Villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass i Lerums kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass i Lerums kommun"

Transkript

1 LERUM400, v 1.0, (15) Lärande rev Villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass i Lerums kommun Gällande fr.o.m

2 2 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning Allmänt Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass Villkor för godkännande Givande och återkallande av godkännande Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola eller skolbarnomsorg Godkännande och rätt till bidrag Uppgifter om anordnaren Anordnarens ansvar Personal Lokaler/utemiljö Öppethållande och avsteg från öppenhetskrav Inskrivning av barn Samverkan med vårdnadshavare Försäkringar och barnsäkerhet Barnomsorgsavgift Pedagogisk omsorg - Särskilda villkor och förutsättningar Allmänt Särskilda villkor för bidrag Miljö Personal Pedagogiskt uppdrag Barngruppernas sammansättning och storlek Öppettider och förutsättningar för bidrag Avsteg från öppenhetskrav Förutsättningar för fullt bidrag Allmänt Verksamhetsbidrag (barnpeng) Verksamhetsbidragets omfattning Grund för bidragets storlek - resursfördelningssystem i Lerum Rutiner för utbetalning mm Lokalbidrag (avser förskola och skolbarnsomsorg) Lokalbidragets omfattning Ersättning för faktisk lokalkostnad Tillsyn 14

3 3 (15) 1. Inledning 1.1 Allmänt Dessa villkor och förutsättningar reglerar Lerums kommun villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg med annan huvudman än Lerums kommun. Detta gäller även förskoleklass som inte är knuten till fristående skola. Verksamheter med annan huvudman än kommunen kallas för enskild verksamhet. Enskild verksamhet har rätt till bidrag av kommunen om de ansöker och får godkännande. För att bli godkänd krävs att verksamheten uppfyller krav på god kvalitet och säkerhet. För barn och föräldrar innebär kommunens godkännande en garanti för att verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som kommunen ställer på sin egen. Kommunen har även ansvar för tillsyn av den verksamhet som godkänts. Innebörden av god kvalitet och säkerhet definieras i Lerums kommun genom ett antal villkor. Villkoren redovisas i avsnitt 2 och utgår från gällande lagar och förordningar. Innehavare av godkännande kallas i detta dokument för anordnare och Lerums kommun kallas kommunen. För godkännande enligt skollagen krävs att anordnaren också följer annan tillämplig lagstiftning. Varje anordnare ska sätta sig in i och följa de lagar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Anordnaren ansvarar för att all personal i den egna verksamheten har kännedom om och följer de bestämmelser och anvisningar som finns i kommunens villkor och förutsättningar. Bidrag till anordnare ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egen verksamhet. Grunden för bidragets storlek i Lerums kommun är den service- och kvalitetsnivå som kommunen kräver av sin egen verksamhet. För att få fullt bidrag måste därför anordnaren ha en service- och kvalitetsnivå liknande kommunens. Detta säkerställs genom att kommunen fastställt ett antal förutsättningar för fullt bidrag som redovisas i avsnitt 4. För att få fullt bidrag tecknas ett avtal mellan kommunen och anordnaren. All verksamhet ska hållas öppen för tillsyn/inspektion. Kommunen kan göra förändringar i detta dokument med anledning av ändringar i lagstiftning eller genom politiskt beslut. 1.2 Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass I skollagen regleras förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förskoleverksamheten avser barn som inte går i skolan och kan bedrivas i form av förskola (och öppen förskola) samt verksamheter inom pedagogisk omsorg. Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. Den ska vara öppen för alla barn som har rätt till motsvarande kommunala verksamhet.

4 4 (15) Skolbarnsomsorgen avser barn t.o.m. tolv års ålder som går i skolan och kan bedrivas i form av fritidshem och verksamheter inom pedagogisk omsorg. I Lerums kommun bedrivs skolbarnomsorg för barn mellan tio och tolv år i form av öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb). Skolbarnsomsorgen ska ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under lov. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Förskoleklass avser barn fr.o.m sex års ålder till dess de börjar skolan och verksamheten regleras i skollagen. Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande och den ska ligga till grund för fortsatt skolgång. 2. Villkor för godkännande 2.1 Givande och återkallande av godkännande I Lerums kommun har beslut om godkännande och därmed rätten till bidrag för att bedriva enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg delegerats från kommunstyrelsen till sektorschef för Sektor lärande. Har verksamheten inte startat inom ett år fr.o.m. det datum då godkännande getts, upphör godkännandet automatiskt. Om verksamheten, utifrån tidigare beslut, helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas ska ny ansökan om godkännande göras enligt Skollagen. Detta gäller också om verksamheten överlåts på någon annan. Ett godkännande förutsätter att verksamheten pågår löpande. Ett godkännande kan återkallas om kommunen finner att det föreligger allvarligt missförhållande som trots föreläggande inte avhjälpts inom en av kommunen angiven tidsram. Ett godkännande kan även återkallas om anordnaren inte iakttar sina skyldigheter om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg och bristerna inte avhjälps efter påpekande för den som ansvarar för verksamheten. Beslut om föreläggande och om återkallande av godkännande gäller omedelbart och kan överklagas hos länsrätten. Kommunen ska utan oskäligt dröjsmål erbjuda plats inom den kommunala barnsomsorgen för de barn som blir utan plats i samband med att anordnarens verksamhet upphör. 2.2 Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola eller skolbarnomsorg Ansökan om godkännande ska vara skriftlig, enligt kommunens ansökningsformulär, och lämnas till Sektor lärande i Lerums kommun. Om en enskild anordnare avser att bedriva flera verksamheter, krävs godkännande för varje verksamhet. Efter att komplett ansökan kommit in till kommunen är strävan att utredningstiden ska vara högst tre månader.

5 5 (15) I vissa fall kan det vara nödvändigt för anordnare att godkännande ges redan innan samtliga förutsättningar för verksamheten finns färdigställda exempelvis godkänd lokal. Ett godkännande kan i dessa lägen ges om andra grundläggande förutsättningar är uppfyllda. Beslutet förutsätter att anordnaren uppfyller alla krav innan verksamheten startar. 2.3 Godkännande och rätt till bidrag Den som vill bedriva enskild förskola eller familjedaghem skall få ett godkännande och rätt till bidrag enligt 13 2 a kap skollagen om verksamheten uppfyller: 1. kraven på god kvalitet och säkerhet, 2. de krav som anges i Skollagen 2a kapitlet 3 ". Tredje paragrafen (2a kapitlet 3, Skollagen) anger att: "Förskoleverksamheten uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad" "För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngruppens skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara ändamålsenliga. Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver." Kvalitetskraven preciseras ytterligare i verksamheternas läroplaner och Skolverkets Allmänna råd. 2.4 Uppgifter om anordnaren Anordnaren ska kunna redovisa syfte och uppdrag i form av bolagsordning, stiftelseurkund, föreningsstadgar eller motsvarande. Juridiska personer ska lämna bolags- eller organisationsbevis med uppgift om organisationsnummer, firmaadress och bokföringsår. Anordnaren ska inneha F-skattsedel och i förekommande fall vara registrerad som Arbetsgivare. Ändringar av dessa uppgifter ska alltid anmälas till kommunen. Finns det särskild anledning eller misstanke om tidigare oansvarigt företagande kan kommunen inför en prövning av en ansökan göra en lämplighetsprövning av anordnaren och av de personer som står bakom det enskilda rättsubjektet. Vid en sådan prövning kan också en anordnare få lämna utdrag ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister. Kommunen kan också göra en prövning om ett företag eller personer, som tidigare inte har följt gällande lagstiftning eller bestämmelser, bör ges godkännande.

6 6 (15) 2.5 Anordnarens ansvar Anordnaren har det totala ansvaret för såväl verksamhet som personal. Anordnaren är arbetsgivare för personalen och svarar därmed för att anställningsoch arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning. Anordnaren ska ha kunskap om de regler och avtal som gäller för verksamheten. Registerkontroll Anordnaren ansvarar för att alla som erbjuds eller tilldelas arbete eller praktik i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnar utdrag ur polisens belastningsregister, enligt lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Lagen omfattar alla som erbjuds att utföra arbete eller praktik under omständigheter som liknar ett anställningsförhållande. Hit räknas, förutom den personal som arbetar direkt med barnen, även den som sköter stödfunktioner som städning, måltider och vaktmästarsysslor m.m. Undantag för den som inom ett år erbjuds förnyad anställning hos samma arbetsgivare, den som utför tillfälliga reparationsarbeten och den som är praktikant från grundskola och gymnasium. Personkategorier som inte omfattas av lagen om registerkontroll är barns/elevers personliga assistenter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Inte heller omfattas vuxna familjemedlemmar till dagbarnvårdare i familjedaghem eller liknande. Registerkontrollen innebär att den som ska anlitas ska uppvisa ett högst ett år gammalt utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Den som inte har lämnat ett sådant registerutdrag får inte anlitas eller tas emot i verksamheten. Verksamhetens godkännande kan återkallas om anordnaren inte iakttar sina skyldigheter enligt nämnda lag. Sekretess och tystnadsplikt Anordnaren ska se till att all personal informeras om och undertecknar en förbindelse om den tystnadsplikt som råder och att denna tystnadsplikt efterlevs. Den som är eller har varit verksam inom förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen omfattas av sekretess och får inte obehörigen röja vad han eller hon där har fått veta om enskilds personliga förhållanden. Anmälningsplikt Anordnaren och anställd personal har skyldighet att anmäla till social myndighet vid misstanke om att barn far illa. Likabehandlingsplan Anordnaren ska formulera en likabehandlingsplan i enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande handling av barn och elever.

7 7 (15) 2.6 Personal För att det ska finnas möjlighet att utveckla en verksamhet med god kvalitet, behöver personalen i arbetslaget ha utbildning för arbete med barn. En viktig kvalitetsfaktor är att det finns personal som har pedagogisk högskoleutbildning, eller motsvarande, med inriktning på barn i aktuella åldrar och det ska därför finnas personal med sådan kompetens i anordnarens verksamhet. Förskola/verksamhetsställe ska ha en pedagogiskt verksamhetsansvarig som är högskoleutbildad pedagog med inriktning på de åldrar som verksamheten vänder sig till. Grupp/avdelning bör minst ha en personal med pedagogisk högskoleutbildning, eller motsvarande utbildning, med inriktning på de åldrar som verksamheten vänder sig till. Anordnaren har ansvar för att frivilliga som utan ersättning utför sysslor i verksamheten är insatta i gällande styrdokument. Detta gäller exempelvis för föräldrar som städar, lagar mat eller deltar i barngruppens aktiviteter. Det professionella arbetet i barngrupp ska utföras av anställda i det företag som innehar godkännande. Tjänster som köps av annan part ska enbart vara ett komplement till den ordinarie verksamheten. 2.7 Lokaler/utemiljö Verksamhetens lokaler och utemiljö ska vara ändamålsenliga, trygga, säkra, hälsosamma och utvecklande i linje med styrdokumentens krav. Detta innebär bl a möjlighet till skapande i bild och form, bygg/konstruktion, rollek, rörelse, fri lek, vila och avkoppling. Både inne- och utemiljön ska vara utformad så att det är möjligt för personalen att ha uppsikt över de barn de har ansvar för. Varje verksamhet ska ha tillgång till lokaler som är anpassade till barnantalet. Anordnaren ska kunna redovisa för kommunen hur lokalerna disponeras, exempelvis genom ritning. Är verksamheten förlagd i skola eller på annat vis samutnyttjar lokaler med annan verksamhet ska helheten redovisas. Anordnaren ska även kunna redovisa att lokalen är godkänd för avsedd verksamhet t.ex. av miljö- och hälsoenheten och genom bygglov. Det ska också finnas ett utlåtande från en fristående brandkonsult som visar hur brandskyddet är ordnat. I de fall anordnaren hyr fastigheten av kommunen, tecknas särskilt hyresavtal med kommunens fastighetsenhet. I hyresavtalet regleras även skötsel av fastigheten. 2.8 Öppethållande och avsteg från öppenhetskrav Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov. Förskoleverksamhet ska också i viss utsträckning tillhandahållas barn vars föräldrar är arbetslösa och föräldrar som är föräldralediga enligt föräldraledighets lagen. Verksamheten ska vara öppen för alla barn som är berättigade till plats och inget barn får diskrimineras. Skollagen ger dock möjlighet till avsteg från

8 8 (15) öppenhetskravet i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg när det gäller följande två situationer. 1) Om mottagandet av barnet skulle innebära betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för anordnaren. Innan avsteg kan göras ska ärendet diskuteras med kommunen. Ett avsteg ska alltid dokumenteras av anordnaren och kopia på beslutet ska lämnas till kommunen. 2) Undantag kan också ske med anledning av verksamhetens särskilda karaktär. Anordnaren ska i dessa fall ansöka om ett generellt avsteg samt motivera på vilket sätt verksamhetens karaktär förutsätter ett sådant avsteg. Avsteg kan t.ex. beviljas för föräldrakooperativ som i sin organisation förutsätter att föräldrar deltar aktivt med insatser i form av exempelvis städning, matlagning och tid i barngrupp. 2.9 Inskrivning av barn Anordnaren tar in barn från egen kö. Ett skriftligt placeringsavtal ska ingås med vårdnadshavarna. Anordnaren ska ha dokumenterade köregler. Köreglerna ska ange att förskolan är öppen för alla barn som har rätt till förskoleplats. Köreglerna får inte diskriminera enskilda barn eller grupper av barn. Turordningen i kön kan frångås om särskilda skäl föreligger, exempelvis får skälig hänsyn tas till gruppsammansättningen, placering av nytt syskon till samma förskola/familjedaghem och barn i närområdet. Avsteg ska alltid dokumenteras av anordnaren och kopia på beslutet ska kunna visas upp vid exempelvis tillsynsbesök. Om barnet som börjar på förskolan är bosatt utanför Lerums kommun upprättar anordnaren ett särskilt avtal med den kommun där barnet är folkbokfört Samverkan med vårdnadshavare All verksamhet ska stå öppen för vårdnadshavare i den meningen att dessa ska kunna besöka verksamheten, sätta sig in i verksamhetens arbete och syfte och kunna lämna sina synpunkter. Vårdnadshavare ska informeras om planering och om vad som händer under barnets vistelse i verksamheten. Vårdnadshavare ska informeras omgående vid viktiga händelser. Anordnaren ska upprätta rutiner för skriftlig klagomålshantering och sprida information om detta till alla berörda vårdnadshavare Försäkringar och barnsäkerhet Kommunen tecknar olycksfallsförsäkring för alla barn/elever i förskole- och skolverksamhet som är inskrivna på en enhet inom Lerums kommun oavsett om det är en kommunal eller en enskild anordnare. Anordnaren ska därutöver teckna egna försäkringar som täcker eget ansvar samt materiella skador och förluster m.m.

9 9 (15) Varje anordnare är ansvarig för barnens säkerhet. Dokumenterad barnsäkerhetsrond, där anordnaren bl.a. går igenom inomhusmiljön, lekmaterial, utemiljö, lekredskap, trappor, grindar och staket, ska göras en gång per år. Det ska också finnas dokumenterade rutiner när det gäller barnsäkerhet, utflykter och kriser. Dessa dokument ska ses över årligen. Personal ska dagligen registrera barnens närvaro, frånvaro och antal timmar de är på förskolan. Denna regel gäller inte för öppen verksamhet. Tillbud och olyckor av allvarligare slag ska dokumenteras och vårdnadshavare ska omgående informeras. Observera att vissa olyckor ska anmälas till försäkringsbolag. All personal ska vara väl insatt i vad som gäller ansvaret för barnens säkerhet Barnomsorgsavgift Lerums kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att förordningen om maxtaxa (2001:160) gäller för all verksamhet i kommunen. Anordnaren får inte ställa några ekonomiska krav utöver avgiften. Det innebär att obligatoriska kö-, administrations-, städ-, föreningsavgifter eller liknande inte får tas ut. Undantag får göras när avgift ska tas ut enligt lag t ex för medlemskap i ekonomisk förening. Avgiften ska i dessa fall vara mycket låg för att anses som skälig. För enbart allmän förskola eller förskoleklass får ingen avgift tas ut. För fritidsklubb får avgift tas ut för mellanmål och lov lunch till självkostnadspris. 3. Pedagogisk omsorg - Särskilda villkor och förutsättningar 3.1 Allmänt Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet är pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp för flera olika verksamhetsformer och kännetecknas till stora delar av att en ensam vuxen arbetar i det egna hemmet med en liten barngrupp. En variant på pedagogisk omsorg är familjedaghem. En annan variant är sk flerfamiljslösning där vårdnadshavare arbetar och får bidrag för sina egna barn om minst lika många andra barn har tagits emot. Med anledning av pedagogisk omsorgs särskilda karaktär, av bl.a. ensamarbete i det egna hemmet, gäller vissa särskilda villkor och förutsättningar. I övrigt gäller de villkor och förutsättningar som anges i detta dokument. 3.2 Särskilda villkor för bidrag Bidrag kan lämnas för barn i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar under förutsättning att minst lika många andra barn har tagits emot. Bidraget till pedagogisk omsorg går inte att kombinera med andra typer av omsorgslösningar. Det innebär att en enskild dagbarnvårdare som uppbär

10 10 (15) vårdnadsbidrag och vårdar eget barn i hemmet måste säga upp sitt vårdnadsbidrag för att kunna erhålla bidrag för det barn som vårdas i hemmet. 3.3 Miljö Bostaden ska vara anpassad för arbete med barn och ändamålsenlig i enlighet med den pedagogiska omsorgens uppdrag. Den ska vara barnsäker, rökfri och ha goda hygieniska förhållanden. Bostaden ska erbjuda en balans mellan aktivitet och vila. Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt att man kan ha överblick över barnen. Finns begränsningar i nyttjandet av bostaden måste det framgå av ansökan. 3.4 Personal Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 3.5 Pedagogiskt uppdrag Styrdokumenten är vägledande för verksamheten. Dessa dokument ligger till grund för kvalitetsbedömningen vid kommunens prövning av om enskild pedagogisk omsorg ska godkännas samt vid tillsyn. Det innebär att verksamheter inom pedagogisk omsorg kan tillämpa delar av läroplanen utifrån de förutsättningar som dessa ger. De avsnitt som behandlar normer och värden är lika relevanta för pedagogisk omsorg som för förskolan. 3.6 Barngruppernas sammansättning och storlek Barnens rätt till en bra verksamhet, säker och god omsorg är vägledande för hur många barn som placeras i verksamhet inom pedagogisk omsorg. Bostadens utformning och utemiljö är också viktiga faktorer att väga in. 3.7 Öppettider och förutsättningar för bidrag Verksamhet inom pedagogisk omsorg får reducerat verksamhetsbidrag enligt samma grunder som kommunen tillämpar för sin egen verksamhet. Verksamheten ska kunna erbjuda omsorg minst 10 timmar per dag mellan kl (ramtid), 5 dagar per vecka (förutom veckor med extra helgdagar ex julhelg), 48 veckor per år. Om särskilda skäl finns och barnomsorg behövs för föräldrar med obekväm arbetstid kan verksamhetstiden för pedagogisk omsorg förläggas på andra tider på dygnet utanför ramtid. Verksamhet som bedrivs utanför ramtid måste uppfylla samma kvalitetskrav och öppenhetskrav som verksamhet som bedrivs inom ramtid. Anordnaren kan även stänga enskilda dagar för kompetensutveckling. 3.8 Avsteg från öppenhetskrav En enskild flerfamiljlösning får begränsa sin verksamhet till de barn i de familjer som bildar flerfamiljsformen.

11 11 (15) 4. Förutsättningar för fullt bidrag 4.1 Allmänt Anordnare som innehar godkännande från kommunen får bidrag efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till kommunens egna verksamheter. Bidrag till verksamhet som avser pedagogisk omsorg ska bestämmas med hänsyn till barnets behov och huvudmannens åtagande. Godkännande utgör en garanti för att verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som kommunen ställer på sin egen verksamhet och för att ytterligare garantera likvärdig kvalitet och service mellan kommunal och enskild verksamhet har kommunen ställt upp vissa förutsättningar för fullt bidrag. I de fall anordnare inte lever upp till kommunens förutsättningar görs ett avdrag från full ersättning. Avdraget sker genom särskild överenskommelse med kommunen eller genom att kommunen upptäckt brister i servicenivån vid sin tillsyn. Avdragets storlek kommer att bedömas från fall till fall. I samband med en konkurs utbetalas eventuell ersättning till konkursförvaltare enbart för de dagar då konkursförvaltaren har bedrivit verksamheten. För att ersättning ska kunna utbetalas måste konkursförvaltaren ha ansökt om att tillfälligt få bedriva verksamheten. Ärenden om rätt till bidrag kan överklagas till förvaltningsdomstol genom förvaltningsbesvär. 4.2 Verksamhetsbidrag (barnpeng) Verksamhetsbidragets omfattning Fullt verksamhetsbidrag avser ersättning för pedagogisk verksamhet och omsorg, kompetensutveckling, läromedel, utrustning, måltider, lokalvård, administration samt mervärdesskatt. Bidraget för måltider avser frukost, lunch, mellanmål och frukt (frukt serveras vid behov, vilket kan vara både på för- och eftermiddag). Förskoleverksamhet som får fullt verksamhetsbidrag från kommunen ska kunna erbjuda omsorg minst 12 timmar per dag mellan kl (ramtid), 5 dagar per vecka (förutom veckor med extra helgdagar ex julhelg), 49 veckor per år. Annordnaren kan minska öppettiderna så att omsorgstiden per dag minskas till minst 10 timmar per dag. Ett lägre öppethållande innebär ett reducerat bidrag. Om anordnaren erbjuder öppethållande minst 11 timmar per dag utgår ersättning med 97,5 % och erbjuds minst 10 timmar per dag utgår ersättning med 95 % av barnpengen per barn. För skolbarnsomsorg (skolbarn 7-9 år, grundskola år 1-4) gäller motsvarande tider med undantag för de timmar barnen vistas i skolan. I början eller slutet av dagen kan barnen behöva byta avdelning inom förskola eller fritidshem. Fritidsklubb ska ha öppet Anordnaren kan även stänga enskilda dagar för kompetensutveckling.

12 12 (15) En anordnare ska i sitt generella informationsmaterial ange kommunens regler för öppethållande och att barn har rätt till omsorg inom denna tid om behov finns. Då ordinarie verksamhet är stängd ska anordnaren kunna erbjuda alternativ placering för de barn vars föräldrar har behov av omsorg. Extra medel, utöver fastställd ersättning, kan efter särskild prövning erhållas för barn i behov av extra ordinära stödinsatser. Om ett barn har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen Grund för bidragets storlek - resursfördelningssystem i Lerum Anordnare får bidrag efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till kommunens egna verksamheter. Bidrag till enskilda förskolor ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksamheten. Lerums kommun tillämpar ett resursfördelningssystem som baseras på barnens rätt till plats, vilket regleras i kommunens taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. I taxan anges att barn till föräldralediga och arbetslösa endast har rätt till en omsorg på 15 timmar/vecka eller lägre. Detta är också styrande i kommunens resursfördelningssystem som är utformat så att barn med en omsorgstid på 15 tim/vecka eller lägre också får lägre barnpeng. Kommunens resursfördelning gäller också för enskilda förskolor vilket innebär att inskrivna barn till föräldralediga och arbetslösa på fristående förskolor endast har rätt till kommunens lägre bidrag (max 15 timmar). Samtidigt kan fristående förskolor ha en högre servicenivå och erbjuda fler timmar, men man kan inte få bidrag från kommunen för detta. För att en enskilda förskola ska erhålla bidrag för ett barn ska en undertecknad blankett lämnas in till kommunen. I blanketten ska det styrkas om föräldrar exempelvis är föräldralediga eller inte, vilket i sin tur ligger till grund för förskolans bidrag. Även ändringar ska rapporteras genom samma blankett. Kontroll av att rätt bidrag betalas ut kommer att ske i samband med kommunens tillsyn Rutiner för utbetalning mm Verksamhetsbidraget utbetalas per inskrivet barn som är folkbokförd i Lerums kommun. Ersättningen grundas på uppgifter som anordnaren har rapporterat in till kommunens verksamhetssystem avseende antal inskrivna barn, deras ålder och omsorgstider per den 15:e varje månad. Anordnaren är skyldig att rapportera in förändringar. För barn i förskolan som ska börja förskoleklass under hösten betalas verksamhetsbidrag till förskolan till och med juli månad. Verksamhetsbidraget för elever som börjar förskoleklass utbetalas till skolan from juli till och med juni efterföljande år. Utbetalningen för juli och augusti för elever som börjar förskoleklass grundar sig på inskrivna elever i samband med skolstart i augusti.

13 13 (15) Utbetalning till anordnaren sker månadsvis och ska vara anordnaren tillhanda senast den 22:e varje månad. Om den 22:e infaller på en helgdag, sker utbetalningen vardagen före. 4.3 Lokalbidrag (avser förskola och skolbarnsomsorg) Lokalbidragets omfattning Ersättning för lokalkostnader är avsedd att täcka löpande kostnader för de lokaler verksamheten bedrivs i. Med lokalkostnader avses i första hand hyra från exempelvis en privat hyresvärd eller från kommunen. Det innefattar också driftskostnader som t.ex. uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av ränta och avskrivning förknippade med fastigheten. Lokalkostnader innefattar inte amorteringar eller motsvarande kostnader som är hänförda till ägandet av en fastighet. Inte heller kapitalkostnader för inventarier, som ingår som en del i verksamhetsbidraget (avsnitt 4.2). Ersättning för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn. Finns det särskilda skäl kan ersättningen motsvara faktisk lokalkostnad förutsatt att denna är skälig (prop. 2008/09:171 s.39 f). Utbetalning av lokalbidrag från kommunen till anordnare sker enligt: 1) Bidrag per barn och månad baserad på kommunens genomsnittliga lokalkostnad/barn i motsvarande verksamhet (schablon). 2) Faktisk lokalkostnad. Förutsättningarna kring bidrag för faktisk lokalkostnad redovisas i avsnitt Ersättning för faktisk lokalkostnad Lokalbidrag för faktisk kostnad kan betalas ut vid särskilda skäl. Bidraget förutsätter att kostnaden är skälig både utifrån antal barn i anordnarens lokaler och utifrån kommunens kostnader för motsvarande lokal. Utbetalning kommer därför att ske per barn enligt förutsättningar som regleras genom en överenskommelse om lokalbidrag mellan kommunen och anordnaren. Rätten att teckna överenskommelse om lokalbidrag är delegerat från kommunstyrelsen till sektorschef för Sektor lärande. Överenskommelsen fastställer: Lokalens kapacitet Kapacitetsbedömningen utgår från de nyckeltal kommunen använder vid dimensionering av kommunens egna verksamhetslokaler alternativt utifrån den genomsnittliga gruppstorleken på kommunens förskolor. Avsteg kan ske om det föreligger särskilda skäl och ska i så fall motiveras och framgå i överenskommelsen. Tillfälliga avsteg från lokalens kapacitet kan också ske om det måste tas särskild hänsyn till barn i behov av extra ordinära stödinsatser, dvs när anordnaren har erhållit extra medel efter särskild prövning (se avsnitt 4.2). Ett tillfälligt avsteg ska vara tidsbegränsat och dokumenteras som en bilaga till överenskommelsen av lokalbidrag.

14 14 (15) Skälig kostnad Grunden vid en bedömning av skälig kostnad är kommunens kostnader för motsvarande lokal. För att kunna styrka sina lokalkostnader ska anordnaren kunna redovisa exempelvis hyreskontrakt med fastighetsbeteckning, adress, totalyta (BRA), hyresbelopp/år etc. Anordnaren ska även kunna redovisa vad hyran inkluderar i form av räntekostnader samt drift- och underhållskostnader. I de fall anordnaren äger sin fastighet ska kostnaderna kunna styrkas på annat sätt, som exempelvis bokslut. Skälig kostnad och därmed lokalbidrag indexeras varje år efter KPI med oktober som basmånad. Revidering och en mer omfattande granskning av nivåer sker vart femte år eller om det finns särskild anledning, som exempelvis omfattande och hyrespåverkande renovering. Lokalbidrag per barn Anordnaren erhåller lokalbidrag per barn som räknas ut genom att dividera skälig kostnad med antalet barn som angivits som lokalens kapacitet. Utbetalning sker därefter per barn upp till den faktiska kostnaden, vilket innebär att antal barn måste vara lika med antalet barn som angivits som lokalens kapacitet för att anordnaren ska få full ersättning. Anordnaren kan inte få lokalbidrag för barn utöver vad som angivits som lokalens kapacitet. 5. Tillsyn Enskilt bedriven förskola som har ett godkännande står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Vid tillsynen gör kommunen en kontroll av verksamhetens kvalitet, säkerhet och stabilitet och om verksamheten bedrivs i enlighet med de förutsättningar som angavs vid godkännandet. Vid missförhållande eller misstanke om missförhållande i anordnarens verksamhet ska anställd personal skyndsamt informera kommunen. Kommunen kan, som en del av tillsynen och genom sin rätt att inhämta upplysningar, även besluta att anordnaren ska delta i den uppföljning och utvärdering som kommunen gör av sin egen verksamhet. Utöver vad som nämnts, ska anordnaren tillhandahålla kommunen sådana uppgifter som begärs in av SCB.

15 15 (15) Bilaga 1 - Förordning om (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Inledande föreskrifter 1 En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Med förskoleverksamhet avses i denna förordning förskola och familjedaghem och med skolbarnsomsorg fritidshem och familjedaghem enligt 2 a kap. skollagen (1985:1100). 4 Statsbidrag lämnas under förutsättning att: 1. Avgiften per månad i förskoleverksamheten är högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet. Avgiften får dock inte överstiga kronor i månaden för det första barnet, 840 kronor i månaden för det andra barnet respektive 420 kronor i månaden för det tredje barnet i förskoleverksamheten. 2. Avgiften per månad i skolbarnsomsorgen är högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet. Avgiften får dock inte överstiga 840 kronor i månaden för det första barnet och 420 kronor i månaden för det andra respektive tredje barnet i skolbarnsomsorgen. 4. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Förordning (2004:580). 4 Med hushåll avses i 4 ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och 1. har eller har haft gemensamt barn eller 2. är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. 5 Med avgiftsgrundande inkomst i 4 avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret.

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun 1 (5) Lärande Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun Gällande fr.o.m 2018-01-01 2017-05-22 Dnr KS16.1151 Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-14

Läs mer

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI 2010-03-12 1 (6) Sektorn för utbildning och kultur VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI Godkännande Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Familjedaghem kännetecknas av att en dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet med en liten grupp barn.

Familjedaghem kännetecknas av att en dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet med en liten grupp barn. Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem och inte heller öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Pedagogisk omsorg kan

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem BARN- OCH UTBILDNING Rev. 201202 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap 5 skollagen ska den som vill driva en förskola eller

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild barnomsorg Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Handläggare: Anders Widestrand Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för förskola fritidshem - pedagogisk omsorg med enskild huvudman Antagen av: Kommunstyrelsen 2013-05-08; Ks 134 Innehåll A. Inledning...3 B. Godkännande

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg Kultur- och utbildningsförvaltningen Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg Antagen 2009-12-09 Datum Kultur- och utbildningsförvaltningen 2009-11-05 2(5) Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg TJÄNSTESKRIVELSE 2013-05-14 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Gäller fr. o m 2013-03-01 Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m Reviderad 2016-10-24 65 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2017-01-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för att reglera förskola

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STABEN Karlstad 2013-03-04 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor 1. Godkännande Enligt skollagen 2 kap 5 ska den som vill driva en förskola

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer efter KS beslut 2012-08-27 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för Enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem Typ av dokument Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer godkännande av att bedriva fristående förskola för enskild huvudman

Riktlinjer godkännande av att bedriva fristående förskola för enskild huvudman YTTRANDE Utbildningsnämnden Datum: Riktlinjer godkännande av att bedriva fristående förskola för enskild huvudman 2(6) Innehållsförteckning Ansökningsförfarande... 3 Förutsättningar för att bli godkänd...

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående Pedagogisk omsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Utbildningsnämnden Datum: 2017-01-05 Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2(6) Innehållsförteckning Ansökningsförfarande... 3 Förutsättningar för att bli godkänd... 3 Beslut...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2010-03-15 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Typ av dokument Riktlinjer Beslutat av kommunfullmäktige Beslutsdatum

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 6 oktober 2015 Godkännande av fristående verksamhet Inledning I dessa riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 19 november 2009 89 Reviderad September 2011 utifrån ny

Läs mer

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg Fr.o.m. 1 januari 2013 Antaget av barn- och utbildningsnämnden 2012-12-19 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden 2015-05-01 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg fr o m 1 maj 2015 Sidan 1 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

Policy. Gagg. För godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Antagen av bildningsnämnden 2010-02-23 12

Policy. Gagg. För godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Antagen av bildningsnämnden 2010-02-23 12 Gagg Policy För godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Antagen av bildningsnämnden 2010-02-23 12 Riktlinjer för godkännande och rätten till bidrag för

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Utredningsenheten 2014-03-01 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1. Inledning... 2 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juni 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj Utbildning 1 (10)

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juni 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj Utbildning 1 (10) 1 (10) Utbildning Riktlinjer för godkännande av fristående huvudmän Dnr: Un 2014/160 Ansvarig Maria Kvist Upprättad av Maria Kvist Upprättad den 2014-04-29 Reviderad den Riktlinjer för godkännande av fristående

Läs mer

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun Antagna i barn- och skolnämnden 2011-05-23, Bsn 49, reviderade 2012-06-08

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn och utbildningsnämnden Beslut 2011-08-25 2 Godkännande Från och med

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg (Dnr 12BUN328) Riktlinjer 2013-10-02 115 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorgfamiljedaghem UN 2016/0734

Riktlinje. Riktlinje för godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorgfamiljedaghem UN 2016/0734 Riktlinje 2016-03-15 Riktlinje för godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorgfamiljedaghem UN 2016/0734 Antagen av utbildningsnämnden 2016-03-15 Riktlinjerna beskriver vad som krävs för godkännande

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Reviderade Riktlinjer

Reviderade Riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-08 25 (Reviderade riktlinjer med anledning av ny skollag, 2010:800) Reviderade Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola fritidshem

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskoleverksamhet och enskilt bedriven pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskoleverksamhet och enskilt bedriven pedagogisk verksamhet Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskoleverksamhet och enskilt bedriven pedagogisk verksamhet Postadress: 861 82 Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: 060-16 31 00

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Godkännande och rätt till bidrag...2 2.1 Ansökan...2

Läs mer

Inledning. Enligt Skollagen (2010:800)

Inledning. Enligt Skollagen (2010:800) Regler och riktlinjer för enskild huvudman att bedriva pedagogisk omsorg/förskola/fritidshem i Lilla Edets kommun (reviderad av utbildningsnämnden 2014-05-22) Enligt Skollagen (2010:800) Inledning Den

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNING Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Läs mer

Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun

Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby Gäller från 1 januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA

RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA STENUNGSUNDS KOMMUN STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Typ av dokument Riktlinjer Dokumentägare Avdelningschef för förskola Beslut av Kommunstyrelsen Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010.

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010. 1(7) Sektorn för utbildning och kultur PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010. Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2(7) Innehåll: Rätt till

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Innehåll

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Innehåll Sid 1(7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STABEN Karlstad 2015-11-02 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är en verksamhet som erbjuds i stället

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Syfte Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Referensdokument Skollagen 2010:800, Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2010, Skolverkets allmänna råd med kommentarer 2013 Uppföljning Vid ändring

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG Riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg fastställs av Barn- och ungdomsnämnden, e-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se Beslutad 2011-06-22,

Läs mer

Barnomsorgspeng 1 juli 2009

Barnomsorgspeng 1 juli 2009 Barnomsorgspeng 1 juli 2009 Barnomsorgspeng Kommunerna blir skyldiga att ge bidrag till enskilda familjedaghem, flerfamiljssystem och andra pedagogiska verksamhetsformer. En barnomsorgspeng ger föräldrar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Sida 2 av 6 1. Inledning Riktlinjerna beskriver de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola, fritidshem

Läs mer

Enskild skolbarnsomsorg

Enskild skolbarnsomsorg Villkor och rätt till bidrag för Enskild skolbarnsomsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2009-09-08 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Godkännande Från och med 2009-07-01 införs nya regler angående

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Cirkulärnr: 09:28 Diarienr: 09/1903 Nyckelord: Barnomsorg, enskild, förskola, fritidshem, pedagogisk, omsorg, bidrag Handläggare: Eva-Lena Arefäll

Cirkulärnr: 09:28 Diarienr: 09/1903 Nyckelord: Barnomsorg, enskild, förskola, fritidshem, pedagogisk, omsorg, bidrag Handläggare: Eva-Lena Arefäll Cirkulärnr: 09:28 Diarienr: 09/1903 Nyckelord: Barnomsorg, enskild, förskola, fritidshem, pedagogisk, omsorg, bidrag Handläggare: Eva-Lena Arefäll Avdelning: Lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-04-29

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR ENSKILDA FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR ENSKILDA FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE OCH RÄTT TILL BIDRAG FÖR ENSKILDA FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2009-11-30 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag

Läs mer

Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun

Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:9-710 Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun Antagen av KF 2001-10-25 109 Reviderad av KF 2002-12-18 160 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer och policy för prövning och godkännande av fristående förskola enligt 2 kap 5 Skollagen

Riktlinjer och policy för prövning och godkännande av fristående förskola enligt 2 kap 5 Skollagen 1 Riktlinjer och policy för prövning och godkännande av fristående förskola enligt 2 kap 5 Skollagen 1. Godkännande För att få driva fristående förskola krävs godkännande enligt skollagen 2 kap. 5. Barn-

Läs mer

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Villkor och rätt till bidrag för Enskild förskola Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

STORFORS KOMMUN Riktlinje Godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk verksamhet

STORFORS KOMMUN Riktlinje Godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk verksamhet STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Kommunstyrelsen 2016-01-18 10 Riktlinje Godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk verksamhet Reviderad av kommunstyrelsen 2016-01-18 1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Riktlinjer. för. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Österåkers kommun

Riktlinjer. för. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Österåkers kommun Reviderad i Förskolenämnden 2010 10 12 Reviderad i Utbildningsnämnden 2010 10 14 Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Österåkers kommun 1 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år.

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år. förskolenämndens tillämpningsföreskiftertillämpningsföreskrifter Malmö stad Förskoleförvaltningen Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Lokala riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem i Säffle kommun.

Lokala riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem i Säffle kommun. BUN 28, 2010-03-24 Lokala riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem i Säffle kommun. 1. Godkännande Enligt 2 kap. 13 skollagen ska den som vill starta en förskola

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande av bidrag för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande av bidrag för enskild pedagogisk omsorg Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Riktlinjer för godkännande och bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen Nedanstående avgifter gäller från och med 2010-07-01 Avgiften beräknas i procent på hushållets

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg 1(14) 2013-03-11 BUN 2013/101 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg Reviderade mars 2013 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola Fastställd/Upprättad

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Huvudman Huvudman Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform Organisationsnummer Kontaktperson (Om annan person än huvudman

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg LULEÅ KOMMUN Dnr 0 (12) Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Gäller fr.o.m. 2016-08-01 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI 2015-06-08 1 (6) RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I 1. VERKSAMHETSFORMER 1.1 Förskola för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STABEN Karlstad 2013-03-04 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 1. Godkännande Pedagogisk omsorg är en verksamhet som erbjuds i stället

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV OCH BIDRAG TILL FRISTÅENDE FÖRSKOLOR

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV OCH BIDRAG TILL FRISTÅENDE FÖRSKOLOR RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV OCH BIDRAG TILL FRISTÅENDE FÖRSKOLOR Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor fastställs av Barn- och ungdomsnämnden, e-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskilt driven pedagogisk omsorg.

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskilt driven pedagogisk omsorg. Riktlinjer för rätt till bidrag för enskilt driven. Familjenämnden i Tomelilla kommun beslutar om rätt till bidrag samt utövar tillsyn av enskild. Huvudmannens ansvar Huvudmannen ansvarar för att utbildningen

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer