VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING Under året har följande ämnen varit speciellt i fokus i länsbygderådets verksamhet: Lokal utveckling omställning till hållbar framtid, supervalåret, bredband, integration och krisberedskap. Länsbygderådet medverkar i nätverk tillsammans med aktörer som har inflytande över förutsättningarna för lokal utveckling. Länsbygderådet får därmed möjligheter att förklara landsbygdens villkor och även att vid behov bevaka hantering av olika frågor. Vidare har länsbygderådet ibland varit konkret stöd för lokala grupper genom att uppträda tillsammans med dem vid kontakter med kommuner och andra offentliga aktörer. Det är viktigt att länsbygderådet är en kompetent part. Därför sker fortlöpande kompetensutveckling av styrelseledamöterna genom deltagande i kurser, seminarier, projekt, nätverksträffar och erfarenhetsutbyten. Kompetenskravet innebär exempelvis att ha god kännedom om kommunernas förutsättningar och planer liksom om de regionala offentliga aktörernas uppdrag och verksamheter. Länsbygderådet har vid många tillfällen informerat lokala grupper och kommunbygderåd om möjligheterna för lokal utveckling genom LEADER-metodens trepartnerskap. Länsbygderådet har ledamöter i de två LAG-grupper som täcker huvuddelen av Örebro län. ======================================================================== INNEHÅLL Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 3 Sid 5 Sid 6 Sid 6 Sid 7 Sid 7 Sammanfattning Länsbygderådet Medlemskap i andra organisationer och nätverk Verksamheter Deltagande i Riksorganisationens Hela Sverige skall leva aktiviteter Representation i Länsstyrelsens samrådsorgan och i övriga aktiviteter Representation i regionförbundets aktiviteter Representation i landstingets aktiviteter Representation i övriga konferenser och möten

2 LÄNSBYGDERÅDET Länsbygderådet Örebro län är ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna/ byalagen i länet. Styrelsen består av personer som själva är aktiva i sina lokala utvecklingsgrupper och ledamöterna har geografisk spridning över länet. Ordinarie styrelseledamöter Kent Kaufeldt, ordförande Hammarslaget Askersund Lars Carlsson Järle Byalag Örebro (Nora) Lars-Gunnar Forsberg Kommunbygderådet Lekeberg Sivert Gustafsson Österviks byalag Karlskoga Anette Jansson Ewa Overmeer Västanby byalag Latorps Byalag Lekeberg Örebro Styrelsesuppleanter Anne Helgesson Åsbro intresseförening Askersund Elisabeth Lennartsson Olshammars Utveckling Askersund Erling Norin Stockbacken-Gruvberg byalag Ljusnarsberg Carl-Eric Persson Löa Lindesberg Gunilla Josefsson Bredsjö Hällefors Iren Åberg Hasselfors Laxå Revisorer ordinarie Per-Arne Peterson Österviks byalag Karlskoga Jan-Erik Höijer Degerfors hushållningsgille Degerfors Revisorer ersättare Per-Arne Mårstad Hardemo utveckling Kumla Bo Åkerling Askers bygdegårdsförening Örebro Valberedning Monica Gustafsson, sam.kall. Håkan Lindstedt Österviks byalag Ervalla Hembygdsförening Karlskoga Nora Bo Grimsell Edsbergs Bygdegårdsförening Lekeberg Kerstin Leijonborg Edsbergs bygdegårdsförening Lekeberg Årsmöte Den 16 mars hölls länsbygderådets årsmöte på Kvinnerstaskolan, Örebro. 19 personer deltog. Efter tio år avgick Sivert Gustafsson som ordförande och Kent Kaufeldt valdes till ny ordförande. Förutom årsmötesförhandlingarna fanns följande informationspunkter: Information från ROS-gruppen Information om krisberedskap Aktiviteter inför supervalåret Inför Landsbygdsriksdagen i Sandviken Bredband: Erling Norin informerade om det aktuella läget. Landsbygdsprogrammet Information lämnades om Regionalt Utvecklingscentrum (RUC)

3 Styrelsemöten Styrelsen har haft åtta möten, fördelade på följande orter: Fem av dessa var förlagda till kontoret i Fjugesta, övriga var i Hammar, Löa och Hasselfors. Kansli Länsbygderådets kansli ligger i Fjugesta. Anette Jansson har varit anställd på 50%. Medlemmar Antalet lokala utvecklingsgrupper som var medlemmar i länsbygderådet vid det senaste årsskiftet var 142 stycken. MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER OCH NÄTVERK L&SEK Lokal utveckling och social ekonomi Länsbygderådet är medlem av föreningen L&SEK. Lars Carlsson är ordinarie styrelseledamot samt kassör och Sivert Gustafsson suppleant i styrelsen PLUS Länsbygderådet är medlem i föreningen PLUS, plattform inom NUTS II-området region Östra Mellansverige. Sivert Gustafsson är revisor. HSSL Lars Carlsson, ordinarie styrelseledamot i Hela Sverige ska leva valde att inte kandidera för ytterligare en period. Sivert Gustafsson var ledamot av valberedningen. Landsbygdsnätverket Lars Carlsson har på uppdrag av HSSL representerat i samordningsgruppen för genomförandet av landsbygdsprogrammet lokalt ledd utveckling med Leadermetoden Kommunbygderåd Lars Carlsson var ledamot i Nora kommunbygderåd, Erling Norin i Ljusnarsbergs kommunbygderåd, Lars-Gunnar Forsberg i Lekebergs kommunbygderåd och Kent Kaufeldt i Askersunds kommunbygderåd. KFO Länsbygderådet är medlem i den ideella sektorns arbetsgivarorganisation KFO. LEADER Sivert Gustafsson hade styrelseuppdrag i LEADER Mellansjölandet och Lars Carlsson i LEADER Bergslagen. Sivert Gustafsson har ingått i Mellansjölandets skrivargrupp inför ny programperiod Infrastrukturgrupp I Länsstyrelsens infrastrukturgrupp, främst för ärenden gällande bredband har Erling Norin varit representant för både Ljusnarsbergs kommun och för länsbygderådet. Referensgrupp för Svenska för invandrare Sfi I länsstyrelsens projekt för Sfi har bildats en referensgrupp med deltagare från kommuner, folkhögskola och några ideella organisationer. Sivert Gustafsson har representerat länsbygderådet. Mikrofonden i Örebro län Länsbygderådet blev medlem av den nybildade Mikrofonden i Örebro län. VERKSAMHETER Hållbar framtid Länsbygderådets arbetsgrupp har genom Regional Omställning i Samverkan,ROS gruppen har arbetat vidare med aktiviteter för en hållbar framtid. Ewa Overmeer, Lars Carlsson och Anne Helgesson har utgjort arbetsgruppen med Ankie Rauseus som projektanställd koordinator och med Lars Carlsson som sammankallande. Nätverket ska skapa en stödjande struktur för lokalt hållbart utvecklingsarbete. Samarbete sker med Örebro läns bildningsförbund, LEADER Mellansjölandet, Naturskyddsföreningen m.fl.

4 Arbetsgruppen har haft regelbundna möten en gång per månad, flera seminarier och informationsmöten. Den 23 februari var det ett öppet forum på Kvinnerstaskolan med temat Hållbar framtid i samarbete med LEADER Mellansjölandet och Länsbildningsförbundet. Ett femtiotal mötte upp för att diskutera hållbara utmaningar. De viktigaste blev: -Hur skapar vi samarbete kring hållbar landsbygd med livsmedelsprodukter. -Cirkulär ekonomi (lokal ekonomi för att stärka lokalsamhället) -Framtidstafetten och politikerträffar (med dialog kring omställningsfrågor) Framtidsstafetten är ett initiativ som ROS-gruppen har drivit inför supervalåret med aktiviteter som nyhets brev, politikerdialog, träffar med länets media, planeringsträffar med studieförbunden, framtidsportalen och storytellingprojekt. Politikerdialogen genomfördes med ca 50 lokala politiker som inom hela Örebro län ombads svara på 8 utvalda frågor. Framtidsportalen är en webbaserad portal som skapats för att marknadsföra och informera om Framtidsveckan. Framtidsveckan genomfördes under vecka 40 och engagerade många ute i byarna i hela länet. Runt 160 aktiviteter har registrerats och många är genomförda av lokala utvecklingsgrupper som fokuserat på omställning till hållbar framtid. Vid Regionförbundets Energi och klimatkonferens i oktober presenterades ROS-arbetet av Niklas Högberg och Ankie Rauseus på ett uppskattat sätt. Andra aktiviteter är projekt Storytelling finansierat av Leader Bergslagen med hållbara samtal med ungdomar. Framtidsfesten med Framtidsveckans arrangörer - en mycket uppskattad manifestation av genomförd vecka. Omställningsutbildningar sk Thrive i Åsbro i november med ett flertal av länets aktiva aktörer. CSR-träff på tegelbruket i november. Projektmedel från Länsstyrelsen och Klimatmiljonen har erhållits för att skriva rapport och behovsanalys från omställningsarbetet i länet från framtidsveckan 2011, 2012 och 2014 samt ROS-gruppens arbete sedan våren 2013 kopplat till en analys om framtida behov för det hållbara utvecklingsarbetet. Finansiella samråd har förts med Länsstyrelsen, Regionförbundet, Örebro läns landsting och Örebro kommun utan att nå en långsiktig finansiell lösning där Länsbygderådet är huvudman för koorinerade stödjande struktur för omställningen i länet. En strategi har formulerats för hela länets utvecklingsarbete som fokuserar på följande: -Fortsatt samverkan inom ROS-nätverket för stödjande struktur och ökad folkbildning/kompetens. -Lokal utvecklings- och omställning inkl. krisberedskap och lokal mobilisering/nätverk. -Skapa forum som bidrar till en ny berättelse om en hållbar framtid, inkl Framtidsveckan och Framtidsforum årligen. -Nyhetsbrev och Framtidsportalen.se en webbportal för länets hållbarhetsarbete. -Servicepunkter och CSA (andelsägda jordbruk) utvecklas i samverkan och med stöd i kommande landsbygdsprogram. Lokala utvecklingsplaner Projektet som drevs tillsammans med Länsstyrelsen avslutades under Några orter som inte deltog i projektet planerar att påbörja arbete med lokala utvecklingsplaner. Sivert Gustafsson har besökt Gyttorp och Finnerödja och informerat om hur arbetet har genomförts på andra orter. Vid besöket i Gyttorp deltog även Patrik Pettersson från länsstyrelsen. Vidare har Patrik Pettersson och Sivert Gustafsson besökt arbetsgrupperna i Mullhyttan, Svartå och Ervalla för diskussion om fortsatta aktiviteter. Tillväxtverket kommer att ge ut en rapport där bl.a. vårt projekt om lokala utvecklingsplaner finns beskrivna. Svartås utvecklingsplan föredrogs för kommunstyrelsen i Degerfors den 13 januari, Hasselfors utvecklingsplan för Laxå kommunfullmäktige den 12 februari. vid båda tillfällena.

5 Utvecklingsseminarium för styrelsen Den 16 november hade länsbygderådet ett utvecklingsseminarium för styrelsen. Mötet var förlagt till Lannalodge i Fjugesta. Diskussionsämnen var bl.a. länsbygderådets ekonomiska plattform, omställning för en hållbar framtid, aktivitetsplanering för 2015 och långsiktiga mål. Krisberedskap Vi lever i en tid av högteknologiska lösningar på det mesta. Men när tekniken inte fungerar, då får vi plötsligt stora problem med till synes triviala saker. Länsstyrelser och kommuner har planer för olika slags krisberedskap liksom många frivilligorganisationer. Krisberedskapen i det egna hemmet måste också fungera, men i den delen fanns inte några informations- eller utbildningspaket, varför Sivert Gustafsson och Erling Norin har lyft in denna fråga i Länsbygderådets verksamhet. Under våren kontaktades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB för en dialog i ämnet och även om den utlysning som MSB hade gjort. Länsbygderådets idé upptogs mycket positivt och vårt län skulle bli försökslän på uppdrag av riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Länsbygderådet avsikt var att sätta ihop ett lämpligt informationspaket riktat direkt till landsbygdshushållen. Länsbygderådet informerade Civilförsvarsförbundet om planerna men utfallet av de kontakterna var magert. Senare under sommaren lanserade Civilförsvarsförbundet på sin hemsida kursen 72-timmarshushållet. Länsbygderådet beslöt att avvakta utfallet av den informationsaktiviteten. Integration Till vårt län anländer flyktingar och asylsökande och det kan upplevas både positivt och negativt av de boende på en ort. För att om möjligt uppnå bättre kontakter har Sivert Gustafsson aktiverat denna fråga. Bättre och tidigare information från migrationsverket till kommuner, boende och föreningar är en av nyckelfaktorerna för ett positivt integrationsarbete. För att komma djupare in i denna fråga har länsbygderådet deltagit i ett antal aktiviteter och träffar både inom och utanför länet. Mål för aktiviteterna är att skapa fungerande rutiner för information till de lokala föreningarna när flyktingar är på ingång. Rådgivning och övriga informationer till lokala grupper Länsbygderådets infoblad har fått ett nytt utseende och utgivits med tre nummer i en tryckt upplaga av ca 440 exemplar. Det har sänts till lokala grupper både via posten och via e-post. Till övriga mottagare inom den sociala ekonomin samt till mottagare i offentlig verksamhet enbart via e-post. Länsbygderådet har via e-post vidaresänt information om kommande konferenser, informationer från riksorganisationen Hela Sverige ska leva, om träffar och kurser. Uppdatering av Länsbygderådets hemsida påbörjades under hösten. Länsbygderådet finns också på Facebook. Länsbygderådet har vid möten med föreningar informerat om Hela Sverige ska levas nationella arbete, Landsbygdsriksdagen LEADER, byalagsförsäkringen, strukturfonder och om L&SEK och arbetet med en regional plattform för sociala innovationer. Remisser Länsbygderådet har lämnat remissvar till länsstyrelsen avseende Digital Agenda Supervalåret Inför riksdagsvalet tillskrevs samtliga riksdagspolitiker i länet och de som kandiderade till landstinget om vad deras partier vill göra föra att hejda nedläggning av service mm från landsbygden. I maj genomfördes 8 st öppna politikertäffar i länets kommuner där 48 st partiföreträdare deltog. Länsbygderådet deltog också som debattledare genom Sivert Gustafsson vid en politikerutfrågning i Hammar i augusti. DELTAGANDE I RIKSORGANISATIONENS HELA SVERIGE SKA LEVA AKTIVITETER 20 februari HSSL ordförandekonferens för länsbygderådet och Lars Carlsson som styrelseledamot i HSSL. 8 april HSSL årsmöte och konferens Kent Kaufeldt, Lars-Gunnar Forsberg och Anette Jansson deltog för länsbygderådet och Sivert Gustafsson som representant för HSSL valberedning

6 16-18 maj Landsbygdsriksdagen-2014 i Sandviken Länsbygderådet representerades av Anette Jansson, Lars-Gunnar Forsberg, Anne Helgesson, Ewa Overmeer, Lars Carlsson och Ankie Rauseus augusti HSSL Ordförandekonferens Stockholm. Kent Kaufeldt deltog. 30 september HSSL Konferens - integration Uppsala. Kent Kaufeldt deltog. 4 december HSSL Höstmöte och 25-årsjubileum I Stockholm. Sivert Gustafsson och Kent Kaufeldt deltog. REPRESENTATION I LÄNSSTYRELSENS SAMRÅDSORGAN OCH ÖVRIGA AKTIVITETER 5 maj, 24 nov. Landshövdingemöten Den 5 maj och den 24 november var det landshövdingemöten med deltagande av ett stort antal av länets aktörer på regional och lokal nivå. Kent Kaufeldt deltog vid båda tillfällena. 10 januari Remisskonferens Regional Digital Agenda 12 februari Rådet för landsbygdsutveckling 26 februari Sociala innovationer, ett nytt regionalt samarbete. 11 oktober Inkludera mera 29 oktober Föreläsning: Eritreanska flyktingar i Sverige Eritreaner berättade om flyktingsmuggling och om hur regimen utövar repressalier mot anhöriga som är kvar i landet.. 11 november Sociala Innovationer Sivert Gustafsson 10 december Möte med Länsstyrelsens Patrik Pettersson Sivert Gustafsson och Kent Kaufeldt deltog REPRESENTATION I REGIONFÖRBUNDETS AKTIVITETER 28 mars Fredagsakademin Detta seminarium behandlade hur utlandsföddas erfarenheter och nätverk kan bidra till ökade affärsmöjligheter. 4 april Infrastruktur- och transportdag Regionförbundet och Trafikverket genomförde årets Infrastrukturdag då planer för vägar och järnvägar presenterades. Erling Norin och. 21 maj Regionalt utvärderingsforum Sivert Gustafsson och Anette Jansson deltog 15 oktober Energi och klimatkonferens Ewa Overmeer, Anne Helgesson och Lars Carlsson deltog ROS-arbetet presenterades av Niklas Högberg och Ankie Rauseus.

7 17 oktober Innovationsupphandling - Att beställa nya lösningar Regionförbundet, landstinget, Vinnova m.fl. arrangerade denna konferens om innovationsupphandling.. REPRESENTATION I LANDSTINGETS AKTIVITETER 20 mars Överenskommelse om spelregler Länsbygderådet har deltagit i arbetet med att ta fram spelregler för samverkan mellan landstinget och de idéburna organisationerna. I anslutning till ett seminarium undertecknades överenskommelsen. 22 april Entreprenörskap inom civilsamhället En introducerande diskussion om sociala innovationer och hur ett regionalt forsknings- och utvecklingssamarbete (FoU) har etablerats och utvecklats.. 19 augusti Invigning av mobil distriktssköterskemottagning Kent Kaufeldt och 8 sept-20 okt. Forskningscirkel i 4 delar - Sociala Innovationer i Åsbro Kent Kaufeldt deltog vid 3 av träffarna REPRESENTATION I ÖVRIGA KONFERENSER OCH MÖTEN 25 januari Landsbygdsforum i Dömle Värmland Länsbygderådet i Värmland arrangerade sin konferens landsbygdsforum med fokus på lanthandlare och entreprenörskap. 27 januari Styrelsemöte L&SEK Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog 5-6 februari Årskonferens Reglab Regionförbundens nätverk På programmet bl.a. information från Tillväxtverket, om integration m.m. Sivert Gustafsson deltog 26 februari Individuellt UtvecklingsCenter IUC Möte i IUC, ett möte på vägen fram till ett nytt partnerskap inom den sociala ekonomin.. 10 mars Styrelsemöte L&SEK Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog 18 mars Information till ett nytt byalag under bildande Sivert Gustafsson presenterade diskussionsunderlag till stadgar för det blivande byalaget Västanby i Lekebergs kommun 1 april Tillväxtverket- Lärandekonferens i Stockholm Tillväxtverket hade inbjudit till en lärandekonferens då bl.a. exempel från servicepunkter presenterades. Patrik Pettersson och Sivert Gustafsson beskrev arbetet med Tillväxtverkets och länsstyrelsens projekt för lokala utvecklingsplaner. Krister Kallin från Lindesbergs kommun presenterade kommunens upplägg för lokala utvecklingsplaner. 9 april Möte med Post och Telestyrelsen PTS Stockholm På uppdrag av HSSL deltog Sivert Gustafsson i en konferens som PTS anordnade bl.a. för samtal med företag inom logistikbranschen, såväl nationellt som inom EU. Sivert Gustafsson framförde synpunkter på postens agerande på landsbygden. 5 maj L&SEK årsmöte och seminarium I anslutning till årsmötet hölls ett seminarium Regionalt partnerskap för sociala innovationer. och Lars Carlsson deltog.

8 3 juni Utbildningsdag Nya styrelseledamöter Anne Helgesson, Elisabet Lennartsson och Iren Åberg deltog. Sivert Gustafsson, Kent Kaufeldt och Anette Jansson höll i utbildningen 17 juni Mikrofonden i Örebro län - konstituerande möte och valdes till interimsstyrelsens ordförande. 8 april Nätverksträff Jordbruksverket Lars Carlsson deltog 14 april Styrelsemöte L&SEK Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog 28 april Mineralforum-SGU i Stockholm Elisabeth Lennartsson deltog 5 maj Årsmöte L&SEK Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog 14 augusti Arbetsmöte i Mikrofonden i Örebro län 22 augusti Örebro läns idrottsförbund - Kulturkonferens i Lindesberg Temat var kultur och kulturkrockar, även mellan generationer. 22 augusti Styrelsemöte i Mikrofonden i Örebro län 1 september Styrelsemöte L&SEK Lars Carlsson och 23 oktober Utbildning nya styrelseledamöter Carl-Erik Persson deltog och Kent Kaufeldt och Sivert Gustafsson svarade för utbildningen. 16 september NORDREGIO sociala innovationer Stockholm. Nordisk konferens om sociala innovationer.. 25 september Styrelsemöte i Mikrofonden i Örebro län. 7-8 oktober Internationell konferens i Örebro Stiftelsen CESAM fyllde 30 år Temat var Social Innovation and community development. och presenterade den nya Mikrofonden i Örebro län. 11 oktober Inkludera mera Karlskoga folkhögskola Övergripande tema var Föreningslivet som mötesplats och med integration och möten med fokus på den ideella sektorn. 13 oktober Styrelsemöte L&SEK Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog. 17 november LEADER Mellansjölandet - Arbetsmöte om ny utvecklingsstrategi Lekhyttan. Kent Kaufeldt och 17 november Styrelsemöte L&SEK Styrelsemöte samt diskussion med konsultföretaget Apel om delaktighet i kommande socialfondsprojekt. Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog. 20 november Global Entrepreneurship Week Offentlig upphandling Örebro kommuns upphandlingsenhet berättade om regler för offentlig upphandling och om upphandlingsenhetens roll i länet..

9 8 december Styrelsemöte Mikrofonden i Örebro län. 10 december Möte med Conventum Burea - Landsbygdsriksdag 2018 Kent Kaufeldt och 15 december Styrelsemöte L&SEK Styrelsemöte. Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog.

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Sammanfattning Verksamhetsåret 2010 har varit mångfacetterat med avseende på aktiviteter och ämnesområden. I maj var det landsbygdsriksdag i

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007 Nätverk Social Ekonomi Skåne Sevedsgatan 4 214 45 Malmö (Organisationsnummer 802435-6498) Nätverk Social Ekonomi Skåne initierades

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012 Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation Styrelsen för MIP Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation får härmed avge sin berättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 1 Verksamhetsberättelse för år 2014 SIUs struktur SIUs styrelse. 2 Arbetsutskott. 2 Projektgrupp 2 Kontakt med media 2 Kansli/lokal 2 Ordförande konferens. 2 Internationella kvinnokafèet. 2 Radio RIU 98,90FM.

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 1 (5) Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 Årsmötet 2012 hölls vid YKI Ytkemiska Institutet den 21 mars i Stockholm med deltagande av 8 Teknikmäklare. Efter de formella Årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer