Kinas kapitalmarknader En studie av utvecklingen av Kinas kapitalmarknader i Shanghai och Shenzhen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas kapitalmarknader En studie av utvecklingen av Kinas kapitalmarknader i Shanghai och Shenzhen."

Transkript

1 Kinas kapitalmarknader En studie av utvecklingen av Kinas kapitalmarknader i Shanghai och Shenzhen. Av Cecilia Barck-Holst

2 På uppdrag av Sveriges Ambassad i Peking Maj

3 Förord Denna studie är beställd av svenska ambassaden i Peking. Kina har vuxit till att bli en av världens största ekonomier och utvecklingen av Kinas kapitalmarknader befinner sig i ett mycket intressant skede. Vi tror att detta ämne är av stort intresse för Sverige. Mot denna bakgrund önskade ambassaden vinna en fördjupad kunskap inom detta område, varför uppdrag givits Cecilia Barck-Holst (som tidigare arbetat inom den svenska finansindustrin) för att undersöka den kinesiska kapitalmarknaden och de förändringar som för närvarande äger rum. Vi är glada över att kunna presentera denna studie, vilken vi hoppas kan vara av nytta för svenska företag och andra intressenter om hur dagens kinesiska finansmarknader ser ut och vilken utveckling som kan förväntas i framtiden. För att studien ska komma så många som möjligt till nytta publicera den på Ambassadens och Exportrådets Internetsidor. 18 maj 2004 Börje Ljunggren Sveriges Ambassadör i Kina 3

4 Sammanfattning Kinas kapitalmarknader har varit aktiva i drygt 20 år. Innan dess fanns ingen reglering eller egentlig infrastruktur kring aktier, obligationer eller andra finansiella instrument. Kinas aktiemarknad är än så länge relativt liten (cirka 600 mdr USD), med stora strukturproblem och hög volatitilitet, främst pga. låg transparens i bolagen vilket gör att handeln drivs av rykten snarare än av fundamentala faktorer. Värderingar på kinesiska aktiemarknader är generellt högre än på utländska vilket vittnar om prissättningen inte är effektiv. Det finns trots detta ett omfattande intresse från omvärlden eftersom Kina har hög tillväxt goda chanser att bli en av de viktigaste marknaderna i världen. Kinesiska aktiebolag har olika aktieslag, A-aktier för inhemska institutionella investerare, B-aktier för utländska och privata kinesiska investerare, statsaktier som ägs av staten samt LP-aktier som ägs av legala personer, oftast också statliga institutioner. Dessutom kan bolag som är noterade utanför Kinas fastland ha sk. H- aktier, som handlas i Hongkong eller i vissa fall på annan utländsk marknad. Kinas regering har historiskt främst använd börserna för kapitalanskaffning till ineffektiva statliga bolag. Privata bolag har svårt att få kapital, oavsett om det är lån från bank eller via börsen eftersom staten kontrollerar dessa processer. Noterade bolag är oftast omstrukturerade statliga bolag som fortfarande åtnjuter viss särbehandling, varför de ofta kännetecknas av låg effektivitet och dålig transparens. I och med Kinas tillträde till WTO öppnas marknaderna upp. Detta innebär att den lokala finansiella sektorn i Kina måste rusta upp sig för konkurrens genom att få nödvändig infrastruktur på plats samt fokusera på vinstmaximering. Det innebär också att den kunskap och praxis som varit otillgänglig för kinesiska bolag introduceras. För att förbättra omvärldens förtroende för marknaden har Kinas regering under de senaste åren gjort stora förbättringar i struktur, tillsyn och regelverk. Avsevärda framsteg har gjorts, även om Kinas aktiemarknad ännu inte kan jämföras med en mogen marknad. Dessutom lär marknaderna ha svårt att uppnå effektiv resursallokering så länge som det inte råder kapitalkonvertibilitet och staten huvudsakligen råder över resursallokeringsprocessen. I Sverige finns det flera fonder som investerar i index och i Hongkong. Skandia har en fond som investerar i B-aktiemarknaden och Hagströmer & Qviberg har nyligen startat en fond för investering på såväl fastlandet som i Hongkong. Kinas nästa steg är att fortsätta rusta upp marknaden för att den ska kunna leva upp till internationella krav. Regelverk ses över, samt implementeras nya processer för efterlevnad av regelverken. Utländska aktörer släpps gradvis in på marknaden och många av dessa aktörer samarbetar med lokala finansiella institutioner. Nya marknader övervägs, framförallt för att underlätta situationen för privata bolag så att de inte fortsatt diskrimineras i den rådande privatiseringsprocessen. Sannolikt kommer det att dröja mellan år innan Kinas kapitalmarknader blivit tillräckligt strukturerade och effektiva för att verkligen betraktas som mogna. 4

5 Innehållsförteckning INTRODUKTION: KAPITALMARKNADEN I KINA... 6 BAKGRUND OCH HISTORIK... 7 REGLERANDE ORGAN BANKER ANDRA FINANSIELLA AKTÖRER KAPITALMARKNADER...15 AKTIESLAG ÄGARSTRUKTUR PRIVATA INVESTERARE INSTITUTIONELLA INVESTERARE...23 STATLIGA INSTITUTIONER OCH BOLAG UTLÄNDSKA BOLAG...24 DET NOTERADE BOLAGET BOLAGETS BESTÄMMANDE ORGAN...25 NOTERINGSPROCESSEN ANDRAHANDSMARKNADEN...28 SVENSK NÄRVARO PÅ KINAS KAPITALMARKNADER...31 FORTSATT UTVECKLING AV KINAS KAPITALMARKNADER...32 FÖRETAGENS RISKKAPITALFINANSIERING...32 REGLERING ÖPPNING AV MARKNADEN - WTO OMSTRUKTURERING AV KAPITALMARKNADEN...35 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING...37 APPENDIX 1: WTO-TILLTRÄDET...39 APPENDIX 2: FÖRKORTNINGAR

6 Introduktion: Kapitalmarknaden i Kina Svensk närvaro ökar i Kina, inte minst genom investeringar på den kinesiska marknaden av stora bolag som Ericsson ABB och Volvo. Ett par hundra svenska företag är idag närvarande i Kina, och antalet växer stadigt. Många bolag är mycket intresserade dels av den relativt billiga arbetskraft som finns i Kina, men framförallt av den enorma marknad som Kinas befolkningsmängd utgör. Mot bakgrund av detta har ett allt större intresse väckts för Kinas kapitalmarknader, särskilt som de, genom WTO-tillträdet, inom överskådlig framtid kommer att göras tillgängliga för omvärlden. Kinas börser grundades i början på 1990-talet. Shanghaibörsen öppnades officiellt den 26 november 1990 men verksamheten kom igång 19 december samma år. Shenzhenbörsen påbörjade sin verksamhet den 1 december 1990 men fick inte officiellt tillstånd förrän den 3 juli Båda börser anser sig vara Kinas första börs. Kinas kapitalmarknader präglas av att det historiskt endast noterades statligt ägda bolag på börserna. Staten, klädd i rollen både som säljare, köpare och reglerare utnyttjade till en början kapitalmarknaden som finansieringsalternativ till statsägda banker. Detta resulterade i ett flertal ickekonkurrenskraftiga bolag samt en grovt eftersatt reglering av marknaderna. Marknaden har dock utvecklats mycket fort och idag finns ett omfattande regelverk på plats även om implementering av denna ännu brister. Dessutom har staten inlett en privatiseringsstrategi som på sikt kan komma att resultera i att marknaden kan drivas av affärsmässiga krafter. Denna studie syftar till att undersöka strukturen på den kinesiska kapitalmarknaden idag och hur den utvecklas i takt med den privatiserings- och internationaliseringsprocess som pågår nu i Kina. 6

7 Bakgrund och historik Kinas första organiserade värdepappersmarknad startade i Shanghai 1914 vilket ledde till att Shanghaibörsen öppnades När kommunisterna tog över 1949 stängdes börsen men Shanghai behöll sin status som finansiellt centrum. I mitten på 1980-talet återväcktes intresset för kapitalmarknader efter att Fushun Brick Factory och Chengdu Shudu Office Building Co. Ltd. emitterade aktier 1980 och den kinesiska staten 1981 började emittera obligationer 1. Det blev tillåtet med privat ägande i de företag som staten tidigare kontrollerat vilket ledde till att flera bolag ville erbjuda anställda aktier, ibland istället för lön. Utan en andrahandsmarknad för dessa aktier var detta dock ett föga attraktivt erbjudande. Kinas nya aktiemarknad började som ett experiment innan officiella börser fanns på plats. Lokala myndigheter i Shanghai och Shenzhen blev först med att formulera riktlinjer och regler för hur handel med aktier och finansiella instrument skulle gå till. Shenzhen är en av Kinas yngsta städer och grundades 1979 som en särskild ekonomisk zon med Deng Xiaoping som förespråkare 2. Det politiska och ekonomiska klimatet var öppet, vilket stod i kontrast till övriga Kina. Under hela utvecklingstiden har de två städerna tävlat i finansiell prominens. Experimentet var brett kritiserat eftersom många hade svårt att se hur kapitalmarknader hängde ihop med Kinas socialistiska värderingar. Andra, med Deng Xiaoping i spetsen, tog ställning för experimentet efter att ha besökt södra Kina 1992 och sett hur mycket högre levnadsstandarden var där. I början av 1990-talet öppnades två officiella börser, i Shanghai och Shenzhen, men det var först 1996 som den centrala ledningen tog kontroll över aktiemarknaden. Staten försvarade aktiemarknaden genom att deklarera att dess syfte var att skapa en organiserad ägarstruktur av de statliga bolagen som skulle resultera i ett ökat oberoende och därmed ökad produktionseffektivitet för företagen, inte att låta privatpersoner spekulera i aktier. Att sätta upp regler och riktlinjer skulle vara en administrativ uppgift eftersom det i slutändan var staten som var ägare. Efter ett tag blev statens finansiella börda tung och aktiemarknaderna började ses som ett kapitalanskaffningsalternativ för de ineffektiva statliga bolagen introducerades Standard Opinion, där aktieklasser först specificerades. Den första B- aktien (en aktie utlänningar får köpa) på Shanghaibörsen noterades den 21 februari 1992 och den första B-aktien på Shenzhenbörsen noterades en vecka senare. Den första noteringen av ett kinesiskt bolag på New York börsen skedde i oktober Efter 1992 fick provinsiella ledare runt om i landet auktoritet att nominera och välja statligt ägda bolag (SOEs) för omstrukturering och notering på börserna. Centrala myndigheter formulerade övergripande riktlinjer men hade i praktiken begränsat inflytande över hur börserna sköttes. Lokala ledare hade starka motiv till att snabbt utveckla marknaden så att de kunde notera lokala SOEs. Oftast innebar detta att de finansiellt mest behövande bolagen fick företräde för att de inte skulle gå i konkurs. Lokala myndigheter ökade även sina intäkter genom kapitalskatt samt att de ägde de aktiva finansiella institutionerna. En eventuell finansiell kris skulle täckas av Peoples Bank of China (PBOC) eller av Ministry of Finance (MOF). Ansvar för reglering av noterade bolag och värdepappersbolag samt för noteringsprocessen bars av lokalt kontrollerade securities administration bureaus. Dessa 1 Privatizing China. The Stockmarkets and their Role in Corporate Reform, Carl E. Walter and Fraser J.T. Howie 2 7

8 byråer vidtog dock i praktiken mycket få åtgärder för att förbättra översikt och reglering. Resultatet blev att 100-tals undermåliga eller förlustgående bolag noterades. Under olika perioder skakades börserna av skandaler vilket ledde till att den centrala myndigheten började reformera kontrollorganen. Efter Shenzhenupproret 3 i augusti 1992 skapades China Securities Regulatory Comission (CSRC) och en kommitté på State Council- 4 nivå tillsattes för att ta över policytillsyn från PBOC. Augusti 1993 lanserades Kinas första omfattande plan för ekonomisk reform som gick ut på att centralisera monetära och finansiella maktmedel. Kreditkvoter sänktes och striktare kontroller på notering av aktier infördes. Olika aktieslag infördes och definierades noggrant. Även kvoter för hur stor volym av aktier som årligen kunde emitteras infördes. Kvoterna bestämdes nationellt och tilldelades varje provins, där de sydöstliga provinserna ofta fick större kvoter. Kvotsystemet slopades under 2000, men aktieklasserna finns kvar antogs den första Bolagslagen, vilket inte innebar några nyheter jämfört med praxis baserat på Standard Opinion, men nu fanns det en lag. Efter Wanguo-skandalen i februari avskaffades marknaden för statsobligationsfutures och CSRCs befogenheter utökades ytterligare. Den finansiella krisen i Asien 1997 orsakade oro bland Kinas ledare och ledde till en allmän skärpning av tillsyn och reglering av marknaden. Bland annat avskaffades inofficiella börser som vuxit fram. Bolag noterade på dessa tvingades återköpa sina aktier eller omstrukturera dem till lån. CSRC övertog nu helt tillsyn och regleringsverksamhet från de lokala myndigheterna, lokala värdepappersadministrationer samt från PBOC. CSRC tillsatte nya chefer för de två börserna. CSRCs ansvar för börserna har medfört en rad positiva förändringar antogs en Värdepapperslag som arbetats fram under sex år. Det anses allmänt att kvaliteten på noterade bolag förbättrats jämförts med tidigare, främst med avseende på räkenskaper samt att de i större utsträckning drivs med vinstmålsättning. Det är dock fortfarande långt kvar jämfört med andra mer mogna marknader. Arbetarens rättigheter premieras ofta framför att maximera aktieägarens avkastning, varför regeringen föredrar omstrukturering av dåliga bolag framför avnotering. Avnotering har dock förekommit i extrema fall. Mellan förblev målet för de finansiella marknaderna att förse SOEs med kapital. Börsintroduktionerna var många och aktiemarknadernas storlek och handelsvolym ökade dramatiskt. Diskussioner om att slå samman Shanghai och Shenzhenbörsen tog fart och för att kompensera Shenzhen för förlusten av börsen gjordes planer för att öppna en särskild Second Board marknad som skulle likna de under Internetboomen mycket populära marknaderna för högteknologiska bolag, Hongkongs Growth Enterprise Market (GEM), USAs Nasdaq eller Tysklands Neuer Market. Som förberedelse stoppades nyintroduktioner av bolag i Shenzhen september När IT-bubblan sprack försköts planerna på en ny marknad upp på obestämd 3 I augusti 1992 utbröt ett upplopp på Shenzhens gator då en börsintroduktion allvarligt felhanterades av Shenzhenbörsens ledning. 10 procent av de nyemitterade aktierna skulle tilldelas allmänheten, men det visade sig att de istället hade sålts på svarta börsen eller stulits av polisen. 4 State Council är Kinas ministär. 5 Bakgrunden är att Wanguo Securities förväntade sig att kupongräntan på statsobligationer skulle sjunka i takt med inflation och blankade därmed TBF kontrakt 327, ett treårigt statsobligationskontrakt som skulle löpa ut i juni I februari 1995 låg Wanguo kort cirka 3 miljoner kontrakt, sex gånger de gränser som fanns. Motpart var MOF-ägda China Economic Development TIC. Man tror att China Economic Development TIC hade insiderinformation om räntehöjning. Kontrakt 327 ökade i värde. För att försöka stävja uppgången sålde Wanguo 10,6 miljoner kontrakt i marknaden under handelsdagens åtta sista minuter. Dumpningen ledde till att ca 20 andra finansiella firmor drog på sig så stora förluster att de hotades av konkurs. Därmed förklarade staten all handel som skett de sista åtta minuterna den dagen som ogiltig och Wanguo gick i konkurs. 8

9 tid och drygt tre år senare väntar Shenzhen fortfarande på beslut. Även planerna på sammanslagning ligger på is, men nyintroduktioner sker fortfarande endast på Shanghaibörsen. Detta har lett till att flera finansiella institutioner har flyttat från Shenzhen till Shanghai. I samband med att marknaderna började att vackla igen vid slutet av 2000 avslöjades nya korruptionsskandaler bland investerare och noterade bolag. Kapitalmarknadernas mål utvidgade sig till att bli ett forum för privatisering, skapa ett modernt pensionssystem genom att öka investeringsalternativen för försäkringsbolag och minska statsskulden genom att låta fler bolag finansiera sig via börsen. Denna annonsering ledde till att aktiekurser och handelsvolymer dalade eftersom investerare var rädda för att se värdet på sina innehav spädas ut. Om staten valde att sälja ut sina tillgångar via börsen skulle marknadens svämmas över av aktier, med pressade aktiekurser som resultat. Staten svarade med att stoppa planerna på utförsäljning tills vidare. De kvarstår dock och marknaden väntar fortfarande på besked om hur detta ska ske, varför kurserna inte har återhämtat sig fullt ut. I mitten av 2001 gjorde CSRC sitt största nedslag mot illegala aktiviteter någonsin som ett led i att ta itu med de grova strukturella problemen. Resultatet blev en kraftig nedgång av börskurserna där Shenzhen blev mest lidande. Under 2002 var marknaden fortsatt svag, detta trots att Kinas tillväxt förblev hög. Under de senaste 18 månaderna har utländskt intresse för den kinesiska marknaden ökat markant. Från och med december 2003 får ett begränsat antal särskilt kvalificerade utländska investerare (QFII) tillgång till Kinas A-aktiemarknad. Än så länge har 15 bolag erhållit licens att handla på marknaden 6, vilket hittills har påverkat marknaden positivt eftersom intresset för de bolag som varit föremål för deras investering har ökat. Kinas ledning har under de senaste åren arbetat för att förbättra kapitalmarknaden. Kompetensen i organ som exempelvis CSRC har ökat avsevärt och stora ansträngningar har gjorts för att skapa ett omfattande regelverk och därmed öka förtroendet för kapitalmarknaden. I januari 2004 utfärdade State Council ett dokument 7 som tydliggjorde statens avsikter att kapitalmarknaden nu ska utgöra en grundpelare i Kinas ekonomi. Detta tolkas som en tydlig signal av marknadens olika aktörer att staten nu står helt bakom utvecklandet av en kapitalmarknad. Dokumentet noterar särskilt att åtgärder ska vidtas för att skydda investerare genom att förbättra lagstiftning och implementering, bredda utbudet av värdepapper samt att öka antalet institutionella investerare. De kinesiska kapitalmarknaderna har endast varit aktiva i drygt 20 år och är därmed bland de yngsta i världen. Deras utveckling har varit extremt snabb under denna period, speciellt under de senaste 10 åren, särskilt med avseende på reglering. Samtidigt är implementering av regleringen bristfällig och det kan ta lång tid innan bolagen drivs med vinstmaximeringsmål. Kinas kapitalmarknad kan fortfarande ses som att befinna sig i en tidig utvecklingsfas och är fortfarande mycket liten. Idag motsvarar marknaden cirka 45 procent av BNP. 6 Japan's Daiwa, HK's Hang Seng Get QFII, China Bureau, Dow Jones Newswires, 13 maj Dokumentet heter Some Opinions on Promoting the Reform, Opening and Steady Growth of the Capital Market men omtalas populärt som The Nine Suggestions. 9

10 Den Kinesiska kapitalmarknadens struktur Kapitalmarknaden är uppbyggd av en rad olika aktörer som tillsammans ska utgöra en fungerande helhet. Dessa inkluderar banker, andra finansiella aktörer samt kapitalmarknader. Dessa aktörer lyder under olika reglerande organ, i Kina innebär detta att banker lyder under People s Bank of China samt China Banking Regulatory Commission och kapitalmarknader under China Securities Regulatory Commission. Samtliga dessa ligger under State Council som är Kinas centrala lednings ministär. Centrala Ledningen National People s Congress State Council National Development and Reform Commission MOF Fiscal policy PBOC Monetär policy CBRC Reglering och tillsyn av banker CSRC Reglering och tillsyn av värdepappersbolag CIRC Reglering och tillsyn av försäkringsbolag Policybanker China Development Bank Agricultural Development Bank of China Export-Import Bank of China Finansiella institutioner Statliga kapitalförvaltningsfirmor Trust och investmentfonder Aktiemarknader Lokala mäklarfirmor Utländska mäklarfirmor Institutionella fonder Obligationsmarknader Lokala distributörer: policy- banker, fyra stora banker Försäkringsbolag Lokala försäkringsbolag Utländska investeringar Kommersiella banker Stora fyra banker Mellanstora statliga banker Privata banker Commodityfutures Lokala mäklare Utländska kommersiella banker Utländska banker Joint-venture banker Investmentbanker Lokala Joint-ventures Utländska Källa: Economist Intelligence Unit, The Economist Reglerande organ Skapandet av ett regleringssystem började inte förrän kapitalmarknadsexperimentet var i full gång. Peoples Bank of China var från 1986 ensamt ansvarigt för reglering av den finansiella marknaden, tillsyn av finansiella institutioner, samt analys av finansiell data. Vartefter de finansiella marknaderna utvecklades blev centralbankens roller som marknadsaktör och reglerare för svåra att kombinera och regleringsfunktionen lades ut i andra institutioner. China Banking Regulatory Commission China Banking Regulatory Commission (CBRC) etablerades i mars 2003 och har ansvar över reglering och tillsyn av banker och andra finansiella institutioner. China Securities Regulatory Commission China Securities Regulatory Commission (CSRC) skapades 1992 efter Shenzhenupproret och är den nu dominerande regleraren och 10

11 tillsynsmyndigheten för Kinas kapitalmarknader och börser och bestämmer vilka bolag som får introducera sig på börserna. China Insurance Regulatory Commission China Insurance Regulatory Commission (SIRC) skapades november 1998 för att övervaka Kinas försäkringsmarknad. De reglerande organens utveckling har endast på senare tid prioriterats av den centrala regeringen, varför de alltid har legat ett steg efter utvecklingen av kapitalmarknaden. Ofta ignorerades nya lagar och förordningar på provinsiell nivå eftersom implementeringen ofta innebär personliga förluster för de ansvariga. Det är oerhört viktigt för Kina att övertyga omvärlden att det finns ett fungerade regelsystem i Kina och under de senaste åren har det blivit allt vanligare att korrupta individer straffas. Banker Kinas banksystem består av People s Bank of China, centralbanken, policybanker, kommersiella banker samt utländska banker. People s Bank of China - People s Bank of China (PBOC) är Kinas centralbank och är främst ansvarigt för Kinas monetära policy genom reglering av penningmängd och bestämning av räntan. Policybanker Kinas policybanker är State Development Bank, Agricultural Development Bank och Export and Import Bank. Dessa tre etablerades 1994 för att överta lånpolicyaktiviteter från de fyra stora bankerna och därmed låta staten tillhandahålla finansiella medel till statliga verk medan en separat kommersiell banksektor byggs upp. Bankerna arbetar med projekt tillskrivna från National Development and Reform Commission och några andra enheter från centrala staten. Kapital- och administrativa behov tillgodoses av lokala kommersiella banker. Policybankernas kapital kommer från obligationsemissioner som främst tilldelas de fyra stora bankerna. Kommersiella banker Den kommersiella banksektorn i Kina består av fyra stora statsägda banker, mindre kommersiella banker samt noterade kommersiella banker. De fyra stora statsägda bankerna 8, som dominerar Kinas banksektor, är enorma koncerner med flertalet branscher och anställer mer än 1,7 miljoner människor. Dessa bankers främsta roll är att förse stora statsägda bolag med finansiering varför små och medelstora bolag har haft svårt att få lån. Banksektorn är fortfarande dominerande när det gäller att förse bolag med kapital och 2002 uppgick banklånen till över miljarder RMB 9 att jämföras med emissionslikvid som sammanlagt uppgick till 74 miljarder RMB. Finansiering har traditionellt skett med politisk motivering utan analys av bolagens lönsamhet eller förmåga att respektera en avbetalningsplan. Detta grundläggande strukturproblem har lett till att bankerna idag sitter med en enorm andel dåliga lån (enligt vissa uppgifter motsvarande procent av deras totala tillgångar). Volymen lån överlag har dock ökat, vilket har medfört att bankerna rapporterat bättre resultat och en lägre andel dåliga lån i portföljen 10. I 8 Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China SEK = 108,8 RMB per Country Report China, December 2003, The Economist Intelligence Unit 11

12 januari 2004 tillsköt staten sammanlagt 45 miljarder USD till Bank of China och China Construction Bank för att förbättra bankernas organisation och lönsamhet inför planerad börsnotering i Hongkong. Kritiker anser dock att detta endast resulterar i en bättre balansräkning på kort sikt eftersom kapitalbasen förbättras, men avsaknad av tydliga krav på pengarnas användning kan leda till ytterligare utlåning till dåliga företag 11. Problemet är tydligast i Kinas största fyra banker. Nya, mindre banker kännetecknas av en högre grad av affärsmässigt tänkande även om de också lider av strukturella problem. Utländska banker Utländska banker får närvara i Kina genom att öppna representativkontor, ha dotterbank, filial eller genom joint venture med kinesiska motparter. Representativkontor får endast marknadsföra sitt varumärke, inte bedriva verksamhet. Dotterbanker får bedriva verksamhet i utländsk valuta men inte ha egen balansräkning. Filialer och joint ventures kan handla i utländsk valuta och, om investmentbankverksamhet föreligger och nödvändiga tillstånd erhållits, vara rådgivare vid notering av B-aktier. Avsaknad av konvertibilitet för kapitaltransaktioner innebär att utlåning och utländskt ägande i kinesiska banker än så länge är mycket låga. Genom att marknaden öppnas utökas hela tiden bankernas handlingsutrymme och vid 2006 ska marknaden, genom Kinas WTO-medlemskap helt ha öppnats. Antalet utländska banker växer stadigt och vid slutet av oktober 2002 fanns det 181 utländska bankkontor i Kina, varav 147 var branscher av utländska banker och 19 var legala entiteter registrerade i Kina 12. Investmentbanker Det finns ett stort antal lokala banker som agerar rådgivare vid börsintroduktioner samt nyemissioner och uppköp. För utländska aktörer gäller det fortfarande att ett joint venture måste etableras. Ett exempel är China International Capital Corp (CICC) som formades 1995 och är ett joint venture mellan China Construction Bank (42,5 procent) och Morgan Stanley Dean Witter (35 procent). CICC får agera rådgivare vid introduktioner och nyemissioner av A-aktier och får hjälpa joint ventures mellan kinesiska och utländska bolag att ta in kapital från utlandet. Andra finansiella aktörer Mäklarfirmor - Mäklarfirmor i Kina har tre huvudsyften, att agera rådgivare vid börsnoteringar, att mäkla aktier åt kunder samt att bedriva handel för egen räkning (proprietary trading). Flera har även börjat tillhandahålla kapitalförvaltning åt kunder, men detta område har ännu inte reglerats. Produkter som aktieanalys byggs sakta upp. Mäklarfirmornas viktigaste affärsområde är dock att mäkla aktier för kunds räkning, varför mäklarfirmornas resultat har påverkats mycket negativt av den dåliga aktiemarknaden De flesta firmor tillhandahåller rum där investerare själva kan handla och har tillgång till telefon, datorer och finansiell information. Endast mäklarfirmor med ett registrerat kapital om 500 miljoner RMB eller högre får utföra samtliga ovan nämnda uppgifter. Bolag med mindre kapital får endast ägna sig åt att mäkla aktier för kunds räkning. 11 China s Currency Challenge, 10 januari 2004, Financial Times 12 China Facts & Figures 2003, 12

13 De flesta mäklarfirmor var från början SOEs som etablerades av statliga banker eller försäkringsbolag, av Ministry of Finances lokala byråer, genom avyttring av lokala statsägda bolags mäklaravdelningar eller grundades av Trust and Investment Companies (TICs). Vid slutet av 2002 var cirka 13 procent av det totala ägandet i mäklarfirmor privat. Mäklarindustrin kännetecknas av kraftig överetablering och den starka närvaron av olika statliga organ som ägare och beskyddare gör att en välbehövd konsolidering inom branschen går trögt. Vid slutet av 2002 fanns det cirka 120 mäklarfirmor i Kina, med ett sammanlagt kapital om runt 120 miljarder RMB. Trust- och investmentbolag Investmentbolag grundades under 1980-talet och början av 1990-talet som en lösning för staten att snabbt uppbringa kapital till snabbväxande delar av Kinas ekonomi. Från början hade de både investmentverksamhet samt mäklarverksamhet. Deras popularitet ökade snabbt men vid mitten av 1990-talet uppdagades en rad problem. Det fanns inga tydliga gränser mellan olika affärsområden vilket ledde till att om ett bolag hade gjort en dålig affär kunde dess mäklaravdelning plötsligt finna sig insolvent. Problemen ledde till att alla investmentbolag förlorade sina rättigheter att bedriva mäkleri, mindre bolag konsoliderades eller lades ner. Regleringen av investmentbolag ligger dels under CSRC, dels under PBOC. Aktiefonder Utvecklingen av fonder i Kina har skett under två olika faser. Den första var mellan 1990 och 1997 då lokala myndigheter satte upp cirka 75 små stängda fonder 13 vars syfte var att finansiera diverse lokala projekt. Fonderna blev dock illa förvaltade till följd av otydlig ansvarsfördelning och bristfällig reglering. Den andra fasen började i november 1997 då centrala myndigheter lade en bas för reglering av fonder. Reglerna uttryckte att alla fonder skulle godkännas av CSRC. Fondkapitalen måste uppgå till minst 10 miljoner RMB, även om de flesta fonder har mellan miljoner RMB till följd av tidigare reglering. 80 procent av kapitalet måste vara i värdepapper, 20 procent i inhemska statsskuldsväxlar. Direktinvesteringar tillåts inte. 90 procent av fondens avkastning ska återbetalas till investerare i form av utdelning. Open-ended funds är fonder där mängden kapital varierar efterhand att investerare köper och säljer andelar och de kan handlas på börsen. Värdet av fonden är direkt kopplat till värdet av fondens innehav även om premier eller rabatter förekommer. Denna typ av fonder återfinns främst på mogna kapitalmarknader eftersom den kontinuerliga justeringen av fondens storlek som krävs kan vara komplicerad att genomföra. Dessutom kan denna typ av fond öka volatiliteten på marknaden. I Kina lanserades den första open-end fonden i september 2001 av Hua an Securities i samarbete med JP Morgan. Idag finns det runt sådana fonder, många i samarbete med utländsk part. Utvecklingen av fonder är ännu på ett tidigt stadium och det återstår många problem att lösa. Aktiefonder är relativt nytt som begrepp och investerare vågar ännu inte lita på dem. Regleringen är ännu ganska otydlig eftersom en lag som reglerar fonder ännu är under utveckling. Värdepappersutbudet är litet, eftersom blankning inte är tillåtet, vilket utesluter ett stort antal finansiella instrument. Privata fonder 13 fonder som inte tar in investeringar efter start 13

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Syndikerade lån i Kina - inverkan av låntagarens rating och börsnotering på lånesyndikatets storlek

Syndikerade lån i Kina - inverkan av låntagarens rating och börsnotering på lånesyndikatets storlek Syndikerade lån i Kina - inverkan av låntagarens rating och börsnotering på lånesyndikatets storlek Maiju Suo Institutionen för finansiell ekonomi Svenska handelshögskolan Helsingfors 2011 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg 8 maj 2014 Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET FÖRETAGSAMT ÄGANDE Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg Företagsamt ägande Denna skrift är en del i projektet Företagsamt

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i DE Capital Growth Fund AB (publ) Utköp av aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag Vi tar över stafettpinnen från minoritetsägare i onoterade tillväxtföretag som

Läs mer

Vart tar dina pengar vägen?

Vart tar dina pengar vägen? Företagsekonomiska Institutionen Vart tar dina pengar vägen? En studie av hur den aktuella ekonomiska situationen är för de fyra största svenska bankerna idag. Kandidat- Magisteruppsats i Företagsekonomi

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis Linköpings universitet IEI Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats, 30 hp Ekonomprogrammet VT 2009 Hedgefonder i finanskrisen Prestationer, risker och regleringar Hedge Funds

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

A2009:001. Finanskrisen. Eller hur det väntade oväntat hände. Sandro Scocco

A2009:001. Finanskrisen. Eller hur det väntade oväntat hände. Sandro Scocco A2009:001 Finanskrisen Eller hur det väntade oväntat hände Sandro Scocco Finanskrisen Eller hur det väntade oväntat hände Sandro Scocco ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 460 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 460 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 460 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Hur har subprimekrisen och oron i det finansiella systemet påverkat transaktionsvolym och transaktionsstruktur

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2015 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2015 Information om denna publikation lämnas av Lisa Marklund, tel 08-787 07 93 eller e-post: lisa.marklund@riksbank.se

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer