PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07"

Transkript

1 LAGA KRAFT xxxx-xx-xx PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr XXX ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län

2 ANTAGANDEHANDLING 1 Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län Upprättad av Arktis Arkitekter på uppdrag av Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Planbeskrivning Handlingar Detaljplanen omfattar följande handlingar: - Planbeskrivning - Plankarta med planbestämmelser och grundkarta - Behovsbedömning - Fastighetsförteckning - Illustrationsskiss Planens syfte och huvuddrag ALP Konferens & Mässarrangör har planerat en utvidgning av Åkerby herrgård med nya bostäder och en komplettering av den nuvarande hotell- och kursanläggning med ytterligare service- och rekreationsutrymmen. Skogsområdet och strandområdena intill kommer även att göras mer tillgängligt med vandringsleder, rastplatser mm. Under planarbetets gång har även JM Dental Lab, som är ägare till grannfastigheten uttryckt ett önskemål om tillkommande tomter för småhusbyggnation inom den egna fastigheten. Planförslaget redovisar en blandning mellan byggnadskvarter för småhus, grupphus och s k senior- och trygghetsboende. Initialt rör det sig om tillkomsten av ca 25 lgh. Därutöver skall en kapacitet finnas för ytterligare ett 25-tal lägenheter för trygghetsboende. Som komplettering av hotellanläggningen har det söder om nuvarande matsalsbyggnad föreslagits en byggnad för hälsa- och livskvalité med bl a ett mini-spa. Som underlag för utbygganden föreligger en programskiss för området som upprättades i augusti Till skissen kopplades mer detaljerade skisser med förslag till hustyper mm. Skissen har därefter utgjort underlag för ytterligare bearbetning av Vimmerbyhus. Eftersom detta förarbete ligger till grund för planarbetet har det inte upprättats något särskilt planprogram. De planerade förändringarna har ur myndighetssynpunkt bedömts behöva föregås av en detaljplaneläggning. Skälet för detta ställningstagande är i första hand exploateringens omfattning samt behovet av att se över trafikförsörjningen och VA-förutsättningar i området. Kommunledningen i Nora ställer sig positiv till att det upprättas en detaljplan.

3 ANTAGANDEHANDLING 2 Plandata Lägesbestämning Planområdet är beläget intill den västra sidan av Fåsjön ca 9 km från Nora tätort. Areal Planområdet omfattar en yta på ca 15,5 ha Ägoförhållanden Fåsjöhyttan 1:8, som utgör huvuddelen av planområdet ägs av ALP Konferens & Mässarrangör. Fåsjöhyttan 1:9 ägs av JM Dental Lab. Därutöver finns sex småhusfastigheter inom planområdet (Fåsjöhyttan 1:10-1:15). Två av dessa, Fåsjöhyttan 1:11 och 1:12 ägas av ALP Konferens & Mässarrangör. De övriga är i enskild ägo. Delar av planområdet som innehåller mark för bostadbyggnation kan komma att avyttras efterhand till framtida bostadsexploatörer. Tidigare ställningstaganden Nora översiktsplan Enligt Nora kommuns översiktsplan ingår planområdet i en fördjupning av översiktsplanen för Fåsjön, antagen Enligt planhandlingarna är Åkerby avgränsat som en kursgård. Huvuddelen av planområdet är beläget inom detta område med undantag för redan bildade fastigheter norr om det avgränsade området samt föreslagen kvartersmark nordost och nordväst därom. Den föreslagna bebyggelsen utanför kursgårdsavgränsningen tar, enligt översiktsplanen, i anspråk en mindre del av ett område där ett öppethållande är av vikt för ett bibehållande av landskapets karaktär. Denna tillkommande bebyggelsen kommer att utgöra en mindre komplettering av den befintliga bebyggelsen i Åkerby, som (enligt nedanstående beskrivning av förutsättningarna på plats) dessutom kommer att skärmas av mot omgivningen av topografin och befintliga trädridåer. Avsteget från översiktsplanens intentioner bedöms därför inte komma att innebära ett så stort intrång att det inte kan tillåtas. Förutsättningar Bebyggelse Åkerby gård uppfördes på 1840-talet. Gården ingår i ett antal större ursprungliga gårdar med tillhörande jord- och bergsbruk runt Fåsjön. Huvudbyggnaden med tillhörande flygelbyggnader är exteriört väl bevarade i ett tidsenligt skick. Den intilliggande Röda Gården - som också ingår i den ursprungliga gårdsanläggningen - är även den tidsmässigt väl bevarat. Gården nås över en allé från vägen mellan Nora och Järnboås, som också utgör gårdens mittaxel förbi gårdsplanen och huvudbyggnaden till den bakomlig-

4 ANTAGANDEHANDLING 3 gande fruktträdgården, som avslutas med en vidsträckt utsikt mot Fåsjön. Hela detta gårdssammanhang innehåller höga kulturmiljövärden. Under andra hälften av 1900-talet förvaltades gården av landstinget som rehabiliteringsanläggning. Under denna period kompletterades gården under 70-talet med de nya förläggningsbyggnaderna Smedjan och Hyttan. Därefter i mitten på 80-talet tillkom genom nya strängare krav på livsmedelshantering och kök och som i ett led i en satsning på konferensanläggningar från landstingets sida, byggnaden Cupolen innehållande matsal och centralkök samt personallokaler. Norr om Smedjan och Hyttan kompletterades utemiljön under denna tid med en fotbollsplan och en minigolfbana. För att få acceptabla lutningsförhållanden på fotbollsplanen gjordes en stor utfyllnad som är relativt framträdande i landskapet från sjösidan. ALP Konferens & Mässarrangör tog över anläggningen i början på 2009 för konferens- och kursändamål. Därefter har ALP Konferens & Mässarrangör utrett möjligheterna för en utvidgning av herrgårdsområde med nya bostäder och en komplettering av den nuvarande hotell- och kursanläggning med ytterligare service- och rekreationsutrymmen. Skogsområdet och strandområdena intill kommer även att göras mer tillgängligt med vandringsleder, rastplatser mm. Inom ramen för denna utvidgning har sex nya tomter för småhusbyggnation tillkommit på det öppna fältet ner mot sjön. Natur Planområdet kännetecknas av det vackra halvöppna jordbrukslandskapet som omger Åkerby herrgård. Området ligger i ett nordostligt sluttningsläge ner mot Fåsjön med en nivåskillnad på m mellan herrgården och Fåsjöns strand. Sluttningen genomkorsas av bäckraviner som i allmänhet är skogsomgärdade. Mellan bäckravinerna vidtar öppna åkrar och f d beteshagar. En av ravinerna passerar centralt genom planområdet förbi herrgården för att i dess nedre del avgränsa området mot öster. Mot väster bildar ytterligare en ravin gräns mot planområdet. Ravinen i områdets centrala del omges av skyddande uppvuxen lövskog medan ravinen mot väster i dess nedre del passerar över ett öppet fält. Strandbrinken kantas av skyddande uppvuxen lövskog som också är ett kännetecken för området i stort. Strandskydd Planområdets norra del ingår i det generella strandskyddsområdet kring Fåsjön. Området är utnyttjat som hotell- och kursanläggningens bad- och båtplats. Här har också för anläggningens ändamål uppförts en lägerplats och en rökbastu. För dessa byggnader föreligger strandskyddsdispens samt bygglov. Generellt biotopskydd Herrgårdsallén omfattas av generellt biotopskydd

5 ANTAGANDEHANDLING 4 Gator och trafik Gatunät Planområdet trafikmatas dels över allén från väg 767 mellan Nora och Järnboås och dels från en huvudinfart öster därom. Huvudinfarten passerar genom den större delen av planområdet ner till Fåsjöns strand. En mindre bilväg ca 250 m öster om huvudinfarten trafikförsörjer den befintliga avloppsanläggningen i planområdets nordöstra del. Parkering Konferensanläggningens parkeringsplatser finns mellan Herrgårdsbyggnaden och Kupolen. Dessa trafikmatas från huvudinfarten. Antalet parkeringsplatser inom anläggningen uppgår f n till ett 70-tal platser. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Konferensanläggningens avlopp avleds till en egen anläggning belägen ca 450 m nordost om Kupolen. Anläggningens kapacitet är 160 pe (personekvivalenter), men utnyttjandegraden är f n 35 pe. Vattenförsörjning sker från en egen brunn ca 15 m väster om herrgårdens huvudbyggnad Dagvatten Dagvatten från takytor och hårdgjorda ytor inom anläggningen avleds via ett markförlagt ledningssystem till bäckravinen i den centrala delen av planområdet. Tele Nuvarande teleledningar är framdragna i angöringsgatan till Cupolen från ett ledningsstråk utefter väg 767. El Nuvarande konferensanläggning försörjs via en bef transformatorkiosk belägen mellan byggnaderna Cupolen och Hyttan Värme Konferensanläggningen värmeförsörjs f n med bergvärme. Borrhålen är placerade öster och söder om Cupolen. Anläggningens värmecentral är placerad i Cupolens källarutrymmen.

6 ANTAGANDEHANDLING 5 Geoteknik Marken består enligt SGU:s översiktliga markkartering huvudsakligen av postglacial silt och närmast sjöstranden av postglacial lera. På en begränsad yta norr om kupolen förekommer berg i dagen. Enligt Länsstyrelsens rapport Ras- och skredrisker i Örebro län (2013:37) har delar av planområdet förutsättningar för skred på grund av jordens finkornighet och markytans lutning. Detta berör främst ravinområdena, men även ett område i planområdets nordöstra del. Inom detaljplanens ram har det inte gjorts någon geoteknisk undersökning Förändringar Bebyggelse Planförslaget innebär att delar av herrgårdsområdets nuvarande friytor får tas i anspråk för bostadsbebyggelse och för kompletterande byggnader för hotell- och kursverksamhetens behov. Redan avstyckade fastigheter ner mot sjön inordnas i planen som kvartersmark för friliggande småhus. På den intilliggande fastigheten Fåsjöhyttan 1:9 nordväst och nordost om herrgårdsområdet har planområdet kompletterats med två områden för friliggande småhus. Totalt rymmer de båda områdena ca 10 småhus, i maximalt 1 ½-våningsutförande. Det nordvästra området avgränsas naturligt av den mer öppet belägna bäckravinen i väster medan det nordöstra området skärmas av och avgränsas mot omgivningen av fotbollsplanens terrassering. Inom det nordvästra området har prickmarken (mark som inte får bebyggas) närmast lokalgatan gjorts relativt bred - i syfte att nedbringa de tillkommande bostadshusens inverkan på den nuvarande utsikten från de redan etablerade tomterna öster om lokalgatan. Inom herrgårdsområdet är det i första hand de öppna friytorna mot vägen samt nuvarande fotbollsplan som diskuterats för nytillkommande bostadsbebyggelse med inriktning på seniorbostäder och s k trygghetsboende. I den bortre delen av herrgårdparken mot nordväst medges plats för en tomt för senior- och trygghetsboende. Fotbollsplanen tänks i detta sammanhang kunna rymma ett 20-tal mindre envånings småhus i radhus- och kedjehusform. Husen grupperas, i utsiktsläget mot sjön, kring ett gemensamt gårdsrum. Gårdsrummet disponeras för trafikangöring, parkering och i dess centrala del planeras en gemensam trädgård. Mot vägen planeras uppförande av ett 10-tal lägenheter för trygghetsboende i flerbostadshus med maximalt två våningar. Tillkommande bebyggelse kan här dra nytta av den passerande bäcken och den uppvuxna skogsdungen öster om herrgårdsallén. För att tillkommande byggnader ska underordna sig Åkerby herrgårds huvudbyggnad har totalhöjden maximerats till 8 m, d v s måttet från marken till yttertakets högsta punkt.

7 ANTAGANDEHANDLING 6 Inom hotell- och konferensanläggningens markområde finns planer på en komplettering med en byggnad för hälsa- och livskvalité i ett tänkt läge mellan Nora-vägen och Cupolen. I planerna för byggnaden ingår bl a ett mini-spa. Den östra delen av nuvarande anläggning kan även på sikt kompletteras med viss bostadsbebyggelse. Åkerby gård Allén som mynnar centralt mot entrégården, som avgränsas av huvudbyggnaden med tillhörande flygelbyggnader, samt den bakomliggande fruktträdgården tillmäts ett högt kulturhistoriskt värde. I planförslaget föreslås därför att byggnaderna regleras med en skyddsbestämmelse q och att allén skall bevaras. Det markområde som omfattar fruktträdgården ska enligt planförslaget dessutom hållas fri från tillkommande bebyggelse. Föreslagen skyddsbestämmelse innebär, enligt 8 kap 13 plan- och bygglagen, att huvudbyggnaden och flygelbyggnaderna som är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt inte får förvanskas, innebärande att byggnadens exteriör ska bevaras och att underhåll ska ske med ursprungliga material ifråga om målningsbehandling, tak- och väggbeklädnad, fönster och dörrar samt snickerier. Natur Närområdet kring bäckravinen har i planförslaget lagts ut som naturmarksområde (allmän plats). Även för området öster om allén föreslås ett bevarande av naturmarken för att hävda den för herrgårdsanläggningen betydelsefulla allén i det omgivande landskapet. Vattenområden I anslutning till nuvarande badplats föreslås ett vattenområde som får användas för utläggning av bryggor och som båtuppläggningsplats. I anslutning till området finns även hotell- och kursanläggningens bastu. Strandskydd Delar av planområdet är beläget inom område som omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddet avses att upphävas för en del av vattenområdet. (Området där strandskyddet avses upphävas är skrafferat). Enligt Miljöbalken 7 kap 18 c skall särskilda skäl anges för områden där strandskyddet avses att upphävas. Med hänvisning till följande särskilda skäl avses strandskyddet upphävas inom redovisat område. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften Som särskilda skäl åberopas att vattenområdet med intilliggande strandavsnitt redan tidigare varit ianspråktaget för det avsedda ändamålet, d v s som bad- och bryggplats. Området får inte inhägnas eller på annat sätt avgränsas så att allmänheten hindras från att passera utefter det berörda strandavsnittet.

8 ANTAGANDEHANDLING 7 Enligt miljöbalken är anläggande av bryggor vattenverksamhet. Sådan verksamhet kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig. För den intilliggande bastubyggnaden meddelades en strandskyddsdispens när den uppfördes år Även avloppsreningsverket har redan tidigare varit ianspråktaget för det avsedda ändamålet. För att underlätta framtida drift och underhåll av verket föreslås därför att strandskyddet upphävs för den del som ligger inom strandskyddsområdet. Gator och trafik Gatunät Nuvarande vägsystem inom planområdet och utfarter mot allmän väg behålls i planförslaget och regleras som Lokalgator (allmän plats). För det tillkommande bostadskvarteret norr om fotbollsplanen föreslås infart via befintlig vägsträckning till avloppsreningsverket. Kvartersavgränsningarna längs väg 767 har reglerats med en bestämmelse om utfartsförbud. Parkering Befintliga parkeringsplatser för hotell- och kursanläggningen täcker nuvarande parkeringsbehov. Vid en utökad verksamhet kan tillkommande parkering anordnas inom kvartersmark i anslutning till matsalsbyggnaden Cupolen. Tillkommande parkering för nytillkomna bostäder förutsätts ske på kvartersmark. Kollektivtrafik Vägsträckan mellan Nora och Hjulsjö trafikeras av Länstrafikens busslinje 305. Åkerby är en av hållplatserna utefter sträckan. Vägtrafikbuller En bullerberäkning genomfördes (141127) med hjälp av Trivectors Buller väg II. Trafikmätningarna är gjorda mellan 30 oktober 7 november 2014.Vid mätningarna uppmättes årsmedeldygnstrafiken till 602 fordon/dygn där andelen tung trafik utgjorde 4 %. Beräkningen utgick från skyltad hastighet 70 km/tim. Resultatet, vilken beräknades till 51 dba, visade att tillkommande bostäder närmast väg 767 inte utsätts för bullernivåer som överskrider riksdagens riktvärden när det gäller ekvivalent ljudnivå vid fasad (55 dba). 45 meter från vägmitt uppfylls riktvärdet gällande riktvärde för maximal bullernivå (70 dba). Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats beräknades till 74 dba vilket är 4 dba över riktvärdet. Beräkningspunkten var 30 meter från vägkant. Marken däremellan är reglerad som mark som inte får bebyggas. En bestämmelse har lagts till på plankartan för att säkerställa att uteplatser placeras på ett sådant sätt att de inte utsätts för högre bullernivåer än riktvärdet 70 dba.

9 ANTAGANDEHANDLING 8 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Nuvarande anläggning för avloppsrening nordväst om det huvudsakliga planområdet ingår som ett eget kvarter i detaljplanen för teknisk anläggning (infiltrationsanläggning). Anläggningen är dimensionerad för 160 pe (personekvivalenter) men belastas för närvarande enligt uppgifter från miljökontoret med 35 pe. Överkapaciteten bedöms initialt kunna täcka den planerade utbyggnaden. Vid en full utbyggnad enligt redovisat lägenhetsantal behöver reningskapaciteten höjas genom en förbättring eller utökning av den nuvarande reningsanläggningen. Vatten- och avlopp för tillkommande bebyggelse kommer att byggas efter hand. Det förutsätts att tillkommande bebyggelse ansluts till befintligt reningsverk och befintliga vattenbrunnar i området. Dagvatten Dagvatten från tillkommande bebyggelse och hårgjorda ytor kommer att avledas för infiltration i omgivande trädgårds- och naturmark. Tele Nuvarande ledningsnät kommer att behållas i området. Behövs det utföras åtgärder (flyttning av kablar eller andra skyddsåtgärder) i nuvarande nät för att möjliggöra exploatering förutsätts att exploatören bekostar dessa åtgärder. El Elförsörjning för tillkommande bebyggelse kommer att byggas ut efter hand. Behov av framtida förstärkning av elförsörjningen har inte undersökts inom planarbetets ram. Den befintliga nätstationen har avgränsats med ett E-område (transformatorstation). Värme Tillkommande småhusbebyggelse kommer att värmeförsörjas med egna anläggningar, i första hand bergvärme. Den planerade grupphusbebyggelsen och trygghetsboendet inom Åkerby herrgård kommer att värmeförsörjas med bergvärme via gemensamma värmeanläggningar. Avfall Inom området finns en befintlig sophämtningsplats i anslutning till Cupolens lastplan. Denna plats kan utvidgas för att täcka även det framtida behov som uppkommer i området.

10 ANTAGANDEHANDLING 9 Geoteknik Planerad tillkommande bebyggelse ska föregås av en geoteknisk undersökning. Störningar miljökonsekvenser Behovsbedömning Ett genomförande av detaljplanens bedöms inte komma att innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra naturresurser enligt upprättad behovsbedömning av Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning De störningar som behovsbedömningen tar upp begränsar sig till bebyggelsens inverkan på landskapsbilden och det rörliga friluftslivet. Vid en byggnation i området kommer också begränsade störningar att uppkomma på omgivningen till följ av byggtrafik och byggverksamhet i området. Landskapsbilden En utbyggnad i området innebär en viss påverkan på nuvarande kulturlandskap som karaktäriseras av ett halvöppet jordbrukslandskap genomkorsat av skogsbevuxna bäckraviner. För att begränsa intrånget i landskapet har föreslagna byggnadskvarter för mer sammanhållen bebyggelse koncentrerats i anslutning till och inom nuvarande ianspråktagen mark för hotell- och kursanläggningen. Föreslagen mark för friliggande småhus utnyttjar redan bildade fastigheter med en utvidgning på intilliggande öppna ytor inom Fåsjöhyttan 1:9 väster om befintliga småhusfastigheter ner mot sjön och norr om den nuvarande fotbollsplanen. Området i väster kommer att skärmas av från vägsidan av uppvuxna skogsridåer i landskapet särskilt av skogsridån kring den södra delen av bäckravinen direkt väster om planområdet. Området i öster täcks av mot omgivningen av den kraftiga uppfyllanden för fotbollsplanen. Mot sjösidan bildar skogsridån mot stranden en viss avskärmning och inramning av tillkommande bebyggelse. Rörliga friluftslivet Den tillkommande bebyggelsen på de öppna partierna ner mot Fåsjön innebär att det uppkommer en viss barriäreffekt för det fria strövandet utefter sjön. Planen innebär dock inget intrång i Fåsjöns strandskyddsområde vilket på den aktuella sträckan i stort sett är fri från bebyggelse. Störningar till följd av byggverksamhet Ett genomförande av planen medför temporära störningar på omgivningen till följd av bygg- och anläggningsarbeten, ökande byggtrafik på anslutande vägar etc. Störningarna bedöms dock inte bli så betydande att de inte kan tålas.

11 ANTAGANDEHANDLING 10 Schaktning/förflyttning av bef utfyllnadsmassor Tillkommande grupphusbebyggelse på den befintliga fotbollsplanen medför en förändring av nuvarande marknivåer för att få en bra anslutning mot omgivande naturmark, acceptabla lutningar på angöringsvägar mm. Området är tidigare utfyllt och ev överskottsmassor kommer i första hand att användas som terrasseringar för tillkommande småhusbebyggelse inom planområdet. Enligt PBL (2010:900) 9 kap. 11 krävs det marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats. Marklov krävs i regel för höjdändringar större än +/- 0,5 meter. Hästhållning Inom intilliggande fasighet direkt väster om Fåsjöhyttan 1:9 används hagarna för hästbete. Stallbyggnaderna är belägna ca 500 m från planområdets västra gräns och närmaste beteshagar ca 110 m. Med hänsyn till i första hand allergirisken bör föreslagen bostadsbebyggelse därför kunna tillkomma på föreslagna platser närmast betesmarken. Planens genomförande Tidplan Planprocessen Planprocessen kommer att genomföras med normalt planförfarande d v s att samråd och granskning kommer att genomföras med ett samråds- och granskningsförfarande enligt 5 kap resp 5 kap 18 plan- och bygglagen. Ett samrådsförslag kommer att upprättas under november Efter samråd och granskning av planförslaget beräknas planen tidigast kunna antas i maj/juni Eftersom planen innebär frångående av översiktsplanens intentioner ska antagandet föregås av ställningstagande i kommunfullmäktige om att medge avsteg från översiktsplanen. Bebyggelse Den närmast förestående byggnationen i området är uppförande av grupphusbebyggelse på nuvarande fotbollsplanen i planområdets nordöstra del. Området för småhusbebyggelse kommer att tas i anspråk efter hand. Likaså kommer en utbyggnad av konferensanläggningen ske efter hand. Komplettringen med trygghetsboende kommer tidigast att ske Teknisk försörjning M h t den befintliga avloppsanläggningen överkapacitet kommer framtida byggnation i området att kunna anslutas till denna. Framtida vattenförsörjning kan även täckas av outnyttjad kapacitet i den egna vattentäkten. Nytillkommande ledningssystem för vatten- och avlopp samt el- och telesystem kommer att byggas ut efterhand i samband med nyexploatering.

12 ANTAGANDEHANDLING 11 Huvudmannaskap Detaljplanen har ett enskilt huvudmannaskap, d v s anläggande, skötsel och underhåll av områdets allmänplatsmark ombesörjs av en samfällighetsförening mellan planområdets nuvarande och tillkommande fastigheter. De särskilda skäl som motiverar att ett enskilt huvudmannaskap är att området i modern tid byggts ut, förvaltats och nyttjats som rehabiliterings- och kursgård i landstinget regi. Den nya ägarens huvudanvändning av planområdet som kursgård förändras inte därvidlag och tillkommande bostadsbebyggelse kan i detta sammanhang stödjas och utnyttja den service som kursgården tillhandahåller. Området är dessutom väl avskiljt från kommunens nuvarande verksamhetsområde som i huvudsak omfattar kommunens tätorter. För intilliggande planområden runt Fåsjön är inte kommunen huvudman för genomförande av allmän plats. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Föreslagen kvartersmark för bostäder kommer efter hand att styckas av som egna fastigheter från fastigheterna Fåsjöhyttan 1:8 och 1:9. Sex sådana fastighetsbildningar är redan genomförda i området. Föreslagna bostadskvarter inom Fåsjöhyttan 1:9 rymmer maximalt tio bostadstomter, där det nordvästra kvarteret rymmer fyra tomter och det nordöstra sex tomter. Gemensamhetsanläggning Föreslagen gatu- och naturmark, föreslaget vattenområde, bryggor- o badplats och i planen ingående vatten- och avloppsanläggningar samt plats för gemensam sopavhämtning föreslås reglerade genom bildande av en eller flera gemensamhetsanläggningar mellan planområdets nuvarande och tillkommande fastigheter. Det förutsätts att bildandet av gemensamhetsanläggning för huvuddelen av planområdet initieras av ägaren till fastigheten Fåsjöhyttan 1:8 och för det nordöstra bostadskvarteret inom Fåsjöhyttan 1:9 av ägaren till denna. Framtida kostnader för ev utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningen, tillkommande vägar o liknande förutsätts bekostade av framtida exploatörer av området, d v s i nuläget ägarna till fastigheterna Fåsjöhyttan 1:8 och Fåsjöhyttan 1:9 Fastighetsmässiga konsekvenser mot angränsande fastigheter För fastigheter som gränsar mot planområdet innebär planen inga fastighetsrättsliga konsekvenser av vikt. Huvuddelen av planområdet omsluts av Fåsjöhyttan 1:9. För den kvarvarande östra delen av Fåsjöhyttan 1:9 innebär planen att fastigheten kommer att belastas med ett servitut beträffande den redovisade lokalgatan. Lokalgatan står i för-

13 ANTAGANDEHANDLING 12 bindelse med en vägsträckning med utfart på väg 767. Denna vägsträckning föreslås bli föremål för bildandet av en gemensamhetsanläggning mellan Fåsjöhyttan 1:8, 1:9 o 2:7 samt tillkommande fastigheter inom den nordöstra delen av nuvarande Fåsjöhyttan 1:9. Fastighetsmässiga konsekvenser för fastigheter inom planområdet Planes konsekvenser för i planen ingående fastigheter innebär i första hand att varje fastighet inom planområdet kommer att ingå i en samfällighet vilket betyder att berörda fastigheter kommer att påföras kostnader för bildandet av en gemensamhetsanläggning. Härtill tillkommer framtida kostnader för drift och underhåll av ingående delar av gemensamhetsanläggningen, såsom vatten-och avloppsanläggningar, ingående vägar och parkmark. Fastighetsmässiga konsekvenser fastighet för fastighet inom planområdet Fåsjöhyttan 1:8 Fastigheten kommer att ingå i gemensamhetsanläggningar som reglerar ingående gatuoch naturmark, vattenområde samt gemensam vatten- och avloppsanläggning och sophämtningsplats i planområdet. Fastighetsägaren ansöker om bildande av gemensamhetsanläggning för huvuddelen av planområdet, exkl det nordöstra bostadskvarteret inom Fåsjöhyttan 1:9. Fåsjöhyttan 1:9 Fåsjöhyttan 1:9:s vägförbindelsen genom planområdet är säkerställd genom en särskild planbestämmelse. Fastigheten kommer att ingå i gemensamhetsanläggningar som reglerar ingående gatuoch naturmark, vattenområde samt gemensam vatten- och avloppsanläggning och sophämtningsplats i planområdet. Fastighetsägaren ansöker om bildande av gemensamhetsanläggning för det nordöstra bostadskvarteret inom Fåsjöhyttan 1:9. Fåsjöhyttan 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15 Fastigheten kommer att ingå i de gemensamhetsanläggningar som ägaren till Fåsjöhyttan 1:8 initierar. Ekonomiska frågor Planekonomi Ett detaljplaneavtal har tecknats mellan Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning och ägarna till Fåsjöhyttan 1:8 och Fåsjöhyttan 1:9. Av avtalet framgår bl a att kostnaden för detaljplanen kommer att tas ut i form av en planavgift i samband med bygglov. Det innebär att den som söker bygglov inom det aktuella planområdet blir skyldig att betala en planavgift utöver bygglovs- och mätavgifter enl plan-och bygglagen 12 kap 9.

14 ANTAGANDEHANDLING 13 Administrativa frågor Detaljplanen handläggs som normalt planförfarande d v s att samråd och granskning kommer att genomföras med ett samråds- och granskningsförfarande enligt 5 kap resp 5 kap 18 plan- och bygglagen. Genomförandetiden föreslås vara tio år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång prövas en fortsatt genomförandetid mot 4 kap 24 plan- och bygglagen. Medverkande tjänstemän Planen har upprättats av Peter Ljungné, Arktis Arkitekter, Nora, på uppdrag av Bergslagens miljö- och byggförvaltning, vilken företrätts av fysisk planerare Isabella Lohse. Isabella Lohse har även svarat för ritningsarbetet och den planadministrativa hanteringen av planen. Grundkartan har tagits fram av Bergslagens miljö- och byggförvaltning. Arktis Arkitekter Peter Ljungné Arkitekt SAR/MSA

15 Y X FÅSJÖHYTTAN PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. WB1 W GRÄNSER Planområdesgräns Användningsgräns Egenskapsgräns Administrativ gräns NATUR ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser LOKALGATA Lokaltrafik E2 NATUR Naturområde BD e215 fril e NATUR K1 q q q 1:9 1 körbar anslutning e1 e fril e1 u B e4 7,0 fril 27 B e215 LOKALGATA 1:14 7,0 B e215 fril 1:13 27 fril 27 1:15 1:8 1 1:12 7,0 1:10 B e215 fril 1: ,0 körbar anslutning B 7,0 e1 e215 v1 B fril 7,0 27 e3 1:9 2 LOKALGATA E1 1:8 2 2:7 2:2 1 Kvartersmark B D E2 E1 K1 BK1 Vattenområden W WB1 Bostäder Vård Transformatorstation Avloppsreningsverk Hotell och konferens Bostäder, Hotell, Konferens Öppet vattenområde Bryggor och badplats. Sammanlagt får högst 100 m 2 bryggor anläggas. UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER allé körbar anslutning Trädallén ska bevaras Körbar anslutning till angränsande fastigheter BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE u Marken får inte bebyggas Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 4: LOKALGATA allé NATUR skog B e1 e215 fril 8,0 p1 27 parkering LOKALGATA E2 BK1D e1 e215 fril 9.0 p1 e1 Varje byggnad får inte uppta större byggnadsarea än 250 m 2 e215 e 3 e4 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea Minsta fastighetsstorlek är 2500 m 2. Största totala byggnadsarea per fastighet är 250 m 2 Minsta fastighetsstorlek är 2000 m 2. Största totala byggnadsaera per fastighet är 250 m 2 MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) Mark och vegetation parkering Parkeringsplats ska finnas skog Skogsdungen får inte avverkas Utfart, stängsel Y X : X Körbar utfart får inte anordnas PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering Skala: 1:2000 (vid utskrift på A1) PLANKARTA p1 Utformning Uteplats ska orienteras så att den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dba. 0.0 Högsta totalhöjd i meter 27 Minsta taklutning är 27 grader. Bostadsbyggnader ska uppföras med sadeltak fril Endast friliggande hus Röda gården Åkerby gård Hyttan Smedjan Cupolen Fastighetsgräns Traktgräns Namn på trakt Registernummer för fastighet Byggnad i allmänhet Bostadshus, resp uthus Skärmtak Staket Häck Rutnätspunkt Höjdkurvor Avvägd höjd Fastställd höjd på gata eller väg Transformatorbyggnad Väg Stig Slänt Vattendrag Dike Ägoslagsgräns Åker Barrskog resp. lövskog Sankmark Grundkarta upprättad i maj 2012 MÄTNINGSKONTORET, LINDESBERG Grundkartans riktighet bestyrkes: Ulf Landström Mätningschef v1 Endast parhus och/eller radhus Värdefulla byggnader och områden q Byggnad/område som omfattas av 8 Kap. 13 PBL Byggnadens exteriör ska bevaras. Underhåll ska ske med ursprungliga material ifråga om målningsbehandling, tak- och väggbeklädnad, fönster och dörrar samt snickerier. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft Huvudmannaskap För allmänplastsmark gäller enskilt huvudmannaskap Strandskydd Strandskydd upphävs Till planen hör: Planprogram Planbeskrivning Behovsbedömning Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl Nora kommun ANTAGANDEHANDLING Miljökonsekvensbeskrivning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Illustrationskarta Örebro län Granskningsutlåtande Beslutsdatum Godkännande Antagande Instans BMB KF Upprättad Reviderad Laga kraft Skala: 1:2000 (vid utskrift på A1) ILLUSTRATION Översikt av byggnadernas placering meter Peter Ljungné Stadsarkitekt Isabella Lohse Fysisk planerare

16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län Upprättad av Arktis Arkitekter på uppdrag av Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Diarienummer 2011-S794 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planens syfte ALP Konferens & Mässarrangör har planerat en utvidgning av Åkerby herrgård med nya bostäder och en komplettering av den nuvarande hotell- och kursanläggning med ytterligare service- och rekreationsutrymmen. Skogsområdet och strandområdena intill kommer även att göras mer tillgängligt med vandringsleder, rastplatser mm. Under planarbetets gång har även JM Dental Lab, som är ägare till grannfastigheten uttryckt ett önskemål om tillkommande tomter för småhusbyggnation inom den egna fastigheten. Planförslaget redovisar en blandning mellan byggnadskvarter för småhus, grupphus och s k senior- och trygghetsboende. Initialt rör det sig om tillkomsten av ca 25 lgh. Därutöver skall en kapacitet finnas för ytterligare ett 25-tal lägenheter för trygghetsboende. Som komplettering av hotellanläggningen har det söder om nuvarande matsalsbyggnad föreslagits en byggnad för hälsa- och livskvalité med bl a ett mini-spa. Hur samrådet bedrivits Planen har varit ute på samråd vid två tillfällen. Det första tillfället var 5 juni 6 augusti Därefter gjordes ett uppehåll i planarbetet som återupptogs under Samrådsmöte med sakägarna hölls På samrådsmötet deltog de flesta ägarna till fastigheter inom och intill planområdet. Ägarna till Fåsjöhyttan 1:10, 1:14 och 1:15 deltog inte på mötet. Kallelse till samrådet skedde brevledes. Efter samrådsmötet gjordes mindre justeringar av handlingarna. Plankarta, illustrationsskiss och en beskrivning av det upprättade planförslaget utsändes sedan och sakägarna bereddes möjlighet att inkomma med yttrande under perioden 19 december 2014 till 6 februari Samrådshandlingarna översändes även till Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Skanova, Eon, Kommunstyrelsen i Nora, Räddningstjänsten, Polismyndigheten i Lindesberg, Bergslagens Kommunalteknik (BKT), Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning(BMB)/Miljökontoret och BMB/Trafikenheten för eventuellt yttrande. Efter samrådstidens utgång hade ägarna till Fåsjöhyttan 1:8, 1:14 och 1:5 inkommit med erinringar mot planförslaget, avseende föreslagen tillkommande bebyggelse inom Fåsjöhyttan 1:9. 1(3)

17 ANTAGANDEHANDLING Hur granskningen bedrivits Förslaget till detaljplan har efter samrådsskedet varit tillgängligt för granskning under tiden 26 mars - 17 april 2015 på Biblioteket i Nora, på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning samt på hemsidan (www.bmb.se). Under granskningstiden inkom 6 yttranden. Nedan följer en sammanfattning av inkomna yttranden. Först följer en sammanfattning av det inkomna yttrandet, och sedan följer en kommentar från planförfattaren. Länsstyrelsen Länsstyrelsen bedömer, enligt granskningsyttrande , med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. Enligt yttrandet framför länsstyrelsen därutöver att planbeskrivningen bör tydliggöra vilka trafikmängder den redovisade buller beräkningen baseras på. Länsstyrelsen har även påpekat att den redovisade platsen för bryggor och badplats inte sammanfaller med den befintliga bryggan. Kommentar: Planbeskrivningen har kompletteras med uppgift om vilken trafikmängd beräkningen baseras på. Området för bryggor och badplats har justerats så att den befintliga bryggan ingår. Trafikverket Trafikverket har, enligt yttrande , inget ytterligare att tillägga men anser att redovisningen angående trafikmängder och bullernivåer fortsatt är otydliga och att det med fördel kan förtydligas. Planbestämmelserna bör med fördel kompletteras med bullerriktvärden vid fasad. Verket vill även upplysa om att alla eventuella kostnader rörande bullerskyddsåtgärder som uppkommer till följd av planförslaget skall bäras av kommunen alt exploatören. Kommentar: Planbeskrivningen har kompletteras med uppgift om vilken trafikmängd beräkningen baseras på. Enligt undertecknads mening innehåller planen bestämmelse om bullerriktvärde vid fasad, d v s 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Lantmäteriet Lantmäteriet har, enligt granskningssvar , inga erinringar angående detaljplanen. Utöver detta föreslår lantmäteriet smärre redaktionella ändringar avseende bildandet av framtida gemensamhetsanläggningar i området. Kommentar: Planbeskrivningen har justerats enligt lantmäteriets önskemål. Bergslagens Kommunalteknik Bergsalgens Kommunalteknik har, enligt yttrande , inget ytterligare att tillägga. 2(3)

18 ANTAGANDEHANDLING E.ON Elnät Sverige E.ON har, enligt yttrande , inget mer att erinra. E.ON ser dock helst att detaljplanen möjliggör uppförande av ytterligare en nätstation. Kommentar: Plankartan har kompletterats med ett område för ytterligare en nätstation. Fastighetsägare vilka bedömts vara sakägare Fåsjöhyttan 1:8 Ägaren till Fåsjöhyttan 1:8 har invändningar mot föreslagen tillkommande bebyggelse inom Fåsjöhyttan 1:9. Ägarens synpunkter under samrådet kvarstår d v s att det nordvästra bostadskvarteret ska innehålla två tomter istället för fyra enligt planförslaget och det nordöstra fyra istället för sex tomter. Kommentar: Ifråga om tillkommande bebyggelse inom Fåsjöhyttan 1:9 görs bedömningen att storleken på tillkommande bebyggelsen i de båda bostadskvarteren inom Fåsjöhyttan 1:9 bör kunna tålas. Motiveringen till detta ställningstagande utvecklades i samrådsredogörelsen enligt följande: M h t den glesa exploateringen samt den stora nivåskillnaden mellan Åkerby herrgård och det nordvästra bostadskvarteret kommer tillkommande bebyggelse inte att störa utsikten över sjön på det påtagliga sätt som framförs i yttrandet. Närmast lokalgatan ner mot sjön föreslås en breddning av prickmarken (mark som inte får bebyggas) i syfte att ytterligare nedbringa avskärmningen ner mot sjön från de redan etablerade tomterna öster om lokalgatan. Dessutom kompletteras detaljplanen för det aktuella kvarteret med en bestämmelse om minsta tomtstorlek (2000m 2 ) och total byggnadsarea per fastighet (250m 2 ). Föreslagen bebyggelse i det nordöstra kvarteret inom Fåsjöhyttan 1:9 bedöms få en liten inverkan på utsiktsförhållandena från tillkommande bebyggelse inom Fåsjöhyttan 1:8. Den stora nivåskillnaden mellan fotbollsplanen och kvarteret täcker av den tillåtna totalhöjden på planerad bebyggelse inom kvarteret och får därmed ingen skärmverkan. Sammanfattning Granskningen har endast lett till redaktionella justeringar av planbeskrivningen samt plankartan med anledning av yttrandena från länsstyrelsen, trafikverket, lantmäteriet och E.ON. I övrigt är planförslaget som skickas vidare för antagandeprövning identiskt med förslaget som varit utsänt för granskning. Peter Ljungné Planförfattare Isabella Lohse Fysisk planerare 3(3)

19 Sida 1 Fastighetsförteckning Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt Fåsjöhyttan 1:8 Fåsjöhyttan 1:9 Fåsjöhyttan 1:10 J M Dental Lab Aktiebolag Box ÖREBRO Fåsjöhyttan 1:11 Fåsjöhyttan 1:12 Fåsjöhyttan 1:13 Fåsjöhyttan 1:14

20 Lantmäteriet T14461 Sida 2 Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt Fåsjöhyttan 1:15 Marksamfälligheter inom området (samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar) Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål Inga Anläggningssamfälligheter inom området (Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV) Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål Fåsjöhyttan GA:10 VÄG Samtliga delägarfastigheter Fåsjöhyttan 1:8 Fåsjöhyttan 1:9 Fåsjöhyttan 1:10 J M Dental Lab Aktiebolag Box ÖREBRO Fåsjöhyttan 1:11 Fåsjöhyttan 1:12

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08 Detaljplan för Trolska skogen, Mellanfjärden Å 1:16, Älvsta 8:9 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Planförfarande Planen upprättas genom normalt planförfarande det

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer