Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal"

Transkript

1 Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och andra bankers lån. I jämförelsen ska alla kostnader (låneavgift, låneinsats, efterspar, eventuell ränta etc.) framgå samt ideologiska och organisatoriska för- och nackdelar. Styrelsen fick även i uppdrag att ta fram vägledning och tips för medlemmar kring hur man argumenterar för att välja JAK-banken, i det offentliga rummet och på gatan. Såväl i styrelsen som i administrationen har frågan om förbättrad kommunikation diskuterats flitigt under året. Styrelsen beslutade i oktober 2012 om budget för 2013 som innehåller satsningar på kommunikation och på IT. Detta för att öka medlemsantalet och ge förutsättningar för en lägre lånekostnad. Vi kommer i och med denna satsning förbättra hemsidan, ta fram nytt och bättre informationsmaterial och ha personal som löpande har fokus på att arbeta med information och kommunikation. Resultatet av dessa satsningar kommer att märkas redan under året.

2 JAK Medlemsbank och en öppen källkodspolicy Styrelsens rapporter till stämman Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att införa en öppen källkods- och fri programvarupolicy och skriver in den i befintliga styrdokument. Styrelsen gav VD i uppdrag att utforma den policy (riktlinjer) som efterfrågades av stämman. Styrelsen har under året kompletterat de styrande dokumenten enligt följande: Riktlinjer för JAKs arbete med informationsteknologi (IT) IT ska bidra till ökad service och demokrati inom JAK Service JAK ska arbeta för att långsiktigt utnyttja den möjlighet som ges genom IT att öka servicen för medlemmarna. Vid upphandling eller utveckling av nya tjänster och system ska möjligheter och teknik bevakas med syfte att förbättra medlemmarnas möjlighet att ta del av information och tjänster. Utvecklingen av servicen ska basera sig på de behov som de flesta medlemmarna inom JAK har. Driften och utvecklingen av tjänster och servicen till medlemmarna ska ske i största möjliga mån i egen regi inom JAK. Demokrati En viktig förutsättning för att delta i den demokratiska processen är god tillgång på information om aktuella frågor inom JAK. Ett bra demokratiskt klimat förutsätter också att det är lätt att komma i kontakt med och föra fram åsikter till förtroendevalda och tjänstemän. JAK ska, genom utveckling av informationsteknik och tjänster på Internet, erbjuda öppen och lättillgänglig information om JAK och möjligheten med kommunikation mellan medlemmar, för att demokratin inom JAK ska utvecklas och vara prioriterad. Instruktion gällande öppen källkod inom JAK Medlemsbank JAK ska i sin verksamhet använda öppen källkod i så stor utsträckning som möjligt. När brukande av öppen källkod inte är möjligt eller lämpligt kan kommersiella mjukvaror användas. JAK Medlemsbank ska även arbeta för en öppen källkodslösning i fråga om JAKs sparlånesystem.

3 Grus & Guld vårt ansikte utåt På årsmötet 2012 beslöt stämman att JAKs ordförande ska ha kontinuerlig kontakt med redaktören av Grus & Guld angående innehållet på ledarsidan. Ordförande och redaktör har under året haft en kontinuerlig och god kontakt. Ledarsidan i Grus & Guld har även detta år skrivits av styrelseledamöter som fått stöd av redaktören efter behov. Ordförande har inte funnit några skäl att ha synpunkter på ämnesvalen. Både hos redaktören och styrelsen finns en önskan om att utveckla ledarsidan och skärpa JAKs och Grus & Gulds opinionsbildning. Vägen till detta går dock inte främst via kontakter mellan ordförande och redaktör utan genom att JAK har en tydlig kommunikations- och tidningspolicy, samt medarbetare med uppdrag formulerade utifrån dessa. Styrelsen har under året inlett diskussioner om såväl medlemstidningen som kommunikationsstrategin i syfte att uppfylla målsättningen om en stärkt opinionsbildning för rättvis ekonomi.

4 Utveckla stödsparprojekt med en smart hemsida Styrelsens rapporter till stämman Stämman 2012 beslöt att ge styrelsen i uppdrag att sparande och skänkande av poäng eller pengar till stödsparprojekt ska vara riktigt enkelt. Stämman 2012 beslöt även att ge styrelsen i uppdrag att presentera resultatet av ansträngningarna vad gäller integrering av stödsparprojektet på hemsidan vid årsstämman Det framfördes även önskan om att Etikrådet bör involveras och utreda eventuell risk med sparpoäng. Det har länge påpekats att JAKs hemsida behöver moderniseras för att bli bättre rustad inför framtida krav och behov. I tillägg till en smartare och modernare hemsida finns även behovet av pedagogiska och lättförståeliga informationskampanjer. Detta gäller särskilt Stödspar, som styrelsen bedömer skulle ha stor potential. För detta krävs att det blir enklare att Förstå hur produkten fungerar Få information om aktuella projekt Skänka poäng direkt via hemsidan Detta har arbetats med under 2012, men kommer att märkas på hemsidan först under Med den nya hemsidan på plats, en satsning i administrationen på extern kommunikation, samt mindre manuell hantering är syftet att Stödspar ska lyftas fram som den spännande produkt den är. Etikrådet har blivit tillfrågade och i sitt svar till styrelsen betonat vikten att stämma av olika ev. idéer kring sparpoängen med våra uttryckta värderingar, så att JAK inte hastar fram något i frågan som kan visa sig problematiskt.

5 Kollektiv säkerhet Styrelsen fick i uppdrag från stämman 2012 att utreda konsekvenserna av att införa principen om att kunna binda inlåning över tiden samt också utreda om sparfaktorn ska eller kommer att påverkas. Syftet med att kunna binda pengarna var enligt motionären att skapa en tryggare inlåning för banken samt att förhindra en bankrun, det vill säga att en stor andel medlemmar vill ta ut sina pengar samtidigt. Styrelsen har blivit presenterade ett förslag från ledningsgruppen angående konsekvenserna gällande införandet av bunden inlåning. Förslaget presenterade två alternativ, där Inte erbjuda bunden inlåning stod mot Erbjuda bunden inlåning. Nedan presenteras huvudpunkterna för de två ställningstagandena: Inte erbjuda bunden inlåning Erfarenheten av att erbjuda bunden inlåning visar att den tidsbundna inlåningen inte var särskilt stor i förhållande till Baskontot, samt innebar väldigt stor administration. Begränsade resurser samt införande av andra tjänster som minilån och kort gör det för tillfället mindre lämpligt att avsätta resurser för införande av bunden inlåning. Bunden inlåning förhindrar inte bankrun, då möjligheten att ta ut pengar i förtid alltid måste finnas. Erbjuda bunden inlåning Om vi erbjuder bunden inlåning är den lösning som diskuterats: Bundna pengar på löptid på två, fem eller tio år En sparfaktor som är högre än Baskontot. Kunna sätta in pengar under hela löptiden med en fast slutdag. Pengarna förs med automatik över till Baskontot efter löptiden slut. I syfte att förhindra tung administration kan kontot endast hanteras via Internetbanken. Vid uttag i förtid tas en kostnad ut som en procental av de sparande pengarna. Styrelsen tar med detta i det fortsatta arbetet med bankstrategin under året.

6 Effektivisera bankverksamheten m.h.a ideella resurspersoner och en webbplattform Styrelsen fick i uppdrag av stämman 2012 att JAK inför ett konkret och enkelt system för information om vad som görs och som behöver göras. Motionen handlade om att på olika sätt ta tillvara medlemmars kompetens i organisationen. De ideella resurspersonerna i JAK De ideella resurspersonerna är en ovärderlig resurs för JAK Medlemsbank. Det är genom deras engagemang och drivkraft som JAKs idéer och värderingar sprids vidare. Många ideella resurspersoner är redan idag involverade i informationsarbetet för JAK. De lägger ner många timmar på att informera om JAK i olika sammanhang samt ordna aktiviteter av olika slag. Medlemsundersökning och enkät Genom en webbenkät riktad till medlemmar som är kodade som ideella resurspersoner har vi fått en uppfattning om hur många ideella som anser sig aktiva. Resultatet från undersökningen visade att större delen av de ideella resurspersonerna uppfattade sig själva som mindre aktiva eller inte aktiva alls. Av kommentarerna att döma anser många att de vill vara mer engagerade, men kan inte på grund av exempelvis tidsbrist eller livssituation. I svaren framkom det däremot att nära hälften av de tillfrågade ändå tackar ja till inbjudan om de får en inbjudan att berätta om JAK på ett möte eller liknande. Enligt den stora medlemsundersökningen som gjordes i maj 2012 angav de medlemmar som var kodade som ideella resurspersoner att de var väldigt nöjda med det stöd de får för att kunna sprida JAKs idéer. Vår utmaning är att ingen enda av de ideella resurspersonerna ska känna sig otillräcklig. Vi fortsätter att satsa på att varenda ideell resursperson ska känna att de är viktiga och tillsammans en värdefull resurs för att sprida kunskap om JAKs verksamhet och grundläggande idé. Konkreta åtgärder Det har visat sig svårt att som motionären föreslog kunna ta hjälp av ideella resurspersoner på ett smidigt sätt i de dagliga telefonsamtalen till kontoret. Vad som däremot kan bli aktuellt är att införa en live-chat lösning på hemsidan som skulle kunna bemannas av ideella, som då skulle svara på frågor från allmänheten direkt på hemsidan. Syftet skulle vara att förenkla för ideella att bidra med sina kunskaper, samtidigt som vi erbjuder ökad nytta för medlemmar och allmänhet. Det finns dock en rad frågetecken som behöver utredas vidare och styrelsen vill betona att inget beslut har fattats kring detta, men det är en möjlighet som utreds. Under sommaren 2013 planeras också en sommarkurs för medlemmar särskilt inriktad på styrelsearbete. Detta för att ge möjlighet för medlemmar att fördjupa sina kunskaper och för valberedningen att få fler möjliga kandidater till förtroendeuppdrag.

7 Mikrolån Stämman 2012 gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en grupp som tillsammans med styrelsen tar fram riktlinjer för mikrolån samt att presentera resultatet på JAK-skolan i höst. Syftet med mikrolån är, utöver att höja bankens intäkter genom ökad utlåning, att diversifiera bankens produktportfölj samt erbjuda ett etiskt alternativ till bland annat de dyra SMS-lån som finns på marknaden. Under året bildades en styrelsekommitté med syfte att närmare titta på hur en mikrolånslösning kan se ut. Kommittén presenterade sina förslag på mikrolånslösningar på höstseminariet den 18 oktober samt på JAK-skolan i november. Förslaget förespråkade följande villkor: Lånebelopp: kr Löptid: 1 år Endast för JAK-medlemmar Minst sparpoäng Kostnad: 6 % per år samt uppläggningsavgift på 180 kr JAK har även påbörjat diskussioner samt tagit in synpunkter från Coompanion och Ekobanken rörande en mikrolånslösning kallat Mikrofond, med syfte att hjälpa lokala och sociala småföretag med lånelösningar. För att en implementering av Mikrolån ska vara möjligt har bland annat en revidering av bankstrategin varit nödvändig. En styrelsekommitté för översyn av bankstrategin har skapats. I samband med att bankstrategin ses över har styrelsen även tagit initiativ till att öppna upp för ytterligare reformer av bankverksamheten. Styrelsen kommer att arbeta vidare med dessa frågor under 2013.

8 JAK Medlemsbanks budskap Styrelsens rapporter till stämman Stämman 2012 gav styrelsen i uppdrag att ta kontakt med högskola eller universitet för att ordna en kurs i hållbar ekonomi samt att ta motionens femte att-sats i beaktande (att bredda medlemsoch kommunika-tionsstrategierna, genom att bl a revidera medlemsstrategin, torgföringsmetoder, resursfördelning och att prioritera fler målgrupper.). Arbete under året Styrelsen har funnit att det effektivaste sättet att uppmuntra högskolor och universitet till att uppmärksamma hållbar ekonomi är genom att bygga upp ett kontaktnät samt genom nätverkande. Styrelsen har tagit en rad kontakter med högskolor och universitet och arbetar vidare med frågan. Utöver detta har ett antal åtgärder vidtagits genom administrationen som intensifierat uppmärksamheten rörande räntefri och hållbar ekonomi hos högskolor, universitet och media. JAK har bland annat: Två gånger per år skickat ut inbjudningar till universitet och högskolor inför stipendiet som JAK Medlemsbank delar ut. Ämnet räntefri ekonomi blir känt genom uppsatserna och det ger relationer med högskolor och universitet. Inför varje diskonteringsseminarium haft kontakt med ett antal personer knutna till universitet och högskolor. Vi har fört dialog med flera av dem även om de inte deltagit i själva seminariet. Detta har bland annat lett till att Sveriges Radio, P1, Vetenskap och Miljö, lade upp relaterat material till JAK Medlemsbank i samband med ett inslag den 10 jan 2013 under rubriken "Klimathot väntas ha liten inverkan på ekonomin". I sin research fick de kontakt med personer vi har en dialog med om diskonteringsräntan. Se och hör inslaget på Vid flera tillfällen bjudit in akademiska föreläsare till våra riksarrangemang, som har lett till att de blivit intresserade av JAK. Just nu har vi exempelvis en forskare som går på JAKs distanskurs. Genom det internationella nätverket fått kontakt med studieorganisationer utomlands. Exempelvis har forskare vid IE Business School i Madrid skrivit en forskningsrapport om JAK Medlemsbank. Rapporten vann 2011 priset Årets forskning rapport på IE Business School. Priset och uppmärksamheten innebär att lärare kan använda rapporten som studiematerial till sina lektioner. Tagit emot praktikanter och studiebesök från högskolor och universitet. Vi har även blivit inbjudna att föreläsa på högskolor och universitet av studentorganisationer eller lärare. Gjort ett studiebesök på Glokala folkhögskolan i Malmö. De har en uppdragsutbildning och köper på så sätt rätten att ge en högskolekurs. Möjligheterna undersöks för hur JAK kan samarbeta med en folkhögskola om en högskolekurs i hållbar ekonomi/räntefri ekonomi.

9 Utöver ovanstående punkter för JAK även samtal med forskare vid Uppsala centrum för hållbar utveckling, som är ett tvärvetenskapligt centrum etablerad vid Uppsala universitet. Centret bygger på ett samarbete mellan Uppsala Universitet och Svenska lantbruksuniversitetet. Ett förutsättningslöst möte är planerat till den 16 maj, med förhoppningen att det ska utmynna i en föreläsningsserie. Vad gäller stämmans andra att-sats har styrelsen i och med budgeten 2013 beslutat om en satsning på kommunikation under året i form av bland annat en ny hemsida och en kommunikatör för att lyfta JAKs kommunikation. Styrelsen fastställde vidare en föreningsstrategi i november och kommer under året att arbeta vidare med övriga strategier för att dessa ska harmoniera med varandra. Demokratiuppdraget Se proposition angående demokratiuppdraget.

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer