TERAPIREKOMMENDATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERAPIREKOMMENDATIONER"

Transkript

1 TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet. Information från läkemedelskommittén finns även på: Intranätet linda läkemedel Internet:

2 FÖRORD Läkemedelskommitténs Terapirekommendationer har tagits fram för att underlätta för förskrivare att välja läkemedel som är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Varje år kommer det nya vetenskapliga utvärderingar från SBU och nya behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Det kommer ut nya preparat som behöver utvärderas beträffande behandlingsnytta. Nya vetenskapliga studier föranleder ofta omvärdering av terapival. Därför behöver Terapirekommendationerna uppdateras varje år. Läkemedelskommittén består av 22 expertgrupper, som tar ställning till nya rapporter för sina rekommendationer. Avsikten är att varje expertgruppar skall bestå av specialist, allmänläkare, apotekare och eventuellt sjuksköterska., så att området kan belysas ur ett brett perspektiv. Expertgrupperna ges också möjlighet att ta ställning till de andra avsnitten. Läkemedelskommitténs informationsteam besöker de förskrivande enheterna för att informera om det som är nytt i rekommendationerna och för att diskutera innehållet. Det är väsentligt att få feed back på innehållet, för att ta hänsyn till detta vid utformningen nästa år. Informationsbesök görs i första hand på hälsocentralerna, men alla är välkomna att höra av sig, så att vi kan komma överens om informationstillfällen. Läkemedelskommittén har också ett antal förskrivningsmål. Dessa kan uppdelas i behandlingsmål, dvs preparatval för optimal medicinsk behandling, och besparingsmål för kostnadseffektiv behandling. Till de förra har medtagits STRAMAs mål för antibiotikaförskrivning och Sveriges kommuner och landstings (SKLs) mål för äldre. Terapirekommendationerna innehåller även avsnitt om fysisk aktivitet på recept, rapportering av biverkningar, dosanpassning av läkemedel vid nedsatt njurfunktion och läkemedels miljöeffekter. Sist i boken finns det länkar till hemsidor man kan ha nytta av vid läkemedelsförskrivning. Vi vill framföra vårt stora tack till alla som medverkat till årets Terapirekommendationer. Det är vår förhoppning att boken skall finnas tillgänglig vid alla förskrivningstillfällen och att alla förskrivare skall ha nytta av den. För Västerbottens läns landsting Bertil Ekstedt ordförande Maria Marklund sekreterare 2

3 INNEHÅLL FÖRORD 2 INNEHÅLL 3 LÄKEMEDELSMÅL I VÄSTERBOTTEN 8 Behandlingsmål 8 Besparingsmål 9 FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT - FAR 11 Viktigt om Fysisk aktivitet 11 Viktigt om stillasittande 11 Förskrivning i praktiken 12 Lat-FYSS 13 KOMMENTARER TILL TERAPIREKOMMENDATIONERNA 16 ALLERGI 19 Orala antihistaminer 19 Preparat för behandling av allergisk konjunktivit 19 Preparat för behandling av allergisk rinit 20 Systemiska steroider 21 Adrenalin 21 Allergibehandling vid graviditet och amning 22 Hyposensibilisering 22 BARN 23 Praktiska råd 23 Barn akuta tillstånd 24 DEMENSSJUKDOMAR 28 Kognitiv svikt vid demenssjukdom 28 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) 30 DIABETES 32 Typ 2-diabetes 32 Riktlinjer för egenmätning av plasmaglukos vid typ 2-diabetes 36 Typ 1-diabetes, inklusive LADA 37 GYNEKOLOGI 39 Antikonceptionella medel 39 Medel vid klimakteriebesvär 41 Premenstruellt syndrom (PMS/PMDS) 43 Medel vid blödningsrubbning 44 Menstruationsförskjutning 44 Medel vid dysmenorré 44 Medel vid genitala infektioner 44 Vaccination mot livmoderhalscancer 45 Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 3

4 HJÄRTA KÄRL 46 Hypertoni 46 Förmaksflimmer 49 Hjärtsvikt 53 Ischemisk hjärtsjukdom 55 Lipidbehandling 57 Sekundärprevention efter stroke 59 Claudicatio intermittens 59 HUD OCH STD 61 Mjukgörande preparat 61 Glukokortikoider till utvärtes bruk 61 Handeksem 62 Atopiskt eksem 62 Eksembehandling barn 63 Seborroiskt eksem 64 Rosacea 64 Akne 64 Psoriasis lokalbehandling 66 Impetigo 67 Huvudlöss 67 Medel vid STD 68 Behandlingsprinciper vid bensår 68 INFEKTIONER 69 Nationella mål 69 Antibiotikadosering hos äldre och vid nedsatt njurfunktion 69 Luftvägsinfektioner 69 Endokarditprofylax 73 Hud- och mjukdelsinfektioner 73 Herpesinfektioner 76 Svampinfektioner 77 Bakteriella enteriter 77 Maskinfektioner 77 Divertikulit 78 Urinvägsinfektioner 78 Cystit hos barn 81 Pyelonefrit hos barn 82 Antibiotika under graviditet 83 Influensa (säsonginfluensa) 84 Antiviral behandling 85 Sepsis 86 4

5 LUNGA 88 Astma 88 KOL 93 MAGE TARM 99 Gastroesofageal refluxsjukdom 99 Dyspepsi 101 Antiemetika 104 Ulcussjukdomen 104 Diarréer 104 Irritable Bowel Syndrome (IBS) 105 Förstoppning 106 Hemorrojder 106 Indikationer för endoskopi 107 MUSKEL- OCH LEDSJUKDOMAR 108 Gikt 108 Polymyalgia reumatica 108 Artros 109 Epikondylit 109 Långvariga muskel- och ledsmärtor 110 NEUROLOGI 111 Medel vid migrän 111 Medel vid Parkinsons sjukdom 112 Medel vid epilepsi 112 Medel vid idiopatiskt restless legs-syndrom (RLS) 113 Medel vid stroke 113 OSTEOPOROS 114 Icke-farmakologisk behandling 114 Kombinationsbehandling med kalcium och vitamin D 115 Benspecifik behandling 115 Hur länge skall man behandla? 117 Osteoporosprofylax vid peroral kortisonbehandling 118 PSYKIATRI 119 Sömnstörningar 119 Ångest - tillfällig 119 Ångestsyndrom 120 Depression 121 Bipolär sjukdom 123 ADHD 124 Alkoholsjukdomar 124 Psykos 125 Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 5

6 Rekommendationer för barn och ungdomar 126 Äldre och psykofarmaka 128 SMÄRTA 131 Nociceptiv eller inflammatorisk smärta 132 Opioidkänslig smärta 133 Neuropatiska smärttillstånd 135 Äldre och smärtbehandling 136 Långvarig smärta 138 UROLOGI 140 LUTS hos mannen 140 Överaktiv blåsa 141 Nokturi (Nattlig polyuri) 141 Erektil dysfunktion 142 Kronisk, icke infektiös, prostatit 142 Akut bakteriell prostatit 143 Stensmärtor 143 ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL 144 Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl finns 145 Tänkvärt - omprövning? 146 Preparat som kräver speciell dosering 148 ÖGON 149 Konjunktiviter 149 Blefariter 149 Keratiter och iriter 149 Allergier 149 Torra ögon 150 Diagnostika m.m. 151 ÖRON - NÄSA HALS 152 Akut mediaotit 152 Rinnande röröra (flytning från mellanörat) 153 Sekretorisk mediaotit ( otosalpingit ) 153 Kronisk mediaotit 153 Extern otit, hörselgångseksem 153 Medel vid rinit 154 Rinosinuit 155 Rinosinuit hos vuxna 155 Rinosinuit hos barn 156 Näsblödningar 156 6

7 TANDVÅRD 157 Medel vid bakteriella infektioner 157 Antibiotikaprofylax 157 Behandling av marginala och apikala abscesser 158 Behandling av refraktär parodontit 158 Medel vid svampinfektioner 158 Medel vid virusinfektioner 159 Medel vid sjukdomar i munhålan 159 Muntorrhet 160 Medel vid smärta 161 Lugnande medel 162 Medel vid illamående 162 PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE 163 Smärta 163 Andnöd 164 Illamående 164 Rosslighet 164 Ångest 165 Konfusion, förvirring, delirium 165 Allmänt 165 Rådgivning 165 INTERAKTIONER 166 D-interaktioner (Kombinationen bör undvikas) 166 C-interaktioner (Kombinationen kan kräva dosanpassning) 168 Övriga 170 RAPPORTERING AV LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR 171 LÄKEMEDEL OCH MILJÖ 173 NJURFUNKTION OCH DOSANPASSNING AV LÄKEMEDEL 174 LÄKEMEDELSCENTRUM 176 Läkemedelskommittén 176 Läkemedelsenheten 176 Klinisk farmakologi och farmaci 176 LÄNKAR 177 Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 7

8 LÄKEMEDELSMÅL I VÄSTERBOTTEN Nedan presenteras de förskrivningsmål som har fastställts av Läkemedelskommittén i Västerbotten inför Besparingspotentialerna är beräknade på 2012 års volymer. Måttet DDD/TIND står för antalet definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag. Behandlingsmål Äldremål Regeringen och SKL:s satsar även i år på de mest sjuka äldre God läkemedelsbehandling för äldre. De län som klarar att minska olämpliga läkemedel och cox-hämmare (NSAID) till patienter över 75 år, samt minskar läkemedel mot psykos till patienter 65 år eller äldre med dosförpackade läkemedel från september 2012 fram till 31 augusti 2013 får dela på 100 milj. kr. för varje mål. Minskning av olämpliga läkemedel vilka definieras som långverkande bensodiazepiner (flunitrazepam, nitrazepam, diazepam), läkemedel med betydande antikolinerga effekter (t.ex. medel vid inkontinens, hydroxicin (Atarax), alimemazin (Theralen), tramadol och propiomazin. Minskning av antiinflammatoriska medel (cox-hämmare/nsaid) Minskning av läkemedel mot psykos för patienter med dosförpackade läkemedel. I Västerbotten väljer vi att fokusera på användning av neuroleptika till hela befolkningen > 65 år. Neuroleptika är förknippade med ett flertal biverkningar som passivitet, kognitiva störningar, negativa effekter på känsloliv och sociala funktioner samt ökad risk för stroke och förtida död hos äldre med demenssjukdom. I ett nationellt perspektiv ligger Västerbotten dåligt till när det gäller förskrivning av flunitrazepam, propiomazin och neuroleptika. STRAMA:s nationella mål för läkemedelsförskrivning av antibiotika Max 250 recept på antibiotika per 1000 invånare och år (idag 300 i VLL). Om antalet antibiotikarecept minskar under perioden okt-12 t.o.m.sept- 13 får Västerbotten ta del av 100 milj. kr. inom ramen för regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning. Max 10 % av recept på UVI-antibiotika till kvinnor år utgörs av kinoloner (16 % i VLL) Andel pcv av recept på luftvägsantibiotika skall överstiga 80 % i åldrarna 0-6 år. (70 % i VLL) 8

9 Takmål för förskrivningen av PPI till 35 DDD/TIND Försäljningen av PPI på recept ökar år efter år, justerat för förändring i befolkningsmängden. Under 2012 hämtades 53 DDD/TIND ut på recept i Västerbotten. Motsvarande siffror för 2011: 50 DDD/TIND, 2010: 46 DDD/TIND och för 2009: 44 DDD/TIND. Den receptfria försäljningen motsvarade 10 DDD/TIND Minskning av volymen sömnmedel till 40 DDD/TIND Senaste åren har försäljningen legat relativt stabilt, med en svag ökning under 2012 från 50 DDD/TIND 2011 till 50,5 DDD/TIND. Evidens för sömnmedlens effekt vid långtidsanvändning är mycket svag Ökning av bisfosfonatbehandling hos patienter med höftfraktur eller kotkompressioner. Det finns en klar underbehandling av dessa patienter. Därför är det angeläget att öka förskrivningen. Någon målnivå har inte satts eftersom det inte är uppenbart var denna skall ligga. Besparingsmål Andel atorvastatin, simvastatin och pravastatin av lipidsänkare > 90 % De flesta patienter får förväntat effekt av atorvastatin eller simvastatin. Andelen av dessa blodfettsänkande medel är idag 87 %. Kan den andelen öka framför allt genom en minskning av rosuvastatin (Crestor) och ezetimib (Ezetrol) kan en besparing på upp till 1,5 MSEK uppnås. Andelen tolterodin av inkontinensmedel > 70 % Patentet på Detrusitol SR (tolterodin depot) har gått ut under 2012 och blir därför mer kostnadseffektiv behandling jämfört med de andra läkemedlen i gruppen t.ex solifenacin (Vesicare), fesoterodin (Toviaz), darifenacin (Emselex) Idag är andelen tolterodin 30 %, om den ökar till 70 % blir kostnaden 1,5 MSEK lägre Andel generiskt sumatriptan av triptaner > 75 %. Gäller alla läkemedelsformer Andel generiskt sumatriptan är nu 60 %, en ökning med 2 % från Besparingspotentialen är ca 1,1 MSEK. Observera att enligt beslut från TLV ska sumatriptan i tablettform ha provats innan andra läkemedel/läkemedelsformer kan förskrivas med subvention. Andel Gabapentin Sandoz av totalt gabapentin >90 % Gabapentin/Neurontin är inte utbytbart på apoteken. Läkemedelsverket har tagit det beslutet på grund av läkemedlets epilepsiindikation och det gäller oavsett för vilken indikation patienten får läkemedlet. Det sker inte heller något byte mellan de olika generikapreparaten. Prisskillnaden mellan olika generika är relativt stor och eftersom priset på Gabapentin Sandoz är fördelaktigt rekommenderar vi det preparatet. Idag är andelen Gabapentin Sandoz endast 5 %, kan den öka till 90 % blir besparingen 1 MSEK. Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 9

10 Coxiber ska utgöra högst 5 % av NSAID Andelen coxiber har åter ökat något till samma siffra som 2010: 9 %, under 2011 var den 8,3 %. Västerbotten ligger högt i försäljning jämfört med övriga län. Det är mer kostnadseffektivt att kombinera ett traditionellt NSAID med omeprazol om utökat magskydd är indicerat. Om målet nås sparas drygt 0,5 MSEK. Andel doser inhalationskortison i Easyhaler och Novolizer av totalt inhalationskortison > 30 % (endast pulver) Det har kommit alternativ till pulverinhalatorerna Turbuhaler (budesonid) och Diskus (flutikason) som är användarvänliga och har ett fördelaktigt pris. Kan användningen av inhalatorerna Giona Easyhaler och Novopulmon Novolizer (båda budesonid) öka från dagens knappt 10 % till 30 % blir besparingen drygt 0,5 MSEK. För Västerbottens läns landstings läkemedelskommitté Bertil Ekstedt Ordförande Magdalena Pettersson apotekare 10

11 FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT - FAR Viktigt om Fysisk aktivitet Stillasittande livsstil medför ökande förekomst av vällevnadssjukdomar, inte bara hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, utan också flera vanliga cancerformer, psykiska besvär och problem från rörelseapparaten. Ökad fysisk aktivitet har unika möjligheter att förbättra folkhälsan. De som har låg fysisk aktivitet har allra mest att vinna på att öka sin fysiska aktivitet. Man räknar med att denna grupp minskar sin sjukdomsrisk för hjärtkärlsjukdom med % genom att börja med regelbunden, helst dagligen, måttligt intensiv aktivitet t.ex. promenader. Fysisk aktivitet har även dokumenterat hälsofrämjande effekter även om vikten inte minskar eller om man inte kan mäta några påtagliga ändringar i t.ex. blodfetter. Det är därför inget misslyckande om ökad fysisk aktivitet inte direkt kan avläsas i förbättrade mätvärden av exempelvis kroppsvikten! För att kunna riskbedöma patienten (hög/lågrisk individ) avseende aktuell fysisk aktivitetsnivå och för att hitta en lämplig aktivitet, ska en dialog föras med patienten inkluderande en anamnes avseende fysisk aktivitet, under fritiden såväl som i arbetet samt tid av stillasittande. Samtalet bör innehålla frågor om patientens nuvarande och tidigare fysiska aktivitet och motivation till förändring av aktivitetsnivå. Viktigt är att råden är individuella, att uppmuntran ges, att man tillsammans med patienten kommer överens om hur det hela ska genomföras och när en uppföljning bör ske. Viktigt är också att aktivitetsnivån sätts lagom högt, framförallt för de helt ovana, för att undvika bakslag och för att nå bra följsamhet. Viktigt om stillasittande Att sitta stilla många timmar utan avbrott ökar risken för en mängd sjukdomar. Detta gäller oavsett om man är fysiskt aktiv minst 30 minuter dagligen så att man blir lite varm och pulsen ökar, ex. rask promenad. Ett vanligt mönster idag är att vara aktiv soffpotatis man gör sina löparrundor, pass och timmar på gymmet eller i skidspåret, men sen sitter man hela dagen och en stor del av kvällen. Ju fler timmar av stillasittande, desto mer ökar risken för förtida död, och det är oberoende av om man är fysiskt aktiv på fritiden eller i arbetet. Med korta avbrott varje timme kan man dock motverka detta. Enligt forskningen kan detta delvis bero på att muskelaktivitet är nödvändig för blodfetterna ska ha en hälsosam balans. Som stillasittande tid räknar man ihop all tid i bilen/bussen till och från arbetet/skolan, vid skrivbordet, framför TV:n eller datorn på fritiden, stillasittande vid middagsbordet eller soffan etc. Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 11

12 Förskrivning i praktiken I samtalet om fysisk aktivitet bör man bevaka sitt eget förhållningssätt utifrån motiverande samtal. Var befinner sig patienten? Tänk på att träning är ett beteende. Kommunikationen och dialogen har en avgörande betydelse! Använd realistiska delmål så minskar risken för bakslag. Instruera patienten om receptets baksida, hur det används för självregistrering av aktiviteter och datum då motionsaktiviteten genomfördes. Vid återbesök redovisar patienten sin egen registrering. Receptblanketten finns på Linda (Service och stöd - Blanketter - Blanketthotellet - Vårdblanketter Allmänna vårdblanketter Recept på fysisk aktivitet) eller via patientjournalen (Växla - Extern applikation Blanketthotellet). Manual för förskrivning av FaR finns på Ta gärna kontakt med VU-stabens hälsoutvecklare som hjälper till att introducera och komma igång med förskrivning av FaR. Tabell. Träningsrekommendationer Träningsform Exempel på aktiviteter Basaktivitet Konditionsträning Styrketräning Promenader, gå i trappor. trädgårdsarbete, städning. Stavgång, joggning, cykling, simning, skidor, skridskor, motionsgymnastik, aerobics, dans, bollsporter, rodd. Rörelser med kroppen som motstånd, gummiband, vikter, vikt/ motståndsmaskin. Hur ofta? Varje dag 3-5 dagar per vecka 2-3 dagar per vecka Hur hårt? Hur länge? Pratvänlig takt, dvs det känns lätt till något ansträngande. Minst 30 min/dag Andfådd. Börja lätt, trappa gradvis upp tills det känns något ansträngande till ansträngande min per träningsdag. Till muskeltrötthet för varje övning. Man ska endast med svårighet kunna klara de sista lyften i varje övning övningar repetitioner i varje övning. Varje övning minst en gång. Källa: FYSS för alla, sid 25. (American College of Sports Medicine) 12

13 Lat-FYSS Sammanfattning av lämpliga ordinationer för olika diagnoser enligt FYSS (B = Basaktivitet, K = Konditionsträning och S = Styrketräning hänvisar till tabellen Träningsrekommendationer (se nedan) i FYSS för alla) Stabil angina pectoris B, K (något sänkt ansträngningsgrad), S (max 60% av max) Diabetes typ-2 B, K, S Hypertoni B, K Lipider B, K, (S) Depression B, K, S Artros B, K, S 30 min, 3-5 ggr/v, medelintensiv aktivitet efter individuell prestationsförmåga. Utgå gärna från resultat på arbetsprov eller ligg på intensitet strax under vad som ger anginösa symtom. Syftet är att förbättra konditionen. Har stor betydelse vid behandling av angina pectoris. Viktigt med uppvärmning och nedvarvning. Dagligen 30 min promenad/cykling + 2 ggr/v intensivare aktivitet. Lätt styrketräning bra kombination. Motion är basen i behandlingen, ökar kroppens känslighet för insulin. 30 min, 3-5 ggr/v, av måttlig intensitet, 4-6 mån för optimal effekt. Undvik extrem hårdkörning. Konditionsträning är bra men även lättare styrketräning. Sänker trycket med upp till 10/10 mm Hg. 30 min, 3-4 ggr/v, 4-6 mån. Styrketräning inte lika stor effekt. Högintensiv aktivitet mest effektiv om det inte föreligger några kontraindikationer. Muskelarbete har en kraftigt stimulerande effekt på kroppens förmåga att utvinna energi ur fettmolekyler. 30 min, 2 ggr/v i minst 9 v, kondition eller styrketräning. Tiden är viktig, 20 min kan räcka men gärna min. Kan vara bra att träna i grupp och med ledare, gärna i trevliga ljusa lokaler eller ute i dagsljus. 30 min ( ), 3 ggr/v, 6-8 v för effekt. Smärta i början kräver viss anpassning, men ingen fara om smärtan avtar efter träning och inte ökar från dag till dag. Använd gärna smärtlindrande medicin första veckorna. Fysisk aktivitet är basen i behandlingen av artros. Lagom belastning stimulerar brosknybildande processer i leden. Ökad stabilitet kring leder, minskad vikt och direkt smärtlindring av muskelarbete ligger bakom symtomlindringen av träning. Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 13

14 Osteoporos S Smärta rygg- Kroniska besvär Övervikt och fetma B, K, S KOL B, K, S Viktbärande aktivitet, relativt intensivt, 30 min. 2-3 ggr/vecka livet ut, gärna löpning och motionsgymnastik med hoppinslag, bollsporter, styrketräning. Svenska Osteoporossällskapet rekommenderar daglig snabb promenad på 30 min 5 dgr/vecka. Benuppbyggande aktivitet stimuleras i proportion till den dagliga skelettbelastningen. Viktigt med regelbunden aktivitet. Var beredd på mer smärta första tiden. Börja med minst 10 min. per gång på låg intensitet. Öka tiden och intensiteten gradvis. Promenader, jogging, cykling och simning har bevisad smärtlindrande effekt. Återuppta normal fysik aktivitet, se upp för rörelserädsla. Styrketräningsprogram 1 gång per vecka ryggens böj- och sträckmuskler samt nackoch bukmuskler. Promenader, gärna stavgång eller jogging är bra för de flesta. För en del är simning eller cykling bättre. Viktigt med en allsidig fysisk aktivitet på fritiden. Promenad 20 minuter/dag (10+10), ta alltid trapporna, livet ut. Kombineras med dietråd. Individualisera, öka tid och intensitet successivt. Konditionsträning minuter, 2-3 pass/vecka, minskar fettmassan med 1 kg per månad. Gärna viktavlastande aktiviteter som simning, vattengymnastik och cykling initialt för bättre compliance. Gruppeller parträning kan stimulera. Börja med 30 minuter, 2 ggr/vecka, lågintensiv till högintensiv efter förmåga, öka till 5-7 ggr/vecka. Använd stora muskelgrupper, cykling, gångträning samt land- och vattengymnastik, gärna intervallträning, se FYSS. Förbättrar syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, musklernas uthållighet och ger minskad mjölksyrabildning, minskad andfåddhet och ökad fysisk prestationsförmåga. Vid måttlig till svår KOL sker träning inledningsvis lämpligen under ledning av sjukgymnast. Samtliga patienter med KOL rekommenderas dessutom 30 minuter daglig fysisk aktivitet som leder till måttlig andfåddhet. 14

15 Astma B, K, S vid mild astma (vid svår astma minskas ansträngningsgrad och belastning) Klimakteriebesvär B, K, S Äldre B, K, S min lågintensiv 2-7 ggr/vecka eller högintensiv 2-5 ggr/vecka, öka efter hand. Involvera stora muskelgrupper, simning, bollspel, cykel, gång- och löpträning, land- och vattengymnastik. Rätt medicinerad har astmatiker samma potential till förbättrad kondition av träning som icke-astmatiker. Träning med uppvärmning, långsam ökning av intensiteten och träning i intervaller är mycket effektivt för att mildra eller förhindra andningsbesvären. Minst 30 minuter 3 ggr/vecka. Raska promenader, stavgång, dans, motionsgymnastik, styrketräning, cykling, jogging, skidor mm. Börja lugnt med låg dos och intensitet. Öka på med tiden. Efter 3 månaders träning kan en positiv effekt förväntas. Fysisk aktivitet motverkar värmevallningar, svettningar, minskar nedstämdhet och är avstressande. Träning minskar skeletturkalkningen som annars tar fart efter klimakteriet samt minskar risken för hjärtkärlsjukdom vilket östrogenbehandling inte tycks göra. Börja med 20 minuter 3 ggr/vecka. Gärna rask promenad. Lägg till något för musklerna, styrketräning hos äldre kan på två månader hämta in förlorad muskelstyrka efter ett par decenniers inaktivitet. För friska äldre innebär träning låga risker, betydligt lägre än om man inte tränar. All träning ska påbörjas varsamt så kroppen får möjlighet att sakta anpassa sig till de ökade kraven. (Sammanställningen är gjord av Landstinget Dalarna utifrån FYSS för alla) Expertgrupp Fysisk aktivitet Cecilia Edström, VU-staben Ulrika Pettersson-Kymmer, Läkemedelscentrum, NUS Bernt Lindahl, Beteendemedicin, NUS Patrik Wennberg, Anderstorps HC Karin Wadell, Lung-allergisektionen, Medicincentrum, NUS Nina Lindelöf, Geriatriskt centrum, NUS Therese Stenlund, Stressrehab, NUS Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 15

16 KOMMENTARER TILL TERAPIREKOMMENDATIONERNA Allergi Det har varit problem med restnotering för den rekommenderade adrenalinpennan Anapen Junior till barn vid livshotande allergier. Därför anges Jext som ett alternativ. Texten om hyposensibilisering är reviderad. Demens Patenten på samtliga perorala acetylkolinesterashämmare har gått ut, men det har inte fått fullt prisgenomslag. Donepezil (Aricept) och rivastigmin kapslar (Exelon) är betydligt mer kostnadseffektiva än övriga preparat i gruppen. Den kliniska effekten beträffande kognitiva funktioner är väsentligen lika för de olika preparaten. Vid peroral behandling är det viktigt att läkemedlen trappas upp långsamt och tas tillsammans med mat för att undvika magbiverkningar. Diabetes I diabeteskapitlet har förtydligats om kontraindikation för metformin beroende på nedsättning i kreatininclearance och förslag till monitoreringsintervall. Beträffande insulinbehandling har förstahandsval preciserats pga. prissänkningar. Gynekologi Desogestrel som är ett gestagent p-piller i mellandos, finns nu som generika (i stället för Cerazette). Hjärta Kärl Kandesartan är nu det enda ARB som rekommenderas både på indikationen hypertoni och på hjärtsvikt. Det finns inget skäl att byta behandling på patienter som är välinställda på annat ARB (losartan). Kombinationsbehandling med ACE-hämmare, ARB och spironolakton är borttagen från rekommendationerna vid hjärtsviktsbehandling på grund av nya riktlinjer för sviktbehandling. Lipidbehandling: Atorvastatin är enda rekommenderade läkemedel för sänkning av blodfetter. Om patienten är välinställd på simvastatin finns inget skäl till byte. Som strokeprofylax vid förmaksflimmer rekommenderas alltjämt warfarin i de flesta fall, i enstaka utvalda fall kan alternativen dabigatran (Pradaxa) eller rivaroxaban (Xarelto) övervägas. Hud I gruppen starka glukokortikoider för utvärtes bruk (grupp III) har Ovixan (mometason) tillkommit. Ovixan är inte utbytbar mot Elocon eller Mometason Glenmark, men är billigare, enklare att applicera och har inga förvaringsrestriktioner 16

17 Infektioner Avsnittet om streptokocktonsillit har utökats med förtydligande om vikten av att en klinisk undersökning alltid ska föregå eventuell etiologisk diagnostik för grupp A streptokocker (GAS). På indikation erysipelas är flukloxacillin (Heracillin) borttaget och enbart penicillin V (Kåvepenin) är förstahandsval. Detsamma gäller på indikation impetigo. Cefadroxil är borttaget som alternativt andrahandsmedel på diagnos cystit hos kvinnor. Andelen kvinnor som kinolonbehandlas på diagnos cystit ska vara <5 % (målet förra året var 10 %). Lunga Personligt val av inhalator är viktigt. Användning av pulverinhalatorerna Novolizer och Easyhaler förordas pga. prisbilden, andra fördelar som räkneverk och kvittering av dos kommenteras. Om patienten har svårt att hantera pulverinhalator eller spray kan spacer användas tillsammans med spray och patienten andas via munstycke eller mask. En ny text om olika spacerar har tillkommit. Vid KOL har indakaterol (Onbrez) och salmeterol (Serevent) klart visat exacerbationsreducerande effekt, men inte formoterol (Oxis). Formoterol är därför struket som rekommendation vid behandling av KOL. Vid behov av behandling med nebuliserad inhalationsvätska innebär användning av kombinationspreparat salbutamol/ipratropiumbromid (t.ex Ipramol) nästan halverad kostnad jämfört med att ge salbutamol och ipratropiumbromid som enskilda preparat. Mage-Tarm Iberogast är ett växtbaserat läkemedel som rekommenderas vid dyspepsi och IBS. För eradikering av Helicobacter pylori rekommenderas nu den färdiga kombinationsförpackningen Nexium Hp som blir billigare än att förskriva de olika preparaten som ingår i trippelbehandlingen för sig. Muskel- och ledsjukdomar Ett avsnitt om långvariga muskel- och ledsmärtor (t.ex. fibromyalgi och smärta vid överrörlighet) har tillkommit. Grunden för behandling är multimodal rehabilitering, men om farmakologisk behandling behövs är amitriptylin förstahandsval. Avsnittet är avstämt med smärtgruppen. Neurologi Sinemet är tillagt som ett alternativ till Madopark vid behandling av Parkinsons sjukdom och RLS (restless legs-syndrom). Som enda dopaminagonist rekommenderas generiskt pramipexol (Sifrol). Ropinirol (Adartrel/Requip) är borttaget från listan. Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 17

18 Osteoporos Under 2012 utkom Socialstyrelsen med nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och utifrån detta har osteoporoskapitlet fått en ordentlig genomgång. Det har t.ex. blivit tydligare vilka som ska ha benspecifik behandling utifrån T-score och FRAX. Rekommenderade doser av kalcium och D-vitamin gäller nu utöver kostintag vilket gör att vanligen räcker behandling med en kombinationstablett med kalcium 500 mg+vitamin D3 800 IE (t.ex. Calcichew D3 forte eller Kalcipos-D forte). Psykiatri Förtydligande att dosen pregabalin till äldre inte bör överstiga 150 mg då det kan ge påverkan på kognitiv funktion. Pregabalin kan vara ett alternativ till bensodiazepiner hos äldre med ångest. Smärta Delar av texten är omarbetad och nytillkommet är ytterligare text om behandling av äldre, definition av olika smärttyper samt om långvarig smärta. Som NSAID-pretarat rekommenderas ibuprofen (t.ex. Brufen) eller naproxen (t.ex. Pronaxen), nabumeton är borttaget från listan. Haloperidol (Haldol) kan vara ett alternativ till metoklopramid (Primperan) vid opioidinducerat illamående. Vid neuropatisk smärta rekommenderas i första hand amitriptylin (Saroten eftersom Tryptizol avregistrerats) eller Gabapentin Sandoz. Det föreligger stor prisskillnad mellan olika gabapentinpreparat och eftersom de inte omfattas av generikautbytet (på grund av indikation för epilepsi) väljer vi att rekommendera Sandoz som har en bra prisbild. Urologi De antikolinerga medlen är i stort likvärdiga vad gäller effekt och biverkningar vid behandling av överaktiv blåsa. Tolterodin i depotberedning rekommenderas i första hand då det är klart billigast (patentet har gått ut på Detrusitol SR). ÖNH En rekommendation om näsblödningar har tillkommit, med hänvisning till Örebro läns landsting. Tandvård Begreppet endokarditprofylax försvinner och i stället har kriterier för bedömning utifrån patientens behov av antibiotikaprofylax inför odontologiska ingrepp tillkommit; t.ex. patienter med nedsatt immunförsvar. Två kombinationspreparat har tillkommit; dels Cortymyk och Daktacort (mikonazol/hydrokortison) vid svampinfektion, dels Xerclear (aciklovir/hydrokortison) vid virusinfektioner. 18

19 ALLERGI Avsnittet tar i första hand upp allergibehandling för barn, men kan även appliceras på vuxna. Första åtgärd bör om möjligt vara sanering/undvikande av aktuellt allergen. För födoämnesallergier räcker detta ofta som enda behandling. Medicinsk behandling av allergi styrs utifrån det organsystem, från vilket/vilka patienten får symtom. I vissa fall kan patienten behöva utrustas med mediciner för behandling av akuta reaktioner. Många allergiläkemedel är receptfria och kan rekommenderas för egenvård. Orala antihistaminer Orala antihistaminer har lång duration och lindrar allergiska reaktioner i hela kroppen. Antihistaminpreparat utgör basen för behandling av allergisk rinokonjunktivit. Vid otillräcklig effekt kompletteras med lokal behandling för respektive organsystem. Antihistamin kan även användas som akut behandling vid allergiska reaktioner av olika svårighetsgrad och i viss mån även profylaktiskt inför allergenexponering. De moderna antihistaminerna som finns på marknaden är effektmässigt tämligen likvärdiga och tolereras oftast väl. Trötthet kan vara en sidoeffekt. Som regel rekommenderas de nyare antihistaminpreparaten, där loratadin, ebastin och desloratadin i normaldosering inte har någon påvisad sederande effekt. Det finns sällan skäl att välja ett dyrare preparat, om läkemedlet inte behöver administreras i speciell beredningsform, t ex oral lösning till ett litet barn. De äldre, mer sederande antihistaminerna kan vara indicerade i undantagsfall, t ex vid svår nattlig eksemklåda eller vid urtikaria. För behandling av urtikaria krävs ofta en högre dos av antihistamin. Vuxna och barn från 2 år loratadin tablett t.ex. Loratadin * munsönderfallande tablett sirap Barn mellan 1 och 2 år desloratadin oral lösning Aerius receptbelagd Preparat för behandling av allergisk konjunktivit De symtom, som dominerar vid allergiska ögonmanifestationer är klåda, rodnad, konjunktival svullnad och ökat tårflöde. Perorala antihistaminer kan ha god effekt vid lätt till måttligt svår allergisk konjunktivit (se ovan). Vid otillräcklig effekt eller där ögonsymtom före- * utbytbart Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 19

20 kommer som enda allergimanifestation ges lokalbehandling med droppar, som har mastcellsstabiliserande- och/eller antihistamin effekt. Av de mastcellsstabiliserande preparaten rekommenderas nedokromil, som har bättre dokumenterad effekt och som administreras två gånger dagligen. Preparatet finns godkänt från 6 år. Natriumkromoglikat finns i endospipetter utan konserveringsmedel för användning av kontaktlinsbärare. Av antihistaminer för lokalt bruk rekommenderas i första hand emedastin, som står sig väl i konkurrensen när det gäller kostnad och effekt och som även finns i endosförpackning utan konserveringsmedel. Mastcellsstabiliserande preparat och antihistaminer kan med fördel kombineras vid svår allergi. Mastcellsstabiliserande nedokromil Tilavist från 6 år natriumkromoglikat endospipett t. ex. Lecrolyn * Antihistaminer emedastin Antihistamin + mastcellsstabiliserande olopatadin Vid svåra allergiska besvär kan hyposensibilisering bli aktuell. Emadine från 3 år Opatanol från 3 år Preparat för behandling av allergisk rinit Perorala antihistaminer är förstahandsbehandling vid allergisk rinit. Vid otillräcklig effekt skall kompletterande lokalbehandling ges. Nässteroider har god effekt på nästäppan och få biverkningar. Principer för behandling är desamma för vuxna och för barn från 6 års ålder. Nasala steroider är ej godkända för barn under 6 år. Barn i växande ålder som behandlas kontinuerligt mer än 3 månader/år med nasal steroid bör kontrolleras med avseende på tillväxt minst två gånger per år. Tänk på total steroiddos om barnet samtidigt behandlas med steroidpreparat för astma. För barn under 6 år är man hänvisad till användning av antihistaminpreparat. Barn med otillräcklig effekt av dessa bör remitteras till specialist. budesonid levokabastin Desonix från 6 år Livostin * utbytbart 20

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2014 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Terapirekommendationer

Terapirekommendationer L Ä K E M E D E L S K O M M I T T É N Terapirekommendationer För sjukvården och tandvården i Västerbottens län 2012 Det bästa för de flesta TERAPIREKOMMENDATIONER 2012 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2015 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 2014-04-08 Pollenallergi Bästa omhändertagande april 2014 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi och Lung Allergikliniken Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 30 månaders hållbarhet

Läs mer

2 ALLERGI ANDNING ÖNH

2 ALLERGI ANDNING ÖNH 8 REKLISTAN 2012 ALLERGI R cetirizin Allergisk rinit Nasala steroider Desonix Anafylaxi Adrenalin R epinefrin Adrenalin, injektion Anapen/Anapen junior Jext Steroider Betapred R klemastin Tavegyl, mixtur

Läs mer

Uppföljning Neuroleptikabehandling

Uppföljning Neuroleptikabehandling RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker hälso och sjukvård och rehabilitering Version: 2 Giltig fr.o.m: 2016 10 01 Ansvarig: Ansvarig för revidering: Beslutad av: Beslutad datum: Revideras

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Akuta allergiska reaktioner adrenalin Adrenalin Mylan (i.m.) adrenalin Anapen, Anapen Junior Nytt adrenalin

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar ALLERGI

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar ALLERGI Allergi ALLERGI l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Emerade

Läs mer

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar 2014 Rolf Rosin Allergi - antihistaminer Antihistaminer - cetirizin (från 2 års ålder) - loratadin (från 2 års ålder) - desloratadin (Aerius oral lösning)

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association)

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) BPSD Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Komplicerande BPSD är vanligt förekommande

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Ändringar i REK-lista 2015. TLV-omprövningar av subvention,

Läs mer

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Inför kursen i klinikorienterad farmaci förväntas du ha grundläggande kunskaper i farmakoterapi motsvarande kurserna Farmakoterapi 7,5 hp och Fördjupad farmakoterapi

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

Terapirekommendationer

Terapirekommendationer L Ä K E M E D E L S K O M M I T T É N Terapirekommendationer För sjukvården och tandvården i Västerbottens län 2010 Det bästa för de flesta TERAPIREKOMMENDATIONER 2010 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2016 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

Fysisk aktivitet. Metoder för att främja fysisk aktivitet. i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Fysisk aktivitet. Metoder för att främja fysisk aktivitet. i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling En stillasittande livsstil ökar risken för ett antal sjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet främjar däremot både hälsa och välbefinnande och

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2014 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Perorala antihistaminer Nasala

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2015 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Nasala steroider Astma och

Läs mer

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre. Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting

Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre. Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting Läkemedelscentrum - LMC Information och utbildning i läkemedelsfrågor för hälso-

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Frågor och svar om läkemedel. Ny rek-lista för barn 2013/2014. Nr 1, mars 2013

Frågor och svar om läkemedel. Ny rek-lista för barn 2013/2014. Nr 1, mars 2013 Frågor och svar om läkemedel Nr 1, mars 2013 Ny rek-lista för barn 2013/2014 Rekommenderade läkemedel för barn 2013-2014 kommer snart att ges ut av Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting i samarbete

Läs mer

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle?

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik Cecilia Edström Hälsoutvecklare & sjukgymnast FoUU-staben, VLL Västerbottens läns landstings vision är

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

SMÄRTTILLSTÅND FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Långvariga. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

SMÄRTTILLSTÅND FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Långvariga. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner LÄKEMEDEL TILL BARN Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2011 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Neuroleptika till äldre. Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning

Neuroleptika till äldre. Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning Neuroleptika till äldre Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning Neuroleptika Antal skåningar 75 år och äldre med utköp av neuroleptika

Läs mer

Diagnos Träningsform Aktivitetsförslag

Diagnos Träningsform Aktivitetsförslag Lathund - rekommendationer för fysisk aktivitet. Denna sammanställning har gjorts med hjälp av FYSS 2008 och presenteras i alfabetisk ordning. För mer information komplettera med FYSS 2008. Lathunden är

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Underhållsbehandling av astma hos barn

Underhållsbehandling av astma hos barn 1(8) Underhållsbehandling av astma hos barn Mål för behandlingen av barn: Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1030: Varför är PPI en långlivad gäst på våra medicinlistor och dosordinationer?

Läs mer

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent)

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) Klinisk Farmakologi & Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Medlem i Stockholms

Läs mer

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 18 månaders hållbarhet

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Remissversion publicerad 23 november 2016 Övergripande tidsplan 23 nov HöstenHö 2016 10 feb 2017 vår/sommar 2017 Publicering av Remissversionen

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Innehåll. Zoledronsyra (Aclasta). Karisoprodol (Somadril). Upphandlade vacciner. Äldrekort. REK-lista 2008. Läkemedelsgruppen

Innehåll. Zoledronsyra (Aclasta). Karisoprodol (Somadril). Upphandlade vacciner. Äldrekort. REK-lista 2008. Läkemedelsgruppen Innehåll Zoledronsyra (Aclasta). Karisoprodol (Somadril). Upphandlade vacciner. Äldrekort. REK-lista 2008. Zoledronsyra Aclasta Pagets sjukdom (2005). Förebyggande av frakturer hos kvinnor med postmenopausal

Läs mer

FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen

FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen Till förskrivare av -guiden för Hisingen Till förskrivare av Bil. 1 FaR är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, Idrott & förening. Verksamheten vänder sig till alla från 7

Läs mer

Urologiska spasmolytika. Borlänge

Urologiska spasmolytika. Borlänge Urologiska spasmolytika Borlänge 213-5-16 Antikolinerga spasmolytika Kompetitiv hämning av kolinerg stimulering av muskarinreceptorer (M2 och ffa M3) på glatta muskelcellers yta i urinblåsan. Urologiska

Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 8 Grunden Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att

Läs mer

Astma hos barn- en sjukdom?

Astma hos barn- en sjukdom? -aktuella behandlingsrekommendationer Ann Olsson Barnallergolog NÄL - en sjukdom? Olika fenotyper- olika kliniska varianter Infektionsastma Äkta astma BPD-astma 1 Infektions astma-förkylningsastma Drabbar

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Astmabehandling hos barn och ungdomar

Astmabehandling hos barn och ungdomar Kloka Listan 2014 Astmabehandling hos barn och ungdomar Päivi Söderman, Expertrådet samt barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Andningsvägar Astma Astma Astma

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Landstinget i Östergötland - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll REK 2010 - förändringar. indacetrol (Onbrez) - nytt KOL-läkemedel. prucaloprid

Läs mer

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014 definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada. The International Association for the Study of Pain (IASP) BARN OCH Barnläkare Markus

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition

Läs mer

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen.

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen. 14. Sedering Barn och ungdomar med oro inför tandbehandling kan hjälpas på många sätt. Primärt är ett gott omhändertagande mest väsentligt, men i de fall detta inte är tillräckligt finns flera farmakologiska

Läs mer

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3)

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Tentamen ges för: DSK 06 + fristående TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 12 15 Tid: 9.30-12.30

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Rapport Läkemedelsgenomgångar

Rapport Läkemedelsgenomgångar Rapport Läkemedelsgenomgångar Ale kommun 20-202 Författare: Apotekare Eva Wärmling eva.warmling@apoteket.se Sammanfattning Läkemedelsgenomgångarna genomfördes enligt Socialstyrelsens team-modell. Samarbetspartners

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer