BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN"

Transkript

1 4b BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga 3 Nationell patientsäkerhetssatsning 2014 Bilaga 4 Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher Bilaga 5 Läkemedelskostnader 2014 Bilaga 6 Balansräkning Bilaga 7 Resultaträkning Bilaga 8 Verksamhetstal Bilaga 9 Utökad kostnadsredovisning Därutöver biläggs även: Bilaga 10 Till landstingsstyrelsens förvaltning inrapporterat underlag för utarbetande av koncernbokslut: Årsbokslut enligt mall med tillhörande bilagor Underbilaga A1 Uppföljning uppdrag givna i budget Underbilaga A2 Uppföljning uppdrag givna under året Underbilaga C1 Investeringar Underbilaga D2 Kompetensförsörjningsplan 2014 Underbilaga E Övriga avsättningar tvister Underbilaga F1 Efterlevnad av policyer Underbilaga F2 Styrningsrapport förvaltning 2014 Underbilaga F4 Försäkran intern kontroll Underbilaga F5 Frågeformulär Mer än bara trösklar Underbilaga F6 Uppföljning finanspolicy 2014 Underbilaga F8 Uppföljning intern kontrollplan 2014 med trafikljus Underbilaga Uttalande förvaltningsledning

2

3 Befolkningsutveckling per kommun Bilaga 1 1 november 2013 jämfört med 1 november 2014 Totalt antal invånare Förändring Barn (0-17 år) Förändring Vuxna (18-64 år) Förändring Äldre (65-79 år) Förändring De allra äldsta (+80 år) Förändring antal % antal % antal % antal % antal % Upplands Väsby ,0% ,7% ,6% ,5% ,1% Vallentuna ,2% ,9% ,7% ,4% ,9% Österåker ,6% ,9% ,3% ,4% ,1% Järfälla ,0% ,7% ,7% ,5% ,4% Upplands-Bro ,7% ,1% ,8% ,5% ,1% Täby ,7% ,9% ,4% ,8% ,8% Danderyd ,3% ,5% ,0% ,4% ,4% Sollentuna ,8% ,7% ,6% ,0% ,3% Sundbyberg ,6% ,2% ,7% ,7% ,4% Solna ,1% ,7% ,3% ,9% ,5% Lidingö ,9% ,0% ,3% ,2% ,1% Vaxholm ,1% ,1% ,6% ,9% ,3% Norrtälje ,2% ,6% ,4% ,9% ,8% Sigtuna ,9% ,4% ,7% ,2% ,5% Norra länet ,7% ,8% ,5% ,9% ,4% Ekerö ,2% ,8% ,8% ,7% ,6% Stockholm* ,8% ,3% ,5% ,0% ,1% Stockholm/Ekerö ,8% ,3% ,5% ,9% ,0% Värmdö ,5% ,6% ,1% ,8% ,3% Huddinge ,8% ,3% ,5% ,6% ,4% Botkyrka ,7% ,7% ,4% ,8% ,7% Salem ,7% ,0% ,3% ,0% ,6% Haninge ,7% ,3% ,2% ,6% ,8% Tyresö ,4% ,5% ,2% ,8% ,3% Nykvarn ,3% ,3% ,4% ,3% ,2% Södertälje ,4% ,7% ,3% ,4% ,1% Nacka ,6% ,1% ,9% ,3% ,5% Nynäshamn ,9% ,5% ,1% ,2% ,6% Södra länet ,6% ,9% ,2% ,9% ,2% STOCKHOLMS LÄN ,7% ,0% ,4% ,3% ,0% *Uppdelning av Stockholms kommun på stadsdelar blir tillgängligt först senare under 2015 Bilaga 1

4

5 Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga till hälso- och sjukvårdsnämndens bokslut 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer:

6 Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Januari 2015

7 Bilaga 2 Innehållsförteckning 1 Inledning Mätmetoder och avgränsningar Vårdgarantin Telefontillgänglighet Besök husläkarmottagning Besök och behandling inom den specialiserade vården Nationella satsningar på tillgänglighet Primärvård Husläkarmottagningar Analys Specialiserad vård Kömiljarden Somatisk specialistvård Analys Analys Specialiserad psykiatri Vuxenpsykiatri Analys Barn- och ungdomspsykiatri Analys Särskild satsning barn- och unga med psykisk ohälsa Analys Geriatrisk slutenvård Resultat Åtgärder Avancerad sjukvård i hemmet Specialiserad palliativ slutenvård Vårdplatser akutsjukhus Fastställda vårdplatser Disponibla vårdplatser Analys Sida 2

8 Bilaga 2 Sammanfattning Telefontillgänglighetsmätningarna för 2014 visar att 94 procent av kontrollsamtalen till husläkarmottagningar är godkända enligt vårdgarantin, det vill säga kontakt samma dag och 88 procent enligt de skarpare kraven inom Stockholms läns landsting (SLL). Väntetidtidsmätningen till besök hos husläkare 2014 visar att 89 procent av befolkningen får komma till husläkaren inom 5 dagar, vilket är samma resultat som Medianväntetid till besök hos husläkare (patientvald väntan borträknad) är noll dagar. Hela 69 procent av besöken sker dag noll. Medelvärdet för antalet väntedagar är 2 (patientvald väntan borträknad). Ett medelvärde som är avsevärt högre än medianvärdet betyder att för ett fåtal av besöken hos husläkare är den ofrivilliga väntan lång, även om majoriteten av patienterna har en obefintlig väntan. Det finns inga skillnader i väntetider mellan män och kvinnor. 30 dagar är den skarpare vårdgarantigränsen som SLL har för mottagningsbesök till somatisk specialsitvård, nationellt är gränsen 90 dagar. Genomsnittlig andel patienter som under året fått mottagningsbesök till somatisk specialistvård inom 30 dagar var 69 procent, vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med Genomsnittlig andel patienter som under året fått mottagningsbesök till somatisk specialistvård inom nationella vårdgarantin 90 dagar var 93 procentenheter, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med Av de som har klarat vårdgarantins gräns för mottagning var väntetiden längst inom handkirurgi. Inom barn- och ungdomsmedicin ses längre väntetider, vilket beror på att rapporteringen inte är fullständig. Ett antal nya vårdgivare har tillkommit under 2014 och rapportering har inte startat ännu. 90 dagar är vårdgarantigränsen både i SLL och nationellt till behandling. Genomsnittlig andel patienter som under året fått planerad vård enligt den nationella vårdgarantin för behandling var 90 procent. Detta är något bättre än föregående år. Av de som klarat vårdgarantins gräns för behandling under året var väntetiden längst inom neurokirurgi och öron-näsa- hals. För 2014 kan SLL ta del av Kömiljarden för mottagning för alla månader. För april, oktober och november 2014 kan SLL även ta del av Kömiljarden för behandling. För mottagning klarar SLL den extra nivån av ersättning för alla månader utom juni, augusti och september. Väntetiderna till den specialiserade vuxenpsykiatrin har försämrats jämfört med föregående år. Den specialiserade vuxenpsykiatrin har hög telefontillgänglighet. År 2014 var andelen godkända samtal i telefontillgänglighetsmätningen 96 procent. Tillgängligheten är hög inom barn- och ungdomspsykiatrin. Av de väntande har 91 procent väntat i genomsnitt i högst 30 dagar under året. Telefontillgänglighetsmätningen 2014 visar att 97 procent av kontrollsamtalen var godkända. Sida 3

9 Bilaga 2 Av samtliga avslutade geriatriska vårdtillfällen i slutenvård hade 51 procent av patienterna lagts in på en geriatrisk klinik, antingen direkt från hemmet eller via akutmottagning. Andelen patienter som läggs in direkt från hemmet uppgår till 15 procent vilket fortfarande är mycket långt från uppsatta mål på 45 procent. Tillgängligheten till ASiH har ökat då cirka 700 fler patienter har fått tillgång till ASiH under Under 2014 har platstillgången inom specialiserad palliativ slutenvård varit god. Under sommaren och jul skedde en minskning av antalet disponibla vårdplatser inom den akutsomatiska vården. Detta till följd av anpassning till förväntad lägre produktion dessa perioder, men också till följd av svårigheter att bemanna med framför allt sjuksköterskor. Under perioden september till november ses ett ökat antal disponibla vårdplatser. Dock är fortfarande cirka 330 vårdplatser inte disponibla vid jämförelse med fastställda vårdplatser. Sida 4

10 Bilaga 2 1 Inledning Den tidsrelaterade tillgängligheten till vården är högt prioriterad i Stockholms läns landsting (SLL) och uppföljning av tillgängligheten sker löpande. Grunden för uppföljningarna utgörs av vårdgarantins regelverk och tidsgränser. Utifrån inrapporterad data mäts hur väl målvärdena för vårdgarantin uppfylls. Vårdgarantin är sedan juli 2010 en del av hälso- och sjukvårdslagen och gällande förordning (210:349) anger att man ska få kontakt samma dag som man söker primärvården och om man har behov ska man få träffa läkare i primärvården inom sju dagar. Inom den specialiserade vården ska ett besök enligt lagen ske senast inom 90 dagar efter att remiss är utfärdad eller en egenanmälan har inkommit. Om det därefter finns behov av operation eller annan behandling ska det genomföras inom 90 dagar. Inom Stockholms läns landsting är det kortare tidsgränser för vårdgarantin och den omfattar talen , där 0 står för kontakt med primärvården samma dag, 5 för besök på husläkarmottagningen inom fem kalenderdagar, 30 för besök hos annan specialist högst 30 dagar efter remissdatum eller egenanmälan och 90 för behandling/åtgärd högst 90 dagar efter beslut om behandling. Genom överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sker särskilda satsningar på tillgänglighet i form av stimulansmedel som utbetalas till de landsting som klarar kraven. Kraven i överenskommelsen skiljer sig mot vårdgarantin både sett till vad som ingår i mätningarna och tidsgränser. I denna bilaga redovisas resultaten för vårdgarantin inom Stockholms läns landstings tidsgränser och de särskilda nationella satsningarna. Sida 5

11 Bilaga 2 2 Mätmetoder och avgränsningar 2.1 Vårdgarantin Uppföljningen av vårdgarantin beräknas i enlighet med SKL:s direktiv enligt formeln: antal väntande under vårdgarantins gräns/totalt antal väntande De som inte omfattas av vårdgarantin är patienter med patientvald väntan (PVV) och medicinskt orsakad väntan (MOV). Dessa ingår därmed inte i uppföljningen av vårdgarantin. 1 Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska patienter få komma på bedömning av eventuell insats till den specialiserade vården (s.k. mottagningsbesök) inom 90 dagar från det att remiss skickats eller att patienten gjort en egenanmälan. SLL har striktare krav på mottagningsbesök då patienten har rätt till besök inom 30 dagar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska patienten därefter få behandling inom maximalt 90 dagar från att beslut om behandling fattats Telefontillgänglighet Telefontillgänglighetsmätningen följer upp att man får kontakt samma dag med verksamheter inom vården. De verksamheter som ingår i uppföljningen är husläkarmottagningar, mottagningar för barn- ungdoms och allmänpsykiatri, beroendemottagningar samt hjälpmedelscentraler. Det är endast husläkarmottagningar som omfattas av vårdgarantin men i denna rapport redovisas även resultaten inom psykiatrin enligt samma modell. Mätningen genomförs kontinuerligt över hela året. Under varje mätperiod (365 dagar) rings 130 samtal till respektive mottagning Besök husläkarmottagning Två gånger per år mäter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) besökstillgängligheten till husläkare. Mätningen pågår under en tvåveckorsperiod under vår och höst. Varje husläkarmottagning inom Stockholms läns landsting rapporterar manuellt sina väntetider till den nationella väntetidsdatabasen Signe. Den nationella vårdgarantin är sju dagar, men Stockholms läns landsting har en skarpare gräns på fem dagar Besök och behandling inom den specialiserade vården Uppföljningen av väntande som berör den somatiska- och psykiatriska specialiserade vården sker främst genom att vårdgivarna rapporterar in väntande patienter från sina patientadministrativa system till det Centrala VäntetidsRegistret (CVR). Rapporteringen sker dagligen men avstämningarna görs i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) anvisningar den sista varje månad. Då görs en sammanställning av hur många som väntar och hur länge de har väntat i enlighet med vårdgarantins regelverk samt i enlighet med kraven för överenskommelserna mellan staten och SKL. Sammanställningarna kompletteras med manuellt inrapporterad data från de vårdgivare som ännu inte har gått 1 Vårdgarantin gäller exempelvis inte heller inom följande områden: återbesök, medicinsk service, utredningar och undersökningar, hjälpmedelsförsörjning (utprovning av hörapparater ingår dock). Sida 6

12 Bilaga 2 över till att redovisa till CVR. Arbetet gällande utfasning av den manuella CVRrapporteringen fortgår. Svagheter i data-underlaget kan bero på bristande registreringsrutiner hos vårdgivarna samt utebliven och manuell rapportering. Stockholms läns landsting har en skarpare vårdgarantigräns för mottagningsbesök än den som gäller nationellt. Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den planerade specialiserade vården - om sådant behövs - erbjudas inom högst 30 dagar efter beslutsdagen. Motsvarande gräns nationellt är 90 dagar. Uppföljningen av vårdgarantin för mottagning omfattar 26 vårdområden inom den somatiska specialistvården samt allmänpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Till uppföljningen av vårdgarantin för behandling följs ett begränsat urval av specificerade behandlingar samt ytterligare kirurgiska behandlingar i 12 så kallade övrigt grupper indelade efter kirurgiska områden. 2.2 Nationella satsningar på tillgänglighet I rapporten redovisas även Stockholms läns landstings resultat enligt den beräkningsmodell som ligger till grund för att ta del av medlen avsatta för den så kallade Kömiljarden. Kömiljarden är en nationell satsning för att förbättra den tidsrelaterade tillgängligheten i den specialiserade vården. Grundkravet är att minst 70 procent av patienterna ska ha väntat färre än 60 dagar vid en punktprevalensmätning per den sista varje månad. Om det grundläggande kravet uppnås finns det ett tillkommande krav på att minst 70 procent av patienterna hade en faktisk väntetid som understeg 61 dagar. Det finns även en extra nivå på 80 procent som generar ytterligare medel. Patienter som är uppsatta på patientvald väntan (PVV), det vill säga de har avsagt sig vårdgarantin av personliga skäl eller för att de vill komma till en särskild vårdgivare, ingår i beräkningens alla delar. Patienter som inte kan komma på ett besök eller genomföra en behandling av medicinska skäl exkluderas helt från beräkningen. Avstämning sker under årets alla månader. Vidare redovisas resultatet för den särskilda satsningen på barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Inom den satsningen görs uppföljningen enbart på faktiska väntetider. Kraven för att få ta del av stimulansmedlen är att 90 procent av de som fick ett första mottagningsbesök ska ha fått det inom 30 dagar. Av de som inleder en fördjupad utredning eller behandling ska minst 80 procent göra det inom 30 dagar från det att beslut har fattats. Avstämningen sker på det sammanlagda resultatet från mätningar gjorda från och med januari till och med oktober. Uppföljningen omfattar även verksamheter utanför barn- och ungdomspsykiatrin, som utför insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Inom Stockholms läns landsting mäts förutom barn- och ungdomspsykiatri även barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) vad gäller utredningar om Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), habiliteringen vad gäller behandling för personer under 18 år vid autismcentrum samt specialiserad ätstörningsvård vad gäller behandling för personer under 18 år. Sida 7

13 Bilaga 2 3 Primärvård 3.1 Husläkarmottagningar Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat både för telefontillgängligheten och för mätningar gällande vårdgarantin till husläkare. Husläkarmottagningar Vårdgaranti- telefontillgänglighet SLL-krav telefonkontakt inom 90 minuter Vårdgaranti- mottagningsbesök inom 7 dagar* SLL-krav mottagningsbesök inom 5 dagar *Patientvald väntan borträknad. 94 % 88 % 93 % 89 % Analys Telefontillgänglighetsmätningarna för 2014 visar att 94 procent av kontrollsamtalen till husläkarmottagningar är godkända enligt vårdgarantin, d.v.s. kontakt samma dag. Resultatet är i nivå med Den mottagning som hade lägst resultat hade 69 procent godkända samtal enligt vårdgarantins krav, medan de med högst resultat hade 100 procent. I Stockholms läns landstings avtal med husläkarverksamheterna är kraven på telefontillgänglighet högre. För mottagningar med direktsvar utan köfunktion är ett samtal godkänt om det besvaras inom 1,5 minut och vid direktsvar med köfunktion inom 10 minuter. Verksamheter med återuppringningssystem ska ha återkommit till patienten inom 90 minuter. 88 procent av kontrollsamtalen blev godkända 2014 enligt dessa krav, i jämförelse med 89 procent Av de 215 mottagningar (inkl. Norrtälje) som mättes hade 148 husläkarmottagningar minst 85 procent godkända samtal enligt dessa krav. Mottagningen med lägst resultat hade 50 procent godkända samtal, medan de med högst resultat hade 99 procent. Medianväntetid till besök hos husläkare (patientvald väntan borträknad) är noll dagar. Hela 69 procent av besöken sker dag noll. Medelvärdet för antalet väntedagar är 2 (patientvald väntan borträknad). Ett medelvärde som är avsevärt högre än medianvärdet betyder att för ett fåtal av besöken hos husläkare är den ofrivilliga väntan lång, även om majoriteten av patienterna har en obefintlig väntan. Det finns inga skillnader i väntetider mellan män och kvinnor. 3.2 Specialiserad vård Stockholms läns landsting rapporterar varje månad in data till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) databas i enlighet med deras bestämmelser. Nedan redovisas det sammanlagda resultatet för uppföljning av väntande enligt det vårdutbud som har angetts av SKL. Specialiserad vård Vårdgaranti- mottagningsbesök 70 % Vårdgaranti -behandling 90 % Sida 8

14 Bilaga 2 Genomsnittligt resultat vad gäller SLLs vårdgaranti för mottagning var 70 procent, vilket är lägre än föregående år (73 procent). Genomsnittligt resultat vad gäller SLLs vårdgaranti för behandling under året var 90 procent, vilket är något bättre än föregående år (88 procent). Andel väntande inom respektive vårdgarantigräns Vårdgaranti - mottagning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 SLL 30 72% 76% 77% 78% 77% 71% 57% 65% 75% 80% 80% 69% 2014 SLL 30 78% 81% 79% 76% 71% 66% 51% 62% 74% 70% 72% 65% 2013 Nationell 90 95% 96% 97% 98% 97% 96% 94% 91% 93% 96% 97% 96% 2014 Nationell 90 95% 95% 95% 94% 95% 93% 92% 88% 91% 88% 96% 94% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen både för SLLs vårdgaranti ( 30 dagar) samt den nationella vårdgarantin ( 90 dagar). Totala andelen väntande till mottagning under 31 dagar var relativt stabilt under årets första fem månader och därefter lägre under sommarmånaderna för att sedan öka något under resten av året. Områden som bäst klarat andelen väntande under 31 dagar är kärlkirurgi, och plastikkirurgi. Alla har en uppfyllelsegrad över 94 procent. De områden som visar sämst resultat när det gäller andelen väntande är handkirurgi. Inom barn- och ungdomsmedicin ses högre antal väntande, vilket beror på att rapporteringen inte är fullständig. Ett antal nya vårdgivare har tillkommit under 2014 och rapportering har inte startat ännu. Största antalet väntande över 30 dagar finns inom ortopedi där också antalet väntande över 90 dagar är högst. Andel väntande 90 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vårdgaranti - behandling 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec % 88% 90% 91% 90% 89% 86% 82% 84% 90% 92% 91% % 90% 90% 92% 88% 92% 89% 85% 87% 93% 94% 92% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till behandling. Diagrammet visar måluppfyllelsen både för SLLs vårdgaranti samt den nationella vårdgarantin (båda avser 90 dagar). Sida 9

15 Bilaga 2 De områdena med bäst resultat sett till andel väntande inom vårdgarantins gräns för behandling är hjärtsjukvård, ögon, kirurgi och gynekologi. De har alla över 93 procent av de väntande som får vård inom vårdgarantins gräns. De områden som visar lägst resultat är neurokirurgi och öron- näsa-hals. Ortopedi och kirurgi har högst antal väntande. 3.3 Kömiljarden För 2014 kan SLL ta del av Kömiljarden för mottagning. För april, oktober och november 2014 kan SLL även ta del av Kömiljarden för behandling. För mottagning klarar SLL den extra nivån av ersättning för alla månader utom juni, augusti och september, eftersom över 80 procent av de patienter som genomfört ett första mottagningsbesök hade väntat i högst 60 dagar. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mottagning 74% 86% 87% 84% 83% 79% 71% 70% 79% 80% 86% 81% Behandling 65% 68% 68% 70% 65% 66% 56% 50% 63% 73% 71% 67% Andel 60dagar Kömiljarden - väntande 2014 Diagrammet visar resultaten för ett av grundkraven i Kömiljarden för mottagning respektive behandling. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mottagning 86% 86% 90% 91% 88% 77% 88% 74% 76% 87% 89% 89% Andel 60 dagar Kömiljarden - faktisk väntetid 2014 Behandling 71% 71% 76% 74% 72% 79% 87% 65% 62% 72% 75% 77% Diagrammet visar resultaten för uppföljningen av prestationsbaserad ersättning enligt Kömiljarden för mottagning respektive behandling. Sida 10

16 Bilaga Somatisk specialistvård Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat vid respektive mätning. Somatisk specialistvård Vårdgaranti-mottagningsbesök 69 % Vårdgaranti- behandling 90 % Genomsnittligt resultat vad gäller SLLs vårdgaranti för mottagning var 69 procent. Motsvarande resultat för 2013 var 72 procent. Genomsnittlig andel patienter som under året fått mottagningsbesök till somatisk specialistvård inom nationella vårdgarantin 90 dagar var 93 procentenheter, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med Genomsnittligt resultat vad gäller vårdgarantin för behandling var 90 procent. Motsvarande resultat för 2013 var 88 procent. Andel väntande 30 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% Somatik - andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning % jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec % 76% 76% 70% 76% 72% 50% 64% 66% 71% 68% 56% % 75% 76% 77% 76% 70% 56% 64% 74% 78% 79% 67% % 80% 79% 75% 70% 64% 49% 61% 72% 68% 71% 64% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen för SLLs vårdgaranti ( 30 dagar). Resultatet för året visar att tillgängligheten till mottagningsbesök inom somatisk specialistvård har minskat något jämfört med år Analys Jämförelser mellan akutsjukhusen och vårdgivare utanför sjukhusen visar att akutsjukhusen har ett bättre resultat sett till andelen väntande under 31 dagar. Det genomsnittliga resultatet för akutsjukhusen är 88 procent. Motsvarande resultat för vårdgivare utanför sjukhusen är 55 procent. Av de mottagningar som finns på sjukhusen har neurologisk mottagning på Danderyds sjukhus och handkirurgisk mottagning på Södersjukhuset lägst resultat. Hos vårdgivare utanför sjukhusen har flera mottagningar ett stort antal som väntat över vårdgarantins gräns. Flest väntande över vårdgarantins gräns finns hos Stockholm Spine Center (ryggkirurgisk mottagning) och kirurgiska kliniken vid Ersta sjukhus. Sida 11

17 Bilaga 2 Andel väntande 90 dagar Somatik - andel väntande under vårdgarantins gräns till behandling % 95% 90% 85% 80% 75% 70% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec % 86% 88% 85% 87% 84% 83% 82% 84% 89% 91% 90% % 88% 90% 91% 90% 89% 86% 82% 84% 90% 92% 91% % 90% 90% 92% 88% 92% 89% 85% 86% 92% 94% 92% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen både för SLLs vårdgaranti samt den nationella vårdgarantin (båda avser 90 dagar). Både akutsjukhusen och vårdgivare utanför sjukhusen har förbättrat sina resultat vad gäller andel väntande inom vårdgarantins gräns jämfört med motsvarande period Det genomsnittliga resultatet för väntande inom vårdgarantin till somatisk behandling är 90 procent. Akutsjukhusen står för ungefär 55 procent av de väntande på behandling inom väntetidsmätningen Analys Andelen väntande till behandling under vårdgarantins gräns är samma som för motsvarande period I väntan till behandling finns ingen skillnad i resultat mellan akutsjukhusen och vårdgivarna utanför sjukhusen. Av väntade finns 55 procent vid akutsjukhusen. De behandlingar där det finns största andelen väntande över vårdgarantins gräns är hörselförbättrande operation och övriga öron-, näs och halsoperationer vid Karolinska Universitetssjukhuset samt neurokirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hos vårdgivare utanför akutsjukhusen finns flest väntande över vårdgarantins gräns på urologisk mottagning vid Aleris Specialistvård Sabbatsberg. Sida 12

18 Bilaga Specialiserad psykiatri Vuxenpsykiatri Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för angiven period vid respektive mätning. Vuxenpsykiatri Telefontillgänglighet 96 % Vårdgaranti- mottagningsbesök 83 % Andel väntande 30 dagar Vuxenpsykiatri - andel väntande under SLLs vårdgarantis gräns till mottagning % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec % 80% 81% 74% 80% 76% 66% 78% 82% 87% 85% 74% % 94% 91% 92% 92% 83% 77% 76% 87% 90% 84% 82% % 82% 79% 80% 77% 79% 78% 84% 91% 92% 90% 84% Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen för SLLs vårdgaranti ( 30 dagar). Andelen väntande under vårdgarantins gräns har försämrats jämfört med föregående år Antalet väntande har ökat jämfört med Analys Den specialiserade vuxenpsykiatrin har hög telefontillgänglighet. För 2014 var andelen godkända samtal i telefontillgänglighetsmätningen 96 procent, med en spridning på mellan 87 till 100 procent. Den avtalade nivån är en telefontillgänglighet på minst 90 procent. Denna nivå uppnåddes under 2014 av 32 mottagningar av totalt 34 mottagningar (94 procent). Väntetiderna till den specialiserade vuxenpsykiatrin var 83 procent, det vill säga 83 procent av patienterna per den sista varje månad hade väntat kortare tid än 30 dagar. Detta är en försämring på helår jämfört med föregående år. Förändringen har framför allt skett på fyra mottagningar. Detta har i två fall berott på läkarbrist, ett fall på hög tillströmning av patienter och i ett fall på bristande/förändrade rutiner i väntetidsbokningen. Detta har succesivt rättats upp under året. Läkarbrist kvarstår framförallt på en klinik. Det sista halvåret 2014 är tillgängligheten högre än samma period föregående år. Enligt vårdavtalen så följs vårdgivarna på faktiskt väntetid (exklusive patientvald och medicinskt orsakad väntan). Med denna mätmetod så har tillgängligheten ökat 2014 jämfört med Sida 13

19 Bilaga Barn- och ungdomspsykiatri Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för angiven period vid respektive mätning. Barn- och ungdomspsykiatri Telefontillgänglighet 97 % Vårdgaranti- mottagning 91 % Andel väntande 30 dagar Diagrammet visar en ögonblicksbild över kösituationen per den sista i månaden vad gäller andel väntande under vårdgarantins gräns till mottagning. Diagrammet visar måluppfyllelsen för SLLs vårdgaranti ( 30 dagar) Analys BUP - andel väntande under SLLs vårdgarantis gräns till mottagning % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec % 97% 97% 93% 94% 92% 76% 92% 96% 95% 90% 93% % 91% 89% 87% 88% 82% 64% 80% 92% 93% 90% 86% % 92% 90% 90% 90% 88% 78% 90% 93% 95% 94% 93% Telefontillgängligheten är hög till barn- och ungdomspsykiatri, 97 procent. Den mottagning som hade lägst resultat hade 88 procent medan den med högst hade 100 procent. Även tillgängligheten till första besök är hög inom barn- och ungdomspsykiatrin. 91 procent av de väntande har väntat i högst 30 dagar Särskild satsning barn- och unga med psykisk ohälsa Tabellen nedan visar genomsnittligt resultat för angiven period vid respektive mätning. Särskild satsning barn- och unga med psykisk ohälsa Mottagning 90 % Fördjupad utredning och behandling 82 % Analys Måttet faktisk väntetid används för att mäta väntetiden till mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa samt fördjupad utredning och behandling. Av de som gjorde ett första besök vid barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning under perioden hade 90 procent väntat kortare än 30 dagar. Målet för första besök är 90 procent. Det är ett stort efterfrågetryck till barn- och ungdomspsykiatri. Andelen barn som har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin har ökat samtidigt som även antalet barn och ungdomar i befolkningen ökat. Verksamheten har trots det uppnått målet även år Sida 14

20 Bilaga 2 82 procent har påbörjat fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar. I fördjupad utredning/behandling ingår förutom väntetider till åtgärd inom barn- och ungdomspsykiatri även barn- ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) vad gäller utredningar om Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), habiliteringen vad gäller väntetider för insatser vid autismcenter för personer under 18 år och specialiserad ätstörningsvård vad gäller behandling för personer under 18 år. De olika verksamheterna uppnår sammantaget målnivån på 80 procent som SKL och regeringen kommit överens om för år Sida 15

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Landstingsdirektörens rapport

Landstingsdirektörens rapport Landstingsdirektörens rapport Dnr 17-12 Bilagor... 2 Tillgänglighet och vårdgaranti... 2 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet... 7 Förekomst av trycksår... 8 Fall och fallskador... 8 Punktprevalensmätning

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer