BRUKSANVISNING FJÄRRKONTROLL (TRÅDLÖS) UTY-LNH LUFTKONDITIONERING. Fjärrkontroll P/N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FJÄRRKONTROLL (TRÅDLÖS) UTY-LNH LUFTKONDITIONERING. Fjärrkontroll P/N9379143004-05"

Transkript

1 TM BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING FJÄRRKONTROLL (TRÅDLÖS) Fjärrkontroll UTY-LNH BEHÅLL HANDBOKEN FÖR FRAMTIDA BRUK FUJITSU GENERAL LIMITED P/N

2 INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... EGENSKAPER OCH FUNKTIONER... NAMN DELAR... 3 FÖRBEREDELSE... 4 DRIFT... 5 TIMER-funktionen... 7 SLEEP TIMER-funktionen... 8 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER MANUELL AUTO-drift... 8 EKONOMI DRIFT... 9 FILTER RESET... 9 VAL AV FJÄRRKONTROLLENS SIGNAL KOD... 0 DRIFTSTIPS... FELSÖKNING... 3 SPECIFIKATIONER... 4 De "Säkerhetsföreskrifter" som anges i denna bruksanvisning innehåller viktig information som rör din säkerhet. Var noga med att observera dem. Information om driftsmetoderna finns i bruksanvisningen. Se till att användaren håller dem till hands för framtida bruk, t.ex. för förflyttning eller reparation av enheten. VARNING Detta märke anger procedurer som, om felaktigt utförda, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador på användaren. Den här enheten innehåller inga delar som skall servas. kontakta auktoriserad servicepersonal för reparation. När du flyttar, kontakta auktoriserad servicepersonal för frånkoppling och installation av denna enhet. Om barn kan komma åt enheten, vidta förebyggande åtgärder så de inte kommer åt den. Inte reparera eller modifiera själv. Det kan orsaka fel/olyckor. Stoppa driften omedelbart när indikationslampan på inomhusenheten blinkar eller onormal situation visas. Fortsatt drift kan orsaka brand eller fel. Använd inte brandfarliga gaser nära enheten. Det kan orsaka brand från läckande gas. VARNING Detta märke anger procedurer som, om felaktigt utförda, kan möjligen resultera i personskada på användaren eller skada på egendom. Ta inte isär enheten. Kontakt med interna kretsar kan orsaka brand eller felfunktion. Tappa inte enheten. Det kan leda till sprickor och att enheten ej fungerar. Tryck inte på någon knapp med ett vasst föremål. Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller felfunktion. Torka inte av enheten med bensen, thinner eller kemiska trasor etc. Det kan orsaka missfärgningar eller driftsproblem. Om enheten blir mycket smutsig, fukta en trasa med vatten utspätt neutralt rengöringsmedel och torka enheten försiktigt. Placera inte elektriska apparater inom meter av detta aggregat. Det kan orsaka funktionsstörningar eller fel. Använd inte eld i närheten av denna enhet eller en uppvärmningsapparat. Det kan orsaka funktionsstörningar. Utsätt inte apparaten direkt för vatten. Att göra detta orsakar problem som elektriska stötar eller överhettning. Ställ inte blomvaser eller behållare med vatten ovanpå enheten. Rör inte någon knapp med våta händer. Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller tekniskt fel. Kassera förpackningsmaterial på ett säkert sätt. riv och släng plastpåsar och dyl. så inte barn kan leka med det. Det finns risk för kvävning om barnen leker med den ursprungliga plastpåsarna. Spraya inte insektsmedel eller andra brandfarliga sprayer. Placera inte lättantändliga sprayer i närheten av enheten eller spraya direkt på enheten. Detta kan resultera i brand eller explosion. Använd ej i miljöer där följande saker hanteras, livsmedel, växter och djur, precision utrustning eller konstföremål. Tvätta inte med vatten. Det kan orsaka en electrisk stöt eller tekniskt fel. Använd ej i någon specialmiljö. Användning i en miljö där enheten är utsatt för olja (inkl. maskinolja), ånga och svavelsyra gas kan försämra prestandan avsevärt eller ge skador på dess komponenter. Sv-

3 EGENSKAPER OCH FUNKTIONER AUTOMATISK DRIFT KYLMODELL Bara tryck på "Start / Stop" knappen, och enheten börjar automatisk drift i kyla eller DRY-läget som lämpligt, i enlighet med temperaturinställning och den faktiska temperaturen i rummet. TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Den trådlösa fjärrkontrollen ger bekväm styrning av luftkonditioneringen. VÄRMEPUMPSMODELL Bara tryck på "Start / Stop" knappen, och enheten börjar automatisk drift i antingen Värme, Kyla eller Monitor läge, i enlighet med temperaturinställning och den faktiska temperaturen i rummet. SLEEP TIMER KYLMODELL När "SLEEP"-knappen trycks under Kyla eller Dry -läge höjs temperaturen stegvis under driftsläget. När den inställda tiden är nådd stängs enheten automatiskt av. VÄRMEPUMPSMODELL När "SLEEP"-knappen trycks in i värmedrift sänks den inställda temperaturen gradvis under driftstiden. När den inställda tiden är nådd stängs enehten automatiskt av. Sv-

4 NAMN PÅ DELAR Fjärrkontroll F Display panel Display G H K I L M J N A C D B E För att underlätta förklaring, medföljande illustration har tagits för att visa alla möjliga indikatorer, i aktuell drift, dock kommer displayen att visa endast de indikatorerna lämpliga för den aktuella driften. O MODE knappen ECONOMY knappen 3 SET TEMP. / SET TEMP. knappen 4 FILTER RESET knappen 5 SLEEP knappen 6 FAN knappen 7 START/STOP knappen 8 SET knappen (Vertical) 9 SET knappen (Horizontal) 0 SWING knappen A TIMER MODE knappen B TIMER / TIMER knappen C CLOCK ADJUST knappen D RESET knappen E TEST RUN knappen This is used during test operation. For details, refer to the installation manual. Notering F Signal Sändare G Temperature SET Display H ECONOMY Display I Driftsläge Display J SLEEP Display K Indikation sändning L Fläkthastighets-Display M SWING Display N Timer Läge Display O Klocka Display Funktioner av START / STOPP, MODE, SET TEMP. och TIMER SET kan vara begränsad beroende på driftsläge I detta fall, när signalen för fjärrkontrollen tas emot så blinkar TIMER-lampan. Sv-3

5 FÖRBEREDELSER Sätt i batterier (R03/AAA ) 3 4 Tryck och skjut batteriluckan på baksidan för att öppna. Skjut i pilens riktning medan du trycker på märket. Sätt i batterier. Var noga med batteriets polaritet ( ) Stäng batteriluckan. Tryck på RESET knappen. Använd spetsen på en kulspetspenna eller litet föremål för att trycka på knappen. Ställ in klockan Tryck CLOCK ADJUST knappen. Använd spetsen på en kulspetspenna eller litet föremål för att trycka på knappen. Använd TIMER / TIMER knappen för att justera klockan till aktuell tid. knappen: Tryck för att flytta fram tiden. knappen:tryck för att flytta tillbaks tiden. (På fjärrkontrollen, inte i verkligheten!) (Varje gång man trycker på knapparna, kommer tiden att fram- / återföras i minuts steg, håll knapparna intryckta för att ändra tiden snabbt i 0 minuters intervall.) VARNING Låt aldrig alkaliska batterier kortsluta Ta heller aldrig isär dem, värm eller placera dem i eld. Det kan göra att den starka Alkaliska vätskan att läcka och komma i ögonen eller orsaka att batteriet exploderar eller värms upp, resulterar i personlig skador, sveda eller mekaniskt sönderfall. Om starkt alkalisk vätska kommer i kontakt med huden eller kläderna, tvätta den med rent vatten. Om det hamnar i ögonen tvätta dem med rent vatten och uppsök läkare omedelbart. VARNING Felaktig användning av batterier kan orsaka vätskeläckage, explosion eller uppvärmning kan resultera i fel eller personlig skada Adhere to the following. Ladda inte upp batterierna. Placera batterierna i rätt riktning. Mixa ej gamla med nya batterier eller olika sorters batterier. Avlägsna batterier omedelbart när de är slut. Vidta åtgärder så ej barn kommer åt att svälja batterierna. När du inte använder enheten under en längre period, ta ur batterierna för att undvika eventuellt läckage och skador på enheten. 3 Tryck CLOCK ADJUST knappen igen. Detta avslutar tidsinställning och startar klockan. Döda batterier skall avlägsnas direkt och lämnas in på lokal miljöstation enligt gällande bestämmelser. Att använda fjärrkontrollen Fjärrkontrollen måste riktas mot fjärrkontrollsignalmottagaren för att säkra driften. Räckvidd: Cirka 5 meter. När en signal tas emot på rätt sätt kommer några lampor att blinka. Om ingen lampa blinkar, tryck på fjärrkontrollen igen. Sv-4

6 DRIFT Att välja driftssätt Tryck START/STOP Knappen. Mottagarpanelens OPERATION Indikationslampa (grön) börjar lysa. Enheten startar upp. Tryck MODE knappen för att välja driftssätt Varje gång knappen trycks, kommer läget att ändras i följande ordning. s AUTO * s COOL s DRY * HEAT t FAN t Ca 3 sekunder senare kommer hela displayen visas igen. * AUTO kan endast ändras på den inomhusenhet som är tilldelad masterenhet. * FAN kan ej ställas in i värmepumpsdrift. Exempel på: Inställt kylläge. För att ställa in rumstemperatur Tryck SET TEMP. / SET TEMP. knappar. knappen: Tryck för ökning av temperatur. knappen: Tryck för sänkning av temperatur. Temperaturomfång: AUTO C Heating C Cooling/Dry C Temperaturinställningen kan inte användas för att ställa rumstemperatur under FAN läget (temperaturen visas inte på fjärrkontrollens display) Ca 3 sekunder senare kommer hela displayen visas igen. Temperaturinställningen bör betraktas som ett standard värde, och kan skilja något från den faktiska rumstemperaturen. Exempel på: När satt till 6 C. Ställa in fläkthastighet Tryck FAN knapp. Varje gång knappen trycks in fläkthastigheten ändras i följande ordning: s AUTO s HIGH smed s LOW Ca 3 sekunder senare kommer hela displayen visas igen. När inställt på AUTO: Uppvärmning: Fan fungerar för att optimalt cirkulera varm luft. Dock kommer fläkten arbeta vid mycket låg hastighet när temperaturen på luften från inomhusenheten är låg. Cooling: Då rumstemperaturen närmar sig temperaturinställningen, saktar fläkten ner. Fan: Fläkten går på lågfart. Fläkten kommer att arbeta på en mycket låg temperatur i underhållsdrift och i början av värmedrift. Exempel: Vid inställt läge AUTO. Sv-5

7 FUNKTION Hur man stoppar funktion Tryck på START/STOP-knappen OPERATION-indikeringslysdioden (grön) släcks. Om AUTO CHANGEOVER-funktion AUTO: När AUTO CHANGEOVER först väljs, kommer fläkten att arbeta vid mycket lågt varvtal omkring en minut, medan enheten bestämmer de aktuella förhållanden för rummet och i enhetlighet med dessa väljer det riktiga funktionsläget. Om skillnaden mellan termostatinställning och aktuell rumstemperatur är mer än + o C Kyla eller avfuktningsfunktion (Övervakningsfunktion kan inte väljas om utomhustemperaturen är låg.) Om skillnaden mellan termostatinställning och aktuell rumstemperatur är inom ± o C Övervakningsfunktion Om skillnaden mellan termostatinställning och verklig rumstemperatur är mer än o C Värmefunktion (Övervakningsfunktion kan väljas om utomhustemperaturen är hög.) När klimataggregatet har justerat rummets temperatur till nära termostatinställningen, kommer det att börja övervakningsfunktion. I övervakningsfunktionsläge kommer fläkten att arbeta vid lågt varvtal. Om rummets temperatur på grund av detta förändras, kommer klimataggregatet ännu en gång att välja den lämpliga funktionen (värme, kyla), för att justera temperaturen till det inställda värdet på termostaten. (Övervakningsområdet är ± o C relativ till termostatinställning Om lägesfunktion *Värme Kyla: Om det läge som automatiskt valts av enheten inte är tillfredsställande, välj ett av lägesfunktionerna (HEAT, COOL, DRY, FAN). Används till att värma rummet. När värmeläge väljs kommer klimataggregatet att arbeta vid mycket lågt fläktvarvtal i omkring 3 till 5 minuter, därefter byter det till den valda fläktinställningen. Denna tidsperiod ges för att tillåta inomhusenheten att värma upp innan den börjar arbeta för fullt. När utomhustemperaturen är mycket låg kan frost formas på utsidan av enheten och dess prestanda kan bli reducerad. För att ta bort sådan frost går enheten automatiskt in i avfrostningscykel då och då. Under automatisk avfrostningsfunktion kommer OPERATION-indikeringslampan (grön) att blinka och värmefunktionen kommer att avbrytas. Efter att man startar värmefunktion, tar det någon tid innan rummet blir varmt. Används till att kyla rummet. * Under värmeläge: Ställ in termostaten till en temperaturinställning som är högre än aktuell rumstemperatur. Värmefunctionen kommer inte att arbeta om termostaten är inställd på ett lägre tal än aktuell rumstemperatur. Under kyla/avfuktningsläge: Ställ in termostaten till en temperaturinställning som är lägre än aktuell rumstemperatur. Kylnings- och avfuktningsfunktionerna kommer inte att arbeta om termostaten är högre inställd än den aktuella rumstemperaturen (i kylaläge kommer endast fläkten att arbeta). Under fläktläge: Aggregatets värmnings- och kylningsfunktioner kan inte arbeta samtidigt. Avfuktning: Fläkt: Används för mjuk kylning medan rummet avfuktas. Under avfuktningsläge kan man inte värma rummet. Under avfuktningsläge kommer enheten att arbeta vid lågt varvtal; för att justera rumsfuktigheten kan inomhusenhetens fläkt stanna då och då. Fläkten kan också arbeta vid mycket lågt varvtal medan rumsfuktigheten justeras. Fläktvarvtalet kan inte ändras manuellt när avfuktningsläge har valts. Används till att cirkulera luften genom rummet. Se-6

8 TIMERFUNKTION Se till att fjärrkontrollen är inställd på korrekt aktuell tid, innan timerfunktionen används (se sida 5). Om inomhusenheten är kopplad till en tråddragen fjärrkontroll, kan inte den trådlösa fjärrkontrollen användas att ställa in timern. Hur man använder ON-timer eller OFF-timer 3 Tryck på START/STOP-knappen (om enheten redan är i funktion, fortsätt till steg ). Inomhusenhetens driftindikeringslampa (grön) lyser. Tryck på TIMER MODE-knappen för att välja OFF-timer eller ON-timer funktion. Varje gång som knappen trycks in ändras timerfunktionen på följande sätt: CANCEL OFF ON PROGRAM (OFF ON, OFF ON) Inomhusenhetens TIMER-indikeringslampa (orange) lyser. Använd TIMER SET-knapparna till att justera den önskade OFF-tiden eller ON-tiden. Ställ in tiden medan tidsdisplayen blinkar (blinkandet fortsätter i ytterligare fem sekunder). Hur man avslutar timern Använd TIMER-knappen för att välja "CANCEL" Klimataggregatet kommer att återgå till normal drift. Hur man ändrar timerinställningarna Utför steg och 3. Hur man stoppar klimataggregatets drift medan timern är i funktion Tryck på START/STOP-knappen. Hur man ändrar drifttillstånd Om man önskar förändra drifttillstånd (driftläge, fläktvarvtal, termostatsinställning, QUIET-läge), efter att man har gjort timerinställning, vänta tills hela displayen åter visar sig, tryck sedan på de lämpliga knapparna för att ändra till det önskade driftstillståndet. knapp: knapp: Tryck för att avancera tiden. Tryck för att reversera tiden. Omkring fem sekunder senare visar sig åter hela displayen. Hur man använder Program-timern 3 Tryck på START/STOP-knappen (om enheten redan är i funktion, fortsätt till steg ). Inomhusenhetens OPERATION-indikeringslampa (röd) lyser. Ställ in de önskade tiderna för OFF-timer och ON-timer. Se avsnitt "Hur man använder ON-timer eller OFF-timer" för att ställa in önskat läge och tider. Omkring fem sekunder senare visar sig åter hela displayen. Inomhusenhetens TIMER-indikeringslampa (grön) lyser. Tryck på TIMER MODE-knappen för att välja PROGRAMtimerfunktion (antingen visas OFF ON eller OFF ON). Displayen visar alternerande "OFF-timer" och "ON-timer", byter sedan till att visa tidsinställningen för den funktion som inträffar först. PROGRAM-timern träder i funktion. (Om ON-timern har valts att först vara i funktion, kommer enheten att sluta vara i drift vid denna tidpunkt.) Omkring fem sekunder senare kommer hela displayen att åter visas. Om PROGRAM-timern PROGRAM-timern tillåter att man integrerar OFF-timer och ON-timer funktionerna i en enda sekvens. Sekvensen kan involvera en övergång från OFF-timer till ON-timer, eller från ON-timer till OFF-timer, inom ett dygn. Den första timerfunktionen som är i funktion är den som är inställd närmast den aktuella tiden. Funktionsordningen indikeras av pilen i fjärrkontrollens display: (OFF ON, eller OFF ON). Ett exempel på PROGRAM-timeranvändning kan vara att ha klimataggregatet att automatiskt stoppa (OFF-timer) efter att man somnar, sedan starta (ONtimer) automatiskt på morgonen innan man stiger upp. Hur man avslutar timern Använd TIMER-knappen för att välja "CAN- CEL". Klimataggregatet kommer att återgå till normal drift. Hur man ändrar timerinställningarna. Följ instruktionerna som ges i avsnittet "Hur man använder ON-Timer eller OFF- Timer för att välja önskad timerinställning.. Tryck på TIMER MODE-knappen för att antingen välja OFF ON eller OFF ON. Hur man stoppar klimataggregatets drift medan timern är i funktion Tryck på START/STOP-knappen. Hur man ändrar drifttillstånd Om man önskar förändra drifttillstånd (driftläge, fläktvarvtal, termostatsinställning), efter att man har gjort timerinställning, vänta tills hela displayen åter visar sig, tryck sedan på de lämpliga knapparna för att ändra till det önskade driftstillståndet. Se-7

9 SLEEP TIMER DRIFT Till skillnad från andra timer-funktioner, används insomningsfunktionen för att ställa in tiden tills luftkonditioneringen stannar. Använda insomningstimern SLEEP Medan luftkonditioneringen är igång eller stoppad, tryck på SLEEP knappen. Mottagarenhetens kontrollpanel OPERATION indikationslampa (grön) lyser och TIMER indikationslampan (orange) lyser. Ändra Timer-inställningar Tryck SLEEP knappen igen och ställ in tiden med TIMER / TIMER knapparna. knapp: Tryck för att flytta fram tiden. knapp: Tryck för att ställa tillbaka tiden. 5 sekunder senare kommer hela displayen visas igen. Avsluta Timer: Använd TIMER MODE knappen och välj CANCEL. Enheten kommer att återgå till det normala driftsläget. Att stoppa enheten under Timer-drift Timer Operation: Tryck START/STOP knappen. Om SLEEP TIMER För att förhindra överdriven uppvärmning eller kylning under sömnen ändrar Insomningstimer automatiskt temperaturen i enlighet med den inställda tidsinställningen. När den inställda tiden har gått, slutar luftkonditioneringen helt. Baserat på den inställda temperaturen i fjärrkontrollen, inomhusenhetens temperatur varierar lite. Men i detta fall, temperaturindikationen på fjärrkontrollens display ändras inte utan stannar på tidigare inställd temperatur. Under värmedrift (inomhusenhet): När SLEEP timern är inställd, sänks temperaturinställningen automatiskt med C var 30:de min. När den förinställda temperaturen har sänkts med totalt 4 C, temperaturinställningen bibehålls tills den inställda tiden är uppnådd och enheten slår automatiskt ifrån. SLEEP-timerinställning During Cooling/Dry operation (Indoor unit): When the SLEEP timer is set, the temperature setting is automatically raised C every hour. When the preset temperature has been raised a total of C, the temperature setting at that time is maintained until the set time has elapsed, at which time the air conditioner automatically turns off. SLEEP-timerinställning 30 minuter C C 3 C 4 C timma Inst.tid timma timma 30 minuter Inst.tid C C MANUELL AUTO-DRIFT Använd MANUAL AUTO drift då fjärrkontrollen tappats bort eller är på annat sätt otillgänglig. Så här använder huvudenhetens kontroller Tryck MANUAL AUTO på mottagarenhetens panel till höger Då enheten är i drift genom styrning med manuell/autoknappen reagerar den på samma sätt som under AUTO drift på fjärrkontrollen. För att stoppa driften, tryck på MANUAL AUTO knappen igen. Men, om det är en multi AIR-conditioner kommer den följa driften av de andra anslutna inomhusenheterna. Fläkthastigheten är i läge AUTO och den inställda temperaturen är 4 C. Sv-8

10 EKONOMIDRIFT Starta enheten innan du utför den här proceduren. Använda ECONOMY-drift Tryck ECONOMY knappen. ECO visas på fjärrkontrollens display. Ekonomidrift är i drift. Att avbryta ECONOMY-drift Tryck ECONOMY knappen igen. ECO försvinner från fjärrkontrollens display. Normal drift är åter. Om EKONOMI-drift Ekonomidrift kan ställas in med fjärrkontrollen. Temperaturinställningen kompenseras automatiskt under en viss tidsperiod. Baserat på inställd temperatur i fjärrkontrollen varieras temperaturen med små variationer. Men i detta fall, temperaturindikationen i fjärrkontrollen ändras inte då den fortsätter att indikera inställd temparatur vid EKONOMI-drift. C Ekonomitemp. Kyla inställd temp. Värme inställd temp. Ekonomitemp Kyldrift Värmedrift 0 Start EKONOMI-drift Min. FILTER RESET Vid rengöring av luftfilter på inomhusenheten, återställ som visat schema för filterrengöring. Att använda FILTERRESET Tryck FILTER RESET button. Sv-9

11 VÄLJA INDIVIDUELL KOD FÖR RESP. FJÄRRKONTROLL Då eller fler klimatenheter är installerade i ett rum och fjärrkontrollen styr en annan enhet än den du önskar, ändra fjärrkontrollens signal och tilldela den till endast den/de enheter som önskas styras. (4 valmöjligheter). Då eller fler klimatenheter är installerade i ett rum, vänligen kontakta auktoriserad servicepersonal för att byta signalkoder för klimatanläggningen. Val av individuell kod Följ dessa steg för att assignera individuell kod till fjärrkontrollen. (Notera: Enheten kan inte ta emot något kommando ifall fjärrkontroll med tillhörande kod inte används och/eller är programmerad.) 3 4 Tryck START/STOP tills enbart klockan är synlig på fjärrkontrollens display. Tryck MODE knappen i minst 5 sekunder för att se den inställda koden (fabriksinställning ). Tryck SET TEMP. / SET TEMP. knapparna för att byta kod mellan de 4 olika valen. Para sedan ihop på displayen med enhetens programerade kod. Tryck MODE knappen igen för att åter komma till klockan. Koden är nu ändrad. Om inga knappar trycks ned återgår displayen efter 30 sekunder till visning av klockan. I detta fall börja om från steg. Enhetens individuella kod är från fabrik [A]. Vänligen kontakta auktoriserad servicepersonal för inställning av kod i inohusenhet. Fjärrkontrollen återgår till kod A vid utbyte av batterier. Vid användning av annan kod än A, återställ koden vid byte av batterier. Om du inte minns vilken kod ni valt för inomhusenheten i fråga, prova var och en av koderna ( koden som enheten svarar på. ) tills du hittat Sv-0

12 HANDHAVANDETIPS Fjärrkontroll kanske inte är tillåten beroende på funktioner, lokal drift med en vanlig fjärrkontroll, inklusive en trådlös fjärrkontroll, är då förbjuden. Visning av driftstillstånd på inomhusenheten och denna enhet kan skilja sig åt när inomhusenhet drivs med RC Prohibition control. Instruktioner gällande värmedrift (*) gäller endast HEAT PUMP MODELL. *Prestanda i värmeläge Denna luftkonditionering används enligt värmepumpsprincipen, absorbera värme från utomhusluften och överföra denna värme inomhus. Resultatet av detta blir att kapaciteten minskar med sjunkande utomhustemperatur. Om man upplever en otillräcklig värme rekomenderas att man använder denna luftkonditionering tillsammans med en annan värmekälla. Luftkonditionering med värmepumpsfunktion värmer rummet genom att cirkulera inomhusluften, detta innebär att det kan dröja en stund vid igångkörning innan hela rummet är tillfredsställande uppvärmt. * Då både inom- och utomhustemperaturer är höga När både inomhus och utomhus temperaturen är hög under drift, utomhusenhetens fläkt kan vara stilla ibland. Fläkthastighet: AUTO *Värme: Fläkten kommer att arbeta vid mycket låg hastighet när lufttemperaturen ut från inopmhusenheten är låg. Kyla : Som rumstemperaturen närmar sig den inställda temperaturen blir fläkthastighet långsammare. Dry: Fläkten går på lågfart. *Mikrodatorstyrd automatisk avfrostning Vid användning av värmepumpsfunktion under låga utomhustemperaturer och fuktiga förhållanden, frost kan bildas på utomhusenheten vilket bidrar till minskad effektivitet. För att förhindra denna typ av nedsatt prestationsförmåga, Enheten är utrustad med en mikrodatorstyrd Automatisk avfrostningsfunktion. Om frost bildas stannar enheten temporärt och enheten går in i avfrostningsläge under en kort stund (ca 4 till 5 minuter) Under automatisk avfrostning blinkar driftindikatorlampan (grön). Kylning vid låga utomhustemperaturer När utomhustemperaturen sjunker kan fläkten i utomhusenheten gå ner på lågfart. *Varm start (i värmeläge) För att förhindra kallras/drag vid start av enheten. Inomhusenhetens fläkt startar ej eller går på lågfart tills värmeväxlaren når den rätta temperaturen. Mode: AUTO KYLMODELL När rumstemperaturen är C över inställd temperatur skiftar enheten mellan cool och dry. VÄRMEPUMPSMODELL Automatisk driftssättsskiftning När AUTO CHANGEOVER är vald väljer enheten själv det driftssätt efter inställda förutsättningar (Kyla eller Värme) utefter ditt rums behov. När AUTO CHANGEOVER först väljs arbetar fläkten på låg hastighet i ungefär en minut för enheten att känna av omgivningen och det bästa driftssättet. Under tork-drift (Dry) bör fläkthastighet låg väljas för en mer subtil kylfunktion under vilken fläkthastigheten temporärt kan avstanna. När rumstemperaturen är nära den inställda temperaturen startar luftkonditioneringen i övervakningsläge. i övervakningsläge går fläkten på väldigt låga varv. Om rumstemperaturen skulländras nämnvärt ändras detta och enheten väljer igen den mest optimala driften under förinställda förutsättningar (Värme eller Kyla). Om skillnaden mellan temperaturinställning och faktiska rumstemperaturen är mer än + C Kyla eller Dry drift (Övervakningsläge kan infalla om temperaturen är låg.) Om skillnaden mellan temperaturinställning och faktiska rumstemperaturen är inom ± C Övervakningsdrift Om skillnaden mellan temperaturinställning och faktiska rumstemperaturen är mer än C Värmedrift (Övervakningsläge kan infalla om temperaturen är hög) Sv-

13 Om de olika driftssätten *Heating: Cooling: Dry: Används för att värma rummet. I värmeläge kommer luftkonditioneringen till en början var i drift med låg fläkthastighet i 3 till 5 minuter, efter detta ändras den till den valda fläkthastigheten. Denna perioden är till för att enheten skall värmas upp innan den går upp i full drift. Vid väldigt låg rumstemperatur, frost kan bildas på utomhusenheten, effektien kan minska något. För att ta bort denna frost går enheten in avfrostningsläge vid behov. Under den automatiska avfrostningsdriften blinkar OPERATION-lampan (grön) och värmedrift blir avbruten en kort stund. Efter omstart tar det en liten stund innan den börjar värma igen. Används för att kyla utrymmet. Används föratt försiktigt kyla rummet medans avfuktning pågår. Du kan inte värma upp rummet under avfuktningsläget. I avfuktningsläge, enheten kommer att arbeta i lågfart; för att justera luftfuktigheten i rummet, inmhusenhens fläkt kan stanna i intervaller. Dessutom kan fläkten arbeta vid mycket låg hastighet vid justering av rummets luftfuktighet. Fläkthastigheten kan inte manuellt ändras under DRY -läge. Under Heating -läge: Ställ in temperaturen till en temperatur som är högre än rumstemperaturen. Enheten kommer inte gå i värmeläge om den inställda temperaturen är lägre än den faktiska rumstemperaturen. Under Cooling/Dry läge: Ställ in temperaturen till en temperatur som är lägre än rumstemperaturen. Enheten kommer inte gå i endera läge om den inställda temperaturen är lägre än den faktiska rumstemperaturen. I kylläge kommer fläkten att gå långsamt i övervakning. Under Fan mode: Enbart fläkt och ingen kyl eller värmefunktion. Fan: Används för att cirkulera luften i hela rummet. AUTO Återstart I händelse av strömavbrott Om strömförsörjningen till luftkonditioneringen blir avbruten av t.ex ett strömavbrott, enheten återstartar automatiskt med de inställningar man gjort innan då strömmen är tillbaka. Om ett strömavbrott inträffar under TIMER drift, timern kommer att återställas och enheten börjar (eller slutar) gå under den nya timerinställningen. I detta fall kommer TIMER lampa (orange) att blinka. Avändning av andra elektriska apparater (elektrisk rakapparat etc.) eller närliggande användning av trådlösa radiosändare kan orsaka luftkonditioneringen att fela. Om detta skulle uppstå, gör enheten strömlös i någon minut för att sedan slå på strömmen och använd enheten som innan med hjälp av fjärrkontrollen. Sv-

14 FELSÖKNING Instruktioner ang. värmesystem (*) tillämpas endast för HEAT PUMP MODEL. WARNING I händelse av fel (det luktar bränt, etc), omedelbart stoppa driften, koppla ur strömmen eller slå av strömbrytaren och ring auktoriserad servicepersonal. Att bara stänga av enheten på fjärrkontrollen gör inte enheten helt strömlös. Se alltid till att dra ut nätkontakten eller stänga av strömbrytaren för att försäkra er om att strömmen verkligen är helt bortkopplad. Innan du begär service, kontrollera följande: Symptom Problem Se sida NORMAL FUNKTION Startar ej med detsamma: Om enheten är stoppad och sedan omedelbart startas igen, kompressorn kommer inte att gå i ungefär 3 minuter, för att förhindra att säkringen skall bli överbelastad. Whenever the power supply plug is disconnected and then reconnected to a power outlet, the protection circuit will operate for about 3 minutes, preventing unit operation during that period. Ljud hörs: Under drift och omedelbart efter stopp av enheten kan ljudet som av att vatten rinner i luftkonditioneringens rör. Dessutom kan ljud vara särskilt märkbar i till 3 minuter efter start (ljudet av köldmedieflöde). Under drift kan ett lätt gnisslande ljud höras. Detta är resultatet av mindre expansion och kontraktion av skalet orsakat av temperaturskillnader. * Under uppvärmning kan ett fräsande ljud höras vid tillfällen. Detta ljud är producerat av den automatiska avfrostningen. Lukt: Viss lukt kan avges från inomhusenheten. Denna lukt är resultatet av att rummet luktar (möbler, tobak osv) och som nu sugs in i luftkonditioneringen. Dimma eller ånga produceras: Under kyl eller avfuktningsläge kan en lätt dimma eller ånga synas lämna inomhusenheten. Detta beror på den plötsliga kylningen av rumsluften och sedan avges från luftkonditioneringen, vilket resulterar i kondens och imma. * Under värmedrift kan utomhusenhetens fläkt stanna och ånga kan ses stiga från enheten. Detta beror på den Automatiska avfrostningen Luftflödet är svagt eller stannar: * När enheten startas i värmedrift går fläkten väldigt lågt för att tillåta att alla interna delar värms upp. * Under värmedrift, om rumstemperaturen stiger över den inställda temperaturen, inomhusenhetens fläkt stannar och startar.. Om du vill värma upp rummet ytterligare, ställa in temperaturen till ett högre värde. * Under värmedrift, enheten kommer att stanna tillfälligt (mellan 4 och 5 minuter) under den automatiska avfrostningstiden. Under den automatiska avfrostningen blinkar OPERATION-lampan (Grön) Fläkten kan arbeta vid mycket låg hastighet under avfuktning eller när enheten övervakar rummet. I övervakning AUTO-drift kommer fläkten snurra vid mycket låga varv. Vatten kommer från utomhusenheten: * Under värmedrift, vatten kan komma från utomhusenheten som följd av den automatiska avfrostningen. Sv-3

15 Instruktioner gällande värme (*) tillämpas endast HEAT PUMP MODEL. Symptom Problem Se sida TITTA EN GÅNG TILL Går inte alls: Är strömbrytaren avslagen? Har det varit strömavbrott? Har en säkring gått? Dålig kyla (eller*värme) kapacitet: Är enheten på timer? Är luftfiltret smutsigt? Är luftkonditioneringens insug eller utblås blockerat? Är inställningarna korrekt utförda från fjärrkontrollen? Är ett fönster eller en dörr öppen? I kyldrift, tillåter ett fönster direkt soljus att komma in i rummet? (dra för gardinen) I kyldrift, finns det värmeapparat i rummet, andra maskiner eller är det många människor i rummet? 7 to 8 Enheten går annorlunda från vad fjärrkontrollen är inställd på?: Är batterierna slut i fjärrkontrollen? Är batterierna rätt iförda i fjärrkontrollen? 4 Signalen mottags ej efter byte av batterier i fjärrkontrollen: Använder du en annan fjärrkontrollskod än kod A? 0 Om problemet kvarstår efter dessa kontroller, eller om du märker brandlukt eller att TIMER lampan (orange) och OPERATION (grön) blinkar, stoppa driften omedelbart, dra ut nätkontakten, och kontakta auktoriserad servicepersonal. SPECIFIKATIONER Fjärrkontroll (TRÅDLÖST TYP) MODELL STRÖM DIMENSIONS & WEIGHT HÖJD BREDD DJUP VIKT UTY-LNH DC 3 V 70 mm 56 mm 9 mm 85 g (Batterilös) Sv-4

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) BRUKSANVISNING KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU GENERAL LIMITED Sv-1 EGENSKAPER

Läs mer

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA Svenska SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV PART NO. 9374379712 INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 EGENSKAPER

Läs mer

Luftkonditionering Väggmonterad typ

Luftkonditionering Väggmonterad typ Bruksanvisning Luftkonditionering Väggmonterad typ Förvara denna manual för framtida referens P/N9315345356 Sidan 1 av 37 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 4 1.1. Försiktighetsåtgärder för

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A Köldmedium R410A Bruksanvisning KLIMATAGGREGAT KASSETTAGGREGAT Inomhusenhet AUHG 12-24LVL FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR REFERENS I FRAMTIDEN FUJITSU GENERAL LIMITED P/N9377776013 INNEHÅLL

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 www.tpiab.com info@tpiab.com Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18,

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR VÄGGMONTAGE ASYA24-30LCC AOYR24-30LCC FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet. Utomhusenhet

BRUKSANVISNING FÖR VÄGGMONTAGE ASYA24-30LCC AOYR24-30LCC FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet. Utomhusenhet Köldmedium R40A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Inomhusenhet ASYA4-0LCC Utomhusenhet AOYR4-0LCC FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF 15-01-29 1/9 INNEHÅLL Egenskaper och Funktioner...3 Skyddsåtgärder...3 Beteckning...4 Driftstips...5 Internt skydd...6 Skötsel och underhåll...7,8 Felsökning...9

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

FÖR G OLV M ON T A G E A G Y V 9-14L A OY V 9-14L R410A FUJITSU GENERAL LIMITED M ODE LL FÖR V Ä R M E OCH K Y LA (OM V Ä N T K R E T S LOPP)

FÖR G OLV M ON T A G E A G Y V 9-14L A OY V 9-14L R410A FUJITSU GENERAL LIMITED M ODE LL FÖR V Ä R M E OCH K Y LA (OM V Ä N T K R E T S LOPP) B R U K S A N V IS N IN G R U M S K LIM A T A G G R E G A T FÖR G OLV M ON T A G E M ODE LL FÖR V Ä R M E OCH K Y LA (OM V Ä N T K R E T S LOPP) A G Y V 9-4L A OY V 9-4L Köldmedium R40A FÖR V A R A DE

Läs mer

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp Bruksanvisning VRFsystem, inomhusaggregat av kassettyp Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 1.1. Försiktighetsåtgärder för användning...

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

T PART No. 9319356105 DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK

T PART No. 9319356105 DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK S DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK T PART No. 93935605 IN SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...Sv- EGENSKAPER OCH FUNKTIONER...Sv-3 DELARNAS NAMN...Sv-4 FÖRBEREDELSER...Sv-6 DRIFT...Sv-7 JUSTERA LUFTFLÖDETS RIKTNING...Sv-9

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S COOLMAN Skötselanvisning Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S Traktorgatan 2 745 37 Enköping Tel: 0171-47 90 75 Fax: 0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se www.kinnan.se Innehåll Att tänka på...1 Aggregatdelar...2

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Användarmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien

Användarmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 0,, 8UFV Serien Utomhusenhet RAS-0,, 8SAV Serien RAS-M4GAV-E RAS-M8GAV-E RAS-M8SAV-E RAS-MGAV-E RAS-4MSAV-E RAS-4M7GAV-E RAS-5M4UAV-E Användarmanual April

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Köldmedium R410A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR TAK/VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) RJZ 14-18L FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR SPLITGGREGT FÖR KYLDRIFT. REVERSIBL SPLITGGREGT 2004 Utgåva DRIFT- OCH SKÖTSELNVISNINGR SLZ-09R SLZ-2R SLZ-8R / / / SUZ-09VR SUZ-2VR SUZ-8VR h FN UTO HET VNE Innehåll. Säkerhetsåtgärder... 50 2. Drift...

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten ANVÄNDARMANUAL. Invest Living MAIN. IN52Swe

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten ANVÄNDARMANUAL. Invest Living MAIN. IN52Swe Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten IN52Swe ANVÄNDARMANUAL Invest Living MAIN Förord VIKTIGT! Gratulerar med din nya värmepump från Invest Living Scandinavia!. Luftkonditioneringsapparater

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX

BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX Denna bruksanvisning är Scanoffice Oy s egendom och dess kopiering eller publicering utan skriftlig tillåtelse av Scanoffice Oy är bestraffbar enligt

Läs mer

R410A A W Y Z 14-24L A OY Z 14-24L FUJITSU GENERAL LIMITED M ODE LL FÖR V Ä R M E OCH K Y LA (OM V Ä N T K R E T S LOPP) A R T. N R.

R410A A W Y Z 14-24L A OY Z 14-24L FUJITSU GENERAL LIMITED M ODE LL FÖR V Ä R M E OCH K Y LA (OM V Ä N T K R E T S LOPP) A R T. N R. Köldmedium R40A B R U K S A N V IS N IN G M ODE LL FÖR V Ä R M E OCH K Y LA (OM V Ä N T K R E T S LOPP) A W Y Z 4-4L A OY Z 4-4L FÖR V A R A DE N N A B R U K S A N V IS N IN G PÅ LÄ M PLIG PLA T S FÖR

Läs mer

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I DS174:1011 Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I Tack för att du valde Innova värmepumpsaggregat. Läs noggrant igenom denna manual innan aggregatet driftsätts och förvara

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R)

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R) DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG 7-9 - 13-18 RB 20 KF(R) 20-25 - 35-45 - 60-70 02-08-21 EG INNEHÅLL. Beskrivning. 1. Fjärrkontroll - Allmän beskrivning. 2. Aggregatets arbetssätt. 2.1 AUTO -drift. 2.2

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser före användning... 7 DRIFT Drift

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Användarhandbok MODELLER FTX20GV1B FTX25GV1B FTX35GV1B FTX20JV1B FTX25JV1B FTX35JV1B FTK20GV1B FTK25GV1B FTK35GV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

1 Säkerhetsföreskrifter

1 Säkerhetsföreskrifter Svenska Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...1 2. Beskrivning av produkten...3 3. Namn på delar och funktioner...4 4. Före användning...5 5. Grundläggande funktioner...7 5.1 Ändra inställd temperatur...7

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

VÄRMEDRIFT. endast vid utomhustemperaturer ÖVER +1 C AIRCOOL ANVÄNDARMANUAL. Split-aggregat. 2,1-5,3 kw kylkapacitet

VÄRMEDRIFT. endast vid utomhustemperaturer ÖVER +1 C AIRCOOL ANVÄNDARMANUAL. Split-aggregat. 2,1-5,3 kw kylkapacitet VÄRMEDRIFT endast vid utomhustemperaturer ÖVER +1 C AIRCOOL ANVÄNDARMANUAL Split-aggregat 2,1-5,3 kw kylkapacitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs denna manual I denna manual finner du många hjälpfulla tips hur

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-320/A 87 460 32 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

SMIDIG FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)

SMIDIG FJÄRRKONTROLL (TILLVAL) DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSENHET Bruksanvisning SMIDIG FJÄRRKONTROLL (TILLVAL) BRC944A2B LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter...2 Namn på funktionsdelar...4 Förberedelser före användning...5 DRIFT

Läs mer

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02 2010-11-02 Manual TPA-3500 Portabel Luftkonditionering SE ANVÄNDARHANDBOK FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)... 3 1. Viktiga säkerhetsregler... 3 2.

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer