LANDRISKKLASS. 3/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDRISKKLASS. 3/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET"

Transkript

1 LANDRISKKLASS 3/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Normal riskprövning Övriga offentliga risker: Företrädelsevis statsgaranti Bankrisker: Normal riskprövning Företagsrisker: Normal riskprövning Se vidare avsnitt EKN:S POLICY EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET Kortfristiga affärer: 184 MSEK Medel- och långfristiga affärer: 1124 MSEK Den marknadsekonomiska inriktningen utstakad Den ekonomiska utvecklingen i är fortsatt stark men apprecieringen av landets valuta hotar konkurrenskraften och leder till ökad protektionism. Landets tillväxtpotential begränsas av den bristfälliga infrastrukturen, det ineffektiva skattesystemet och den offentliga sektorns stora lånebehov. Regeringen har infört ekonomiska reformer som syftar till att ge de bredare befolkningslagren del av den ekonomiska utvecklingen. Dessa reformer ökat legitimiteten för regeringen och det råder stort politiskt konsensus om den ekonomiska politiken. s marknadsekonomiska inriktning består därför och det mesta talar för en fortsatt utveckling i ordnade former. STYRKOR Diversifierad ekonomi Politisk konsensus kring den ekonomiska politiken Stark marknadsekonomisk tilltro Starkt banksystem SVAGHETER Ineffektivt skattesystem och överarbetad konstitution Bristfällig infrastruktur och utbildningssystem Omfattande byråkrati Protektionism LANDANALYS BRASILIEN. SID 1/9

2 POLITIK Ortodox ekonomisk politik men också inkomstutjämning Den mycket populäre Luis Ignacio da Silva ( Lula ) efterträddes av Dilma Rouseff på presidentposten Lulas vänsterorienterade regering och efterträdaren Rouseff har fortsatt den relativt ortodoxa ekonomiska politiken som inleddes under mitten av 1990-talet. Rouseff åtnjuter ett betydande förtroende hos den brasilianska befolkningen. Den strama finanspolitiken har kombinerats med en återhållsam penningpolitik, samtidigt som välfärdsreformer spritt tillväxten till större delen av befolkningen. Detta har tenderat att jämna ut den extremt ojämna inkomstfördelningen i landet. De tendenser till överhettning som förelegat med åtföljande kraftiga utländska kapitalinflöden, har krävt en stramare ekonomisk politik vilket också Rouseff genomfört. På samma gång försöker regeringen med olika åtgärder i allt större utsträckning gynna hemmamarknadsindustrin i syfte att begränsa ökningarna i importnotan tendensen till ökad protektionism är tydlig. I det mer långsiktiga perspektivet lyser samtidigt många strukturreformer med sin frånvaro. Även om vissa stora förändringar genomförts, bland annat av det extremt kostsamma statliga pensionssystemet, återstår dock mycket att göra. Ett stelt och föråldrat system för fördelning av offentliga utgifter, ett mycket högt skatteuttag, ett bristfälligt utbildningssystem, ett stort underskott i socialförsäkringssystemet och en oflexibel arbetsmarknad har starkt begränsat möjligheterna till en snabbare tillväxt. Starkt bidragande till detta är också s oerhört detaljreglerande konstitution, som i hög grad komplicerar det politiska beslutsfattandet i landet och försvårar (även framdeles) strukturreformer. En relativt utbredd korruption lägger också en hämsko på möjligheterna till förändringar. Rouseff har dock gått hårt fram för att minska korruptionen vilket stärkt hennes legitimitet men också gett henne fiender i den allians som är regeringsbasen. Hennes ställning är dock relativt stark och mycket tyder på att hon kommer att bli omvald i presidentvalet Kombinationen marknadsekonomi med sociala förtecken och en ansvarsfull ekonomisk politik har lagt grunden för den framgångsrika utvecklingen det senaste decenniet. Den politiska uppslutningen kring landets marknadsekonomiska kursinriktning är därför i det närmaste total. Detta minimerar risken för tvära kast i den ekonomiska utvecklingen och ett upprepande av de tidigare återkommande finansiella kriserna. EKONOMI Tillväxt för flera har genomgått en remarkabel ekonomisk utveckling efter de finanskriser som drabbade landet i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Tillväxten har varit stabil, den externa skuldsättningen har reducerats betydligt, inflationen har hållit sig på ensiffriga nivåer (om än inte av OECD-snitt), bytesbalansen har visat överskott och underskottet i statsfinanserna har minskats. De höga råvarupriserna har varit starkt bidragande till den positiva ekonomiska utvecklingen eftersom råvaror utgör mer än en tredjedel av exporten. LANDRISKANALYS BRASILIEN. SID 2/9

3 s ekonomiska bas är ändå förhållandevis bred och konkurrerar internationellt inom högförädlande industribranscher som flyg-, kemi och pappersindustrin. Nyligen upptäckta (men tekniskt svåråtkomliga), stora oljetillgångar skulle dessutom, vid en framgångsrik exploatering göra landet till en betydande oljeexportör. Den detaljreglerande konstitutionen, det ineffektiva skattesystemet samt den offentliga sektorns stora upplåningsbehov är påtagligt tillväxthämmande faktorer. Det har gjort att räntenivån i landet har legat kroniskt högt har sannolikt en av världens högsta realräntor. Landets stora tillväxtpotential kan därför inte utnyttjas fullt ut. Likaså är den extremt rigida arbetsmarknadsregleringen en starkt tillväxthämmande faktor. Ett bristfälligt rättsystem och ett komplicerat och omfattande regelsystem gör också alla transaktioner extra kostsamma. De extrema inkomstskillnaderna i landet har dessutom lagt en grogrund för mycket höga nivåer av kriminalitet vilket, inte minst på sikt, kan komma att utgöra en hämsko på en ordnad ekonomisk utveckling. Å andra sidan har de välfärdsreformer som genomförts, gjort att den ekonomiska tillväxten kommit fler till godo. Det förbättrar i hög grad förutsättningarna för en hållbar ekonomisk utveckling. Låginkomstgrupper har migrerat till medelklasskiktet vilket kraftigt ökat konsumtionen och den lokala konsumentvaruindustrin expanderar. BNP TILLVÄXT OCH INFLATION Inflationstakten har stabiliserats på lägre nivåer och är numera mer i fas med den allmänna ekonomiska utvecklingen än tidigare. Den brasilianska offentliga sektorn har länge brottats med stora underskott även om situationen gradvis förbättrats de senaste tio åren. En betydande del av underskotten härrör från de olika delstaterna, vilka i många avseenden har en relativt oberoende ställning gentemot den federala regeringen. Många gånger har delstatsguvernörerna haft tydligt populistiska tendenser, där inställda betalningar på utlandsskulden utgjort ett element i politiken. Den låga administrativa kapaciteten och bristande fiskala disciplinen har dock förbättrats genom den lag om fiskalt ansvar som infördes för drygt tio år sedan. De tendenser till överhettning av ekonomin, som funnits de senaste åren, har mötts med kraftfulla åtstramningsåtgärder och olika ingrepp för att minska kapitalinflödet och LANDRISKANALYS BRASILIEN. SID 3/9

4 övervärderingen av den egna valutan. Detta har dämpat tillväxttakten, men nyligen genomförda lättnader gör att tillväxten kommer att stiga ånyo, om än måttligt. Dessutom kommer arrangemangen av fotbolls-vm 2014 och OS 2016 ge ekonomin en skjuts framåt. Landets goda handlag med olika ekonomisk-politiska instrument är också utmärkande för den brasilianska administrationen. har tidigare visat sig relativt väl rustat för att möta konjunkturnedgångar och det mesta pekar på att den ansvarsfulla ekonomiska politiken kommer fortsätta att vara ett signum för landet. BETALNINGSBALANS OCH SKULDFRÅGOR Mindre volatilt s skuldsättning har minskat betydligt sedan sekelskiftet vilket starkt bidragit till en förbättrad kreditvärdighet. Förtidsbetalningar av utlandsskulden, förbättrade statsfinanser och externbalans har medverkat till att de ekonomiska förutsättningarna har stabiliserats. Den flytande växelkursen minskar också risken för ekonomiska kraschlandningar. Likaså har ansett sig numera kunna stå på egna ben utan stöd från IMF. BYTESBALANS (% AV BNP) Underskotten i bytesbalansen har ökat men balanseras till stor del av ett massivt inflöde av direktinvesteringar. Det ökade förtroendet för den brasilianska ekonomin har lett till en kraftig ökning av direktinvesteringarna, samtidigt som brasilianska investeringar i utlandet också ökat kraftigt. Det ogynnsamma läget i många andra delar av världsekonomin har också gjort till ett hett portföljinvesteringsobjekt. Det faktum att de senaste årens bytesbalansöverskott nu vänts till underskott gör därför att landet återigen riskerar att öka sitt beroende av den internationella kapitalmarknaden. Erfarenheterna från den globala finanskrisen 2009 visar dock att landet numera står sig starkt även i finansiell snålblåst. Brasilianska myndigheter är också mycket måna om att bevara landets internationella konkurrenskraft, något som också tagit sig uttryck i ökade importrestriktioner. Landet börjar närma sig gränsen för WTOnormerna. Samtidigt blir en allt viktigare spelare inom det internationella ekonomiska samfundet och börjar nu även få en politisk roll, som mer motsvarar landets ekonomiska betydelse. LANDRISKANALYS BRASILIEN. SID 4/9

5 UTLANDSSKULD (% AV EXPORT) Den brasilianska utlandsskulden har stabiliserats på en relativt hanterbar nivå. VA LUTAPOLITIK Övervärderad valuta har sedan 1999 tillämpat en flytande valuta, med ett inflationsmål som ankaret i penningpolitiken. Centralbanken gör ibland vissa interventioner för att förhindra alltför kraftiga, kortsiktiga svängningar. Efter den globala finanskrisens inledning 2008 föll den brasilianska realen, liksom många andra mindre valutor, relativt kraftigt i värde men efter några månader återställdes valutakursen till nivåerna innan krisen blev ett faktum. I dagsläget är valutan snarare övervärderad. Det har gjort att man de senaste åren har infört kapitalkontroller och olika skatter för att förhindra ett alltför kraftigt kapitalinflöde och därmed appreciering av realen. Valutan kan prövas av EKN i lokalvalutafinansierade affärer. Den brasilianska realen är dock inte fullt konvertibel. FINANSSEKTORN Starka banker Det brasilianska banksystemet domineras av två grupper av institutioner. Dels de statliga bankerna, med Banco de Brasil i spetsen, där långivningen ofta haft politiska förtecken. Andelen dåliga lån har därför varit relativt hög och särskilt Banco do Brasil har tvingats till flera omstruktureringsprogram vilka lett till förbättringar. Banco do Brasil, som är Latinamerikas största bank, expanderar också kraftigt internationellt. Bland de statliga bankerna kan också nämnas utvecklingsbanken BNDES. Den är närmast en förlängd arm till finansministeriet och beviljar bl.a. förmånliga krediter för olika typer av investeringar. Dels ett tiotal stora, välskötta affärsbanker som är helt tongivande inom den privata sektorn. Dessa båda grupper står för vardera cirka 40 procent av banksystemets tillgångar. För några år sedan genomfördes den största bankfusionen i s historia när bankerna Itau och Unibanco slogs ihop och bildade den största privata banken i landet. De övriga 20 procenten utgörs av en antalsmässigt mycket stor, om än krympande, skara banker vars verksamhet till LANDRISKANALYS BRASILIEN. SID 5/9

6 stor del byggde på att göra inflationsvinster. Den utländska andelen av banksystemet ligger under 20 procent vilket är blygsamt i ett latinamerikanskt sammanhang. Det brasilianska banksystemet är relativt stabilt. Bankerna finansierar sig till största delen lokalt vilket är en styrka. Andelen dåliga lån har stigit till knappt sex procent men väntas sjunka i takt med återhämtningen av ekonomin. Banksystemet är samtidigt mycket välkapitaliserat med tilltagna reserveringar för dåliga lån. Dessutom har regleringsmyndigheterna varit mycket noggranna i sin övervakning och strikta med att bankerna uppfyller myndigheternas krav. AFFÄRSMILJÖ Svårforcerad byråkrati Tillgången på finansiell information är som regel god i. Men på grund av vissa undantag i lagstiftningen kan redovisningen hos mindre företag vara bristfällig. Import på öppen kredit är vanligt förekommande och EKN:s erfarenheter är på det hela taget goda. Efterfrågan på remburser är låg. Den flytande valutan gör att företagens finansiella position kan förändras snabbt, särskilt för företag med stor upplåning i utländsk valuta. har bestämmelser rörande extern finansiering som inte harmoniserar med OECD:s regler för exportkreditgarantier. Det svåröverskådliga och invecklade skattesystemet är en annan försvårande faktor för näringsverksamhet, liksom den bristfälliga infrastrukturen. Dessutom gör det komplicerade rättssystemet att legala processer kan bli långdragna och kostsamma. Detta gör att landet hamnar relativt långt ner på listan i Världsbankens Doing Business Indicator nr 126 av 183 länder. EKN:S ÅTAGANDEN Stort engagemang som inte alltid syns EKN:s utestående garantier för affärer i uppgick vid rapportskrivningen till drygt 1,8 miljarder kronor. De utgörs framför allt av telekomaffärer, utrustning till den brasilianska pappersindustrin samt fordon och entreprenadutrustning. Förutom detta finns ett betydande engagemang som är bokfört på garanternas hemland Spanien. Detta uppgår till ca 4,9 miljarder kronor. LANDRISKANALYS BRASILIEN. SID 6/9

7 OFFERTER OCH GARANTIER PER 1 OKT, MSEK Offerter Garantier ENBART GARANTIER PER 1 OKT, MSEK BETALNINGSERFARENHET uppfyller sina åtaganden EKN:s betalningserfarenheter från är i huvudsak goda. De skuldproblem som landet drabbades av under 1980-talet löstes för de offentliga fordringsägarna via en omförhandling i Parisklubben. Detta avtal skötte mönstergillt. Senare brasilianska finanskriser har inte lett till några betalningsinställningar utan har hanterats via ökad utlåning från främst de multilaterala institutionerna. De senaste tio årens frånvaro av finansiella kriser och en medveten skuldsaneringspolitik har också lett till en starkt förbättrad kreditvärdighet. Trots generellt goda erfarenheter från transaktioner inom den privata sektorn, har EKN haft flera betalningsdröjsmål på mindre belopp - på sistone framför allt inom textilsektorn. Det har visat sig svårt att driva in dessa fordringar den rättsliga vägen, eftersom det handlar om juridiska processer som tar mycket lång tid. Hot om att driva indrivningsprocesser är därför inte särskilt avskräckande för gäldenärerna eftersom dessa är väl medvetna om den utdragna processen. Den snåriga byråkratin, frekventa ändringar av regleringar och restriktioner är ytterligare komplicerande faktorer vid affärstransaktioner i. EKN:S POLICY Snabbt förbättrad kreditvärdighet EKN har i landriskklass 3 för både korta och längre kreditgarantier. Landet har sedan sex år tillbaka varit placerat i landriskklass 3, i en bedömning som görs i samverkan med övriga OECD-länder. har snabbt marscherat upp från de högsta riskklasserna sedan 2000-talets början. Policyn innehåller också vissa restriktioner vid transaktioner med offentliga köpare. Detta har sin bakgrund i de problem som förelegat i den offentliga sektorn, inte minst i olika delstater där lånupptagningen haft starka politiska förtecken. Detta har dock förbättrats under senare år bland annat genom en stramare lagstiftning. LANDRISKANALYS BRASILIEN. SID 7/9

8 Policyn i korthet: För affärer med köpare i den privata sektorn (banker, företag) har EKN inga särskilda, generella begränsningar utan varje affär prövas efter sin egen merit. Detta gäller oavsett om affären har en kort kredittid (under ett år) eller längre kredittid. Samma sak gäller för affärer med centrala statliga gäldenärer, som centralbank eller finansministerium. Däremot när det gäller andra offentliga köpare (t ex andra ministerier eller kommuner) är EKN:s inställning mer restriktiv och EKN vill normalt ha statsgarantier vid sådana transaktioner förutom att affären som vanligt prövas efter sina egna meriter. KÄLLOR TILL DIAGRAMMEN: IMF, EKN:s egna bedömningar OFFICIELLA LANDDATA OCH KREDITBETYG OFFICIELLA LANDDATA Yta: t km² (19 ggr Sverige) Folkmängd: 194,9 miljoner (2010) Folkökning: 0,9 % (2010) BNP: mrd USD 2010 (Sverige 458 mrd USD 2010) BNP/capita: USD 2011 (Sverige USD 2011) KREDITBETYG LANDRISK STATSRISK Moody s: Baa1 Baa2 S&P: A- BBB Fitch: BBB+ BBB LANDANALYTIKER EKN:s landanalytiker för : Claes Nordström ANSVARSBEGRÄNSNING Landanalysen bygger på ett urval av källor och speglar en för EKN relevant information vid tiden för publicering. Ansvaret för hur informationen används eller tolkas vilar helt på användaren och EKN kan inte hållas ansvarig för förlust eller skada. LANDRISKANALYS BRASILIEN. SID 8/9

9 EKN:S SYN PÅ VÄRLDEN Landrisklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer. Exportkreditnämnden Kungsgatan 36, Box 3064, Stockholm Tel e-post LANDRISKANALYS BRASILIEN. SID 9/9

LANDRISKKLASS. 2/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

LANDRISKKLASS. 2/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. LANDRISKANALYS Chile LANDRISKKLASS 2/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET KORTFRISTIGA AFFÄRER: MSEK

Läs mer

LANDRISKKLASS. 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET

LANDRISKKLASS. 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET LANDRISKKLASS 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Normal riskprövning Övriga offentliga risker: Restriktiv riskprövning

Läs mer

LANDRISKKLASS. 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET

LANDRISKKLASS. 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET LANDRISKKLASS 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Ingen garantigivning Övriga offentliga risker: Ingen garantigivning

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN RAPPORT 4 2015 FÖRDELNING AV MAKT OCH VINSTER MONIKA ARVIDSSON I EN INTERNATIONELL EKONOMI Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Johan Resele

Läs mer

Därför hade alla fel om Grekland

Därför hade alla fel om Grekland Därför hade alla fel om Grekland En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. Sandro Scocco När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Bankerna, kriserna och framtiden

Bankerna, kriserna och framtiden a n n e w i b b l e - f ö r e l ä s n i n g 2 0 1 3 cecilia skingsley Bankerna, kriserna och framtiden w w w. o h l i n i n s t i t u t e t. o r g bertil ohlininstitutet är en liberal tankesmedja grundad

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 46 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport Sverige 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga och

Läs mer

TCO GRANSKAR: EKONOMISK KRIS OCH VAD SOM BÖR GÖRAS #13/08

TCO GRANSKAR: EKONOMISK KRIS OCH VAD SOM BÖR GÖRAS #13/08 TCO GRANSKAR: EKONOMISK KRIS OCH VAD SOM BÖR GÖRAS #13/08 Den ekonomiska krisen och vad som bör göras åt den. 2008-11-26, andra upplagan 2009-02-23 Författare: Roger Mörtvik Samhällspolitisk chef Avdelningen

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet

God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet Betänkande av utredningen Utvärdering av Medlingsinstitutet Stockholm 2006 SOU 2006:32 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 DEN SVENSKA SKULDEN Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 Inlaga 2015.indd 2 2014-12-17 11:02 Konjunkturrådets rapport 2015 DEN SVENSKA SKULDEN Peter Englund (ordförande) Bo Becker Torbjörn Becker Marieke

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

ECONOMIC SURVEY OF SWEDEN 2008 SWEDISH TRANSLATION OF THE EXECUTIVE SUMMARY AND ASSESSMENT AND RECOMMENDATIONS

ECONOMIC SURVEY OF SWEDEN 2008 SWEDISH TRANSLATION OF THE EXECUTIVE SUMMARY AND ASSESSMENT AND RECOMMENDATIONS ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT ECONOMIC SURVEY OF SWEDEN 2008 SWEDISH TRANSLATION OF THE EXECUTIVE SUMMARY AND ASSESSMENT

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT on the European Economy 2011 EEAG European Economic Advisory Group 1 EEAG Giancarlo Corsetti Cambridge University Michael P. Devereux University of Oxford Vice

Läs mer