BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN"

Transkript

1 4b BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga 3 Nationell patientsäkerhetssatsning 2014 Bilaga 4 Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher Bilaga 5 Läkemedelskostnader 2014 Bilaga 6 Balansräkning Bilaga 7 Resultaträkning Bilaga 8 Verksamhetstal Bilaga 9 Utökad kostnadsredovisning Därutöver biläggs även: Bilaga 10 Till landstingsstyrelsens förvaltning inrapporterat underlag för utarbetande av koncernbokslut: Årsbokslut enligt mall med tillhörande bilagor Underbilaga A1 Uppföljning uppdrag givna i budget Underbilaga A2 Uppföljning uppdrag givna under året Underbilaga C1 Investeringar Underbilaga D2 Kompetensförsörjningsplan 2014 Underbilaga E Övriga avsättningar tvister Underbilaga F1 Efterlevnad av policyer Underbilaga F2 Styrningsrapport förvaltning 2014 Underbilaga F4 Försäkran intern kontroll Underbilaga F5 Frågeformulär Mer än bara trösklar Underbilaga F6 Uppföljning finanspolicy 2014 Underbilaga F8 Uppföljning intern kontrollplan 2014 med trafikljus Underbilaga Uttalande förvaltningsledning

2

3 Befolkningsutveckling per kommun Bilaga 1 1 november 2013 jämfört med 1 november 2014 Totalt antal invånare Förändring Barn (0-17 år) Förändring Vuxna (18-64 år) Förändring Äldre (65-79 år) Förändring De allra äldsta (+80 år) Förändring antal % antal % antal % antal % antal % Upplands Väsby ,0% ,7% ,6% ,5% ,1% Vallentuna ,2% ,9% ,7% ,4% ,9% Österåker ,6% ,9% ,3% ,4% ,1% Järfälla ,0% ,7% ,7% ,5% ,4% Upplands-Bro ,7% ,1% ,8% ,5% ,1% Täby ,7% ,9% ,4% ,8% ,8% Danderyd ,3% ,5% ,0% ,4% ,4% Sollentuna ,8% ,7% ,6% ,0% ,3% Sundbyberg ,6% ,2% ,7% ,7% ,4% Solna ,1% ,7% ,3% ,9% ,5% Lidingö ,9% ,0% ,3% ,2% ,1% Vaxholm ,1% ,1% ,6% ,9% ,3% Norrtälje ,2% ,6% ,4% ,9% ,8% Sigtuna ,9% ,4% ,7% ,2% ,5% Norra länet ,7% ,8% ,5% ,9% ,4% Ekerö ,2% ,8% ,8% ,7% ,6% Stockholm* ,8% ,3% ,5% ,0% ,1% Stockholm/Ekerö ,8% ,3% ,5% ,9% ,0% Värmdö ,5% ,6% ,1% ,8% ,3% Huddinge ,8% ,3% ,5% ,6% ,4% Botkyrka ,7% ,7% ,4% ,8% ,7% Salem ,7% ,0% ,3% ,0% ,6% Haninge ,7% ,3% ,2% ,6% ,8% Tyresö ,4% ,5% ,2% ,8% ,3% Nykvarn ,3% ,3% ,4% ,3% ,2% Södertälje ,4% ,7% ,3% ,4% ,1% Nacka ,6% ,1% ,9% ,3% ,5% Nynäshamn ,9% ,5% ,1% ,2% ,6% Södra länet ,6% ,9% ,2% ,9% ,2% STOCKHOLMS LÄN ,7% ,0% ,4% ,3% ,0% *Uppdelning av Stockholms kommun på stadsdelar blir tillgängligt först senare under 2015 Bilaga 1

4

5 Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga till hälso- och sjukvårdsnämndens bokslut 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer:

6 Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Januari 2015

7 Bilaga 2 Innehållsförteckning 1 Inledning Mätmetoder och avgränsningar Vårdgarantin Telefontillgänglighet Besök husläkarmottagning Besök och behandling inom den specialiserade vården Nationella satsningar på tillgänglighet Primärvård Husläkarmottagningar Analys Specialiserad vård Kömiljarden Somatisk specialistvård Analys Analys Specialiserad psykiatri Vuxenpsykiatri Analys Barn- och ungdomspsykiatri Analys Särskild satsning barn- och unga med psykisk ohälsa Analys Geriatrisk slutenvård Resultat Åtgärder Avancerad sjukvård i hemmet Specialiserad palliativ slutenvård Vårdplatser akutsjukhus Fastställda vårdplatser Disponibla vårdplatser Analys Sida 2

8 Bilaga 2 Sammanfattning Telefontillgänglighetsmätningarna för 2014 visar att 94 procent av kontrollsamtalen till husläkarmottagningar är godkända enligt vårdgarantin, det vill säga kontakt samma dag och 88 procent enligt de skarpare kraven inom Stockholms läns landsting (SLL). Väntetidtidsmätningen till besök hos husläkare 2014 visar att 89 procent av befolkningen får komma till husläkaren inom 5 dagar, vilket är samma resultat som Medianväntetid till besök hos husläkare (patientvald väntan borträknad) är noll dagar. Hela 69 procent av besöken sker dag noll. Medelvärdet för antalet väntedagar är 2 (patientvald väntan borträknad). Ett medelvärde som är avsevärt högre än medianvärdet betyder att för ett fåtal av besöken hos husläkare är den ofrivilliga väntan lång, även om majoriteten av patienterna har en obefintlig väntan. Det finns inga skillnader i väntetider mellan män och kvinnor. 30 dagar är den skarpare vårdgarantigränsen som SLL har för mottagningsbesök till somatisk specialsitvård, nationellt är gränsen 90 dagar. Genomsnittlig andel patienter som under året fått mottagningsbesök till somatisk specialistvård inom 30 dagar var 69 procent, vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med Genomsnittlig andel patienter som under året fått mottagningsbesök till somatisk specialistvård inom nationella vårdgarantin 90 dagar var 93 procentenheter, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med Av de som har klarat vårdgarantins gräns för mottagning var väntetiden längst inom handkirurgi. Inom barn- och ungdomsmedicin ses längre väntetider, vilket beror på att rapporteringen inte är fullständig. Ett antal nya vårdgivare har tillkommit under 2014 och rapportering har inte startat ännu. 90 dagar är vårdgarantigränsen både i SLL och nationellt till behandling. Genomsnittlig andel patienter som under året fått planerad vård enligt den nationella vårdgarantin för behandling var 90 procent. Detta är något bättre än föregående år. Av de som klarat vårdgarantins gräns för behandling under året var väntetiden längst inom neurokirurgi och öron-näsa- hals. För 2014 kan SLL ta del av Kömiljarden för mottagning för alla månader. För april, oktober och november 2014 kan SLL även ta del av Kömiljarden för behandling. För mottagning klarar SLL den extra nivån av ersättning för alla månader utom juni, augusti och september. Väntetiderna till den specialiserade vuxenpsykiatrin har försämrats jämfört med föregående år. Den specialiserade vuxenpsykiatrin har hög telefontillgänglighet. År 2014 var andelen godkända samtal i telefontillgänglighetsmätningen 96 procent. Tillgängligheten är hög inom barn- och ungdomspsykiatrin. Av de väntande har 91 procent väntat i genomsnitt i högst 30 dagar under året. Telefontillgänglighetsmätningen 2014 visar att 97 procent av kontrollsamtalen var godkända. Sida 3

9 Bilaga 2 Av samtliga avslutade geriatriska vårdtillfällen i slutenvård hade 51 procent av patienterna lagts in på en geriatrisk klinik, antingen direkt från hemmet eller via akutmottagning. Andelen patienter som läggs in direkt från hemmet uppgår till 15 procent vilket fortfarande är mycket långt från uppsatta mål på 45 procent. Tillgängligheten till ASiH har ökat då cirka 700 fler patienter har fått tillgång till ASiH under Under 2014 har platstillgången inom specialiserad palliativ slutenvård varit god. Under sommaren och jul skedde en minskning av antalet disponibla vårdplatser inom den akutsomatiska vården. Detta till följd av anpassning till förväntad lägre produktion dessa perioder, men också till följd av svårigheter att bemanna med framför allt sjuksköterskor. Under perioden september till november ses ett ökat antal disponibla vårdplatser. Dock är fortfarande cirka 330 vårdplatser inte disponibla vid jämförelse med fastställda vårdplatser. Sida 4

10 Bilaga 2 1 Inledning Den tidsrelaterade tillgängligheten till vården är högt prioriterad i Stockholms läns landsting (SLL) och uppföljning av tillgängligheten sker löpande. Grunden för uppföljningarna utgörs av vårdgarantins regelverk och tidsgränser. Utifrån inrapporterad data mäts hur väl målvärdena för vårdgarantin uppfylls. Vårdgarantin är sedan juli 2010 en del av hälso- och sjukvårdslagen och gällande förordning (210:349) anger att man ska få kontakt samma dag som man söker primärvården och om man har behov ska man få träffa läkare i primärvården inom sju dagar. Inom den specialiserade vården ska ett besök enligt lagen ske senast inom 90 dagar efter att remiss är utfärdad eller en egenanmälan har inkommit. Om det därefter finns behov av operation eller annan behandling ska det genomföras inom 90 dagar. Inom Stockholms läns landsting är det kortare tidsgränser för vårdgarantin och den omfattar talen , där 0 står för kontakt med primärvården samma dag, 5 för besök på husläkarmottagningen inom fem kalenderdagar, 30 för besök hos annan specialist högst 30 dagar efter remissdatum eller egenanmälan och 90 för behandling/åtgärd högst 90 dagar efter beslut om behandling. Genom överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sker särskilda satsningar på tillgänglighet i form av stimulansmedel som utbetalas till de landsting som klarar kraven. Kraven i överenskommelsen skiljer sig mot vårdgarantin både sett till vad som ingår i mätningarna och tidsgränser. I denna bilaga redovisas resultaten för vårdgarantin inom Stockholms läns landstings tidsgränser och de särskilda nationella satsningarna. Sida 5

11 Bilaga 2 2 Mätmetoder och avgränsningar 2.1 Vårdgarantin Uppföljningen av vårdgarantin beräknas i enlighet med SKL:s direktiv enligt formeln: antal väntande under vårdgarantins gräns/totalt antal väntande De som inte omfattas av vårdgarantin är patienter med patientvald väntan (PVV) och medicinskt orsakad väntan (MOV). Dessa ingår därmed inte i uppföljningen av vårdgarantin. 1 Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska patienter få komma på bedömning av eventuell insats till den specialiserade vården (s.k. mottagningsbesök) inom 90 dagar från det att remiss skickats eller att patienten gjort en egenanmälan. SLL har striktare krav på mottagningsbesök då patienten har rätt till besök inom 30 dagar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska patienten därefter få behandling inom maximalt 90 dagar från att beslut om behandling fattats Telefontillgänglighet Telefontillgänglighetsmätningen följer upp att man får kontakt samma dag med verksamheter inom vården. De verksamheter som ingår i uppföljningen är husläkarmottagningar, mottagningar för barn- ungdoms och allmänpsykiatri, beroendemottagningar samt hjälpmedelscentraler. Det är endast husläkarmottagningar som omfattas av vårdgarantin men i denna rapport redovisas även resultaten inom psykiatrin enligt samma modell. Mätningen genomförs kontinuerligt över hela året. Under varje mätperiod (365 dagar) rings 130 samtal till respektive mottagning Besök husläkarmottagning Två gånger per år mäter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) besökstillgängligheten till husläkare. Mätningen pågår under en tvåveckorsperiod under vår och höst. Varje husläkarmottagning inom Stockholms läns landsting rapporterar manuellt sina väntetider till den nationella väntetidsdatabasen Signe. Den nationella vårdgarantin är sju dagar, men Stockholms läns landsting har en skarpare gräns på fem dagar Besök och behandling inom den specialiserade vården Uppföljningen av väntande som berör den somatiska- och psykiatriska specialiserade vården sker främst genom att vårdgivarna rapporterar in väntande patienter från sina patientadministrativa system till det Centrala VäntetidsRegistret (CVR). Rapporteringen sker dagligen men avstämningarna görs i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) anvisningar den sista varje månad. Då görs en sammanställning av hur många som väntar och hur länge de har väntat i enlighet med vårdgarantins regelverk samt i enlighet med kraven för överenskommelserna mellan staten och SKL. Sammanställningarna kompletteras med manuellt inrapporterad data från de vårdgivare som ännu inte har gått 1 Vårdgarantin gäller exempelvis inte heller inom följande områden: återbesök, medicinsk service, utredningar och undersökningar, hjälpmedelsförsörjning (utprovning av hörapparater ingår dock). Sida 6

12 Bilaga 2 över till att redovisa till CVR. Arbetet gällande utfasning av den manuella CVRrapporteringen fortgår. Svagheter i data-underlaget kan bero på bristande registreringsrutiner hos vårdgivarna samt utebliven och manuell rapportering. Stockholms läns landsting har en skarpare vårdgarantigräns för mottagningsbesök än den som gäller nationellt. Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den planerade specialiserade vården - om sådant behövs - erbjudas inom högst 30 dagar efter beslutsdagen. Motsvarande gräns nationellt är 90 dagar. Uppföljningen av vårdgarantin för mottagning omfattar 26 vårdområden inom den somatiska specialistvården samt allmänpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Till uppföljningen av vårdgarantin för behandling följs ett begränsat urval av specificerade behandlingar samt ytterligare kirurgiska behandlingar i 12 så kallade övrigt grupper indelade efter kirurgiska områden. 2.2 Nationella satsningar på tillgänglighet I rapporten redovisas även Stockholms läns landstings resultat enligt den beräkningsmodell som ligger till grund för att ta del av medlen avsatta för den så kallade Kömiljarden. Kömiljarden är en nationell satsning för att förbättra den tidsrelaterade tillgängligheten i den specialiserade vården. Grundkravet är att minst 70 procent av patienterna ska ha väntat färre än 60 dagar vid en punktprevalensmätning per den sista varje månad. Om det grundläggande kravet uppnås finns det ett tillkommande krav på att minst 70 procent av patienterna hade en faktisk väntetid som understeg 61 dagar. Det finns även en extra nivå på 80 procent som generar ytterligare medel. Patienter som är uppsatta på patientvald väntan (PVV), det vill säga de har avsagt sig vårdgarantin av personliga skäl eller för att de vill komma till en särskild vårdgivare, ingår i beräkningens alla delar. Patienter som inte kan komma på ett besök eller genomföra en behandling av medicinska skäl exkluderas helt från beräkningen. Avstämning sker under årets alla månader. Vidare redovisas resultatet för den särskilda satsningen på barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Inom den satsningen görs uppföljningen enbart på faktiska väntetider. Kraven för att få ta del av stimulansmedlen är att 90 procent av de som fick ett första mottagningsbesök ska ha fått det inom 30 dagar. Av de som inleder en fördjupad utredning eller behandling ska minst 80 procent göra det inom 30 dagar från det att beslut har fattats. Avstämningen sker på det sammanlagda resultatet från mätningar gjorda från och med januari till och med oktober. Uppföljningen omfattar även verksamheter utanför barn- och ungdomspsykiatrin, som utför insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Inom Stockholms läns landsting mäts förutom barn- och ungdomspsykiatri även barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) vad gäller utredningar om Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), habiliteringen vad gäller behandling för personer under 18 år vid autismcentrum samt specialiserad ätstörningsvård vad gäller behandling för personer under 18 år. Sida 7

13 Bilaga 2 3 Primärvård 3.1 Husläkarmottagningar Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat både för telefontillgängligheten och för mätningar gällande vårdgarantin till husläkare. Husläkarmottagningar Vårdgaranti- telefontillgänglighet SLL-krav telefonkontakt inom 90 minuter Vårdgaranti- mottagningsbesök inom 7 dagar* SLL-krav mottagningsbesök inom 5 dagar *Patientvald väntan borträknad. 94 % 88 % 93 % 89 % Analys Telefontillgänglighetsmätningarna för 2014 visar att 94 procent av kontrollsamtalen till husläkarmottagningar är godkända enligt vårdgarantin, d.v.s. kontakt samma dag. Resultatet är i nivå med Den mottagning som hade lägst resultat hade 69 procent godkända samtal enligt vårdgarantins krav, medan de med högst resultat hade 100 procent. I Stockholms läns landstings avtal med husläkarverksamheterna är kraven på telefontillgänglighet högre. För mottagningar med direktsvar utan köfunktion är ett samtal godkänt om det besvaras inom 1,5 minut och vid direktsvar med köfunktion inom 10 minuter. Verksamheter med återuppringningssystem ska ha återkommit till patienten inom 90 minuter. 88 procent av kontrollsamtalen blev godkända 2014 enligt dessa krav, i jämförelse med 89 procent Av de 215 mottagningar (inkl. Norrtälje) som mättes hade 148 husläkarmottagningar minst 85 procent godkända samtal enligt dessa krav. Mottagningen med lägst resultat hade 50 procent godkända samtal, medan de med högst resultat hade 99 procent. Medianväntetid till besök hos husläkare (patientvald väntan borträknad) är noll dagar. Hela 69 procent av besöken sker dag noll. Medelvärdet för antalet väntedagar är 2 (patientvald väntan borträknad). Ett medelvärde som är avsevärt högre än medianvärdet betyder att för ett fåtal av besöken hos husläkare är den ofrivilliga väntan lång, även om majoriteten av patienterna har en obefintlig väntan. Det finns inga skillnader i väntetider mellan män och kvinnor. 3.2 Specialiserad vård Stockholms läns landsting rapporterar varje månad in data till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) databas i enlighet med deras bestämmelser. Nedan redovisas det sammanlagda resultatet för uppföljning av väntande enligt det vårdutbud som har angetts av SKL. Specialiserad vård Vårdgaranti- mottagningsbesök 70 % Vårdgaranti -behandling 90 % Sida 8

14 Bilaga 2 Genomsnittligt resultat vad gäller SLLs vårdgaranti för mottagning var 70 procent, vilket är lägre än föregående år (73 procent). Genomsnittligt resultat vad gäller SLLs vårdgaranti för behandling under året var 90 procent, vilket är något bättre än föregående år (88 procent). Andel väntande inom respektive vårdgarantigräns Vårdgaranti - mottagning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 SLL 30 72% 76% 77% 78% 77% 71% 57% 65% 75% 80% 80% 69% 2014 SLL 30 78% 81% 79% 76% 71% 66% 51% 62% 74% 70% 72% 65% 2013 Nationell 90 95% 96% 97% 98% 97% 96% 94% 91% 93% 96% 97% 96% 2014 Nationell 90 95% 95% 95% 94% 95% 93% 92% 88% 91% 88% 96% 94% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen både för SLLs vårdgaranti ( 30 dagar) samt den nationella vårdgarantin ( 90 dagar). Totala andelen väntande till mottagning under 31 dagar var relativt stabilt under årets första fem månader och därefter lägre under sommarmånaderna för att sedan öka något under resten av året. Områden som bäst klarat andelen väntande under 31 dagar är kärlkirurgi, och plastikkirurgi. Alla har en uppfyllelsegrad över 94 procent. De områden som visar sämst resultat när det gäller andelen väntande är handkirurgi. Inom barn- och ungdomsmedicin ses högre antal väntande, vilket beror på att rapporteringen inte är fullständig. Ett antal nya vårdgivare har tillkommit under 2014 och rapportering har inte startat ännu. Största antalet väntande över 30 dagar finns inom ortopedi där också antalet väntande över 90 dagar är högst. Andel väntande 90 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vårdgaranti - behandling 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec % 88% 90% 91% 90% 89% 86% 82% 84% 90% 92% 91% % 90% 90% 92% 88% 92% 89% 85% 87% 93% 94% 92% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till behandling. Diagrammet visar måluppfyllelsen både för SLLs vårdgaranti samt den nationella vårdgarantin (båda avser 90 dagar). Sida 9

15 Bilaga 2 De områdena med bäst resultat sett till andel väntande inom vårdgarantins gräns för behandling är hjärtsjukvård, ögon, kirurgi och gynekologi. De har alla över 93 procent av de väntande som får vård inom vårdgarantins gräns. De områden som visar lägst resultat är neurokirurgi och öron- näsa-hals. Ortopedi och kirurgi har högst antal väntande. 3.3 Kömiljarden För 2014 kan SLL ta del av Kömiljarden för mottagning. För april, oktober och november 2014 kan SLL även ta del av Kömiljarden för behandling. För mottagning klarar SLL den extra nivån av ersättning för alla månader utom juni, augusti och september, eftersom över 80 procent av de patienter som genomfört ett första mottagningsbesök hade väntat i högst 60 dagar. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mottagning 74% 86% 87% 84% 83% 79% 71% 70% 79% 80% 86% 81% Behandling 65% 68% 68% 70% 65% 66% 56% 50% 63% 73% 71% 67% Andel 60dagar Kömiljarden - väntande 2014 Diagrammet visar resultaten för ett av grundkraven i Kömiljarden för mottagning respektive behandling. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mottagning 86% 86% 90% 91% 88% 77% 88% 74% 76% 87% 89% 89% Andel 60 dagar Kömiljarden - faktisk väntetid 2014 Behandling 71% 71% 76% 74% 72% 79% 87% 65% 62% 72% 75% 77% Diagrammet visar resultaten för uppföljningen av prestationsbaserad ersättning enligt Kömiljarden för mottagning respektive behandling. Sida 10

16 Bilaga Somatisk specialistvård Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat vid respektive mätning. Somatisk specialistvård Vårdgaranti-mottagningsbesök 69 % Vårdgaranti- behandling 90 % Genomsnittligt resultat vad gäller SLLs vårdgaranti för mottagning var 69 procent. Motsvarande resultat för 2013 var 72 procent. Genomsnittlig andel patienter som under året fått mottagningsbesök till somatisk specialistvård inom nationella vårdgarantin 90 dagar var 93 procentenheter, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med Genomsnittligt resultat vad gäller vårdgarantin för behandling var 90 procent. Motsvarande resultat för 2013 var 88 procent. Andel väntande 30 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% Somatik - andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning % jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec % 76% 76% 70% 76% 72% 50% 64% 66% 71% 68% 56% % 75% 76% 77% 76% 70% 56% 64% 74% 78% 79% 67% % 80% 79% 75% 70% 64% 49% 61% 72% 68% 71% 64% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen för SLLs vårdgaranti ( 30 dagar). Resultatet för året visar att tillgängligheten till mottagningsbesök inom somatisk specialistvård har minskat något jämfört med år Analys Jämförelser mellan akutsjukhusen och vårdgivare utanför sjukhusen visar att akutsjukhusen har ett bättre resultat sett till andelen väntande under 31 dagar. Det genomsnittliga resultatet för akutsjukhusen är 88 procent. Motsvarande resultat för vårdgivare utanför sjukhusen är 55 procent. Av de mottagningar som finns på sjukhusen har neurologisk mottagning på Danderyds sjukhus och handkirurgisk mottagning på Södersjukhuset lägst resultat. Hos vårdgivare utanför sjukhusen har flera mottagningar ett stort antal som väntat över vårdgarantins gräns. Flest väntande över vårdgarantins gräns finns hos Stockholm Spine Center (ryggkirurgisk mottagning) och kirurgiska kliniken vid Ersta sjukhus. Sida 11

17 Bilaga 2 Andel väntande 90 dagar Somatik - andel väntande under vårdgarantins gräns till behandling % 95% 90% 85% 80% 75% 70% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec % 86% 88% 85% 87% 84% 83% 82% 84% 89% 91% 90% % 88% 90% 91% 90% 89% 86% 82% 84% 90% 92% 91% % 90% 90% 92% 88% 92% 89% 85% 86% 92% 94% 92% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen både för SLLs vårdgaranti samt den nationella vårdgarantin (båda avser 90 dagar). Både akutsjukhusen och vårdgivare utanför sjukhusen har förbättrat sina resultat vad gäller andel väntande inom vårdgarantins gräns jämfört med motsvarande period Det genomsnittliga resultatet för väntande inom vårdgarantin till somatisk behandling är 90 procent. Akutsjukhusen står för ungefär 55 procent av de väntande på behandling inom väntetidsmätningen Analys Andelen väntande till behandling under vårdgarantins gräns är samma som för motsvarande period I väntan till behandling finns ingen skillnad i resultat mellan akutsjukhusen och vårdgivarna utanför sjukhusen. Av väntade finns 55 procent vid akutsjukhusen. De behandlingar där det finns största andelen väntande över vårdgarantins gräns är hörselförbättrande operation och övriga öron-, näs och halsoperationer vid Karolinska Universitetssjukhuset samt neurokirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hos vårdgivare utanför akutsjukhusen finns flest väntande över vårdgarantins gräns på urologisk mottagning vid Aleris Specialistvård Sabbatsberg. Sida 12

18 Bilaga Specialiserad psykiatri Vuxenpsykiatri Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för angiven period vid respektive mätning. Vuxenpsykiatri Telefontillgänglighet 96 % Vårdgaranti- mottagningsbesök 83 % Andel väntande 30 dagar Vuxenpsykiatri - andel väntande under SLLs vårdgarantis gräns till mottagning % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec % 80% 81% 74% 80% 76% 66% 78% 82% 87% 85% 74% % 94% 91% 92% 92% 83% 77% 76% 87% 90% 84% 82% % 82% 79% 80% 77% 79% 78% 84% 91% 92% 90% 84% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen för SLLs vårdgaranti ( 30 dagar). Andelen väntande under vårdgarantins gräns har försämrats jämfört med föregående år Antalet väntande har ökat jämfört med Analys Den specialiserade vuxenpsykiatrin har hög telefontillgänglighet. För 2014 var andelen godkända samtal i telefontillgänglighetsmätningen 96 procent, med en spridning på mellan 87 till 100 procent. Den avtalade nivån är en telefontillgänglighet på minst 90 procent. Denna nivå uppnåddes under 2014 av 32 mottagningar av totalt 34 mottagningar (94 procent). Väntetiderna till den specialiserade vuxenpsykiatrin var 83 procent, det vill säga 83 procent av patienterna per den sista varje månad hade väntat kortare tid än 30 dagar. Detta är en försämring på helår jämfört med föregående år. Förändringen har framför allt skett på fyra mottagningar. Detta har i två fall berott på läkarbrist, ett fall på hög tillströmning av patienter och i ett fall på bristande/förändrade rutiner i väntetidsbokningen. Detta har succesivt rättats upp under året. Läkarbrist kvarstår framförallt på en klinik. Det sista halvåret 2014 är tillgängligheten högre än samma period föregående år. Enligt vårdavtalen så följs vårdgivarna på faktiskt väntetid (exklusive patientvald och medicinskt orsakad väntan). Med denna mätmetod så har tillgängligheten ökat 2014 jämfört med Sida 13

19 Bilaga Barn- och ungdomspsykiatri Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för angiven period vid respektive mätning. Barn- och ungdomspsykiatri Telefontillgänglighet 97 % Vårdgaranti- mottagning 91 % Andel väntande 30 dagar Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen för SLLs vårdgaranti ( 30 dagar) Analys BUP - andel väntande under SLLs vårdgarantis gräns till mottagning % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec % 97% 97% 93% 94% 92% 76% 92% 96% 95% 90% 93% % 91% 89% 87% 88% 82% 64% 80% 92% 93% 90% 86% % 92% 90% 90% 90% 88% 78% 90% 93% 95% 94% 93% Telefontillgängligheten är hög till barn- och ungdomspsykiatri, 97 procent. Den mottagning som hade lägst resultat hade 88 procent medan den med högst hade 100 procent. Även tillgängligheten till första besök är hög inom barn- och ungdomspsykiatrin. 91 procent av de väntande har väntat i högst 30 dagar Särskild satsning barn- och unga med psykisk ohälsa Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för angiven period vid respektive mätning. Särskild satsning barn- och unga med psykisk ohälsa Mottagning 90 % Fördjupad utredning och behandling 82 % Analys Måttet faktisk väntetid används för att mäta väntetiden till mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa samt fördjupad utredning och behandling. Av de som gjorde ett första besök vid barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning under perioden hade 90 procent väntat kortare än 30 dagar. Målet för första besök är 90 procent. Det är ett stort efterfrågetryck till barn- och ungdomspsykiatri. Andelen barn som har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin har ökat samtidigt som även antalet barn och ungdomar i befolkningen ökat. Verksamheten har trots det uppnått målet även år Sida 14

20 Bilaga 2 82 procent har påbörjat fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar. I fördjupad utredning/behandling ingår förutom väntetider till åtgärd inom barn- och ungdomspsykiatri även barn- ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) vad gäller utredningar om Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), habiliteringen vad gäller väntetider för insatser vid autismcenter för personer under 18 år och specialiserad ätstörningsvård vad gäller behandling för personer under 18 år. De olika verksamheterna uppnår sammantaget målnivån på 80 procent som SKL och regeringen kommit överens om för år Sida 15

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

1 bilaga. Regeringens beslut

1 bilaga. Regeringens beslut Utdrag Protokoll I:7 vid regeringssammanträde 2011-12-15 S2011/11007/FS Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso-

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

barn och unga med psykisk ohälsa Resultatrapport för stimulansmedel per den 31 oktober 2009

barn och unga med psykisk ohälsa Resultatrapport för stimulansmedel per den 31 oktober 2009 Förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Resultatrapport för stimulansmedel per den 31 oktober 2009 1 Sammanfattning I februari 2009 träffades en överenskommelse mellan

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011)

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011) ... Jämtlands Läns Landsting 1(4) Kontaktperson v rdgaranti JLL Marie Norlen Tfn: 063 142475 E-post: marie.norlen@jll.se 2012-01-24 LSj1622j2011 Landstingets revisorer Svar på revisorernas granskning angående

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne i Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Förord En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av människors trygghet i vardagen. Det är

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård

Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård MODELL ÅTERBESÖK Vårt dnr SKL Dnr 11/4474 Utgåva 1.1 Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård Modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen

Läs mer

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: 2013-09-12 Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Staffan E Gullsby PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

~~-"., Vårdgaranti och kömiljard

~~-., Vårdgaranti och kömiljard "- bilaga LS 119C ~~-"., Vårdgaranti och kömiljard J Handlingsplan för att uppnå hög vårdgaranti- och kömiljarduppfyllelse inom Dalarnas specialiserade sjukvård Agenda Bakgrund Uppdrag II Generella verktyg

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Visualisering av mått

Visualisering av mått Visualisering av mått Utvecklingskraft 11 5 18 Vilka resultat visualiserar vi? Nationella och landstingsövergripande mätningar BSC kliniknivå Värdekompasser i processerna Mätningar utifrån pågående förbättringsarbeten

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsbokslut till och med februari och prognos för 2010 för HSN-förvaltningen

Månadsbokslut till och med februari och prognos för 2010 för HSN-förvaltningen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning PROMEMORIA -03-31 Bilaga 1 1 (29) Månadsbokslut till och med februari och prognos för för HSN-förvaltningen Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Berit Ekedahl TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-29 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, P 7 1 (3) HSN 1311-1258 Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl.

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Resumé - upprinnelsen

Resumé - upprinnelsen Aktuellt nationellt - Äldre Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden - Vanvård och upprättelse - Missbruk

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartalsrappport 1 2012

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartalsrappport 1 2012 Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartalsrappport 1 2012 450 400 350 Uthämtade antibioitkarecept (J01 exkl metenamn per län) Källa: Concise, Apotekens Serivece AB Linjen indikerar det nationella patientsäkerhetsmålet

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN

Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (52) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Månadsbokslut till och med september och prognos för för HSN Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +981

Läs mer

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri PROMEMORIA 2012-12-04 Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri Sammanfattning För att förbättra tillgängligheten och patientnöjdheten valde den politiska ledningen (M, VL, FP, C och KD) att

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

2013 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsbaserade

2013 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsbaserade 2013-03-01 Dnr 5.3-6553/2013 1(22) 2013 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsbaserade mål Bakgrund Regeringen beslutade i maj

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Särtryck Kvalitetsbokslut med fokus på Habilitering & Hälsa Heide Benser/Image Source/All Over Press Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Heide Benser/Image Source/All

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

VERKSAMHETSREDOVISNING

VERKSAMHETSREDOVISNING VERKSAMHETSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning Inledning Produktion och verksamhet 4 Kvalitets- och miljöarbete 4 Patientuppföljningar 5 Framtiden 6 Bilaga 1 - Produktion på mottagningen 7 Bilaga 2 -

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer