Nationell konferens 2013 BARN SOM ANHÖRIGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell konferens 2013 BARN SOM ANHÖRIGA"

Transkript

1 Nationell konferens 2013 BARN SOM ANHÖRIGA Vi välkomnar forskare, beslutsfattare, idéburna organisationer och professionella verksamma inom hälso- och sjukvården, socialtjänst och skola till den sjunde konferensen i serien, den här gången med fokus på hela gruppen barn som anhöriga. Dagarna handlar om aktuell forskning, metoder och samverkan för gruppen barn till föräldrar med missbruksproblem, psykisk sjukdom, allvarlig somatisk sjukdom och barn till föräldrar som oväntat eller hastigt avlider samt barn till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Dessutom erbjuds deltagare att besöka det nya Psykiatrins Hus i Uppsala. Anmälan och mer information om konferensen finns på: Välkommen! Första konferensen, Stockholm 2000, De osynliga barnen Andra konferensen, Stockholm 2003, Att synliggöra de osynliga barnen Tredje konferensen, Skellefteå 2006, Familjeintervention Fjärde konferensen, Stockholm 2007, Att möte de osynliga barnen Femte konferensen, Malmö 2008, Låt oss lära av varandra Sjätte konferensen, Jönköping 2010, Prevention - Föräldrastöd Sjunde konferensen, Uppsala 2013, Barn som anhöriga

2 PROGRAM Måndag 14 oktober Registrering och kaffe Konferensen startar i plenum Lunch Anna-Karin Klomp (kd), landstingsråd, Landstinget i Uppsala län hälsar välkomna! Helene Hardenstedt, projektledare Nationellt kompetenscentrum anhöriga Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen Mia Berg, författare till boken Dödsviktigt Anders Hjern, barnläkare och professor vid CHESS, Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Valbara seminarier pass 1 Building child centered service structures in adult social and health care, daycare and at schools - experiences from Finland Mika Niemelä, PhD, THL, Institutet för hälsa och välfärd, Finland (Föreläsningen sker på engelska) Forskning på gång Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Socialstyrelsen har tagit initiativ till ett forskarnätverk inom området barn som anhöriga. Nätverketets arbete presenteras. Ulf Axberg, forskare, presenterar en utvärdering av Beardslees familjeintervention och Föra barnen på tal. Kerstin Åkerlund, projektledare KI, och Petter Tinghög, postdoc, KI berättar om den 2-åriga studien: Minderåriga barns rätt till stöd och information för egen del som anhörig till patienter på Neurologiska kliniken. Studien innehåller också en klinisk del som omfattar fortsatt implementering samt utbildning av personal på kliniken i metoder för stöd; Beardslee, Föra barnen på tal och BRA-samtal. Barn som förlorat ett syskon eller en förälder Carin Franzén, Socialstyrelsen, redogör för en kartläggning i fyra landsting över vilket stöd som erbjuds barn till föräldrar som oväntat avlider. Monica Nanni, Randiga huset, pratar om syskonsorg. Barn och familjer med trauma utifrån ett migrations- och flyktingperspektiv Monica Brendler, leg. psykoterapeut, Röda korsets Center för torterade flyktingar, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet, Stockholm föreläser om ett anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd- och småbarn till traumatiserade flyktingföräldrar. Marie Balint, BUP; Stockholm, samordnare för vård av ensamkommande (flykting)barn och ungdomar och har arbetat med migrantfamiljer under de senaste 10 åren Studiebesök Psykiatrins hus och seminarium (Väljer du detta, gäller det både pass 1 & 2, ) Välkomna att besöka det nybyggda Psykiatrins Hus med visionen om att förena professionen, forskningen och brukaren. Innan fikat blir det presentationer av Åsa Hagberg, divisionschef, Lisa Ekelius, professor och Elisabet Alphonce, utredningssekreterare samt filmvisning och möjlighet att se konsten i atriet.

3 :00 Fika Trappan- Vad är verksamt i stödgrupper Efter fikat beskrivs en unik föräldrautbildning för patienter i psykosvården och Uppsala kommuns stöd gruppsverksamhet Trappan berättar om sitt arbete. Trappan har stödgrupper för barn och ungdomar i åldern 7-20 år i familjer där det finns problem med alkohol, droger, psykisk ohälsa, utvecklingsstörning eller konfliktfyllda separationer. Trappan ger även enskilt stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. De bygger sitt arbete med barn på vetskapen om att trygghet, respekt, värme och kunskap ger förutsättningar för att barnen som kommer till Trappan ska må bättre och känna mer hoppfullhet inför framtiden. Maria Ström och Ylva Enström Blomster föreläser Valbara seminarier pass 2 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Ulrika Järkestig Berggren, Nka presenterar en ny kunskapsöversikt om metoder för barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom. Åsa L Mattsson och Titti Schöbeck från Allmänna barnhuset, berättar om modellen BRA-Barns Rätt som Anhöriga. En modell för information, råd och stöd med utgångspunkt i barnets anhörigskap. Kerstin Åkerlund, Karolinska föreläser om Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård. Exempel från Karolinska universitetssjukhusets Neurologiska klinik och arbetet med att ta fram rutiner och arbetsmodeller. Information, råd och behandling på internet Tobias Elgan, STAD/KI presenterar resultat av en RCT av ett webbaserat stöd för unga med missbrukande föräldrar. Näracancer.se är en ny hemsida för unga som lever nära någon med cancer och framtagen med stöd av Regionalt Cancercentrum Örebro Uppsala. Katrin Bartfai-Jansson och Johanna Joneklav, Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Barn i familjer med våld Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet, Ole Hultman, BUP Gamlestaden Göteborg presenterar en ny rapport. Ulf Axberg, Göteborgs Universitet föreläser om erfarenheter och resultat från insatser för barn som bevittnat våld i familjen. Nationell samordning och regionalt utvecklingsarbete Helene Hardenstedt, projektledare Nationellt kompetenscentrum anhöriga redogör för det nationella uppdraget kring Barn som anhöriga. Från Landstinget i Östergötland deltar Gunilla Ringdahl som berättar om Familjearbete i cancervården. Julia Sandwall från Teateri, Landstinget i Jönköpings län, berättar om deras uppsättning Vi som blev kvar. Från Västra Götaland deltar Åsa Porathe, Christina Ramnfors och Jan Dalgren, som berättar om sitt arbete under rubriken Hinder och möjligheter vid implementering i en stor organisation. Maria Ganters, Landstinget Dalarna, pratar om implementering av screeningsverktyget EDS inom mödra vården under graviditet Mingel Studiebesök Psykiatrins hus och seminarium (Väljer du detta, gäller det både pass 1 & 2, ) Läs mer under pass 1.

4 Tisdag 15 oktober Valbara seminarier pass 3 En samordnad socialtjänst för barn och föräldrar i familjer med missbruk-och beroende problem Marie Nyman, Socialstyrelsen redogör för ett utvecklingsarbete inom området. Ann Lyberg, platsansvarig på öppenvården Svalan, vuxenenheten inom individ- och familjeomsorgen i Sandvikens kommun, berättar om deras medverkan i Socialstyrelsens utvecklingsarbete. Carolina Björkman, processledare för Kunskap till praktik(skl) i Sörmland berättar hur hon stödjer tre kommuner i länet för att utveckla sam verkan inom socialtjänsten. En representant för Oxelösunds kommun berättar hur de arbetar för att få tillstånd en bättre samverkan inom socialtjänsten. Karin Alexandersson redovisar kort hur Uppsala universitet utvärderar Socialstyrelsens utvecklingsarbete och Charli Eriksson, Örebro universitet, hur han utvärderar SKLs utvecklingsarbete Skolan och elevhälsans roll och möjligheter för barn som anhöriga Viktor Engström, Skolverket redogör för erfarenheter från en utbildningssatsning för elevhälsan. Charlotte Uggla, Socialstyrelesen presenterar ett nytt material om barn som anhöriga för skolan och förskolan. Barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar Barn till föräldrar med stora kognitiva svårigheter blir i större utsträckning placerade i familjehem. Forskning visar att föräldrar som fått sina barn placerade bär på stor sorg, att det finns svårigheter att få till umgängen och att det ofta saknas förståelse varför barnen placerats. Med ett barnperspektiv som utgångsläge är denna stödgruppsinsats för de biologiska föräldrarna tveklöst en satsning på barnen eftersom vi vet att utfallet för barn som är placerade är bättre när deras biologiska föräldrar mår bra. Lydia Springer, leg psykolog, SUF Kunskapscentrum Christine Mattsson, socionom, kontakt- och familje hemsenheten, Uppsala kommun. Erfarenheter från Norge Barns Beste är ett norskt nationellt kompetensnätverk för barn som anhöriga. Här presenterar Gunder Christophersen och Siri Gjesdahl erfarenheter, projekt och intressanta metoder som Familjeorienterad alkoholbehandling Fika Stödgrupp för barn i svåra livssituationer; work-shop Stödgrupper är en utbredd insats för barn i svåra familjesituationer som missbruk, psykisk sjukdom, våld i hemmet, sorg etc. Maria Näslund, diakon vid sjukhuskyrkan Landstinget Dalarna presenterar deras erfarenheter av stödgrupper för barn i sorg. Ellinore Rönnkvist, Marie Sörensen, Jenny Nobuoka och Lisa Kjellin, erfarna stödgruppsledare från Uppsala kommuns verksamhet Trappan låter deltagrna prova på hur en stödgrupp kan gå till. OBS begränsat antal platser Valbara seminarier pass 4 Förstärkt föräldra- och barnperspektiv i missbruks- och beroendevården Gunborg Brännström, projektchef för Kunskap till praktik, presenterar hur SKL arbetar för att förtärka föräldra- och barnperspektivet i missbruks- och beroendevården, hon presenterar en nationell kartläggning om föräldrar i missbruks- och beroendevården och relationen till sina barn, hur processledarna arbetar och kort om en kartläggning som genomförts i Beroendecentrum Stockholm. Helen Olsson, processledare för Kunskap till praktik, Regionförbundet i Uppsala redovisar hur hon på regional nivå drar nytta av de nationella insatserna men stödjer utvecklingen utifrån lokala behov. Malin Widerlöv, cirkelledare, Rainbow Sweden redovisar vilka behov av stöd mammor respektive pappor har som är i vård för missbruk, när det att bibehålla relationen med sina barn.

5 Det ofödda och späda barnet till föräldrar med missbruk och/eller psykisk ohälsa Patrik Karlsson och Karin Heimdahl, Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet redogör för en kartläggning över hur stödet ser ut till nyfödda och späda barn och föräldrar med missbruksproblem. Birthe Hagström, utvecklingsledare och Annelie Lindberg, projektledare vid Alma, Sociala resursförvaltningen Malmö presenterar föreläser om sina erfarenheter om späda barn och ett nytt projekt med det hembaserat teamet. Barn med föräldrar i fängelse Niina Koivumaa och Madelein Löfgren, Bryggans projektledare och medarbetare i forskningsprojekt COPING, berättar om resultaten från Europeisk forskning som Bryggan och Karolinska Institutet deltagit i. Föreläsningen svarar på frågor som hur barnet kan påverkas, vilka behov barnet kan ha, och ger konkreta förslag på bemötande, interventioner och förändringar baserade på kvalitativa och kvantitativa data från studien. Dessutom förmedlas erfarenheter från Bryggans arbete med barn som har föräldrar i fängelse :00 Lunch Systematisk dokumentation och uppföljning Tina Svanbring, kurator/samordnare för Föräldrar & barnnätverket Vuxenpsykiatrin Landstinget Kronoberg, berättar om deras arbete. Ytterligare en person tillkommer i programmet. Vad är Blandade Lärande Nätverk: work-shop Blandade lärande nätverk är en metod som framgångsrikt använts inom området äldre och anhöriga. Målet med de blandade lärande nätverken är att tillsammans lära av varandra, utbyta kunskaper och erfarenheter samt att stödja varandra att omsätta forsknings- och utvecklingsresultat i praktisk verksamhet. Representanter från Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, håller i work-shopen Konferensen avslutas i plenum Att möta barn - ska det va så svårt? Elisabeth Arnér har arbetat i förskolan i sammanlagt 13 år, både som avdelningslärare och föreståndare. Under resten av sin yrkeskarriär arbetade hon som lärare vid lärarutbildning vid Örebro Universitet och har en fil.lic. i pedagogik. Föreläsningen handlar om att barn och unga har rätt att komma till tals, att ha en röst och bli respekterade för sina uppfattningar. Förstärkt stöd för barn till föräldrar med svårigheter Merike Hansson Socialstyrelsen, Jenni Niska Statens Folkhälsoinstitut och Gunborg Brännström Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, summerar konferensen och blickar framåt. Panelsamtal Representanter för idéburen organisation, landsting, kommun deltar i samtalet. Samt Therese Ellingsen Byttner, förälder till två döttrar som förlorade sin pappa i cancer, och som själv förlorade sin förälder som barn. Obs! Programmet kan komma att uppdateras och ytterligare presentationer kan tillkomma under de olika seminarievalen. På vår webbplats finns alltid det senaste programmet.

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Nordens barn Utveckling av nordiska familjecentraler. Resultat från projektet Tidiga insatser för familjer

Nordens barn Utveckling av nordiska familjecentraler. Resultat från projektet Tidiga insatser för familjer Nordens barn Utveckling av nordiska familjecentraler Nordens Välfärdscenter Inspirationshäfte Resultat från projektet Tidiga insatser för familjer 1 Nordens Barn utveckling av nordiska familjecentraler

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka Barn som anhöriga 2013:1 Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Rapport 1 från projektet Barn som anhöriga - en kartläggning Anders Hjern och Helio Adelino Manhica Barn som anhöriga

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barndialogen i Jönköpings läns Landsting är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget, kommunerna i

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada Nka Barn som anhöriga 2013:2 En kunskapsöversikt om metoder för att ge stöd till barn Ulrika Järkestig Berggren & Elizabeth

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Att förändra socialt arbete

Att förändra socialt arbete Att förändra socialt arbete Forskare och praktiker om implementering IMS Socialstyrelsen Red.: Maria Roselius & Knut Sundell 2008 IMS och Gothia Förlag ISBN 978-91-7205-612-1 Kopieringsförbud! Mångfaldigande

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter från Uppsala län Linnea Bruno Stiftelsen Allmänna Barnhuset - 1-2012 Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter

Läs mer

Det späda barnet som anhörig

Det späda barnet som anhörig Det späda barnet som anhörig Hur kan vi forma hållbara strukturer för att uppmärksamma det späda barnets behov när en förälder har en psykisk sjukdom? STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2010 Det späda barnet

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Barn som anhöriga: hur går det i skolan?

Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Rapport 2 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska Institutet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Stockholms

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Olika men ändå lika. Anhörigriksdagen 5-6 maj 2015 i Varberg PROGRAM

Olika men ändå lika. Anhörigriksdagen 5-6 maj 2015 i Varberg PROGRAM Olika men ändå lika Anhörigriksdagen 5-6 maj 2015 i Varberg PROGRAM Välkommen till Anhörigriksdagen 2015 För 17:e året i rad arrangeras Anhörigriksdagen, ett forum för anhöriga, politiker, tjänstemän,

Läs mer

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser 1 Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser Dan Fränkel, projektledare 2 Inledning Projektet Kuratorstöd till nyanlända barn i förskolan

Läs mer