PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07"

Transkript

1 LAGA KRAFT xxxx-xx-xx PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr XXX ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län

2 ANTAGANDEHANDLING 1 Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län Upprättad av Arktis Arkitekter på uppdrag av Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Planbeskrivning Handlingar Detaljplanen omfattar följande handlingar: - Planbeskrivning - Plankarta med planbestämmelser och grundkarta - Behovsbedömning - Fastighetsförteckning - Illustrationsskiss Planens syfte och huvuddrag ALP Konferens & Mässarrangör har planerat en utvidgning av Åkerby herrgård med nya bostäder och en komplettering av den nuvarande hotell- och kursanläggning med ytterligare service- och rekreationsutrymmen. Skogsområdet och strandområdena intill kommer även att göras mer tillgängligt med vandringsleder, rastplatser mm. Under planarbetets gång har även JM Dental Lab, som är ägare till grannfastigheten uttryckt ett önskemål om tillkommande tomter för småhusbyggnation inom den egna fastigheten. Planförslaget redovisar en blandning mellan byggnadskvarter för småhus, grupphus och s k senior- och trygghetsboende. Initialt rör det sig om tillkomsten av ca 25 lgh. Därutöver skall en kapacitet finnas för ytterligare ett 25-tal lägenheter för trygghetsboende. Som komplettering av hotellanläggningen har det söder om nuvarande matsalsbyggnad föreslagits en byggnad för hälsa- och livskvalité med bl a ett mini-spa. Som underlag för utbygganden föreligger en programskiss för området som upprättades i augusti Till skissen kopplades mer detaljerade skisser med förslag till hustyper mm. Skissen har därefter utgjort underlag för ytterligare bearbetning av Vimmerbyhus. Eftersom detta förarbete ligger till grund för planarbetet har det inte upprättats något särskilt planprogram. De planerade förändringarna har ur myndighetssynpunkt bedömts behöva föregås av en detaljplaneläggning. Skälet för detta ställningstagande är i första hand exploateringens omfattning samt behovet av att se över trafikförsörjningen och VA-förutsättningar i området. Kommunledningen i Nora ställer sig positiv till att det upprättas en detaljplan.

3 ANTAGANDEHANDLING 2 Plandata Lägesbestämning Planområdet är beläget intill den västra sidan av Fåsjön ca 9 km från Nora tätort. Areal Planområdet omfattar en yta på ca 15,5 ha Ägoförhållanden Fåsjöhyttan 1:8, som utgör huvuddelen av planområdet ägs av ALP Konferens & Mässarrangör. Fåsjöhyttan 1:9 ägs av JM Dental Lab. Därutöver finns sex småhusfastigheter inom planområdet (Fåsjöhyttan 1:10-1:15). Två av dessa, Fåsjöhyttan 1:11 och 1:12 ägas av ALP Konferens & Mässarrangör. De övriga är i enskild ägo. Delar av planområdet som innehåller mark för bostadbyggnation kan komma att avyttras efterhand till framtida bostadsexploatörer. Tidigare ställningstaganden Nora översiktsplan Enligt Nora kommuns översiktsplan ingår planområdet i en fördjupning av översiktsplanen för Fåsjön, antagen Enligt planhandlingarna är Åkerby avgränsat som en kursgård. Huvuddelen av planområdet är beläget inom detta område med undantag för redan bildade fastigheter norr om det avgränsade området samt föreslagen kvartersmark nordost och nordväst därom. Den föreslagna bebyggelsen utanför kursgårdsavgränsningen tar, enligt översiktsplanen, i anspråk en mindre del av ett område där ett öppethållande är av vikt för ett bibehållande av landskapets karaktär. Denna tillkommande bebyggelsen kommer att utgöra en mindre komplettering av den befintliga bebyggelsen i Åkerby, som (enligt nedanstående beskrivning av förutsättningarna på plats) dessutom kommer att skärmas av mot omgivningen av topografin och befintliga trädridåer. Avsteget från översiktsplanens intentioner bedöms därför inte komma att innebära ett så stort intrång att det inte kan tillåtas. Förutsättningar Bebyggelse Åkerby gård uppfördes på 1840-talet. Gården ingår i ett antal större ursprungliga gårdar med tillhörande jord- och bergsbruk runt Fåsjön. Huvudbyggnaden med tillhörande flygelbyggnader är exteriört väl bevarade i ett tidsenligt skick. Den intilliggande Röda Gården - som också ingår i den ursprungliga gårdsanläggningen - är även den tidsmässigt väl bevarat. Gården nås över en allé från vägen mellan Nora och Järnboås, som också utgör gårdens mittaxel förbi gårdsplanen och huvudbyggnaden till den bakomlig-

4 ANTAGANDEHANDLING 3 gande fruktträdgården, som avslutas med en vidsträckt utsikt mot Fåsjön. Hela detta gårdssammanhang innehåller höga kulturmiljövärden. Under andra hälften av 1900-talet förvaltades gården av landstinget som rehabiliteringsanläggning. Under denna period kompletterades gården under 70-talet med de nya förläggningsbyggnaderna Smedjan och Hyttan. Därefter i mitten på 80-talet tillkom genom nya strängare krav på livsmedelshantering och kök och som i ett led i en satsning på konferensanläggningar från landstingets sida, byggnaden Cupolen innehållande matsal och centralkök samt personallokaler. Norr om Smedjan och Hyttan kompletterades utemiljön under denna tid med en fotbollsplan och en minigolfbana. För att få acceptabla lutningsförhållanden på fotbollsplanen gjordes en stor utfyllnad som är relativt framträdande i landskapet från sjösidan. ALP Konferens & Mässarrangör tog över anläggningen i början på 2009 för konferens- och kursändamål. Därefter har ALP Konferens & Mässarrangör utrett möjligheterna för en utvidgning av herrgårdsområde med nya bostäder och en komplettering av den nuvarande hotell- och kursanläggning med ytterligare service- och rekreationsutrymmen. Skogsområdet och strandområdena intill kommer även att göras mer tillgängligt med vandringsleder, rastplatser mm. Inom ramen för denna utvidgning har sex nya tomter för småhusbyggnation tillkommit på det öppna fältet ner mot sjön. Natur Planområdet kännetecknas av det vackra halvöppna jordbrukslandskapet som omger Åkerby herrgård. Området ligger i ett nordostligt sluttningsläge ner mot Fåsjön med en nivåskillnad på m mellan herrgården och Fåsjöns strand. Sluttningen genomkorsas av bäckraviner som i allmänhet är skogsomgärdade. Mellan bäckravinerna vidtar öppna åkrar och f d beteshagar. En av ravinerna passerar centralt genom planområdet förbi herrgården för att i dess nedre del avgränsa området mot öster. Mot väster bildar ytterligare en ravin gräns mot planområdet. Ravinen i områdets centrala del omges av skyddande uppvuxen lövskog medan ravinen mot väster i dess nedre del passerar över ett öppet fält. Strandbrinken kantas av skyddande uppvuxen lövskog som också är ett kännetecken för området i stort. Strandskydd Planområdets norra del ingår i det generella strandskyddsområdet kring Fåsjön. Området är utnyttjat som hotell- och kursanläggningens bad- och båtplats. Här har också för anläggningens ändamål uppförts en lägerplats och en rökbastu. För dessa byggnader föreligger strandskyddsdispens samt bygglov. Generellt biotopskydd Herrgårdsallén omfattas av generellt biotopskydd

5 ANTAGANDEHANDLING 4 Gator och trafik Gatunät Planområdet trafikmatas dels över allén från väg 767 mellan Nora och Järnboås och dels från en huvudinfart öster därom. Huvudinfarten passerar genom den större delen av planområdet ner till Fåsjöns strand. En mindre bilväg ca 250 m öster om huvudinfarten trafikförsörjer den befintliga avloppsanläggningen i planområdets nordöstra del. Parkering Konferensanläggningens parkeringsplatser finns mellan Herrgårdsbyggnaden och Kupolen. Dessa trafikmatas från huvudinfarten. Antalet parkeringsplatser inom anläggningen uppgår f n till ett 70-tal platser. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Konferensanläggningens avlopp avleds till en egen anläggning belägen ca 450 m nordost om Kupolen. Anläggningens kapacitet är 160 pe (personekvivalenter), men utnyttjandegraden är f n 35 pe. Vattenförsörjning sker från en egen brunn ca 15 m väster om herrgårdens huvudbyggnad Dagvatten Dagvatten från takytor och hårdgjorda ytor inom anläggningen avleds via ett markförlagt ledningssystem till bäckravinen i den centrala delen av planområdet. Tele Nuvarande teleledningar är framdragna i angöringsgatan till Cupolen från ett ledningsstråk utefter väg 767. El Nuvarande konferensanläggning försörjs via en bef transformatorkiosk belägen mellan byggnaderna Cupolen och Hyttan Värme Konferensanläggningen värmeförsörjs f n med bergvärme. Borrhålen är placerade öster och söder om Cupolen. Anläggningens värmecentral är placerad i Cupolens källarutrymmen.

6 ANTAGANDEHANDLING 5 Geoteknik Marken består enligt SGU:s översiktliga markkartering huvudsakligen av postglacial silt och närmast sjöstranden av postglacial lera. På en begränsad yta norr om kupolen förekommer berg i dagen. Enligt Länsstyrelsens rapport Ras- och skredrisker i Örebro län (2013:37) har delar av planområdet förutsättningar för skred på grund av jordens finkornighet och markytans lutning. Detta berör främst ravinområdena, men även ett område i planområdets nordöstra del. Inom detaljplanens ram har det inte gjorts någon geoteknisk undersökning Förändringar Bebyggelse Planförslaget innebär att delar av herrgårdsområdets nuvarande friytor får tas i anspråk för bostadsbebyggelse och för kompletterande byggnader för hotell- och kursverksamhetens behov. Redan avstyckade fastigheter ner mot sjön inordnas i planen som kvartersmark för friliggande småhus. På den intilliggande fastigheten Fåsjöhyttan 1:9 nordväst och nordost om herrgårdsområdet har planområdet kompletterats med två områden för friliggande småhus. Totalt rymmer de båda områdena ca 10 småhus, i maximalt 1 ½-våningsutförande. Det nordvästra området avgränsas naturligt av den mer öppet belägna bäckravinen i väster medan det nordöstra området skärmas av och avgränsas mot omgivningen av fotbollsplanens terrassering. Inom det nordvästra området har prickmarken (mark som inte får bebyggas) närmast lokalgatan gjorts relativt bred - i syfte att nedbringa de tillkommande bostadshusens inverkan på den nuvarande utsikten från de redan etablerade tomterna öster om lokalgatan. Inom herrgårdsområdet är det i första hand de öppna friytorna mot vägen samt nuvarande fotbollsplan som diskuterats för nytillkommande bostadsbebyggelse med inriktning på seniorbostäder och s k trygghetsboende. I den bortre delen av herrgårdparken mot nordväst medges plats för en tomt för senior- och trygghetsboende. Fotbollsplanen tänks i detta sammanhang kunna rymma ett 20-tal mindre envånings småhus i radhus- och kedjehusform. Husen grupperas, i utsiktsläget mot sjön, kring ett gemensamt gårdsrum. Gårdsrummet disponeras för trafikangöring, parkering och i dess centrala del planeras en gemensam trädgård. Mot vägen planeras uppförande av ett 10-tal lägenheter för trygghetsboende i flerbostadshus med maximalt två våningar. Tillkommande bebyggelse kan här dra nytta av den passerande bäcken och den uppvuxna skogsdungen öster om herrgårdsallén. För att tillkommande byggnader ska underordna sig Åkerby herrgårds huvudbyggnad har totalhöjden maximerats till 8 m, d v s måttet från marken till yttertakets högsta punkt.

7 ANTAGANDEHANDLING 6 Inom hotell- och konferensanläggningens markområde finns planer på en komplettering med en byggnad för hälsa- och livskvalité i ett tänkt läge mellan Nora-vägen och Cupolen. I planerna för byggnaden ingår bl a ett mini-spa. Den östra delen av nuvarande anläggning kan även på sikt kompletteras med viss bostadsbebyggelse. Åkerby gård Allén som mynnar centralt mot entrégården, som avgränsas av huvudbyggnaden med tillhörande flygelbyggnader, samt den bakomliggande fruktträdgården tillmäts ett högt kulturhistoriskt värde. I planförslaget föreslås därför att byggnaderna regleras med en skyddsbestämmelse q och att allén skall bevaras. Det markområde som omfattar fruktträdgården ska enligt planförslaget dessutom hållas fri från tillkommande bebyggelse. Föreslagen skyddsbestämmelse innebär, enligt 8 kap 13 plan- och bygglagen, att huvudbyggnaden och flygelbyggnaderna som är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt inte får förvanskas, innebärande att byggnadens exteriör ska bevaras och att underhåll ska ske med ursprungliga material ifråga om målningsbehandling, tak- och väggbeklädnad, fönster och dörrar samt snickerier. Natur Närområdet kring bäckravinen har i planförslaget lagts ut som naturmarksområde (allmän plats). Även för området öster om allén föreslås ett bevarande av naturmarken för att hävda den för herrgårdsanläggningen betydelsefulla allén i det omgivande landskapet. Vattenområden I anslutning till nuvarande badplats föreslås ett vattenområde som får användas för utläggning av bryggor och som båtuppläggningsplats. I anslutning till området finns även hotell- och kursanläggningens bastu. Strandskydd Delar av planområdet är beläget inom område som omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddet avses att upphävas för en del av vattenområdet. (Området där strandskyddet avses upphävas är skrafferat). Enligt Miljöbalken 7 kap 18 c skall särskilda skäl anges för områden där strandskyddet avses att upphävas. Med hänvisning till följande särskilda skäl avses strandskyddet upphävas inom redovisat område. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften Som särskilda skäl åberopas att vattenområdet med intilliggande strandavsnitt redan tidigare varit ianspråktaget för det avsedda ändamålet, d v s som bad- och bryggplats. Området får inte inhägnas eller på annat sätt avgränsas så att allmänheten hindras från att passera utefter det berörda strandavsnittet.

8 ANTAGANDEHANDLING 7 Enligt miljöbalken är anläggande av bryggor vattenverksamhet. Sådan verksamhet kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig. För den intilliggande bastubyggnaden meddelades en strandskyddsdispens när den uppfördes år Även avloppsreningsverket har redan tidigare varit ianspråktaget för det avsedda ändamålet. För att underlätta framtida drift och underhåll av verket föreslås därför att strandskyddet upphävs för den del som ligger inom strandskyddsområdet. Gator och trafik Gatunät Nuvarande vägsystem inom planområdet och utfarter mot allmän väg behålls i planförslaget och regleras som Lokalgator (allmän plats). För det tillkommande bostadskvarteret norr om fotbollsplanen föreslås infart via befintlig vägsträckning till avloppsreningsverket. Kvartersavgränsningarna längs väg 767 har reglerats med en bestämmelse om utfartsförbud. Parkering Befintliga parkeringsplatser för hotell- och kursanläggningen täcker nuvarande parkeringsbehov. Vid en utökad verksamhet kan tillkommande parkering anordnas inom kvartersmark i anslutning till matsalsbyggnaden Cupolen. Tillkommande parkering för nytillkomna bostäder förutsätts ske på kvartersmark. Kollektivtrafik Vägsträckan mellan Nora och Hjulsjö trafikeras av Länstrafikens busslinje 305. Åkerby är en av hållplatserna utefter sträckan. Vägtrafikbuller En bullerberäkning genomfördes (141127) med hjälp av Trivectors Buller väg II. Trafikmätningarna är gjorda mellan 30 oktober 7 november 2014.Vid mätningarna uppmättes årsmedeldygnstrafiken till 602 fordon/dygn där andelen tung trafik utgjorde 4 %. Beräkningen utgick från skyltad hastighet 70 km/tim. Resultatet, vilken beräknades till 51 dba, visade att tillkommande bostäder närmast väg 767 inte utsätts för bullernivåer som överskrider riksdagens riktvärden när det gäller ekvivalent ljudnivå vid fasad (55 dba). 45 meter från vägmitt uppfylls riktvärdet gällande riktvärde för maximal bullernivå (70 dba). Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats beräknades till 74 dba vilket är 4 dba över riktvärdet. Beräkningspunkten var 30 meter från vägkant. Marken däremellan är reglerad som mark som inte får bebyggas. En bestämmelse har lagts till på plankartan för att säkerställa att uteplatser placeras på ett sådant sätt att de inte utsätts för högre bullernivåer än riktvärdet 70 dba.

9 ANTAGANDEHANDLING 8 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Nuvarande anläggning för avloppsrening nordväst om det huvudsakliga planområdet ingår som ett eget kvarter i detaljplanen för teknisk anläggning (infiltrationsanläggning). Anläggningen är dimensionerad för 160 pe (personekvivalenter) men belastas för närvarande enligt uppgifter från miljökontoret med 35 pe. Överkapaciteten bedöms initialt kunna täcka den planerade utbyggnaden. Vid en full utbyggnad enligt redovisat lägenhetsantal behöver reningskapaciteten höjas genom en förbättring eller utökning av den nuvarande reningsanläggningen. Vatten- och avlopp för tillkommande bebyggelse kommer att byggas efter hand. Det förutsätts att tillkommande bebyggelse ansluts till befintligt reningsverk och befintliga vattenbrunnar i området. Dagvatten Dagvatten från tillkommande bebyggelse och hårgjorda ytor kommer att avledas för infiltration i omgivande trädgårds- och naturmark. Tele Nuvarande ledningsnät kommer att behållas i området. Behövs det utföras åtgärder (flyttning av kablar eller andra skyddsåtgärder) i nuvarande nät för att möjliggöra exploatering förutsätts att exploatören bekostar dessa åtgärder. El Elförsörjning för tillkommande bebyggelse kommer att byggas ut efter hand. Behov av framtida förstärkning av elförsörjningen har inte undersökts inom planarbetets ram. Den befintliga nätstationen har avgränsats med ett E-område (transformatorstation). Värme Tillkommande småhusbebyggelse kommer att värmeförsörjas med egna anläggningar, i första hand bergvärme. Den planerade grupphusbebyggelsen och trygghetsboendet inom Åkerby herrgård kommer att värmeförsörjas med bergvärme via gemensamma värmeanläggningar. Avfall Inom området finns en befintlig sophämtningsplats i anslutning till Cupolens lastplan. Denna plats kan utvidgas för att täcka även det framtida behov som uppkommer i området.

10 ANTAGANDEHANDLING 9 Geoteknik Planerad tillkommande bebyggelse ska föregås av en geoteknisk undersökning. Störningar miljökonsekvenser Behovsbedömning Ett genomförande av detaljplanens bedöms inte komma att innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra naturresurser enligt upprättad behovsbedömning av Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning De störningar som behovsbedömningen tar upp begränsar sig till bebyggelsens inverkan på landskapsbilden och det rörliga friluftslivet. Vid en byggnation i området kommer också begränsade störningar att uppkomma på omgivningen till följ av byggtrafik och byggverksamhet i området. Landskapsbilden En utbyggnad i området innebär en viss påverkan på nuvarande kulturlandskap som karaktäriseras av ett halvöppet jordbrukslandskap genomkorsat av skogsbevuxna bäckraviner. För att begränsa intrånget i landskapet har föreslagna byggnadskvarter för mer sammanhållen bebyggelse koncentrerats i anslutning till och inom nuvarande ianspråktagen mark för hotell- och kursanläggningen. Föreslagen mark för friliggande småhus utnyttjar redan bildade fastigheter med en utvidgning på intilliggande öppna ytor inom Fåsjöhyttan 1:9 väster om befintliga småhusfastigheter ner mot sjön och norr om den nuvarande fotbollsplanen. Området i väster kommer att skärmas av från vägsidan av uppvuxna skogsridåer i landskapet särskilt av skogsridån kring den södra delen av bäckravinen direkt väster om planområdet. Området i öster täcks av mot omgivningen av den kraftiga uppfyllanden för fotbollsplanen. Mot sjösidan bildar skogsridån mot stranden en viss avskärmning och inramning av tillkommande bebyggelse. Rörliga friluftslivet Den tillkommande bebyggelsen på de öppna partierna ner mot Fåsjön innebär att det uppkommer en viss barriäreffekt för det fria strövandet utefter sjön. Planen innebär dock inget intrång i Fåsjöns strandskyddsområde vilket på den aktuella sträckan i stort sett är fri från bebyggelse. Störningar till följd av byggverksamhet Ett genomförande av planen medför temporära störningar på omgivningen till följd av bygg- och anläggningsarbeten, ökande byggtrafik på anslutande vägar etc. Störningarna bedöms dock inte bli så betydande att de inte kan tålas.

11 ANTAGANDEHANDLING 10 Schaktning/förflyttning av bef utfyllnadsmassor Tillkommande grupphusbebyggelse på den befintliga fotbollsplanen medför en förändring av nuvarande marknivåer för att få en bra anslutning mot omgivande naturmark, acceptabla lutningar på angöringsvägar mm. Området är tidigare utfyllt och ev överskottsmassor kommer i första hand att användas som terrasseringar för tillkommande småhusbebyggelse inom planområdet. Enligt PBL (2010:900) 9 kap. 11 krävs det marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats. Marklov krävs i regel för höjdändringar större än +/- 0,5 meter. Hästhållning Inom intilliggande fasighet direkt väster om Fåsjöhyttan 1:9 används hagarna för hästbete. Stallbyggnaderna är belägna ca 500 m från planområdets västra gräns och närmaste beteshagar ca 110 m. Med hänsyn till i första hand allergirisken bör föreslagen bostadsbebyggelse därför kunna tillkomma på föreslagna platser närmast betesmarken. Planens genomförande Tidplan Planprocessen Planprocessen kommer att genomföras med normalt planförfarande d v s att samråd och granskning kommer att genomföras med ett samråds- och granskningsförfarande enligt 5 kap resp 5 kap 18 plan- och bygglagen. Ett samrådsförslag kommer att upprättas under november Efter samråd och granskning av planförslaget beräknas planen tidigast kunna antas i maj/juni Eftersom planen innebär frångående av översiktsplanens intentioner ska antagandet föregås av ställningstagande i kommunfullmäktige om att medge avsteg från översiktsplanen. Bebyggelse Den närmast förestående byggnationen i området är uppförande av grupphusbebyggelse på nuvarande fotbollsplanen i planområdets nordöstra del. Området för småhusbebyggelse kommer att tas i anspråk efter hand. Likaså kommer en utbyggnad av konferensanläggningen ske efter hand. Komplettringen med trygghetsboende kommer tidigast att ske Teknisk försörjning M h t den befintliga avloppsanläggningen överkapacitet kommer framtida byggnation i området att kunna anslutas till denna. Framtida vattenförsörjning kan även täckas av outnyttjad kapacitet i den egna vattentäkten. Nytillkommande ledningssystem för vatten- och avlopp samt el- och telesystem kommer att byggas ut efterhand i samband med nyexploatering.

12 ANTAGANDEHANDLING 11 Huvudmannaskap Detaljplanen har ett enskilt huvudmannaskap, d v s anläggande, skötsel och underhåll av områdets allmänplatsmark ombesörjs av en samfällighetsförening mellan planområdets nuvarande och tillkommande fastigheter. De särskilda skäl som motiverar att ett enskilt huvudmannaskap är att området i modern tid byggts ut, förvaltats och nyttjats som rehabiliterings- och kursgård i landstinget regi. Den nya ägarens huvudanvändning av planområdet som kursgård förändras inte därvidlag och tillkommande bostadsbebyggelse kan i detta sammanhang stödjas och utnyttja den service som kursgården tillhandahåller. Området är dessutom väl avskiljt från kommunens nuvarande verksamhetsområde som i huvudsak omfattar kommunens tätorter. För intilliggande planområden runt Fåsjön är inte kommunen huvudman för genomförande av allmän plats. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Föreslagen kvartersmark för bostäder kommer efter hand att styckas av som egna fastigheter från fastigheterna Fåsjöhyttan 1:8 och 1:9. Sex sådana fastighetsbildningar är redan genomförda i området. Föreslagna bostadskvarter inom Fåsjöhyttan 1:9 rymmer maximalt tio bostadstomter, där det nordvästra kvarteret rymmer fyra tomter och det nordöstra sex tomter. Gemensamhetsanläggning Föreslagen gatu- och naturmark, föreslaget vattenområde, bryggor- o badplats och i planen ingående vatten- och avloppsanläggningar samt plats för gemensam sopavhämtning föreslås reglerade genom bildande av en eller flera gemensamhetsanläggningar mellan planområdets nuvarande och tillkommande fastigheter. Det förutsätts att bildandet av gemensamhetsanläggning för huvuddelen av planområdet initieras av ägaren till fastigheten Fåsjöhyttan 1:8 och för det nordöstra bostadskvarteret inom Fåsjöhyttan 1:9 av ägaren till denna. Framtida kostnader för ev utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningen, tillkommande vägar o liknande förutsätts bekostade av framtida exploatörer av området, d v s i nuläget ägarna till fastigheterna Fåsjöhyttan 1:8 och Fåsjöhyttan 1:9 Fastighetsmässiga konsekvenser mot angränsande fastigheter För fastigheter som gränsar mot planområdet innebär planen inga fastighetsrättsliga konsekvenser av vikt. Huvuddelen av planområdet omsluts av Fåsjöhyttan 1:9. För den kvarvarande östra delen av Fåsjöhyttan 1:9 innebär planen att fastigheten kommer att belastas med ett servitut beträffande den redovisade lokalgatan. Lokalgatan står i för-

13 ANTAGANDEHANDLING 12 bindelse med en vägsträckning med utfart på väg 767. Denna vägsträckning föreslås bli föremål för bildandet av en gemensamhetsanläggning mellan Fåsjöhyttan 1:8, 1:9 o 2:7 samt tillkommande fastigheter inom den nordöstra delen av nuvarande Fåsjöhyttan 1:9. Fastighetsmässiga konsekvenser för fastigheter inom planområdet Planes konsekvenser för i planen ingående fastigheter innebär i första hand att varje fastighet inom planområdet kommer att ingå i en samfällighet vilket betyder att berörda fastigheter kommer att påföras kostnader för bildandet av en gemensamhetsanläggning. Härtill tillkommer framtida kostnader för drift och underhåll av ingående delar av gemensamhetsanläggningen, såsom vatten-och avloppsanläggningar, ingående vägar och parkmark. Fastighetsmässiga konsekvenser fastighet för fastighet inom planområdet Fåsjöhyttan 1:8 Fastigheten kommer att ingå i gemensamhetsanläggningar som reglerar ingående gatuoch naturmark, vattenområde samt gemensam vatten- och avloppsanläggning och sophämtningsplats i planområdet. Fastighetsägaren ansöker om bildande av gemensamhetsanläggning för huvuddelen av planområdet, exkl det nordöstra bostadskvarteret inom Fåsjöhyttan 1:9. Fåsjöhyttan 1:9 Fåsjöhyttan 1:9:s vägförbindelsen genom planområdet är säkerställd genom en särskild planbestämmelse. Fastigheten kommer att ingå i gemensamhetsanläggningar som reglerar ingående gatuoch naturmark, vattenområde samt gemensam vatten- och avloppsanläggning och sophämtningsplats i planområdet. Fastighetsägaren ansöker om bildande av gemensamhetsanläggning för det nordöstra bostadskvarteret inom Fåsjöhyttan 1:9. Fåsjöhyttan 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15 Fastigheten kommer att ingå i de gemensamhetsanläggningar som ägaren till Fåsjöhyttan 1:8 initierar. Ekonomiska frågor Planekonomi Ett detaljplaneavtal har tecknats mellan Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning och ägarna till Fåsjöhyttan 1:8 och Fåsjöhyttan 1:9. Av avtalet framgår bl a att kostnaden för detaljplanen kommer att tas ut i form av en planavgift i samband med bygglov. Det innebär att den som söker bygglov inom det aktuella planområdet blir skyldig att betala en planavgift utöver bygglovs- och mätavgifter enl plan-och bygglagen 12 kap 9.

14 ANTAGANDEHANDLING 13 Administrativa frågor Detaljplanen handläggs som normalt planförfarande d v s att samråd och granskning kommer att genomföras med ett samråds- och granskningsförfarande enligt 5 kap resp 5 kap 18 plan- och bygglagen. Genomförandetiden föreslås vara tio år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång prövas en fortsatt genomförandetid mot 4 kap 24 plan- och bygglagen. Medverkande tjänstemän Planen har upprättats av Peter Ljungné, Arktis Arkitekter, Nora, på uppdrag av Bergslagens miljö- och byggförvaltning, vilken företrätts av fysisk planerare Isabella Lohse. Isabella Lohse har även svarat för ritningsarbetet och den planadministrativa hanteringen av planen. Grundkartan har tagits fram av Bergslagens miljö- och byggförvaltning. Arktis Arkitekter Peter Ljungné Arkitekt SAR/MSA

15 Y X FÅSJÖHYTTAN PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. WB1 W GRÄNSER Planområdesgräns Användningsgräns Egenskapsgräns Administrativ gräns NATUR ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser LOKALGATA Lokaltrafik E2 NATUR Naturområde BD e215 fril e NATUR K1 q q q 1:9 1 körbar anslutning e1 e fril e1 u B e4 7,0 fril 27 B e215 LOKALGATA 1:14 7,0 B e215 fril 1:13 27 fril 27 1:15 1:8 1 1:12 7,0 1:10 B e215 fril 1: ,0 körbar anslutning B 7,0 e1 e215 v1 B fril 7,0 27 e3 1:9 2 LOKALGATA E1 1:8 2 2:7 2:2 1 Kvartersmark B D E2 E1 K1 BK1 Vattenområden W WB1 Bostäder Vård Transformatorstation Avloppsreningsverk Hotell och konferens Bostäder, Hotell, Konferens Öppet vattenområde Bryggor och badplats. Sammanlagt får högst 100 m 2 bryggor anläggas. UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER allé körbar anslutning Trädallén ska bevaras Körbar anslutning till angränsande fastigheter BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE u Marken får inte bebyggas Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 4: LOKALGATA allé NATUR skog B e1 e215 fril 8,0 p1 27 parkering LOKALGATA E2 BK1D e1 e215 fril 9.0 p1 e1 Varje byggnad får inte uppta större byggnadsarea än 250 m 2 e215 e 3 e4 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea Minsta fastighetsstorlek är 2500 m 2. Största totala byggnadsarea per fastighet är 250 m 2 Minsta fastighetsstorlek är 2000 m 2. Största totala byggnadsaera per fastighet är 250 m 2 MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) Mark och vegetation parkering Parkeringsplats ska finnas skog Skogsdungen får inte avverkas Utfart, stängsel Y X : X Körbar utfart får inte anordnas PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering Skala: 1:2000 (vid utskrift på A1) PLANKARTA p1 Utformning Uteplats ska orienteras så att den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dba. 0.0 Högsta totalhöjd i meter 27 Minsta taklutning är 27 grader. Bostadsbyggnader ska uppföras med sadeltak fril Endast friliggande hus Röda gården Åkerby gård Hyttan Smedjan Cupolen Fastighetsgräns Traktgräns Namn på trakt Registernummer för fastighet Byggnad i allmänhet Bostadshus, resp uthus Skärmtak Staket Häck Rutnätspunkt Höjdkurvor Avvägd höjd Fastställd höjd på gata eller väg Transformatorbyggnad Väg Stig Slänt Vattendrag Dike Ägoslagsgräns Åker Barrskog resp. lövskog Sankmark Grundkarta upprättad i maj 2012 MÄTNINGSKONTORET, LINDESBERG Grundkartans riktighet bestyrkes: Ulf Landström Mätningschef v1 Endast parhus och/eller radhus Värdefulla byggnader och områden q Byggnad/område som omfattas av 8 Kap. 13 PBL Byggnadens exteriör ska bevaras. Underhåll ska ske med ursprungliga material ifråga om målningsbehandling, tak- och väggbeklädnad, fönster och dörrar samt snickerier. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft Huvudmannaskap För allmänplastsmark gäller enskilt huvudmannaskap Strandskydd Strandskydd upphävs Till planen hör: Planprogram Planbeskrivning Behovsbedömning Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl Nora kommun ANTAGANDEHANDLING Miljökonsekvensbeskrivning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Illustrationskarta Örebro län Granskningsutlåtande Beslutsdatum Godkännande Antagande Instans BMB KF Upprättad Reviderad Laga kraft Skala: 1:2000 (vid utskrift på A1) ILLUSTRATION Översikt av byggnadernas placering meter Peter Ljungné Stadsarkitekt Isabella Lohse Fysisk planerare

16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län Upprättad av Arktis Arkitekter på uppdrag av Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Diarienummer 2011-S794 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planens syfte ALP Konferens & Mässarrangör har planerat en utvidgning av Åkerby herrgård med nya bostäder och en komplettering av den nuvarande hotell- och kursanläggning med ytterligare service- och rekreationsutrymmen. Skogsområdet och strandområdena intill kommer även att göras mer tillgängligt med vandringsleder, rastplatser mm. Under planarbetets gång har även JM Dental Lab, som är ägare till grannfastigheten uttryckt ett önskemål om tillkommande tomter för småhusbyggnation inom den egna fastigheten. Planförslaget redovisar en blandning mellan byggnadskvarter för småhus, grupphus och s k senior- och trygghetsboende. Initialt rör det sig om tillkomsten av ca 25 lgh. Därutöver skall en kapacitet finnas för ytterligare ett 25-tal lägenheter för trygghetsboende. Som komplettering av hotellanläggningen har det söder om nuvarande matsalsbyggnad föreslagits en byggnad för hälsa- och livskvalité med bl a ett mini-spa. Hur samrådet bedrivits Planen har varit ute på samråd vid två tillfällen. Det första tillfället var 5 juni 6 augusti Därefter gjordes ett uppehåll i planarbetet som återupptogs under Samrådsmöte med sakägarna hölls På samrådsmötet deltog de flesta ägarna till fastigheter inom och intill planområdet. Ägarna till Fåsjöhyttan 1:10, 1:14 och 1:15 deltog inte på mötet. Kallelse till samrådet skedde brevledes. Efter samrådsmötet gjordes mindre justeringar av handlingarna. Plankarta, illustrationsskiss och en beskrivning av det upprättade planförslaget utsändes sedan och sakägarna bereddes möjlighet att inkomma med yttrande under perioden 19 december 2014 till 6 februari Samrådshandlingarna översändes även till Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Skanova, Eon, Kommunstyrelsen i Nora, Räddningstjänsten, Polismyndigheten i Lindesberg, Bergslagens Kommunalteknik (BKT), Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning(BMB)/Miljökontoret och BMB/Trafikenheten för eventuellt yttrande. Efter samrådstidens utgång hade ägarna till Fåsjöhyttan 1:8, 1:14 och 1:5 inkommit med erinringar mot planförslaget, avseende föreslagen tillkommande bebyggelse inom Fåsjöhyttan 1:9. 1(3)

17 ANTAGANDEHANDLING Hur granskningen bedrivits Förslaget till detaljplan har efter samrådsskedet varit tillgängligt för granskning under tiden 26 mars - 17 april 2015 på Biblioteket i Nora, på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning samt på hemsidan (www.bmb.se). Under granskningstiden inkom 6 yttranden. Nedan följer en sammanfattning av inkomna yttranden. Först följer en sammanfattning av det inkomna yttrandet, och sedan följer en kommentar från planförfattaren. Länsstyrelsen Länsstyrelsen bedömer, enligt granskningsyttrande , med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. Enligt yttrandet framför länsstyrelsen därutöver att planbeskrivningen bör tydliggöra vilka trafikmängder den redovisade buller beräkningen baseras på. Länsstyrelsen har även påpekat att den redovisade platsen för bryggor och badplats inte sammanfaller med den befintliga bryggan. Kommentar: Planbeskrivningen har kompletteras med uppgift om vilken trafikmängd beräkningen baseras på. Området för bryggor och badplats har justerats så att den befintliga bryggan ingår. Trafikverket Trafikverket har, enligt yttrande , inget ytterligare att tillägga men anser att redovisningen angående trafikmängder och bullernivåer fortsatt är otydliga och att det med fördel kan förtydligas. Planbestämmelserna bör med fördel kompletteras med bullerriktvärden vid fasad. Verket vill även upplysa om att alla eventuella kostnader rörande bullerskyddsåtgärder som uppkommer till följd av planförslaget skall bäras av kommunen alt exploatören. Kommentar: Planbeskrivningen har kompletteras med uppgift om vilken trafikmängd beräkningen baseras på. Enligt undertecknads mening innehåller planen bestämmelse om bullerriktvärde vid fasad, d v s 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Lantmäteriet Lantmäteriet har, enligt granskningssvar , inga erinringar angående detaljplanen. Utöver detta föreslår lantmäteriet smärre redaktionella ändringar avseende bildandet av framtida gemensamhetsanläggningar i området. Kommentar: Planbeskrivningen har justerats enligt lantmäteriets önskemål. Bergslagens Kommunalteknik Bergsalgens Kommunalteknik har, enligt yttrande , inget ytterligare att tillägga. 2(3)

18 ANTAGANDEHANDLING E.ON Elnät Sverige E.ON har, enligt yttrande , inget mer att erinra. E.ON ser dock helst att detaljplanen möjliggör uppförande av ytterligare en nätstation. Kommentar: Plankartan har kompletterats med ett område för ytterligare en nätstation. Fastighetsägare vilka bedömts vara sakägare Fåsjöhyttan 1:8 Ägaren till Fåsjöhyttan 1:8 har invändningar mot föreslagen tillkommande bebyggelse inom Fåsjöhyttan 1:9. Ägarens synpunkter under samrådet kvarstår d v s att det nordvästra bostadskvarteret ska innehålla två tomter istället för fyra enligt planförslaget och det nordöstra fyra istället för sex tomter. Kommentar: Ifråga om tillkommande bebyggelse inom Fåsjöhyttan 1:9 görs bedömningen att storleken på tillkommande bebyggelsen i de båda bostadskvarteren inom Fåsjöhyttan 1:9 bör kunna tålas. Motiveringen till detta ställningstagande utvecklades i samrådsredogörelsen enligt följande: M h t den glesa exploateringen samt den stora nivåskillnaden mellan Åkerby herrgård och det nordvästra bostadskvarteret kommer tillkommande bebyggelse inte att störa utsikten över sjön på det påtagliga sätt som framförs i yttrandet. Närmast lokalgatan ner mot sjön föreslås en breddning av prickmarken (mark som inte får bebyggas) i syfte att ytterligare nedbringa avskärmningen ner mot sjön från de redan etablerade tomterna öster om lokalgatan. Dessutom kompletteras detaljplanen för det aktuella kvarteret med en bestämmelse om minsta tomtstorlek (2000m 2 ) och total byggnadsarea per fastighet (250m 2 ). Föreslagen bebyggelse i det nordöstra kvarteret inom Fåsjöhyttan 1:9 bedöms få en liten inverkan på utsiktsförhållandena från tillkommande bebyggelse inom Fåsjöhyttan 1:8. Den stora nivåskillnaden mellan fotbollsplanen och kvarteret täcker av den tillåtna totalhöjden på planerad bebyggelse inom kvarteret och får därmed ingen skärmverkan. Sammanfattning Granskningen har endast lett till redaktionella justeringar av planbeskrivningen samt plankartan med anledning av yttrandena från länsstyrelsen, trafikverket, lantmäteriet och E.ON. I övrigt är planförslaget som skickas vidare för antagandeprövning identiskt med förslaget som varit utsänt för granskning. Peter Ljungné Planförfattare Isabella Lohse Fysisk planerare 3(3)

19 Sida 1 Fastighetsförteckning Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt Fåsjöhyttan 1:8 Fåsjöhyttan 1:9 Fåsjöhyttan 1:10 J M Dental Lab Aktiebolag Box ÖREBRO Fåsjöhyttan 1:11 Fåsjöhyttan 1:12 Fåsjöhyttan 1:13 Fåsjöhyttan 1:14

20 Lantmäteriet T14461 Sida 2 Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt Fåsjöhyttan 1:15 Marksamfälligheter inom området (samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar) Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål Inga Anläggningssamfälligheter inom området (Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV) Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål Fåsjöhyttan GA:10 VÄG Samtliga delägarfastigheter Fåsjöhyttan 1:8 Fåsjöhyttan 1:9 Fåsjöhyttan 1:10 J M Dental Lab Aktiebolag Box ÖREBRO Fåsjöhyttan 1:11 Fåsjöhyttan 1:12

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr 243

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr 243 LAGA KRAFT 2015-11-24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr 243 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 1 Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

B e1e2v 1 l 33:8 32:2 32:1 32:15. Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING. Utformning 24:8 24:8. Skala: 1:1000 (A3) komplementbyggnader

B e1e2v 1 l 33:8 32:2 32:1 32:15. Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING. Utformning 24:8 24:8. Skala: 1:1000 (A3) komplementbyggnader 24:8 9 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. NÄSBYBACKA

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Underliggande

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Samråds-/Utställningshandling 2010-09-13 1(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB

Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 52 Antagen Vunnit laga kraft SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD 1 (6) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD HASSELA KYRKBY 5:40 OCH 5:11 NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN UPPRÄTTAD MAJ 2013 AV PLAN- OCH BYGGENHETEN HANDLINGAR: - PLANBESKRIVNING - PLANKARTA

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun 317 Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun Angande SBN 2010-06-22 84 Laga kraft 2011-01-15 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 2 Originalkarta I format A2 3 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN Underrättelse Allmän granskning

Tillägg till. DETALJPLAN Underrättelse Allmän granskning Datum Vår bet 2016-04-07 Dnr 2016-23 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN Underrättelse Allmän granskning Härmed översändes handlingar för: Tillägg till Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län

ÄNDRING AV DETALJPLAN SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län Upprättad i oktober 2014 Tillägg till PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn DOROTEA KOMMUN 1 Dorotea kommun 2016-03-18 Tfn 0942-14160 Barbro Sundström Tfn 031-141366 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER PÅ DEL AV AVASJÖ 1:18 i Borgafjäll, Dorotea kommun P L A N B E S K

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G. Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun SAMRÅDSHANDLING. Upprättad

P L A N B E S K R I V N I N G. Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun SAMRÅDSHANDLING. Upprättad SAMRÅDSHANDLING P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun Upprättad 2008-04-15 Ulf Zettersten arkitekt SAR/MSA P L A N B E S K R I V N I N G tillhörande detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Vendelsö 3:81 Vendelsö PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Enkelt planförfarande Dnr PLAN

Detaljplan för Vendelsö 3:81 Vendelsö PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Enkelt planförfarande Dnr PLAN Detaljplan för Vendelsö 3:81 Vendelsö PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Enkelt planförfarande 2016-04-12 Dnr PLAN 2013.03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 FÖRÄNDRINGAR - PLANFÖRSLAG...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer