Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM)"

Transkript

1 INBJUDAN OCH PROGRAM Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) Forum för kunskap och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Örebro januari 2015

2 Nationella konferensen Avlopp & Miljö Syfte och Målgrupp Nationella konferensen Avlopp & Miljö är ett nytt forum för kunskapsutbyte och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Konferensen är till för dig som arbetar med frågor som rör kommunal dagvatten-, avlopps- och slamhantering oavsett om du finns på en liten eller stor kommunal VA-organisation, myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet. Du får ta del av erfarenheter från praktiska projekt blandat med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt. Nya och förväntade krav på verksamheterna presenteras och diskuteras. Vi räknar med att vi blir ca 200 personer som träffas för att diskutera framtidens avloppslösningar. Välkommen Programkommitté Karin Jönson, LTH (VA-teknik Södra) Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet (VA-kluster Mälardalen) Lisa Osterman, Örebro kommun Maria Viklander, LTU (Kluster Dag&Nät) Daniel Hellström, Svenskt Vatten Peter Sörngård, Svenskt Vatten

3 Program 20 januari Samling och fika Gemensam session kl Välkommen (Nämndordförande/kommunalråd Örebro) Framtida reningskrav för dagvatten, ledningsnät och reningsverk Camilla Westerlund, Vattenmyndigheten i Bottenviken Av Camilla får du veta vad de fem regionala vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten kan medföra för landets kommunala VA-verksamheter. Krav kommer men av vilket slag? Villkor för framtidens kretslopp om vi nu ska ha något? Anders Finnson, Svenskt Vatten, Sunita Hallgren, LRF Bensträckare Anders och Sunita talar om förutsättningarna och om vad som behövs utvecklas om kretsloppen för näringsämnen ska slutas mellan stad och land Vad betyder inläckage/tillskottsvatten för de totala utsläppen? Maria Rothman, Norrköping Vatten, Ann Mattsson, Gryaab Maria och Ann berättar om konsekvenser av tillskottsvatten i Norrköping och Göteborg Hur förbereder sig svenska avloppsanläggningar för strängare krav? Karin Jönsson, VA-teknik, Lunds tekniska högskola Karin redovisar hur kommunala reningsverk har valt att göra för att kunna möta de ökande kraven. Du får en överblick av förberedelser som pågår och konkreta exempel från olika delar av landet Mingellunch i stora lokalen, Club 700 och foajén Parallella spår Spår 1: Klimatsmarta avloppsreningsverk Reningsverken kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att minska de egna utsläppen av växthusgaser samt genom effektivare energianvändning, ökad produktion av biogas och effektivare användning av gasen. Du får reda på resultat från FoU-projekt som handlar om hur klimatpåverkan kan minskas. Spåren följs upp efterföljande dag i olika workshops Klimatpåverkan från avloppssystem en introduktion Daniel Hellström, Svenskt Vatten Daniel presenterar vilka delar av avloppsanläggningarna som påverkar klimatet och några projekt som tittat närmare på detta Utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem vad vet vi och vad kan modellerna lära oss? Magnus Arnell, Urban Water och doktorand vid IEA, Lunds tekniska högskola Magnus redovisar resultat från kunskapssammanställning och avancerad modellering Reglerteknik för resurseffektiv rening av avloppsreningsverk Bengt Carlsson, Uppsala Universitet, Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet Bengt och Linda från VA-kluster Mälardalen visar hur klimatpåverkan kan minskas genom användning av mer avancerad reglerteknik.

4 Program 20 januari Minska utsläppen av växthusgaser från hanteringen av avloppsvatten och avloppsslam Håkan Jönsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Fika Håkan redogör för resultaten från ett treårigt forskningsprojekt där utsläpp från slamhantering och rejektvattenbehandling undersökts Anammox för klimatsmart kväveavskiljning Elzbieta Plaza, KTH Elzbieta redovisar resultat från de senaste årens forskning om kvävereningsprocessen som kräver mindre luftning och ger mer biogas Verktyg för att bedöma klimatpåverkan från avloppsreningsverk Susanne Tumlin, Gryaab Susanne presenterar ett verktyg för att beräkna klimatpåverkan från avloppsreningsverk Frågor & diskussion Spår 2: Hållbara kretslopp Det är angeläget att återföra växtnäringen i reningsverkens slam, men slammet innehåller farliga ämnen eller spår av sådana ämnen. Vetenskapligt sett är det långt till nivåer som idag innebär risker vid användning av slam direkt på jordbruksmark, men slamkvaliteten behöver förbättras för att hålla den långsiktiga upplagringen i mark nere. Det behövs mer kunskap om föroreningarnas transportvägar i miljön. Det behövs också alternativ till användning av slam direkt på jordbruksmark Hållbara kretslopp en introduktion Anders Finnson, Svenskt Vatten Finns det miljögifter i sockerbetor odlad på slamgödslad mark? Maritha Hörsing, KTH Maritha redovisar resultat från prover tagna vid fältförsök som sedan 1980-talet pågått i Skåne Skogen rätt plats för slammet? Kenneth Sahlén, SLU Kenneth informerar om effekter av att använda torkad och pelletterad rötrest i skogsgödslingsförsök Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten Jennie Amneklev, Linnéuniversitetet Silver och vismut är prioriterade enligt Revaq. Jennie redovisar resultat från substansflödesanalys och presenterar åtgärder för att minska belastningen Bedömning av påverkan från lakvatten metodik för farliga ämnen Mats Allmyr, WSP Fika Mats presenterar en metodik avsedd att användas inom Revaq för att bedöma hur lakvatten påverkar reningsverk Vad innehåller klosettavloppsvatten? Sven-Erik Svensson, Sveriges Lantbruksuniversitet Sven-Erik presenterar undersökning av 60 spårelement i klosettavloppsvatten.

5 Program 20 januari Vad gör de i Europa med slammet och hur bra blir det? Ulrika Olofsson, UMEVA, Cecilia Bertholds, Käppalaförbundet, Magdalena Svanström, Chalmers Ulrika, Cecilia och Magdalena ger oss inblick i resultaten från ROUTES, ett av de större europeiska forskningsprojekten om slam under senare år Europeisk forskning för fosforutvinning Anders Nättorp, FNHW Schweiz Fosfor- P-rex ett Europeiskt FoU-samarbete om fosfor i kretslopp Frågor & diskussion Spår 3: Dagvatten, bräddvatten och ledningsnät Redovisning av projekt som syftar till minskad miljöbelastning från ledningsnät och dagvattensystem (inklusive frågor om överutsläpp p.g.a. hög hydraulisk belastning) Rening av bräddvatten Stefan Marklund, Luleå kommun, Emil Eriksson, Järven Ecotech AB Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Jonathan Matsson, VA-teknik Luleå tekniska universitet Spåra inflöden av spillvatten till dagvattennät On-linemätningar, näringsämnen och bakterier Oleksander Panasiuk, VA-teknik Luleå tekniska universitet Fika Bakterier i dagvatten Jenny Haapala, Östersund, Helene Galfi, VA-teknik Luleå tekniska universitet Nya tekniklösningar för dagvattenrening? Annelie Hedström, VA-teknik Luleå tekniska universitet Frågor & diskussion Annelie Hedström och Maria Viklander, VA-teknik Luleå tekniska universitet Middag på Örebro slott (Rikssalen)

6 Program 21 januari Workshops (bensträckare ) A. Vad händer på reningsverken? en exposé Små som stora VA-organisationer sammanfattar pågående projekt från sina avloppsreningsverk. Kom och få en ögonblicksbild av vad som är på gång runt om i landet och var med och diskutera resultat, tillvägagångssätt och för- och nackdelar. Ombyggnation och utbyggnad av verket, Per Grunhagen, UMEVA Ombyggnad av Skebäcksverket för att möta skärpta krav, Jan Rönnkvist, Örebro kommun Nya krav nya reningstekniker, Mikael Cimbritz, Sweco Gränshandelns konsekvenser för Töcksfors reningsverk, Cathrin Sköld, Årjängs kommun Stockholm Vattens väg till världens största MBR-anläggning, Jonas Grundestam, Stockholm Vatten Actiflo som sista reningssteg för kemfällning i Fredriksberg, Tommy Gärdeman, Ludvika kommun Biologisk fosforavskiljning med ARP hur fungerar det?, Carol Banck, VIVAB Stabilare Bio-P med sidoströmshydrolys, Mats Bäckman, Kungsbacka kommun När blir det för mycket vatten i reningsverket, Ann Mattsson, Gryaab Klaffluckor för att förhindra att ån rinner in i reningsverket, Oleksandr Panasiuk, VA-teknik LTU Slamavvattning med skruvpressar, Henrik Kruuse af Verchou, Tekniska Verken i Linköping Hur bekämpa filament i aktivt slam? Marinette Hagman, NSVA Utvinning av näringsämnen ur slam, Marinette Hagman, NSVA Resursutvinning i fokus på Käppalaverket, Anna-Maria Sundin, Käppalaförbundet Fällningsdammar för bräddvattenrening, Stefan Marklund, Luleå kommun Dålig luktavskiljning kan äventyra biogasutbyggnaden, Sten-Åke Barr, Ångpanneföreningen Ansvarig: Karin Jönsson, VA-teknik Södra B. Modellering och simulering av avloppsreningsverk workshop Processmodeller kan bland annat användas för att öka förståelsen för processen, för att testa scenarier och hypoteser samt i utbildningssyfte. När utsläppskraven skärps och många anläggningar får nya eller ändrade reningssteg kan simuleringsmodeller vara ett användbart verktyg. Här får du lära dig mer och diskutera vilka möjligheter och begränsningar som finns med att använda simuleringsmodeller på svenska reningsverk. Ansvarig: Linda Åmand, VA-kluster Mälardalen C. Dagvattenanläggningar workshop Det finns flera olika metoder för att hantera och rena dagvatten. På workshopen diskuteras erfarenheter av dagvattenrening och vilket utvecklingsbehov som finns. Särskilt fokus på frågor som rör drift och underhåll av dagvattenanläggningar. Ansvarig: Maria Viklander, Dag&Nät

7 Program 21 januari D. Avloppssystemens klimatpåverkan workshop Reningsverken kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att minska sina utsläpp av växthusgaser samt genom effektivare energianvändning, ökad produktion av biogas och effektivare användning av gasen. Under workshopen lyfter vi fram och diskuterar några goda exempel och fokuserar på effektivare elanvändning samt åtgärder för att minska utsläppen av metan och lustgas. Hur får vi kontroll på efterrötning och metanemissioner vid slambehandling Erik Nordell, Tekniska Verken i Linköping Eleffektivisering och utsläpp av växthusgaser så arbetar vi på Käppalaverket för att optimera driften ur klimatsynpunkt Andreas Thunberg, Käppalaförbundet Energieffektivisering och klimatoptimering på mindre reningsverk om hur Gästrike Vatten rustar upp och effektiviserar äldre reningsverk Richard Faber, Gästrike Vatten Lunch. Conventum Studiebesök Har du föranmält dig till något av studiebesöken nedan är du välkommen att stiga in i bussen. Efter besöket återvänder bussen till Conventum. Antalet platser per studiebesök är begränsat, så först till kvarn vid föranmälan avgör. För besöken 1 4 gäller kläder efter väder. 1. Skebäcksverket, det stora avloppsreningsverket i Örebro 2. Dagvattenreningen i Örebro, Besök på några av reningsanläggningarna som tar hand om ca 50 % av miljögifterna i stadens dagvatten. 3. Örebros naturvårdsarbete med stadsnära naturreservat som Oset och Rynningeviken 4. Gemensam biogassatsning i regionen med besök på nya biogasanläggningen i Karlskoga 5. Kretsloppslandet, som är en ny interaktiv utställning om hållbar utveckling. Tekniska kvarnen, Örebro (http://www.orebro.se/5977.html)

8 Nationella konferensen Avlopp & Miljö Tid och plats Januari 2015 på Conventum i Örebro Konferensavgift Hela konferensen Middag 20 januari Endast en dag Svenskt Vattens medlemmar* Företagsabonnenter Ej medlemmar * Svenskt Vattens medlemmar, dvs VA-organisationer och kommunala förvaltningar, såsom Park, Gata, Plan, Miljö och Hälsa. Därutöver erbjuds medlemspriset även till tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, lärare och forskare på skolor med VA-utbildning. Ingen avgift för föredragshållare den dag presentationen hålls. Föredragshållare betalar kr om de önskar vara med hela konferensen. I konferensavgiften ingår kaffe och luncher 20 och 21 januari. Faktura skickas i samband med konferensdagarna. Priser exklusive moms. Anmälan Anmäl dig på Sista anmälningsdag är 7 dagar innan, i mån av plats. Din anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom samma företag. Bokningsbekräftelse skickas direkt vid anmälan och kallelse en vecka innan konferensen. Avbokning/ombokning Vid avbokning 8 dagar före eller mer utgår ingen avgift, därefter full avgift. Skicka gärna en ersättare vid förhinder. Kontakt Vid praktiska frågor vänligen kontakta Maria Wedberg, Svenskt Vatten, telefon Vid frågor om programmet vänligen kontakta Peter Sörngård Svenskt Vatten, telefon Konferenslokal Konferensen hålls på Conventum, Olof Palmes torg 1, Örebro. Lokal: Club700, Logi Logi ingår ej. Svenskt Vatten har reserverat ett begränsat antal rum januari som bokas av deltagarna själva till priser enligt nedan före den 20 november, därefter i mån av plats. Båda hotellen ligger på promenadavstånd till Conventum, Scandic Grand ligger lite närmare. Login betalas av deltagarna själva direkt till aktuellt hotell. Priserna är exklusive moms. Elite Stora Hotellet, Drottninggatan 1. Enkelrum: kr /natt. Dubbelrum: kr/natt. Bokning: , uppge bokningskod: Svenskt Vatten. Scandic Grand, Fabriksgatan 21. Enkelrum: kr/natt. Dubbelrum: kr/natt. Bokning: , uppge bokningskod: BSVE eller Svenskt Vatten. Box SE Bromma Phone: Fax: Grafisk form: Ordförrådet AB

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015 INBJUDAN OCH PROGRAM Svenskt Vatten inbjuder till Rörnät och Klimat 2015 Essinge Konferens Stockholm 10 11 mars 2015 Årlig konferens om Rörnät och Klimat mellan sport- och påsklov! Olika aktörer som påverkar

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Program Måndagen den 1 juni Kl. 08.30 Kl. 13.30-16.30 Kl. 11.00 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.00 Avfall Sverige-golfen på Linköpings GK (se separat

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Program Måndagen den 1 juni Kl. 08.30 Kl. 13.30-16.30 Kl. 11.00 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.00 Avfall Sverige-golfen på Linköpings GK (se separat

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Rapport Nr 2014 13 Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Hållbarhetsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar Karin Carlsson Erik Kärrman Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten

Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten Rapport Nr 2014 10 Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten Jennie Amneklev Bo Bergbäck Louise Sörme Ragnar Lagerkvist Maria Kotsch Anna Augustsson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Konferensen Lika värde

Konferensen Lika värde KONFERENSEN LIKA VÄRDE FORUM FÖR SPECIALPEDAGOGIK l til Välkommen Konferensen Lika värde Årets mötesplats för dig som är intresserad av specialpedagogik och forskning. 3 4 februari 2014 i Örebro Konferensen

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder BOSTADSFORUM 2015 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder 35 talare 3 temaområden konjunktur - marknad - politik - framtidens

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer