppgift. Detta väckte starka känslor, men också frågor som var viktiga för Kommunals medlemmar: Skulle lösningen på problemen för den krisdrabbade kommunala omsorgen verkligen vara frivilliga och obetalda insatser? Vad skulle det i så fall innebära för kommunalarnas yrkeskompetens, för deras löneutveckling och för brukarnas rätt till tjänster med god kvalitet? Frågorna ställdes som försvar för den omsorg som ju tidigare successivt lyfts bort från den stora obetalda sektorn, alltså hemmet och den frivilliga sektorn, och utvecklats till en professionell sektor i offentlig regi med olika yrkesinriktningar äldreomsorg, barnomsorg, handikappomsorg. Den kommunala sektorn har skapat många arbetstillfällen men också jämlika förutsättningar för alla som behöver omsorgen.

6 6 INLEDNING Frågorna ställdes också som försvar för jämställdheten, för kvinnors fortsatta deltagande i yrkes- och samhällslivet, vilket ju också är beroende av en väl utvecklad och väl fungerande omsorg. Men hur var det egentligen? Handlade social ekonomi om att fylla tomrummen efter professionell omsorgspersonal med obetalda volontärer? Vad blev fortsättningen på debatten? Denna rapport ska resonera om dessa frågeställningar och ett försök att definiera begreppet social ekonomi ska göras. Resonemangen är grundade både på teoretiska slutsatser och på exempel ur verkligheten. De svenska erfarenheterna finns inom vitt varierande områden som föräldra- eller personalkooperativ inom daghemsverksamheten, småskaligt företagande i glesbygden och alternativa verksamheter till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Denna rapport berättar om Äldreboendeskooperativet Jägarbacken i Åmot och Cooperativa Neuve Risposte i Rom. Vi försöker belysa både de särskilda egenskaper som kännetecknar den sociala ekonomin och bakgrunden till varför den kommit att bli en aktuell fråga under nittiotalet. Den sociala ekonomins förespråkare har bl a lyft fram globaliseringen som en viktig bakgrund. Samtidigt vill vi betona att rapporten inte alls belyser de fackliga verktyg vi har för att ta tillvara de anställdas rättigheter i en globaliserad värld, som ILO-konventioner, fackligt samarbete över nationsgränserna, solidaritetsaktioner etc. Det pågående internationella fackliga samarbetet är en viktig motvikt mot den obalans som en del av globaliseringen skapar men dessa frågor behandlas alltså inte vidare i rapporten. Förhoppningsvis bidrar rapporten med mer information och kunskap om den sociala ekonomin som i sin tur kanske kan stimulera till nya frågor och diskussioner.

7 BEGREPPET SOCIAL EKONOMI 7 Begreppet social ekonomi Begreppet social ekonomi härstammar från franskans economie sociale, som myntades av en fransk ekonom under åttiotalet. Med det vsåg a han all den ekonomi som rullar utanför både det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Social ekonomi är ett samlingsbegrepp för alla organisationer som är idéburna, frivilliga och styrs av demokratiska beslut. I sådana organisationer är medlemmens frivilliga engagemang och inflytande viktiga utgångspunkter. De bedriver ekonomiska verksamheter, men det är inte i första hand vinstintresset som är drivkraften. Figur 1: Social ekonomi som ett samlingsbegrepp S o c i a l e k o n o m i Ideella organisationer Kooperativ Sociala företag/ Sociala kooperativ Social ekonomi är ett samlingsbegrepp för ideella organisationer, kooperativ och sociala företag. Kategorin kooperativ inkluderar ju alla företag, även de väletablerade företag som numera är en del av den regelrätta vinstdrivande marknaden. Med kategorin sociala kooperativ/sociala företag ska denna rapport uppmärksamma nykooperationen som vill lyfta fram och betona det sociala ansvaret och samtidigt återuppliva och stärka kooperationens grundidé. I vardagligt tal används de olika beteckningarna volontärorganisationer, välgörenhetsorganisationer, ideella föreningar, ideella organisationer, frivilliga organisationer, kooperativ, sociala kooperativ, osv. lite ovarsamt, särskilt var det så i början av debatten om den nya sociala ekonomin. Det skapade förvirring och missförstånd. Även om det, i många fall, inte är lätt att dra tydliga gränser mellan en del av begreppen, så är det ändå värt att försöka förstå vad de står för.

8 8 BEGREPPET SOCIAL EKONOMI Ideella organisationer Ideella organisationer definieras, enligt nationalencyklopedin, som sammanslutningar som har till uppgift att främja sina medlemmars gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen. Hit räknas volontärorganisationer, frivilliga organisationer, välgörenhetsorganisationer och alla ideella föreningar. Det måste dock påpekas att ideell förening bara är en associationsrättslig form och inte en beteckning för en särskild grupp. Vilken ideell organisation som helst kan välja den juridiska formen ideell förening och på så sätt åtnjuta de särskilda ekonomiska regler som lagen fastställer. Ideella organisationer av olika typer har stor förankring i det svenska samhällslivet. Människor ägnar många obetalda timmar av sin fritid åt små och stora föreningar, cirklar, sällskap eller intresseorganisationer. Föreningssyftena varierar alltifrån några personers passion för en särskild sak till ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt i andra länder. Föreningen Litauens vänner, idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar, miljöskyddsföreningar, djurrättsföreningar, nykterhetsföreningar, vinsmakarföreningar, syföreningar och litteratursällskap är bara några i den uppsjö som finns i Sverige. Statistiska Centralbyråns undersökningar om levnadsförhållandena (ULF) visade hur den svenska befolkningens föreningsliv såg ut år Medlemskap 2000 Andel av befolkningen I minst en organisation 90% Aktiva medlemmar 44% Med någon form av förtroendeuppdrag 27% 90 procent av den svenska befolkningen i åldern år (ca 6,2 miljoner personer) är medlemmar i minst en organisation eller förening. De som är aktiva medlemmar motsvaras totalt av 44 procent av befolkningen och 27 procent uppger att de har någon form av förtroendeuppdrag. Jämfört med 1992 har antalet aktiva, som då motsvarade 50 procent av befolkningen, minskat ordentligt. Nedgången är betydligt mindre, bara 2 procentenheter, när det bara gäller medlemskap. De flesta, 75 procent av alla som är medlemmar i någon förening, är med i mer än en förening. Närmare 2 miljoner människor, 28

9 BEGREPPET SOCIAL EKONOMI 9 procent av den totala befolkningen är medlemmar i minst fyra olika typer av föreningar. (Räknar man ihop alla medlemskap handlar det om drygt 30 miljoner medlemskap, varav en tredje del finns inom kultur och rekreation.) Enligt forskning från 2002 för Socialstyrelsens räkning, hade den ideella sektorn, hit räknas även fackföreningarna, år 1992 en omsättning på 60 miljarder kr eller 4,1 procent av BNP (bruttonationalprodukten). Tjänsteverksamhet inom socialomsorgens område omsatte ca 4, 4 miljarder kr, vilket motsvarade 7,4 procent av hela den ideella sektorn. Slår man ihop social service, hälso- och sjukvård och utbildning uppgår det till 27 procent av hela den ideella sektorn. Det är lite jämfört med andra länder 57 procent i Storbritannien, 70 procent i Tyskland och 85 procent i USA. Kooperativ En kooperativ förening är en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom ett samägt och demokratiskt styrt företag., skriver Kooperativa institutet (Koopi). De mest kända kooperativen i Sverige är Konsum, Riksbyggen och HSB. De startades en gång för att lösa problem som inte löstes på annat sätt. Människor gick samman och skapade egna alternativ som kunde möta deras behov av konsumtionsvaror eller bostäder till överkomliga priser. Dessa kooperativ har idag vuxit och blivit som vilka stora företag som helst som konkurrerar på marknadens villkor. De är nu så stora att de enskilda medlemmarna varken deltar i eller har särskilt mycket inflytande i den demokratiska process som ska vara kännetecknande för kooperationen. Medlemmarna i KF är kunder som får sin medlemsnytta genom rabatter och återbäring. Därför kommer denna rapport inte att uppehålla sig vid de stora kooperativen, utan resonemangen inriktas på de nya småskaliga kooperativen. Men att belysa de nya kooperativen med siffror visar sig vara problematiskt på grund av att de statistiska källor som finns inte gör tydliga indelningar mellan nya och gamla kooperativa företag. Bristen på statistik gör att vi här lånar några siffror bara för att visa hur utvecklingen under de senaste åren sett ut. I denna statistik är kooperativen inte uppdelade på olika grupper.

10 10 BEGREPPET SOCIAL EKONOMI Kooperationens Förhandlingsorganisation, KFO, har drygt medlemsföretag med över anställda inom branscher som handel, petroleum, vård, omsorg, skola, förskola, industri, ideella organisationer, folkrörelser och idéburna verksamheter. Kooperativen inom detaljhandeln har flest anställda, medan vården, omsorgen och skolan svarar för större delen av KFO:s medlemsföretag. Av samtliga medlemmar är ca 1 200, alltså 60 procent, förskolor, fritidshem och friskolor. En annan fingervisning hämtas här från Kooperativa institutets (Koopi:s) webbsida, ett diagram som visar kooperationens utveckling mellan 1994 och Figur 2. Antalet ekonomiska föreningar år Antal År Källa: Koopi Under första halvåret av år 2001 fanns ca aktiva ekonomiska föreningar det är en vanlig associationsform för kooperativ verksamhet i Sverige, en ökning med ca 3000 sedan Ökningen på 550 föreningar dominerades av nya bostadsrättsföreningar. Enligt Koopi har den relativt stora ökningen (2 procent) under 90- talet i sin helhet skett inom andra verksamheter än fastighetsbranschen, som för hela perioden däremot haft en nedgång med 6 procent. Hälften av föreningarna som var verksamma under 2001 har funnits sedan 1970-talet eller längre, 20 procent startades under 1980-talet och ca 25 procent under 1990-talet.

11 SOCIALA FÖRETAG 11 Sociala företag, sociala kooperativ Organisationer eller verksamheter som grundas på socialt engagemang är inget nytt för Sverige, men nittiotalets sociala ekonomi skiljer sig ändå från det som funnits tidigare. Forskningen visar också att de ideella organisationerna i Sverige har sett olika ut vid olika perioder i historien. Perioden präglades av en utbredd fattigdom och stora sociala problem i städerna, dit många människor flyttade. Kristna välgörenhetsorganisationer engagerade sig i problemen. Kyrkan utförde då sitt välgörenhetsarbete i nära samverkan med den offentliga fattigvården. Från 1890 fram till 1920 kom det filantropiska engagemanget att ta en professionell och byråkratisk form. Då kom det att handla om organiserade volontärarbeten som, exempelvis, insamlingar för stugor som tog hand om fattiga barn, vars mödrar var tvungna att arbeta för att bidra till familjens uppehälle. Efter kriget började den svenska välfärdspolitiken att sakta växa fram och den offentliga barn- och äldreomsorgen byggdes upp mellan 1940 och 1960, likaså den allmänna tandvården. Detta trängde undan de frivilliga serviceverksamheterna. Sedan dess har socialekonomins företagsdel inom den sociala servicen varit begränsad till få åtaganden som enbart kompletterade den offentliga servicen. Men de ideella organisationerna i övrigt har fortsatt att växa i betydelse för samhället. Den slutsats (även om den är svag) man kan dra här är att samhällsutvecklingen, vid varje historiskt tillfälle, bestämmer över vilken roll organisationerna inom socialekonomin spelar. Perioden kännetecknades av stora inflyttningar till städerna med stora sociala problem. Situationen väckte ett socialt ansvarskännande som motiverade välgörenhetsverksamheter. Under 1990-talet har debatten handlat om att skapa nya roller för företagandet inom den sociala ekonomin även i Sverige. Sociala företag ses av många som anser sig ha kunskap och erfarenhet om den sociala ekonomin som alternativa producenter för välfärdstjänster. Frågan är om man kan spåra någon särskild förändring som ägt rum under nittiotalet som motiverar en förnyad roll för socialekonomin.

12 12 SOCIALA FÖRETAG Vad är sociala företag/sociala kooperativ och vad är det som motiverar deras tillkomst eller etablering? Frågorna får besvaras med hjälp av några exempel och resonemang kring dem i resten av rapporten. Äldreboendekooperativet Jägarbacken i Åmot ett exempel på socialt företagande i Sverige Äldreboendekooperativet Jägarbacken i Åmot besöktes av deltagarna på den 7:e europeiska konferensen om social ekonomi, som ägde rum i Gävle 7-9 juni Åmot är en by i Ockelbo kommun i nordvästra Gästrikland. Jägarbacken började sin verksamhet våren 1997, men förberedelserna hade pågått i tre år. Initiativtagare till kooperativet var byrådet, som också är sammanhållande i byns övriga utveckling. Inspirationen kom från ett studiebesök som hemtjänstpersonalen i Åmot, Lingbo och Ockelbo gjorde våren 1994 i äldrekooperativ i Jämtland. Initiativtagarna ville skapa förutsättningar för byns äldre att bo kvar i hembygden. De hoppades samtidigt att detta skulle ge några arbetsillfällen åt de yngre som annars skulle ha tvingats att flytta. Arbetslösheten och avfolkningen är ett problem som Åmot delar med hela regionen. För att förankra idéerna och försäkra sig om externt stöd började initiativtagarna med att bjuda in representanter från Ockelbo kommun och från kooperativet Gävleborg. I nästa steg engagerades omsorgsnämndens politiker i möten med byborna. De beslutade att bjuda in eldsjälar från andra kooperativ. I början av 1995 startades studiecirklar för att man skulle få kunskaper om hur äldrekooperativ kan drivas. Cirklarna gjorde också en resursinventering, om hur de skulle skaffa fram lokaler och inventarier och hur de skulle finansiera projektet. I nästa steg ville byrådet förankra idén hos de tänkta brukarna och skickade ut en enkät. Svaren visade att det fanns stora behov och stort intresse för att starta ett kooperativ. Då beslöt deltagarna i studiecirkeln att bilda äldrekooperativet Jägarbackens ekonomiska förening och utsåg en grupp som skötte det fortsatta arbetet. Arbetsgruppen gjorde täta studiebesök hos andra äldrekooperativ i grannlänen och använde de erfarenheter och kunskaper som dessa hade. De undersökte vilka byggnader de skulle kunna ta över och om de skulle behöva bygga nytt. Kommunen

13 SOCIALA FÖRETAG 13 engagerades i byggfrågorna. Samarbetsandan hos byns invånare hade en stor betydelse för sjösättningen av projektet. Kooperativet kom igång våren Sedan dess ger det en mångfacetterad service till de boende och även till de övriga byborna. Matsalen är öppen även för dem som inte bor där, dock är antalet platser begränsat. Biblioteket och bystugan är en träffpunkt för hela byn. I byggnaden finns både distriktsköterskemottagning och frisörsalong. Kooperativet Jägarbacken är inte det enda exemplet i Sverige, inte heller det framgångsrikaste när det gäller att skapa arbetstillfällen. Men det är ett bra exempel på ett lokalt försök att lösa ett numera väl känt avfolkningsproblem i glesbygden. Byborna kände socialt ansvar för både de äldre, som i brist på alternativ skulle ha skickats till Ockelbo, och för byns framtid. Eldsjälarna mobiliserade den lokala kraften, utnyttjade de nätverk som fanns i bygden och utanför den. Under mobiliseringen och efter kooperativets etablering ökade självkänslan bland byborna och tilliten till varandra växte. Jägarbackens boendekooperativ hjälpte inte bara de äldre att stanna kvar i den miljö de kände sig trygga i, utan det skapade också en träffpunkt för alla byborna och det stärkte den sociala gemenskapen. Basta arbetskooperativ I Sverige finns flera exempel på verksamheter inom den sociala ekonomin. Några har funnits innan begreppet infördes, andra är nyare och försöker anpassa sig till modeller som är formade efter socialekonomins teorier och efter erfarenheter i andra länder. Basta arbetskooperativ i Nykvarn utanför Södertälje är ett exempel på socialt företag i Sverige, där personer som slutat att missbruka droger får alternativ rehabilitering. Det startades 1994 efter en känd italiensk modell, ett stort kooperativ San Patrignano utanför Rimini, som rehabiliterar och skapar sysselsättning för personer med ett förflutet i heroinmissbruk. Basta erbjuder inte någon som helst medicinsk behandling. Rehabiliteringen består av arbete, där ansvar, krav, solidaritet, inflytande, feedback och resultat med god kvalitet anses skapa självkänsla och stolthet, som i sin tur är vägen till seger mot missbruket.

14 14 SOCIALA FÖRETAG Mentorerna eller handledarna är själva gamla missbrukare, så de nyintagna lär sig att kämpa igenom sitt missbruk av människor med likadana erfarenheter. Detta anser kooperativet är nyckeln till rehabiliteringens framgångar. Basta har fem affärsdrivande enheter inom verksamheterna snickeri, isolerteknik, byggteknik, hundpensionat och klottersanering. Även enheterna Värdshus, Kontor, Lantbruk och Hästar samt Data redovisar intäkter, trots att de i huvudsak producerar för internt bruk.

15 EXEMPEL FRÅN ANDRA LÄNDER 15 Exempel från andra länder Olika länder världen över har olika erfarenheter av kooperation och av deltagande i frivilliga och ideella verksamheter. Till skillnad från Sverige har en stor del av den sociala omsorgen i många länder i västvärlden skötts inom den sociala ekonomin. Stiftelser, religiösa samfund, välgörenhetsorganisationer och liknande ideella organisationer i Tyskland, Storbritannien, USA, Italien eller Spanien erbjuder omsorg för äldre, fysiskt eller psykiskt handikappade eller missbrukare. I många västeuropeiska länder har en förnyelse av den socialekonomiska sektorn pågått sedan 70-talet. Många utdöende bygder och lokala samhällen i Spanien och Italien har mobiliserat sin lokala kraft och skapat sociala kooperativ/sociala företag med goda resultat. Men även missnöje med kommunala verksamheter har varit drivkrafter bakom startandet av kooperativ/sociala företag. Erfarenheter från föregångslandet Italien Italien har blivit känt för sina lyckade sociala kooperativ och är i dag ett föregångsland dit många åker för att lära sig mer. Dock varierar erfarenheterna mellan olika delar av Italien. Den södra delen som har en mer individualistisk kultur saknar kooperativ tradition. Även arbetslösheten visar stora regionala skillnader, och den är betydligt högre i söder. Ungdomskooperativen har till följd av detta börjat etableras i söder. I de nordliga delarna började kooperativen på 70-talet som aktioner mot utslagning av flyktingar och andra missgynnade grupper. Från början bedrevs storköksverksamhet och bespisning. Sedan utvecklades idéerna till serviceverksamheter inom omsorgen. Kommuner och landsting började så småningom att anlita dem när det saknades offentliga alternativ. På andra håll kom kooperativen som ett svar på de byråkratiska problem och trögheter kommunerna haft. Ett lyckat exempel som belyser den senare varianten är Cooperativa Neuve Risposte (CNR) i Roms utkant. Cooperativa Neuve Risposte (CNR) ett socialföretag Cooperativa Neuve Risposte (CNR) är ett socialt kooperativ som bedriver olika verksamheter inom omsorgen för barn, handikappade och äldre samt erbjuder psykisk vård och andra aktiviteter.

16 16 EXEMPEL FRÅN ANDRA LÄNDER Kooperativet startade i början av 80-talet som en nyetablering. Initiativet togs av en lågstadielärarinna, som idag är kooperativets ordförande eller direktör. Hon hade länge upplevt att kombinationen av ökande resursbrist och kommunens byråkratiska stelhet lett till att barnen i hennes skola for illa allt oftare. De fick inte det respektfulla bemötande som bör ingå i en bra barnuppfostran. Ingen orkade lyssna på barnen i skolan och många hade dålig hemmiljö, så de mådde dåligt och det märktes på den konfliktladdade kommunikationen i vardagen. En del bland skolpersonalen kände sig inte tillåtna att använda de knappa resurserna, både tid och pengar, på ett kreativt sätt för att hjälpa barnen. Lärarinnan tyckte om sitt arbete men blev allt mer frustrerad över situationen och började förlora sin arbetsglädje. Hon accepterade dock inte denna hopplöshet, utan bestämde sig för att göra någonting av det engagemang för barnen som hon kände. Hon samlade nio personer som var intresserade av barns och minderårigas väl och ve, och satte i gång en diskussion om vilka möjligheter och hinder som fanns för att starta en kooperativ verksamhet. Samtidigt som gruppen höll på att blöta och stöta sina tankar, aktualiserades några reformer inom hälsovården och socialtjänsten. Bakgrunden till denna reform var politikernas oro för att den offentliga omsorgen inte skulle klara av de ökande behoven hos den åldrande italienska befolkningen. Med andra ord gällde reformen äldreomsorgen. CNR-gruppen såg genast en möjlighet till finansiering och ville inte missa chansen, så de anpassade snabbt sina idéer till myndigheternas krav. Så de startade verksamheten inom hemtjänsten, trots att de ursprungligen ville starta ett kooperativ inom barnomsorgen. Kommunerna ville ha enkla och billiga tjänster till de gamla, medan eldsjälarna i CNR var måna om att utveckla och erbjuda tjänster av bra kvalitet. Men kommunen hade låga krav på anbudsförfarandet och det hjälpte CNR, som inte hade någon vana av upphandlingar. Anbudet bestod av en enkel projektbeskrivning utan detaljerad budget. Denna institutionella lucka ökade gruppens chans att vinna anbudet och att etablera sig. I dag kan kooperativet framgångsrikt erbjuda följande tjänster:

17 EXEMPEL FRÅN ANDRA LÄNDER Barnomsorg. Består både av daghem och aktiviteter för hemmavarande föräldrar med barn. CNR erbjuder enkla datorhanteringskurser, syslöjd, och keramikarbete för vuxna och olika aktiviteter för barnen. Det är en utvidgad öppen förskoleverksamhet. 2. Hemtjänst/hemhjälp och dagcenter 3. Familjehem/gruppboende 4. Semesterhem/sommaraktivitet 5. Ungdomsgård 6. Jourhem för misshandlade, mm Kunskapen om människor och socialt ansvarskännandet är viktiga resurser som har lagt grunden till CNRs framgångar. Samarbetet med fackföreningen är bra och styrelsen tycker att det är en av de faktorer som är avgörande för etableringen. Den andra faktorn är lagen om sociala kooperativ som kom CNR satte tidigt upp tre principer för att säkra sin ställning som ett hållbart alternativ: 1. Kooperativet skulle inte vara en tillfällig arbetsplats där man hamnade bara i väntan på något bättre 2. Fast lön till personalen 3. Bra arbetsmiljö, så att personalen klarar av att jobba kvar till pensionen. En annan avgörande förutsättning för CNR och dess framgång var tilliten. Kooperativet skulle inte ha klarat av det hårdare (till skillnad från hur det var vid startläget) upphandlingsförfarandet utan det sociala kapital som består dels av tilliten sinsemellan men även den gentemot facket. De återkommande upphandlingarna skapar hård konkurrens och det innebär en press nedåt på lönerna. För fackföreningen blir det ett svårt dilemma att det är avtalets minimilön som betalas samtidigt som man vill fortsätta att stödja kooperativet så att det klarar av upphandlingarna och att behålla uppdraget och ändå har CNR inte alltid kunnat betala ut minimilönen. Kooperativets medlemmar tvingas ibland att avstå från lönekrav och i stället kompensera sig på andra sätt. CNR har idag 120 medlemmar och anställda och 30 medarbetare (extra resurser). Kooperativets daghemslokal (Cantere Infanzia), där även den öppna förskolan finns, är ekologiskt byggd. Etik och en

18 18 EXEMPEL FRÅN ANDRA LÄNDER kvalitativ tjänst med social respekt för barnen som motto är grunden för verksamheten. Av CNRs erfarenheter kan vi dra följande slutsatser: Det går att etablera en verksamhet inom den sociala ekonomin om förutsättningarna är de rätta, som en institutionell miljö (i detta exempel gäller äldreomsorgsreformen och lagen om sociala kooperativ), kunskap och socialt kapital. Den reform som tidsmässigt sammanföll med gruppens tillkomst spelade en viktig roll och gjorde en snabbare etablering möjlig. Socialt kapital kan definieras som materiella eller humana resurser som skapas genom att mobilisera den lokala kraften till samarbete. Den bestämmande faktorn är tillit. Tänk om någon eller några av grundarna vid starten hade haft inställningen Vilken garanti har jag för att andra också avstår från sin ersättning när det är deras tur? De kan ju strunta i det, helt eller delvis, utan att jag kan göra något åt det. Nej, jag vill inte bli lurad. En sådan inställning skulle hindrat bildandet av kooperativet, och då skulle samhället ha gått miste om de arbetstillfällen och de positiva sociala förändringar som skapats. Detta ogynnsamma tillstånd kallas social fälla och är motsatsen till socialt kapital. Det sociala kapitalet är ett bra skyddsnät om problem skulle uppstå, som kapitalbrist. Några av grundarna har arbetat många obetalda timmar under etableringsfasen. Sin egen försörjning valde de att dryga ut genom att samtidigt arbeta i den kommunala skolan. Detta hade inte varit möjligt utan en fullständig tillit till varandra. Några problem och den fackliga synen på dem De sociala kooperativen i Italien är indelade i socialkooperativ A och B. CNR är ett exempel på socialkooperativ A. Socialkooperativ B bildas för att framför allt skapa arbete åt psykiskt och fysiskt handikappade personer. En del av kooperativen i B-gruppen, men det förekommer även i A-gruppen, betalar till sina anställda (som också är kooperativens medlemmar) löner som är procent lägre än på den övriga marknaden. Fackföreningarna och de kooperativa förbunden försöker komma åt problemet med hjälp av kollektivavtalet. Men det går inte att påverka de företag som inte är medlemmar i något av kooperativförbunden.

19 EXEMPEL FRÅN ANDRA LÄNDER 19 Löneskillnaderna är ett problem speciellt i söder där arbetslösheten är hög. För den enskilde handlar det om valet mellan arbetslöshet och lägre lön. Enligt fackföreningarna är arbetsmiljön ofta sämre i sociala kooperativ än i andra företag. Fackföreningarna uppskattar att sociala företag inte är vinstdrivande och att de främjar solidaritet och social etik. De stöder dem för dessa grundidéer. Facken är också medvetna om att arbetslöshet är alternativet för många av socialkooperativens medlemmar/anställda. Detta skapar ett svårt dilemma när löne- och arbetsmiljöproblemen ska hanteras. Fackföreningarna vill undanröja lönedumpning och dålig arbetsmiljö genom att påverka dels lagstiftningen och dels de kooperativ som inte är medlemmar i kooperativförbunden så att även de blir öppna för insyn. De för dialog även med enskilda sociala företag.

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Frihet utan oberoende

Frihet utan oberoende Frihet utan oberoende Civila samhället och relationen till stat och kommun Andreas Linderyd Förord Frihet utan oberoende. Bokens titel syftar på det civila samhällets relation till den offentliga sektorn.

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER. Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius

MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER. Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius Mikrofinans och företagande bland utsatta grupper i Region

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer