En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare"

Transkript

1 N R M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare vid utvecklingen av en simulator i KA3 och KK4. Operatörerna ska ges möjlighet att optimera processen utan att riskera att något körs sönder. Det kan jämföras med piloter som får öva i en flygsimulator, säger Mats-Ola Finn. Dynamiska matematiska modeller ersätter verkliga processdelar men servrarna ser likadana ut. SIDAN 4 S o m m a r s t o p p 2 E n s t o r r e s u r s 6 T i l l b u d i k o l a n l ä g g n i n g 1 0

2 Sommarstopp i järnmalmsverksamheten LKAB stoppar i princip hela järnmalmsproduktionen under fem veckor i sommar. Båda järnmalmsgruvorna och fem av sex pelletsverk stängs under juli månad. Det vi kommer att göra är att fortsätta bergförstärka bland annat på huvudnivå 1045 i Kirunagruvan, säger Anders Kitok, direktör för Mining. Sommarstoppet är en följd av den sjunkande efterfrågan på järnmalm men med hjälp av uppbyggda lager kommer LKAB att hantera planerade leveranser. Den plan som lades i november förra året följs fortfarande och kompletteras nu med planerna på sommarstopp. B å da j ä r n m a l m s g r u vo r n a st ä n g s Gruvorna i Kiruna och Malmberget stänger produktionen under fem veckor. Från och med vecka 12 kommer halva KUJ 1045 att bergförstärkas, det innebär att KUJ har halv produktion fram till semestrarna. Under semesterperioden stänger KUJ helt och bergförstärkningsarbeten genomförs, bland annat på huvudnivå VECKOBLADET information till medarbetare i LKAB. Utges av LKAB Communication. Utkommer varannan helgfri fredag med sommaruppehåll. Får citeras, ange källan. Beslut om att satsa på omförstärkning av KUJ 1045 och produktionsområden togs under Låga leveranser under vintern/våren 2009 innebär reducerad kapacitet för KUJ. Genom att stänga av halva KUJ kan vi förstärka den andra halvan och vise versa. Vi kommer att klara av planerade leveranser och bygga upp rågodslager i Kiruna/Svappavaara/Malmberget, säger Anders Kitok. Två pelletsverk i Kiruna och ett i Malmberget stänger i fem veckor. Ett pelletsverk i Malmberget och ett i Kiruna stänger i åtta respektive tio veckor. Däremot kommer pelletsverket i Svappavaara att startas i slutet av maj och producera under Anders Kitok hela sommaren, med hjälp av personal från övriga pelletsverk. Personalen i dessa verk kommer att ha två semesterperioder. Vissa av vårens stopp i pelletsverken förlängs något, och genomförs med egen personal. Detta i syfte att spara pengar. I sådana här situationer gäller det att alla ställer upp och hjälper till och hittills har det gått bra, säger Anders Kitok. Lo g i st i k e n g å r Verksamheten på upplagen, järnvägen och i hamnarna är i gång hela sommaren dock i reducerad form för att transportera och skeppa järnmalmsprodukter. G e m e n s a m l e d i g h e t Att verksamheten stänger i fem veckor innebär också en enda semesterperiod på fyra veckor för merparten av personalen, från den 29 juni till den 27 juli. Sommarstoppet innebär också att LKAB inte har behov av semestervikarier. LKAB kan förutom det på detta sätt även minska på kostnader för energi, material och främmande tjänster. Redaktion: Kajsa Lindmark, , Christina Niemi Autio, E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Tore Fällén, Box 952, Luleå. Ombrytning: imega promotion, Gällivare. Tryck: Tryckpoolen AB, Luleå. En studie för nytt järnverk LKAB, Höganäs AB och StatoilHydro har nått en överenskommelse om att utföra en projektstudie för ett nytt järnverk utanför Trondheim i Norge. Projektet utreder möjligheten för framtida DRI-produktion av järn i Norge. I samarbetet förenas parternas teknologiska know-how dvs fördelarna med LKABs järnmalmspellets, Höganäs användning och försäljning av metallprodukter och StatoilHydros kompetens inom energiproduktion och gasförädling. Den tänkta lokaliseringen för verket är i anknytning till industrianläggningen på Tjeldbergodden söder om Trondheim, där man får god samverkan med befintlig infrastruktur såsom inkommande pipeline för naturgas, metanolfabrik och hamn. E tt m a r k n a d s o r i e n t e r at p r o j e k t m e d g o da m i l j ö l ö s n i n g a r En viktig anledning till placeringen i Tjeldbergodden är att man genom att använda naturgas kan minimera koldioxidutsläppen. Ambitionen är att projektera världens mest koldioxidneutrala DRI-anläggning, det vill säga ett järnverk som släpper ut så lite koldioxid som är tekniskt möjligt. Projektstudien baseras på en produktion på 1,6 miljoner ton per år, vilket skulle innebära cirka 2,2 miljoner ton DR-pellets som råvara, en produkt som är en av LKABs specialiteter. LKABs järnmalmspellets hör redan till de mest energieffektiva i världen tack vare magnetitmalmens förmåga att avge energi i pelletstillverkningen och våra långt utvecklade förädlingsprocesser, säger Lars-Eric Aaro, direktör för Teknik- och Affärsutveckling på LKAB. Marknaden för högkvalitativt järn ökar snabbt i huvudsak drivet av att det blir allt svårare att få tag på rent skrot. Stålmarknaden expanderar kraftigt, bara i Europa har ökningen under de senaste åren varit omkring 10 miljoner ton per år även om också denna marknad nu påverkas av krisen, säger Alrik Danielson, vd för Höganäs AB. Vi ser möjligheter för ett intressant industrisamarbete med LKAB och Höganäs AB och önskar bidra till att vidareutveckla gasbaserad industri i Midt-Norge, säger Einar Strømsvåg, direktör för Manufacturing inom StatoilHydro. Studien skall vara klar vid halvårsskiftet 2010 och kommer att ha en tredjepartskostnad på totalt 12 MNOK. Pas s a n d e pa rt n e r s Alla tre parter är teknikledande inom sina respektive områden. LKAB är världsledande inom DR-pellets samt har en mycket effektiv logistik mellan Kiruna och Tjeldbergodden. Höganäs AB är teknik- och marknadsledande inom metallpulverindustrin med kunder i 65 länder och arbetar med processer som gör det möjligt att ersätta skrot med DRI för framställning av stål. StatoilHydro har lång erfarenhet av utveckling och drift av olje- och gasbaserad industri med stort fokus på energieffektiva och miljövänliga lösningar.

3 I kontrollrummet styrs KK4-processerna skarpt P r o j e k t i n f o r m at i o n Simulator optimerar processen KA3/KK4:s kontrollrum har kopierats och byggts upp på nytt i rummet bredvid. Vi har skapat en operatörssimulator som i stort sett är identisk vad gäller hantering, funktion och gränssnitt, säger Mats-Ola Finn. Mats-Ola Finn Projektet är initierat och finansierat av FoU och har pågått i två år. I projektet ingår både operatörer, processingenjörer och automationsingenjörer från KA3-KK4. Genom detta underlättas framtida förvaltning och underhåll av simulatorn. Projektet klarar i stort både budget och tidplan och överlämnas till Mining i slutet av mars i år. Systemägare blir cpkf, Nils Thuuri. All modellutveckling har Optimation AB i Luleå utfört. Kopian av styrsystemet, ITS, levererades av ABB i Oslo. Simulatorn som kallas LOTC-1 (LKAB Operator Training Centre-1) ska användas för att ge operatörerna möjlighet att optimera processen utan att riskera att något körs sönder. Det kan jämföras med piloter som får öva i en flygsimulator, säger Mats-Ola Finn. Tid och miljö är identisk och scenarier ska byggas upp för att möjliggöra till exempel träning av uppstart och stopp av hela verk eller enskilda processavsnitt så friktionsfritt som möjligt. Med hjälp av simulatorn är det också enklare att hitta fel i systemet som annars hade tagit tid från processen. Det är bra att få öva på sådant som inte får gå snett. Man får möjlighet att fräscha upp minnet. Det ger en ökad trygghet och risken för felhantering i den riktiga processen minskar ju mer övning man får, säger Mats-Ola Finn. O p t i m e r a d e k ö r n i n g a r En operatör kan nu testköra en sekvens i simulatorn för att sedan köra sekvensen på riktigt. I simulatorn kan man krascha systemet utan några konsekvenser. Det gör att operatörerna kan lära sig hur mycket de kan pressa systemet och det blir på det sättet enklare att veta var gränserna går. Vi hoppas kunna öka produktionen på det här sättet, även om det är väldigt svårt i det här läget att säga hur stor en produktionsökning kan bli, säger Mats-Ola Finn. Operatörerna ska hela tiden sträva efter att ha ett jämnt flöde i processen och till sin hjälp har de en simulatorhandledare som är en rutinerad operatör. H a n d b o k g e r v ä g l e d n i n g Simulatorn är en ett-till-ett-kopia och består av datorer som simulerar alla processer, som band, pumpar, kvarnar och rullkretsar. Simulatorn består av ett styrsystem, Industrial Training Simulator (ITS), och dynamiska matematiska modeller av processen (i stället för verkliga processdelar). Styrsystemet ITS är en kopia av ABB 800xA som är det verkliga styrsystemet i KA3-KK4. ITS är länken mellan operatör och process i simulatorn. Simulatorn överlämnas till Mining med ett antal strategiska scenarier samt en manual för hur arbete och träning i simulatorn bör bedrivas. Vi samarbetar med Institutt For Energiteknikk, IFE, i Norge i arbetet med träningsscenarier, säger Mats-Ola Finn. IFE har stor erfarenhet av operatörsträning och simulatorteknik, speciellt inom kärnkraft och off shore. Samarbetet med IFE ska resultera i effektiva och ekonomiska arbetsmetoder och instruktiva träningsscenarier och allt eftersom systemet körs kommer dessa att sparas i ett bibliotek. En operatör med erfarenhet kan testa sig fram genom olika scenarier, medan en helt ny operatör ska följa en guide, säger Mats-Ola Finn. F r a m t i d e n s m ö j l i g h e t e r Även på andra ställen inom LKAB har simulator-tekniken använts. Till exempel kördes flotationen i Svappavaara mot en simulator redan före start. Där avlusade man styrsystemet på fel, vilket gjorde att uppstarten gick smidigare än vad det annars hade gjort, säger Mats-Ola Finn. Mats-Ola Finn hoppas att LKAB i framtiden ska kunna utveckla sin simulator-teknik för att i förlängningen kunna simulera kvalitetsparametrar. Det kan vara till exempel att plocka fram temperaturen på olika punkter i Kiln (pelletsugnen). Drömmen vore att kunna ställa in systemet som en farthållare med slutproduktens kvalitetsparametrar som börvärden och att systemet själv gör inställningarna så optimala som möjligt. Men dit är det ännu långt, säger han. O p e r at ö r s st ö d Simulatorn är en kopia av styrsystemet och består av datorer som simulerar alla processer Olika former av beslutsstöd och överordnad reglering kan utvecklas med processmodellen som grund. Exempel på funktioner: Visualisering av processtillstånd Virtuella mätpunkter Prognosverktyg Modellbaserad reglering Utveckling och test av expertsystem Operatörsträning av extrema situationer, typ nödlandning Operatörsträning av processtart och stopp Logistik produktbyte Trimning av reglerkretsar Start och stoppsekvenser Programmering styrsystem HMI och operatörsbilder

4 Lågkonjunkturen från den ljusa sidan Det kan vara svårt att se det positiva i allt elände, när efterfrågan på Tommy Fors och Marie-Louise Fors järnmalm sjunker, verken stänger och visstidsanställda tvingas gå. Men det finns ändå åtgärder som visat sig slå mycket väl ut både för LKAB och för den enskilde. LKAB beslutade tidigt att personal vid arbetsplatser vars produktion stoppades skulle placeras i en så kallad resursstyrka. Personalen, som till att börja med tillhörde främst MK3 och verken i Svappavaara, fick med kort varsel veta att de kunde komma att hamna på annan ort och på en helt annan arbetsplats. Nu startade ett krävande arbete för Personalavdelningen att hitta passande arbetsplatser till alla. Målet var att försöka ge alla så kort resväg som möjligt i kombination med att kompetensen skulle matchas mot behov. Det visade sig att personalen var efterlängtad och deras kompetens likaså. Roger Bergman Roger Bergman arbetade i MK3 som operatör och hade just gått på ledigvecka när han fick besked om att han skulle börja jobba som elektriker i BUV. Jag har arbetat som elektriker både hos LKAB och för entreprenörer, det kändes därför naturligt att gå tillbaka som elektriker när verket skulle stängas, säger han. Jag ser det här som en möjlighet att prova och se något nytt även om jag har arbetat som elektriker tidigare. Det är klart att det är trist att det är påtvingat, men det är mycket bättre än att få sparken, säger han. Roger Bergman menar att det är bra att få bättre kontakt med andra avdelningar. Det underlättar säkert i mitt vanliga jobb att vi känner varandra och hade varit intressant att vara på andra ställen också, säger han. Linda Häggblad Linda Häggblad, produktionschef för resursstyrkan i Malmberget, förklarar att det av praktiska skäl inte har varit möjligt att flytta på folk, man har försökt hitta den bästa och smidigaste lösningen för både LKAB och medarbetarna. Det är klart att om någon misstrivs försöker vi ordna det, säger hon. Som produktionschef har Linda Häggblad kontakt med alla Malmbergsanställda som placerats i resursstyrkan och ordnar med både det administrativa och det praktiska. Det var mest jobb i början när vi skulle få allt att fungera, men efterhand har det börjat flyta på bättre. Det har absolut inte varit helt problemfritt, men vi försöker att lösa problemen allt eftersom. Den personal som har hamnat i resursstyrkan har inte förlorat något ekonomiskt på förändringarna och det har ordnats med transport för dem som nu pendlar från Svappavaara-hållet. Några bodde redan i Malmberget och fick närmare till jobbet i och med förändringen. Tommy Fors, som annars arbetar på driften i pelletsverket i Svappavaara, trivs. Det är trevligt här, en annan miljö, vi är rätt vana vid att skruva i gamla och rostiga grejer. Här är allt nytt och ljust. Gruppen med personal från Svappavaara har hållits så gott som intakt, vilket både har fördelar och nackdelar. Det hade varit bra att blanda ihop oss med några Malmbergsbor för att få möjlighet att byta lite kunskap och erfarenhet med varandra. De hade lärt sig mycket av oss, säger Jan-Roger Eriksson och skrattar. Totalt sett har allt gått bra och smidigt, säger Per-Anders Johansson. Vi har blivit väl mottagna här och en stjärna vill vi skicka till Elisabeth på förrådet för att det har fungerat så bra med material och verktyg, säger Marie-Louise Fors, mekare nu, driftare till vardags. forts. Resursstyrkan från Svappavaara

5 fortsättning från sidan 7 Solveig Danskog Solveig Danskog, chef för pelletsverken i Malmberget håller med. De har rätt i att vi kan lära av varandra. Vi har fått en del tips om hur man kan göra saker annorlunda och det har resulterat i ett antal förslag. Men det hade varit ännu bättre om vi hade kunnat mixa personalen mer, säger hon. Solveig Danskog är ändå nöjd. Det som har slagit mycket väl ut är att all personal som vi har fått hit genom personalstyrkan är otroligt kompetent och jag är så nöjd med hur det här har fungerat, säger hon. Personalen i resursstyrkan kommer att få stanna tills verksamheten på deras ordinarie arbetsplatser återstartas. Enligt plan ska verken i Svappavaara starta produktionen i slutet av maj. MK3 ska köras under våren, definitivt beslut om tidpunkt kommer att tas inom kort. Kick Off för årets miljöarbete LKAB har som de flesta säkert känner till ett miljö- och energicertifikat enligt ISO respektive SS Med certifikatet följer en rad krav och åtaganden. För att kunna leva upp till de ställda kraven i standarderna krävs att vi arbetar systematiskt och strukturerat, säger Malin Fors, miljö- och energikoordinator. Malin Fors Yttre Miljö har därför byggt upp en struktur för hur ledningssystemet skall förvaltas. Den ska stödja och samordna olika verksamheter i arbetet mot ständig förbättring. Malin Fors har till uppgift att förvalta och samordna alla aktiviteter i ledningssystemet. Många av arbetsuppgifterna som ska utföras sker på verksamhetsnivå, varför det finns en eller flera lokala kontaktpersoner strategisk utsedda inom varje verksamhet. För att komma igång med ett aktivt och löpande miljö- och energiarbete under 2009 bjöds dessa kontaktpersoner in till en kick off i Besöksgruvan i Kiruna. Responsen vi fick var mycket bra. Det var viktigt för oss att träffas för att ge alla en förståelse för helheten av ledningssystemet och för att skapa ett forum för kontakter och diskussioner, säger Malin Fors. Förra året identifierade Yttre Miljö ett stort behov hos verksamheterna av ett operativt stöd i dessa frågor. För att ledningssystemet ska fungera krävs det att miljö- och energiarbetet är integrerat som en del av det dagliga arbetet. Yttre miljö och Malin Fors har därför en viktig roll i att stödja och hjälpa verksamheterna i de uppgifter som LKAB har åtagit sig att utföra i och med standardens krav. Vi har under 2008 arbetat hårt för att ta fram bra verktyg och det har resulterat i miljö- och energiböcker som redan har fått stor genomslagskraft i verksamheterna. Det är riktigt positivt, säger Malin Fors. Malin Fors och Joel Grauman, som anordnade träffen var mycket nöjda efteråt. Årets kick off var den första av flera återkommande träffar där vi samlar alla kontaktpersoner och går igenom vad som ska göras för att få behålla certifikatet. Det är viktigt att alla känner ett stöd i sitt miljöarbete och att vi på Yttre Miljö inte förutsätter att verksamheterna ska kunna utföra allt på egen hand, säger Malin Fors.

6 10 11 Ordning och reda minskar brandrisken i våra verk Att kvarlämnat brännbart restmaterial utgör en brandrisk speciellt i våra heta processer vet vi alla. Likaså att defekta brandposter, utrullade brandslangar etc fördröjer och försvårar släckningsinsatser. Kolanläggningarna ställer speciella krav vad gäller brandsäkerhet. Kolet är givetvis brännbart men kan också i finmald form med rätt luftinblandning vara explosivt. Ytterligare en brandsäkerhetsaspekt med kol är risken för självantändning. Sammantaget innebär detta att kolanläggningarna måste hållas fria från spill- och dammansamlingar. Ett exempel på riskerna i våra kolanlägningar är, brandtillbudet vi hade i för några veckor sedan i KK2. Ett par kvarlämnade provuttagssäckar med finkol hade då självantänt och vi hade en begynnande glödbrand, säger Joakim Palm, Produktionstekniker i KK2 och KK3. Joel Lantto, Peter Kemi och Joakim Palm i kolanläggningen där glödbranden ägde rum. Branden upptäcktes av mekanikerna Peter Kemi och Joel Lantto. Vi letade efter en blåsfläkt som skulle repas. När vi kom in i kolanläggningen tyckte jag att det luktade bränt och vi upptäckte då att det var från kolhögen det luktade, säger Joel Lantto. Jag visste att det var allvarligt men att jag själv inte hade kunskap om hur släckningen skulle gå till och larmade därför kontrollrummet. Kontrollrummet larmade i sin tur driftpersonalen och Joakim Palm. De kunde konstatera att det inte hade hunnit bli någon brand och kunde tillsammans släcka det glödande kolet. Själva släckningsarbetet är viktigt att det görs rätt och det är inte bara att spruta på vatten som när något vanligtvis brinner. Finmalet kol måste fuktas i ett lugnt tempo. Gör man det för snabbt kan kolet virvla upp och det kan skapas en explosiv blandning, säger Joakim Palm. Den här gången gick släckningsarbetet bra, mycket på grund av ett korrekt tillvägagångssätt från flera personer. Vad vi måste lära oss från det här är att det är otroligt viktigt med ordning och reda. Lämna aldrig kvar en hög med kol och annat lättantändligt där det inte ska vara, säger Joakim Palm. L K A B I N T E R N A R B E T S M A R K N A D F ö r r å d s a r b e ta r e till PIU Malmberget. Som förrådsarbetare arbetar Du med hög tillgänglighet, du kommer att tillhandahålla förrådsmaterial till beställare. I arbetsuppgifterna ingår bl a, behandling/arkivering av beställningar, ankomstrapporter och fraktsedlar, uppackning och utlämning av förrådshållen material, etc. Arbetstiden är förlagd till dagtid. Körkort klass B. Vi söker Dig som har teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande, gärna kombinerad med god företagskännedom och datorvana.vi förväntar oss att du är noggrann och serviceinriktad. Ytterligare information får Du av Britt-Inger Bylund, tel Välkommen med Din intresseanmälan till Ingvar Ömalm, T- huset via brev eller e-post senast den 16 mars. U n d e r s k ö t e r s k a till Medicinska Företagshälsovården i Kiruna. Vår undersköterska kommer snart att gå i pension och vi söker därför en ersättare. Undersköterskan på Företagshälsovården har hand om Hälsans reception, utför självständiga undersköterskeuppgifter och är F R I T I D N o b e l r u n da n arrangeras torsdag 19/3 vid Kaptensgården. Barnen startar gemensamt och åker 3 km. Anmälan senast måndag den 16/3. Vuxna åker stödfunktion till övrig medicinsk personal på Hälsan. I arbetsuppgifterna ingår därför, telefonrådgivning, tidsbokning, provtagning, hörselkontroller, omläggningar, spirometriundersökningar, blodtryckskontroller samt vissa administrativa arbetsuppgifter. Du som söker tjänsten är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av arbete inom vården och eftersom du är vårt ansikte utåt, är det viktigt att du tycker om att möta människor både personligen som i telefon. Du är van att arbeta självständigt samtidigt som du är flexibel och kan gå in och stödja andra i deras arbete vid behov. Eftersom vår journalhantering och tidsbokning är datorbaserade, behöver du ha en viss vana från datorarbete. Arbetet är förlagt till dagtid. Ytterligare information om tjänsten får du av Johanna Nordin, telefon 1390 eller av Ture Aspehult, telefon Välkommen med din intresseanmälan via brev eller till Personalrekryterare Ingvar Ömalm, T-huset, Malmberget, senast den 20 mars. Fler annonser, se Insidan respektive LKABs hemsida 20 km med start allt går i klassisk stil. Vuxna anmäler sig på startplatsen en timme före start. Välkommen till en trevlig skidtävling! LKAB Fritid TA C K Ett stort tack till arbetskamrater och arbetsledning i Kiruna för presenterna jag fick vid min avgång med pension från LKAB. Lars Aili Jag vill tacka Rasladdarna i Malmberget för blommor och den fina presenten ni uppvaktade mig med i samband med att jag bytt arbetsuppgifter. Jag har haft sex fantastiska år tillsammans med er! Ett bättre gäng står inte att finna på denna jord. Var rädda om er och titta in på en kaffe nån gång! Kjell Harnesk Ett riktigt stort tack till alla för uppvaktningen i samband med min 50-årsdag. Lars Strand Ett stort tack till alla för blommor och presenter i samband med min 60-årsdag. Gerhard Strande Ett stort tack till arbetskamrater och arbetsledning för blommor och presenter vid min pensionering. PS! Tack lag 1 för kidnappningen, jag blev verkligen tagen från pottan. Bo Olofsson Tack för uppvaktningen i samband med min pensionering. Jan-Erik Hallsius Jag vill tacka för presenter och uppvaktning vid min pensionering. Ingemar Hjerpe Ett stort tack till er alla för besök, telefonsamtal, blommor och presenter under min sjukdomstid. Kenneth Johansson

7 12 Leveranser miljoner ton H U V U D P R O C E S S E N t.o.m. februari Ack Ack Belöning* tusen kronor A R B E T S M I L J Ö Antal olycksfall med frånvaro t.o.m. 8 mars F Ä R D I G A P R O D U K T E R ( k t o n ) Pellets Fines (inkl KMR) F Ö R Ä D L I N G S V E R K ( k t o n ) KK KK KK SK ANR-SOVR (KMR) AMB till MK ANR BUV MK PAR till Upplag R Å M A L M ( k t o n ) 10 Råmalm Norra Råmalm Södra P R O D U K T K VA L I T E T ( % ) K-värde (t.o.m. februari) 93,9 % 90,3 % KO M M E N TA R E R, v e c k a 9 10 ( s i f f r o r n a a v s e r k t o n ) 10 5 Norra: Råmalm: -37, lastplatsbrist. KK2: -11, produktbyte samt byte grizzlygaller. KK3: 0. KK4: -3, produktbyte. Svp: 0. Rågods MK3: -3, rågodsbrist. Södra: Råmalm: -12,7, långa bärvägar, lastplatsbrist, fullt framåt, kört till nivå 300 samt ut på upplag. MAF: +0,6, rågodsbrist, byte filterduk, bandskada 02TR010. MPBO BUV: -11,1, överkörning slurry i filterdelen, lagerbyte 23TR019, transformator slogs ut och orsakade strömavbrott. MPBO MK3:

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i N R 1 0 2 0 0 9 2 0 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B 178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i Svappavaara kulsinterverk. Nu har de bytts ut tillsammans med

Läs mer

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Friskvård och inspiration 150 anställda inom lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag SIDAN 9

Läs mer

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget.

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. N R 1 6 2 0 0 9 9 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. För att ge invånarna möjlighet att se insidan öppnades

Läs mer

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN N R 1 3 2 0 0 8 1 2 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och Camilla Karlsson arbetar för ISS i Malmberget. De utgör tillsammans

Läs mer

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen.

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen. N R 1 5 2 0 0 9 2 5 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kostnadsjakt LKAB befinner sig i en situation som gör att varje ton järnmalm som produceras säljs men till

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi N R 2 2 0 0 9 3 0 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi för att skapa ordning och reda i de olika verkstadshallarna.

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN N R 8 2 0 0 8 2 5 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN 6 från Malmberget doneras till Gelllivare bildarkiv.

Läs mer

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen.

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen. N R 2 2 0 0 8 1 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B SIDAN 8 för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger

Läs mer

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson-

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson- N R 4 2 0 1 0 1 6 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Träningspaus LKAB erbjuder redan sina anställda att träna på en rad tränings anläggningar, men en träningsstation mitt

Läs mer

Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med

Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med N R 5 2 0 0 8 1 4 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med SIDAN 4 att återuppbygga och driftsätta ställverket i anrikningen

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande N R 3 2 0 0 8 1 5 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Expertgrupp tillsatt Efter den tragiska dödsolyckan den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till N R 1 9 2 0 0 8 5 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Foto: Lars dewall Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till andra verksamheter. Kompetens

Läs mer

Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB

Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB N R 1 2 2 0 0 9 1 8 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB 3 och vi har fått in fler order och förfrågningar än på

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills

Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills N R 11 2 0 0 8 1 9 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills största investering, anrikningsverk KA3 och pelletsverk KK4. Kronprinsessan

Läs mer

N R 0 3 2 0 0 9 1 3 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 0 3 2 0 0 9 1 3 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 0 3 2 0 0 9 1 3 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stororder Minerals division kan räkna hem år 2008 som det bästa hittills historiskt sett. Gasrörledningar mellan

Läs mer

Hjulen som håller kulor i rullning

Hjulen som håller kulor i rullning NR 7 2011 23 SEPTEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Hjulen som håller kulor i rullning 1 100 vagnar, över 4 000 hjulpar, fler än 8 000 LKAB-hjul rullar längs Malmbanan. De ska se till att malmen kommer

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja,

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, NR 8 2010 15 OKTOBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, cement, bentonit, kalk med mera som är viktiga råvaror i produktionen. Visste

Läs mer

Case: Volvo Personvagnar. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story. Idag kan Volvo genom teknikskiftet

Case: Volvo Personvagnar. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story. Idag kan Volvo genom teknikskiftet Success story Case: Volvo Personvagnar Utmaning Volvo behövde uppgradera ett föråldrat SCADA-program för att öka takten i bilfabriken samt underlätta utvecklingsarbete och support. Lösning Extrema krav

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 20 INNEHÅLL Händelser i korthet 2 Manifest 3 Året som gått, överblick 4 VD-kommentar 6 Koncernstrategier 9 LKAB 20 11 Konjunkturutveckling, marknad 13 Stål kräver

Läs mer

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09 Vätgas i fordon Namn: Erik Johansson Klass: TE14B Datum: 2015-03-09 Abstract In this report you will find more about the use of hydrogen in cars and airplanes and how hydrogen is most commonly created

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

Bulten som tog skruv LKAB Mekaniska slipar på en ny succé. Januari 2012 blev en kanonmånad! FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # FEBRUARI 2012

Bulten som tog skruv LKAB Mekaniska slipar på en ny succé. Januari 2012 blev en kanonmånad! FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # FEBRUARI 2012 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # FEBRUARI 2012 03 Rätt till 99,72 procent 05 Nya giganter i gruvan 07 Ny rökgasrening på verket Bulten som tog skruv LKAB Mekaniska slipar på en ny succé Sid 14 Januari

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Det börjar med brytningen av den unika magnetiten i LKAB:s gruvor i Kiruna,

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

HANDBOK FÖR MEDARBETARE

HANDBOK FÖR MEDARBETARE HANDBOK FÖR MEDARBETARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE... 3 Tystnadsplikt... 3 Förväntningar

Läs mer

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda!

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Fyra fristående tävlingsperioder! En avgift för hela året! VGR

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå NR 9 2011 2 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Foto: Lennart Jönsson. Rune lastade sista MAF-båten från Luleå Den sista båtlasten har lämnat Luleå Malmhamn med fines från Malmberget, MAF. Ruukki

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

N R 8 2 0 0 4 7 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 8 2 0 0 4 7 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 8 2 0 0 4 7 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B vecko bladet LKABs stipendiater fick diplom och blomster på Bolagsstämmomiddagen den 28 april. Kulturstipendiet delades av

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Nu går energijakten. Energibesparing. Stora vinster att göra i befintliga processer 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015.

Nu går energijakten. Energibesparing. Stora vinster att göra i befintliga processer 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #2 MARS 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. Nu går energijakten vidare Stora vinster att göra i befintliga processer Sid 14-15 06 18 20 22 Bolagets

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande

Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande NR 2 2011 11 MARS EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande Simon Bonthron arbetar på LKAB som driftserviceman sedan fem år. Han är SID8-9 en av dem som medverkar på

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken.

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken. Två månader i Graz Jag började sommarjobssökande för sommaren 2013 tidigt, redan i januari. Trots att jag var tidigt ute var en arbetsplats i Finland för sommaren osäker. Jag beslöt mig att söka sommarjobb

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Nyhetsbrev från NyföretagarCentrum nr 1 FEBRUARI 2010 o Kostnadsfria seminarier o Kurser (inte kostnadsfria) o Botvidia - Affärsnätverk för kvinnor i Botkyrka-Huddinge o Näringslivsdagar 9-11 feb i Södertälje

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

LKAB testar naturgas i full skala. Tema om energi Sid 5-16. Energi- och klimatmål. utmanar oss FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2014

LKAB testar naturgas i full skala. Tema om energi Sid 5-16. Energi- och klimatmål. utmanar oss FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2014 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 3 # MAJ 2014 3 LKAB klättrar på ranking 9 Biobränsle för miljön 14 Besatt av energi 18 Wassara flyttar in LKAB testar naturgas i full skala Tema om energi Sid 5-16 FOTO: FREDRIC

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Skiftbyte i vd-rollen Moström stämplar in Sid 9. Markus Petäjäniemi

Skiftbyte i vd-rollen Moström stämplar in Sid 9. Markus Petäjäniemi FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #5 aug 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. 06 14 16 18 700 plantor blir nya träd Lokförare växlar spår Högtflygande planer med ny drönare Skeppslastare

Läs mer

Paroc Stenull. ett bergsäkert val

Paroc Stenull. ett bergsäkert val Paroc Stenull ett bergsäkert val Varför säga nej till tryggheten när den inte kostar något extra? En sak är stensäker Idag är det knappast någon som längre tvivlar på att människans aktiviteter, främst

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Handbok för introduktion av chefer

Handbok för introduktion av chefer Handbok för introduktion av chefer Värdefullt med en bra start Den första kontakten är avgörande för den nyanställdes inställning till sitt arbete och sin arbetsplats. En väl genomförd introduktion påverkar

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Denna veckas innehåll: Matsedel

Denna veckas innehåll: Matsedel Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Grattis Info från LKF Frånvarande v48 Klasskamp Bilder världscup

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat.

Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat. Spisens historia Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat. Världens första spis Den första spisen tillverkades i gjutjärn och användes för att koka, steka, grädda och värma upp. Den tillverkades

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer