BÖR MAN SKICKA PENGAR ELLER SÄNDA FOLK?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÖR MAN SKICKA PENGAR ELLER SÄNDA FOLK?"

Transkript

1 BEGRUNDA Om relationen mission-kyrka. Missionsarbete ställs ständigt inför nya frågeställningar. Ett exempel är frågan om vi i västvärlden framöver bör sända missionärer (vilket är dyrt) till missionsländerna eller om det är bättre att skicka pengar för att avlöna infödda missionärer (vilket kostar mindre)? Efter en inledning av Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners missionföreståndare Roland Gustafsson får vi nedan ta del av en vägledande amerikansk artikel i ämnet. missionsorganisationer i Europa och Amerika, däribland Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (MBV), har under 1900-talet och fram till i dag fått stå med i ett på många sätt löftesrikt missionsarbete i Afrika. Missionsepokerna skiftar på ett dramatiskt sätt, från det att missionären stod i fokus genom att vara centralgestalten i verksamheten, till det att den nationella medarbetaren mer och mer övertog ansvaret. Den traditionella missionärsrollen tillhör en mer eller mindre passerad epok och i stället behöver kyrkorna oftast tidsbegränsade punktinsatser på diverse fackområden. Den traditionella missionärsrollen tillhör en mer eller mindre passerad epok och i stället behöver kyrkorna oftast tidsbegränsade punktinsatser Även om kyrkorna är fullt kapabla att bedriva arbetet, finns det fortfarande i de flesta fall ett stort ekonomiskt beroende. Mission-kyrka-relationerna (t.ex. MBV:s förhållande till de nationella kyrkorna i Eritrea, Etiopien och Kenya) har visat sig bli väldigt belastade, när de ekonomiska frågorna kommer upp på dagordningen. Om missionsorganisationen börjar ge antydningar att det ekonomiska stödet gradvis kommer att reduceras eller på diverse fackområden. omfördelas, har samarbetskyrkan som regel påtagliga invändningar. I Europa och Amerika har missionsorganisationer med olika strategi-skolor resonerat om hur man skall gå till väga. Några kan hävda att minimalt ekonomiskt stöd bör förmedlas till samarbetspartnern. Andra menar att missionsorganisationen är pliktig att fullfölja sina åtaganden och kanske t.o.m. öka de ekonomiska insatserna. Om det inte längre blir genom den traditionella missionärsinsatsen, så bör rikliga medel ställas till förfogande för att avlöna nationella medarbetare. Vi tar nedan ta del av ett bidrag i denna diskussion genom att citera från tidskriften Mission Frontiers (augusti 1999), där Robertson McQuilkin tar upp frågan om det ekonomiska beroendet och missionärsrollen förr och nu samt förmedlar några tumregler för hur man kan undvika pengars korrumperande inverkan: Uppdraget och resurserna Tack för att ni inte kommer! Så löd den väldiga rubriken över en helsidesannons i Christianity Today. Reklam som vill uppmana oss att skicka pengar, inte missionärer. Den logiska motiveringen var uppenbar: I de flesta fall är det fullt tillräckligt att skicka en liten del av vårt överflöd ( kronor i månaden) för att underhålla en heltidsarbetande infödd evangelist. Genomsnittskostnaden för att sända en missionärsfamilj till utlandet uppgår till närmare kronor om året alltså samma belopp som skulle kunna understödja fler än 50

2 20 infödda medarbetare. Vad skulle inte alla dessa pengar kunnat uträtta i Guds rike! Det måste medges att logiken i detta argument är ytterst tilltalande. De infödda behärskar landets språk och kultur och så kostar de så mycket mindre. Fler än 140 missionsorganisationer är nu helt inriktade på att samla in och sända pengar, inte människor. En av de största av dessa penninginsamlande inrättningar påstår sig i dag understödja heltidsarbetande infödda medarbetare i över 50 länder. Men hur är förhållandena i den mörka del av världen där det inte finns några nationella medarbetare, ingen missionerande kyrka? Det är fler än en miljard som tillhör folkslag där det inte finns någon som helst evangeliserande kyrka, ja, för det mesta ingen mission över huvud taget. För att nå dessa, måste någon helt klart lämna sitt hem. Om inte utlänningar för in evangeliet utifrån, kommer de aldrig att få höra det. Det grundläggande tankefelet skicka-pengarinte-missionärer-rörelsen gör sig skyldig till är att det ju inte finns några infödda missionärer, som kan gå ut bland denna miljard, även om man skickar pengar. Uppdraget, missionären och förvaltningen av resurserna Den ursprungliga befallningen har aldrig upphävts den paulinska pionjärsrollen har fortfarande högsta prioritet, då det gäller kyrkans mission i världen. I enlighet med Bibelns lära har ingen kyrka, var den än befinner sig, Men vi måste verkligen tänka igenom på vilket sätt vi skickar pengarna, ty att sända pengar för att understödja andras verksamhet är förknippat med oerhörda risker för den mottagande kyrkan. rättighet att avvika från detta påbud, så länge det finns en enda människa som aldrig hört om livet i Kristus eller ett enda samhälle där ingen församling har grundats. Lösningen är givetvis att sända iväg såväl våra söner och döttrar som våra pengar. Detta förefaller riktigt men vi måste verkligen tänka igenom på vilket sätt vi skickar pengarna, ty att sända pengar för att understödja andras verksamhet är förknippat med oerhörda risker för den mottagande kyrkan. Jerry Rankin, ordförande i International Mission Board, Southern Baptist Convention, formulerar det på följande sätt: Det är ett stort misstag att försöka stärka arbetet genom att pumpa in ekonomiska medel till att bygga kyrkor och underhålla präster. Det som oundvikligen händer, då nordamerikaner understödjer kyrkoverksamhet och pastorer på missionsfälten, är att den potentiella tillväxten stannar upp på grund av att ett tänkesätt breder ut sig, som går ut på att ingenting kan åstadkommas, om inte en utländsk välgörare tillhandahåller penningmedlen De kyrkor och kyrkoledare som lyckas skaffa sig ekonomiska pipelines i väst, kör mycket snart fast i ett slags kyrklig välfärdsstat, i vilket skicka-pengar-synsättet långt ifrån att stärka de nationella kyrkornas identitet snarare hindrar församlingarna från att bli självstyrande och självunderhållande. De som mottager dessa penningmedel, drabbas oftast av följande sjukdomar : De troende lär sig varken att lita på Gud eller på sig själva. Eftersom de aldrig tvingas offra

3 BEGRUNDA något av sina egna tillgångar (hur blygsamma dessa än är), förvärvar de heller aldrig den rätta ägarekänslan. Detta förhållande skjuter också den dag då man verkligen upplever arbetet som eget och infött på framtiden. Kyrkoledarna blir helt upptagna med att försöka skaffa fram ekonomiska medel från Nordamerika. Under en resa till Indien, överväldigades jag av det stora antal supplikanter som försökte bearbeta mig för att få till stånd en dollarförbindelse. En sådan verksamhetsinriktning urholkar oundvikligen tron, fläckar ner rena motiv och besudlar ledarnas integritet. Kyrkoledare som inte lyckas öppna en pipeline förlorar hopp och framtidstro. De fås att tro att arbetet inte kan utföras utan utländskt understöd varför då överhuvudtaget bry sig? Troende anklagar andra troende inför rätta. I Indien fann jag till min stora förvåning ytterst få kyrkor eller kyrkliga verksamhetsgrenar som inte hade dragit varandra inför domstol på grund av egendomar och fastigheter som förvärvats med hjälp av amerikanska dollar. En självständig och oansvarig överklass av kristna ledare, vars stiliga och flotta livsstil avundsjukt eftertraktas av de icke anslutna troende, växer fram. Det är föga förvånande att motivationen för andligt växande ganska snart utgörs av något helt annat och mindre upplyftande än en hunger efter rättfärdighet. De afrikanska kyrkorna kommer aldrig att uppnå mognad, om de fortsätter att bli matade av västerländska samarbetspartners De kommer då alltid att förbli spädbarn, som aldrig har fått lära sig att stå och gå på egna ben. Om den understödjande organisationen skulle försöka att hålla mottagaren ansvarig för hur man använder penningmedlen i akt och mening att undvika denna typ av missförhållanden, anklagas denna alltid för att hemfalla åt en förlegad förmyndarmentalitet och fördöms å det grundligaste. Mottagarna blir bortskämda och otacksamma. Bristen på tacksamhet tar sig många olika uttryck: Visst, vi har fått en hel del av er, men titta så mycket ni fortfarande har eller Det är ändå inte ert; ni är skyldiga oss det ni äger. Att ge och ta emot Redaktören för Mission Frontiers, Rick Wood, uttrycker sig på följande sätt: Många kyrkor i USA har köpt in sig i denna modell som ett sätt att få ut mera valuta för sina missionsmedel. Men det de inte inser är att denna realisationsattityd till missionsarbete kommer att explodera i ansiktet på dem genom att det på missionsfälten skapas ett beroende av utländska ekonomiska medel som helt tar död på den livfulla och växande rörelse där nya kyrkor och församlingar hela tiden bildas, och som vi vill se breda ut sig till och bland varje folkslag. Varenda kyrka och varje folk har av Gud fått förmånen och ansvaret att understödja såväl sin egen verksamhet som att gå över gränser för att nå ut med evangeliet. Utländskt kapital tar helt bort incitamenten för dessa folkslag att ge sina liv och sina tillgångar till att understödja verksamheten i den

4 22 egna kyrkan och församlingen. Glöm inte att ett givande också alltid bör uppmuntra ett psykologiskt ägande gör aldrig något för andra som de kan göra själva. Sky ett beroendeframkallande förhållningssätt som den pest det i själva verket är. Ett antal icke-västerländska kyrkoledare som uttalar sig i samma nummer av Mission Frontiers håller med Rankin och Wood. Biskop Zablon Nthamburi från Methodist Church of Kenya säger: De afrikanska kyrkorna kommer aldrig att uppnå mognad, om de fortsätter att bli matade av västerländska samarbetspartners. De kommer då alltid att förbli spädbarn, som aldrig har fått lära sig att stå och gå på egna ben. Atul Aghamkar, en indisk expert på stadsmission, säger: Västerländskt kapital fortsätter att hålla kvar de nationella kyrkorna i ett absolut beroende av väst. Det skapar en känsla av rivalitet, girighet och konkurrens. Oftast berövar det den nationella kyrkan dess naturliga potential. I och med att det är så lätt att få pengar från Västerlandet, är det ytterst få som bemödar sig om att utforska och utnyttja de inhemska möjligheterna att skaffa fram ekonomiska resurser. Samma sak gäller i dag, ett missionsarbetes första och viktigaste kriterium måste vara dess evangeliserande verkan. Befordrar eller förhindrar t.ex. satsade pengar långsiktig kyrkotillväxt och evangelisering? Fyra bibliska tumregler Sålunda är det stora risker och svårigheter med att ge och ta emot. Ännu har vi inte till fullo förstått hur vi ska använda västerländska missionsmedel för att bistå icke-västerländsk missionsverksamhet utan att det får negativa konsekvenser. Under en lång följd av år har jag undvikt frågan eftersom jag inte haft något klart och entydigt svar fatt komma med. Men då jag hållit på med att försöka leta efter nyckeln till den allra största gåtan i allt aktuellt missionsarbete, har jag blivit mer och mer övertygad om att vårt synsätt då det gäller givande och tagande måste bringas i samklang med följande tumregler som helt grundar sig på Bibeln. 1. Vinns de som är på väg att gå förlorade genom givandet? Paulus var redo att bli allt för alla för att nå sin unika målsättning: att vinna så många som möjligt, i så stor utsträckning som över huvud taget var möjligt. Allt han gjorde t.o.m. då det gällde att ta risker och att kastas i fängelse hade den stora missionsbefallningen som utgångspunkt och måttstock. Samma sak gäller i dag, ett missionsarbetes första och viktigaste kriterium måste vara dess evangeliserande verkan. Befordrar eller förhindrar t.ex. satsade pengar långsiktig kyrkotillväxt och evangelisering? Den sydkoreanska kyrkans otroliga historia är mycket lärorik. Från första början var denna kyrka ett skolexempel på Nevius metod att grundlägga självstyrande, självunderstödjande och självutbredande kyrkor. Det innebar visserligen mycket långsam tillväxt i början, men i dag uppger en tredjedel av alla sydkoreaner Kristus som sin Herre och kyrkan har sänt ut tusentals missionärer till andra länder! Givetvis finns det andra faktorer som har spelat en stor roll för kyrkans dynamiska framväxt i Korea, men det självständiga beroendet av Gud framhålls av de allra flesta som en grundläggande förutsättning. 2. Uppmuntrar givandet till ett sant lärjungaskap? Spridandet av evangelium är missionsuppdragets styrande målsättning, men det är helt me-

5 BEGRUNDA ningslöst om evangeliet inte manar fram Kristi sinnelag hos både givare och mottagare. Därför måste vi fråga oss om givandet leder till frikostighet, ödmjukhet, enighet och medlidande hos givarna. Är en kyrka som vill skicka pengar till missionsfälten, men inte sina söner och döttrar, i sanning generös och frikostig? Jesus kom ju till denna jord; men kan man som givare känna samma samhörighet med och samma ansvar för en nödställd broder som Jesus gjorde? Ges gåvan utifrån en välgörares eller från en tjänares utgångspunkt? Men här är jag som en tjänare bland er, sade Jesus. Samma fråga angående lärjungaskapet måste ställas då det gäller den mottagande kyrkan. Uppammar olika gåvoarrangemang och ekonomiskt understöd hos den mottagande kyrkan en uppoffringens anda och mentalitet, ett anvarsfullt förvaltande av verksamheten, inklusive ett annammande av världsevangeliseringens sak, ett större beroende av Gud och en anda av äkta och genuin tacksamhet hos mottagarna? Om resultatet inte kännetecknas av dessa faktorer, är pengarna mera ett uttryck för ett tagande än för ett givande. 3. Respekterar givaren den lokala kyrkans roll? Det nytestamentliga mönstret för givande var kyrkocentrerat, antingen det gällde att skicka folk eller pengar. Folket gav till sina kyrkor, Men jag kan i Bibeln inte finna ett enda exempel på, ännu mindre någon befallning om, att man skulle ge till en annan kyrkas arbete och verksamhet. från vilka Paulus fick ta emot offergåvorna (2 Kor. 8 och 9). När dessa anslag var ämnade för de fattiga, och inte för att understödja hans eget missionsföretag, lämnade han tillbaka offergåvan till kyrkan för utdelning. Den makt och myndighet som Kristus en gång beklädde kyrkan med går förlorad om givandet och mottagandet kringgår kyrkan. Såväl den traditionella fristående missionsorganisationen som den nutida penninginsamlande förrättningen bör iaktta största försiktighet, särskilt då man understöder annat än den egna missionärskåren, så att man inte förbigår kyrkans övervakande myndighet i båda ändar. 4. Uppammar givandet generösa gåvogivare? Guds folk ska ge barmhärtigt, frikostigt, offervilligt, glatt (se 2 Kor. 8 och 9). Eftersom denna generositetens anda får tjänstgöra som ett grundläggande tecken och bevis på halten i det andliga livet, gäller Paulus uppmaning att låta det bli ett överflöd i detta kärleksverk (dvs givande), inte endast de besuttna och rika. De förmögna har en alldeles speciell skyldighet att ge (1 Tim. 6:17-19), men Paulus lovordar även de fattiga i Filippi för att de har gett frikostigt till de fattiga i Jerusalem. Även om denna allmänna generositetsprincip (punkt fyra ovan) bör genomsyra allt givande, tillmäter jag den minst betydelse, eftersom de andra tre är mycket mer framträdande i Skriftens befallningar och exempel. Och ändå tror jag att många av dem som förordar skicka pengar inte missionärer-modellen löper stor risk att åberopa sig på denna enda princip till förfång för de övriga tre principerna. De grundläggande befallningarna och exemplen i NT, då det gäller att ge pengar, har i själva verket endast en enda grupp som mål, nämligen de fattiga. Den förbluffande offerviljan hos de besuttna inom kyrkan i Jerusalem var ämnad till hjälp för de fattiga (Apg. 4:34-35), och de offergåvor som Paulus kunde samla in från olika missionskyrkor gällde också de fattiga i Jerusalem, den första kyrkan. Det förekommer en

6 24 hänvisning till ett givande som har understött Paulus missionsarbete från den unga kyrkans sida i Filippi (Fil. 4:10-19), och det finns en episod då Paulus ber om ekonomiskt stöd för en annan missionär (1 Kor. 16:11). Men jag kan inte finna ett enda exempel på, ännu mindre någon befallning om, att man skulle ge till en annan kyrkas arbete och verksamhet. En av anledningarna till detta är helt uppenbar. Det fanns inga kyrkobyggnader eller institutioner som sjukhus och skolor, och lokala medarbetare och tjänare hade också ett yrke som de kunde försörja sig på. Den tidiga kyrkan kan förmodligen tjänstgöra som någon slags förebild, och det förefaller som om avlönade tjänare och präster, byggnader och institutioner infördes först senare i och med att kyrkan fick råd med att hålla sig med dessa. Till att börja med var de små församlingarna självförsörjande, självstyrande och självutbredande. Helt tydligt var den andliga styrka som sökte sitt ursprung i detta beroende av Herren mycket viktigare, enligt aposteln Paulus sätt att se, än varje slag av stöd utifrån, som skulle få saker och ting att snabbare röra på sig. Bibeln är således alldeles klar och tydlig: de som har materiella resurser ska dela med sig till dem som saknar sådana. På NTs tid gick det ut på att sörja för de utfattigas lekamliga behov, och i dag går samma sak under beteckningen nödhjälp och utvecklingshjälp. Men så fort vi använder oss av samma princip för att understödja andra kyrkor i deras andliga tjänst och arbete, saknar vi varje biblisk uppmaning eller prejudikat härför. Om vi rättfärdigar tillämpningen av den fjärde principen genom att hänvisa till att vi är tvungna att uppvisa frikostighet, då måste vi snabbt hitta ett sätt där vi kan Pengar är makt, sägs det, och makt korrumperar. Dessa bibliska riktlinjer bör visa sig vara ett verksamt motgift mot denna korruption. göra detta utan att givare och mottagare tar allvarlig andlig skada. Pengar är makt, sägs det, och makt korrumperar. Dessa bibliska riktlinjer bör visa sig vara ett verksamt motgift mot denna korruption. Lägg märke till ordningsföljden. Om vi alltid, som de allra flesta förefaller göra, börjar och slutar med denna enda princip (den fjärde), nämligen att de som har ska förse de som inte har, då kommer vi oundvikligen att bli korrumperade. Åtminstone kommer vi att bromsa spridandet av evangeliet till de onådda. Sammanfattning Ska vi då skicka pengar eller sända folk? Självklart ska vi sända människor och vi ska fortsätta med att sända dem över gränser ända till dess att uppdraget att förkunna evangelium för varje människa inom varje folkslag har slutförts. Och vi ska skicka pengar för att bistå de fattiga och rättslösa i vår världsvida familj. Utöver denna nytestamentliga modell ser jag inget som helst berättigande, då det gäller att med pengar understödja den andliga verksamheten i andra kyrkor och jag ser enorma risker med att göra det. Att dela med sig av finansiella tillgångar på ett sätt som är andligen fruktbärande och missionsbefallnings-befrämjande för såväl givare som mottagare förblir vårt största olösta problem. Publicerat med tillstånd från tidskriften Mission Frontiers, U.S Center for World Mission, Pasadena, U.S.A. Översättningen är gjord av Per-Martin Hjort och sammanställningen av Roland Gustafsson.

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Relationen mellan mission och kyrka

Relationen mellan mission och kyrka ROLAND GUSTAFSSON Relationen mellan mission och kyrka ELM-BV HAR SOM MISSIONSSÄLLSKAP ett uppdrag att verka för Kristi rikes tillväxt även utanför Sveriges gränser, framförallt genom att sända missionärer.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

Gud vid gränserna migrationsteologi

Gud vid gränserna migrationsteologi Gud vid gränserna migrationsteologi av daniel g. groody Mer än 200 miljoner människor, eller en på 35 personer av jordens befolkning, migrerar i dag runtom i världen. Det motsvarar mer än hela Brasiliens

Läs mer

Min. Plikt mot Gud. För aronska prästadömsbärare

Min. Plikt mot Gud. För aronska prästadömsbärare Min Plikt mot Gud För aronska prästadömsbärare Min Plikt mot Gud För aronska prästadömsbärare Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Salt Lake City, Utah, USA 2010 Intellectual Reserve, Inc.

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Gud i en narcissistisk tid

Gud i en narcissistisk tid Gud i en narcissistisk tid Av Olof Edsinger Människan är sig lik, brukar vi ibland säga. Vi menar då att människans grundläggande behov, frågor och problem går igen i alla tider och kulturer. Men det är

Läs mer

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk.

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. Familjenglobalt Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. September 2013. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evigt (Ps 119:152).

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Kulturmöten och kulturkrockar

Kulturmöten och kulturkrockar Kulturmöten och kulturkrockar Överallt i samhället i dag finns olika kulturer och subkulturer. Det kan vara att man kommer från olika länder, har skilda religiösa tillhörigheter eller ingår i olika intressegrupperingar.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna 1 Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna (17 juli 1924) 1 Kamrater, jag kommer snart att få tillfälle att tala inför Kulturarbetarnas andra allryska konferens. Låt oss hoppas att bara det faktum

Läs mer