VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING Under året har följande ämnen varit speciellt i fokus i länsbygderådets verksamhet: Lokal utveckling omställning till hållbar framtid, supervalåret, bredband, integration och krisberedskap. Länsbygderådet medverkar i nätverk tillsammans med aktörer som har inflytande över förutsättningarna för lokal utveckling. Länsbygderådet får därmed möjligheter att förklara landsbygdens villkor och även att vid behov bevaka hantering av olika frågor. Vidare har länsbygderådet ibland varit konkret stöd för lokala grupper genom att uppträda tillsammans med dem vid kontakter med kommuner och andra offentliga aktörer. Det är viktigt att länsbygderådet är en kompetent part. Därför sker fortlöpande kompetensutveckling av styrelseledamöterna genom deltagande i kurser, seminarier, projekt, nätverksträffar och erfarenhetsutbyten. Kompetenskravet innebär exempelvis att ha god kännedom om kommunernas förutsättningar och planer liksom om de regionala offentliga aktörernas uppdrag och verksamheter. Länsbygderådet har vid många tillfällen informerat lokala grupper och kommunbygderåd om möjligheterna för lokal utveckling genom LEADER-metodens trepartnerskap. Länsbygderådet har ledamöter i de två LAG-grupper som täcker huvuddelen av Örebro län. ======================================================================== INNEHÅLL Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 3 Sid 5 Sid 6 Sid 6 Sid 7 Sid 7 Sammanfattning Länsbygderådet Medlemskap i andra organisationer och nätverk Verksamheter Deltagande i Riksorganisationens Hela Sverige skall leva aktiviteter Representation i Länsstyrelsens samrådsorgan och i övriga aktiviteter Representation i regionförbundets aktiviteter Representation i landstingets aktiviteter Representation i övriga konferenser och möten

2 LÄNSBYGDERÅDET Länsbygderådet Örebro län är ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna/ byalagen i länet. Styrelsen består av personer som själva är aktiva i sina lokala utvecklingsgrupper och ledamöterna har geografisk spridning över länet. Ordinarie styrelseledamöter Kent Kaufeldt, ordförande Hammarslaget Askersund Lars Carlsson Järle Byalag Örebro (Nora) Lars-Gunnar Forsberg Kommunbygderådet Lekeberg Sivert Gustafsson Österviks byalag Karlskoga Anette Jansson Ewa Overmeer Västanby byalag Latorps Byalag Lekeberg Örebro Styrelsesuppleanter Anne Helgesson Åsbro intresseförening Askersund Elisabeth Lennartsson Olshammars Utveckling Askersund Erling Norin Stockbacken-Gruvberg byalag Ljusnarsberg Carl-Eric Persson Löa Lindesberg Gunilla Josefsson Bredsjö Hällefors Iren Åberg Hasselfors Laxå Revisorer ordinarie Per-Arne Peterson Österviks byalag Karlskoga Jan-Erik Höijer Degerfors hushållningsgille Degerfors Revisorer ersättare Per-Arne Mårstad Hardemo utveckling Kumla Bo Åkerling Askers bygdegårdsförening Örebro Valberedning Monica Gustafsson, sam.kall. Håkan Lindstedt Österviks byalag Ervalla Hembygdsförening Karlskoga Nora Bo Grimsell Edsbergs Bygdegårdsförening Lekeberg Kerstin Leijonborg Edsbergs bygdegårdsförening Lekeberg Årsmöte Den 16 mars hölls länsbygderådets årsmöte på Kvinnerstaskolan, Örebro. 19 personer deltog. Efter tio år avgick Sivert Gustafsson som ordförande och Kent Kaufeldt valdes till ny ordförande. Förutom årsmötesförhandlingarna fanns följande informationspunkter: Information från ROS-gruppen Information om krisberedskap Aktiviteter inför supervalåret Inför Landsbygdsriksdagen i Sandviken Bredband: Erling Norin informerade om det aktuella läget. Landsbygdsprogrammet Information lämnades om Regionalt Utvecklingscentrum (RUC)

3 Styrelsemöten Styrelsen har haft åtta möten, fördelade på följande orter: Fem av dessa var förlagda till kontoret i Fjugesta, övriga var i Hammar, Löa och Hasselfors. Kansli Länsbygderådets kansli ligger i Fjugesta. Anette Jansson har varit anställd på 50%. Medlemmar Antalet lokala utvecklingsgrupper som var medlemmar i länsbygderådet vid det senaste årsskiftet var 142 stycken. MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER OCH NÄTVERK L&SEK Lokal utveckling och social ekonomi Länsbygderådet är medlem av föreningen L&SEK. Lars Carlsson är ordinarie styrelseledamot samt kassör och Sivert Gustafsson suppleant i styrelsen PLUS Länsbygderådet är medlem i föreningen PLUS, plattform inom NUTS II-området region Östra Mellansverige. Sivert Gustafsson är revisor. HSSL Lars Carlsson, ordinarie styrelseledamot i Hela Sverige ska leva valde att inte kandidera för ytterligare en period. Sivert Gustafsson var ledamot av valberedningen. Landsbygdsnätverket Lars Carlsson har på uppdrag av HSSL representerat i samordningsgruppen för genomförandet av landsbygdsprogrammet lokalt ledd utveckling med Leadermetoden Kommunbygderåd Lars Carlsson var ledamot i Nora kommunbygderåd, Erling Norin i Ljusnarsbergs kommunbygderåd, Lars-Gunnar Forsberg i Lekebergs kommunbygderåd och Kent Kaufeldt i Askersunds kommunbygderåd. KFO Länsbygderådet är medlem i den ideella sektorns arbetsgivarorganisation KFO. LEADER Sivert Gustafsson hade styrelseuppdrag i LEADER Mellansjölandet och Lars Carlsson i LEADER Bergslagen. Sivert Gustafsson har ingått i Mellansjölandets skrivargrupp inför ny programperiod Infrastrukturgrupp I Länsstyrelsens infrastrukturgrupp, främst för ärenden gällande bredband har Erling Norin varit representant för både Ljusnarsbergs kommun och för länsbygderådet. Referensgrupp för Svenska för invandrare Sfi I länsstyrelsens projekt för Sfi har bildats en referensgrupp med deltagare från kommuner, folkhögskola och några ideella organisationer. Sivert Gustafsson har representerat länsbygderådet. Mikrofonden i Örebro län Länsbygderådet blev medlem av den nybildade Mikrofonden i Örebro län. VERKSAMHETER Hållbar framtid Länsbygderådets arbetsgrupp har genom Regional Omställning i Samverkan,ROS gruppen har arbetat vidare med aktiviteter för en hållbar framtid. Ewa Overmeer, Lars Carlsson och Anne Helgesson har utgjort arbetsgruppen med Ankie Rauseus som projektanställd koordinator och med Lars Carlsson som sammankallande. Nätverket ska skapa en stödjande struktur för lokalt hållbart utvecklingsarbete. Samarbete sker med Örebro läns bildningsförbund, LEADER Mellansjölandet, Naturskyddsföreningen m.fl.

4 Arbetsgruppen har haft regelbundna möten en gång per månad, flera seminarier och informationsmöten. Den 23 februari var det ett öppet forum på Kvinnerstaskolan med temat Hållbar framtid i samarbete med LEADER Mellansjölandet och Länsbildningsförbundet. Ett femtiotal mötte upp för att diskutera hållbara utmaningar. De viktigaste blev: -Hur skapar vi samarbete kring hållbar landsbygd med livsmedelsprodukter. -Cirkulär ekonomi (lokal ekonomi för att stärka lokalsamhället) -Framtidstafetten och politikerträffar (med dialog kring omställningsfrågor) Framtidsstafetten är ett initiativ som ROS-gruppen har drivit inför supervalåret med aktiviteter som nyhets brev, politikerdialog, träffar med länets media, planeringsträffar med studieförbunden, framtidsportalen och storytellingprojekt. Politikerdialogen genomfördes med ca 50 lokala politiker som inom hela Örebro län ombads svara på 8 utvalda frågor. Framtidsportalen är en webbaserad portal som skapats för att marknadsföra och informera om Framtidsveckan. Framtidsveckan genomfördes under vecka 40 och engagerade många ute i byarna i hela länet. Runt 160 aktiviteter har registrerats och många är genomförda av lokala utvecklingsgrupper som fokuserat på omställning till hållbar framtid. Vid Regionförbundets Energi och klimatkonferens i oktober presenterades ROS-arbetet av Niklas Högberg och Ankie Rauseus på ett uppskattat sätt. Andra aktiviteter är projekt Storytelling finansierat av Leader Bergslagen med hållbara samtal med ungdomar. Framtidsfesten med Framtidsveckans arrangörer - en mycket uppskattad manifestation av genomförd vecka. Omställningsutbildningar sk Thrive i Åsbro i november med ett flertal av länets aktiva aktörer. CSR-träff på tegelbruket i november. Projektmedel från Länsstyrelsen och Klimatmiljonen har erhållits för att skriva rapport och behovsanalys från omställningsarbetet i länet från framtidsveckan 2011, 2012 och 2014 samt ROS-gruppens arbete sedan våren 2013 kopplat till en analys om framtida behov för det hållbara utvecklingsarbetet. Finansiella samråd har förts med Länsstyrelsen, Regionförbundet, Örebro läns landsting och Örebro kommun utan att nå en långsiktig finansiell lösning där Länsbygderådet är huvudman för koorinerade stödjande struktur för omställningen i länet. En strategi har formulerats för hela länets utvecklingsarbete som fokuserar på följande: -Fortsatt samverkan inom ROS-nätverket för stödjande struktur och ökad folkbildning/kompetens. -Lokal utvecklings- och omställning inkl. krisberedskap och lokal mobilisering/nätverk. -Skapa forum som bidrar till en ny berättelse om en hållbar framtid, inkl Framtidsveckan och Framtidsforum årligen. -Nyhetsbrev och Framtidsportalen.se en webbportal för länets hållbarhetsarbete. -Servicepunkter och CSA (andelsägda jordbruk) utvecklas i samverkan och med stöd i kommande landsbygdsprogram. Lokala utvecklingsplaner Projektet som drevs tillsammans med Länsstyrelsen avslutades under Några orter som inte deltog i projektet planerar att påbörja arbete med lokala utvecklingsplaner. Sivert Gustafsson har besökt Gyttorp och Finnerödja och informerat om hur arbetet har genomförts på andra orter. Vid besöket i Gyttorp deltog även Patrik Pettersson från länsstyrelsen. Vidare har Patrik Pettersson och Sivert Gustafsson besökt arbetsgrupperna i Mullhyttan, Svartå och Ervalla för diskussion om fortsatta aktiviteter. Tillväxtverket kommer att ge ut en rapport där bl.a. vårt projekt om lokala utvecklingsplaner finns beskrivna. Svartås utvecklingsplan föredrogs för kommunstyrelsen i Degerfors den 13 januari, Hasselfors utvecklingsplan för Laxå kommunfullmäktige den 12 februari. vid båda tillfällena.

5 Utvecklingsseminarium för styrelsen Den 16 november hade länsbygderådet ett utvecklingsseminarium för styrelsen. Mötet var förlagt till Lannalodge i Fjugesta. Diskussionsämnen var bl.a. länsbygderådets ekonomiska plattform, omställning för en hållbar framtid, aktivitetsplanering för 2015 och långsiktiga mål. Krisberedskap Vi lever i en tid av högteknologiska lösningar på det mesta. Men när tekniken inte fungerar, då får vi plötsligt stora problem med till synes triviala saker. Länsstyrelser och kommuner har planer för olika slags krisberedskap liksom många frivilligorganisationer. Krisberedskapen i det egna hemmet måste också fungera, men i den delen fanns inte några informations- eller utbildningspaket, varför Sivert Gustafsson och Erling Norin har lyft in denna fråga i Länsbygderådets verksamhet. Under våren kontaktades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB för en dialog i ämnet och även om den utlysning som MSB hade gjort. Länsbygderådets idé upptogs mycket positivt och vårt län skulle bli försökslän på uppdrag av riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Länsbygderådet avsikt var att sätta ihop ett lämpligt informationspaket riktat direkt till landsbygdshushållen. Länsbygderådet informerade Civilförsvarsförbundet om planerna men utfallet av de kontakterna var magert. Senare under sommaren lanserade Civilförsvarsförbundet på sin hemsida kursen 72-timmarshushållet. Länsbygderådet beslöt att avvakta utfallet av den informationsaktiviteten. Integration Till vårt län anländer flyktingar och asylsökande och det kan upplevas både positivt och negativt av de boende på en ort. För att om möjligt uppnå bättre kontakter har Sivert Gustafsson aktiverat denna fråga. Bättre och tidigare information från migrationsverket till kommuner, boende och föreningar är en av nyckelfaktorerna för ett positivt integrationsarbete. För att komma djupare in i denna fråga har länsbygderådet deltagit i ett antal aktiviteter och träffar både inom och utanför länet. Mål för aktiviteterna är att skapa fungerande rutiner för information till de lokala föreningarna när flyktingar är på ingång. Rådgivning och övriga informationer till lokala grupper Länsbygderådets infoblad har fått ett nytt utseende och utgivits med tre nummer i en tryckt upplaga av ca 440 exemplar. Det har sänts till lokala grupper både via posten och via e-post. Till övriga mottagare inom den sociala ekonomin samt till mottagare i offentlig verksamhet enbart via e-post. Länsbygderådet har via e-post vidaresänt information om kommande konferenser, informationer från riksorganisationen Hela Sverige ska leva, om träffar och kurser. Uppdatering av Länsbygderådets hemsida påbörjades under hösten. Länsbygderådet finns också på Facebook. Länsbygderådet har vid möten med föreningar informerat om Hela Sverige ska levas nationella arbete, Landsbygdsriksdagen LEADER, byalagsförsäkringen, strukturfonder och om L&SEK och arbetet med en regional plattform för sociala innovationer. Remisser Länsbygderådet har lämnat remissvar till länsstyrelsen avseende Digital Agenda Supervalåret Inför riksdagsvalet tillskrevs samtliga riksdagspolitiker i länet och de som kandiderade till landstinget om vad deras partier vill göra föra att hejda nedläggning av service mm från landsbygden. I maj genomfördes 8 st öppna politikertäffar i länets kommuner där 48 st partiföreträdare deltog. Länsbygderådet deltog också som debattledare genom Sivert Gustafsson vid en politikerutfrågning i Hammar i augusti. DELTAGANDE I RIKSORGANISATIONENS HELA SVERIGE SKA LEVA AKTIVITETER 20 februari HSSL ordförandekonferens för länsbygderådet och Lars Carlsson som styrelseledamot i HSSL. 8 april HSSL årsmöte och konferens Kent Kaufeldt, Lars-Gunnar Forsberg och Anette Jansson deltog för länsbygderådet och Sivert Gustafsson som representant för HSSL valberedning

6 16-18 maj Landsbygdsriksdagen-2014 i Sandviken Länsbygderådet representerades av Anette Jansson, Lars-Gunnar Forsberg, Anne Helgesson, Ewa Overmeer, Lars Carlsson och Ankie Rauseus augusti HSSL Ordförandekonferens Stockholm. Kent Kaufeldt deltog. 30 september HSSL Konferens - integration Uppsala. Kent Kaufeldt deltog. 4 december HSSL Höstmöte och 25-årsjubileum I Stockholm. Sivert Gustafsson och Kent Kaufeldt deltog. REPRESENTATION I LÄNSSTYRELSENS SAMRÅDSORGAN OCH ÖVRIGA AKTIVITETER 5 maj, 24 nov. Landshövdingemöten Den 5 maj och den 24 november var det landshövdingemöten med deltagande av ett stort antal av länets aktörer på regional och lokal nivå. Kent Kaufeldt deltog vid båda tillfällena. 10 januari Remisskonferens Regional Digital Agenda 12 februari Rådet för landsbygdsutveckling 26 februari Sociala innovationer, ett nytt regionalt samarbete. 11 oktober Inkludera mera 29 oktober Föreläsning: Eritreanska flyktingar i Sverige Eritreaner berättade om flyktingsmuggling och om hur regimen utövar repressalier mot anhöriga som är kvar i landet.. 11 november Sociala Innovationer Sivert Gustafsson 10 december Möte med Länsstyrelsens Patrik Pettersson Sivert Gustafsson och Kent Kaufeldt deltog REPRESENTATION I REGIONFÖRBUNDETS AKTIVITETER 28 mars Fredagsakademin Detta seminarium behandlade hur utlandsföddas erfarenheter och nätverk kan bidra till ökade affärsmöjligheter. 4 april Infrastruktur- och transportdag Regionförbundet och Trafikverket genomförde årets Infrastrukturdag då planer för vägar och järnvägar presenterades. Erling Norin och. 21 maj Regionalt utvärderingsforum Sivert Gustafsson och Anette Jansson deltog 15 oktober Energi och klimatkonferens Ewa Overmeer, Anne Helgesson och Lars Carlsson deltog ROS-arbetet presenterades av Niklas Högberg och Ankie Rauseus.

7 17 oktober Innovationsupphandling - Att beställa nya lösningar Regionförbundet, landstinget, Vinnova m.fl. arrangerade denna konferens om innovationsupphandling.. REPRESENTATION I LANDSTINGETS AKTIVITETER 20 mars Överenskommelse om spelregler Länsbygderådet har deltagit i arbetet med att ta fram spelregler för samverkan mellan landstinget och de idéburna organisationerna. I anslutning till ett seminarium undertecknades överenskommelsen. 22 april Entreprenörskap inom civilsamhället En introducerande diskussion om sociala innovationer och hur ett regionalt forsknings- och utvecklingssamarbete (FoU) har etablerats och utvecklats.. 19 augusti Invigning av mobil distriktssköterskemottagning Kent Kaufeldt och 8 sept-20 okt. Forskningscirkel i 4 delar - Sociala Innovationer i Åsbro Kent Kaufeldt deltog vid 3 av träffarna REPRESENTATION I ÖVRIGA KONFERENSER OCH MÖTEN 25 januari Landsbygdsforum i Dömle Värmland Länsbygderådet i Värmland arrangerade sin konferens landsbygdsforum med fokus på lanthandlare och entreprenörskap. 27 januari Styrelsemöte L&SEK Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog 5-6 februari Årskonferens Reglab Regionförbundens nätverk På programmet bl.a. information från Tillväxtverket, om integration m.m. Sivert Gustafsson deltog 26 februari Individuellt UtvecklingsCenter IUC Möte i IUC, ett möte på vägen fram till ett nytt partnerskap inom den sociala ekonomin.. 10 mars Styrelsemöte L&SEK Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog 18 mars Information till ett nytt byalag under bildande Sivert Gustafsson presenterade diskussionsunderlag till stadgar för det blivande byalaget Västanby i Lekebergs kommun 1 april Tillväxtverket- Lärandekonferens i Stockholm Tillväxtverket hade inbjudit till en lärandekonferens då bl.a. exempel från servicepunkter presenterades. Patrik Pettersson och Sivert Gustafsson beskrev arbetet med Tillväxtverkets och länsstyrelsens projekt för lokala utvecklingsplaner. Krister Kallin från Lindesbergs kommun presenterade kommunens upplägg för lokala utvecklingsplaner. 9 april Möte med Post och Telestyrelsen PTS Stockholm På uppdrag av HSSL deltog Sivert Gustafsson i en konferens som PTS anordnade bl.a. för samtal med företag inom logistikbranschen, såväl nationellt som inom EU. Sivert Gustafsson framförde synpunkter på postens agerande på landsbygden. 5 maj L&SEK årsmöte och seminarium I anslutning till årsmötet hölls ett seminarium Regionalt partnerskap för sociala innovationer. och Lars Carlsson deltog.

8 3 juni Utbildningsdag Nya styrelseledamöter Anne Helgesson, Elisabet Lennartsson och Iren Åberg deltog. Sivert Gustafsson, Kent Kaufeldt och Anette Jansson höll i utbildningen 17 juni Mikrofonden i Örebro län - konstituerande möte och valdes till interimsstyrelsens ordförande. 8 april Nätverksträff Jordbruksverket Lars Carlsson deltog 14 april Styrelsemöte L&SEK Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog 28 april Mineralforum-SGU i Stockholm Elisabeth Lennartsson deltog 5 maj Årsmöte L&SEK Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog 14 augusti Arbetsmöte i Mikrofonden i Örebro län 22 augusti Örebro läns idrottsförbund - Kulturkonferens i Lindesberg Temat var kultur och kulturkrockar, även mellan generationer. 22 augusti Styrelsemöte i Mikrofonden i Örebro län 1 september Styrelsemöte L&SEK Lars Carlsson och 23 oktober Utbildning nya styrelseledamöter Carl-Erik Persson deltog och Kent Kaufeldt och Sivert Gustafsson svarade för utbildningen. 16 september NORDREGIO sociala innovationer Stockholm. Nordisk konferens om sociala innovationer.. 25 september Styrelsemöte i Mikrofonden i Örebro län. 7-8 oktober Internationell konferens i Örebro Stiftelsen CESAM fyllde 30 år Temat var Social Innovation and community development. och presenterade den nya Mikrofonden i Örebro län. 11 oktober Inkludera mera Karlskoga folkhögskola Övergripande tema var Föreningslivet som mötesplats och med integration och möten med fokus på den ideella sektorn. 13 oktober Styrelsemöte L&SEK Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog. 17 november LEADER Mellansjölandet - Arbetsmöte om ny utvecklingsstrategi Lekhyttan. Kent Kaufeldt och 17 november Styrelsemöte L&SEK Styrelsemöte samt diskussion med konsultföretaget Apel om delaktighet i kommande socialfondsprojekt. Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog. 20 november Global Entrepreneurship Week Offentlig upphandling Örebro kommuns upphandlingsenhet berättade om regler för offentlig upphandling och om upphandlingsenhetens roll i länet..

9 8 december Styrelsemöte Mikrofonden i Örebro län. 10 december Möte med Conventum Burea - Landsbygdsriksdag 2018 Kent Kaufeldt och 15 december Styrelsemöte L&SEK Styrelsemöte. Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 2014-02-26 1(11) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 Sammanfattning Under året har följande ämnen varit speciellt i fokus i länsbygderådets verksamhet: omställning till hållbar framtid, lokala utvecklingsplaner,

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET 2012-03-05 ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET 2012-03-05 ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET 2012-03-05 ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Sammanfattning I början av året var regionförbundets remiss angående Regional översiktlig planering RÖP en stor och viktig fråga. Remissen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 2013-02-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 Sammanfattning Under året har följande ämnen varit särskilda fokusområden i länsbygderådets verksamhet: omställning till hållbar framtid, landsbygdsriksdagen,

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Sammanfattning Verksamhetsåret 2010 har varit mångfacetterat med avseende på aktiviteter och ämnesområden. I maj var det landsbygdsriksdag i

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 Länsbygderådet Länsbygderådet Örebro län, LBR, är ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna/ byalagen i länet. Styrelsen består av personer

Läs mer

2 Dagordning. Dagordningen kompletterades med nedanstående tillägg, varefter den fastställdes.

2 Dagordning. Dagordningen kompletterades med nedanstående tillägg, varefter den fastställdes. 1 PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Tidpunkt: 2015-04-09 kl. 18:30-21:20 Plats: Närvarande: Frånvarande: Adjungerad: Kansliet, Fjugesta Kent Kaufeldt, ordförande Lars Carlsson Lars-Gunnar Forsberg Susanne Forsberg

Läs mer

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva Hela Sverige ska leva 50 Medlemsorganisationer 5000 Lokala utvecklingsgrupper 100 Kommunbygderåd 24 Länsbygderåd Landsbygdsriksdag vart annat år Hållbara Bygder sedan 2003 Omställning Sverige start 2009

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014:

Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014: Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014: Närvarande: Ankie Rauséus (LBR), Ewa Overmeer (LBR), Anne Helgesson (LBR), Annelie Jansson (Sensus), Lena Thorin Pettersson (ABF), Tomas Hjort

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) 4 april, 2014 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) Samverkansstruktur mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län Ett väl fungerande samarbete

Läs mer

Hardemo bygdelag konstituerande möte 2013-02-28 kl. 18 i Hardemo bygdegård

Hardemo bygdelag konstituerande möte 2013-02-28 kl. 18 i Hardemo bygdegård Hardemo Per-Arne Mårstad 2013-03-05 Hardemo bygdelag konstituerande möte 2013-02-28 kl. 18 i Hardemo bygdegård Närvarande: Ett 60-tal personer enligt bifogad deltagarförteckning Inledning Detta var första

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat.

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 476-488 Tid: Måndagen den 7 april 2014 kl. 18.00 21.00 Plats: Klockargården, Askersund Närvarande: Milis Ivarsson, Sabina Karlsson, Anders Jansson, Per-Arne

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Fotbollshallen i Ulricehamn, kl 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Ewa Vikingson Tommy Johansson

Läs mer

Summering av våra utåtriktade aktiviteter vinter-våren 2013-2014:

Summering av våra utåtriktade aktiviteter vinter-våren 2013-2014: Bakgrund: Länsbygderådet i Örebro län (LBR) tog under våren 2013 initiativ för att öka "verkstaden" i länet för omställning till ett hållbarare samhälle och skapa en stödjande struktur för detta. Vi bildade

Läs mer

Föryngringsutbildning för Länsbygderådet i Blekinge Karlshamn 2-3 december 2016

Föryngringsutbildning för Länsbygderådet i Blekinge Karlshamn 2-3 december 2016 Föryngringsutbildning för Länsbygderådet i Blekinge Karlshamn 2-3 december 2016 Under ett par dagar i början av december samlades en grupp från Länsbygderådet i Blekinge för att diskutera föreningsliv

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 1 Namn Föreningens namn är Kustlandet 2014-2020, härefter kallad föreningen, och är en allmännyttig ideell förening. Föreningen är självständig och neutral gentemot

Läs mer

Social ekonomi. Maria Johansson

Social ekonomi. Maria Johansson Social ekonomi Maria Johansson Organisation Program för social ekonomi i Västra Götaland Regionstyrelsen, Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Folkhälsokommittén, Kommittén för rättighetsfrågor Sociala

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Varberga, Oxhagen och Markbacken Bostad. Mariebergs och Mosås tätorter Bostad. Pilängens industriområde Bostad. Lindesbergs tätort C.

Varberga, Oxhagen och Markbacken Bostad. Mariebergs och Mosås tätorter Bostad. Pilängens industriområde Bostad. Lindesbergs tätort C. Sida: 1 ( 6 ) 1801 1880048 Örebro tätort yttre 1880050 Örebro tätort inre 1880052 Örebro tätort C 1880053 Örebro tätort innercentrum 1801 1880053 Örebro tätort innercentrum 1801 1880052 Örebro tätort C

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Foto Ingela Nyman Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för hållbara bygder i ett hållbart samhälle. Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna,

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Info-brev VÅRen 2015

Info-brev VÅRen 2015 Info-brev VÅRen 2015 Vårutsikt från kansliet i Stavby. ORDFÖRANDEN HAR ORDET Vi har nu haft vårt årsmöte i år var vi i Karlholm, mycket trevligt deras idé och utvecklings grupp fick möjlighet att presentera

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Örebro läns gemensamma stöd för RSA redovisning

Örebro läns gemensamma stöd för RSA redovisning 2017-05-17 Örebro läns gemensamma stöd för RSA redovisning Länsgemensamt arbete Ljusnarsberg Ett initiativ från länets kommuner med stöd från Länsstyrelsen i Örebro Hällefors Lindesberg Örebro län 12 kommuner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

IKMA RC för kvinnors utveckling

IKMA RC för kvinnors utveckling IKMA RC för kvinnors utveckling org.nr 802433-3075 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1/1-31/12 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 IKMA RC Föreningens namn och hemort IKMA Resurscenter är en ideell förening

Läs mer

Mailis Carlsvärd och Liselotte Johansson har varit av bystämman utsedda revisorer för 2014 med Anita Larsson som ersättare.

Mailis Carlsvärd och Liselotte Johansson har varit av bystämman utsedda revisorer för 2014 med Anita Larsson som ersättare. Klockrike byråd Verksamhetsberättelse 2014 Om Klockrike byråd Klockrike byråd bildades 14 mars 2001. Klockrike byråd är ett partipolitiskt och religiöst neutralt nätverk för föreningar, verksamheter och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Dalarna Innehåll Om Hela Sverige ska leva Dalarna 1 Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 2 Om verksamhetsplanen 2 Strategi för 2016 2018 3

Läs mer

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 REGLAB = Regional utveckling Lärande, analys, benchmarking Vi möts Vi lär Vi gör Medlemmarnas behov styr! Reglabs medlemmar Region Dalarna

Läs mer

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Övergripande mål Övergripande mål Landsbygdsnätverket ska förbättra genomförandet av landsbygdsprogrammet och förstärka programmets insatser

Läs mer

Detta är en summering av våra utåtriktade aktiviteter under perioden dec 2013-maj 2014:

Detta är en summering av våra utåtriktade aktiviteter under perioden dec 2013-maj 2014: Bakgrund: Hela Sverige ska leva/länsbygderådet i Örebro län (LBR) tog under våren 2013 initiativ för att öka "verkstaden" i länet för omställning till ett hållbarare samhälle och skapa en stödjande struktur

Läs mer

Leader Stockholmsbygd Ideell förening

Leader Stockholmsbygd Ideell förening Årsredovisning för Leader Stockholmsbygd Ideell förening Räkenskapsåret 2015-09-23 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Integration

Tematisk arbetsgrupp. Integration Tematisk arbetsgrupp Integration 2 1Bakgrund och uppdrag I Lands bygdsnätverkets aktivitetsplan för 2010 anges att Integration är ett av de prioretade områdena. Det konstateras att: Det är få invandrare

Läs mer

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod:

Läs mer

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021 Tjänsteställe, utfärdare Datum Beteckning Företagsamma och tillgängliga regionen 2009-06-11 Dnr: 09-298 Fredrik Idevall Remiss 1 (9) Till Enligt sändlista Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Arbetsplan 2013. Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Arbetsplan 2013. Hela Sverige ska leva - Uppsala län Arbetsplan 2013 För att nå största möjliga framgång med föreningen har denna arbetsplan tagits fram. Arbetsplanen ska underlätta för styrelsen, revisorer, valberedning och arbetsgrupper att utföra de uppdrag

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Program 24 april 09.30 Samling Deltagarpresentation 10.00 Presentation projekt Vindkraft Öst 10.10 Nulägesbild

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Hela Sverige Ska Leva/Värmland. Årsbokslut inkl. förvaltningsberättelse 2012

Hela Sverige Ska Leva/Värmland. Årsbokslut inkl. förvaltningsberättelse 2012 Årsbokslut inkl. förvaltningsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse/Verksamhetsberättelse... 2 Allmänt om verksamheten... 2 Styrelsen har bestått av följande personer... 2 Valberedningen har bestått

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Några grundläggande begrepp och prognossiffror 2014

Några grundläggande begrepp och prognossiffror 2014 Några grundläggande begrepp och prognossiffror 2014 Återvändande Asylsökande 61 000 (inkl ensamkommande barn) Kvotuttagning 1900/år (Inklusive anknytningar, kvotflyktingar och ensamkommande barn) Uppehållstillstånd

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ln 16/2015 Landsbygdsnämnden Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (FP) Karl-Gustav Granberg (S)

Läs mer