ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag"

Transkript

1 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 657 Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag Finn Landegren Uppsala, april 2008 ISSN X

2 Förord Denna uppsats hade inte blivit skriven utan medverkan och hjälp från ett antal människor. Först och främst bland dessa vill jag tacka Ove Öhman, Olle Larsson och Mathias Brandhammar för att de ställde upp på intervjuer. Jag önskar dem lycka till i det framtida arbetet med att driva sina företag. Jag vill även tacka min handledare Tobias Fridholm för många givande samtal samt för tipps om infallsvinklar och litteratur. Slutligen ett tack till kursledaren Danielle van der Burgt och alla c-kursstudenter för era värdefulla råd och synpunkter. Tack! Uppsala 9/ Finn Landegren 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Företag och teknologi Syfte och Frågeställningar Metod och avgränsningar Begrepp Metod och avgränsningar 6 2. TEORI Innovationsystemansatsen Systemansatsen i sammanhanget Strategier Aktörerna EMPIRI Verksamhetshistoria Finansiering Teknologi Patent Kundkontakter och marknad ANALYS Tyst kunskap Kunskapsutnyttjande Inlåsning SLUTSATSER 25 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 27 3

4 1. INLEDNING Inom sjukvården använder man sig idag av nitrocellulosapapper för en mängd olika typer av diagnostik. Bland de olika tillämpningarna finns diagnostik av allergier, att hitta sjukdomsmarkörer och graviditetstest. Den årliga konsumtionen räknas i miljoner. Denna teknologi har dock i många fall lägre noggrannhet och känslighet än vad som skulle vara önskvärt. Det är av denna anledning som det nu pågår en kamp om att skapa en ny generation diagnostikplattformar baserade på raffinerad mikroteknik som ska kunna ge den noggrannhet som krävs för tidig diagnos. Åmic AB och Gyros AB är två av de företag som föresatt sig att bygga plattformar för framtidens diagnostik. 1 Det huvudsakliga medlet de har för att nå detta mål är den kunskap som de ensamma har tillgång till. 1.2 Företag och teknologi I denna uppsats studeras de två uppsalabaserade uppstarföretag Åmic AB och Gyros AB. De är båda verksamma inom biotekniksektorn och har sin grund i teknologi som utvecklades på Pharmacia under 1990-talet av bland andra Ove Öhman. Åmic startades 1998 av Ove Öhman, Olle Larsson och ytterligare en person och de har idag 40 anställda. 2 Gyros startade 2000 som en avknoppning från dåvarande Pharmacia Amersham och var en av de största nyföretagsatsningarna i Sveriges historia. 3 De har idag 42 anställda. 4 Båda företagen utvecklar och kommersialiserar mikrosystem som ska tillåta kemiska test av mindre mängder vätska till ett lägre pris och med mer tillförlitliga resultat. Den plattform som ska tillåta detta är i Åmics fall en yta täckt av pelare i mikrometerskala. Genom kapillärkrafter kan en vätska (t.ex. ett blodprov från en patient) vandra genom pelarskogen och reagera med kemiska substanser, av valfritt slag, som sitter på pelarna. Gyros plattform är en CD-skiva som, då den snurrar, driver vätskan som ska analyseras genom centrifugalkrafter ut i små gångar som löper över skivan. Även här kan provet reagera med valfria kemiska substanser. 1.3 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter, negativa och positiva, som den rumsliga förankringen av kunnande har för de två ovannämnda företagen. De frågeställningar som ligger till grund för arbetet är: I hur pass stor utsträckning har företagen som undersöks 1 2 Åmic årsredovisning Gyros årsredovisning

5 ett exklusivt, rumsligt förankrat kunnande? Hur har företagen utnyttjat de fördelar som finns i ett sådant kunnande? Hur har företagen hanterat risken för inlåsningseffekter som följer med ett sådant kunnande? 1.4 Metod och avgränsningar Jag har i insamlandet av material till denna uppsats använt mig av en kvalitativ metod; semistrukturerade intervjuer med anställda vid de två företagen. Valet av denna metod har följt naturligt av syftet; det finns nämligen inte några möjligheter att göra en kvantitativ undersökning baserad på endast två företag. En sådan metod kräver en betydligt större statistisk population. Med en semistrukturerad intervjuform har jag dessutom haft möjligheten att fånga upp oväntade svar och låta informanterna komma till tals mer. Snarare än att begränsa dem till att svara på mina frågor har jag låtit dem tala om det som de anser är väsentligt. 5 Vid Åmic har jag intervjuat grundaren och uppfinnaren Ove Öhman samt produktchefen Olle Larsson. På Gyros har jag intervjuat Mathias Brandhammar som är vd med speciellt ansvar för det finansiella. Genom att banda intervjuerna och sedan skriva rent dem har jag, som jag själv tycker, fått ett mycket bra grepp om mitt empiriska material. En viktig egenskap hos mina informanter är att de alla varit med från starten i sina respektive företag. Detta har gjort det möjligt för mig att få förstahandsinformation om företagets hela utveckling. Avgränsningarna för detta arbete ges även de av syftet. Jag har endast studerat de två nämnda företagen och endast de aspekter av deras verksamhet som är relevanta för besvarandet av arbetets frågeställningar. Som förklaras närmare i teoridelen kräver detta vissa utblickar mot företagens omgivningar. En möjlig svaghet hos min metod och hos uppsatsen i sin helhet är att jag endast intervjuat företrädare för de två företag som står i centrum för undersökningen. Den bild som ges av omgivande aktörer och företagens samverkan med dessa kan alltså vara ensidig. En annan möjlig brist hos arbetet är att utrymmet inte är helt jämnt fördelat mellan företagen. Eftersom jag har två informanter på Åmic och bara en på Gyros fick jag ett ungefär dubbelt så stort material om Åmic som om Gyros. Det var av denna orsak naturligt att låta det förstnämnda företaget ta en större plats i undersökningen. 1.5 Begrepp För att underlätta förståelsen av uppsatsen presenterar jag här förklaringar av några begrepp. 5 Bryman, Alan (2006) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber. Sid

6 Uppstartsföretag: Termen är en svensk form av engelskans startup, dvs. ett nystartat företag. Medan uppstartsföretagande ofta involverar en större risk än etablerade företag kan de även ge en högre vinst. Proteomik: Termen avser studiet av proteiners egenskaper. Det kan t.ex. röra sig om ultracentrifugering (en metod som först utvecklades av The Svedberg vid Uppsala universitet) vilket ger information om proteiners form och massa, eller om röntgenkristallografi som bland annat Linus Pauling, dubbel nobelpristagare, använde för att få detaljerad kunskap om proteinernas struktur. Tyst kunskap: Att en viss kunskap är tyst betyder att den inte kan kodifieras, dvs. skrivas ner på papper eller förvaras som ettor och nollor på ett RAM-minne. Life science-sektorn omfattar företag med biovetenskaplig inriktning och är ett något vidare begrepp än biotek. 6 Centrallabb och närpatientapplikation: Diagnostiska tester faller grovt sett inom dessa två klasser. Medan de första är tids- och resurskrävande och måste utföras med hjälp av mer eller mindre sällsynta labbinstrument kan de senare ge snabba svar och kanske rent av (som ett graviditetstest) användas i hemmet. Masspektrometri: Detta är en metod för att kvantifiera proteiner. De separeras med avseende på massa och laddning genom att de får färdas genom ett spänningsfält. Bioaffy: Detta är Gyros instrument, om man så vill CD-spelaren till de skivor som är deras plattform Disposition Efter denna inledning följer kapitel 2 där jag redogör för den teori som uppsatsen utgår från. Därefter, i kapitel 3, redovisas empirin. I kapitel 4 analyseras det empiriska materialet utifrån teorin och slutsatserna som nås härigenom presenteras i kapitel TEORI 2.1 Innovationssystemansatsen De teorier som jag framförallt arbetat med i denna uppsats tillhör den så kallade innovationssystemansatsen. Jag ska inledningsvis i denna del dra upp huvudlinjerna i denna 6 Waxell, Anders (2005) Uppsala biotekniska industriella system: En ekonomisk-geografisk studie av interaktion, kunskapsspridning och arbetsmarknadsrörlighet. Geografiska regionstudier nr 62. Uppsala: Kulturgeografiska institution. Sid

7 samling teorier för att sedan gå närmare in på de aspekter som är av speciell betydelse i detta arbete. Begreppet nationellt innovationssystem användes för första gången av Bengt-Åke Lundvall 1988 och har sedan dess kommit att tas i bruk av en rad författare för att beskriva deras angreppssätt. Som Edquist säger bör man dock inte se dessa angreppssätt som en etablerad teori i någon formell mening. 8 Genom att tala om innovationssystemsansatser vill man understryka just detta faktum. Det utmärkande för de teorier som ryms inom systemansatsen, och det som jag framförallt tar fasta på i denna undersökning, är att de inte erkänner den linjära modell som är gängse inom den neoklassiska ekonomin. Medan man inom den neoklassiska ekonomin ser teknologisk utveckling som en exogen faktor 9 som endast påverkar men inte i någon nämnvärd utsträckning påverkas av den ekonomiska verklighet som företagen befinner sig i är teknologisk utveckling för systemteoretikerna inbäddad i just denna ekonomiska praktik. Innovation är enligt de senare endast följden av olika former av lärande (learning by doing, learning by using) som är oupplösligt förbundna med verksamheter inom det ekonomiska systemet. Grundantagandet att innovationen är inbäddad i praktik leder till två följdsatser som är utmärkande för systemansatsen. För det första är en förändring av teknologisk inriktning betydligt svårare att genomföra då teknologin och den teknologiska kunskapen är en del av företagets hela funktionssätt snarare än något fristående. En omläggning måste i sådana fall medföra ett antal kostnader, framförallt bestående i att arbetsstyrkan måste omskolas eller bytas ut och att den gamla organisationen måste omarbetas efter den nya teknologins krav. 10 Omläggningskostnaderna medför att företag ofta gör bäst i att utveckla snarare än att byta ut sin teknologi. Tidd säger, på ett förtydligande sätt, att denna typ av omläggningar, där en teknologi byts mot en annan, är som att lära sig ett nytt språk. Han tillägger även att det är svårt, om inte omöjligt, att åstadkomma sådana övergångar. 11 Det är alltså naturligt att systemteoretikerna kommit att omhulda ett evolutionärt synsätt där företag utvecklas genom ständiga anpassningar av teknologi till organisation och vice versa snarare än genom drastiska omläggningar av det ena eller andra. I detta att företag utvecklas genom en evolution, eller att de som man också säger är stigberoende, ligger dock en fara. De kan 8 Edquist, Charles (2000) Innovationssystemansatser utveckling och kännetecken. I Nya Jobb och Företag, Rådet för arbetslivsforskning, Rapport nr 21, Sid Edquist (1997) Sid Antonelli, Cristiano (1995) The economics of localized technological change and industrial dynamics, Kluwer Academic Publishers. Sid Tidd, Joe Bessant, John Pavitt, Keith (2005) Managing Innovation II ed. John Wiley and sons Ltd. Sid

8 drabbas av inlåsningseffekter då det teknologiska spår som de följt visar sig sakna utvecklingsmöjligheter. 12 Den andra betydelsefulla följdsatsen av synen på innovation och kunskap som någonting inbäddat i en företagspraktik är att det ofta är svårt om inte omöjligt att överföra teknologier mellan företag. 13 En teknologi utvecklas enligt nämnda synsätt i komplementaritet med vissa produktionsfaktorer och know-how hos personalen som arbetar med produktionsfaktorerna dagligdags. För att teknologin ska kunna tas i bruk i en annan företagsmiljö borde teknologin till stora delar behöva återuppfinnas i den nya miljön. Forskning har även bekräftat systemteoretikernas misstankar om det kostsamma i att kopiera teknologi. Kopiering har visat sig kosta mellan 60 och 70% av vad teknologin ursprungligen kostade att utveckla och ta cirka 3 år att uppnå. 14 Det finns, mot bakgrund av de resonemang som här redovisats samt nämnda uppskattning av den faktiska kostnaden för kopiering, goda skäl för påståendet att teknologier och kunskaper är rumsligt förankrade. Detta står återigen i skarp kontrast till den neoklassiska synen på teknologi och kunskap som ett common good som, då den väl finns utvecklad, lätt och till små kostnader kan tas i bruk av andra aktörer på marknaden Systemansatsen i sammanhanget Att jag i mitt arbete valt att använda mig av innovationssystemansatsen, så som den just skisserats, beror på att den på ett bra sätt belyser de problem och fördelar som är förbundna med uppstartsföretagande, alltså den typen av företagande som Åmic och Gyros bedriver. Den enda komparativa fördel som uppstartsföretag har gentemot etablerade företag i sitt initiala skede består i att de har ensam tillgång till en teknologi. 16 Detta kan i bästa fall ha uppnåtts genom att teknologin patentskyddats. I många fall är detta dock inte nödvändigt, framförallt av den anledningen att teknologin och den kunskap den baserar sig på, som sagt, inte alltid låter sig kopieras. Om kunskaper inte var rumsligt förankrade, så som systemansatsen gör gällande, skulle det vara betydligt svårare att förstå hur nya företag kan överleva i konkurrensen med etablerade och mer välfinansierade företag. 12 Antonelli (1995) Sid Antonelli (1995) Sid Tidd (2005) Sid Antonelli (1995) Sid Shane, Scott (2004) Academic Entrepeneurship: University Spinnoffs and Wealth Creation. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. Sid

9 De två stora problem som uppstartsföretag möter, marknadsosäkerhet samt dålig förmåga att hantera marknadsosäkerhet, är även de knutna till systemansatsen. Orsaken till att uppstartsföretag är mer utsatta för marknadsosäkerhet än etablerade företag är att uppstartsföretag tenderar att baseras på radikala teknologier. En rimlig teori om varför så är fallet är att de teknologier som redan finns på marknaden och med säkerhet efterfrågas också behärskas av etablerade företag som med större kompetens och starkare varumärken kan hålla inkräktare borta. Vägen runt detta hinder blir att satsa på en radikal, eller som Shane säger, kompetensförstörande teknologi. 17 Om man lyckas med att lansera en sådan teknologi på marknaden har man så att säga nollställt det kompetensövertag som de etablerade företagen hade. Dessutom utvecklar etablerade företag inte gärna radikala teknologier eftersom dessa kannibaliserar de egna kompetensresurserna. Radikala teknologier lämnas alltså åt andra att utveckla. Uppstartsföretag tenderar, enligt dessa två teorier, att ge sig in i osäkra marknader. Det andra problemet som upptartföretag möter, att de är förhållandevis känsliga för marknadsosäkerhet, kommer av att de till skillnad från etablerade företag inte har andra produktspår att falla tillbaka på då ett spår visar sig sluta i blindo. Orsaken till detta är att de oftast inte har de resurser som krävs för att kunna hålla flera produktspår igång samtidigt. Riskerna i att satsa på en radikal teknologi, samt den i att inte ha några andra teknologiska spår att falla tillbaka på, existerar just därför att teknologier, som systemansatsen gör gällande, inte kan bytas ut då problem uppstår. Det är alltså tack vare detta perspektiv som vi kan få förståelse för dessa två nackdelar hos uppstartsföretagen. 2.3 Strategier I föregående avsnitt kopplade jag systemansatsen till uppstartsföretagens situation och försökte visa på att ett dylikt perspektiv är nödvändigt för att förstå dessa företags stora fördel, exklusiv tillgång till en teknologi, samt deras främsta nackdelar, beroendet av teknologier med marknadsosäkerhet samt större känslighet för marknadsosäkerhet. I det följande beskriver jag tänkbara strategier som uppstartsföretag kan använda sig av för att få full nytta av sin fördel samt för att övervinna sina nackdelar. Jag har huvudsakligen hämtat dessa strategier från Scott Shanes bok Academic Entrepeneurship; University Spinnoffs and Wealth Creation. Shanes bok rör, som framgår av titeln, universitetsavknoppningar, dvs. företag som utvecklats ur en universitetsmiljö. Eftersom varken Åmic eller Gyros är universitetsavknoppningar kan de slutsatser som Shane dragit inte utan vidare tillämpas för 17 Shane (2004) Sid

10 mina syften. Den väsentliga egenskapen hos universitetsavknoppningar, den som skiljer dem från etablerade företag, delas dock av de företag som studeras i denna uppsats. Dessa båda företag är i likhet med universitetsavknoppningar drivna av vad Shane kallar för ett teknologiskt tryck. Med detta menas att de först hade en teknologi och därefter började se sig om efter en marknad som kunde vara intresserad av teknologin i fråga. Detta förfarande står i skarp kontrast till etablerade företags teknologiutveckling. På etablerade företag sker istället teknologiutveckling för att utveckla den produkt man redan har och för att tillfredställa den marknad man redan förser. Till denna väsentliga likhet bör läggas den att Pharmacia, där Öhman utvecklade sin teknologi och varifrån Gyros avknoppades, anses ha haft rollen av ett tredje universitet i Uppsala 18. I likhet med ett universitet höll det en mängd akademiker anställda, och vad företagen i denna undersökning angår så hade den inte någon annan roll än som en plats där teknologiska innovationer kunde göras samt som finansiär. Exklusiv tillgång till en teknologi är den potentiella fördel som uppstartsföretagen har gentemot etablerade företag. Hur väl denna utnyttjas av ett företag beror av tre faktorer. För det första hur väl exklusiviteten upprätthålls. Den andra faktorn som avgör hur framgångsrikt en exklusiv kompetens används av ett företag är hur väl de överför den i en produkt. Den tredje faktorn är hur produkten marknadsförs; om företaget sköter marknadsföringen själv eller om de licensierar till andra företag. Den förstnämnda faktorn, hur exklusivitet uppnås, ska jag beskriva något närmare här. Exklusiviteten kan i bästa fall uppnås genom patent eller exklusiva licenser. Helst ska man då försöka få breda patent, dvs. sådana som skyddar så många tänkbara vidareutvecklingar av teknologin som möjligt 19. Exklusivitet kan dock även uppnås genom att den kunskap och teknologi som företaget baserar sig på är tyst. Shane menar att uppstartsföretag särskilt ofta baserar sina företag på tysta teknologier därför att de på detta sätt maximerar exklusiviteten 20. I detta sammanhang är det intressant att notera Jerker Moodysons klassificering av högteknologiföretag i två skiljda grupper. Företag inom den ena gruppen baserar sig på vetenskaplig expertis och de har vad Moodyson kallar för en analytisk kunskapsbas. Företag inom den andra gruppen baserar sig på ingenjörskunskap vilket kallas för en syntetisk kunskapsbas. Namnet betonar att denna typ av teknologi framförallt uppkommer genom att tidigare, och mer allmänna, teknologier sätts samman på ett nytt sätt (syntes = grek. Sätta samman). Moodyson säger att kunnandet i den senare typen av företag i mindre utsträckning är kodifierat än det i den förra typen. Företag 18 Waxell (2005) Sid Shane (2004) Sid Shane (2004) Sid

11 med en syntetisk kunskapsbas är med andra ord i större utsträckning baserade på tyst kunskap. 21 Hotet mot upp-startföretag, marknadsosäkerheten, har som sagt sin grund i inlåsningseffekten; det vill säga i möjligheten att den teknologi som företaget utvecklat visar sig sluta blint. Ett uppenbart sätt att minska chansen för inlåsning är att ta till sig breda teknologier 22. Om man har en bred teknologi kan man, då en applikation visat sig vara omöjlig att marknadsföra, omfokusera på andra utvecklingsmöjligheter. Det räcker dock inte med att ha en bred teknologi, man måste även ha patent som är så skrivna att de skyddar så många tänkbara applikationer av teknologin som möjligt 23 ; man eftersträvar freedom to opperate. Ett sätt för företag att uppnå detta är att de ser till att på förhand köpa upp alla patent som senare skulle kunna hindra deras framfart. En annan viktig strategi som minskar marknadsosäkerheten är att identifiera behov i potentiella marknadssegment och att ha täta kundkontakter. 24 Det stora värdet i kundkontakterna är att de ger feed-back. Eftersom man måste ha en någorlunda färdig produkt för att kunna få feed-back medför denna strategi en iterativ process där en något bättre produkt möjliggör en något bättre och mer välformulerad feed-back och vice versa. 25 Det är slutligen lättare att möta marknadsosäkerheten om man har tid att vänta och pröva flera möjligheter. Möjligheten till planering bestäms i sin tur till stor del av den finansieringsform som företaget har. 2.4 Aktörerna I tillämpningen av systemanstatsen kommer jag att följa kulturgeografen Anders Waxell. Han identifierar i sin avhandling om Uppsalas biotekniska kluster fyra olika kategorier av aktörer, bioteknikindustri, offentliga och privata forskningsorganisationer, finansiella stödstrukturer samt komplementära stödstrukturer. 26 De två företagen som står i centrum för studien befinner sig i den första kategorin, i den andra befinner sig akademiska sjukhuset. En aktör på den finansiella sidan är Investors riskkapitalbolag som varit en betydelsefull investerare i båda företagen. Slutligen skulle möjligen Uppsala Science Park, i vilken de båda företagen befinner sig, räknas till de komplementära stödstrukturerna. Dessa aktörer kommer i varierande grad att vara av intresse i studien, men över huvud taget är fokus mer ojämnt fördelat än vad som 21 Moodyson, Jerker (2007) Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology, Innovation Media-Tryck. Sid Shane (2004) Sid Shane (2004) Sid Shane (2004) Sid Shane (2004) Sid Waxell (2005) Sid

12 kanske är önskvärt om man eftersträvar ett systemperspektiv. Snarare än att se företagen i ett systemperspektiv ser jag systemet ur ett företagsperspektiv. Orsaken till detta är, som sades i metoddelen, att jag enbart intervjuat företrädare för företagen och alltså bara har deras uppfattningar att utgå från när jag bedömer aktörerna runt ikring. 3. EMPIRI I teoridelen nämndes några tänkbara strategier som uppstartsföretag kan använda sig av för att på bästa sätt dra nytta av sina fördelar samt för att minska sina nackdelar. Dessa strategier berör, som framgick, ett antal olika områden: patent, teknologi, finansiering och kundkontakter. Jag går igenom vart och ett av dessa områden var för sig i denna del. Eftersom de olika aspekterna av ett företags verksamhet går in i varandra ska jag för att minimera mängden upprepningar inledningsvis presentera verksamhetshistorien för de båda företagen något utförligare. 3.1 Verksamhetshistoria Åmics utveckling kan indelas i två perioder där gränslinjen dras vid 2003 då de bestämde sig för att inrikta sig mot diagnostikmarknaden. I den tidigare perioden var de verksamma som underleverantörer och utvecklare åt en mängd företag. Huvudsakligen gällde det aktörer inom life science området men de hade även samarbeten med Ericsson. Deras tanke hade varit att de ganska snabbt skulle få en del av sina intäkter från produktion, men inget av de utvecklingsprojekt de hade nådde någonsin så långt. Istället fick de fortsätta som utvecklare. År 2002 då konjunkturen vände på biotek-marknaden drabbades Åmic hårt; utveckling är nämligen det första som företag skär ner på när tiderna blir sämre. Öhman säger att vi gick från att ha en väldigt stor omsättning till att nästan inte ha någon alls på bara någon månad. 27 Det var efter denna plötsliga nedgång som de, med nedläggning av företaget som alternativ, valde att ge sig in i diagnostikmarknaden. Nu var deras mål att marknadsföra sin egen produkt direkt mot slutanvändarna, vilket i deras fall är sjukhus. Först inriktade man sig på att producera både för centrallabb och närpatientapplikation. Senare har företaget dock kommit att fokusera uteslutande på närpatientapplikation. Idag har de utvecklat ett test för mätning av Tropopin1, en markör för hjärtinfarkt Intervju med Ove Öhmna som är en av Åmics grundare och meduppfinnare till deras teknologi

13 Gyros startades som en avknoppning från dåvarande Pharmacia Amersham år 2000 med syftet att kommersialisera mikroteknologi som utvecklats på Pharmacia Amersham av bland andra Ove Öhman, en av Åmics grundare. Deras CD-skiva, som blev deras plattform, byggdes av Åmic. Deras första produkt, MALDI, var tänkt att användas för masspektrometri. Den nådde dock aldrig fram till kommersialiseringsstadiet. Den huvudsakliga orsaken till detta var nedgången på biotek-marknaden Efter detta inriktade man sig på två huvudsakliga områden. Ett av dem var diagnostikmarknaden där man startade ett samarbete med det Japanska företaget Fujirebio. Gyros skulle här enbart producera CD-skivor medan Fujirebio gjorde både instrument och reagenser. 29 Detta samarbete lades dock ner Det andra området som de inriktade sig på var proteomik. Här tillverkar de både instrument och CD-skivor. 3.2 Finansiering När Åmic började sin verksamhet var de finansierade av ett treårigt utvecklingskontrakt från Pharmacia. Dessa garanterade pengar gjorde det möjligt för företaget att utöka sin personal, från de tre personer som var med och startade. Detta gjorde i sin tur att man kunde ta sig an fler projekt. Larsson förklarar att man helst vill ha en miljon per år och anställd om man ska driva ett företag. För att klara denna kalkyl tog de vid utgången av det treåriga kontraktet emot riskkapital. Idag ägs Åmic till större delen av Investors riskkapitalbolag. Detta är av stor betydelse för hur Åmics framtid ska gestalta sig. Riskkapitalbolagens affärsidé går nämligen ut på att de ska göra ett utträde, dvs. sälja alla sina ägarandelar med maximal vinst, inom en viss på förhand avtalad tid. 30 I Åmics fall inträffar detta utträde om ett halvår; då avgörs det om företaget kommer att finnas kvar som en legal enhet eller om de kommer att hamna under ett annat företag. Att det än så länge inte är klart om Åmic kommer att marknadsföra sin produkt själva eller om de kommer att bli uppköpta gör även, som Larsson förklarar, att alla krafter inte kan ägnas åt att föra ut produkten. En parameter är ju vad kunderna vill ha, men sen är det ju också bra att kunna attrahera andra bolag, som våra ägare ser det. 31 Öhman anser att biotek-företagen i allt för hög utsträckning är riskkapitalfinansierade. Detta bidrar förvisso, som han säger, till att många nya företag skapas men oftast hamnar de långtifrån geografiskt när företagen säljs. De säljs nämligen ofta till utlandet, speciellt till USA. Öhman tror att problemet består i att de som satsar pengar sällan har lokal förankring. Han säger att Waxell (2005) Sid Intervju med Åmics produktchef Olle Larsson. 13

14 idag finns det bara tio stycken som sitter på Stureplan som har pengar och de följer samma formel, satsa fem år, sälj till USA. 32 Han tror att situationen skulle förbättras om det kom mer lokala pengar i omlopp. Ett annat problem som Åmic ställs inför idag är att de har svårt att få det kapital som behövs för att själv marknadsföra sina produkter utanför norden. Öhman förklarar att det innebär en stor risk att själv marknadsföra sin produkt i utlandet, men att vinsten kan bli mycket stor om man lyckas. Han säger dock att även om riskkapitalister förväntas vara riskvilliga så tycker de inte om risk. 33 Det är av denna orsak som Åmic bestämt sig för att licensiera sin produkt utanför norden istället för att marknadsföra den själva. Gyros är, som sagt, en av de största nyföretagssatsningarna i Sveriges historia. Företaget mottog initialt 285 miljoner från bland andra dåvarande Pharmacia Amersham och Investor och de har idag förbrukat totalt 1 miljard. 34 Brandhammar menar att det funnits stora problem med denna finansieringsform. Han säger att bolag som startar ska inte ha för mycket pengar och definitivt inte för mycket pengar på en gång. Han menar att det hade varit bättre om pengarna hade delats ut i etapper vid avklarandet av på förhand uppställda delmål. Överskottet av pengar kan, menar han, bland annat ha försämrat företagets förmåga till planering och ambitionen att hålla fast vid de mål som satts upp. Brandhammar säger att problemet var att man hoppade över planeringsstadiet och det undersökande stadiet, var är marknaden, vilka är kunderna, har kunderna det här behovet? 3.3 Teknologi I perioden fram till 2003 hade Åmic ingen specifik marknad i åtanke, deras affärsidé var att utveckla sin teknologi för en bred tillämpning 35. Produktchefen säger att tanken var då att kunna använda teknologin brett, att gå in på olika områden tillämpningsmässigt. Ungefär som en mikroelektronikkrets kan användas i en mobiltelefon, i en dator eller i en leksak. Att vi kunde göra små detaljer i plast var det gemensamma. Öhman ger samma bild när han säger att vi tog fram väldigt mycket olika designer på kort tid. Vi provade allt möjligt. 36 Det var under denna period som de byggde Gyros CD-plattform. Men varken detta eller de andra beställningsjobb ledde till färdiga produkter. När de efter nedgången 2002 analyserade sin situation drog de slutsatsen att orsaken till den plötsliga förlusten av kunder var att 32 Intervju med Ove Öhman. 33 Intervju med Ove Öhman. 34 Intervju med Mathias Brandhammar som är Gyros finansiella vd. 35 Åmic Årsredovisning Intervju med Ove Öhman. 14

15 olika fält. 38 När jag frågar Larsson om hur skyddad deras teknologi är betonar han huvuddelen av deras kunder egentligen inte hade behövt deras teknologi och då framförallt inte i sådana volymer som skulle ge stora inkomster till företaget. Larsson säger att de företag vi höll på med tidigare använde tio- eller hundratusen komponenter per år, men för att få tjäna riktigt med pengar på det i slutändan, om de inte ska kosta så många kronor styck, då är inte hundratusen så mycket längre om man ska leva på det som en underleverantör. 37 Den huvudsakliga fördelen med deras teknologi var den höga precision den gav och merparten av deras tidigare kunder hade inget behov av en sådan precision. När man på Åmic gick igenom olika tillämpningsområden hittade man tre marknader där det fanns behov av högprecisionsteknologi i stor volym. Bland dessa tre områden valde man efter ytterligare överväganden ut diagnostikmarknaden. Produktchefen beskriver Åmics nya inriktning med att nu har fokus varit att få ihop allting för att visa att det fungerar. Han förklarar att de har försökt att inte utveckla lika brett som tidigare. Det framgår dock tydligt att man, på företaget, sätter värde på de erfarenheter som gjorts. Vi har varit inne i biotek och life science i stort, vi har varit inne inom molekylär diagnostik och DNA-analyser, protein-analyser, cell-analyser och diagnostik. Vi har varit inne på en mängd olika områden så vi har ju lärt oss väldigt mycket. Den breda kunskap som inhämtats ger två huvudsakliga fördelar; för det första kan man på företaget när man ställs inför ett problem, som Larsson säger, ofta dra fram något ur byrålådan. Just eftersom de hållit på med så många saker förut är chansen stor att de stött på liknande problem tidigare. En annan, mer intressant, fördel som Larsson menar att Åmic har av sina breda erfarenheter är att de inte på samma sätt som många andra teknologibaserade företag hotas av inlåsningseffekter. Larsson menar att Gyros med sin CD-skiva har en betydligt mer låst plattform än Åmic. Vi skulle kunna bygga en helt annan plattform med våra mikroteknologier och göra ett helt annat format än vad vi håller på med idag. Vi har grundkunskaperna ända från scratch samtidigt som vi har jobbat med dem inom så många betydelsen av det know-how som finns inom företaget. Han förklarar att teknologin i grund och botten liknar den som finns på många andra håll, på samma sätt som IC-krettsar finns i alla möjliga apparater. Men, säger han sedan har vi tweekat och skruvat tillverkningsprocesser som det är know-how i. Och när de använde sig av CDtillverkningsteknologi var det, som han säger, inte bara så att de stoppade in sina egna 37 Intervju med Olle Larsson. 38 Intervju med Olle Larsson. 15

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

forskare som formar vår vardag Karin Nordin

forskare som formar vår vardag Karin Nordin S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 forskare som formar vår vardag Karin Nordin 2 Sex forskare tänker nytt för att göra nytta. Vad driver dem och hur bär de sig åt? De har

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM Arbetsrapport 2001 2 Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM EN FÖRSTUDIE INOM PROJEKTET KUNSKAPSSAMHÄLLETS PRODUKTIONSMILJÖER

Läs mer

Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?

Kan vi påverka folks miljöattityder genom information? Kan vi påverka folks miljöattityder genom information? En analys av radiosatsningen "Klimatfeber" Sverker Jagers Johan Martinsson Andreas Nilsson Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2009:4 Finansdepartementet

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Anna Andersson Fredrik Sundberg Handledare: Mikael

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer