BÖR MAN SKICKA PENGAR ELLER SÄNDA FOLK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÖR MAN SKICKA PENGAR ELLER SÄNDA FOLK?"

Transkript

1 BEGRUNDA Om relationen mission-kyrka. Missionsarbete ställs ständigt inför nya frågeställningar. Ett exempel är frågan om vi i västvärlden framöver bör sända missionärer (vilket är dyrt) till missionsländerna eller om det är bättre att skicka pengar för att avlöna infödda missionärer (vilket kostar mindre)? Efter en inledning av Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners missionföreståndare Roland Gustafsson får vi nedan ta del av en vägledande amerikansk artikel i ämnet. missionsorganisationer i Europa och Amerika, däribland Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (MBV), har under 1900-talet och fram till i dag fått stå med i ett på många sätt löftesrikt missionsarbete i Afrika. Missionsepokerna skiftar på ett dramatiskt sätt, från det att missionären stod i fokus genom att vara centralgestalten i verksamheten, till det att den nationella medarbetaren mer och mer övertog ansvaret. Den traditionella missionärsrollen tillhör en mer eller mindre passerad epok och i stället behöver kyrkorna oftast tidsbegränsade punktinsatser på diverse fackområden. Den traditionella missionärsrollen tillhör en mer eller mindre passerad epok och i stället behöver kyrkorna oftast tidsbegränsade punktinsatser Även om kyrkorna är fullt kapabla att bedriva arbetet, finns det fortfarande i de flesta fall ett stort ekonomiskt beroende. Mission-kyrka-relationerna (t.ex. MBV:s förhållande till de nationella kyrkorna i Eritrea, Etiopien och Kenya) har visat sig bli väldigt belastade, när de ekonomiska frågorna kommer upp på dagordningen. Om missionsorganisationen börjar ge antydningar att det ekonomiska stödet gradvis kommer att reduceras eller på diverse fackområden. omfördelas, har samarbetskyrkan som regel påtagliga invändningar. I Europa och Amerika har missionsorganisationer med olika strategi-skolor resonerat om hur man skall gå till väga. Några kan hävda att minimalt ekonomiskt stöd bör förmedlas till samarbetspartnern. Andra menar att missionsorganisationen är pliktig att fullfölja sina åtaganden och kanske t.o.m. öka de ekonomiska insatserna. Om det inte längre blir genom den traditionella missionärsinsatsen, så bör rikliga medel ställas till förfogande för att avlöna nationella medarbetare. Vi tar nedan ta del av ett bidrag i denna diskussion genom att citera från tidskriften Mission Frontiers (augusti 1999), där Robertson McQuilkin tar upp frågan om det ekonomiska beroendet och missionärsrollen förr och nu samt förmedlar några tumregler för hur man kan undvika pengars korrumperande inverkan: Uppdraget och resurserna Tack för att ni inte kommer! Så löd den väldiga rubriken över en helsidesannons i Christianity Today. Reklam som vill uppmana oss att skicka pengar, inte missionärer. Den logiska motiveringen var uppenbar: I de flesta fall är det fullt tillräckligt att skicka en liten del av vårt överflöd ( kronor i månaden) för att underhålla en heltidsarbetande infödd evangelist. Genomsnittskostnaden för att sända en missionärsfamilj till utlandet uppgår till närmare kronor om året alltså samma belopp som skulle kunna understödja fler än 50

2 20 infödda medarbetare. Vad skulle inte alla dessa pengar kunnat uträtta i Guds rike! Det måste medges att logiken i detta argument är ytterst tilltalande. De infödda behärskar landets språk och kultur och så kostar de så mycket mindre. Fler än 140 missionsorganisationer är nu helt inriktade på att samla in och sända pengar, inte människor. En av de största av dessa penninginsamlande inrättningar påstår sig i dag understödja heltidsarbetande infödda medarbetare i över 50 länder. Men hur är förhållandena i den mörka del av världen där det inte finns några nationella medarbetare, ingen missionerande kyrka? Det är fler än en miljard som tillhör folkslag där det inte finns någon som helst evangeliserande kyrka, ja, för det mesta ingen mission över huvud taget. För att nå dessa, måste någon helt klart lämna sitt hem. Om inte utlänningar för in evangeliet utifrån, kommer de aldrig att få höra det. Det grundläggande tankefelet skicka-pengarinte-missionärer-rörelsen gör sig skyldig till är att det ju inte finns några infödda missionärer, som kan gå ut bland denna miljard, även om man skickar pengar. Uppdraget, missionären och förvaltningen av resurserna Den ursprungliga befallningen har aldrig upphävts den paulinska pionjärsrollen har fortfarande högsta prioritet, då det gäller kyrkans mission i världen. I enlighet med Bibelns lära har ingen kyrka, var den än befinner sig, Men vi måste verkligen tänka igenom på vilket sätt vi skickar pengarna, ty att sända pengar för att understödja andras verksamhet är förknippat med oerhörda risker för den mottagande kyrkan. rättighet att avvika från detta påbud, så länge det finns en enda människa som aldrig hört om livet i Kristus eller ett enda samhälle där ingen församling har grundats. Lösningen är givetvis att sända iväg såväl våra söner och döttrar som våra pengar. Detta förefaller riktigt men vi måste verkligen tänka igenom på vilket sätt vi skickar pengarna, ty att sända pengar för att understödja andras verksamhet är förknippat med oerhörda risker för den mottagande kyrkan. Jerry Rankin, ordförande i International Mission Board, Southern Baptist Convention, formulerar det på följande sätt: Det är ett stort misstag att försöka stärka arbetet genom att pumpa in ekonomiska medel till att bygga kyrkor och underhålla präster. Det som oundvikligen händer, då nordamerikaner understödjer kyrkoverksamhet och pastorer på missionsfälten, är att den potentiella tillväxten stannar upp på grund av att ett tänkesätt breder ut sig, som går ut på att ingenting kan åstadkommas, om inte en utländsk välgörare tillhandahåller penningmedlen De kyrkor och kyrkoledare som lyckas skaffa sig ekonomiska pipelines i väst, kör mycket snart fast i ett slags kyrklig välfärdsstat, i vilket skicka-pengar-synsättet långt ifrån att stärka de nationella kyrkornas identitet snarare hindrar församlingarna från att bli självstyrande och självunderhållande. De som mottager dessa penningmedel, drabbas oftast av följande sjukdomar : De troende lär sig varken att lita på Gud eller på sig själva. Eftersom de aldrig tvingas offra

3 BEGRUNDA något av sina egna tillgångar (hur blygsamma dessa än är), förvärvar de heller aldrig den rätta ägarekänslan. Detta förhållande skjuter också den dag då man verkligen upplever arbetet som eget och infött på framtiden. Kyrkoledarna blir helt upptagna med att försöka skaffa fram ekonomiska medel från Nordamerika. Under en resa till Indien, överväldigades jag av det stora antal supplikanter som försökte bearbeta mig för att få till stånd en dollarförbindelse. En sådan verksamhetsinriktning urholkar oundvikligen tron, fläckar ner rena motiv och besudlar ledarnas integritet. Kyrkoledare som inte lyckas öppna en pipeline förlorar hopp och framtidstro. De fås att tro att arbetet inte kan utföras utan utländskt understöd varför då överhuvudtaget bry sig? Troende anklagar andra troende inför rätta. I Indien fann jag till min stora förvåning ytterst få kyrkor eller kyrkliga verksamhetsgrenar som inte hade dragit varandra inför domstol på grund av egendomar och fastigheter som förvärvats med hjälp av amerikanska dollar. En självständig och oansvarig överklass av kristna ledare, vars stiliga och flotta livsstil avundsjukt eftertraktas av de icke anslutna troende, växer fram. Det är föga förvånande att motivationen för andligt växande ganska snart utgörs av något helt annat och mindre upplyftande än en hunger efter rättfärdighet. De afrikanska kyrkorna kommer aldrig att uppnå mognad, om de fortsätter att bli matade av västerländska samarbetspartners De kommer då alltid att förbli spädbarn, som aldrig har fått lära sig att stå och gå på egna ben. Om den understödjande organisationen skulle försöka att hålla mottagaren ansvarig för hur man använder penningmedlen i akt och mening att undvika denna typ av missförhållanden, anklagas denna alltid för att hemfalla åt en förlegad förmyndarmentalitet och fördöms å det grundligaste. Mottagarna blir bortskämda och otacksamma. Bristen på tacksamhet tar sig många olika uttryck: Visst, vi har fått en hel del av er, men titta så mycket ni fortfarande har eller Det är ändå inte ert; ni är skyldiga oss det ni äger. Att ge och ta emot Redaktören för Mission Frontiers, Rick Wood, uttrycker sig på följande sätt: Många kyrkor i USA har köpt in sig i denna modell som ett sätt att få ut mera valuta för sina missionsmedel. Men det de inte inser är att denna realisationsattityd till missionsarbete kommer att explodera i ansiktet på dem genom att det på missionsfälten skapas ett beroende av utländska ekonomiska medel som helt tar död på den livfulla och växande rörelse där nya kyrkor och församlingar hela tiden bildas, och som vi vill se breda ut sig till och bland varje folkslag. Varenda kyrka och varje folk har av Gud fått förmånen och ansvaret att understödja såväl sin egen verksamhet som att gå över gränser för att nå ut med evangeliet. Utländskt kapital tar helt bort incitamenten för dessa folkslag att ge sina liv och sina tillgångar till att understödja verksamheten i den

4 22 egna kyrkan och församlingen. Glöm inte att ett givande också alltid bör uppmuntra ett psykologiskt ägande gör aldrig något för andra som de kan göra själva. Sky ett beroendeframkallande förhållningssätt som den pest det i själva verket är. Ett antal icke-västerländska kyrkoledare som uttalar sig i samma nummer av Mission Frontiers håller med Rankin och Wood. Biskop Zablon Nthamburi från Methodist Church of Kenya säger: De afrikanska kyrkorna kommer aldrig att uppnå mognad, om de fortsätter att bli matade av västerländska samarbetspartners. De kommer då alltid att förbli spädbarn, som aldrig har fått lära sig att stå och gå på egna ben. Atul Aghamkar, en indisk expert på stadsmission, säger: Västerländskt kapital fortsätter att hålla kvar de nationella kyrkorna i ett absolut beroende av väst. Det skapar en känsla av rivalitet, girighet och konkurrens. Oftast berövar det den nationella kyrkan dess naturliga potential. I och med att det är så lätt att få pengar från Västerlandet, är det ytterst få som bemödar sig om att utforska och utnyttja de inhemska möjligheterna att skaffa fram ekonomiska resurser. Samma sak gäller i dag, ett missionsarbetes första och viktigaste kriterium måste vara dess evangeliserande verkan. Befordrar eller förhindrar t.ex. satsade pengar långsiktig kyrkotillväxt och evangelisering? Fyra bibliska tumregler Sålunda är det stora risker och svårigheter med att ge och ta emot. Ännu har vi inte till fullo förstått hur vi ska använda västerländska missionsmedel för att bistå icke-västerländsk missionsverksamhet utan att det får negativa konsekvenser. Under en lång följd av år har jag undvikt frågan eftersom jag inte haft något klart och entydigt svar fatt komma med. Men då jag hållit på med att försöka leta efter nyckeln till den allra största gåtan i allt aktuellt missionsarbete, har jag blivit mer och mer övertygad om att vårt synsätt då det gäller givande och tagande måste bringas i samklang med följande tumregler som helt grundar sig på Bibeln. 1. Vinns de som är på väg att gå förlorade genom givandet? Paulus var redo att bli allt för alla för att nå sin unika målsättning: att vinna så många som möjligt, i så stor utsträckning som över huvud taget var möjligt. Allt han gjorde t.o.m. då det gällde att ta risker och att kastas i fängelse hade den stora missionsbefallningen som utgångspunkt och måttstock. Samma sak gäller i dag, ett missionsarbetes första och viktigaste kriterium måste vara dess evangeliserande verkan. Befordrar eller förhindrar t.ex. satsade pengar långsiktig kyrkotillväxt och evangelisering? Den sydkoreanska kyrkans otroliga historia är mycket lärorik. Från första början var denna kyrka ett skolexempel på Nevius metod att grundlägga självstyrande, självunderstödjande och självutbredande kyrkor. Det innebar visserligen mycket långsam tillväxt i början, men i dag uppger en tredjedel av alla sydkoreaner Kristus som sin Herre och kyrkan har sänt ut tusentals missionärer till andra länder! Givetvis finns det andra faktorer som har spelat en stor roll för kyrkans dynamiska framväxt i Korea, men det självständiga beroendet av Gud framhålls av de allra flesta som en grundläggande förutsättning. 2. Uppmuntrar givandet till ett sant lärjungaskap? Spridandet av evangelium är missionsuppdragets styrande målsättning, men det är helt me-

5 BEGRUNDA ningslöst om evangeliet inte manar fram Kristi sinnelag hos både givare och mottagare. Därför måste vi fråga oss om givandet leder till frikostighet, ödmjukhet, enighet och medlidande hos givarna. Är en kyrka som vill skicka pengar till missionsfälten, men inte sina söner och döttrar, i sanning generös och frikostig? Jesus kom ju till denna jord; men kan man som givare känna samma samhörighet med och samma ansvar för en nödställd broder som Jesus gjorde? Ges gåvan utifrån en välgörares eller från en tjänares utgångspunkt? Men här är jag som en tjänare bland er, sade Jesus. Samma fråga angående lärjungaskapet måste ställas då det gäller den mottagande kyrkan. Uppammar olika gåvoarrangemang och ekonomiskt understöd hos den mottagande kyrkan en uppoffringens anda och mentalitet, ett anvarsfullt förvaltande av verksamheten, inklusive ett annammande av världsevangeliseringens sak, ett större beroende av Gud och en anda av äkta och genuin tacksamhet hos mottagarna? Om resultatet inte kännetecknas av dessa faktorer, är pengarna mera ett uttryck för ett tagande än för ett givande. 3. Respekterar givaren den lokala kyrkans roll? Det nytestamentliga mönstret för givande var kyrkocentrerat, antingen det gällde att skicka folk eller pengar. Folket gav till sina kyrkor, Men jag kan i Bibeln inte finna ett enda exempel på, ännu mindre någon befallning om, att man skulle ge till en annan kyrkas arbete och verksamhet. från vilka Paulus fick ta emot offergåvorna (2 Kor. 8 och 9). När dessa anslag var ämnade för de fattiga, och inte för att understödja hans eget missionsföretag, lämnade han tillbaka offergåvan till kyrkan för utdelning. Den makt och myndighet som Kristus en gång beklädde kyrkan med går förlorad om givandet och mottagandet kringgår kyrkan. Såväl den traditionella fristående missionsorganisationen som den nutida penninginsamlande förrättningen bör iaktta största försiktighet, särskilt då man understöder annat än den egna missionärskåren, så att man inte förbigår kyrkans övervakande myndighet i båda ändar. 4. Uppammar givandet generösa gåvogivare? Guds folk ska ge barmhärtigt, frikostigt, offervilligt, glatt (se 2 Kor. 8 och 9). Eftersom denna generositetens anda får tjänstgöra som ett grundläggande tecken och bevis på halten i det andliga livet, gäller Paulus uppmaning att låta det bli ett överflöd i detta kärleksverk (dvs givande), inte endast de besuttna och rika. De förmögna har en alldeles speciell skyldighet att ge (1 Tim. 6:17-19), men Paulus lovordar även de fattiga i Filippi för att de har gett frikostigt till de fattiga i Jerusalem. Även om denna allmänna generositetsprincip (punkt fyra ovan) bör genomsyra allt givande, tillmäter jag den minst betydelse, eftersom de andra tre är mycket mer framträdande i Skriftens befallningar och exempel. Och ändå tror jag att många av dem som förordar skicka pengar inte missionärer-modellen löper stor risk att åberopa sig på denna enda princip till förfång för de övriga tre principerna. De grundläggande befallningarna och exemplen i NT, då det gäller att ge pengar, har i själva verket endast en enda grupp som mål, nämligen de fattiga. Den förbluffande offerviljan hos de besuttna inom kyrkan i Jerusalem var ämnad till hjälp för de fattiga (Apg. 4:34-35), och de offergåvor som Paulus kunde samla in från olika missionskyrkor gällde också de fattiga i Jerusalem, den första kyrkan. Det förekommer en

6 24 hänvisning till ett givande som har understött Paulus missionsarbete från den unga kyrkans sida i Filippi (Fil. 4:10-19), och det finns en episod då Paulus ber om ekonomiskt stöd för en annan missionär (1 Kor. 16:11). Men jag kan inte finna ett enda exempel på, ännu mindre någon befallning om, att man skulle ge till en annan kyrkas arbete och verksamhet. En av anledningarna till detta är helt uppenbar. Det fanns inga kyrkobyggnader eller institutioner som sjukhus och skolor, och lokala medarbetare och tjänare hade också ett yrke som de kunde försörja sig på. Den tidiga kyrkan kan förmodligen tjänstgöra som någon slags förebild, och det förefaller som om avlönade tjänare och präster, byggnader och institutioner infördes först senare i och med att kyrkan fick råd med att hålla sig med dessa. Till att börja med var de små församlingarna självförsörjande, självstyrande och självutbredande. Helt tydligt var den andliga styrka som sökte sitt ursprung i detta beroende av Herren mycket viktigare, enligt aposteln Paulus sätt att se, än varje slag av stöd utifrån, som skulle få saker och ting att snabbare röra på sig. Bibeln är således alldeles klar och tydlig: de som har materiella resurser ska dela med sig till dem som saknar sådana. På NTs tid gick det ut på att sörja för de utfattigas lekamliga behov, och i dag går samma sak under beteckningen nödhjälp och utvecklingshjälp. Men så fort vi använder oss av samma princip för att understödja andra kyrkor i deras andliga tjänst och arbete, saknar vi varje biblisk uppmaning eller prejudikat härför. Om vi rättfärdigar tillämpningen av den fjärde principen genom att hänvisa till att vi är tvungna att uppvisa frikostighet, då måste vi snabbt hitta ett sätt där vi kan Pengar är makt, sägs det, och makt korrumperar. Dessa bibliska riktlinjer bör visa sig vara ett verksamt motgift mot denna korruption. göra detta utan att givare och mottagare tar allvarlig andlig skada. Pengar är makt, sägs det, och makt korrumperar. Dessa bibliska riktlinjer bör visa sig vara ett verksamt motgift mot denna korruption. Lägg märke till ordningsföljden. Om vi alltid, som de allra flesta förefaller göra, börjar och slutar med denna enda princip (den fjärde), nämligen att de som har ska förse de som inte har, då kommer vi oundvikligen att bli korrumperade. Åtminstone kommer vi att bromsa spridandet av evangeliet till de onådda. Sammanfattning Ska vi då skicka pengar eller sända folk? Självklart ska vi sända människor och vi ska fortsätta med att sända dem över gränser ända till dess att uppdraget att förkunna evangelium för varje människa inom varje folkslag har slutförts. Och vi ska skicka pengar för att bistå de fattiga och rättslösa i vår världsvida familj. Utöver denna nytestamentliga modell ser jag inget som helst berättigande, då det gäller att med pengar understödja den andliga verksamheten i andra kyrkor och jag ser enorma risker med att göra det. Att dela med sig av finansiella tillgångar på ett sätt som är andligen fruktbärande och missionsbefallnings-befrämjande för såväl givare som mottagare förblir vårt största olösta problem. Publicerat med tillstånd från tidskriften Mission Frontiers, U.S Center for World Mission, Pasadena, U.S.A. Översättningen är gjord av Per-Martin Hjort och sammanställningen av Roland Gustafsson.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Leda men vart? Micael Nilsson

Leda men vart? Micael Nilsson Ur Bibeln: Leda men vart? Det var Mose som ledde deras uttåg och som gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under fyrtio år. (Apg 7:36) När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus:

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft Bibeltext: Fil 4 1.Dagens predikan hämtar vi från Fil 4 och något textens huvudpoäng är, som jag uppfattar det, framställd i den 13:e versen: Allt förmår jag

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9)

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Tro Hopp - Kärlek 2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Paulus föredöme (kap 9) Aposteln Paulus vet, att han aldrig kan påverka de troende att tänka och handla

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Eskatologi Den yttersta Domen

Eskatologi Den yttersta Domen Eskatologi 2015-03-04 Den yttersta Domen Den yttersta domen "Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas" (Hebr. 9:27) Varje dag (i världen) så dör ca 150 000 människor. Det innebär ca 6 400

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

Hur Guds Verk Borde Vara Aposteln Paulus och hans relation till församlingen i Tessalonika

Hur Guds Verk Borde Vara Aposteln Paulus och hans relation till församlingen i Tessalonika 12 juni 2016 Hur Guds Verk Borde Vara Aposteln Paulus och hans relation till församlingen i Tessalonika Avskedspredikan i Pingstkyrkan Lindesberg Som när en mor sköter om sina egna barn, ville vi i innerlig

Läs mer

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish)

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) Jag skulle vilja försöka analysera några av betydelserna hos ett mycket viktigt nytestamentligt ord. Detta är det ord som vi vanligtvis översätter till

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek.

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. 1 Tunadalskyrkan 13 04 28 Joh 15:10-17. 5 Sönd i påsktiden Att påverkas av Jesus handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

En kropp många lemmar En Ande många gåvor Bibelstudium i Trosalundskyrkan 6 september 2016 Torbjörn Alesand

En kropp många lemmar En Ande många gåvor Bibelstudium i Trosalundskyrkan 6 september 2016 Torbjörn Alesand En kropp många lemmar En Ande många gåvor Bibelstudium i Trosalundskyrkan 6 september 2016 Torbjörn Alesand Några grekiska ord pneumatikos charisma/-ta charis dōrea dynamis energēma det som hör till det

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig 1 Tunadalskyrkan 150614 2 e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA Matteusevangeliet 16:18 19 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa [=Kristus] skall jag bygga min församling, och helvetets portar

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13

Tunadalskyrkan Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13 Tunadalskyrkan 161002 Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13 Längst fram här i kyrkan har vi en kopia av skulptur ursprungligen gjord av den danske konstnären Thorvaldsen.

Läs mer

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 27 september :57

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 27 september :57 Predikotext: Fil 1:1-11 1.Jag kommer, med början idag att hålla några predikningar med Filipperbrevet som utgångspunkt. 2.Brevet är skrivet av aposteln Paulus någon gång kring år 60 ekr till den församling

Läs mer

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar?

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Temadagen 20160507 Temadagen Alingsås Anders Pihl 20160505 1 Bakgrund Mycket allvarligt när kyrkoledare tror att det finns många vägar till Gud. Att Allah

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15 1 Tunadalskyrkan 13 09 01 Jag har en dröm Amos 9:11-15 I dagarna är det femtio år sedan Martin Luther King jr höll sitt berömda tal i Washington, där han sade I have a dream, Jag har en dröm, och som blev

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Vindkraftverkens predikan. Hes 37:1-14,

Vindkraftverkens predikan. Hes 37:1-14, 1 12 03 11 Vindkraftverkens predikan Hes 37:1-14, Vi har mycket omkring oss som är ganska självklart och som man kan se många gånger utan att det är mer än att vi i bästa fall konstaterar att det finns

Läs mer

Bibeltexter

Bibeltexter Bibeltexter 2016 03 06 Rom 4:5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Under de senaste söndagarna i vinter så har jag pratat om Anden. Vi har talat om längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga på vår kristna

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Östanåskyrkan Joh 11

Östanåskyrkan Joh 11 1 Östanåskyrkan 140323 Joh 11 Det är få skildringar i evangelierna som rymmer så många perspektiv som johannesevangeliets elfte kapitel. Det är ett yttre skeende men också ett inre skeende; vi möter Jesus

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka Guds rike är nära Jag kunde inte låta bli att låta tankarna fara iväg en aning när jag satt här i kyrkan för ett par veckor sedan och lyssnade till Anders Bengtsson

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer