TERAPIREKOMMENDATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERAPIREKOMMENDATIONER"

Transkript

1 TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet. Information från läkemedelskommittén finns även på: Intranätet linda läkemedel Internet:

2 FÖRORD Läkemedelskommitténs Terapirekommendationer har tagits fram för att underlätta för förskrivare att välja läkemedel som är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Varje år kommer det nya vetenskapliga utvärderingar från SBU och nya behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Det kommer ut nya preparat som behöver utvärderas beträffande behandlingsnytta. Nya vetenskapliga studier föranleder ofta omvärdering av terapival. Därför behöver Terapirekommendationerna uppdateras varje år. Läkemedelskommittén består av 22 expertgrupper, som tar ställning till nya rapporter för sina rekommendationer. Avsikten är att varje expertgruppar skall bestå av specialist, allmänläkare, apotekare och eventuellt sjuksköterska., så att området kan belysas ur ett brett perspektiv. Expertgrupperna ges också möjlighet att ta ställning till de andra avsnitten. Läkemedelskommitténs informationsteam besöker de förskrivande enheterna för att informera om det som är nytt i rekommendationerna och för att diskutera innehållet. Det är väsentligt att få feed back på innehållet, för att ta hänsyn till detta vid utformningen nästa år. Informationsbesök görs i första hand på hälsocentralerna, men alla är välkomna att höra av sig, så att vi kan komma överens om informationstillfällen. Läkemedelskommittén har också ett antal förskrivningsmål. Dessa kan uppdelas i behandlingsmål, dvs preparatval för optimal medicinsk behandling, och besparingsmål för kostnadseffektiv behandling. Till de förra har medtagits STRAMAs mål för antibiotikaförskrivning och Sveriges kommuner och landstings (SKLs) mål för äldre. Terapirekommendationerna innehåller även avsnitt om fysisk aktivitet på recept, rapportering av biverkningar, dosanpassning av läkemedel vid nedsatt njurfunktion och läkemedels miljöeffekter. Sist i boken finns det länkar till hemsidor man kan ha nytta av vid läkemedelsförskrivning. Vi vill framföra vårt stora tack till alla som medverkat till årets Terapirekommendationer. Det är vår förhoppning att boken skall finnas tillgänglig vid alla förskrivningstillfällen och att alla förskrivare skall ha nytta av den. För Västerbottens läns landsting Bertil Ekstedt ordförande Maria Marklund sekreterare 2

3 INNEHÅLL FÖRORD 2 INNEHÅLL 3 LÄKEMEDELSMÅL I VÄSTERBOTTEN 8 Behandlingsmål 8 Besparingsmål 9 FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT - FAR 11 Viktigt om Fysisk aktivitet 11 Viktigt om stillasittande 11 Förskrivning i praktiken 12 Lat-FYSS 13 KOMMENTARER TILL TERAPIREKOMMENDATIONERNA 16 ALLERGI 19 Orala antihistaminer 19 Preparat för behandling av allergisk konjunktivit 19 Preparat för behandling av allergisk rinit 20 Systemiska steroider 21 Adrenalin 21 Allergibehandling vid graviditet och amning 22 Hyposensibilisering 22 BARN 23 Praktiska råd 23 Barn akuta tillstånd 24 DEMENSSJUKDOMAR 28 Kognitiv svikt vid demenssjukdom 28 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) 30 DIABETES 32 Typ 2-diabetes 32 Riktlinjer för egenmätning av plasmaglukos vid typ 2-diabetes 36 Typ 1-diabetes, inklusive LADA 37 GYNEKOLOGI 39 Antikonceptionella medel 39 Medel vid klimakteriebesvär 41 Premenstruellt syndrom (PMS/PMDS) 43 Medel vid blödningsrubbning 44 Menstruationsförskjutning 44 Medel vid dysmenorré 44 Medel vid genitala infektioner 44 Vaccination mot livmoderhalscancer 45 Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 3

4 HJÄRTA KÄRL 46 Hypertoni 46 Förmaksflimmer 49 Hjärtsvikt 53 Ischemisk hjärtsjukdom 55 Lipidbehandling 57 Sekundärprevention efter stroke 59 Claudicatio intermittens 59 HUD OCH STD 61 Mjukgörande preparat 61 Glukokortikoider till utvärtes bruk 61 Handeksem 62 Atopiskt eksem 62 Eksembehandling barn 63 Seborroiskt eksem 64 Rosacea 64 Akne 64 Psoriasis lokalbehandling 66 Impetigo 67 Huvudlöss 67 Medel vid STD 68 Behandlingsprinciper vid bensår 68 INFEKTIONER 69 Nationella mål 69 Antibiotikadosering hos äldre och vid nedsatt njurfunktion 69 Luftvägsinfektioner 69 Endokarditprofylax 73 Hud- och mjukdelsinfektioner 73 Herpesinfektioner 76 Svampinfektioner 77 Bakteriella enteriter 77 Maskinfektioner 77 Divertikulit 78 Urinvägsinfektioner 78 Cystit hos barn 81 Pyelonefrit hos barn 82 Antibiotika under graviditet 83 Influensa (säsonginfluensa) 84 Antiviral behandling 85 Sepsis 86 4

5 LUNGA 88 Astma 88 KOL 93 MAGE TARM 99 Gastroesofageal refluxsjukdom 99 Dyspepsi 101 Antiemetika 104 Ulcussjukdomen 104 Diarréer 104 Irritable Bowel Syndrome (IBS) 105 Förstoppning 106 Hemorrojder 106 Indikationer för endoskopi 107 MUSKEL- OCH LEDSJUKDOMAR 108 Gikt 108 Polymyalgia reumatica 108 Artros 109 Epikondylit 109 Långvariga muskel- och ledsmärtor 110 NEUROLOGI 111 Medel vid migrän 111 Medel vid Parkinsons sjukdom 112 Medel vid epilepsi 112 Medel vid idiopatiskt restless legs-syndrom (RLS) 113 Medel vid stroke 113 OSTEOPOROS 114 Icke-farmakologisk behandling 114 Kombinationsbehandling med kalcium och vitamin D 115 Benspecifik behandling 115 Hur länge skall man behandla? 117 Osteoporosprofylax vid peroral kortisonbehandling 118 PSYKIATRI 119 Sömnstörningar 119 Ångest - tillfällig 119 Ångestsyndrom 120 Depression 121 Bipolär sjukdom 123 ADHD 124 Alkoholsjukdomar 124 Psykos 125 Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 5

6 Rekommendationer för barn och ungdomar 126 Äldre och psykofarmaka 128 SMÄRTA 131 Nociceptiv eller inflammatorisk smärta 132 Opioidkänslig smärta 133 Neuropatiska smärttillstånd 135 Äldre och smärtbehandling 136 Långvarig smärta 138 UROLOGI 140 LUTS hos mannen 140 Överaktiv blåsa 141 Nokturi (Nattlig polyuri) 141 Erektil dysfunktion 142 Kronisk, icke infektiös, prostatit 142 Akut bakteriell prostatit 143 Stensmärtor 143 ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL 144 Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl finns 145 Tänkvärt - omprövning? 146 Preparat som kräver speciell dosering 148 ÖGON 149 Konjunktiviter 149 Blefariter 149 Keratiter och iriter 149 Allergier 149 Torra ögon 150 Diagnostika m.m. 151 ÖRON - NÄSA HALS 152 Akut mediaotit 152 Rinnande röröra (flytning från mellanörat) 153 Sekretorisk mediaotit ( otosalpingit ) 153 Kronisk mediaotit 153 Extern otit, hörselgångseksem 153 Medel vid rinit 154 Rinosinuit 155 Rinosinuit hos vuxna 155 Rinosinuit hos barn 156 Näsblödningar 156 6

7 TANDVÅRD 157 Medel vid bakteriella infektioner 157 Antibiotikaprofylax 157 Behandling av marginala och apikala abscesser 158 Behandling av refraktär parodontit 158 Medel vid svampinfektioner 158 Medel vid virusinfektioner 159 Medel vid sjukdomar i munhålan 159 Muntorrhet 160 Medel vid smärta 161 Lugnande medel 162 Medel vid illamående 162 PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE 163 Smärta 163 Andnöd 164 Illamående 164 Rosslighet 164 Ångest 165 Konfusion, förvirring, delirium 165 Allmänt 165 Rådgivning 165 INTERAKTIONER 166 D-interaktioner (Kombinationen bör undvikas) 166 C-interaktioner (Kombinationen kan kräva dosanpassning) 168 Övriga 170 RAPPORTERING AV LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR 171 LÄKEMEDEL OCH MILJÖ 173 NJURFUNKTION OCH DOSANPASSNING AV LÄKEMEDEL 174 LÄKEMEDELSCENTRUM 176 Läkemedelskommittén 176 Läkemedelsenheten 176 Klinisk farmakologi och farmaci 176 LÄNKAR 177 Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 7

8 LÄKEMEDELSMÅL I VÄSTERBOTTEN Nedan presenteras de förskrivningsmål som har fastställts av Läkemedelskommittén i Västerbotten inför Besparingspotentialerna är beräknade på 2012 års volymer. Måttet DDD/TIND står för antalet definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag. Behandlingsmål Äldremål Regeringen och SKL:s satsar även i år på de mest sjuka äldre God läkemedelsbehandling för äldre. De län som klarar att minska olämpliga läkemedel och cox-hämmare (NSAID) till patienter över 75 år, samt minskar läkemedel mot psykos till patienter 65 år eller äldre med dosförpackade läkemedel från september 2012 fram till 31 augusti 2013 får dela på 100 milj. kr. för varje mål. Minskning av olämpliga läkemedel vilka definieras som långverkande bensodiazepiner (flunitrazepam, nitrazepam, diazepam), läkemedel med betydande antikolinerga effekter (t.ex. medel vid inkontinens, hydroxicin (Atarax), alimemazin (Theralen), tramadol och propiomazin. Minskning av antiinflammatoriska medel (cox-hämmare/nsaid) Minskning av läkemedel mot psykos för patienter med dosförpackade läkemedel. I Västerbotten väljer vi att fokusera på användning av neuroleptika till hela befolkningen > 65 år. Neuroleptika är förknippade med ett flertal biverkningar som passivitet, kognitiva störningar, negativa effekter på känsloliv och sociala funktioner samt ökad risk för stroke och förtida död hos äldre med demenssjukdom. I ett nationellt perspektiv ligger Västerbotten dåligt till när det gäller förskrivning av flunitrazepam, propiomazin och neuroleptika. STRAMA:s nationella mål för läkemedelsförskrivning av antibiotika Max 250 recept på antibiotika per 1000 invånare och år (idag 300 i VLL). Om antalet antibiotikarecept minskar under perioden okt-12 t.o.m.sept- 13 får Västerbotten ta del av 100 milj. kr. inom ramen för regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning. Max 10 % av recept på UVI-antibiotika till kvinnor år utgörs av kinoloner (16 % i VLL) Andel pcv av recept på luftvägsantibiotika skall överstiga 80 % i åldrarna 0-6 år. (70 % i VLL) 8

9 Takmål för förskrivningen av PPI till 35 DDD/TIND Försäljningen av PPI på recept ökar år efter år, justerat för förändring i befolkningsmängden. Under 2012 hämtades 53 DDD/TIND ut på recept i Västerbotten. Motsvarande siffror för 2011: 50 DDD/TIND, 2010: 46 DDD/TIND och för 2009: 44 DDD/TIND. Den receptfria försäljningen motsvarade 10 DDD/TIND Minskning av volymen sömnmedel till 40 DDD/TIND Senaste åren har försäljningen legat relativt stabilt, med en svag ökning under 2012 från 50 DDD/TIND 2011 till 50,5 DDD/TIND. Evidens för sömnmedlens effekt vid långtidsanvändning är mycket svag Ökning av bisfosfonatbehandling hos patienter med höftfraktur eller kotkompressioner. Det finns en klar underbehandling av dessa patienter. Därför är det angeläget att öka förskrivningen. Någon målnivå har inte satts eftersom det inte är uppenbart var denna skall ligga. Besparingsmål Andel atorvastatin, simvastatin och pravastatin av lipidsänkare > 90 % De flesta patienter får förväntat effekt av atorvastatin eller simvastatin. Andelen av dessa blodfettsänkande medel är idag 87 %. Kan den andelen öka framför allt genom en minskning av rosuvastatin (Crestor) och ezetimib (Ezetrol) kan en besparing på upp till 1,5 MSEK uppnås. Andelen tolterodin av inkontinensmedel > 70 % Patentet på Detrusitol SR (tolterodin depot) har gått ut under 2012 och blir därför mer kostnadseffektiv behandling jämfört med de andra läkemedlen i gruppen t.ex solifenacin (Vesicare), fesoterodin (Toviaz), darifenacin (Emselex) Idag är andelen tolterodin 30 %, om den ökar till 70 % blir kostnaden 1,5 MSEK lägre Andel generiskt sumatriptan av triptaner > 75 %. Gäller alla läkemedelsformer Andel generiskt sumatriptan är nu 60 %, en ökning med 2 % från Besparingspotentialen är ca 1,1 MSEK. Observera att enligt beslut från TLV ska sumatriptan i tablettform ha provats innan andra läkemedel/läkemedelsformer kan förskrivas med subvention. Andel Gabapentin Sandoz av totalt gabapentin >90 % Gabapentin/Neurontin är inte utbytbart på apoteken. Läkemedelsverket har tagit det beslutet på grund av läkemedlets epilepsiindikation och det gäller oavsett för vilken indikation patienten får läkemedlet. Det sker inte heller något byte mellan de olika generikapreparaten. Prisskillnaden mellan olika generika är relativt stor och eftersom priset på Gabapentin Sandoz är fördelaktigt rekommenderar vi det preparatet. Idag är andelen Gabapentin Sandoz endast 5 %, kan den öka till 90 % blir besparingen 1 MSEK. Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 9

10 Coxiber ska utgöra högst 5 % av NSAID Andelen coxiber har åter ökat något till samma siffra som 2010: 9 %, under 2011 var den 8,3 %. Västerbotten ligger högt i försäljning jämfört med övriga län. Det är mer kostnadseffektivt att kombinera ett traditionellt NSAID med omeprazol om utökat magskydd är indicerat. Om målet nås sparas drygt 0,5 MSEK. Andel doser inhalationskortison i Easyhaler och Novolizer av totalt inhalationskortison > 30 % (endast pulver) Det har kommit alternativ till pulverinhalatorerna Turbuhaler (budesonid) och Diskus (flutikason) som är användarvänliga och har ett fördelaktigt pris. Kan användningen av inhalatorerna Giona Easyhaler och Novopulmon Novolizer (båda budesonid) öka från dagens knappt 10 % till 30 % blir besparingen drygt 0,5 MSEK. För Västerbottens läns landstings läkemedelskommitté Bertil Ekstedt Ordförande Magdalena Pettersson apotekare 10

11 FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT - FAR Viktigt om Fysisk aktivitet Stillasittande livsstil medför ökande förekomst av vällevnadssjukdomar, inte bara hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, utan också flera vanliga cancerformer, psykiska besvär och problem från rörelseapparaten. Ökad fysisk aktivitet har unika möjligheter att förbättra folkhälsan. De som har låg fysisk aktivitet har allra mest att vinna på att öka sin fysiska aktivitet. Man räknar med att denna grupp minskar sin sjukdomsrisk för hjärtkärlsjukdom med % genom att börja med regelbunden, helst dagligen, måttligt intensiv aktivitet t.ex. promenader. Fysisk aktivitet har även dokumenterat hälsofrämjande effekter även om vikten inte minskar eller om man inte kan mäta några påtagliga ändringar i t.ex. blodfetter. Det är därför inget misslyckande om ökad fysisk aktivitet inte direkt kan avläsas i förbättrade mätvärden av exempelvis kroppsvikten! För att kunna riskbedöma patienten (hög/lågrisk individ) avseende aktuell fysisk aktivitetsnivå och för att hitta en lämplig aktivitet, ska en dialog föras med patienten inkluderande en anamnes avseende fysisk aktivitet, under fritiden såväl som i arbetet samt tid av stillasittande. Samtalet bör innehålla frågor om patientens nuvarande och tidigare fysiska aktivitet och motivation till förändring av aktivitetsnivå. Viktigt är att råden är individuella, att uppmuntran ges, att man tillsammans med patienten kommer överens om hur det hela ska genomföras och när en uppföljning bör ske. Viktigt är också att aktivitetsnivån sätts lagom högt, framförallt för de helt ovana, för att undvika bakslag och för att nå bra följsamhet. Viktigt om stillasittande Att sitta stilla många timmar utan avbrott ökar risken för en mängd sjukdomar. Detta gäller oavsett om man är fysiskt aktiv minst 30 minuter dagligen så att man blir lite varm och pulsen ökar, ex. rask promenad. Ett vanligt mönster idag är att vara aktiv soffpotatis man gör sina löparrundor, pass och timmar på gymmet eller i skidspåret, men sen sitter man hela dagen och en stor del av kvällen. Ju fler timmar av stillasittande, desto mer ökar risken för förtida död, och det är oberoende av om man är fysiskt aktiv på fritiden eller i arbetet. Med korta avbrott varje timme kan man dock motverka detta. Enligt forskningen kan detta delvis bero på att muskelaktivitet är nödvändig för blodfetterna ska ha en hälsosam balans. Som stillasittande tid räknar man ihop all tid i bilen/bussen till och från arbetet/skolan, vid skrivbordet, framför TV:n eller datorn på fritiden, stillasittande vid middagsbordet eller soffan etc. Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 11

12 Förskrivning i praktiken I samtalet om fysisk aktivitet bör man bevaka sitt eget förhållningssätt utifrån motiverande samtal. Var befinner sig patienten? Tänk på att träning är ett beteende. Kommunikationen och dialogen har en avgörande betydelse! Använd realistiska delmål så minskar risken för bakslag. Instruera patienten om receptets baksida, hur det används för självregistrering av aktiviteter och datum då motionsaktiviteten genomfördes. Vid återbesök redovisar patienten sin egen registrering. Receptblanketten finns på Linda (Service och stöd - Blanketter - Blanketthotellet - Vårdblanketter Allmänna vårdblanketter Recept på fysisk aktivitet) eller via patientjournalen (Växla - Extern applikation Blanketthotellet). Manual för förskrivning av FaR finns på Ta gärna kontakt med VU-stabens hälsoutvecklare som hjälper till att introducera och komma igång med förskrivning av FaR. Tabell. Träningsrekommendationer Träningsform Exempel på aktiviteter Basaktivitet Konditionsträning Styrketräning Promenader, gå i trappor. trädgårdsarbete, städning. Stavgång, joggning, cykling, simning, skidor, skridskor, motionsgymnastik, aerobics, dans, bollsporter, rodd. Rörelser med kroppen som motstånd, gummiband, vikter, vikt/ motståndsmaskin. Hur ofta? Varje dag 3-5 dagar per vecka 2-3 dagar per vecka Hur hårt? Hur länge? Pratvänlig takt, dvs det känns lätt till något ansträngande. Minst 30 min/dag Andfådd. Börja lätt, trappa gradvis upp tills det känns något ansträngande till ansträngande min per träningsdag. Till muskeltrötthet för varje övning. Man ska endast med svårighet kunna klara de sista lyften i varje övning övningar repetitioner i varje övning. Varje övning minst en gång. Källa: FYSS för alla, sid 25. (American College of Sports Medicine) 12

13 Lat-FYSS Sammanfattning av lämpliga ordinationer för olika diagnoser enligt FYSS (B = Basaktivitet, K = Konditionsträning och S = Styrketräning hänvisar till tabellen Träningsrekommendationer (se nedan) i FYSS för alla) Stabil angina pectoris B, K (något sänkt ansträngningsgrad), S (max 60% av max) Diabetes typ-2 B, K, S Hypertoni B, K Lipider B, K, (S) Depression B, K, S Artros B, K, S 30 min, 3-5 ggr/v, medelintensiv aktivitet efter individuell prestationsförmåga. Utgå gärna från resultat på arbetsprov eller ligg på intensitet strax under vad som ger anginösa symtom. Syftet är att förbättra konditionen. Har stor betydelse vid behandling av angina pectoris. Viktigt med uppvärmning och nedvarvning. Dagligen 30 min promenad/cykling + 2 ggr/v intensivare aktivitet. Lätt styrketräning bra kombination. Motion är basen i behandlingen, ökar kroppens känslighet för insulin. 30 min, 3-5 ggr/v, av måttlig intensitet, 4-6 mån för optimal effekt. Undvik extrem hårdkörning. Konditionsträning är bra men även lättare styrketräning. Sänker trycket med upp till 10/10 mm Hg. 30 min, 3-4 ggr/v, 4-6 mån. Styrketräning inte lika stor effekt. Högintensiv aktivitet mest effektiv om det inte föreligger några kontraindikationer. Muskelarbete har en kraftigt stimulerande effekt på kroppens förmåga att utvinna energi ur fettmolekyler. 30 min, 2 ggr/v i minst 9 v, kondition eller styrketräning. Tiden är viktig, 20 min kan räcka men gärna min. Kan vara bra att träna i grupp och med ledare, gärna i trevliga ljusa lokaler eller ute i dagsljus. 30 min ( ), 3 ggr/v, 6-8 v för effekt. Smärta i början kräver viss anpassning, men ingen fara om smärtan avtar efter träning och inte ökar från dag till dag. Använd gärna smärtlindrande medicin första veckorna. Fysisk aktivitet är basen i behandlingen av artros. Lagom belastning stimulerar brosknybildande processer i leden. Ökad stabilitet kring leder, minskad vikt och direkt smärtlindring av muskelarbete ligger bakom symtomlindringen av träning. Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 13

14 Osteoporos S Smärta rygg- Kroniska besvär Övervikt och fetma B, K, S KOL B, K, S Viktbärande aktivitet, relativt intensivt, 30 min. 2-3 ggr/vecka livet ut, gärna löpning och motionsgymnastik med hoppinslag, bollsporter, styrketräning. Svenska Osteoporossällskapet rekommenderar daglig snabb promenad på 30 min 5 dgr/vecka. Benuppbyggande aktivitet stimuleras i proportion till den dagliga skelettbelastningen. Viktigt med regelbunden aktivitet. Var beredd på mer smärta första tiden. Börja med minst 10 min. per gång på låg intensitet. Öka tiden och intensiteten gradvis. Promenader, jogging, cykling och simning har bevisad smärtlindrande effekt. Återuppta normal fysik aktivitet, se upp för rörelserädsla. Styrketräningsprogram 1 gång per vecka ryggens böj- och sträckmuskler samt nackoch bukmuskler. Promenader, gärna stavgång eller jogging är bra för de flesta. För en del är simning eller cykling bättre. Viktigt med en allsidig fysisk aktivitet på fritiden. Promenad 20 minuter/dag (10+10), ta alltid trapporna, livet ut. Kombineras med dietråd. Individualisera, öka tid och intensitet successivt. Konditionsträning minuter, 2-3 pass/vecka, minskar fettmassan med 1 kg per månad. Gärna viktavlastande aktiviteter som simning, vattengymnastik och cykling initialt för bättre compliance. Gruppeller parträning kan stimulera. Börja med 30 minuter, 2 ggr/vecka, lågintensiv till högintensiv efter förmåga, öka till 5-7 ggr/vecka. Använd stora muskelgrupper, cykling, gångträning samt land- och vattengymnastik, gärna intervallträning, se FYSS. Förbättrar syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, musklernas uthållighet och ger minskad mjölksyrabildning, minskad andfåddhet och ökad fysisk prestationsförmåga. Vid måttlig till svår KOL sker träning inledningsvis lämpligen under ledning av sjukgymnast. Samtliga patienter med KOL rekommenderas dessutom 30 minuter daglig fysisk aktivitet som leder till måttlig andfåddhet. 14

15 Astma B, K, S vid mild astma (vid svår astma minskas ansträngningsgrad och belastning) Klimakteriebesvär B, K, S Äldre B, K, S min lågintensiv 2-7 ggr/vecka eller högintensiv 2-5 ggr/vecka, öka efter hand. Involvera stora muskelgrupper, simning, bollspel, cykel, gång- och löpträning, land- och vattengymnastik. Rätt medicinerad har astmatiker samma potential till förbättrad kondition av träning som icke-astmatiker. Träning med uppvärmning, långsam ökning av intensiteten och träning i intervaller är mycket effektivt för att mildra eller förhindra andningsbesvären. Minst 30 minuter 3 ggr/vecka. Raska promenader, stavgång, dans, motionsgymnastik, styrketräning, cykling, jogging, skidor mm. Börja lugnt med låg dos och intensitet. Öka på med tiden. Efter 3 månaders träning kan en positiv effekt förväntas. Fysisk aktivitet motverkar värmevallningar, svettningar, minskar nedstämdhet och är avstressande. Träning minskar skeletturkalkningen som annars tar fart efter klimakteriet samt minskar risken för hjärtkärlsjukdom vilket östrogenbehandling inte tycks göra. Börja med 20 minuter 3 ggr/vecka. Gärna rask promenad. Lägg till något för musklerna, styrketräning hos äldre kan på två månader hämta in förlorad muskelstyrka efter ett par decenniers inaktivitet. För friska äldre innebär träning låga risker, betydligt lägre än om man inte tränar. All träning ska påbörjas varsamt så kroppen får möjlighet att sakta anpassa sig till de ökade kraven. (Sammanställningen är gjord av Landstinget Dalarna utifrån FYSS för alla) Expertgrupp Fysisk aktivitet Cecilia Edström, VU-staben Ulrika Pettersson-Kymmer, Läkemedelscentrum, NUS Bernt Lindahl, Beteendemedicin, NUS Patrik Wennberg, Anderstorps HC Karin Wadell, Lung-allergisektionen, Medicincentrum, NUS Nina Lindelöf, Geriatriskt centrum, NUS Therese Stenlund, Stressrehab, NUS Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 15

16 KOMMENTARER TILL TERAPIREKOMMENDATIONERNA Allergi Det har varit problem med restnotering för den rekommenderade adrenalinpennan Anapen Junior till barn vid livshotande allergier. Därför anges Jext som ett alternativ. Texten om hyposensibilisering är reviderad. Demens Patenten på samtliga perorala acetylkolinesterashämmare har gått ut, men det har inte fått fullt prisgenomslag. Donepezil (Aricept) och rivastigmin kapslar (Exelon) är betydligt mer kostnadseffektiva än övriga preparat i gruppen. Den kliniska effekten beträffande kognitiva funktioner är väsentligen lika för de olika preparaten. Vid peroral behandling är det viktigt att läkemedlen trappas upp långsamt och tas tillsammans med mat för att undvika magbiverkningar. Diabetes I diabeteskapitlet har förtydligats om kontraindikation för metformin beroende på nedsättning i kreatininclearance och förslag till monitoreringsintervall. Beträffande insulinbehandling har förstahandsval preciserats pga. prissänkningar. Gynekologi Desogestrel som är ett gestagent p-piller i mellandos, finns nu som generika (i stället för Cerazette). Hjärta Kärl Kandesartan är nu det enda ARB som rekommenderas både på indikationen hypertoni och på hjärtsvikt. Det finns inget skäl att byta behandling på patienter som är välinställda på annat ARB (losartan). Kombinationsbehandling med ACE-hämmare, ARB och spironolakton är borttagen från rekommendationerna vid hjärtsviktsbehandling på grund av nya riktlinjer för sviktbehandling. Lipidbehandling: Atorvastatin är enda rekommenderade läkemedel för sänkning av blodfetter. Om patienten är välinställd på simvastatin finns inget skäl till byte. Som strokeprofylax vid förmaksflimmer rekommenderas alltjämt warfarin i de flesta fall, i enstaka utvalda fall kan alternativen dabigatran (Pradaxa) eller rivaroxaban (Xarelto) övervägas. Hud I gruppen starka glukokortikoider för utvärtes bruk (grupp III) har Ovixan (mometason) tillkommit. Ovixan är inte utbytbar mot Elocon eller Mometason Glenmark, men är billigare, enklare att applicera och har inga förvaringsrestriktioner 16

17 Infektioner Avsnittet om streptokocktonsillit har utökats med förtydligande om vikten av att en klinisk undersökning alltid ska föregå eventuell etiologisk diagnostik för grupp A streptokocker (GAS). På indikation erysipelas är flukloxacillin (Heracillin) borttaget och enbart penicillin V (Kåvepenin) är förstahandsval. Detsamma gäller på indikation impetigo. Cefadroxil är borttaget som alternativt andrahandsmedel på diagnos cystit hos kvinnor. Andelen kvinnor som kinolonbehandlas på diagnos cystit ska vara <5 % (målet förra året var 10 %). Lunga Personligt val av inhalator är viktigt. Användning av pulverinhalatorerna Novolizer och Easyhaler förordas pga. prisbilden, andra fördelar som räkneverk och kvittering av dos kommenteras. Om patienten har svårt att hantera pulverinhalator eller spray kan spacer användas tillsammans med spray och patienten andas via munstycke eller mask. En ny text om olika spacerar har tillkommit. Vid KOL har indakaterol (Onbrez) och salmeterol (Serevent) klart visat exacerbationsreducerande effekt, men inte formoterol (Oxis). Formoterol är därför struket som rekommendation vid behandling av KOL. Vid behov av behandling med nebuliserad inhalationsvätska innebär användning av kombinationspreparat salbutamol/ipratropiumbromid (t.ex Ipramol) nästan halverad kostnad jämfört med att ge salbutamol och ipratropiumbromid som enskilda preparat. Mage-Tarm Iberogast är ett växtbaserat läkemedel som rekommenderas vid dyspepsi och IBS. För eradikering av Helicobacter pylori rekommenderas nu den färdiga kombinationsförpackningen Nexium Hp som blir billigare än att förskriva de olika preparaten som ingår i trippelbehandlingen för sig. Muskel- och ledsjukdomar Ett avsnitt om långvariga muskel- och ledsmärtor (t.ex. fibromyalgi och smärta vid överrörlighet) har tillkommit. Grunden för behandling är multimodal rehabilitering, men om farmakologisk behandling behövs är amitriptylin förstahandsval. Avsnittet är avstämt med smärtgruppen. Neurologi Sinemet är tillagt som ett alternativ till Madopark vid behandling av Parkinsons sjukdom och RLS (restless legs-syndrom). Som enda dopaminagonist rekommenderas generiskt pramipexol (Sifrol). Ropinirol (Adartrel/Requip) är borttaget från listan. Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 17

18 Osteoporos Under 2012 utkom Socialstyrelsen med nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och utifrån detta har osteoporoskapitlet fått en ordentlig genomgång. Det har t.ex. blivit tydligare vilka som ska ha benspecifik behandling utifrån T-score och FRAX. Rekommenderade doser av kalcium och D-vitamin gäller nu utöver kostintag vilket gör att vanligen räcker behandling med en kombinationstablett med kalcium 500 mg+vitamin D3 800 IE (t.ex. Calcichew D3 forte eller Kalcipos-D forte). Psykiatri Förtydligande att dosen pregabalin till äldre inte bör överstiga 150 mg då det kan ge påverkan på kognitiv funktion. Pregabalin kan vara ett alternativ till bensodiazepiner hos äldre med ångest. Smärta Delar av texten är omarbetad och nytillkommet är ytterligare text om behandling av äldre, definition av olika smärttyper samt om långvarig smärta. Som NSAID-pretarat rekommenderas ibuprofen (t.ex. Brufen) eller naproxen (t.ex. Pronaxen), nabumeton är borttaget från listan. Haloperidol (Haldol) kan vara ett alternativ till metoklopramid (Primperan) vid opioidinducerat illamående. Vid neuropatisk smärta rekommenderas i första hand amitriptylin (Saroten eftersom Tryptizol avregistrerats) eller Gabapentin Sandoz. Det föreligger stor prisskillnad mellan olika gabapentinpreparat och eftersom de inte omfattas av generikautbytet (på grund av indikation för epilepsi) väljer vi att rekommendera Sandoz som har en bra prisbild. Urologi De antikolinerga medlen är i stort likvärdiga vad gäller effekt och biverkningar vid behandling av överaktiv blåsa. Tolterodin i depotberedning rekommenderas i första hand då det är klart billigast (patentet har gått ut på Detrusitol SR). ÖNH En rekommendation om näsblödningar har tillkommit, med hänvisning till Örebro läns landsting. Tandvård Begreppet endokarditprofylax försvinner och i stället har kriterier för bedömning utifrån patientens behov av antibiotikaprofylax inför odontologiska ingrepp tillkommit; t.ex. patienter med nedsatt immunförsvar. Två kombinationspreparat har tillkommit; dels Cortymyk och Daktacort (mikonazol/hydrokortison) vid svampinfektion, dels Xerclear (aciklovir/hydrokortison) vid virusinfektioner. 18

19 ALLERGI Avsnittet tar i första hand upp allergibehandling för barn, men kan även appliceras på vuxna. Första åtgärd bör om möjligt vara sanering/undvikande av aktuellt allergen. För födoämnesallergier räcker detta ofta som enda behandling. Medicinsk behandling av allergi styrs utifrån det organsystem, från vilket/vilka patienten får symtom. I vissa fall kan patienten behöva utrustas med mediciner för behandling av akuta reaktioner. Många allergiläkemedel är receptfria och kan rekommenderas för egenvård. Orala antihistaminer Orala antihistaminer har lång duration och lindrar allergiska reaktioner i hela kroppen. Antihistaminpreparat utgör basen för behandling av allergisk rinokonjunktivit. Vid otillräcklig effekt kompletteras med lokal behandling för respektive organsystem. Antihistamin kan även användas som akut behandling vid allergiska reaktioner av olika svårighetsgrad och i viss mån även profylaktiskt inför allergenexponering. De moderna antihistaminerna som finns på marknaden är effektmässigt tämligen likvärdiga och tolereras oftast väl. Trötthet kan vara en sidoeffekt. Som regel rekommenderas de nyare antihistaminpreparaten, där loratadin, ebastin och desloratadin i normaldosering inte har någon påvisad sederande effekt. Det finns sällan skäl att välja ett dyrare preparat, om läkemedlet inte behöver administreras i speciell beredningsform, t ex oral lösning till ett litet barn. De äldre, mer sederande antihistaminerna kan vara indicerade i undantagsfall, t ex vid svår nattlig eksemklåda eller vid urtikaria. För behandling av urtikaria krävs ofta en högre dos av antihistamin. Vuxna och barn från 2 år loratadin tablett t.ex. Loratadin * munsönderfallande tablett sirap Barn mellan 1 och 2 år desloratadin oral lösning Aerius receptbelagd Preparat för behandling av allergisk konjunktivit De symtom, som dominerar vid allergiska ögonmanifestationer är klåda, rodnad, konjunktival svullnad och ökat tårflöde. Perorala antihistaminer kan ha god effekt vid lätt till måttligt svår allergisk konjunktivit (se ovan). Vid otillräcklig effekt eller där ögonsymtom före- * utbytbart Terapirekommendationerna finns även på linda och under läkemedel 19

20 kommer som enda allergimanifestation ges lokalbehandling med droppar, som har mastcellsstabiliserande- och/eller antihistamin effekt. Av de mastcellsstabiliserande preparaten rekommenderas nedokromil, som har bättre dokumenterad effekt och som administreras två gånger dagligen. Preparatet finns godkänt från 6 år. Natriumkromoglikat finns i endospipetter utan konserveringsmedel för användning av kontaktlinsbärare. Av antihistaminer för lokalt bruk rekommenderas i första hand emedastin, som står sig väl i konkurrensen när det gäller kostnad och effekt och som även finns i endosförpackning utan konserveringsmedel. Mastcellsstabiliserande preparat och antihistaminer kan med fördel kombineras vid svår allergi. Mastcellsstabiliserande nedokromil Tilavist från 6 år natriumkromoglikat endospipett t. ex. Lecrolyn * Antihistaminer emedastin Antihistamin + mastcellsstabiliserande olopatadin Vid svåra allergiska besvär kan hyposensibilisering bli aktuell. Emadine från 3 år Opatanol från 3 år Preparat för behandling av allergisk rinit Perorala antihistaminer är förstahandsbehandling vid allergisk rinit. Vid otillräcklig effekt skall kompletterande lokalbehandling ges. Nässteroider har god effekt på nästäppan och få biverkningar. Principer för behandling är desamma för vuxna och för barn från 6 års ålder. Nasala steroider är ej godkända för barn under 6 år. Barn i växande ålder som behandlas kontinuerligt mer än 3 månader/år med nasal steroid bör kontrolleras med avseende på tillväxt minst två gånger per år. Tänk på total steroiddos om barnet samtidigt behandlas med steroidpreparat för astma. För barn under 6 år är man hänvisad till användning av antihistaminpreparat. Barn med otillräcklig effekt av dessa bör remitteras till specialist. budesonid levokabastin Desonix från 6 år Livostin * utbytbart 20

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014-2015

Rekommenderade läkemedel 2014-2015 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING NR 191 MARS 2014 Rekommenderade läkemedel 2014-2015 Ny reviderad upplaga Boken Rekommenderade läkemedel kommer nu ut i sin 22:a version och vänder sig som

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer