MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013"

Transkript

1 MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv Mars 214

2 Beräknad tillförsel av betongvaror Prognos , 213 års priser Fabrikspriser, Mkr Förändring, procent I tillförsel ingår betongelement, markbetong, betongrör och betongtakpannor. Visst montagearbete kan ingå % +% +2% Kommentarer Förra året beräknas den totala tillförseln av betongvaror ha uppgått till ca 4,7 miljarder kronor i fabrikspriser. I volymen, som baseras på påbörjat husbyggande och löpande anläggningsbyggande, ingår betongelement, markprodukter, rör och betongpannor. Nybyggnadsinvesteringarna som mattades av 212 tog fart igen 213, framförallt gäller detta bostadsbyggandet. Industri och lager samt kontor och handel m m hade kraftigt vikande volymer medan det offentliga byggandet minskade måttligt. I år tror Industrifakta på en fortsatt ökning av volymen med 2 procent för att 215 plana ut och 216 återigen öka med 2 procent. 2

3 Import och export av byggnadsbetongvaror Miljoner kronor, löpande pris Import Export Avser betongvaror för byggnadsändamål Källa: SCB Tillförsel av fabriksbetong Miljoner kronor, löpande pris Baserat på import, export och inhemsk produktion av färdigblandad betong Källa: SCB 211 års siffror är reviderade

4 Påbörjade ny- och tillbyggnadsinvesteringar på riksnivå , prognos Sektor Småhus nybyggnad Flerbostadshus nybyggnad Totalt bostäder nybyggnad Kontor Handel Hotell & nöjeslokaler Totalt kontor, handel m m Industri/logistik Skolor & barnstugor Sjukhus Samlingslokaler Samfärdsel/offentlig service Totalt offentliga lokaler TOTALT ) Servicehus, förvaltning och samlingslokaler. 2) Samfärdsel och idrottsanläggningar Total ny- och tillbyggnad, Miljoner kronor, 213 års priser 2 Prognos Flerbostadshus nybyggnad, Miljoner kronor, 213 års priser 1 5 Prognos Industri/logistik, Miljoner kronor, 213 års priser 5 Prognos Småhus nybyggnad, Miljoner kronor, 213 års priser 2 Prognos Kontor, handel m m, Miljoner kronor, 213 års priser 5 Prognos Offentliga lokaler, Miljoner kronor, 213 års priser 5 Prognos 4

5 Region Stockholm Stockholms län Region Västra Götaland Västra Götalands län Region Skåne Skåne län Påbörjade totala ny- och tillbyggnadsinvesteringar per region , prognos Miljoner kronor, 213 års priser Region Sydsverige Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar-, Gotlands-, Blekinge- och Hallands län Region Mellansverige Uppsala-, Södermanlands-, Värmlands-, Örebro-, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län Region Norrland Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län Påbörjade totala ny- och tillbyggnadsinvesteringar per region 213 med prognos för helåret 214. Miljoner kronor, 213 års priser Region Stockholm % Region Mellansverige % Region Västra Götaland % Region Skåne % Region Sydsverige % Region Norrland %

6 Påbörjade ny- och tillbyggnadsinvesteringar per län 213, prognos helåret 214, 213 års priser Län Mkr Prognos 214 Stockholms län % Västra Götalands län % Skåne län % Uppsala län % Norrbottens län % Östergötlands län % Örebro län % Hallands län % Västerbottens län % Värmlands län % Jönköpings län % Kronobergs län % Kalmar län % Södermanlands län % Dalarnas län % Västmanlands län % Gävleborgs län % Jämtlands län % Blekinge län 1 3-1% Västernorrlands län % Gotlands län % Totalt % Kommentarer De tre storstadslänens andel av de totala ny- och tillbyggnadsinvesteringarna i riket uppgick förra året till 64 procent, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 212. Den samlade volymen nybyggnadsinvesteringar i storstadslänen ökade med drygt 21 procent jämfört med samma period förra året. I år väntas en uppgång med ca 1 procent i storstadslänen. I övriga riket minskade volymen ny- och tillbyggnad med 7 procent i fjol, i år väntas en minskning med knappt 5 procent. 6

7 Småhus nyproduktion Efter att småhusbyggandet 212 nådde sin lägsta nivå på mycket länge, skedde en kraftig och positiv rekyl under förra året. Antalet påbörjade småhus 213 beräknas ha uppgått till närmare 6.5, vilket innebär en ökning med ca 4 procent jämfört med 212. Den positiva rekylen var väntad men kraften i tillväxten överraskade flera gånger under förra året. Ökningen i Stockholms län var särskilt kraftig och visade på en tillväxt med nära 8 procent. Med hänsyn till den stora ökningen förra året skriver Industrifakta ner årets prognos från +1 till +5 procent. Även 215 års prognos har dämpats något procentuellt. Räknat i antal småhus ligger bedömningen relativt fast kring en förväntad nivå på omkring 7.3 småhus 215. Industrifakta väntar sig att den positiva utvecklingen fortsätter även 216 under förutsättning att svensk konjunktur har stärkts och att effekterna på arbetsmarknaden har slagit igenom mer markant. Trots den förväntade ökningen de kommande åren är nivån fortfarande låg i ett historiskt perspektiv. Bankernas restriktiva utlåning anses fortfarande vara en av huvudorsakerna till det låga bostadsbyggandet. För förstagångsköpare blir svårigheterna avgörande. Man kan även vänta sig stigande räntenivåer under prognosperioden, vilket också bör hålla tillbaka nyproduktionen. Flerbostadshus nyproduktion Under 213 påbörjades ca 24.5 lägenheter i flerbostadshus. Utfallet innebar en ökning med hela 6 procent jämfört med nivån 212. Antalet lägenheter som påbörjades hamnade väsentligt över genomsnittsnivån de senaste fem åren. Storstädernas andel av byggandet var 7 procent och i Stockholms län fördubblades volymen 213 jämfört med året innan. På grund av den kraftiga ökningen under förra året dämpar Industrifakta prognosen för volymen i år och nästa år. Mätt i antalet lägenheter innebär prognosen emellertid en uppjustering mot tidigare bedömning. Flera år av låg nyproduktion har ackumulerat en stor bostadsbrist i Sverige. Omfattande inflyttning till storstäder, med Stockholm i spetsen, i kombination med en allmän befolkningsökning och behov av bostäder för yngre hushåll skärper efterfrågan och pressar upp bostadsrättspriserna. 85-procentsregeln hindrar många förstagångsköpare utan tillräcklig kontantinsats att köpa en villa och detta innebär troligen också en ökad efterfrågan på bostadsrätter, eftersom dessa många gånger har en lägre köpeskilling. Regeringens förslag om komplementboende, som beskrivs under stycket småhus, kan vara en värdefull möjlighet för ungdomar att få ett första boende. Samtidigt kan detta påverka nyproduktionen av lägenheter i flerbostadshus negativt. 7

8 Kontor Kontorsbyggandet inledde starkt under början av förra året för att sedan tappa fart. Under slutet av året skedde återigen en kraftig ökning, vilket ledde till att volymen totalt ökade med 6 procent jämfört med 212. Transaktionsmarknaden för kontors- och handelsfastigheter utvecklades positivt under 213 och trenden verkar fortsätta i år. Låga räntor, riskvilligare banker, stigande efterfrågan på kontorslokaler och ökad omsättning på fastighetsmarknaden tyder på en ljusning inom sektorn. Konjunkturinstitutets konfidensindikator för privata tjänstenäringar ligger fortsatt en bra bit över det historiska genomsnittet, trots en viss minskning i februari. Produktionsökningen inom tjänstesektorn 213 var i och för sig beskedlig i jämförelse med industriproduktionen, men det är vanligt i början av en konjunkturuppgång. Sysselsättningen har klarat sig relativt bra trots de senaste årens internationella lågkonjunktur, vilket har hållit kontorsvakanserna på ganska stabila nivåer. När nu arbetslösheten ser ut att falla tillbaka, kommer på sikt efterfrågan på lokaler att öka, vilket inverkar positivt på både ny- och ombyggnadsvolymer inom kontor. Handel Detaljhandelns påbörjade husbyggnadsinvesteringar sjönk med 6 procent 213 jämfört med 212. Det var onekligen en kraftig minskning och särskilt i ljuset av att många bedömningar tyder på att stämningsläget trots allt är relativt gott inom detaljhandeln. Försäljningstillväxten inom handeln 213 landade på 2,5 procent och bäst utveckling visade elektronikhandeln samt internet- och postorderhandeln. De två senare är i och för sig exempel på områden där en omsättningsökning inte har en lika tydlig koppling till traditionellt lokalbehov som inom andra sektorer och detta kan vara hämmande för byggandet på sikt. Försäljningsökningen fortsatte i oförminskad takt under inledningen av detta år och tongången är positiv inom både dagligvaru- och detaljhandeln. Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade något i februari men ligger fortsatt över det historiska genomsnittet. Hushållens förtroende för den egna och landets ekonomi har börjat vackla något den senaste tiden och ligger nu i nivå med det historiska genomsnittet. Handelns Utredningsinstitut ser emellertid positivt på handelns situation 214 och väntar sig en starkare utveckling i år. Bakomliggande faktorer är den låga räntan, stigande sysselsättning och ökade disponibla inkomster. 8

9 Offentliga lokaler Det påbörjade byggandet av offentliga lokaler uppgick till närmare 7 miljarder kronor 213. Utfallet innebar en minskning med 3 procent jämfört med 212. Takten under stora delar av förra året var negativ men återhämtade sig något under slutet av året. Industrifakta väntar sig en viss ökning i år med 2 procent på grund av valet. 215 förväntas en mer tydlig nedgång i påbörjandevolymen på grund av osäkerhet efter eventuella politiska skiften samt att vissa stora nybyggnadsprojekt fasas ut. Samtidigt väntas anläggningsbyggandet gå in i en mer intensiv fas, vilket kan stjäla både personal och ekonomiska resurser från kommunalt och statligt byggande. En sektor med stora och stigande investeringsbehov är skolor och barnstugor. Förra året ökade husbyggandet med 2 procent. Bakom ökningen finns flera starka drivkrafter. Dels sker det en befolkningsökning och en omflyttning som ökar efterfrågan på skolor och förskolor på tillväxtorter, dels behöver stora delar av beståndet från 196- och 197-talen renoveras. Befolkningsökning, urbanisering och en allt större andel äldre skapar också behov av att förändra och förnya det offentliga lokalbeståndet. Industri och lager Industrins totala husbyggnadsinvesteringar uppgick förra året till lite drygt 17 miljarder kronor. Utfallet för helåret innebar en minskning med drygt 2 procent jämfört med 212. Takten i investeringarna återhämtade sig under sista kvartalet förra året och därför blev fallet i husbyggandet mindre än prognostiserat. Bakom den negativa utvecklingen finns bla minskade investeringar inom gruvindustrin. Industrifakta bibehåller sin bedömning av utvecklingen i år och väntar sig en fortsatt svag ökning även nästa år. Mot slutet av prognosperioden, när konjunkturen mognat, väntas investeringarna minska något. Under förra året minskade de varuproducerande branscherna sin produktion med,3 procent och inom tillverkningsindustrin skedde nedgången på bred front. Inom exportindustrin dämpades efterfrågan av en stark krona medan den inhemska marknaden utvecklades positivt. De senaste signalerna tyder på en viss försvagning för tillverkningsindustrins konfidensindikator i februari men trots allt ligger mätvärdet över sitt historiska genomsnitt. 9

10 Sveriges ekonomi Utvecklingen för Sveriges ekonomi visar en något splittrad bild för närvarande. Tillväxten avslutade starkt under fjärde kvartalet. Samtidigt fortsatte flera framåtblickande indikatorer att förstärkas, vilket tyder på att det finns förutsättningar för en kommande konjunkturuppgång. Även om Konjunkturinstitutets samtliga barometerindikatorer, utom den för bygg och anläggning, backade i februari ligger nivåerna fortfarande över det historiska genomsnittet. BNP beräknas ha ökat med 1,5 procent 213, vilket indikerar att botten i konjunkturen nåddes 212. Hushållens konsumtionsökning bidrog till större delen av tillväxten. Industrifakta förväntar sig en tillväxt kring 2,5 procent i år och ytterligare drygt 3 procent 215. Enligt många bedömningar är det hushållens konsumtion som förväntas driva tillväxten i år. Bakomliggande faktorer är låga räntor, förbättrad situation på arbetsmarknaden, stigande bostadspriser och ytterligare skattelättnader. Samtidigt som dessa faktorer onekligen skapar goda förutsättningar för privat konsumtion, visar Konjunkturinstitutets senaste barometer på minskat förtroende för ekonomin och indikatorn ligger nu marginellt över det historiska genomsnittet. Signalerna är något motstridiga och Industrifakta gör bedömningen att det finns förutsättningar för en uppgång kring 2,7 procent i år. I dagsläget påverkas svensk export negativt av svag internationell efterfrågan i kombination med en stark valuta. Under förutsättning att det ekonomiska läget i USA och Europa återhämtar sig allt mer under slutet av detta år och 215, väntas även svensk industri öka sitt bidrag till tillväxten i Sverige. De totala bruttoinvesteringarna beräknas ha minskat med närmare 1,5 procent under förra året. Orsaken var främst minskade investeringar inom industrin och offentliga myndigheter medan bygginvesteringarna dämpade fallet. I år väntas ökat bostadsbyggande fortsätta att driva på tillväxten och redan förra året visade signaler från påbörjade investeringar på en kraftig uppgång. Dessutom pekar SCB:s senaste investeringsenkät på en uppgång för industrins investeringar i år med ca 5 procent. Industrifakta gör därför bedömningen att de samlade investeringarna tar ordentlig fart 215 pådrivna av bostadsbyggandet, stigande anläggningsinvesteringar och investeringar inom industrin. Inflationstrycket ligger i dagsläget i princip nära noll. Under prognosperioden väntas nivån stiga mot Riksbankens mål på 2 procent, men det väntas i första hand bero på att kommande räntehöjningar ökar räntekostnaderna för egnahem. 1

11 Löpande anläggningsinvesteringar Miljarder kronor, 213 års priser Miljarder kronor Sektor El- och värmeverk m m 2,2 2,8 Förändring, procent Kv kv Vatten-/reningsverk 4,4 6,8 Transport 5,1 4,4 Post och tele 9,2 9,7 Vägar och gator 22,5 25,8 Järnvägar/övrigt 17,4 16,3 TOTALT 78,7 83, Källa: SCB Löpande totala anläggningsinvesteringar , prognos , miljarder kronor, 213 års priser Totala investeringar 78,7 83,9 82,4 84, 87,4 Förändring, procent Kommentarer Anläggningsinvesteringarna uppgick till nästan 84 miljarder kronor under 212. Förklaringen till ökningen ligger i en kraftig tillväxt inom sektorerna vatten- och reningsverk samt vägar och gator. Utvecklingen för kvartal visar däremot endast en svag ökning med 1 procent för det samlade anläggningsbyggandet. Industrifaktas prognos är något mer negativ och pekar på en minskning med 2 procent 213. Den svaga ökningen under kvartal beror på volymminskningar inom de dominerande sektorerna vägar och gator samt järnvägar/övrigt, vilka tillsammans svarade för hälften av det samlade anläggningsbyggandet. Inom dessa båda områden väntas betydande statliga satsningar med start nästa år och den prognostiserade nedgången 213 kan delvis vara i avvaktan inför dessa större projekt. Investeringarna inom el- och värmeverk, som svarade för en fjärdedel av anläggningsbyggandet, steg med ca 2 procent under kvartal Energirelaterade investeringar har varit ett prioriterat område de senaste åren och enligt SCB:s investeringsenkät väntas en god tillväxt i år. Enkäten visar också positiva signaler för bygginvesteringarna inom vatten- reningsverk, som steg med hela 2 procent under de första tre kvartalen 213. Transportsektorn drivs för närvarande av satsningar som har 11

12 anknytning till buss- och pendeltågsstationer. Det handlar dels om utbyggnad av nya stationer, dels renovering och ombyggnad av befintliga. Ett annat viktigt tillskott inom sektorn är hamnutbyggnader. Dessa väntas bidra med en ökning under nästa år i samband med investeringar kopplat till Förbifart Stockholm. När det gäller post- och teleinvesteringar, beräknas dessa nu börja falla tillbaka i takt med att utbyggnaderna av fibernät och master i glesbygd avslutas. Efterfrågeutveckling i konsultbranschen Efter att konsultföretagens arbetsvolym under första halvåret 213 var oförändrad, steg aktiviteten under andra halvåret. Enligt Industrifaktas intervjupanel ökade arbetsvolymen med 2,2 procent totalt för hela gruppen. Skillnaderna mellan sektorerna var emellertid tydlig. Arkitekternas arbetsvolym steg med närmare 4 procent, vilket var högst i jämförelsen. Detta kan vara en indikation på en fortsatt ökad aktivitet för bostadsbyggandet, som inleddes under förra året. Även elkonsulterna noterar en betydande ökning av arbetsvolymen (+2,9 procent). Betydligt svagare har utvecklingen varit för byggtekniska konsulter och VVS-konsulter som ökade med 1,1 respektive,2 procent. Utsikterna för det kommande halvåret ser positiva ut för samtliga sektorer. Totalt förväntar sig konsultföretagen en ökning av orderstocken med drygt 4 procent under årets första sex månader. Särskilt positiva i sin bedömning är de byggtekniska konsulterna och elkonsulterna, som bedömer att orderstocken kommer att växa med 6 respektive 5 procent. Även arkitekterna, som hade en stark tillväxt i arbetsvolym under hösten, förväntar sig fortsatt positiv utveckling och räknar med en ökning av orderstocken med strax över 3 procent under första halvåret i år. Den samlade bilden från panelen stämmer väl överens med Industrifaktas prognos för den totala volymen husbyggnad och underhåll, som visar en ökning med 3 procent i år. 6 procent av de tillfrågade konsulterna rapporterar att omsättningen ökade under 213 medan 18 procent redovisar en minskning. 63 procent förväntar sig en ökad efterfrågan i år och 35 procent tror på en oförändrad nivå. Bostäder och offentlig sektor är de områden som väntas generera huvuddelen av uppdragen under första halvåret i år. 12

13 Den största hotbilden på marknaden det närmaste året är enligt konsulterna personalbrist samt politiska beslut som kan påverka byggandet negativt. Oron för konjunkturen har minskat, men lyfts ändå fram som ett reellt hot. Förhoppningen om en konjunkturtillväxt är den största möjligheten på marknaden anser de intervjuade. Även växande investeringar inom bostäder och offentlig sektor bör skapa marknadsmöjligheter. Bostadsbyggandet beräknas växa starkast på byggmarknaden de närmaste två åren, medan utvecklingen troligen går i motsatt riktning för detaljhandel och industri. 13

14 Totalt byggande och underhåll Påbörjade totala ny-, till- och ombyggnadsinvesteringar , prognos Miljoner kronor, 213 års priser % -9% +2% +3% -1% +3% +32% Löpande byggnadsunderhåll & reparationer , prognos Miljoner kronor, 213 års priser 2 +2% +2% +3% +2% +2% +3% +2% Kommentarer Den samlade volymen av påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar uppgick till ca 174 miljarder kronor i fjol, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 212. De sektorer vars volym ökade var nybyggnad av små- och flerbostadshus, som ökade med 57 procent. Även ombyggnad av flerbostadshus och industri- och lagerlokaler ökade, medan övriga sektorer visade en minskad volym i år. Det totala nybyggandet ökade med 4 procent medan ombyggnadsvolymen minskade med 2 procent 213. I år förväntas den totala husbyggnadsvolymen öka med 3 procent för att minska något ökar troligen volymen igen. Den beräknade volymen för byggnadsunderhåll bygger bl a på resultat från intervjuer med Industrifaktas panel med stora fastighetsägare. När det gäller förväntningarna på 214 räknar 43 procent av fastighetsägarna med växande underhållsvolymer. Strax över hälften av intervjupersonerna räknar med oförändrade underhållsvolymer i år och endast 5 procent förutser en minskning. Stammar, avlopp, badrum och energisparåtgärder är fortsatt prioriterade områden enligt intervjuerna. 14

15 Internationell översikt av omsättning för prefabricerade betongvaror Baserat på uppgifter från Bibm, Precast book Land Omsättning i industri för prefabricerade betongvaror 26, miljoner Total omsättning på byggmarknaden 26, miljoner Prefabindustrins andel av total omsättning på byggmarknaden, procent Österrike ,2 Belgien Danmark Finland Frankrike ,3 Tyskland Irland ,9 Italien ,5 Nederländerna Norge Polen Portugal ,7 Spanien Sverige ,4 Storbritannien - - Grekland - - Källa: Bibm *Endast medlemmar 15

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Beräknad tillförsel av betongvaror 2008 kv , prognos , 2010 års priser

Beräknad tillförsel av betongvaror 2008 kv , prognos , 2010 års priser MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport Kv 1 2 211 September 211 2 Beräknad tillförsel av betongvaror 28 kv 1 2 211, prognos 211 213, 21 års priser Fabrikspriser, miljoner kronor Prognos, procent 28 29

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q Västernorrlands län

Företagarpanelen Q Västernorrlands län Företagarpanelen Q2 2013 Västernorrlands län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 4545 intervjuer

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT. Stockholm. Norrland. V:a Götaland +7% Sydsverige. Mellansverige 153,5 142,3 133,2. 90 Kv 1 2:06 ELTEKNIKMARKNAD

KONJUNKTURRAPPORT. Stockholm. Norrland. V:a Götaland +7% Sydsverige. Mellansverige 153,5 142,3 133,2. 90 Kv 1 2:06 ELTEKNIKMARKNAD KONJUNKTURRAPPORT 0 000 60 000 50 000 40 000 0 000 0 000 000 0 60 066 Elinstallationer Mkr, 0 års priser 5 40 5 60 56 80 +6% 60 800 +% 008 00 0 011 01 Regional utveckling Ackumulerad prognos 011 01, 4

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL KONJUNKTURRAPPORT 0 000 60 000 50 000 40 000 30 000 0 000 10 000 0 Elinstallationer 59 00 58 544 51 081 54 150 +6% 00 008 009 010 011 5 400 +6% Regional utveckling Ackumulerad prognos 010-011, 4 månader

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Vinter 2014 Konjunktur Sammanfattning Västsvensk Lägesöversikt, Vintern 2014: Västsvensk konjunktur stärks långsamt men fortsätter röra sig runt ett neutralt konjunkturläge enligt

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1, 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015 TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER 16 oktober 2015 20 BNP- OCH KYLINSTALLATIONSUTVECKLING 1994-2014, PROGNOS 2015-2016 Förändring, fasta priser, procent 8,0 15 10 Räntesänkningar Expansiv finanspolitik

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för Q1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca varav

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande.

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. 1 Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. Företagens framtidsutsikter fortsätter att bli mer negativa.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer