BÖR MAN SKICKA PENGAR ELLER SÄNDA FOLK?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÖR MAN SKICKA PENGAR ELLER SÄNDA FOLK?"

Transkript

1 BEGRUNDA Om relationen mission-kyrka. Missionsarbete ställs ständigt inför nya frågeställningar. Ett exempel är frågan om vi i västvärlden framöver bör sända missionärer (vilket är dyrt) till missionsländerna eller om det är bättre att skicka pengar för att avlöna infödda missionärer (vilket kostar mindre)? Efter en inledning av Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners missionföreståndare Roland Gustafsson får vi nedan ta del av en vägledande amerikansk artikel i ämnet. missionsorganisationer i Europa och Amerika, däribland Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (MBV), har under 1900-talet och fram till i dag fått stå med i ett på många sätt löftesrikt missionsarbete i Afrika. Missionsepokerna skiftar på ett dramatiskt sätt, från det att missionären stod i fokus genom att vara centralgestalten i verksamheten, till det att den nationella medarbetaren mer och mer övertog ansvaret. Den traditionella missionärsrollen tillhör en mer eller mindre passerad epok och i stället behöver kyrkorna oftast tidsbegränsade punktinsatser på diverse fackområden. Den traditionella missionärsrollen tillhör en mer eller mindre passerad epok och i stället behöver kyrkorna oftast tidsbegränsade punktinsatser Även om kyrkorna är fullt kapabla att bedriva arbetet, finns det fortfarande i de flesta fall ett stort ekonomiskt beroende. Mission-kyrka-relationerna (t.ex. MBV:s förhållande till de nationella kyrkorna i Eritrea, Etiopien och Kenya) har visat sig bli väldigt belastade, när de ekonomiska frågorna kommer upp på dagordningen. Om missionsorganisationen börjar ge antydningar att det ekonomiska stödet gradvis kommer att reduceras eller på diverse fackområden. omfördelas, har samarbetskyrkan som regel påtagliga invändningar. I Europa och Amerika har missionsorganisationer med olika strategi-skolor resonerat om hur man skall gå till väga. Några kan hävda att minimalt ekonomiskt stöd bör förmedlas till samarbetspartnern. Andra menar att missionsorganisationen är pliktig att fullfölja sina åtaganden och kanske t.o.m. öka de ekonomiska insatserna. Om det inte längre blir genom den traditionella missionärsinsatsen, så bör rikliga medel ställas till förfogande för att avlöna nationella medarbetare. Vi tar nedan ta del av ett bidrag i denna diskussion genom att citera från tidskriften Mission Frontiers (augusti 1999), där Robertson McQuilkin tar upp frågan om det ekonomiska beroendet och missionärsrollen förr och nu samt förmedlar några tumregler för hur man kan undvika pengars korrumperande inverkan: Uppdraget och resurserna Tack för att ni inte kommer! Så löd den väldiga rubriken över en helsidesannons i Christianity Today. Reklam som vill uppmana oss att skicka pengar, inte missionärer. Den logiska motiveringen var uppenbar: I de flesta fall är det fullt tillräckligt att skicka en liten del av vårt överflöd ( kronor i månaden) för att underhålla en heltidsarbetande infödd evangelist. Genomsnittskostnaden för att sända en missionärsfamilj till utlandet uppgår till närmare kronor om året alltså samma belopp som skulle kunna understödja fler än 50

2 20 infödda medarbetare. Vad skulle inte alla dessa pengar kunnat uträtta i Guds rike! Det måste medges att logiken i detta argument är ytterst tilltalande. De infödda behärskar landets språk och kultur och så kostar de så mycket mindre. Fler än 140 missionsorganisationer är nu helt inriktade på att samla in och sända pengar, inte människor. En av de största av dessa penninginsamlande inrättningar påstår sig i dag understödja heltidsarbetande infödda medarbetare i över 50 länder. Men hur är förhållandena i den mörka del av världen där det inte finns några nationella medarbetare, ingen missionerande kyrka? Det är fler än en miljard som tillhör folkslag där det inte finns någon som helst evangeliserande kyrka, ja, för det mesta ingen mission över huvud taget. För att nå dessa, måste någon helt klart lämna sitt hem. Om inte utlänningar för in evangeliet utifrån, kommer de aldrig att få höra det. Det grundläggande tankefelet skicka-pengarinte-missionärer-rörelsen gör sig skyldig till är att det ju inte finns några infödda missionärer, som kan gå ut bland denna miljard, även om man skickar pengar. Uppdraget, missionären och förvaltningen av resurserna Den ursprungliga befallningen har aldrig upphävts den paulinska pionjärsrollen har fortfarande högsta prioritet, då det gäller kyrkans mission i världen. I enlighet med Bibelns lära har ingen kyrka, var den än befinner sig, Men vi måste verkligen tänka igenom på vilket sätt vi skickar pengarna, ty att sända pengar för att understödja andras verksamhet är förknippat med oerhörda risker för den mottagande kyrkan. rättighet att avvika från detta påbud, så länge det finns en enda människa som aldrig hört om livet i Kristus eller ett enda samhälle där ingen församling har grundats. Lösningen är givetvis att sända iväg såväl våra söner och döttrar som våra pengar. Detta förefaller riktigt men vi måste verkligen tänka igenom på vilket sätt vi skickar pengarna, ty att sända pengar för att understödja andras verksamhet är förknippat med oerhörda risker för den mottagande kyrkan. Jerry Rankin, ordförande i International Mission Board, Southern Baptist Convention, formulerar det på följande sätt: Det är ett stort misstag att försöka stärka arbetet genom att pumpa in ekonomiska medel till att bygga kyrkor och underhålla präster. Det som oundvikligen händer, då nordamerikaner understödjer kyrkoverksamhet och pastorer på missionsfälten, är att den potentiella tillväxten stannar upp på grund av att ett tänkesätt breder ut sig, som går ut på att ingenting kan åstadkommas, om inte en utländsk välgörare tillhandahåller penningmedlen De kyrkor och kyrkoledare som lyckas skaffa sig ekonomiska pipelines i väst, kör mycket snart fast i ett slags kyrklig välfärdsstat, i vilket skicka-pengar-synsättet långt ifrån att stärka de nationella kyrkornas identitet snarare hindrar församlingarna från att bli självstyrande och självunderhållande. De som mottager dessa penningmedel, drabbas oftast av följande sjukdomar : De troende lär sig varken att lita på Gud eller på sig själva. Eftersom de aldrig tvingas offra

3 BEGRUNDA något av sina egna tillgångar (hur blygsamma dessa än är), förvärvar de heller aldrig den rätta ägarekänslan. Detta förhållande skjuter också den dag då man verkligen upplever arbetet som eget och infött på framtiden. Kyrkoledarna blir helt upptagna med att försöka skaffa fram ekonomiska medel från Nordamerika. Under en resa till Indien, överväldigades jag av det stora antal supplikanter som försökte bearbeta mig för att få till stånd en dollarförbindelse. En sådan verksamhetsinriktning urholkar oundvikligen tron, fläckar ner rena motiv och besudlar ledarnas integritet. Kyrkoledare som inte lyckas öppna en pipeline förlorar hopp och framtidstro. De fås att tro att arbetet inte kan utföras utan utländskt understöd varför då överhuvudtaget bry sig? Troende anklagar andra troende inför rätta. I Indien fann jag till min stora förvåning ytterst få kyrkor eller kyrkliga verksamhetsgrenar som inte hade dragit varandra inför domstol på grund av egendomar och fastigheter som förvärvats med hjälp av amerikanska dollar. En självständig och oansvarig överklass av kristna ledare, vars stiliga och flotta livsstil avundsjukt eftertraktas av de icke anslutna troende, växer fram. Det är föga förvånande att motivationen för andligt växande ganska snart utgörs av något helt annat och mindre upplyftande än en hunger efter rättfärdighet. De afrikanska kyrkorna kommer aldrig att uppnå mognad, om de fortsätter att bli matade av västerländska samarbetspartners De kommer då alltid att förbli spädbarn, som aldrig har fått lära sig att stå och gå på egna ben. Om den understödjande organisationen skulle försöka att hålla mottagaren ansvarig för hur man använder penningmedlen i akt och mening att undvika denna typ av missförhållanden, anklagas denna alltid för att hemfalla åt en förlegad förmyndarmentalitet och fördöms å det grundligaste. Mottagarna blir bortskämda och otacksamma. Bristen på tacksamhet tar sig många olika uttryck: Visst, vi har fått en hel del av er, men titta så mycket ni fortfarande har eller Det är ändå inte ert; ni är skyldiga oss det ni äger. Att ge och ta emot Redaktören för Mission Frontiers, Rick Wood, uttrycker sig på följande sätt: Många kyrkor i USA har köpt in sig i denna modell som ett sätt att få ut mera valuta för sina missionsmedel. Men det de inte inser är att denna realisationsattityd till missionsarbete kommer att explodera i ansiktet på dem genom att det på missionsfälten skapas ett beroende av utländska ekonomiska medel som helt tar död på den livfulla och växande rörelse där nya kyrkor och församlingar hela tiden bildas, och som vi vill se breda ut sig till och bland varje folkslag. Varenda kyrka och varje folk har av Gud fått förmånen och ansvaret att understödja såväl sin egen verksamhet som att gå över gränser för att nå ut med evangeliet. Utländskt kapital tar helt bort incitamenten för dessa folkslag att ge sina liv och sina tillgångar till att understödja verksamheten i den

4 22 egna kyrkan och församlingen. Glöm inte att ett givande också alltid bör uppmuntra ett psykologiskt ägande gör aldrig något för andra som de kan göra själva. Sky ett beroendeframkallande förhållningssätt som den pest det i själva verket är. Ett antal icke-västerländska kyrkoledare som uttalar sig i samma nummer av Mission Frontiers håller med Rankin och Wood. Biskop Zablon Nthamburi från Methodist Church of Kenya säger: De afrikanska kyrkorna kommer aldrig att uppnå mognad, om de fortsätter att bli matade av västerländska samarbetspartners. De kommer då alltid att förbli spädbarn, som aldrig har fått lära sig att stå och gå på egna ben. Atul Aghamkar, en indisk expert på stadsmission, säger: Västerländskt kapital fortsätter att hålla kvar de nationella kyrkorna i ett absolut beroende av väst. Det skapar en känsla av rivalitet, girighet och konkurrens. Oftast berövar det den nationella kyrkan dess naturliga potential. I och med att det är så lätt att få pengar från Västerlandet, är det ytterst få som bemödar sig om att utforska och utnyttja de inhemska möjligheterna att skaffa fram ekonomiska resurser. Samma sak gäller i dag, ett missionsarbetes första och viktigaste kriterium måste vara dess evangeliserande verkan. Befordrar eller förhindrar t.ex. satsade pengar långsiktig kyrkotillväxt och evangelisering? Fyra bibliska tumregler Sålunda är det stora risker och svårigheter med att ge och ta emot. Ännu har vi inte till fullo förstått hur vi ska använda västerländska missionsmedel för att bistå icke-västerländsk missionsverksamhet utan att det får negativa konsekvenser. Under en lång följd av år har jag undvikt frågan eftersom jag inte haft något klart och entydigt svar fatt komma med. Men då jag hållit på med att försöka leta efter nyckeln till den allra största gåtan i allt aktuellt missionsarbete, har jag blivit mer och mer övertygad om att vårt synsätt då det gäller givande och tagande måste bringas i samklang med följande tumregler som helt grundar sig på Bibeln. 1. Vinns de som är på väg att gå förlorade genom givandet? Paulus var redo att bli allt för alla för att nå sin unika målsättning: att vinna så många som möjligt, i så stor utsträckning som över huvud taget var möjligt. Allt han gjorde t.o.m. då det gällde att ta risker och att kastas i fängelse hade den stora missionsbefallningen som utgångspunkt och måttstock. Samma sak gäller i dag, ett missionsarbetes första och viktigaste kriterium måste vara dess evangeliserande verkan. Befordrar eller förhindrar t.ex. satsade pengar långsiktig kyrkotillväxt och evangelisering? Den sydkoreanska kyrkans otroliga historia är mycket lärorik. Från första början var denna kyrka ett skolexempel på Nevius metod att grundlägga självstyrande, självunderstödjande och självutbredande kyrkor. Det innebar visserligen mycket långsam tillväxt i början, men i dag uppger en tredjedel av alla sydkoreaner Kristus som sin Herre och kyrkan har sänt ut tusentals missionärer till andra länder! Givetvis finns det andra faktorer som har spelat en stor roll för kyrkans dynamiska framväxt i Korea, men det självständiga beroendet av Gud framhålls av de allra flesta som en grundläggande förutsättning. 2. Uppmuntrar givandet till ett sant lärjungaskap? Spridandet av evangelium är missionsuppdragets styrande målsättning, men det är helt me-

5 BEGRUNDA ningslöst om evangeliet inte manar fram Kristi sinnelag hos både givare och mottagare. Därför måste vi fråga oss om givandet leder till frikostighet, ödmjukhet, enighet och medlidande hos givarna. Är en kyrka som vill skicka pengar till missionsfälten, men inte sina söner och döttrar, i sanning generös och frikostig? Jesus kom ju till denna jord; men kan man som givare känna samma samhörighet med och samma ansvar för en nödställd broder som Jesus gjorde? Ges gåvan utifrån en välgörares eller från en tjänares utgångspunkt? Men här är jag som en tjänare bland er, sade Jesus. Samma fråga angående lärjungaskapet måste ställas då det gäller den mottagande kyrkan. Uppammar olika gåvoarrangemang och ekonomiskt understöd hos den mottagande kyrkan en uppoffringens anda och mentalitet, ett anvarsfullt förvaltande av verksamheten, inklusive ett annammande av världsevangeliseringens sak, ett större beroende av Gud och en anda av äkta och genuin tacksamhet hos mottagarna? Om resultatet inte kännetecknas av dessa faktorer, är pengarna mera ett uttryck för ett tagande än för ett givande. 3. Respekterar givaren den lokala kyrkans roll? Det nytestamentliga mönstret för givande var kyrkocentrerat, antingen det gällde att skicka folk eller pengar. Folket gav till sina kyrkor, Men jag kan i Bibeln inte finna ett enda exempel på, ännu mindre någon befallning om, att man skulle ge till en annan kyrkas arbete och verksamhet. från vilka Paulus fick ta emot offergåvorna (2 Kor. 8 och 9). När dessa anslag var ämnade för de fattiga, och inte för att understödja hans eget missionsföretag, lämnade han tillbaka offergåvan till kyrkan för utdelning. Den makt och myndighet som Kristus en gång beklädde kyrkan med går förlorad om givandet och mottagandet kringgår kyrkan. Såväl den traditionella fristående missionsorganisationen som den nutida penninginsamlande förrättningen bör iaktta största försiktighet, särskilt då man understöder annat än den egna missionärskåren, så att man inte förbigår kyrkans övervakande myndighet i båda ändar. 4. Uppammar givandet generösa gåvogivare? Guds folk ska ge barmhärtigt, frikostigt, offervilligt, glatt (se 2 Kor. 8 och 9). Eftersom denna generositetens anda får tjänstgöra som ett grundläggande tecken och bevis på halten i det andliga livet, gäller Paulus uppmaning att låta det bli ett överflöd i detta kärleksverk (dvs givande), inte endast de besuttna och rika. De förmögna har en alldeles speciell skyldighet att ge (1 Tim. 6:17-19), men Paulus lovordar även de fattiga i Filippi för att de har gett frikostigt till de fattiga i Jerusalem. Även om denna allmänna generositetsprincip (punkt fyra ovan) bör genomsyra allt givande, tillmäter jag den minst betydelse, eftersom de andra tre är mycket mer framträdande i Skriftens befallningar och exempel. Och ändå tror jag att många av dem som förordar skicka pengar inte missionärer-modellen löper stor risk att åberopa sig på denna enda princip till förfång för de övriga tre principerna. De grundläggande befallningarna och exemplen i NT, då det gäller att ge pengar, har i själva verket endast en enda grupp som mål, nämligen de fattiga. Den förbluffande offerviljan hos de besuttna inom kyrkan i Jerusalem var ämnad till hjälp för de fattiga (Apg. 4:34-35), och de offergåvor som Paulus kunde samla in från olika missionskyrkor gällde också de fattiga i Jerusalem, den första kyrkan. Det förekommer en

6 24 hänvisning till ett givande som har understött Paulus missionsarbete från den unga kyrkans sida i Filippi (Fil. 4:10-19), och det finns en episod då Paulus ber om ekonomiskt stöd för en annan missionär (1 Kor. 16:11). Men jag kan inte finna ett enda exempel på, ännu mindre någon befallning om, att man skulle ge till en annan kyrkas arbete och verksamhet. En av anledningarna till detta är helt uppenbar. Det fanns inga kyrkobyggnader eller institutioner som sjukhus och skolor, och lokala medarbetare och tjänare hade också ett yrke som de kunde försörja sig på. Den tidiga kyrkan kan förmodligen tjänstgöra som någon slags förebild, och det förefaller som om avlönade tjänare och präster, byggnader och institutioner infördes först senare i och med att kyrkan fick råd med att hålla sig med dessa. Till att börja med var de små församlingarna självförsörjande, självstyrande och självutbredande. Helt tydligt var den andliga styrka som sökte sitt ursprung i detta beroende av Herren mycket viktigare, enligt aposteln Paulus sätt att se, än varje slag av stöd utifrån, som skulle få saker och ting att snabbare röra på sig. Bibeln är således alldeles klar och tydlig: de som har materiella resurser ska dela med sig till dem som saknar sådana. På NTs tid gick det ut på att sörja för de utfattigas lekamliga behov, och i dag går samma sak under beteckningen nödhjälp och utvecklingshjälp. Men så fort vi använder oss av samma princip för att understödja andra kyrkor i deras andliga tjänst och arbete, saknar vi varje biblisk uppmaning eller prejudikat härför. Om vi rättfärdigar tillämpningen av den fjärde principen genom att hänvisa till att vi är tvungna att uppvisa frikostighet, då måste vi snabbt hitta ett sätt där vi kan Pengar är makt, sägs det, och makt korrumperar. Dessa bibliska riktlinjer bör visa sig vara ett verksamt motgift mot denna korruption. göra detta utan att givare och mottagare tar allvarlig andlig skada. Pengar är makt, sägs det, och makt korrumperar. Dessa bibliska riktlinjer bör visa sig vara ett verksamt motgift mot denna korruption. Lägg märke till ordningsföljden. Om vi alltid, som de allra flesta förefaller göra, börjar och slutar med denna enda princip (den fjärde), nämligen att de som har ska förse de som inte har, då kommer vi oundvikligen att bli korrumperade. Åtminstone kommer vi att bromsa spridandet av evangeliet till de onådda. Sammanfattning Ska vi då skicka pengar eller sända folk? Självklart ska vi sända människor och vi ska fortsätta med att sända dem över gränser ända till dess att uppdraget att förkunna evangelium för varje människa inom varje folkslag har slutförts. Och vi ska skicka pengar för att bistå de fattiga och rättslösa i vår världsvida familj. Utöver denna nytestamentliga modell ser jag inget som helst berättigande, då det gäller att med pengar understödja den andliga verksamheten i andra kyrkor och jag ser enorma risker med att göra det. Att dela med sig av finansiella tillgångar på ett sätt som är andligen fruktbärande och missionsbefallnings-befrämjande för såväl givare som mottagare förblir vårt största olösta problem. Publicerat med tillstånd från tidskriften Mission Frontiers, U.S Center for World Mission, Pasadena, U.S.A. Översättningen är gjord av Per-Martin Hjort och sammanställningen av Roland Gustafsson.

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Relationen mellan mission och kyrka

Relationen mellan mission och kyrka ROLAND GUSTAFSSON Relationen mellan mission och kyrka ELM-BV HAR SOM MISSIONSSÄLLSKAP ett uppdrag att verka för Kristi rikes tillväxt även utanför Sveriges gränser, framförallt genom att sända missionärer.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Tre-själv missionsstrategi under utvärdering

Tre-själv missionsstrategi under utvärdering Erik J Andersson Tre-själv missionsstrategi under utvärdering Inledning Den stora missionsvågen på 1800-talet resulterade i många nya kyrkor i missionsländerna. 1 Men samtidigt uppstod på många håll ett

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

LAUSANNEDEKLARATIONEN

LAUSANNEDEKLARATIONEN LAUSANNEDEKLARATIONEN Inledning Vi, lemmar i Kristi församling från mer än 150 nationer, deltagare i den internationella kongressen för världsevangelisation i Lausanne, prisar Gud för hans stora frälsning

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

1. Mission över alla gränser... 3. 2. Våra utgångspunkter...4. 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7. 4. Hur vet vi om vi har lyckats?...

1. Mission över alla gränser... 3. 2. Våra utgångspunkter...4. 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7. 4. Hur vet vi om vi har lyckats?... 1 1. Mission över alla gränser... 3 2. Våra utgångspunkter...4 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7 4. Hur vet vi om vi har lyckats?... 10 5. Till sist...12 2 I vår tradition och historia har mission ofta

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008)

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) Författare? Aposteln Paulus (1:1) Paulus hade suttit nära fyra år i fängelse när han skrev Filipperbrevet, först två år i Caesarea och därefter i Rom. Han skriver

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

Guds rikes ekonomi. Finns det ett bibliskt, ansvarsfullt sätt att hantera pengar? Ola Wingbrant 2015-05-24

Guds rikes ekonomi. Finns det ett bibliskt, ansvarsfullt sätt att hantera pengar? Ola Wingbrant 2015-05-24 Guds rikes ekonomi Finns det ett bibliskt, ansvarsfullt sätt att hantera pengar? Ola Wingbrant 2015-05-24 Introduktion Till alla er som jag inte mött tidigare, jag heter Ola Wingbrant, och det händer att

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Handledning för ledare

Handledning för ledare Handledning för ledare FÖRORD Det finns stora behov bland oss. Många medlemmar är inte oberoende och har inte förmågan att sörja för sitt eget och familjens andliga och timliga behov. 1 Genom att hjälpa

Läs mer

Healing Room Böneklinik

Healing Room Böneklinik Healing Room Böneklinik Healing Room Böneklinik är En plats med fasta öppettider, där utbildade förebedjare ber för helande. En plats, där en vanlig kristen kan förverkliga Jesus missionsbefallning. En

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad Tro Hopp - Kärlek TRO Gåvorna som bygger upp: Genom var och en till församlingens uppbyggnad (1 Kor. 14:1 14:40) Den rätta förståelsen av Andens gåvor går via kärleken (kap 14) Det är först när korinthierna

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

SVERIGESTRATEGI BESLUTAT AV EFKS KONGRESS MAJ 2010

SVERIGESTRATEGI BESLUTAT AV EFKS KONGRESS MAJ 2010 SVERIGESTRATEGI BESLUTAT AV EFKS KONGRESS MAJ 2010 2 STRATEGI FÖR EVANGELISKA FRIKYRKANS SVERIGEARBETE JESUS ÄR UNIK OCH DETTA MÅSTE FÖRKUNNAS! Analys: Jesus fascinerar men är också ifrågasatt Det finns

Läs mer

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen Gruppen Ny reviderad utgåva Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1994 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Definition och

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i Erdenet som ligger i Republiken Mongoliet Missionsskolan

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Min väg till oberoende

Min väg till oberoende Min väg till oberoende Kära bröder och systrar! Herren har förkunnat: Det är min avsikt att sörja för mina heliga (L&F 104:15). Den uppenbarelsen är ett löfte från Herren att han skänker timliga välsignelser

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer

Till de kristna i Galatien

Till de kristna i Galatien Till de kristna i Galatien 1 Hälsning 1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. 2 Jag och alla bröderna

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer