Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e Bruksanvisning Artikelnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266"

Transkript

1 Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e Bruksanvisning Artikelnummer Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning och hantering. Ha detta i åtanke även när du överlåter produkten till tredje part. Spara bruksanvisningen för framtida bruk! INNAN DU ANVÄNDER BATTERILADDAREN SKA DU NOGGRANT LÄSA IGENOM HELA BRUKSANVISNINGEN. FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ ETT SÄKERT STÄLLE EFTERSOM DU KAN BEHÖVA DEN VID ETT SENARE TILLFÄLLE. Vi vill göra alla användare av denna apparat uppmärksamma på att de måste följa säkerhetsoch skötselanvisningarna som ingår i denna bruksanvisning. Läs också varningsmarkeringarna på laddaren, i anvisningarna och på förpackningen. INLEDNING: Vi önskar dig lycka till med ditt köp av denna intelligenta laddningsenhet som möjliggör snabb och tillförlitlig laddning av uppladdningsbara AA och AAA -batterier. Vid laddnings-, urladdnings-, uppfrisknings- och kapacitetstestfunktionerna likväl som vid individuella skärmvisningar för batterifacken är denna laddningsenhet tillförlitlig, användarvänlig och lämpar sig för bruk i hemmet, på kontoret och på resan. VARNING: 1. Laddningsapparaten kan endast användas för uppladdning av uppladdningsbara NiCd- och NiMH- batterier. Använd aldrig laddningsapparaten till andra batterisorter som alkaliska batterier, litiumbatterier, brunstensbatterier eller andra sorter som inte specificerats. 2. Laddningsenheten får endast användas under normala inomhusförhållanden. 3. Följ alltid laddningsinstruktionerna för de uppladdningsbara batterierna. Använd aldrig laddningsström som är högre än vad som rekommenderas. 4. Använd aldrig någon annan strömkabel eller nätdel än de som medföljde vid leveransen. 5. De uppladdningsbara batterierna kan bli heta under laddningen (särskilt då hög laddningsström valts). Användaren ska därför vara försiktigt när batterierna tas ur laddaren. 6. Dra ur laddningsenhetens kontakt när den inte används.

2 EGENSKAPER: Ladda uppladdningsbara batterier med olika ström (200, 500, 700 eller 1000 ma). Laddningsströmmen kan ställas in till upp till 1500 eller 1800 mah när två batterier laddas. Snabbladdning 70 minuter för att ladda upp 2000 mah-batterier Individuell skärmvisning för vart och ett av batterifacken. Det går att ladda både uppladdningsbara AA och AAA -batterier samtidigt. Överhettningsavkänning för att skydda de uppladdningsbara batterierna från överladdning. Minus delta (-dv) spänningsavkänning för automatisk avslutning av laddningsprocessen. Enheten känner av om de uppladdningsbara batterierna är skadade. Urladdningsläge (först urladdning och sedan uppladdning) för att förhindra minneseffekten hos de uppladdningsbara batterierna. Uppfriskning av gamla uppladdningsbara batterier genom laddning/urladdningscykler. Testfunktion för att kontrollera de uppladdningsbara batteriernas kapacitet. Urladdnings- och laddningsfunktionerna kan användas oberoende av varandra och samtidigt i de olika batterifacken. Olika skärmvisningar under laddning/urladdning laddningsströmmen (i ma), förfluten tid (i hh:mm), anslutningsspänningen (i V) och den uppladdade kapaciteten ( i mah eller Ah). LEVERANSENS OMFATTNING: 1. Laddningsenhet 2. Nätdel V-adapter 4. Typ C-batteriadapter (4 stycken) och Typ D-batteriadapter (4 stycken) 5. Bärkasse 6. 4 x AA uppladdningsbara batterier 7. Bruksanvisning FUNKTIONSKNAPPAR: Det finns tre lättmanövrerade funktionsknappar och fyra nummerknappar: Nummer-knappar för batterifacken Tryck ner och släpp upp en av nummer-knapparna för att välja särskilt batterifack för laddningslägen och/eller för att välja visningsfunktion.

3 MODE-knappen (läge) Först måste MODE-knappen tryckas ner och hållas intryckt i ca. 1 sekund. Därefter kan man genom att trycka ner MODE-knappen växla mellan lägena Charge, Discharge, Test och Refresh. För att ändra driftsläge för ett individuellt uppladdningsbart batteri ska man först trycka ner motsvarande nummer-knapp och sedan trycka på MODE-knappen. DISPLAY-knappen (visning) Tryck ner DISPLAY-knappen för att se visningar av laddningsströmmen (i ma), förfluten tid (i hh:mm), anslutningsspänningen (i V) och den laddade kapaciteten (i mah eller Ah) under laddnings- och urladdningsprocessen. För att välja visningsfunktion för det individuella batteriet ska du först trycka ner motsvarande NUMMER-knapp och sedan DISPLAY-knappen. CURRENT-knappen Tryck på CURRENT-knappen (inom 8 sekunder efter att de uppladdningsbara batterierna har satts i) för att bestämma strömstyrkan för de olika laddningsfunktionerna (se också Laddningsläget nedan). 12V ADAPTER Användaren kan också driva laddningsapparaten med hjälp av 12V-adaptern. 1. Förvissa dig om att 12V-adapterns kontakthuvud är kompatibel med 12V-uttaget. 2. Anslut först 12V-adaptern till laddaren. 3. Sätt i adapterns kontakthuvud i 12 V-uttaget. När laddaren försörjs med spänning visas först dess versionsnummer vilket följs av segmentvisning. Användaren kan sedan följa förfaringssättet som beskrivs i Starta uppladdningen av de uppladdningsbara batterierna nedan). LADDNINGSENHETENS FUNKTIONER Du kan välja mellan följande funktioner: a) Uppladdning av uppladdningsbara batterier (CHARGE) När det uppladdningsbara batteriet är fulladdat växlar apparaten automatiskt över till underhållsladdning. b) Urladdning med efterföljande laddning (DISCHARGE) för att minimera minneseffekten. c) Uppfriskning av de uppladdningsbara batterierna (REFRESH) för att återföra batteriet till sin högsta kapacitet genom att ladda och urladda det upprepade gånger till ingen ytterligare kapacitetsökning uppnås. För gamla uppladdningsbara batterier eller för de som inte använts under lång tid, kan uppfriskningen återföra batteriet till dess optimala tillstånd. d) Testa det uppladdningsbara batteriets kapacitet i mah/ah (TEST).

4 LADDNINGSLÄGET Laddningsapparatens grundinställning är 200 ma laddningsström. När bara ett eller två uppladdningsbara batterier ska laddas upp och endast fack 1 och 4 används, kan laddningsströmmen ställas in med CURRENT -knappen på upp till 1500 eller 1800 ma. Då tre eller fyra uppladdningsbara batterier ska laddas upp samtidigt kan laddningsströmmen ställas in på 200, 500, 700 eller 1000 ma. 1. Vid laddning av två batterier i fack 1 & 4 högsta laddningsström: 1800 ma 2. Vid laddning av två batterier i fack 1 & 2 högsta laddningsström: 1000 ma 3. Vid laddning av två batterier i fack 2 & 3 högsta laddningsström: 1000 ma 4. Vid laddning av fyra batterier högsta laddningsström: 1000 ma I tabell 1 anges genomsnittlig laddningstid för olika laddningsström. vald laddningsström anges i ma

5 Observera: Användaren måste alltid följa den rekommenderade högsta laddningsströmmen för de uppladdningsbara batterierna. I allmänhet rekommenderas 200 ma som laddningsström om det inte är nödvändigt med snabbladdning. Detta är ett säkert och optimalt värde för de uppladdningsbara batterierna. Det är nödvändigt att ladda upp och urladda nya uppladdningsbara batterier flera gånger innan bästa möjliga kapacitet uppnås. Användaren rekommenderas att utföra Uppfrisknings -funktionen på de nya uppladdningsbara batterierna för att uppnå optimal batterikapacitet. När nätdelen har anslutits till strömkällan visas först laddarens versionsnummer (t.ex. 29 ). Sedan lyser alla segment upp tillfälligt och null - symbolen visas innan batterierna sätts i. Om skadade batterier har placerats i laddningsenheten visas också null på skärmen. null visas- Inget batteri eller ett skadat batteri har placerats i laddningsenheten. STARTA UPPLADDNINGEN AV DE UPPLADDNINGSBARA BATTERIERNA När ett uppladdningsbart batteri har satts i och nätdelen har anslutits till strömkällan visas batterispänningen (t.ex. 1,39 V ) under 4 sekunder. Sedan visas 200 ma Charge (förinställning: laddning med 200 ma) på skärmen i 4 sekunder. Om inga andra inställningar utförs påbörjas därefter laddningsprocessen med 200 ma. Inom 8 sekunder från att batterierna har satts i kan användaren välja driftsläge genom att trycka ner MODE-knappen. Sedan kan användaren välja laddnings/urladdningsström inom 8 sekunder efter den sista knapptryckningen genom att trycka ner CURRENT-knappen. Observera: MODE-knappen ska först tryckas ner och hållas inne i ca. 1 sekund. Därefter gör nedtryckning av MODE-knappen det möjligt att växla mellan lägena Charge, Discharge, Test, och Refresh. Efter varje knapptryckning har du 8 sekunder på dig att välja ytterligare funktioner. Om ingen ytterligare knapp trycks ner blinkar skärmen en gång för att markera att inställningstiden har avslutats och att laddningen påbörjats. Under laddningsprocessen går det inte att ändra strömstyrkan. Om inget ytterligare knapptryck sker inom 8 sekunder blinkar displayvisningen en gång för att markera att inställningen har bekräftats och att det valda laddningsprogrammet har aktiverats.

6 Under laddningen kan man välja följande visningar med DISPLAY-knappen: laddningsström (i ma), förfluten tid ( i hh:mm), anslutningsspänning (i V) och uppladdad kapacitet (i mah eller Ah) (se tabell 4.). Efter att det uppladdningsbara batteriet har laddats upp fullständigt visas Full på displayen och användaren kan ta ur det vid denna tidpunkt. Om det uppladdningsbara batteriet får ligga kvar i batterifacket börjar underhållsladdningen, vilket är en ström på ca. 5 % av den valda laddningsströmmen och har som funktion att bevara batteriet fulladdat. Observera: Full visas Batteriet är fullständigt uppladdat. Strömmen kan inte ändras när inställningen har bekräftats i det inledande skedet. Detta för att undvika att användaren oavsiktligt ändrar ströminställningarna vid inställningarna för ett annat batterifack. För att ändra den inställda strömstyrkan i efterhand ska de uppladdningsbara batterierna tas ur och sättas in på nytt. Den högsta strömstyrkan begränsas av strömstyrkan för det först isatta uppladdningsbara batteriet. Om t.ex. det första uppladdningsbara batteriet har ställts in för uppladdning med 700 ma, kan det andra, tredje och fjärde uppladdningsbara batteriet endast laddas med 700 ma. Därför rekommenderas användaren att först placera batteriet med den högsta förväntade laddningsströmmen i batterifack 1. För att upphäva laddningsströmmens begränsning ska alla de fyra uppladdningsbara batterierna tas ur laddningsenheten. För att ändra driftsläge under laddningen kan användaren trycka på MODE-knappen (för att ändra inställning för alla batterifack) eller på en av nummer-knapparna (för att ändra inställningen för ett särskilt batterifack). 8 sekunder efter den senaste knapptryckningen blinkar skärmen en gång för att markera att inställningstiden har förflutit och att den valda laddningsprocessen påbörjas. Om överhettning skulle inträffa (över ca. 53 º C, vanligtvis utlöst av för hög inställning av laddningsströmmen), avstannas laddningen omedelbart och skärmen visar 000 ma. Laddningsprocessen återupptas först när de uppladdningsbara batteriernas temperatur sjunker till en säker nivå. Om överhettningen fortsätter måste de uppladdningsbara batterierna tas ur för att svalna och sedan laddas med en lägre strömstyrka. Batteriet är överhettat och laddningen avstannas automatiskt. 000 ma visas. För nya uppladdningsbara batterier, som troligtvis lagrats under en längre tid, rekommenderas laddning med ström på 200 ma.

7 URLADDNINGSLÄGET I urladdningsläget urladdas först de uppladdningsbara batterierna varefter de laddas upp. Därigenom förhindras minneseffekten. Genom att trycka på MODE-knappen kan man inom 8 sekunder efter att de uppladdningsbara batterierna har satts i välja urladdningsläget (Discharge). (MODE-knappen ska först tryckas och hållas inne i ca. 1 sekund. Ytterligare knapptryck på MODE-knappen gör det möjligt att växla mellan lägena Charge, Discharge, Test och Refresh ). Användaren kan också välja olika urladdningsström genom att trycka på CURRENT-knappen (se tabell 2.) inom 8 sekunder efter att batterierna satts i. (När ingen ytterligare knapp trycks ner, blinkar skärmvisningen en gång för att markera att inställningen avslutats och efter detta går det inte att ändra strömstyrkan). Observera: Urladdningsströmmens stryka är alltid inställd till hälften av den efterföljande laddningsströmmen, vars övre gräns är på 1000 mah (se tabell 2). Därför rekommenderas användaren att inte välja för hög urladdningsström. Tabell 2. Urladdningsström Vald urladdningsström 100 ma 250 ma 350 ma 500 ma Efterföljande laddningsström 200 ma 500 ma 700 ma 1000 ma När de uppladdningsbara batterierna fullständigt har laddats upp visas Full. Om användaren trycker på DISPLAY-knappen vid denna tidpunkt visas charge -ikonen istället för discharge -ikonen. UPPFRISKNINGS-LÄGET Gamla uppladdningsbara batterier och sådana som inte använts på länge behöver genomgå uppfriskningsprocessen, vilken ger de uppladdningsbara batterierna optimal kapacitet. Om MODE-knappen trycks ner inom 8 sekunder efter att de uppladdningsbara batterierna har satts i kan uppfrisknings-läget väljas. Uppfrisknings-läget börjar med urladdning av de uppladdningsbara batterierna och sedan sker en uppladdning av dem. Upprepade uppladdnings- och urladdningscykler pågår tills ingen ytterligare ökning av den uppmätta kapaciteten känns av.

8 Observera: Genom att trycka på MODE-knappen kan man inom 8 sekunder efter att de uppladdningsbara batterierna har satts i välja Uppfriskningsläget (Refresh). (MODE-knappen ska först tryckas ner och hållas inne ca. 1 sekund. Ytterligare knapptryck på MODE-knappen gör det möjligt att växla mellan lägena Charge, Discharge, Test och Refresh ). Användaren kan också välja olika urladdningsström genom att trycka på CURRENT-knappen (Se Observera under urladdningsläget och tabell 2.) inom 8 sekunder efter att batterierna satts i. (När ingen ytterligare knapp trycks ner, blinkar skärmen en gång för att markera att inställningen avslutats och efter detta går det inte att ändra strömstyrkan). Det kan ta flera dagar innan uppfriskningsprocessen avslutas beroende på vilken urladdningsström som valts. Den högsta uppfriskningsströmmen är 1000 ma och påverkas inte av antal isatta batterier. TESTLÄGET I Testläget laddas de uppladdningsbara batterierna fullständigt upp och därefter urladdas de för att deras kapacitet ska fastställas. Slutligen laddas batterierna upp igen och kapaciteten (i mah eller Ah) fastställs och visas efter att urladdningen avslutats. När MODE-knappen trycks ner kan testläget väljas inom 8 sekunder efter att de uppladdningsbara batterierna har satts i. (MODE-knappen ska först tryckas ner och hållas inne i ca. 1 sekund. Ytterligare knapptryck på MODE-knappen gör det möjligt att växla mellan lägena Charge, Discharge, Test och Refresh ). Observera: Efter att Test-läget har valts kan användaren välja olika laddningsström i Test-läget genom att trycka på CURRENT-knappen inom 8 sekunder efter att batterierna har satts i. Den efterföljande urladdningsströmmens styrka är hälften av den valda laddningsströmmen (se tabell 3). Tabell 3. Ström i TEST-läget Vald laddningsström 200 ma 500 ma 700 ma 1000 ma Efterföljande urladdningsström 100 ma 250 ma 350 ma 500 ma

9 Den högsta laddningsströmmen är 1000 ma och påverkas inte av antalet uppladdningsbara batterier som har satts i. Efter att test-läget har avslutats växlar skärmen mellan Full -symbolen och batterikapaciteten (i mah eller Ah) automatiskt i 3-sekundersintervaller tills de uppladdningsbara batterierna avlägsnas. Användaren kan växla till andra visningar genom att trycka på DISPLAY-knappen. Om strömförsörjningen avbryts när apparaten befinner sig i laddningsläget ställs apparaten automatiskt in på Charge (laddning) med 200 ma. Detta sker oberoende av vilken laddningsfunktion (Charge, Discharge, Refresh eller Test) som valts. UNDERHÅLLSLADDNING Efter att batterierna har laddats upp (oavsett vilken funktion som används) avger laddaren lite ström för att batterierna ska bevaras i fulladdat tillstånd. Denna funktion sätts automatiskt igång när fulladdade batterier får ligga kvar i apparaten. På skärmen visas Full. VISNINGSLÄGEN Under de olika laddningsfunktionerna går det att välja mellan olika visningslägen som ger information om batteriernas tillstånd (se tabell 4 till 7 nedan). Tabell 4. Olika visningar under laddningen (Charge-funktionen) Tillstånd i Chargeläget Olika visningar (ändras med DISPLAY-knappen) Spänning (V) Ström (ma) * Tid (hh:mm) Kapacitet (mah/ah) Under laddningen Aktuell Laddningsström Förfluten Uppladdad Laddningsprocessen batterispänning Underhålls- laddningstid kapacitet avslutad laddningsström

10 Tabell 5. Olika visningar under urladdningen (Discharge-funktionen) Tillstånd i Olika visningar (ändras med DISPLAY-knappen) Discharge-läget Spänning (V) Ström (ma) * Tid (hh:mm) Kapacitet (mah/ah) Under urladdningen Aktuell Urladdningsström Förfluten Kapacitet under batterispänning urladdningstid urladdningen Under laddningen Laddningsström Förfluten Uppladdad Laddningsprocessen avslutad Underhållsladdningsström laddningstid kapacitet Tabell 6. Olika visningar under uppfriskningen (Refresh-funktionen) Tillstånd i Olika visningar (ändras med DISPLAY-knappen) Refresh-läget Spänning (V) Ström (ma) * Tid (hh:mm) Kapacitet (mah/ah) Under urladdningen Aktuell batterispänning Urladdningsström Förfluten urladdningstid Kapacitet under Under laddningen Laddningsprocessen avslutad Aktuell batterispänning Aktuell batterispänning Laddningsström Underhållsladdningsström Förfluten laddningstid Förfluten tid vid underhållsladdningen urladdningen Kapacitet fastställd under senaste urladdningen Högsta batterikapacitet som fastställts under urladdningen Tabell 7. Olika visningar under Testläget (Test-funktionen) Tillstånd i Testläget Olika visningar (ändras med DISPLAY-knappen) Spänning (V) Ström (ma) * Tid (hh:mm) Kapacitet (mah/ah) Under laddningen Laddningsström Förfluten --- mah laddningstid Under urladdningen Urladdningsström Förfluten --- mah Aktuell urladdningstid Under den andra batterispänning Laddningsström laddningen Laddningsprocessen avslutad Underhållsladdningsström Förfluten laddningstid vid andra laddningen Förfluten tid vid underhållsladdningen Batterikapaciteten som fastställts under urladdningen Batterikapaciteten som fastställts under urladdningen * Om laddningsprocessen håller på längre än 20 timmar, börjar tidsvisningen om från 00:00 (t.ex. visas 1:45 när batteriet laddats 21 timmar och 45 minuter).

11 Om strömförsörjningen avbryts eller avslutas när apparaten befinner sig i laddningsläget, ställs driftläget automatiskt in på Charge (laddning) med 200 ma. Detta sker oavsett vilket driftsläge (Charge, Discharge, Refresh eller Test) som användaren tidigare har valt. ADAPTERNA FÖR BATTERIER AV TYP C OCH D (TILLBEHÖR) Med hjälp av adaptern kan apparater som kräver Typ C och D-batterier drivas med AAbatterier. 1. Sätt i ett uppladdningsbart AA-batteri i adaptern enligt bilden nedan. A) AA-batteriet i en Typ C-adapter B) AA-batteriet i en Typ D-adapter (man måste först lägga batteriet i Typ C-adaptern och sedan i Typ D-adaptern). 2. Försäkra dig om att de uppladdningsbara batterierna sätts i med polerna åt rätt håll och att hopmonteringen av adaptern är korrekt. Observera: Adaptern ska inte användas mer när den uppvisar sprickor eller skador eller då oönskad lukt kommer från den. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL: Extrema temperaturer och vibrationer ska undvikas eftersom dessa kan skada enheten. Vid rengöring av displayen och höljet ska endast en mjuk och fuktig trasas användas. Metalldelarna får inte blötas ner. Använd inga rengöringsmedel eller skurmedel eftersom de kan repa skärmen och höljet. Spill inte vatten på laddningsenheten. Försök inte att reparera apparaten. Lämna in den till inköpsstället för reparation av en kvalificerad tekniker. Att öppna och göra reparationsförsök medför att garantin blir ogiltig. Utsätt inte enheten för extrema eller plötsliga temperaturväxlingar för detta kan skada enhetens elektriska delar. TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Ingångsspänning för AC/DC-adaptern: Område för laddningsströmmen: Högsta laddningskapacitet (de uppladdningsbara batteriernas kapacitet): Laddningsenhetens mått (L x H x B): VAC 200 ma 1800 ma 3000mAh 75 x 129 x 37,2 mm

12 FRÅNSÄGANDE AV ANSVAR: Tillverkaren och leverantören har ingen ansvarskyldighet för felaktig eller olämplig användning eller de konsekvenser som kan bli följden av detta. Garantin blir ogiltig om reparationer eller förändringar av produkten utförs av någon annan än leverantören. Denna produkt får endast användas av personer som har läst och förstått denna bruksanvisning. Apparatens specifikationer kan ändras utan föregående förvarning. Apparaten är ingen leksak. Förvara den utom räckhåll för barn. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas utan tillverkarens skriftliga godkännande. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: Använd endast de batterier som anges i bruksanvisningen d.v.s uppladdningsbara NiCdeller NiMH-batterier! Apparaten får endast användas inomhus och får inte utsättas för fukt. Dessutom ska den skyddas mot vatten, regn och snö. Använd inga andra tillbehör än de som medföljde vid leveransen. Det är särskilt viktigt att inte använda någon annan adapter eller strömkabel än dem som medföljde vid leveransen. Dra ur kontakten när du inte använder apparaten. Använd inte laddaren om den har slagits emot något eller om den har skadats på något sätt. Använd inte laddaren för andra ändamål än de som beskrivs i bruksanvisningen. Öppna eller demontera inte laddaren, för det finns risk för elektrisk chock eller att apparaten fattar eld.

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 TIMMARS KOMPAKT LADDARE FÖR AA/ AAA MED LCD-DISPLAY

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 TIMMARS KOMPAKT LADDARE FÖR AA/ AAA MED LCD-DISPLAY BRUKSANVISNING SVENSKA HQ-CHARGER71 HQ 2-3 TIMMARS KOMPAKT LADDARE FÖR AA/ AAA MED LCD-DISPLAY LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN DU LADDAR Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noga. Den innehåller viktiga användarinstruktioner.

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

100 % återanvändbart papper. Blekt utan klorin

100 % återanvändbart papper. Blekt utan klorin 100 % återanvändbart papper. Blekt utan klorin Dessa användarinstruktioner är utgivna av Voltcraft, 92242 Hirschau, Tel: 0180/586 582 723 8. Alla rättigheter, inklusive översättning, är reserverade. Ingen

Läs mer

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Batteriladdningsstation Charge Manager 2020 Bruksanvisning Artikelnummer 512080

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Batteriladdningsstation Charge Manager 2020 Bruksanvisning Artikelnummer 512080 Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Batteriladdningsstation Charge Manager 2020 Bruksanvisning Artikelnummer 512080 Tryck Bruksanvisningen har publicerats av Voltcraft Ingen reproducering (inklusive

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning.

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. ANVÄNDARINSTRUKTIONER Universell batteriladdare 150 1500 ma 900011 CE Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. Varning! Viktiga

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...70 1.1 Styrreglage... 70 1.2 Batteri och laddare... 71 2 Styrreglage...72 2.1 Styrreglagets funktioner... 72 2.2 Ledhjälp och boost-funktion...

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

Bruksanvisning. Batteriladdare 12 V Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Batteriladdare 12 V Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Batteriladdare 12 V Art.: 90 37 777 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 B R U K S A N V I S N I N G Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 1 Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Hårtrimmern är avsedd för klippning och

Läs mer

Street Savage. MSD0388 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅ 6 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten

Street Savage. MSD0388 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅ 6 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ÅLDER FRÅ 6 ÅR Street Savage MSD0388 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Mikroprocessorstyrd Batteritestare

Mikroprocessorstyrd Batteritestare Bruksanvisning Mikroprocessorstyrd Batteritestare 12V 0.3A-25A 24V 0.3A 25A Svensk Version Introduktion: Med denna mikroprocessorkontrollerade kapacitetstestare kan man mäta upp batteriers kapacitet. Stoppspänning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Produkt Information Laddare & Batterier

Produkt Information Laddare & Batterier Produkt Information Laddare & Batterier GKL 221 GKL 112 GEV192 GEB 221 GEB 211 GEB 90 GEB 171 GEB 77 GDC221 GEB 111 GEB 187 GEB 121 GEB 70 Innehållsförteckning 1. Laddare Sid. 1.1 Laddningsteknologi 2

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...89 2 Skärm och styrreglage... 91 2.1 Styrreglagets funktioner... 91 2.2 Funktionsskärm... 93 2.3 Gasreglage... 96 3 Batteri och laddare...97

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Laddning av batterier

Laddning av batterier Laddning av batterier Celltech AB 2012-11-20 Laddning av de olika batterityperna görs enklast och säkrast med de laddare som normalt följer med den utrustning som innehåller batterierna. Ibland kanske

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Förnybar energi. Komma igång med LEGO Energimätare

Förnybar energi. Komma igång med LEGO Energimätare Förnybar energi Komma igång med LEGO Energimätare registradas de LEGO Group. 2010 LEGO Group. 1 Innehållsförteckning 1. Energimätare översikt... 3 2. Ansluta energilagret... 3 3. Ladda och ladda ut energimätaren...

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

JUMPSTARTER MED LED-LJUS

JUMPSTARTER MED LED-LJUS JUMPSTARTER MED LED-LJUS LADDA OMEDELBART EFTER KÖP I MINST 36 TIMMAR OCH EN GÅNG VARTREDJE MÅNAD Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Power Pods. Garanti & Support. Teknisk Support

Power Pods. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Power Pods eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

Användarbok. Briv Balance Scooter

Användarbok. Briv Balance Scooter Användarbok Briv Balance Scooter Tack för att du valde Smart Balance Scooter från BRIV! Innan du åker på din Smart Balance Scooter första gången, läs noga igenom hela användarhandboken! Kom ihåg att, varje

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 ANV206 Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 OBS! LÄS INSTRUKTIONSBOKEN OCH SÄKERHETSMANUALEN INNAN DU ANVÄNDER DIN BATTERILADDARE. Laddning av syrabatterier och GEL-batterier batteriladdaren

Läs mer

BATTMAN III Amperetimräknare

BATTMAN III Amperetimräknare BATTMAN III Amperetimräknare Artnr BA 1224 AHR/W SVENSKA Digitalt kontrollinstrument som mäter: Uttagen respektive återförd kapacitet -Ah Laddningsström -A Urladdningsström -A Batterispänning -V Vi tackar

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden Digital blodtrycksmätare SC 7012 -för mätning kring handleden Bruksanvisning Artikelnummer: 840153 Inledning Tack för att du valde blodtrycksmätaren SC 7012 från Scala. För att kunna använda alla funktioner

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

CTEK XS 800 Batteriladdare

CTEK XS 800 Batteriladdare CTEK XS 800 Batteriladdare För blysyra batterier Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Garantin upphör att gälla om skador har tillkommit som resultat av att bruksanvisningen inte har följts! Vi tar inget ansvar för följdskador!

Garantin upphör att gälla om skador har tillkommit som resultat av att bruksanvisningen inte har följts! Vi tar inget ansvar för följdskador! Bruksanvisning Djupmätare med ekolod Användning Djupmätaren med ekolod används för att mäta vattendjup från 0.8 m till 36 m. Vattnets djup eller föremål under vattnet kan bestämmas genom långtidsmätningar

Läs mer

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL DENVER CR-918BLACK SWEDISH 14 15 FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. /FININSTÄLLNING - 2. TIDSINSTÄLLNING MIN./MINNE+ 3. SNOOZE/VILA 4. PÅ / AV 5. /FININSTÄLLNING+ 6. VOLYM NED - /ALARM 1 PÅ/AV INST. 7. VOLYM NED

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

ONYX Batteriladdare. För blysyra batterier 14 225Ah. Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier.

ONYX Batteriladdare. För blysyra batterier 14 225Ah. Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. ONYX Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Stoppur. Uppladdningsbar. Garanti & Support. Teknisk support

Stoppur. Uppladdningsbar. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Rechargeable Stopwatches vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Förklaring: Stickkontakten måste anslutas för att lamporna ska tändas.

Förklaring: Stickkontakten måste anslutas för att lamporna ska tändas. XC 800 Ingen lampa tänds när laddaren ansluts enbart till batteriet Förklaring: Laddaren måste även kopplas mot ett batteri för att lamporna ska tändas. Ingen lampa tänds när laddaren ansluts till vägguttaget

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer