Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro"

Transkript

1 RIKTLINJER Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro Fastställda av barn- och ungdomsnämnden och gällande från Syftet är att säkerställa alla barns och ungdomars rätt till utbildning i grundskolan. Riktlinjer för arbetet med närvarokontroll i skolan och åtgärder vid olovlig frånvaro ska vara ett stöd i arbetet med att uppmärksamma och från skolans sida alltid stötta och hjälpa en elev att komma tillrätta med en problematisk skolgång. Att lyckas i skolan är en av de starkaste framgångsfaktorerna under ett barns uppväxt. Oberoende av orsak till frånvaron som ofta är en komplex väv av händelser måste skolan alltid lyssna på och bemöta eleverna och deras problematik på ett professionellt sätt för att göra skolan just till den framgångsfaktor den kan vara. Varje frånvarotimma är en signal och det är därför viktigt att det finns rutiner för att följa upp frånvaron på ett tidigt stadium. I skolverkets rapport Vuxnas närvaro bryter skolfrånvaron från 2010 skriver man att det finns en vuxen som lyssnar, skapar rutiner och ställer krav är många gånger avgörande. 1. Utgångspunkter för arbetet skall vara att skolan och föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnens skolgång och att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för deras utveckling och lärande skolan skall alltid sträva efter att varje elev har inflytande över sin utbildning och arbetet i skolan och med stigande ålder tar allt större ansvar för sina studier. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset Utbildningskontoret Internet Norrköping

2 2 2. Skolans ansvar och ansvar för samverkan med socialtjänsten Skolans ansvar att i det egna arbetet skapa förutsättningar för elevens skolgång samt i samverkan med hemmen erbjuda en trygg miljö och goda förutsättningar för lärande är mycket stort. Barnets rätt till utbildning är ovillkorlig och gäller även i situationer där föräldrar/vårdnadshavare brister i sitt ansvar. Skolan måste alltid lyssna till elevens behov. Det ska vara tydligt vad som är skolans eget ansvar, tydligt vad som är skolans ansvar för att samverkan sker med socialtjänsten i de fall där detta är nödvändigt för att säkra barnets rätt till utbildning i grundskolan. tydlig information till föräldrar/vårdnadshavare om både rättigheter och skyldigheter. tydlig information till föräldrar/vårdnadshavare att de ska agera, när och hur de ska agera och till vem de ska vända sig till då deras barns skolsituation kräver en större eller mindre förändring. Samverkan mellan skola och socialtjänst ska ske i enlighet med gällande uppdragsplaner och enligt Samverkansorganisation Norrköpings mål. Vi samverkar för alla barn och ungas bästa och ska tillsammans arbeta med: förebyggande insatser, tidiga insatser, snabba insatser och långsiktiga insatser. Vi arbetar utifrån: en helhetssyn (hem, skola, fritid) med hemmaplanslösningar genom gemensamma genomförandeplaner. 3. Noggrann närvarokontroll vid alla skolor En viktig förutsättning är att varje skola har rutiner för närvarokontroll som är väl kända av personal, elever och elevernas vårdnadshavare. Elever och föräldrar ska i början av varje läsår informeras om vilka rutiner som gäller och vad skolan gör om elever är frånvarande utan att giltigt skäl har anmälts av föräldern/vårdnadshavaren. Kontakt med förälder/vårdnadshavare ska alltid tas av ansvarig klasslärare/mentor i varje enskilt fall av frånvaro som inte är anmäld i förväg. Det gäller såväl enstaka lektioner som dagar och ska ingå i skolans rutin för närvarokontroll. Det ska vara tydligt för både elev och förälder att skolan reagerar när eleven saknas. Det kan också vara och uppfattas som en viktig säkerhets- och trygghetsfråga.

3 3 En årlig kartläggning av skolfrånvaro ska göras på varje enhet, 15 september 15 december varje år. Kartläggningen ska omfatta frånvaro enligt de kriterier som finns angivna i bilaga 5 om inte annat anges. Kriterierna är framtagna för att tidigt upptäcka avvikande frånvaromönster. Man kan därigenom komma in tidigt i ärenden, utreda orsaken till frånvaron samt vidta åtgärder som bryter dessa negativa mönster. Rektors ansvar Rektor ansvarar för att riktlinjerna rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig skolfrånvaro är väl förankrade på varje enhet och för att kartläggning sker på enhetsnivå enligt ovan samt att resultatet från kartläggningen används i arbetet så att alla elever går i skolan. Områdeschefs ansvar Områdeschef ansvarar för att kartläggningen görs inom respektive område och rapporteras till programsekreterare på utbildningskontoret senast angivet datum. Programsekreterares ansvar Programsekreterare ansvarar för att kartläggningarna från områdena sammanställs på kommunnivå och att läget redovisas i en rapport till barnoch ungdomsnämnden. 4. Vad menas med olovlig frånvaro, vad ska göras i olika fall och vem har ansvar för detta? Det är många begrepp som används när man talar om och beskriver problem som är relaterade till att elever inte är i skolan. Att vara uppmärksam på barns frånvaro från skolan, och ta reda på orsakerna till frånvaron, är ett sätt att tidigt uppmärksamma barn i riskzonen. Rektor ansvarar för att alla lärare och skolans elevhälsoteam har kunskap om vilket ansvar varje person har i förhållande till elevers frånvaro. Rektor ansvarar också för att en grundlig dokumentation finns i samtliga fall av omfattande skolfrånvaro: protokoll från elevvårdkonferenser, aktuella åtgärdsprogram, dokumenterade kontakter med föräldrar/vårdnadshavare, aktuella pedagogiska, psykologiska, sociala och/eller medicinska utredningar, kontakter med socialtjänsten Skolfrånvaro med oklar anledning är när en elev är borta enstaka lektioner eller dagar utan att frånvaron har en av läraren känd orsak som är bekräftad av föräldern/vårdnadshavaren. Det behöver inte vara hel dag eller hela lektioner. Det gäller således även de elever som tillbringar sin tid i skolan utanför klassrummet, utan att gå på sina lektioner.

4 4 Klasslärare/mentors ansvar Klasslärare/mentor ska ta reda på barnets uppfattning om anledningen till frånvaron och vad eleven upplever för behov av stöd för att närvaron i skolan ska fungera. Det är viktigt att ta reda på orsaken till skolfrånvaron, elevens uppfattning om anledningen till frånvaron och vilket behov av stöd som behövs för att närvaron i skolan ska fungera. Det kan handla om konflikter, mobbning eller annat som skolan måste göra något åt. Detta skall kunna utläsas ur dokumentationen. Klasslärare/mentor tar kontakt med förälder/vårdnadshavare. Elevstödspersonal konsulteras vid behov. (Ex. Kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolans elevhälsoteam) Vid flera tillfällen av frånvaro med oklar anledning, vidtagna åtgärder inte hjälper och kontakterna med förälder/vårdnadshavare inte leder till att frånvaron upphör, ska anmälan ske till rektor, eller till den som rektor delegerat ansvar för elevvårdsfrågor till, så att ärendet kan behandlas i elevvårdskonferens. Rektors ansvar Rektor kallar till elevvårdskonferens och bedömer i varje enskilt fall om det är önskvärt att socialsekreterare inbjuds att delta i elevvårdskonferensen. Om rektor bedömer att socialsekreterare ska delta i elevvårdskonferensen ska föräldrarna informeras om detta. Föräldrarna kan då tacka ja eller nej till socialtjänstens deltagande. Rektor anger vem som är ansvarig för att åtgärdsprogram utarbetas i samverkan med elev och vårdnadshavare. Omfattande frånvaro är när en elev är ofta frånvarande enstaka dagar, eller i längre sammanhängande perioder. Orsak till frånvaron kan vara bekräftad av förälder/vårdnadshavare som sjukdom eller annat giltigt skäl. Orsaken till frånvaron kan också anges med obestämda symptom på t.ex. magont, illamående, huvudvärk, allergi etc. I den årliga kartläggningen rapporteras elever som har mer än 10 % frånvaro under kartläggningsperioden. Det är viktigt att ha väl fungerande rutiner för närvarokontroll så att det är möjligt att upptäcka eventuella mönster i frånvaron, t.ex. alltid vissa lektioner, vissa ämnen eller vissa veckodagar för att på så sätt hitta orsak och kunna ge stöd. Klasslärare/mentors ansvar Enligt Skolfrånvaro med oklar anledning.

5 5 Rektors ansvar Enligt Skolfrånvaro med oklar anledning, samt nedan. Rektor ansvarar för att en noggrann utredning av elevens behov av stöd görs. Det är viktigt att elevens och vårdnadshavares uppfattning om anledningen till frånvaron kommer fram i utredningsarbetet. Skolans elevhälsoteam/elevhälsopersonal ska engageras i arbetet i kartläggning av tänkbara orsaker till frånvaron. I förekommande fall konsulteras skolhälsovården. Det kan också vara aktuellt med en anmälan till socialtjänsten om det finns anledning att misstänka att eleven far illa. Då anmäls ärendet till socialtjänsten enligt SoL kap En samverkan med socialtjänsten innebär att socialtjänstens insatser kan riktas, ex. mot att ge stöd i föräldraskapet. Om förhållandet inte förändras anmäler rektor till områdeschef skriftligt. (Bilaga 2. Anmälan till områdeschef om elevs skolfrånvaro.) Protokoll från elevvårdskonferens och åtgärdsprogram bifogas. Områdeschefs ansvar Områdeschef ansvarar för att samverkan med socialtjänsten utvecklas genom att de lokala barn- och elevhälsoteamen utarbetar sina former för samverkan på olika nivåer, områdes-, skol- och individnivå. Områdeschef kontaktar omgående efter rektors anmälan elevens vårdnadshavare skriftligt och påtalar elevens rätt till utbildning och vårdnadshavares ansvar för att deras barn är i skolan. (Bilaga 3. Brev till vårdnadshavare avseende elevs skolfrånvaro.) Om de insatser som områdeschef, skola och socialtjänst tillsammans kan göra inte leder till att föräldrarna fullgör sitt ansvar att se till att barnet går i skolan, och barnet därmed inte får sin rätt till undervisning tillgodosedd, ska ärendet anmälas till barn- och ungdomsnämnden. Områdeschef anmäler skriftligt till barn- och ungdomsnämnden att elev inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd. (Bilaga 4. Anmälan till barn- och ungdomsnämnden om elevs skolfrånvaro) Skolvägran är när en elev tydligt ger uttryck för att inte vilja gå till skolan och föräldrarna också uttalar att de inte kan få barnet till skolan. Skolvägran kan ha många orsaker och är alltid ett tecken på att något i barnets totala livssituation skolan, hemmet, familjen, fritiden - inte är bra. Orsakerna kan vara familjerelaterade faktorer, skolrelaterade faktorer, kamratrelaterade faktorer eller individrelaterade faktorer och är ofta en kombination av dessa faktorer.

6 6 Klasslärare/mentors ansvar Enligt Skolfrånvaro med oklar anledning samt nedan. Klasslärare/mentor anmäler omgående till rektor eller till den som rektor delegerat ansvar för elevvårdsfrågor till, så att ärendet kan tas upp i elevvårdskonferens. Rektors ansvar Enligt Skolfrånvaro med oklar anledning och Omfattande frånvaro. Områdeschefs ansvar Enligt Omfattande frånvaro. Förälder/vårdnadshavare håller barnet hemma Orsaken till att föräldrar inte låter barnet gå till skolan kan vara flera. Det kan handla om ett missnöje med skolan i något avseende, att föräldrarna anser att barnet blir mobbat, eller att det är en form av protest mot något beslut som är fattat av skolans personal. Föräldrarnas ansvar finns reglerat i Skollagen och i Föräldrabalken. Klasslärare/mentors ansvar Enligt Skolfrånvaro med oklar anledning och Skolvägran Rektors ansvar Enligt Skolfrånvaro med oklar anledning och Omfattande frånvaro. Områdeschefs ansvar Enligt Omfattande frånvaro. 5. Tjänsteutlåtande Områdeschef, programsekreterare och nämndsekreterares ansvar Programsekreterare utarbetar tjänsteutlåtande med förslag till beslut i barnoch ungdomsnämnden. Områdeschef föredrar ärendet i nämnden. Förslaget till beslut ska innehålla preciserade krav på vad föräldrarna ska göra för att fullgöra sitt ansvar, till exempel att omedelbart ansvara för att

7 7 barnet infinner sig i skolan varje skoldag, att omedelbart ta kontakt med skolan om barnet av någon anledning inte kan delta i undervisningen, att styrka sjukdom med läkarintyg. Det kan i vissa fall vara aktuellt att göra en bedömning av om en begäran om vitesföreläggande ska göras. Detta ska i så fall stå i förslaget till beslut till nämnden. Områdeschefen ansvarar för att vårdnadshavare och rektor delges förslaget till beslut i nämnden. Nämndsekreterare ansvarar för att nämndens beslut sedan delges vårdnadshavarna, områdeschef och rektor skriftligt. Eventuell/a samverkanspartner/s informeras av rektor. 6. Barn- och ungdomsnämndens beslut Barn- och ungdomsnämndens beslut ska åtföljas av ett följebrev undertecknat av nämndens ordförande där kommunens och föräldrarnas gemensamma ansvar för att barnet får sin rätt till utbildning klargörs ännu en gång. Om barn- och ungdomsnämnden i enlighet med skollagen 3 kap 16 fattar beslut om vitesföreläggande ska skolan under den följande månaden noga följa upp att föräldrarna fullgör sitt ansvar i enlighet med beslutet. Om barnet kommer till skolan och föräldrarna gör det som förväntas av dem, informeras nämnden om detta vid kommande sammanträde eller enligt vad som angivits i beslutet. Om vårdnadshavarna trots beslutet om vitesföreläggandet inte gör vad som krävts av dem i enlighet med beslutet, och barnet fortfarande inte kommer till skolan, ska barn- och ungdomsnämnden på nytt fatta beslut i ärendet. Då ska nämnden ta ställning till om att hos länsrätten ansöka om verkställighet av vitesföreläggandet. Under hela den tid som en ovan beskriven process pågår har rektor ansvar för att kontakt med hemmet hålls och för att kontinuerligt bedöma vilka insatser som skolan kan göra för att barnets rätt till utbildning ska bli tillgodosedd.

8 8 Bilagor: Bilaga 1: Socialtjänstlagen 14 kap 1, Anmälan om missförhållanden Skollagen 3 kap Föräldrabalken 6 kap 2 Bilaga 2: Rektors anmälan till områdeschef om elevs skolfrånvaro. Bilaga 3: Områdeschefs brev till vårdnadshavare avseende elevs skolfrånvaro. Bilaga 4: Områdeschefs anmälan till barn- och ungdomsnämnden om elevs skolfrånvaro Bilaga 5: Kriterier för kartläggning av skolfrånvaro. Bilaga 6: Schematisk bild över arbetsgången

9 9 BILAGA 1 Socialtjänstlagen 14 kap. Anmälan om missförhållanden 1 Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. Skollagen 3 kap 15 Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin skolplikt. 16 Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller omedelbart, även om beslutet överklagas. Vitet får inte förvandlas till fängelse. Beslut av styrelsen för utbildningen i ärende enligt denna paragraf får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Kammarrätten Föräldrabalken 6 kap 2 Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 blir tillgodosedda.

10 10 (1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).) Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

11 11 BILAGA 2 till: Rektors anmälan till områdeschef om elevs skolfrånvaro enligt Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro. Anmälan till områdeschef om elevs skolfrånvaro Följande elev anmäls för omfattande skolfrånvaro i enlighet med Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro i Norrköpings kommun enligt beskrivning nedan: Namn: Personnummer:.. Skola:...Klass: Beskrivning av ärendet:.. Norrköping den: Rektor Namnförtydligande

12 12 BILAGA 3: Områdeschefs brev till vårdnadshavare avseende elevs skolfrånvaro enligt Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro. Till vårdnadshavare avseende elevs skolfrånvaro Anmälan om omfattande skolfrånvaro har inkommit från rektor enligt nedan beskrivning, gällande eleven: Namn: Personnummer:.. Skola:...Klass: Beskrivning av frånvaron: Arbetet i skolan utgår från att skolan och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för barnets skolgång och för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för deras utveckling och lärande. Skolan skall sträva efter att varje elev har inflytande över sin utbildning och arbetet i skolan och med stigande ålder ta allt större ansvar för sina studier. I enlighet med Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro för Norrköpings kommun informeras ni genom följande utdrag ur Skollagens kapitel 3. 1 Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 2 Barn skall fullgöra skolplikten i grundskolan. 11 Varje barn, som fullgör skolplikt inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom eller på något annat sätt, skall delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli.

13 13 13 Kommunen skall se till att skolpliktiga elever i dess grundskola och särskola fullgör sin skolgång. 15 Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin skolplikt. 16 Om skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller omedelbart, även om beslutet överklagas. Rektor ansvarar för att individanpassa undervisningen då elevers behov kräver större eller mindre förändring. Norrköping den:. Områdeschef Namnförtydligande barn- och utbildningskontoret

14 14 BILAGA 4: Områdeschefs anmälan till barn- och ungdomsnämnden avseende elevs skolfrånvaro enligt Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro. Anmälan till barn- och ungdomsnämnden avseende elevs skolfrånvaro Anmälan om omfattande skolfrånvaro har inkommit från rektor enligt nedan beskrivning, gällande eleven: Namn: Personnummer:.. Skola:...Klass: Beskrivning av frånvaron: Vårdnadshavare har informerats skriftligt om skolplikt och rätten till utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Informationen har skett i enlighet med Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro för Norrköpings kommun samt genom utdrag ur Skollagens kapitel 3, 1, 2, 11 13, 15 och 16. Norrköping den:. Områdeschef Namnförtydligande barn- och utbildningskontoret

15 15 BILAGA 5: Kriterier vid kartläggning av skolfrånvaro. (Årligen 15/9-15/12 t.v.) Skolfrånvaro med oklar anledning vid minst tre tillfällen under en 14-dagarsperiod. (Det behöver inte vara hel dag eller hela lektioner.) Fem dagars frånvaro i följd med oklar anledning. Skolvägran / förälder håller barnet/ungdomen hemma. Över 10% frånvaro under kartläggningsperioden. Uppskatta procentsats. (Det behöver inte vara hel dag eller hela lektioner. En elev kan registreras under flera punkter. Kartläggningen ska ske på enhetsnivå och redovisas utbildningskontoret årskursvis och fördelad på pojkar och flickor. Utbildningskontoret initierar kartläggningsperioden genom utskick av blankett för användning på klassnivå och blankett för sammanställning på enhetsnivå. När samtliga enheter registrerar skolfrånvaro i kommunens datasystem kommer utbildningskontoret att hämta uppgifterna direkt ur systemet varvid ingen redovisning från enheterna behöver ske.

16 16 BILAGA 6: Schematisk bild över arbetsgången Skolfrånvaro med oklar anledning Omfattande frånvaro Skolvägran / Håller barnet hemma Mentor / klasslärare Elev / Vårdnadshavare Omfrånvaron ej upphör, anmälan till rektor Omgående anmälan till rektor Rektor Områdeschef EVK (Soc. inbjudan) Soc. ev. anmälan Skolans elevhälsoteam utredning Omfrånvaron ej upphör,anmälan till områdeschef, bilaga 2 Samverkan på alla nivåer Brev till vårdnadshavare, bilaga 3 Omfrånvaron ej upphör,anmälan till barn- och ungdomsnämnden, bilaga 4 Barn- och ungdomsnämnden Områdeschef, programsekreterare utarbetar förslag till beslut Områdeschef föredrar, BuNfattar beslut, beslutet delges. Beslutet ska åtföljas av ett följebrev undertecknat av nämndens ordförande där kommunens och föräldrarnas gemensamma ansvar för att får sin rätt till utbildning klargörs ännu en gång. Vid begäran om vitesföreläggande informeras nämnden om ärendets gång efter en månad för att kunna fatta beslut om verkställighet av vitesföreläggandet hos länsrätten.

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola Riktlinjer 2015-02-25 Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola UN 2015/2084 Fastställda av Barn- och ungdomsnämnden och gällande från

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0 Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: 2015-03-19 Version: 1.0 Inledning I skolan arbetar vi aktivt med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö som stimulerar elever till att vilja lära samt närvara i

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Handlingsplan för att främja närvaro 2 (9) Arbetet med

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN upprättad: 2010-11-22 SOCIALFÖRVALTNINGEN reviderad: 2012-02-22 reviderad: 2013-04-02 reviderad: 2016-02-04 Handlingsplan vid frånvaro Handläggare: Susanne Pettersson

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN16/46 RIKTLINJER Riktlinjer för skolpliktsbevakning Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN16/46 2/7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys och överväganden... 3

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 90/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Elevens namn: Skola: ns namn: Elevens personnummer: Klass:

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Handlingsplan vid skolfrånvaro

Handlingsplan vid skolfrånvaro Kvinnebyskolan 2015-12-11 Handlingsplan vid skolfrånvaro Syftet med handlingsplanen är att personalen i ett tidigt skede ska uppmärksamma tecken på tilltagande frånvaro hos elever och därefter skyndsamt

Läs mer

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden Handlingsplan vid hög frånvaro Elevhälsan, Vara kommun Antagen av bildningsnämnden 2014-05-27 39 Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola ska delta i

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på 1 Giltig frånvaro En elevs frånvaro är giltig om eleven är sjuk eller har ett liknande tillstånd som innebär att eleven inte kan delta i utbildningen i skolan. En elev har också giltig frånvaro när eleven

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun 2014-01-30 1 (5) Kommunförvaltningen Handlingsplan Dnr: UN 2013/372 Ester Alavei Utbildningsspecialist Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun Syftet med handlingsplanen är att skolorna i

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Upprättad 2014-11-25 Innehåll Skolplikt och elevens rätt till utbildning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Begreppsförklaring....

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2015:982 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk För Alléskolan, Nästegårdsskolan, Lagmansgymnasiet och fritidsgårdarna Gäller fr.o.m. 2016-08-01 Antagen av bildningschef 2016-08-01 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Barn som far illa vägledning anmälningsförfarande TANDHYG Inledning Att arbeta inom tandvården innebär att man ibland träffar barn och ungdomar som

Läs mer

Handlingsplan mot frånvaro i grundskolan och i gymnasieskolan

Handlingsplan mot frånvaro i grundskolan och i gymnasieskolan Handlingsplan mot frånvaro i grundskolan och i gymnasieskolan Reviderad maj 2010 i samarbete mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen Ursprungligen framtagen 2007 av kuratorer, skolsköterskor

Läs mer

Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun

Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun Reviderad 2016-09-19 Varför en handlingsplan? Frånvaro från skolan kan vara ett tecken på att

Läs mer

Handlingsplan för ökad skolnärvaro

Handlingsplan för ökad skolnärvaro Handlingsplan för ökad skolnärvaro 2015 04-30 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla kommunens skolor. Vilket bidrar till en ökad likvärdighet

Läs mer

Pajala Centralskola. Vårt arbete med att främja närvaro i skolan

Pajala Centralskola. Vårt arbete med att främja närvaro i skolan Pajala Centralskola Vårt arbete med att främja närvaro i skolan Rutiner för arbete med elever med problematisk skolfrånvaro Tydliga rutiner för uppföljning av frånvaro Närvaron rapporteras varje dag av

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2012-03-28 1 (20) Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan - för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

DE LA GARDIEGYMNASIET. handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk. Antagen av Skolledning 20150901

DE LA GARDIEGYMNASIET. handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk. Antagen av Skolledning 20150901 DE LA GARDIEGYMNASIET handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk Antagen av Skolledning 20150901 handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk bland elever på dlg Kommunfullmäktige i Lidköping har beslutat

Läs mer

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet 2016-04 - 30 HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan Almby skola Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har rätt till utbildning. Kommunen har ansvar att se till att alla hemmahörande

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Fördjupad kartläggning

Fördjupad kartläggning UN/2016:259 Fördjupad kartläggning Instruktioner Inför mötet Informera eleven om att vårdnadshavare kommer att kontaktas för ett nytt möte. Kontakta båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad. Berätta att

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Svenskspråkiga utbildningssektionen 11.6.2013 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG Riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg fastställs av Barn- och ungdomsnämnden, e-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se Beslutad 2011-06-22,

Läs mer

DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO

DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO Bilaga 1 DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO Elev: Klass: 1:a frånvarotillfället - information till vårdnadshavare Datum och ämnen för oanmäld frånvaro: Datum för kontakt med vårdnadshavare: Viktigt att

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorgfamiljedaghem UN 2016/0734

Riktlinje. Riktlinje för godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorgfamiljedaghem UN 2016/0734 Riktlinje 2016-03-15 Riktlinje för godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorgfamiljedaghem UN 2016/0734 Antagen av utbildningsnämnden 2016-03-15 Riktlinjerna beskriver vad som krävs för godkännande

Läs mer

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05.

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. 2009-11-05 PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. Utdrag ur skollagen 2 b kap Förskoleklassen 2 För barn som är bosatta i Sverige

Läs mer

Rutin gällande ogiltig frånvaro

Rutin gällande ogiltig frånvaro Rutin gällande ogiltig frånvaro Fortsatt ogiltig frånvaro Rektor kallar vårdnadshavare och elev till möte på skolan. Samverkande socialsekreterare bjuds in. 7:e ogiltiga frånvarotillfället Klassföreståndare

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA!

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn SVÅR A SE ANSVAR A HANDLA! Helena Hansson, lektor i socialt arbete Socialhögskolan, Lunds universitet samt Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Att vända frånvaro till närvaro Dir. 2015:119 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan,

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08 2013-02-08 LUDVIKA KOMMUN Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan Främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro Hemmasittarprogrammet (HSP) fo r arbetet kring

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24 HANDLINGSPLAN för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Senast uppdaterad 2012-08-24 Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Definition av frånvaro... 3 Åtgärder... 3 Främjande

Läs mer

Arbetsplan för att motverka skolk i Ale kommun

Arbetsplan för att motverka skolk i Ale kommun Arbetsplan för att motverka skolk i Ale kommun Ale kommun har jobbat fram en modell där vi visar vikten av att våra elever medverkar i skolans undervisning. Tanken är att modellen ska vara tydlig och lättförståelig

Läs mer

Riktlinjer. Frånvaro och ledighet

Riktlinjer. Frånvaro och ledighet Riktlinjer Frånvaro och ledighet Skolplikt alla har rätt till utbildning! FN:s barnkonvention fastslår att alla barn ska ha rätt till utbildning. I Sverige gäller skolplikt för alla elever i grundskoleålder

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

von Bahrs skola 2016/2017

von Bahrs skola 2016/2017 von Bahrs skola Elevhälsoplan von Bahrs skola 2016/2017 Uppdaterad 2016-09-26 Elevhälsoplanens syfte Syftet med skolans och fritidshemmets arbete med elevhälsa är att alla skolans elever ska få stöd och

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2016-12-01 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare.

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare. Bakgrund Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt enligt skolverket. Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR 2012 05 30 ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR Inom Umeå gymnasieskolor UGS är vår vision; lärande, utveckling och framtidstro för alla våra elever. Vårt mål är en drogfri skola där ingen

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden för barns och elevers bästa

Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden för barns och elevers bästa UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11-000/4915 SID 1(6) 2011-08-01 Handläggare: Kristina Björkegren Linder Telefon: 08-508 33 890 Till Utbildningsnämnden 2011-08-18 Rapportera,

Läs mer

Handlingsplan. ogiltig frånvaro i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. ogiltig frånvaro i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan ogiltig frånvaro i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2011-09-03 3.0 Ulrika Skoog Rosengård 2011-09-26 av förvaltningsledningen 2 Handlingsplanen

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2011-12-01 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten Inledning Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer