ANSLAG Protokollet är justerat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG Protokollet är justerat"

Transkript

1 Plats och tid stadshuset i Skövde, Kommw1styrelsesalen, kl Deltagande Övriga deltagande Ajournering Utses attjustera Beslutande Torbjörn Bergman (M), ordf. Monica Oskarson (C) Gunnel Johansson (S) Björn Bröne (FP) Kjell-Arne Green (S) Åke Jönsson (S) Per-Olof Qvick (M) Anders Lundgren (C) Ronny Siderud (S) Stephan Ottersten (M) Sonja Lejmark, fårhundschef Eva Berglund, bitr. förbundschef Eleonor Daag, sekreterare Malin Leo, miljöinspektör Marc Hallgren, miljöinspektör Kl Per-Olof Qvick Ersättare Gunnar Hjärtqvist (S) Janeric Dahlin (FP) Gunnar Hägg (S) John Engström, verksamhetscontroller, 49 Jan Ove Johansson, miljöinspektör, Underskrifter sekreterare Paragrafer Eleonor Daa Ordfårande.~ ' -<~ '...t~ '~,.... J"'~~i.=.:..... /Per-Olof Qvick (M) ANSLAG Protokollet är justerat Organ Förvaringsplats för protokollet Miljönämnden östra Skaraborg Anslaget sätts upp Anslaget tas ner f Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde Underskrift

2 Innehållsförteckning Internkontrollrapport januari-augusti Delårsrapport 2014 får kommunalforbundet Miljösamverkan östra skaraborg... 4 Direktionsriktlinje förutköpavit-utrustning... 5 Upphävande av nämndriktlinje får kontrollprogram enligt miljöbalken... 6 Överföring av kontrollansvar för tre livsmedelsanläggningar till Livsmedelsverket... 8 Remiss om regionala miljömål for Västra Götaland... 9 Remiss om utställning av detaljplan for Aspö Gård, Skövde kommun Remiss om samråd om planprogram får en del av Norrmalm, Skövde kommun. 12 Information Redovisning av delegationsbeslut Övriga frågor

3 MN 49 Dnr Internkontrollrapport januari-augusti 2014 Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa internkontrollrapporten får januari-augusti Bakgrund Enligt internkontrollplanen får 2014 ska kontoret rapportera resultat av internkontrollen får januari till och med augusti till nämnden. Beslutsunderlag Miljösamverkans forslag till beslut daterat Tertialrapportjanuari-augusti 2014 Bilagor Tertialrapportjanuari-augusti

4 MN 50 Dnr Delårsrapport 2014 för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Beslut Miljönämnden östra Skaraborg fareslår direktionen for Miljösamverkan östra skaraborg att godkänna förslaget till delårsrapport inkluderande miljönämndens verksamhetsberättelse per den 31 augusti Bakgrund Förslag till delårsrapport inkluderande miljönämndens verksamhetsberättelse har tagits fram. Delårsrapporten skickas till kommunalforbundets revisorer for bedömning samt till alla medlemskommuner for godkännande. Beslutsunderlag Miljösamverkans forslag till beslut daterat Delårsrapport 2014 Bilagor Delårsrapport Beslutet skickas till Direktionen 4

5 MIUÖNÄMNDEN MN 51 Dnr Direktionsriktlinje förutköpavit-utrustning Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fåreslå direktionen att erbjuda sina anställda och fårtroendevalda att köpa ut mobiltelefoner och datorplattor vid anställningens eller det politiska uppdragets slut. Reglerna får detta beskrivs i en direktionsriktlinje som ska gälla från den l december Bakgrund Ibland framfår fårtroendevalda och anställda önskemål om att :ffi köpa mobiltelefoner och datorplattor från Miljösamverkan får privat bruk. I riktlinjen beskrivs hur detta ska fungera så att bland annat skatteverkets regler fåljs. Beslutsunderlag Miljösamverkans fårslag till beslut daterat Direktionsriktlinje får utköp avit-utrustning Bilaga Direktionsriktlinje får utköp avit-utrustning Beslutet skickas till Direktionen 5

6 MN 52 Dnr Upphävande av nämndriktlinje för kontrollprogram enligt miljöbalken Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att upphäva nämndriktlinjen för kontrollprogram enligt miljöbalken som antogs av nämnden den 22 september 2010 (dnr ), 61. Bakgrund Genom att bedriva s.k. egenkontroll ska den som bedriver miljöfarlig verksamhet kunna genomfora och upprätthålla miljöbalkens och myndigheters krav. Egenkontrollen innefattar den organisation, de rutiner, åtgärder och liknande som ger verksamhetsutövare forutsättningar att fcilja lagstiftningen. Verksamheter med tillstånd enligt miljöbalken har i allmänhet villkor kopplade till det, men villkoren täcker inte all den egenkontroll som en verksamhetsutövare är skyldig att ha. Det samlade greppet över den lagstadgade egenkontrollen görs i stället ofta genom att verksamhetsutövaren utarbetar ett kontrollprogram där alla kontrollrelaterade uppgifter samlas. Den 22 september 201 O beslutade miljönämnden, under 61, att varje verksamhet som behöver ett kontrollprogram enligt miljöbalken ska föreläggas att folja det. Skälet till detta var att nämnden eftersträvade att handlägga kontrollprogram för aktuell typ av anläggningar på samma sätt somlänsstyrelsen gjorde det. Frågan om det är lämpligt att regelmässigt forelägga om att kontrollprogram ska foljas, har aktualiserats. Naturvårdsverkets handbok 2001:3, egenkontroll en fortlöpande process samt Miljösamverkans chefsriktlinje för tillsyn enligt miljöbalken Naturvårdsverkets handbok 2001:3 behandlar bland annat hur ett kontrollprogram ska hanteras. Av handboken framgår att ansvaret för egenkontrollen helt och hållet vilar på verksamhetsutövaren. Tillsynsmyndigheten kan visserligen begära in förslag till kontrollprogram, men den har inte skyldighet att, och bör inte, i ett beslut uttala att den godkänner ett forslag eller att den fastställer det. Endast i det fall myndigheten har anledning att tro att verksamhetsutövaren inte kommer att utfora det som står i kontrollprogrammet finns det skäl att forelägga om att folja forslaget Detta sätt att hantera ett kontrollprogram följer även Miljösamverkans chefsriktlinje för tillsyn enligt miljöbaken, där det står att vi inte får tillgripa mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet. 6

7 MN 52 forts. Motiv och bedömning Med tanke på att miljönämnden inte ska använda med ingripande åtgärder än som behövs i det enskilda fallet, bör nämndriktlinjen för kontrollprogram enligt miljöbalken som antogs av nämnden den 22 september 2010 (dnr ) upphävas. Beslutsunderlag Miljösamverkans forslag till beslut daterat

8 MN 53 Dnr Överföring av kontrollansvar för tre livsmedelsanläggningar till Livsmedelsverket Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att begära att Livsmedelsverket tar över kontrollansvaret for följande registrerade anläggningar i anslutning till godkända 853-anläggningar: Anläggning Typ av anläggning Har koppling till 853 anläggning med godkännande nummer: Moster Susarmes ekoägg Mobil anläggning Runneberg, 6071 Skövde slakteri Mobil anläggning Skövde Slakteri AB, 118 Löpareskogens gårdsmejeri Mobil anläggning Löpareskogens gårdsmej eri, 6177 Bakgrund Miljönämnden har tidigare under 2014lämnat över kontrollansvaret for registrerade 852- anläggningar som ligger i anslutning till överlämnade 853 anläggningar till Livsmedelsverket anläggningar kan ha mobila anläggningar for försäljning av sina produkter på t. ex. marknader. Det innebär att två kontrollmyndigheter kommer att utföra kontroll över samma livsmedelsforetagare. Motiv och bedömning Miljönämnden bedömer att det, för att forenkla for livsmedelsföretagare med godkända 853-anläggningar, är önskvärt att alla deras livsmedelsanläggningar kontrolleras av en och samma myndighet. Beslutsunderlag Miljösamverkans forslag till beslut daterat Sammanställning över registrerade anläggningar som kan överforas till Livsmedelsverket Beslutet skickas till Livsmedelsverket, kontrollavdelningen, box 622, Uppsala Bilagor till Livsmedelsverket Sammanställning över registrerade anläggningar som kan överforas till Livsmedelsverket Kopior på registreringsbeslut for berörda anläggningar Justerandes signatur 7 8

9 MN 54 Dnr Remiss om regionala miljömål för Västra Götaland Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande synpunkter: Miljönämnden ser mycket positivt på att länsstyrelsen har tagit fram forslag på regionala miljömål De regionala tilläggsmålen är i stort bra och relevanta, och kommer att forenkla arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De kommer även att fårbättra vårt arbete med att nå en hållbar utveckling i Västra Götaland. Det är även positivt att arbetet med att ta fram åtgärdsprogram pågår parallellt. Miljönämnden ser fram emot att fa ta del av dessa. Flera av de regionala tilläggsmålen följs bara upp vart femte år. Det innebär att dessa tilläggsmål bara hinner fotjas upp max en gång fore Då blir det svårt att bedöma hur vi ligger till och att utvecklingen går åt rätt håll. Flera regionala tilläggsmål, bland annat under miljökvalitetsmålet Frisk luft, har kvantifierats och fårslag finns for en utsläppsnivå som ska vara nådd Förståelsen av de här målen skulle öka om det även framgick från vilken nivå som utsläppen ska minska. Det hade också varit intressant att få veta lite mer om hur man kommit fram till de aktuella utsläppsnivåerna. Under miljökvalitetsmålet Ingen övergödning hade miljönämnden gärna sett något mål som rör kretslopp av nämingsämnen. Återanvändning av näringsämnen från bland annat avloppsslam och enskilda avlopp skulle minska läckaget och därmed övergödningen. Under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns ett regionalt tilläggsmål om god ljudmiljö. Målet säger att "Antalet personer som utsätts for trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom for buller i bostäder ska minska årligen". Målet foljs upp vart femte år. Buller är ett stort samhällsproblem som drabbar många människor i Västra Götaland. Miljönämnden önskar därfor ett mer ambitiöst tilläggsmål Målet bör i miljönämndens mening inkludera en procentsiffra om hur stor minskningen ska vara, antingen årligen eller till Målet bör även utvidgas till att omfatta alla typer av bullerstörningar och alla lokaler där människor stadigvarande vistas. Målet bör foljas upp varje år. 9

10 MN 54 forts. Bakgrund Länsstyrelsen har i samverkan med skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tagit fram forslag till nya regionala miljömål for Västra Götaland. De regionala miljömålens syfte är att vare en vägledning for det fortsatta lokala och regionala miljömålsarbetet i länet. De frågor som länsstyrelsen i forsta hand önskar få svar på gäller de regionala tilläggen och är foljande: l. Är målen relevanta och bra formulerade? 2. Saknas något mål som är viktigt att ha med? 3. Finns invändningar mot något mål? 4. Kan något av målen strykas? 5. Länsstyrelsen mottar även gärna övriga synpunkter på de regionala tilläggsmålen och på övriga delar av måldokumentet Länsstyrelsen önskar svar senast den 31 oktober Beslutsunderlag Miljösamverkans forslag till beslut daterat l Remiss från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 10

11 MN 55 Dnr Remiss om utställning av detaljplan föraspö Gård, Skövde kommun Beslut Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på fors laget, under forutsättning att samtliga riktvärden for trafikbuller klaras inom planområdet Det är positivt att flera av dc synpunkter miljönämnden lämnade under samrådet har beaktats. Bakgrund Skövde kommun har ställt ut en detaljplan föraspö Gård, Skövde stad, for granskning. Planens syfte är att utifrån en ekologisk grundsyn ge området en markanvändning for bostadsändamål, forskola samt stadsbondgård. Planområdet är beläget i norra delen av Skövde, väster om Vadsbovägen, söder om Karstorps koloniområde. Detaljplanen har varit utställd for samråd under perioden 12 maj til113 juni Skövde kommun önskar svar senast den 17 oktober Motiv och bedömning I planbeskrivningen och bullerutredningen uppger kommunen att man klarar riktvärdena for det södra området med bullerplank som är tre meter höga. I norra området klarar man riktvärdet for ekvivalentbuller med undantag for fasaden på plan 5-8 i punkthuset närmast Vadsbovägen. Därför infors en planbestämmelse for att säkerställa att riktvärdet kan efterlevas. Miljönämnden bedömer att de foreslagna åtgärderna är tillräckliga, men att bullersituationen behöver foljas upp under bygglovsskedet Beslutsunderlag Miljösamverkans forslag till beslut daterat l Remiss från Skövde kommun, byggnadsnämnden Beslutet skickas till Skövde kommun, byggnadsnämnden, PLAN

12 MN 56 Dnr Remiss om samråd om planprogram för en del av Norrmalm, Skövde kommun Beslut Miljönämnden östra skaraborg beslutar att lämna följande synpunkter: l. Miljönämnden ser positivt på planprogrammets ambitioner om att underlätta får kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik inom programområdet 2. Programhandlingarna bör säkerställa att tillkommande bostäder, förskolor och skolor inte utsätts för hälsofarliga bullernivåer. 3. Programhandlingarna behöver kompletteras med miljökvalitetsnormer för luft och vatten samt programförslagets påverkan på dessa. 4. Radonsituationen inom programområdet saknas i programbeskrivningen. Bakgrund Skövde kommun har ställt ut ett planprogram för en del av Norrmalm, Skövde stad för samråd. Planprogrammets syfte är att översiktligt utreda fårutsättningar och visa på visioner för utveckling mot en mer blandad bebyggelse inom Mossagården, kvarteret Städet samt Norrmalms handels- och verksamhetsområde. Programområdet omfattar Norrmalms verksamhetsområde norr om centrala Skövde. Området gränsar i norr till Nolhaga vägen, i öster till bostadsområden på Norrmalm, i väster till Vadsbovägen och i söder till bostadsbebyggelse längs Henrik Gjutares gata. I planprogrammet studeras områdets möjliga utveckling utifrån två tidsperspektiv: En visionsbild som beskriver en möjlig önskvärd utveckling fram til12040 får hela programområdet samt en målbild for 2020 for några delområden. Planprogrammet ska, efter ett godkännande i byggnadsnämnden, utgöra planeringsunderlag inför framtida detaljplaneläggningar av området. Skövde kommun önskar svar senast den 27 oktober

13 MN 56 forts. Motiv och bedömning l. Att underlätta for miljövänliga transportsystem och minska biltrafiken är viktiga åtgärder for vår omställning till ett hållbart samhälle, och det ligger i linje med kommunens trafikstrategi. 2. Enligt programbeskrivningen utsätts delar av programområdet for trafikbuller, både från Vadsbovägen och från Gustav Adolfs Gata. Bullersituationen ska faljas upp i det kommande arbetet med detaljplaner. Miljönämnden anser att samtliga riktvärden for trafikbuller alltid ska klaras vid planering för nya bostäder, skolor och förskolor. Buller är ett stort samhällsproblem som orsakar hälsoeffekter som till exempel sömnstörningar och f6rsä1nrad inlärning och prestation. Det finns studier som pekar på att långvarig exponering for vägtrafikbuller kan öka risken for hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därfor viktigt att vi i den fysiska planeringen forsäkrar oss om att tillkommande bebyggelse inte utsätts for bullernivåer som är så höga att de blir en olägenhet for människors hälsa. 3. Miljökvalitetsnonner saknas i programbeskrivningen. Programområdet berör bland annat grundvattenförekomsten Hagelberg (SE ). Programområdet avvattnas österut mot Ömboån och Ösan. Båda vattendragen har måttlig ekologisk status och uppnår ej kemisk status. Programhandlingama behöver kompletteras med miljökvalitetsnormer för luft och vatten, och säkerställa att programforslaget inte riskerar att forsämra statusen for de aktuella vattenforekomstema. 4. Hela programområdet ligger inom högriskområde for markradon. Detta saknas i programbeskrivningen. Beslutsunderlag Miljösamverkans forslag till beslut daterat Remiss från Skövde kommun, byggnadsnämnden Beslutet skickas till Skövde kommun, byggnadsnämnden, PLAN

14 MN 57 Information Sonja Lejmark informerar om Miljösamverkans sarnarbete med miljökontoret i Borås stad om internrevision av livsmedelskontrollen. Sonja Lejmark informerar om läget for perfluorerade alkylsyror (PF AA) i dricksvatten i kommunala vattentäkter i medlcmskommunema. 14

15 MN 58 Redovisning av delegationsbeslut Sc bifogade forteckningar över delegationsbeslut for kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro t.o.m

16 MN 59 Övriga frågor Anders Lundgren (C) informerar om: Kvaliteten på vattnet i sjön Viken och norra Vättern. Skjutfåltsråd i Karlsborg. Att tillståndsprövningar enligt miljöbalken pågår för forsvarsanläggningar i Karlsborgs kommun. Justerandes signatur 16

2011-11 -16. ANSLAG Protokollet är justerat. Miljönämnden östra Skaraborg

2011-11 -16. ANSLAG Protokollet är justerat. Miljönämnden östra Skaraborg Plats och lid Billingen kl. 13.00-15.00 Dellagande ande Torbjörn Bergman (M), ordf Monica Oskarson (C) Gunnel Johansson (S) Ås a Gustaf-J an son (M) Kjell-Arne Green (S) Åke Jönsson (S) Per-Olof Qvick

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Kornmunhuset i Hjo, Öringen, kl. 13.00-16.25 Deltagande Övriga deltagande Ajournering Utses att justera Ledarnöter UlfEriksson (C), ordf. Björn Bröne (FP) Kjell-Arne Green (S) Anders Lundgren

Läs mer

MILJÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABORG

MILJÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABORG Plats och tid stadshuset i Skövde, Kommunstyrelsesalen, kl. 13.00-14.50 Deltagande Beslutande Torbjörn Bergman (M), ordf. Monica Oskarson (C) Gunnel Johansson (S) Ås a Gustaf-J anson (M) Björn Bröne (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Stadshuset i Skövde, Kommunstyrelsesalen, kl. 13.00-15.50 Deltagande Beslutande UlfEriksson (C), ordf. Björn Brönc (FP) Kjell-Arne Green (S) Jonas Davidsson (S) Anders Lundgren (C) Björn

Läs mer

ANSLAG Protokollet är justerat

ANSLAG Protokollet är justerat MIWÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset i Falköping, Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 13.00-15.10 Deltagande Övriga deltagande Ajournering Utses att justera Beslutande Ulf Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-07 Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, lokalen Billingen, kl. 13.05-14.30 Deltagande ande Catrin Hulmarker (M) Kjell Sjölund (C) LeifWalterum (C) Marie Ekman (S) Claes Jägevall (FP) RolfEriksson

Läs mer

Karstorp hotell och konferens, Skövde, kl ~~/;~'.;;,kc?~~~,,c. ANSLAG Protokollet är justerat. Anslaget sätts upp

Karstorp hotell och konferens, Skövde, kl ~~/;~'.;;,kc?~~~,,c. ANSLAG Protokollet är justerat. Anslaget sätts upp Plats och tid Karstorp hotell och konferens, Skövde, kl. 13.30-16.15 Deltagande Övriga deltagande Ajournering Utses att justera Beslutande Ulf Eriksson (C), ordf. Helena Wigh (SD) Björn Bröne (L) Kjell-Arne

Läs mer

T i bro Falköping Falköping Hjo Skövde T i bro

T i bro Falköping Falköping Hjo Skövde T i bro 2011-12-02 Plats och tid Billingen, MÖS kl. 13.00-15.05 Deltagande ande Claes lägevall Conny Johansson Håkan Amesson Pierre Ryden Marie Ekman Rolf E liksson T i bro Falköping Falköping Hjo Skövde T i bro

Läs mer

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~...

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~... Plats och tid Deltagande Kommunhuset i Karlsborg, Sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Björn Spetz (FP), ordf Björn Bröne (FP) Kjell-Arne Green (S) Anders Lundgren (C) Gunnel Johansson (S) Kenth Wengholm

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN Plats ~h t'd Stadshuset i Falköping, kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 13.00-17.25 Deltagande Beslutande Torbjörn Ber~nan (M), ordf. Monica Oskarson (C) Gunnel Johansson (S) Åsa Gustaf-Janson

Läs mer

Näringslivets hus, T i bro kl. 13.00-16.40. ... L... ~~~ Eleonor Daag tt~~~ - - ~... 4{ c- <;p. ANSLAG Protokollet är justerat

Näringslivets hus, T i bro kl. 13.00-16.40. ... L... ~~~ Eleonor Daag tt~~~ - - ~... 4{ c- <;p. ANSLAG Protokollet är justerat MILJÖNÄMNDEN Plats och tid Näringslivets hus, T i bro kl. 13.00-16.40 Deltagande Beslutande Torbjörn Bergman (M), ordf. Monica Oskarson (C) Bertil Ask (S) Stephan Ottersten (M) Björn Bröne (FP) Kjell-Arne

Läs mer

MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG

MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, lokalen Billingen, kl. 13.35-14.10 Deltagande Beslutande Catrin Hulmarker (M) Pierre Ryden (S) LeifWalterum (C) Marie Ekman (S) Rolf Eriksson (S) PeO Andersson

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

ANSLAG Protokollet är justerat

ANSLAG Protokollet är justerat Plats och tid Inredia, Tibro, kl. 13.00-15.50 Deltagande Övriga deltagande Ajournering Utses att justera Beslutande Ulf Eriksson (C), ordf. Bjöm Bröne (FP) Kjell-Ame Green (S) Jonas Davidsson (S) Anders

Läs mer

Andreas Rännare (S) ej tjänstgörande ersättare

Andreas Rännare (S) ej tjänstgörande ersättare Plats och tid Sammanträdesrummet Bonaren, kl 17.00-19.00 ande Per-Olof Qvick, (M), ordf Gunnel Johansson, (S) vice ordf Janeric Dahlin, (FP) Jan Gustafsson, (C) Gunnar Hägg (S) Kenneth Andersson (KD) ersätter

Läs mer

Dnr P Ankom

Dnr P Ankom Dnr P 2015-000002 Ankom 2016-04-18 Namnlös >>> "Ingemar.R.Gustavsson@skovde.se" 2016-05-19 11.26 >>> Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS lämnar följande yttrande Geten

Läs mer

201 3-06- 14. Miljösamverkan östra Skaraborg, lokalen Billingen, kl. 13.00-13.55. Hjo Falköping Karlsborg Skövde. T i bro

201 3-06- 14. Miljösamverkan östra Skaraborg, lokalen Billingen, kl. 13.00-13.55. Hjo Falköping Karlsborg Skövde. T i bro Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, lokalen Billingen, kl. 13.00-13.55 Deltagande ande Catrin HuJmarker (M) Pierre Ryden (S) Håkan Arnesson (M) Kjell Sjölund (C) Katarina Jonsson (M) Marie Ekman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunhuset i Karlsborg, Sessionssalen, kl. 14.00-16.40. d--..., ANSLAG Protokollet är justerat

Kommunhuset i Karlsborg, Sessionssalen, kl. 14.00-16.40. d--..., ANSLAG Protokollet är justerat Plats och tid Kommunhuset i Karlsborg, Sessionssalen, kl. 14.00-16.40 Deltagande Övriga deltagande ande Torbjörn Bergman (M), ordf. Monica Oskarson (C) Gunnel Johansson (S) Björn Bröne (FP) Kjell-Arne

Läs mer

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 1 Miljönämnden 2008 02 21 12 1 Dnr 2008 0170 Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 Ärendebeskrivning Miljönämnden har erhållit rubricerat

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland 1 Kort presentation av Miljösamverkan Västra Götaland Radon - vägledning för kommunernas arbete Uppföljning av radonarbetet kampanj 2006-2007 2 Miljösamverkan

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Svante Andrén, samhällsbyggnadschef Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Berit Klamfelt, sekreterare

Svante Andrén, samhällsbyggnadschef Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Berit Klamfelt, sekreterare Plats och tid Sammanträdesrummet Bonaren, kl 17.00-19.00 ande Per-Olof Qvick, (M), ordf Gunnel Johansson, (S) vice ordf Janeric Dahlin, (FP) Kjell-Åke Johansson, (KD) Gunnar Hägg, (S) Anders Hallgren,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola

Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Elisabet Aronsson 2016-08-10 018-727 43 26 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 17 augusti 2016 Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola Remiss

Läs mer

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.45 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande, ej 14 Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare,

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer

Spegeln, Gothia Science Park, Skövde kl

Spegeln, Gothia Science Park, Skövde kl MILIÖNÄMNDEN Plats och tid Spegeln, Gothia Science Park, Skövde kl. 13.15 16.40 Deltagande Övriga deltagande Ajournering Utses att justera Beslutande Ulf Eriksson (C), ordf. Helena Wigh (SD) Björn Bröne

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 13.00-15.15. ANSLAG Protokollet är justerat

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 13.00-15.15. ANSLAG Protokollet är justerat MILJÖNÄMNDEN Plats och tid Deltagande Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 13.00-15.15. Beslutande Torbjöm Bergman (M), ordf., ej 28 Monica Oskarson (C), ordf. 28 Gunnel Johansson (S) Asa Gustaf-J

Läs mer

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken 2016-03-15 Åsa Borgardt, länsjurist God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län 28 augusti 2014 rev. 15 september 2014 MN 2014-1331 1 (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Ingen övergödning Strategi

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-01-15, kl 13:15-15:30 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Grå Tisdagen den 18 februari 2014, klockan 16:00 16:20 Anna Mörée, ordf. (M) Sven Arne Nilsson (KD) Lars-Olle Tuvesson (S) Sören Rudmer (M) Bengt

Läs mer

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden 2011-03-01 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 1 mars 2011 kl. 17.00-19.40 Beslutande Per-Olof Qvick (m), ordförande Janeric Dahlin (fp) Annica Henrysson (c) Gunnel Johansson (s)

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Staffan Malm (M)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Staffan Malm (M) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-10-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.00 Beslutande ledamöter: Dan Larson (M), ordförande Staffan Malm (M) Övriga närvarande: Mats

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-10 12 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 10 februari 2014, kl. 08.00-09.15 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Vice ordf Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S) Barbara

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Henrik Nystedt och Maria Holmes 15 november 2016 Innehåll Miljömål Åtgärdsprogram Planera för god ljudmiljö HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Nationellt miljömål God bebyggd

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-05-24 Stockholm Mål nr M 9186-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-10-18 i mål M 2661-11, se bilaga

Läs mer

Miljöenheten , kl Miljö- och byggnadsnämnden

Miljöenheten , kl Miljö- och byggnadsnämnden 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 13.00 15.40 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny Carlsson

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Förbundsdirektion 2013-09-18 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl.13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Ingolf

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.30 ande Hans Nahlbom (S) Christina Bröms (C) Anna Riekje Niburg (S) Karolina Treson (S) Billy Ferm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Bilen 2 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Bilen 2 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/02023 Datum: 2016-04-04 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Bilen 2 inom Teg i, Västerbottens län Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-02-03 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 15:00-17:05 Beslutande Övriga närvarande Göte Eek (M) 1:e v.

Läs mer

John-Erik Pettersson (M), ordf. Torbjörn Svensson (S) Solveig Nilsson (AA) Anneli Elf 7,9 Camilla Mörberg 5 Teres Gustafsson 5 Eivor Oskarsson 9

John-Erik Pettersson (M), ordf. Torbjörn Svensson (S) Solveig Nilsson (AA) Anneli Elf 7,9 Camilla Mörberg 5 Teres Gustafsson 5 Eivor Oskarsson 9 2014-02-24 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2014-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 4-9 Beslutande John-Erik Pettersson (M), ordf. Torbjörn Svensson (S) Solveig Nilsson

Läs mer

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-17 1 (4) TRN 2015-0024 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer