Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr får härmed avge. Årsredovisning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr får härmed avge Årsredovisning 2010 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan (0) Göteborg Telefax Internet + 46 (0)

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Allmänt om verksamheten... 3 Viktiga händelser Sammarbetspartners... 3 Placeringsverksamheten... 4 Fonder... 5 Produkter/ Medlemmar... 7 Organisation... 9 Information om risker och osäkerhetsfaktorer... 9 Riskhantering Förväntad framtida utveckling Förslag till vinstdisposition Flerårsöversikt Resultaträkning Resultat analys Balansräkning Redogörelse för förändringar av eget kapital Kassaflödesanalys Noter med redovisningsprinciper till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Not 2 Upplysningar om risker Not 3 Premieinkomster Not 4 Kapitalavkastning, intäkter Not 5 Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar Not 6 Driftskostnader Not 7 Kapitalavkastning, kostnader Not 8 Skatt Not 9 Klassificering av finansiella tillgångar Not 10 Immateriella tillgångar Not 11 Värderingsmetoder för marknadsvärderade finansiella tillgångar Not 12 Fondförsäkringstillgångar Not 13 Fondförsäkringsåtaganden Not 14 Personalkostnader Not 15 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ledning/Styrelse Revisor Underskrifter

3 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten VFF Fondförsäkring AB (VFO), orgnr bildades 2007 medan verksamheten startade i maj Bolaget är ett helägt dotterbolag till Volvoresultats Försäkringsförening (VFF), org.nr Bolaget har sitt säte i Göteborg. Koncernredovisningen görs i moderbolaget. Viktiga händelser 2010 Per den 31 december 2010 uppgick det totala värdet på de fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risk till 50,2 miljoner kronor (23,5). Det är en ökning med dryga 114% från föregående år. Samtliga tillgångar är placerade i någon av de fem uppsatta fonderna. De allra flesta 41% har valt att sätta sin försäkring i KOMBI Aktiefond Sverige. Endast 7% väljer någon av räntefonderna KOMBI Obligationsfond eller KOMBI Penningmarknadsfond. Antalet försäkringar ökade med 646 st till 2625 st vid årets slut. 198 försäkringar har tillkommit via flytt från VFF. Sammarbetspartners VFO har valt att samarbeta med Carlson fonder när det gäller utbud och sammansättning av fondutbudet. Carlson fondet är ett helägt dotterbolag till DnBNOR. Försäkringsrörelsen Premieinbetalningar Premieinflödet 2010 ökade med 22% dels som ett resultat av utskiftningarna i stiftelsen Volvoresultat men även genom att många gjorde ett aktivt val att placera sin premie till Volvo Företagspension i fondförsäkring. Totalt betalades tkr (18 970) in och av dessa var tkr interna flyttar från VFF. Pensionsutbetalningar Pensionsutbetalningarna från VFO är små och under 2010 betalades 118 tkr ut som pension. 6 personer har flyttat sitt kapital externt till ett annat försäkringsbolag med ett kapital på 508 tkr och 24 tkr flyttades till VFF pga dödsfall. Totala värdet på fondförsäkringstillgångar där försäkringstagaren bär placeringsrisk. Pga av ökningen av premieinflödet och en positiv utveckling av andelsvärdet så har värdet på de placeringstillgångar som fanns per 31 december 2010 ökat till tkr (23 480) samma belopp som de försäkringstekniska avsättningarna för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisk. 3

4 Fondinnehaven för vilka försäkringstagarna bär risk var placerad enligt följande: Belopp i kr Nav kurs Andelar Marknadsvärde Anskaffningsvärde KOMBI Aktiefond Sverige 135, , KOMBI Aktiefond Utland 94, , KOMBI Blandfond 105, , KOMBI Obligationsfond 11, , KOMBI Penningmarknadsfond 25, , Summa , Placeringsverksamheten Handelslagret - placeringstillgångar för vilket bolaget står risk Bolagets tillgångar, aktiekapitalet samt övriga medel, var under 2010 placerade i samma fonder som erbjöds försäkringstagarna. Handelslagret säljer och köper andelar mot Carlson Fonder och reglerar köp och sälj av andelar mot försäkringstagarna. Handelslagrets funktion är dels att vara en buffert och utjämningsstation för de affärer som initieras av kunderna dels att vara en del av förvaltningen av bolagets egna kapital. Placeringarna kan ske taktiskt med avseende på att utnyttja flöden av premier och pensionsutbetalningar men även strategiskt såsom en del av den långsiktiga placeringen av delar av det egna kapitalet. Styrelsen beslutar löpande om ramar för placering av medel mellan handelslagret och övriga placeringar.placeringar skall ske så att önskemål om god avkastning till stöd för verksamheten balanseras mot den riskminimering som det egna kapitalets buffertfunktion kräver. Minst 50 % av de 50 mkr som tillfördes vid start ska investeras i räntebärande värdepapper och relaterade instrument. Kapitalet fördelas mellan KOMBI Obligationsfond och KOMBI Penningmarknadsfond. Tillåtna placeringar i räntebärande värdepapper och realaterade instrument omfattar värdepapper som är emitterade av: svenska staten (eller garanterade av svenska staten) utländska stater Företag, kommuner och landsting med säte inom EES svenska banker, kredit- och bostadsinstitut utländska banker, kredit- och bostadsinstitut Medel därutöver, d v s det lägre belopp än 50 % av startbeloppet som kan bli följden av kursfall eller förluster alternativt det högre belopp som kan bli följden av kursuppgång eller rörelsevinster, får placeras i aktietillgångar eller därmed jämförliga, marknadsnoterade papper. Innehavet i Handelslagret per 31 december Nav Belopp i kr kurs Andelar Marknadsvärde Anskaffningsvärde KOMBI Aktiefond Sverige 135, , KOMBI Aktiefond Utland 94, , KOMBI Blandfond 105, , KOMBI Obligationsfond 11, , KOMBI Penningmarknadsfond 25, Summa ,

5 Resultatet VFOs resultat efter skatt uppgick till -1,7 miljoner kronor för räkenskapsåret Resultatet är fritt från poster som berör försäkringsrörelsen. Alla premier och utbetalningar av försäkringar går direkt över den försäkringstekniska skulden för vilka livförsäkringstagarna bär risken. Fonder VFO vill erbjuda ett attraktivt fondval som är enkelt, prisvärt och unikt för de anställda inom Volvokoncernen eller Volvo Personvagnarkoncernen. Fonderna är uppsatta hos Carlson Fonder. KOMBI Obligationsfond och KOMBI Penningmarknadsfond är från Carlson Fonders egna fondutbud medan de övriga KOMBIfonderna är unika för VFO. Aktie och blandfonden är fond-i-fond lösningar där VFOs placeringsråd beslutar och upphandlar underfonderna. Blandfonden är en sammansättning av KOMBI Aktiefond Sverige, KOMBI Aktiefond Utlandet och räntefonderna. Avkastningen i fonderna för 2010 var totalt 9,3% för den totala portföljen. Bäst avkastade KOMBI aktiefonder Sverige med 27,1%. Av KOMBI fonderna var det endast KOMBI blandfond som inte slog sitt index. KOMBI Aktiefond Sverige placerar huvudsakligen i andra svenska aktiefonder med olika inriktningar och strategier. Fonden förvaltas aktivt och får även placera direkt i aktier. Innahavet i KOMBI Aktiefond Sverige per 31 december 2010: 0,76% 14,45% 19,40% 32,13% Aktiefond 33,25% Lannebo Småbolag Swedbank Robur Sverige MEGA Carlson Sverige Koncis Enter Select Pro Likvida medel KOMBI Aktiefond Utland placerar huvudsakligen i andra utländska aktiefonder med olika inriktningar och strategier. Fonden får placera över hela världen och får även placera direkt i aktier. 5

6 Innehavet var i KOMBI Aktiefond Utland per 31 december 2010: 1,10% 14,57% 23,03% 25,27% Utlandsfond 36,02% Skagen Global SEK Carlson Utlandsfond Handelsbanken Global Index Etisk B1 Simplicity Asien Likvida medel KOMBI Blandfond placerar huvudsakligen i de övriga KOMBI-fonderna. VFOs placeringsråd har beslutat om allokeringen i blandfonden. Fonden placerar lägst 20% och högst 80% i aktier. Blandfonden är defaultval för de försäkringstagare som inte gör ett aktivt val. Innehavet i KOMBI Blandfonden per 31 december 2010 följande: Blandfond 16,42% 0,96% KOMBI Aktiefond Sverige 26,91% KOMBI Aktiefond Utland 31,26% 24,46% Carlson SEK Short Bond A Sw edbank Robur Obligationsfond MEGA Likvida medel KOMBI Obligationsfond Förvaltas av Carlson Fonder och placerar i svenska obligationer med hög kreditvärdighet utgivna i SEK. KOMBI Penningmarknadsfond - Förvaltas av Carlson Fonder och placerar i svenska räntepapper med hög kreditvärdighet och med en maximal genomsnittlig löptid på ett år. 6

7 Fondernas avkastning Navkurserna har utvecklas enligt följande under 2010: Aktiefond Sverige Aktiefond Utland Blandfond Obligationsfonden Penningmarknad 20 0 Produkter/ Medlemmar Verksamheten består av 2 produkter/avdelningar. En privat pensionsförsäkring, PLUS pension, och en tjänstepensionsförsäkring, Volvo Företagspension. PLUSpension PLUSpension är en privat pensionsförsäkring dit medlemmarna själva betalar in premier. Möjlighet finns också att avsätta sin vinstandel från Stiftelsen Volvoresultat som premieinbetalning. Berättigade till inträde är anställd i Volvo Personvagnarkoncernen eller AB Volvokoncernen samt maka/make/sambo till medlem. Nedan följer information om PLUSpension. Belopp i tkr Betalningsflöden Inbetalda premier Autogiro Vinstandelar Bankgiro Flytt från VFF Utbetalningar Pensioner Flytt till VFF Externflytt, restitution Avgifter Avgifts uttag ur försäkringar Skatteuttag ur försäkringar 86 7 Utdelning

8 Medlemsstatistik Antal medlemmar 1 jan Nytillkomna medlemmar Avgående medlemmar Antal medlemmar 31 dec Volvo Företagspension Volvo Företagspension är en tjänstepensionsförsäkring i enlighet med ett lokalt kollektivavtal inom de båda koncernerna. Den ordinarie premien är ett fast månadsbelopp som erläggs en gång per år från företagen. Utöver ordinarie premier kan även avsättning från tidbank göras till Volvo Företagspension samt tjänsteårsgratifikationer från Volvo Personvagnarkoncernen. Nedan följer information om Företagspension. Belopp i tkr Betalningsflöden Inbetalda premier Ordinarie premier Tjänsteår Tidbanker Flytt från VFF Utbetalningar Pensioner -1 - Avgifter Avgiftsuttag ur försäkringar 15 2 Skatteuttag ur försäkringar 23 2 Utdelning Medlemsstatistik Antal medlemmar 1 jan Nytillkomna medlemmar Avgående medlemmar - - Antal medlemmar 31 dec Totalt antal medlemmar och försäkringar Medlemmar Försäkringar Medlemmar Försäkringar PLUSPension Volvo Företagspension

9 Vinstdelning VFO är ett vinstutdelande bolag där överskottet tillfaller moderbolaget. Dock finns en klausul att om oskäliga vinster uppstår ska dessa tillfalla försäkringstagarna i VFO i form av återbäring. Utdelningspolitiken lyder enligt följande: - Summan av STIBOR 12 månader fastställd per den första bankdagen i det räkenskapsår till vilket vinstutdelningen hänför sig och en marginal om tre procentenheter beräknat på det genomsnittliga aktiekapitalet under nämnda räkenskapsår, och - Den årliga ökningen (i procentenheter) av index (OMX Stockholm 30 (OMXS30-P1) på Nordiska Börsen under det räkenskapsår till vilket vinstutdelningen hänför sig multiplicerat med det genomsnittliga aktiekapitalet för bolaget under nämnda räkenskapsår. Om sedan vinstmedel återstår sedan reserveringar har skett och sedan utdelning meddelats inom givna ramar får styrelsen tillföra försäkringarna ett tillägg/återbäring, som omfattar max hälften av det tillgängliga utrymmet. Resten balanseras till nästa räkenskapsår. För 2010 finns inget utrymme för vinsttilldelning till moderbolaget. Organisation Under 2010 var VD och viss del av personalen inom ekonomi och handläggning tillika anställda i VFO och VFF efter en viss fastställd procentsats. Samkostnader som finns med VFF fördelas mellan bolagen. Koncernen är registerad som momsgrupp och behöver därmed inte påföra moms på fakturering mellan bolagen. Avtal som reglerar samkostnader m.m finns mellan bolaget. Förutom tillika anställda personer finns avtal med aktuarie, revisorer, internrevisorer och jurist. Inga rörliga ersättningar eller försäljningsprovisioner förekommer inom försäkringsgruppen. Det finns även fastställda policies som täcker intressekonfliker, penningtvätt m.m. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Ett försäkringsbolag står inför olika risker såväl inre, i den egna organisationen, såsom yttre, vad som händer i omvärlden. Båda kan vara svåra att förutse men vetskapen om dess existens är av yttersta vikt. I fondförsäkring bär försäkringstagarna placeringsrisk, vilket medför att avtalen har en låg risk för VFO samt att försäkringsrisken är låg. Sammanslaget ska riskerna göra att bolaget på alla plan kan garantera sina åtaganden mot försäkringstagarna. Försäkringstagaren gör ett aktivt val av sin egen riskprofil genom sitt val av fonder. Försäkringstagarnas val påverkar risken i de placeringstillgångar för vilka de bär risk.vidare om risker finns att läsa i not 2. VFO bär risk för de placeringstillgångar som avser investerat eget kapital. Tillgångarna placeras i enlighet med de fastställda placeringsriktlinjerna. Dessa tillgångar används för att beräkna VFOs solvens och får inte underskrida garantikapitalet som för 2010 var på 3,5 miljoner EURO motsvarande tkr. Per 31 december 2010 hade VFO en skuldtäckning på 117% av garantikapitalet. 9

10 Riskhantering VFOs styrelse är ytterst ansvarig för att bolaget har en väl fungerade riskorganisation. Till sin hjälp finns riskpolicies samt intern oberoende granskning. VFO följer löpande upp riskerna och utvärderar dem tillsammans med moderbolaget. Samma riskorganisation som finns i moderbolaget finns i VFO. Övriga upplysningar om risker se not2. Förväntad framtida utveckling VFF och VFO kommer under våren att påbörja arbetet med Solvence II. I dagsläget är det inte helt klart om tjänstepensionsinstitut kommer att falla under detta regelverk. VFF har dock en stor del av kapitalet i privat pensionsförsäkring vilket troligen leder till att VFF hamnar under Solvence II. Därför kommer ett arbete med att kartlägga hur detta påverkar VFF påbörjas under våren och sommaren Den nya Försäkringsrörelselagen som träder i kraft den 1 april 2011 öppnar för att försäkringsföreningar kan driva fondförsäkringsverksamheten vilket innebär att VFF och VFO kan slås ihop. VFF utreder förnärvarande vad en sammanslagning mellan VFF och VFO skulle innebära och har för avsikt att gå in med ny koncessionsansökan till Finansinspektionen under hösten Ett projekt pågår med att dokumentera och säkerställa samtliga processer och rutiner i ett nytt verksamhetssystem, 2conciliate, inom både VFF och VFO.Verktyget ska fungera som ett stöd för såväl nyanställd som befintlig personal och kommer samtidigt vara ett viktigt instrument för att kunna identifiera och kvalitetssäkra de risker som finns inom en organisation Under början av året introduceras också en ny fond i fondtorget KOMBI Tillväxtmarknader. Det är en fond som investerar i börsnoterade aktier på de stora tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina - de så kallade BRIC-länderna. Allokeringen kommer att hanteras av Carlsons investeringsteam och den förvaltas aktivt. Förvaltningen sker med etisk hänsyn. Fonden kommer vara den fond i VFOs fondutbud som kommer ha störst riskprofil. Fonden kommer även innehålla en valutarisk mot den svenska kronan. I april 2011 kommer KOMBI Blandfond att fusioneras med fonden Carlson Förmögenhetsförvaltning. Detta görs i syfte att få en effektivare förvaltning och samtidigt möjlighet till att erbjuda en bredare fond. Ytterligare tillgångsslag kommer att införas och en aktivare fördelning på de olika tillgångsslagen. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Årets resultat Summa tkr tkr tkr Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten i VFF Fondförsäkring AB balanseras i ny räkning. 10

11 Flerårsöversikt Då verksamheten i företaget startade under 2008 finns ännu ingen femårsöversikt. Belopp i tkr Resultat Premieinkomst Kapitalavkastning, netto Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringtillgångar Försäkringstekniska avsättningar Konsolideringskapital Kapitalbas Erfoderlig solvensmarginal Solvenskvot 4 1,22 1,26 1,31 Nyckeltal, % Förvaltningskostnadprocent 4,68% 7,96% 2,48% Total avkastning 9,30% 18,00% -8,10% Direkt avkastning 0,68% 0,79% 3,10% Total avkastningen är på hela portföljen dvs innehavet både för bolaget och försäkringstagarna. 1 Konsolideringskapital = eget kapital 2 Kapitalbas = egetkapital immateriella tillgångar 3 Erfoderlig solvensmarginal = garantikapitalet 4 Solvenskvot = kapitalbas/solvensmarginal 11

12 Finansiella rapporter Resultaträkning Belopp i tkr Not Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär risk Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risk Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk - Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Övriga intäkter 109 Orealiserade förluster på placeringstillgångar Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner - - Resultat före skatt Årets inkomstskatt Årets avkastningsskatt Tidigare årsskatt -4 - Årets resultat Åretsresultat sammanfaller med årets totalresultat. 12

13 Resultat analys Belopp i tkr Fondförsäkring Totalt Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär risk Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risk Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringtekniska avsättningar Fondförsäkringsåtaganden

14 Balansräkning Belopp i tkr Not Tillgångar Immateriella tillgångar Placeringstillgångar Andra finansiella placeringstillgångar 9,11 Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Fondförsäkringstillgångar Fordringar Fordringar moderbolaget 229 Övriga fordringar 66 6 Andra tillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Aktiekapital Balanserad vinst/förlust Årets resultat Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Fondförsäkringsåtaganden Andra avsättningar Skatter Skulder Leverantörsskulder Skuld moderbolaget 112 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Registerförda tillgångar för försäkringstagarnas räkning Ansvarsförbindelser inga inga 14

15 Redogörelse för förändringar av eget kapital Tkr Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust Årets resultat Totalt Ingående eget kapital Föregående års vinst Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Föregående års vinst Årets resultat Utgående eget kapital Aktiekapitalet består av st aktier till ett nominellt värde av kr styck. 15

16 Kassaflödesanalys Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändringar försäkringstekniska avsättningar Avskrivning av immateriella och materiella tillgångar Inkomstskatt, betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i tillgångar och skulder Förändring övriga rörelsefordringar Förändring övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Investering i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Årets kassaflöde Förändring i likvida medel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut Kassaflödesanalysen visar hur VFO genererar kapital och hur detta kapital används. Likvida medel utgörs av kassa och bank och erhålls via inbetalningar från kunder, försäljning samt utdelningar och räntor från placeringstillgångar. Utbetalning sker av driftskostnader, skatter samt köp av placeringstillgångar. 16

17 Noter med redovisningsprinciper till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Allmän information Årsredovisningen avges per 31 december 2010 och avser VFF Fondförsäkring AB (VFO) som är ett fondförsäkringsbolag med säte i Göteborg. Adressen till huvudkontoret är M2:7, GÖTEBORG med besöksadress Götaverksgatan 2. Organisationsnumret är VFO är ett fondförsäkringsbolag som administrerar fondförsäkringar för en privat pensionsförsäkring och en företagsknuten tjänstepensionsförsäkring för Volvo Personvagnarkoncernen och Volvokoncernen. VFO är helägt dotterbolag till Volvoresultats Försäkringsförening, organisationsnummer , med säte på samma adress. De finansiella rapporterna i denna årsredovisning avser endast dotterbolaget. Moderbolaget redovisar koncernen i sin årsredovisning. Balansdag är den 31 december 2010 och årsredovisningen avser hela kalenderåret. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan. Årsredovisningen och dess resultat och balansräkning blir föremål för fastställande på bolagsstämman den 28 april Lagar och rekommendationer Försäkringsföretagets årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag.vfo tillämpar därigenom s k lagbergränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2009:12. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen samt med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 28 april Förutsättningar vid upprättande av försäkringsföretagets finansiella rapporter VFOs funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde, förutom finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Tillgångar som värderas till verkligt värde avser tillgångar där försäkringstagaren bär risk (investeringsavtal) och tillgångar som bolaget bär risken för. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att försäkringsföretagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena skall baseras på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Nya eller ändrade IFRS. Inga nya eller ändrade IFRS har identifierats som skulle ha påverkan på aktuella redovisningsprinciper. 17

18 Investeringsavtal Försäkringsavtal i VFO redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Så som försäkringsavtal redovisas de kontrakt som överför betydande försäkringsrisk. Bolaget har gjort en genomgång av avtalen och slutsatsen är att fondförsäkringsavtalen inte överför någon betydande försäkringsrisk. Försäkringsavtalen i VFO kommer därför att redovisas som investeringsavtal. Redovisning och värdering sker i enlighet med IAS 39 och IAS 18. Detta innebär att premieinbetalningar och försäkringsutbetalningar redovisas direkt i balansräkningen, medan avgifter uttagna med anledning av avtalet redovisas som premieinkomst i resultaträkningen. Hela avtalet redovisas som finansiellt instrument, dvs ingen uppdelning av risk- och sparkomponenten. Investeringsavtal är avtal som inte överför någon betydande försäkringsrisk från innehavaren till bolaget. Balansposter som berörs är de placeringstillgångar för vilka livföräkringstagaren bär risk. Inga avtal återförsäkras. Försäkringstekniska avsättningar Då alla försäkringar i VFO är fondförsäkringar finns ingen Försäkringsteknisk avsättning. Däremot en skuld till försäkringstagarna som marknadsvärderas. Redovisning av kapitalavkastning Kapitalavkastning, intäkter Posten Kapitalavkastning, redovisar resultat av bolagets egna placeringar, utdelningar och ränteintäkter. Kapitalavkastning, kostnader Under Kapitalavkastning, redovisas kostnader för bolagets egna placeringstillgångar, kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader och valutakursförluster (netto). Realiserade och orealiserade värdeförändringar Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risk utgör realisationsvinsten/förlusten vilket är skillnaden mellan det bokförda värdet och försäljningspriset. Det bokförda värdet är det genomsnittliga anskaffningsvärdet på försäkringens fondinnehav. Orealiserade värdeförändringar är skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet. Placeringstillgångar Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan kundfordringar, aktier och andra eget kapitalinstrument och räntebärande värdepapper samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns bl a leverantörsskulder. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då företaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Klassificering och värdering VFO har som princip att klassificera samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument redovisas till Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Beräkning av verkligt värde Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån noterad säljkurs. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar, Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18

19 Andra finansiella skulder Upplåning samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Dessa förfaller inom ett år. Handelslagrets/VFOs placeringstillgångar I balansräkningens placeringstillgångar, andra finansiella placeringstillgångar, finns de investeringar som har gjorts av VFOs tillgångar. Dessa bär VFO risken för. Placeringstillgångarna är investerade i samma värdepappersfonder som VFO har i sitt fondutbud till försäkringstagarna. I aktier och andelar ingår investeringar i KOMBI Aktiefond Sverige, KOMBI Aktiefond Utland och den del i KOMBI Balandfond som avser aktieinnehav. I obligationer och andra värdepapper ingår investeringar i KOMBI Obligationsfond, KOMBI Penningmarknadfond och den del av KOMBI Blandfond som avser ränteinnehav. Skatter Skattekostnaden för VFO består av både avkastningsskatt och inkomsskatt, Avkastningsskatt Avkastningsskatt betalas av bolaget för försäkringstagarnas räkning. Värdet på de nettotillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning belastas med avkastningsskatt som beräknas och tas ur försäkringarna varje årsskifte. Kostnaden redovisas som skattekostnad. Inkomstskatt Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. För 2010 års resultat har bolagsskatten beräknats med 26,3%. Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar I VFO avser de immateriella tillgångarna systemutvecklingskostnader. Avskrivningsprinciper Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioderna omprövas årligen. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är: - andra immateriella tillgångar 5 år Avskrivning som avviker från plan betraktas som en bokslutsdisposition under rubriken Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Avgiftsintäkt De avgifter som debiteras kund för förvaltning av investeringsavtal intäktsförs i takt med att tjänster tillhandahålls dvs, månadsvis. Tjänsterna tillhandahålls jämt fördelade över avtalets löptid. Kassaflödesanalys Är upprättade enligt indirekt metod, dvs att den utgår från resultatet före skatt som justeras för icke likvidpåverkande poster samt förändringar i balansräkningen som har haft likvidpåverkan. 19

20 Not 2 Upplysningar om risker VFOs resultat påverkas av finansiella risker, försäkringsrisker och operativa risker. Därför är riskhantering en central roll i verksamheten och dess styrning. Nedanstående not omfattar en beskrivning av VFOs riskhanteringsorganisation samt upplysningar om försäkringsrisker, finansiella risker och operativa risker. VFOs styrelse är ytterst ansvariga för VFOs riskhantering och har till sin hjälp särskilda funktioner för riskhantering, regelefterlevnad och intern oberoende granskning. Styrelsen har även fastställt de policys och riktlinjer som ska följas av organisationen. Syftet med VFOs riskhanteringsorganisation är att identifiera, mäta och styra samtliga risker som företaget är exponerat för. I placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken i balansräkningen anges värdet på de tillgångar som är kopplat till försäkringarna. Dessa innehåller olika grader av risker beroende på den riskprofil den enskilde försäkringstagaren har valt. Den post i balansräkningen som heter Placeringstillgångar avser det kapital för vilket VFO bär risken. Dessa tillgångar ska klara de mål för förvaltningen som VFOs styrelse fastställer men även de krav som finns på solvens och garantikapital. Detta kapital är utsatta för olika finansiella risker. Försäkringsrisker Dödsfallsrisker/Livfallsrisker Inga livsvariga uttag erbjuds utan vid dessa val omvandlas fondförsäkringen till traditionell försäkring och risken övergår till VFF. Försäkringar där ett dödsfall inträffat konverteras också till traditionell försäkring och endast de försäkringar som saknar återbetalningsskydd stannar kvar i VFO. Dessa avslutas och ackumuleras upp för att årsvis delas ut till försäkringstagare inom gruppen såsom tilldelad arvsvinst. Detta gör att det i stort inte finns några dödsfallrisker i fondförsäkringen. Då det är de underliggande fondernas värde som utgör försäkringens kapital står försäkringstagaren för all risk och all utbetalning sker på maximalt 20 år, dvs inga livsvariga utbetalningar vilket eliminerar livfallsrisker. Vid utbetalning av pension fördelas försäkringstagarens kapital på önskat antal år som ska betalas t ex 1/60 del. Flyttrisk Pluspensionen är tillgänglig för flytt externt medan Företagspensionen endast omfattas av intern flytträtt. Under 2010 har en flyttavgift tagits ut vid intern flytt. Denna försvinner dock fr om februari Operativa risker Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Och väl dokumenterade och inarbetade rutiner. Då verksamheten är nystartad finns det alltid en risk då nya rutiner ska införas och systemet är egenutvecklat. Administration och ekonomi kommer att delas med VFF och där har organisationen väl upparbetade rutiner och interna kontrollfunktioner. Dessa kommer att utnyttjas även av VFO. Finansiella risker I VFO kan det uppstå olika typer av finansiella risker såsom marknadsrisker och likviditetsrisker Det gäller att inte VFO har för stora investeringskostnader då de likvider som finns tillgängliga är det inbetalda aktiekapitalet. Ännu finns inga upparbetade vinster i bolaget. Aktiekapitalet är investerat i VFOs fonder i och utgör grunden i VFOs handelslager som ska sköta handeln med fondförsäkringstagarna. Här uppstår en sedvanlig risk med hänsyn till fondernas utveckling. VFOs 20

21 verksamhetsplan styrker att garantibelopp ska aldrig understiga 3,5 miljoner EURO och om den gör det får ägaren tillskjuta ytterligare kapital. Det finns en risk i att fondvärdet sjunker i det fondval VFO har placerat sitt aktiekapital. Detta får en direkt påverkan på det egna kapitalet. Samt en risk i att de regler som finns fastställda i placeringsriktlinjerna inte heller kan efterföljas. De finansiella riskern följs löpande upp av VFO. Likviditetsrisken är att VFO inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när de förfaller. Tex att VFOs tillgångar inte kan omsättas för att lösgöra likvider. Denna risk är begränsad då samtliga tillgångar är placerade i fonder som lätt kan omsättas. Valutarisk VFO har inga tillgångar placerade i utländsk valuta. Den valutarisk som finns i den globala fonden är inräknad i fondens marknadsvärde. Kredit- och motpartsrik Denna risk ligger i att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden, vilket kan leda till kreditförluster. All handel av tillgångar sker i dag i fonder som är uppsatta av Carlson Fonder. VFO bedömmer att kredit och motpartsrisken är liten. Trafikljus VFO testas i Finansinspektionens trafikljusrapportering varje kvartal. Där mäts bolagets risker i relation till den kapitalbuffert, eget kapital, som bolaget har. VFF har rapporterat på grönt ljus vid samtliga rapporteringtilllfällen Trafikljusrapporteringen per 31 december 2010 var följande: Trafikljusmodell (tkr) Ränterisk 626 Aktierisk Kreditrisk - Valutarisk - Driftskostnad 420 Dödlighet - Total risk/kapitalkrav (brutto) Reduceringsfaktor 75,786% Total risk/kapitalkrav (netto) Kapitalbuffert Över/underskott Not 3 Premieinkomster Belopp i tkr Avgifter Summa premieinkomster Premieinkomsterna avser avgiftsuttag som görs ur försäkringarna för att täcka administration och avkastningsskatt. Inbetalda premier bokförs i balansräkningen. 21

22 Not 4 Kapitalavkastning, intäkter Belopp i tkr Utdelningar Återinvesterade utdelningar Ränteintäkter 9 11 Realisationsvinster Summa kapitalavkastning intäkter Not 5 Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar Belopp i tkr Aktiefonder Räntefonder Summa kapitalavkastning kostnader Not 6 Driftskostnader Specifikation av resultatposten driftskostnader Belopp i tkr Administrationskostnader Summa driftskostnader VFO har inga anskaffningskostnader för sina försäkringar; dvs kostnader som uppstår i samband med tecknandet av avtal. Det utbetalas inte några provisioner. Administrationskostnader avser driftskostnader för administration och handläggning av avtal, personalkostnader, lokaler, planenliga avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar samt alla verksamhetsrelaterade kostnader. VFO har under 2010 tagit 1,4% av de totala samkostnaderna från VFF. I dessa samkostnader ingår inte personalkostnader. Driftskostnader uppdelade på kostnadsslag Belopp i tkr Direkta och indirekta personalkostnader Lokalkostnader Avskrivningar Övriga driftskostnader Summa driftskostnader

23 Not 7 Kapitalavkastning, kostnader Belopp i tkr Räntekostnader Realisationsförlust, fondförsäkringstillgångar Summa kapitalavkastning kostnader Not 8 Skatt Tkr Inkomstskatt Avkastningsskatt Tidigare års inkomstskatt -4 Summa redovisad skattekostnad Inkomstskatten avser beräknad skatt på resultatet med 26,3% (26,3%). Not 9 Klassificering av finansiella tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Belopp i tkr Tillgångar som bestämts tillhöra kategorin Innehav för handelsändamål Summa redovisat värde Verkligt värde Anskaffningsvärde Finansiella tillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Summa Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Belopp i tkr Tillgångar som bestämts tillhöra kategorin Innehav för handelsändamål Summa redovisat värde Verkligt värde Anskaffningsvärde Finansiella tillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Summa KOMBI Blandfonds innehav redovisas som 49 % ( 55% ) räntor och 51 % ( 45% ) aktier. Fördelningen är gjord utifrån innehaven i värdepappersfonderna. 23

24 Not 10 Immateriella tillgångar Belopp i tkr Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans Internt utvecklade tillgångar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Internt utvecklade tillgångar Utgående balans Redovisade värden Per Per Per Per Not 11 Värderingsmetoder för marknadsvärderade finansiella tillgångar Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen Belopp i tkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Finansiella tillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Fondförsäkringstillgångar Summa Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen Belopp i tkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Finansiella tillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Fondförsäkringstillgångar Summa

25 Placeringstillgångar per 31 december. Belopp i tkr Anskaffningsvärde Marknadsvärde Anskaffningsvärde Marknadsvärde Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Summa placeringstillgångar Not 12 Fondförsäkringstillgångar Belopp i tkr Tillgångar för vilka livförsäkringatagarna bär risk KOMBI Svensk aktiefond KOMBI Utländsk aktiefond KOMBI Blandfond KOMBI Obligationsfond KOMBI Penningmarknadfond Summa fondförsäkringstillgångar Not 13 Fondförsäkringsåtaganden Belopp i tkr PLUSpension Företagspension PLUSpension Företagspension Ingående balans Inbetalningar Utdelningar Utbetalningar Flyttar Värdeförändring Övriga förändringar Utgående balans , 25

26 Not 14 Personalkostnader Kostnader för ersättningar till anställda Belopp i tkr Löner och ersättningar mm Pensionskostnader Sociala avgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader VFO har erhållit personalkostnader genom fördelning av samkostnader från moderbolaget. Under 2010 var 5 personer delvis anställda utefter en viss fastställd procentsats i VFO. Utöver VD delade ekonomichef, 2 handläggare och en ekonomi/redovisning på sin anställning mellan bolagen. VFO har tagit 10% av VDs lön och pensionskostnader från moderbolaget som samkostnad. Total har 110 tkr för VDs lön och pension belastat VFO. VDs anställningsavtal kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid från vardera sidan. Sker uppsägningen från VFFs sida äger VD rätt att under 9 månader från anställningen upphört uppbära lön. Styrelsearvodet som har belastat VFO är på dryga 2 tkr. Arvodet fördelas som en del av samkostnaden från VFF. Det utgår inga pensionskostnader till styrelsen eller dess ordförande. Ersättning till VD beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av VD i vissa fall efter samråd med ordförande. Not 15 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Belopp i tkr KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag - 23 Ernst & Young Intern oberoende granskning 51 - Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga uppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 26

27 Ledning/Styrelse Marie Hagstedt är tillika VD i VFO och VFF. Styrelsen VFOs styrelse har sitt säte i Göteborg och består av 8 ledamöter. Styrelsen väljs på ordinarie bolagsstämman och mandattiden är ett år. Ledamöterna skall representera både Volvo Personvagnar och Volvokoncernen samt LO, Ledarna, Unionen och Akademikerna. Det var 7 st styrelsemöten under 2010 samt en bolagsstämma. Glenn Bergström, ordförande Kenneth Wigrund, sekreterare Bengt Adolfsson Magnus Jarlén Christina Munk-Hemberg Dan Lidesköld Miroslav Milurovic Mikael Sällström If Metall Akademikerna Unionen AB Volvo Volvo Personvagnar Ledarna If Metall If Metall Revisor Revisor har varit auktoriserad revisor hos KPMG. Intern oberoende granskning har gjorts av Ernst & Young. 27

28

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

Styrelsen för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Delårsrapport 2009

Styrelsen för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Delårsrapport 2009 Styrelsen för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Delårsrapport 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 VFF Fondförsäkring AB Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com

Läs mer

Styrelsen för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2008

Styrelsen för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2008 Styrelsen för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2008 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan +

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2011

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2011 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2011 VFF Fondförsäkring AB Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Orgnr Delårsrapport

Orgnr Delårsrapport Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer