DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org"

Transkript

1 DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet This is an author produced version of a paper Citation for the published paper: Bob Engelbertsson Arkivpedagogik erfarenheter från Forskningsarkivet vid Örebro universitetsbibliotek Kapitel i Boken: Arkiven i forskningens tjänst. 20 år med Forskningsarkivet vid Umeå universitet. Scriptum: Rapportserie utgiven av Forskningsarkivet vid Umeå universitet, ISSN ; 52 Access to the published version may require subscription. Published with permission from: Umeå universitet

2 Bob Engelbertsson Arkivpedagogik - erfarenheter från Forskningsarkivet vid Örebro universitetsbibliotek Inledning När författaren Sven Lindqvist gav ut handledningen Gräv där du står Hur man utforskar ett jobb (1978) så blev bokens huvudtitel ganska omgående ett vedertaget begrepp i svenska språket. Genom att anlägga ett trettiotal olika perspektiv och sökmöjligheter för att utforska arbete och arbetsvillkor med cementindustrin som exempel, skulle arbetarna kunna återerövra sin del av historien, menade Lindqvist. Bokens radikala utgångspunkter uttrycker också ett förhållningssätt till arkiv och arkivhandlingar, men begreppet arkivpedagogik var ännu inte uppfunnet, åtminstone inte officiellt. I dag kan nog boken uppfattas mera som konventionell än nyskapande och nutida elektroniska sökmöjligheter lyser av förklarliga skäl med sin frånvaro. Ett mera uttalat pedagogiskt syfte finns i Eva Sjögren och Catarina Lundströms bok Historia på riktigt arkivpedagogik i praktiken (2001). Framställningen är en redogörelse för hur arkivmaterial kan presenteras inom skolvärden, framför allt för lägre årskurser. Metodiken består i att representanter från arkivväsendet kommer till skolan med ett antal exempel på kopior av arkivhandlingar, ett slags miniarkiv förpackat i en resväska. Syftet är att skapa intresse för arkivhandlingar och givetvis att förstå vikten av dokumentation. Det finns åtminstone en beröringspunkt mellan Gräv där du står och Historia på riktigt. Båda betonar vikten av empiriska och lokala utgångspunkter för att förstå historien. I Historia på riktigt finns ett avsnitt om moderna elektroniska sökverktyg, men utgör en förhållandevis liten del av hela framställningen. Varken Gräv där du står eller Historia på riktigt vänder sig till den akademiska forskningen, vilket inte hindrar att det finns kopplingar till denna. Inom exempelvis historielärarutbildningen vid Högskolan i Malmö utgår man från det lokala perspektivet för att sedan fokusera studierna på större sammanhang. Lars Berggren och Mats Greiffs lärobok Svensk historia från vikingatid till nutid (2000) är exempel på denna metodik. I ett föredrag på historikerdagarna i Örebro i april 2002 menade Mats Greiff att denna metodik också är ett sätt att profilera historieämnet i Malmö gentemot forskningen vid Lunds universitet. Detta gäller inte minst ämnet ekonomisk historia som i Lund sedan flera decennier är mera strukturanalytiskt och makroorienterat än på andra lärosäten i Sverige. I stället för att kopiera ämnet från Lund så vänder man istället upp och ned på historieperspektivet i Malmö, förklarade Mats Greiff. Alla tre ovan nämnda perspektiv fokuserar på arkiv som informationskälla och inte minst pedagogiska aspekter. 176

3 Arkivpedagogik Arkivpedagogik blev ett vedertaget begrepp på 1990-talet. I den statliga utredningen Arkiv för alla nu och i framtiden (SOU 2002:78) betonar man vikten av arkivpedagogik som den förmedlande länken mellan arkiven och dess användare, särskilt med barn och ungdomar som målgrupp. Man anför flera skäl till detta. Ett är demokratiargumentet, att medborgaren redan i skolan ska få tillgång till arkivmaterial. Ett annat skäl är att man får insikter i källkritik, särskilt om man jämför olika arkivmaterial. I utredningen menar man att arkivpedagogik till en väsentlig del handlar om att skapa nätverk mellan arkiv och skolor i syfte att sprida kunskap om arkiven som informationskälla. Arkivpedagogik forskningsarkivet vid Örebro universitetsbibliotek Som framgår av uppsatsen av Gunilla Hammarland finns sedan 1999 ett forskningsoch författararkiv vid universitetet. Redan tidigt framhöll man bland annat från historikers håll, att man här skulle avsätta medel för en arkivpedagog på deltid. Arkivpedagogtjänsten som är på 25% fullgörs som ett uppdrag inom ramen för lektorstjänsten i ekonomisk historia som är förlagd till institutionen för ekonomi, statistik och informatik (ESI). Praktiskt går det till så att arkivpedagogen har mottagningstid på Forskningsarkivet två halva dagar i veckan. Det går också att träffa denne efter överenskommelse. Såväl mindre som mera omfattande arbetsuppgifter förekommer utöver mottagningstiderna. Arkivpedagogens uppgifter får oftast utformas efter lokala förutsättningar. Forskningsarkivet är i första hand till för universitetets lärare, forskare och studenter. Följaktligen så är arkivpedagogens arbetsuppgifter i huvudsak riktad till dessa grupper. Vissa kontakter utanför universitetet görs emellertid, t ex deltagande i konferenser, temadagar och liknande som rör kontaktfrågor mellan arkiv och målgrupper utanför universitetet. Parallellt med den reguljära verksamheten har arkivpedagogen ofta ett eller flera andra göromål som knyter an till verksamheten, exempelvis framställning av informationsmaterial, utformning av enkäter och så vidare. Nedan följer en resumé av erfarenheter från den reguljära verksamheten och andra göromål vid Forskningsarkivet vid Örebro universitetsbibliotek. Forskningsarkivets referensgrupp Grunden i nätverket inom universitetet utgörs av Forskningsarkivets referensgrupp som består av chefen för forskningsarkivet, arkivpedagog, representanter från universitetets tiotal institutioner samt dess arkivarie. Referensgruppen sammanträder 2-3 gånger per termin. På agendan står exempelvis ekonomiska ramar, införskaffande av arkivmaterial och tänkbara sätt att nyttja arkivet. Ett viktigt syfte med referensgruppen är också att skapa förståelse för att arkivets handlingar kan användas av alla institutioner, om än i varierande omfattning. Sammanträdena äger oftast rum i anslutning till forskningsarkivet eller biblioteket, men det förekommer också att man förlägger mötena till arkivinstitutioner utanför universitetet. Arkivpedagogens roll i referensgruppen består i att bearbeta synpunkter och komma med förslag till åtgärder som marknadsför forskningsarkivets möjligheter. 177

4 Riktad marknadsföring Forskningsarkivets referensgrupp och de kontakter som där finns håller på att kompletteras. Nätverket ska göras mera finmaskigt och marknadsföringen mera riktad till avgränsade målgrupper. Bland förslag till ökad kännedom om forskningsarkivet märks till exempel att skrivelser och påannonser i fortsättningen bör sändas till flera personer med nyckelpositioner, studierektorerna på flerämnesinstitutioner bör ingå i målgrupper liksom studenternas organisationer. En plan för inbjudningar till olika målgrupper har tagits fram av överbibliotekarien, chefen för Forskningsarkivet och arkivpedagogen. Planen ska verkställas under innevarande läsår. Mottagningstider Som tidigare nämnts har arkivpedagogen mottagningstid normalt två gånger i veckan, fördelat på en förmiddag och en eftermiddag om detta är möjligt. Antalet besök på mottagningstiderna varierar rätt avsevärt. Veckorna närmast förevisningar av arkivet och uppsatsskrivande kan det vara tre till fyra besök per mottagningstid. Arkivpedagogens insatser varierar från enkla instruktioner för sökning som kan ta 5-10 minuter till att mera inta rollen som tillfällig handledare. I dessa fall kan besöket ta en timme eller mera. Det förekommer också att student uppsöker arkivpedagog vid mer än ett tillfälle. Efter en förevisning av arkivet för exempelvis ett 15-tal historiestudenter kan man räkna med att omkring fem av dessa sedan återkommer med frågor rörande just deras uppsatsämne, antingen på ordinarie mottagningstid eller efter överenskommelse. Arkivpresentation på video I dokumentärt syfte framställdes på senhösten 2001 en informationsvideo med titeln Forskningsarkiv i fokus exempel från Örebro universitetsbibliotek. Videon kan betraktas som lågbudgetproduktion då den gjordes som praktikantarbete av två elever från medieprogrammet vid en av stadens gymnasieskolor. Praktiken gjorde eleverna på avdelningen för Teknisk service vid universitetet. Videon är avsedd endast för internt bruk. Informationsvideon som är drygt 30 min lång består av tre delar. I en inledande del gör förste bibliotekarie Gunilla Hammarland en allmän presentation av arkivet och en utförligare föredragning om författare så som Jeremias i Tröstlösa (Levi Rickson), Harald Forss och Sten Hagliden samt konsul Birger Mörners samling. Därefter illustrerar arkivpedagogen olika sökmöjligheter med utgångspunkt från Jeremias i Tröstlösa. Det är ingen tillfällighet att just han används som exempel. Vid sitt frånfälle 1967 var han 99 år. I Johannes Edfeldts minnesord över honom så beskrivs hans författarskap som både enkelt och naivt och man får intryck av att tiden sedan länge sprungit ifrån Jeremias. Här finns sålunda en utmärkt illustration av tidsavståndets betydelse vid bedömningen av en författares verk. Flera av författarna vars efterlämnade material finns på arkivet, väntar ännu på sin vetenskapliga analys. Videon avslutas med att professorn i svenska Per-Axel Wiktorsson (emeritus 2002) presenterar faksimilutgåvor och källskrifter från Centrum för Nordiska textstudier, som är en avdelning inom Forskningsarkivet. Videon har använts vid ett antal tillfällen men är numera snarare ett reservstoff. Om exempelvis en student inte kunnat närvara vid arkivpresentation i grupp kan man få låna videon i stället. 178

5 Avslutande synpunkter Det första och kanske mest slående är att många faktiskt aldrig har varit på ett arkiv - jag börjar alltid arkivvisningen med att ställa den frågan. I en grupp på kan det vara tre eller fyra som räcker upp handen. Det är oftast då i mer eller mindre privata ärenden man har haft anledning att göra arkivbesök. Besökarna fascineras också av presentationen av historia på CD-skivor, medan man har ett mera avvaktande och sökande förhållningssätt till mikrokort och mikrofilm. Som en av arkivpedagogens främsta uppgifter ser jag att visa hur man kan koppla samman olika tiders sätt att bevara historia. Mycket men långtifrån all information kan man få upp på bildskärmen i datorn. Med datorns stora sökmöjligheter med länkar till andra arkiv kan man nå mycket information, men sedan kan den vara förpackad på olika sätt detta bör vara en bestående lärdom från förevisningen av forskningsarkivet oavsett vilket ämne man läser. I framtiden ser jag tre steg i arkivpedagogiken vid Forskningsarkivet vid Örebro universitetsbibliotek. Det första består i att gå vidare på den redan inslagna vägen att sprida kännedom om Forskningsarkivet inom universitetet. När de största arkivsamlingarna är katalogiserade och arkivets infrastruktur är mera färdig kan steg två påbörjas, att bli med i nationella referensgrupper rörande arkivpedagogik. En sådan är under uppbyggnad i Riksarkivets regi. I ett tredje steg bör Forskningsarkivet också vara med i en internationell referensgrupp. Arkivpedagogik är av konferensinbjudningar att döma ett stort och växande område internationellt. Litteratur Arkiv för alla nu och i framtiden SOU 2002:78 Berggren,L., Greiff,M., En svensk historia från vikingatid till nutid. Lund studentlitteratur 2000 Lindqvist,S., Gräv där du står. Hur man utforskar ett jobb. Sthlm Bonniers 1978 Den nya historien. Svenska historikermötet i Örebro april 2002 (folder) Sjögren,E., Lundström,C., Historia på riktigt arkivpedagogik i praktiken. Lund Skånes arkivförbund

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer