BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN"

Transkript

1 4b BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga 3 Nationell patientsäkerhetssatsning 2014 Bilaga 4 Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher Bilaga 5 Läkemedelskostnader 2014 Bilaga 6 Balansräkning Bilaga 7 Resultaträkning Bilaga 8 Verksamhetstal Bilaga 9 Utökad kostnadsredovisning Därutöver biläggs även: Bilaga 10 Till landstingsstyrelsens förvaltning inrapporterat underlag för utarbetande av koncernbokslut: Årsbokslut enligt mall med tillhörande bilagor Underbilaga A1 Uppföljning uppdrag givna i budget Underbilaga A2 Uppföljning uppdrag givna under året Underbilaga C1 Investeringar Underbilaga D2 Kompetensförsörjningsplan 2014 Underbilaga E Övriga avsättningar tvister Underbilaga F1 Efterlevnad av policyer Underbilaga F2 Styrningsrapport förvaltning 2014 Underbilaga F4 Försäkran intern kontroll Underbilaga F5 Frågeformulär Mer än bara trösklar Underbilaga F6 Uppföljning finanspolicy 2014 Underbilaga F8 Uppföljning intern kontrollplan 2014 med trafikljus Underbilaga Uttalande förvaltningsledning

2

3 Befolkningsutveckling per kommun Bilaga 1 1 november 2013 jämfört med 1 november 2014 Totalt antal invånare Förändring Barn (0-17 år) Förändring Vuxna (18-64 år) Förändring Äldre (65-79 år) Förändring De allra äldsta (+80 år) Förändring antal % antal % antal % antal % antal % Upplands Väsby ,0% ,7% ,6% ,5% ,1% Vallentuna ,2% ,9% ,7% ,4% ,9% Österåker ,6% ,9% ,3% ,4% ,1% Järfälla ,0% ,7% ,7% ,5% ,4% Upplands-Bro ,7% ,1% ,8% ,5% ,1% Täby ,7% ,9% ,4% ,8% ,8% Danderyd ,3% ,5% ,0% ,4% ,4% Sollentuna ,8% ,7% ,6% ,0% ,3% Sundbyberg ,6% ,2% ,7% ,7% ,4% Solna ,1% ,7% ,3% ,9% ,5% Lidingö ,9% ,0% ,3% ,2% ,1% Vaxholm ,1% ,1% ,6% ,9% ,3% Norrtälje ,2% ,6% ,4% ,9% ,8% Sigtuna ,9% ,4% ,7% ,2% ,5% Norra länet ,7% ,8% ,5% ,9% ,4% Ekerö ,2% ,8% ,8% ,7% ,6% Stockholm* ,8% ,3% ,5% ,0% ,1% Stockholm/Ekerö ,8% ,3% ,5% ,9% ,0% Värmdö ,5% ,6% ,1% ,8% ,3% Huddinge ,8% ,3% ,5% ,6% ,4% Botkyrka ,7% ,7% ,4% ,8% ,7% Salem ,7% ,0% ,3% ,0% ,6% Haninge ,7% ,3% ,2% ,6% ,8% Tyresö ,4% ,5% ,2% ,8% ,3% Nykvarn ,3% ,3% ,4% ,3% ,2% Södertälje ,4% ,7% ,3% ,4% ,1% Nacka ,6% ,1% ,9% ,3% ,5% Nynäshamn ,9% ,5% ,1% ,2% ,6% Södra länet ,6% ,9% ,2% ,9% ,2% STOCKHOLMS LÄN ,7% ,0% ,4% ,3% ,0% *Uppdelning av Stockholms kommun på stadsdelar blir tillgängligt först senare under 2015 Bilaga 1

4

5 Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga till hälso- och sjukvårdsnämndens bokslut 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer:

6 Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Januari 2015

7 Bilaga 2 Innehållsförteckning 1 Inledning Mätmetoder och avgränsningar Vårdgarantin Telefontillgänglighet Besök husläkarmottagning Besök och behandling inom den specialiserade vården Nationella satsningar på tillgänglighet Primärvård Husläkarmottagningar Analys Specialiserad vård Kömiljarden Somatisk specialistvård Analys Analys Specialiserad psykiatri Vuxenpsykiatri Analys Barn- och ungdomspsykiatri Analys Särskild satsning barn- och unga med psykisk ohälsa Analys Geriatrisk slutenvård Resultat Åtgärder Avancerad sjukvård i hemmet Specialiserad palliativ slutenvård Vårdplatser akutsjukhus Fastställda vårdplatser Disponibla vårdplatser Analys Sida 2

8 Bilaga 2 Sammanfattning Telefontillgänglighetsmätningarna för 2014 visar att 94 procent av kontrollsamtalen till husläkarmottagningar är godkända enligt vårdgarantin, det vill säga kontakt samma dag och 88 procent enligt de skarpare kraven inom Stockholms läns landsting (SLL). Väntetidtidsmätningen till besök hos husläkare 2014 visar att 89 procent av befolkningen får komma till husläkaren inom 5 dagar, vilket är samma resultat som Medianväntetid till besök hos husläkare (patientvald väntan borträknad) är noll dagar. Hela 69 procent av besöken sker dag noll. Medelvärdet för antalet väntedagar är 2 (patientvald väntan borträknad). Ett medelvärde som är avsevärt högre än medianvärdet betyder att för ett fåtal av besöken hos husläkare är den ofrivilliga väntan lång, även om majoriteten av patienterna har en obefintlig väntan. Det finns inga skillnader i väntetider mellan män och kvinnor. 30 dagar är den skarpare vårdgarantigränsen som SLL har för mottagningsbesök till somatisk specialsitvård, nationellt är gränsen 90 dagar. Genomsnittlig andel patienter som under året fått mottagningsbesök till somatisk specialistvård inom 30 dagar var 69 procent, vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med Genomsnittlig andel patienter som under året fått mottagningsbesök till somatisk specialistvård inom nationella vårdgarantin 90 dagar var 93 procentenheter, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med Av de som har klarat vårdgarantins gräns för mottagning var väntetiden längst inom handkirurgi. Inom barn- och ungdomsmedicin ses längre väntetider, vilket beror på att rapporteringen inte är fullständig. Ett antal nya vårdgivare har tillkommit under 2014 och rapportering har inte startat ännu. 90 dagar är vårdgarantigränsen både i SLL och nationellt till behandling. Genomsnittlig andel patienter som under året fått planerad vård enligt den nationella vårdgarantin för behandling var 90 procent. Detta är något bättre än föregående år. Av de som klarat vårdgarantins gräns för behandling under året var väntetiden längst inom neurokirurgi och öron-näsa- hals. För 2014 kan SLL ta del av Kömiljarden för mottagning för alla månader. För april, oktober och november 2014 kan SLL även ta del av Kömiljarden för behandling. För mottagning klarar SLL den extra nivån av ersättning för alla månader utom juni, augusti och september. Väntetiderna till den specialiserade vuxenpsykiatrin har försämrats jämfört med föregående år. Den specialiserade vuxenpsykiatrin har hög telefontillgänglighet. År 2014 var andelen godkända samtal i telefontillgänglighetsmätningen 96 procent. Tillgängligheten är hög inom barn- och ungdomspsykiatrin. Av de väntande har 91 procent väntat i genomsnitt i högst 30 dagar under året. Telefontillgänglighetsmätningen 2014 visar att 97 procent av kontrollsamtalen var godkända. Sida 3

9 Bilaga 2 Av samtliga avslutade geriatriska vårdtillfällen i slutenvård hade 51 procent av patienterna lagts in på en geriatrisk klinik, antingen direkt från hemmet eller via akutmottagning. Andelen patienter som läggs in direkt från hemmet uppgår till 15 procent vilket fortfarande är mycket långt från uppsatta mål på 45 procent. Tillgängligheten till ASiH har ökat då cirka 700 fler patienter har fått tillgång till ASiH under Under 2014 har platstillgången inom specialiserad palliativ slutenvård varit god. Under sommaren och jul skedde en minskning av antalet disponibla vårdplatser inom den akutsomatiska vården. Detta till följd av anpassning till förväntad lägre produktion dessa perioder, men också till följd av svårigheter att bemanna med framför allt sjuksköterskor. Under perioden september till november ses ett ökat antal disponibla vårdplatser. Dock är fortfarande cirka 330 vårdplatser inte disponibla vid jämförelse med fastställda vårdplatser. Sida 4

10 Bilaga 2 1 Inledning Den tidsrelaterade tillgängligheten till vården är högt prioriterad i Stockholms läns landsting (SLL) och uppföljning av tillgängligheten sker löpande. Grunden för uppföljningarna utgörs av vårdgarantins regelverk och tidsgränser. Utifrån inrapporterad data mäts hur väl målvärdena för vårdgarantin uppfylls. Vårdgarantin är sedan juli 2010 en del av hälso- och sjukvårdslagen och gällande förordning (210:349) anger att man ska få kontakt samma dag som man söker primärvården och om man har behov ska man få träffa läkare i primärvården inom sju dagar. Inom den specialiserade vården ska ett besök enligt lagen ske senast inom 90 dagar efter att remiss är utfärdad eller en egenanmälan har inkommit. Om det därefter finns behov av operation eller annan behandling ska det genomföras inom 90 dagar. Inom Stockholms läns landsting är det kortare tidsgränser för vårdgarantin och den omfattar talen , där 0 står för kontakt med primärvården samma dag, 5 för besök på husläkarmottagningen inom fem kalenderdagar, 30 för besök hos annan specialist högst 30 dagar efter remissdatum eller egenanmälan och 90 för behandling/åtgärd högst 90 dagar efter beslut om behandling. Genom överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sker särskilda satsningar på tillgänglighet i form av stimulansmedel som utbetalas till de landsting som klarar kraven. Kraven i överenskommelsen skiljer sig mot vårdgarantin både sett till vad som ingår i mätningarna och tidsgränser. I denna bilaga redovisas resultaten för vårdgarantin inom Stockholms läns landstings tidsgränser och de särskilda nationella satsningarna. Sida 5

11 Bilaga 2 2 Mätmetoder och avgränsningar 2.1 Vårdgarantin Uppföljningen av vårdgarantin beräknas i enlighet med SKL:s direktiv enligt formeln: antal väntande under vårdgarantins gräns/totalt antal väntande De som inte omfattas av vårdgarantin är patienter med patientvald väntan (PVV) och medicinskt orsakad väntan (MOV). Dessa ingår därmed inte i uppföljningen av vårdgarantin. 1 Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska patienter få komma på bedömning av eventuell insats till den specialiserade vården (s.k. mottagningsbesök) inom 90 dagar från det att remiss skickats eller att patienten gjort en egenanmälan. SLL har striktare krav på mottagningsbesök då patienten har rätt till besök inom 30 dagar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska patienten därefter få behandling inom maximalt 90 dagar från att beslut om behandling fattats Telefontillgänglighet Telefontillgänglighetsmätningen följer upp att man får kontakt samma dag med verksamheter inom vården. De verksamheter som ingår i uppföljningen är husläkarmottagningar, mottagningar för barn- ungdoms och allmänpsykiatri, beroendemottagningar samt hjälpmedelscentraler. Det är endast husläkarmottagningar som omfattas av vårdgarantin men i denna rapport redovisas även resultaten inom psykiatrin enligt samma modell. Mätningen genomförs kontinuerligt över hela året. Under varje mätperiod (365 dagar) rings 130 samtal till respektive mottagning Besök husläkarmottagning Två gånger per år mäter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) besökstillgängligheten till husläkare. Mätningen pågår under en tvåveckorsperiod under vår och höst. Varje husläkarmottagning inom Stockholms läns landsting rapporterar manuellt sina väntetider till den nationella väntetidsdatabasen Signe. Den nationella vårdgarantin är sju dagar, men Stockholms läns landsting har en skarpare gräns på fem dagar Besök och behandling inom den specialiserade vården Uppföljningen av väntande som berör den somatiska- och psykiatriska specialiserade vården sker främst genom att vårdgivarna rapporterar in väntande patienter från sina patientadministrativa system till det Centrala VäntetidsRegistret (CVR). Rapporteringen sker dagligen men avstämningarna görs i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) anvisningar den sista varje månad. Då görs en sammanställning av hur många som väntar och hur länge de har väntat i enlighet med vårdgarantins regelverk samt i enlighet med kraven för överenskommelserna mellan staten och SKL. Sammanställningarna kompletteras med manuellt inrapporterad data från de vårdgivare som ännu inte har gått 1 Vårdgarantin gäller exempelvis inte heller inom följande områden: återbesök, medicinsk service, utredningar och undersökningar, hjälpmedelsförsörjning (utprovning av hörapparater ingår dock). Sida 6

12 Bilaga 2 över till att redovisa till CVR. Arbetet gällande utfasning av den manuella CVRrapporteringen fortgår. Svagheter i data-underlaget kan bero på bristande registreringsrutiner hos vårdgivarna samt utebliven och manuell rapportering. Stockholms läns landsting har en skarpare vårdgarantigräns för mottagningsbesök än den som gäller nationellt. Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den planerade specialiserade vården - om sådant behövs - erbjudas inom högst 30 dagar efter beslutsdagen. Motsvarande gräns nationellt är 90 dagar. Uppföljningen av vårdgarantin för mottagning omfattar 26 vårdområden inom den somatiska specialistvården samt allmänpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Till uppföljningen av vårdgarantin för behandling följs ett begränsat urval av specificerade behandlingar samt ytterligare kirurgiska behandlingar i 12 så kallade övrigt grupper indelade efter kirurgiska områden. 2.2 Nationella satsningar på tillgänglighet I rapporten redovisas även Stockholms läns landstings resultat enligt den beräkningsmodell som ligger till grund för att ta del av medlen avsatta för den så kallade Kömiljarden. Kömiljarden är en nationell satsning för att förbättra den tidsrelaterade tillgängligheten i den specialiserade vården. Grundkravet är att minst 70 procent av patienterna ska ha väntat färre än 60 dagar vid en punktprevalensmätning per den sista varje månad. Om det grundläggande kravet uppnås finns det ett tillkommande krav på att minst 70 procent av patienterna hade en faktisk väntetid som understeg 61 dagar. Det finns även en extra nivå på 80 procent som generar ytterligare medel. Patienter som är uppsatta på patientvald väntan (PVV), det vill säga de har avsagt sig vårdgarantin av personliga skäl eller för att de vill komma till en särskild vårdgivare, ingår i beräkningens alla delar. Patienter som inte kan komma på ett besök eller genomföra en behandling av medicinska skäl exkluderas helt från beräkningen. Avstämning sker under årets alla månader. Vidare redovisas resultatet för den särskilda satsningen på barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Inom den satsningen görs uppföljningen enbart på faktiska väntetider. Kraven för att få ta del av stimulansmedlen är att 90 procent av de som fick ett första mottagningsbesök ska ha fått det inom 30 dagar. Av de som inleder en fördjupad utredning eller behandling ska minst 80 procent göra det inom 30 dagar från det att beslut har fattats. Avstämningen sker på det sammanlagda resultatet från mätningar gjorda från och med januari till och med oktober. Uppföljningen omfattar även verksamheter utanför barn- och ungdomspsykiatrin, som utför insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Inom Stockholms läns landsting mäts förutom barn- och ungdomspsykiatri även barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) vad gäller utredningar om Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), habiliteringen vad gäller behandling för personer under 18 år vid autismcentrum samt specialiserad ätstörningsvård vad gäller behandling för personer under 18 år. Sida 7

13 Bilaga 2 3 Primärvård 3.1 Husläkarmottagningar Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat både för telefontillgängligheten och för mätningar gällande vårdgarantin till husläkare. Husläkarmottagningar Vårdgaranti- telefontillgänglighet SLL-krav telefonkontakt inom 90 minuter Vårdgaranti- mottagningsbesök inom 7 dagar* SLL-krav mottagningsbesök inom 5 dagar *Patientvald väntan borträknad. 94 % 88 % 93 % 89 % Analys Telefontillgänglighetsmätningarna för 2014 visar att 94 procent av kontrollsamtalen till husläkarmottagningar är godkända enligt vårdgarantin, d.v.s. kontakt samma dag. Resultatet är i nivå med Den mottagning som hade lägst resultat hade 69 procent godkända samtal enligt vårdgarantins krav, medan de med högst resultat hade 100 procent. I Stockholms läns landstings avtal med husläkarverksamheterna är kraven på telefontillgänglighet högre. För mottagningar med direktsvar utan köfunktion är ett samtal godkänt om det besvaras inom 1,5 minut och vid direktsvar med köfunktion inom 10 minuter. Verksamheter med återuppringningssystem ska ha återkommit till patienten inom 90 minuter. 88 procent av kontrollsamtalen blev godkända 2014 enligt dessa krav, i jämförelse med 89 procent Av de 215 mottagningar (inkl. Norrtälje) som mättes hade 148 husläkarmottagningar minst 85 procent godkända samtal enligt dessa krav. Mottagningen med lägst resultat hade 50 procent godkända samtal, medan de med högst resultat hade 99 procent. Medianväntetid till besök hos husläkare (patientvald väntan borträknad) är noll dagar. Hela 69 procent av besöken sker dag noll. Medelvärdet för antalet väntedagar är 2 (patientvald väntan borträknad). Ett medelvärde som är avsevärt högre än medianvärdet betyder att för ett fåtal av besöken hos husläkare är den ofrivilliga väntan lång, även om majoriteten av patienterna har en obefintlig väntan. Det finns inga skillnader i väntetider mellan män och kvinnor. 3.2 Specialiserad vård Stockholms läns landsting rapporterar varje månad in data till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) databas i enlighet med deras bestämmelser. Nedan redovisas det sammanlagda resultatet för uppföljning av väntande enligt det vårdutbud som har angetts av SKL. Specialiserad vård Vårdgaranti- mottagningsbesök 70 % Vårdgaranti -behandling 90 % Sida 8

14 Bilaga 2 Genomsnittligt resultat vad gäller SLLs vårdgaranti för mottagning var 70 procent, vilket är lägre än föregående år (73 procent). Genomsnittligt resultat vad gäller SLLs vårdgaranti för behandling under året var 90 procent, vilket är något bättre än föregående år (88 procent). Andel väntande inom respektive vårdgarantigräns Vårdgaranti - mottagning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 SLL 30 72% 76% 77% 78% 77% 71% 57% 65% 75% 80% 80% 69% 2014 SLL 30 78% 81% 79% 76% 71% 66% 51% 62% 74% 70% 72% 65% 2013 Nationell 90 95% 96% 97% 98% 97% 96% 94% 91% 93% 96% 97% 96% 2014 Nationell 90 95% 95% 95% 94% 95% 93% 92% 88% 91% 88% 96% 94% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen både för SLLs vårdgaranti ( 30 dagar) samt den nationella vårdgarantin ( 90 dagar). Totala andelen väntande till mottagning under 31 dagar var relativt stabilt under årets första fem månader och därefter lägre under sommarmånaderna för att sedan öka något under resten av året. Områden som bäst klarat andelen väntande under 31 dagar är kärlkirurgi, och plastikkirurgi. Alla har en uppfyllelsegrad över 94 procent. De områden som visar sämst resultat när det gäller andelen väntande är handkirurgi. Inom barn- och ungdomsmedicin ses högre antal väntande, vilket beror på att rapporteringen inte är fullständig. Ett antal nya vårdgivare har tillkommit under 2014 och rapportering har inte startat ännu. Största antalet väntande över 30 dagar finns inom ortopedi där också antalet väntande över 90 dagar är högst. Andel väntande 90 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vårdgaranti - behandling 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec % 88% 90% 91% 90% 89% 86% 82% 84% 90% 92% 91% % 90% 90% 92% 88% 92% 89% 85% 87% 93% 94% 92% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till behandling. Diagrammet visar måluppfyllelsen både för SLLs vårdgaranti samt den nationella vårdgarantin (båda avser 90 dagar). Sida 9

15 Bilaga 2 De områdena med bäst resultat sett till andel väntande inom vårdgarantins gräns för behandling är hjärtsjukvård, ögon, kirurgi och gynekologi. De har alla över 93 procent av de väntande som får vård inom vårdgarantins gräns. De områden som visar lägst resultat är neurokirurgi och öron- näsa-hals. Ortopedi och kirurgi har högst antal väntande. 3.3 Kömiljarden För 2014 kan SLL ta del av Kömiljarden för mottagning. För april, oktober och november 2014 kan SLL även ta del av Kömiljarden för behandling. För mottagning klarar SLL den extra nivån av ersättning för alla månader utom juni, augusti och september, eftersom över 80 procent av de patienter som genomfört ett första mottagningsbesök hade väntat i högst 60 dagar. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mottagning 74% 86% 87% 84% 83% 79% 71% 70% 79% 80% 86% 81% Behandling 65% 68% 68% 70% 65% 66% 56% 50% 63% 73% 71% 67% Andel 60dagar Kömiljarden - väntande 2014 Diagrammet visar resultaten för ett av grundkraven i Kömiljarden för mottagning respektive behandling. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mottagning 86% 86% 90% 91% 88% 77% 88% 74% 76% 87% 89% 89% Andel 60 dagar Kömiljarden - faktisk väntetid 2014 Behandling 71% 71% 76% 74% 72% 79% 87% 65% 62% 72% 75% 77% Diagrammet visar resultaten för uppföljningen av prestationsbaserad ersättning enligt Kömiljarden för mottagning respektive behandling. Sida 10

16 Bilaga Somatisk specialistvård Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat vid respektive mätning. Somatisk specialistvård Vårdgaranti-mottagningsbesök 69 % Vårdgaranti- behandling 90 % Genomsnittligt resultat vad gäller SLLs vårdgaranti för mottagning var 69 procent. Motsvarande resultat för 2013 var 72 procent. Genomsnittlig andel patienter som under året fått mottagningsbesök till somatisk specialistvård inom nationella vårdgarantin 90 dagar var 93 procentenheter, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med Genomsnittligt resultat vad gäller vårdgarantin för behandling var 90 procent. Motsvarande resultat för 2013 var 88 procent. Andel väntande 30 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% Somatik - andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning % jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec % 76% 76% 70% 76% 72% 50% 64% 66% 71% 68% 56% % 75% 76% 77% 76% 70% 56% 64% 74% 78% 79% 67% % 80% 79% 75% 70% 64% 49% 61% 72% 68% 71% 64% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen för SLLs vårdgaranti ( 30 dagar). Resultatet för året visar att tillgängligheten till mottagningsbesök inom somatisk specialistvård har minskat något jämfört med år Analys Jämförelser mellan akutsjukhusen och vårdgivare utanför sjukhusen visar att akutsjukhusen har ett bättre resultat sett till andelen väntande under 31 dagar. Det genomsnittliga resultatet för akutsjukhusen är 88 procent. Motsvarande resultat för vårdgivare utanför sjukhusen är 55 procent. Av de mottagningar som finns på sjukhusen har neurologisk mottagning på Danderyds sjukhus och handkirurgisk mottagning på Södersjukhuset lägst resultat. Hos vårdgivare utanför sjukhusen har flera mottagningar ett stort antal som väntat över vårdgarantins gräns. Flest väntande över vårdgarantins gräns finns hos Stockholm Spine Center (ryggkirurgisk mottagning) och kirurgiska kliniken vid Ersta sjukhus. Sida 11

17 Bilaga 2 Andel väntande 90 dagar Somatik - andel väntande under vårdgarantins gräns till behandling % 95% 90% 85% 80% 75% 70% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec % 86% 88% 85% 87% 84% 83% 82% 84% 89% 91% 90% % 88% 90% 91% 90% 89% 86% 82% 84% 90% 92% 91% % 90% 90% 92% 88% 92% 89% 85% 86% 92% 94% 92% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen både för SLLs vårdgaranti samt den nationella vårdgarantin (båda avser 90 dagar). Både akutsjukhusen och vårdgivare utanför sjukhusen har förbättrat sina resultat vad gäller andel väntande inom vårdgarantins gräns jämfört med motsvarande period Det genomsnittliga resultatet för väntande inom vårdgarantin till somatisk behandling är 90 procent. Akutsjukhusen står för ungefär 55 procent av de väntande på behandling inom väntetidsmätningen Analys Andelen väntande till behandling under vårdgarantins gräns är samma som för motsvarande period I väntan till behandling finns ingen skillnad i resultat mellan akutsjukhusen och vårdgivarna utanför sjukhusen. Av väntade finns 55 procent vid akutsjukhusen. De behandlingar där det finns största andelen väntande över vårdgarantins gräns är hörselförbättrande operation och övriga öron-, näs och halsoperationer vid Karolinska Universitetssjukhuset samt neurokirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hos vårdgivare utanför akutsjukhusen finns flest väntande över vårdgarantins gräns på urologisk mottagning vid Aleris Specialistvård Sabbatsberg. Sida 12

18 Bilaga Specialiserad psykiatri Vuxenpsykiatri Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för angiven period vid respektive mätning. Vuxenpsykiatri Telefontillgänglighet 96 % Vårdgaranti- mottagningsbesök 83 % Andel väntande 30 dagar Vuxenpsykiatri - andel väntande under SLLs vårdgarantis gräns till mottagning % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec % 80% 81% 74% 80% 76% 66% 78% 82% 87% 85% 74% % 94% 91% 92% 92% 83% 77% 76% 87% 90% 84% 82% % 82% 79% 80% 77% 79% 78% 84% 91% 92% 90% 84% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen för SLLs vårdgaranti ( 30 dagar). Andelen väntande under vårdgarantins gräns har försämrats jämfört med föregående år Antalet väntande har ökat jämfört med Analys Den specialiserade vuxenpsykiatrin har hög telefontillgänglighet. För 2014 var andelen godkända samtal i telefontillgänglighetsmätningen 96 procent, med en spridning på mellan 87 till 100 procent. Den avtalade nivån är en telefontillgänglighet på minst 90 procent. Denna nivå uppnåddes under 2014 av 32 mottagningar av totalt 34 mottagningar (94 procent). Väntetiderna till den specialiserade vuxenpsykiatrin var 83 procent, det vill säga 83 procent av patienterna per den sista varje månad hade väntat kortare tid än 30 dagar. Detta är en försämring på helår jämfört med föregående år. Förändringen har framför allt skett på fyra mottagningar. Detta har i två fall berott på läkarbrist, ett fall på hög tillströmning av patienter och i ett fall på bristande/förändrade rutiner i väntetidsbokningen. Detta har succesivt rättats upp under året. Läkarbrist kvarstår framförallt på en klinik. Det sista halvåret 2014 är tillgängligheten högre än samma period föregående år. Enligt vårdavtalen så följs vårdgivarna på faktiskt väntetid (exklusive patientvald och medicinskt orsakad väntan). Med denna mätmetod så har tillgängligheten ökat 2014 jämfört med Sida 13

19 Bilaga Barn- och ungdomspsykiatri Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för angiven period vid respektive mätning. Barn- och ungdomspsykiatri Telefontillgänglighet 97 % Vårdgaranti- mottagning 91 % Andel väntande 30 dagar Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen för SLLs vårdgaranti ( 30 dagar) Analys BUP - andel väntande under SLLs vårdgarantis gräns till mottagning % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec % 97% 97% 93% 94% 92% 76% 92% 96% 95% 90% 93% % 91% 89% 87% 88% 82% 64% 80% 92% 93% 90% 86% % 92% 90% 90% 90% 88% 78% 90% 93% 95% 94% 93% Telefontillgängligheten är hög till barn- och ungdomspsykiatri, 97 procent. Den mottagning som hade lägst resultat hade 88 procent medan den med högst hade 100 procent. Även tillgängligheten till första besök är hög inom barn- och ungdomspsykiatrin. 91 procent av de väntande har väntat i högst 30 dagar Särskild satsning barn- och unga med psykisk ohälsa Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för angiven period vid respektive mätning. Särskild satsning barn- och unga med psykisk ohälsa Mottagning 90 % Fördjupad utredning och behandling 82 % Analys Måttet faktisk väntetid används för att mäta väntetiden till mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa samt fördjupad utredning och behandling. Av de som gjorde ett första besök vid barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning under perioden hade 90 procent väntat kortare än 30 dagar. Målet för första besök är 90 procent. Det är ett stort efterfrågetryck till barn- och ungdomspsykiatri. Andelen barn som har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin har ökat samtidigt som även antalet barn och ungdomar i befolkningen ökat. Verksamheten har trots det uppnått målet även år Sida 14

20 Bilaga 2 82 procent har påbörjat fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar. I fördjupad utredning/behandling ingår förutom väntetider till åtgärd inom barn- och ungdomspsykiatri även barn- ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) vad gäller utredningar om Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), habiliteringen vad gäller väntetider för insatser vid autismcenter för personer under 18 år och specialiserad ätstörningsvård vad gäller behandling för personer under 18 år. De olika verksamheterna uppnår sammantaget målnivån på 80 procent som SKL och regeringen kommit överens om för år Sida 15

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Rapport Aktiv hälsostyrning vårdcoacher 2013

Rapport Aktiv hälsostyrning vårdcoacher 2013 Rapport Aktiv hälsostyrning vårdcoacher 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-01-30 Diarienummer: 1305-0614 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123 133 35 anna.nergårdh@sll.se

Läs mer

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat av 1-årig uppföljning Presentationsmaterial - Januari 2012 Sammanfattning (1) Sedan juni 2010 pågår å inom SLL två pilotstudier t för

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning

Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning Lena Hellberg 3 februari 2012 En säkrare vård 100 000 undvikbara vårdskador varje år. 3 000 som leder till dödsfall. 350 dödsfall

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

1 bilaga. Regeringens beslut

1 bilaga. Regeringens beslut Utdrag Protokoll I:7 vid regeringssammanträde 2011-12-15 S2011/11007/FS Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso-

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartal 1 211 Antal uthämatde antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) per län 5 45 4 Linjen indikerar det nationella målvärdet till år 214. april 28 - mars 29 april 29 - mars

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen

Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen Presentation för Hälsoekonomiskt nätverk i VGR 1 mars 2012 Vårdsystem med fokus på patientnytta Väl kända

Läs mer

Bilaga Verksamhetsstatistik

Bilaga Verksamhetsstatistik Granskning av semesterplaneringen Bilaga Verksamhetsstatistik Region Halland Bilaga Verksamhetsstatistik Innehållsförteckning 1 Tillgänglighet 1 1.1 Ortopedi 1 1.1.1 Väntetid till mottagning 1 1.1.2 Väntetid

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2008 med 707 förlossningar (2,7 procent) jämfört med år 2007. Det är

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvård

Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvård 1(6) Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvå Bakgrund Patientsäkerhetslagen 2010: 659 ställer krav på en hög säkerhet inom varje våverksamhet. Division Närsjukvås patientsäkerhetsplan har patientmedverkan

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartal 3-21 Antal uthämatde antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) per län 29-1 till 21-9 jämfört med föregående period 5 45 4 Linjen indikerar målvärdet på 5 års sikt enligt

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-12-16 15REV39 2(16) Sammanfattning 2010 lagstadgades tillgängligheten till vården genom en vårdgaranti och

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-04-12 p 8 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Gunilla Malmefeldt Catharina Johansson Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

barn och unga med psykisk ohälsa Resultatrapport för stimulansmedel per den 31 oktober 2009

barn och unga med psykisk ohälsa Resultatrapport för stimulansmedel per den 31 oktober 2009 Förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Resultatrapport för stimulansmedel per den 31 oktober 2009 1 Sammanfattning I februari 2009 träffades en överenskommelse mellan

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Statistikbilaga LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 2(18) Bakgrund Revisorerna i Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks

Läs mer

Prehospitalt triage av äldre patienter -

Prehospitalt triage av äldre patienter - Prehospitalt triage av äldre patienter - Från forskning till implementering! Veronica Vicente Rn, MSN, PhD student. Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education and Stockholm Prehospital

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Patientsäkerhet. inom Stockholms läns landsting 2013

Patientsäkerhet. inom Stockholms läns landsting 2013 Patientsäkerhet inom Stockholms läns landsting 2013 Sammanfattning av landstingets patientsäkerhetsarbete Patientsäkerhet är en högt prioriterad fråga inom Stockholms läns landsting. Därför har man fattat

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Tillämpningsanvisningar Vårdgaranti 2015 God vård i rätt tid För dig som arbetar i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Allmänt om vårdgaranti... 3 Nationell och regional

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget Framtidens hälso- och sjukvård Andra steget Sidan 2 Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms län ha fått ytterligare 350 000 invånare. Jämfört med 2010 är det en befolkningsökning

Läs mer

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till "Väntetider i vården".

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till Väntetider i vården. INSTRUKTION 1 (6) INLEDNING En överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om införande av en nationell vårdgaranti och en fortsatt satsning på en förbättrad tillgänglighet trädde i kraft 2005.

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter

Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter Bo Burström, professor/överläkare Karolinska institutet Institutionen för folkhälsovetenskap Avdelningen för socialmedicin Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning LS 1112-165 Specifik uppföljning 1 Uppföljning 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att Vårdgivare uppfyller sitt Åtagande

Läs mer

Uppföljning av ärenden januari juni 2015

Uppföljning av ärenden januari juni 2015 Förvaltningschef Staffan Blom 1 (1) PaN 214-9-22 P 11 ANMÄLAN 214-9-2 PaN A147-196-43 Uppföljning av ärenden januari juni 215 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna ärenden till patientnämndens

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den öppna somatiska specialistvården

Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den öppna somatiska specialistvården HSN 2009-06-23 P 6 1 (9) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Avdelningen för somatisk specialistvård Handläggare: Tore Broström HSN 0906-0539 Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning HSN 116-594 Specifik uppföljning 1 Uppföljning 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att uppfyller sitt Åtagande och vidmakthåller

Läs mer

Hälso- och sjukvården i Skåne

Hälso- och sjukvården i Skåne Ekonomisk modell och tidplan för genomförande av Tillgänglighetspaketet 2016 Hälso- och sjukvården i Skåne - en samlad resurs för ökad tillgänglighet Tillgänglighetspaket 2016 2016-01-08 1 Innehåll 1.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (7) HSN 1511-1379 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 35 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag

Läs mer

Alla operationer/åtgärder

Alla operationer/åtgärder Väntetider för genomförda OPERATIONER/ÅTGÄRDER inom specialiserad vård i Östergötland (åtgärder inom psykiatriska verksamheter omfattas inte av kömiljarden och ingår inte i figurens andelstal) Alla operationer/åtgärder

Läs mer

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008?

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Resultat från undersökning hösten 2010 Närsjukvårdsavdelningen Utvecklingsavdelningen Rapporten är framställd av: Marjaliisa Abrahamsson Anne-Maj Berggren Elisabeth

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer