Elevhälsans dag. Sandviken. Alf Kågström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhälsans dag. Sandviken. Alf Kågström"

Transkript

1 Elevhälsans dag Sandviken Alf Kågström

2 Upplägg Skolhälsovården Neuropsykiatri ADHD Stöd/Behandling Sandvikens modell Specifikt samarbete mellan skola och Barn och ungdomspsykiatri

3 Skolhälsovårdens uppgift Bevara och förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa.

4 SHV i Sandviken elever F- åk Gymnasiet Särskola grundskola/gymnasium Riksidrottsgymnasium

5 SHV 10 skolsköterskor 1 BNS-sjuksköterska 1 läkare Bryggan Samarbete med BUP

6 Basprogram Hälsosamtal skolsköterska F, åk 4, åk 8, gy I Extra sköterskebesök åk 2 och åk 6 Syn Hörsel Tillväxt, pubertetsutveckling Scolios Vaccination Difteri, stelkramp, kikhosta, mässling, röda hund, påssjuka. Kompletteringar v.b. Läkarbesök vid skolrelaterade medicinska problem

7 Registrerade besök SHV 06/07 Skolsköterska Pojkar 43% Flickor 57% Skolläkare 679 Pojkar 69% Flickor 31% Bryggan 38 Pojkar 71% Flickor 29%

8 Elevhälsovård Neuropsykiatri är en mycket viktig faktor för hälsan Ganska vanligt förekommande Missuppfattas ofta Omgivningen har betydelse Har betydelse för omgivningen

9 Vad är neuropsykiatri? AD/HD Tourette syndrom Asperger syndrom Autism Motoriska problem Perceptionssvårigheter

10 I varje klass 1 ADHD 1 Dyslexi 2 läs- och skrivsvårigheter 1 sociala problem som försvårar skolarbetet/kamratkontakter

11 AD/HD kärnsymtom Uppmärksamhet Aktivitetsreglering Impulsivitet

12 Symptom Reglering av emotioner Arbetsminne, minnesmobilisering Fokusering, distraherbarhet, flexibilitet Samspel, stresstålighet, timing Förmåga att reflektera Inlärning

13 Tre varianter av AD/HD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Övervägande Uppmärksamhetsbrist 40-55% Övervägande Hyperaktivitet 15-30% Kombinerad 20-45%

14 DAMP? Dysfunction of Attention, Motor control and Perception Skandinavien Developmental Coordination Disorder (Motoriska svårigheter) ADHD + DCD = DAMP Risk för sämre prognos än ADHD Vanligt med Asperger comorbiditet

15 Risk för pålagring vid ADHD Trots Beteendestörning Asocialt beteende Försvårad inlärning Relationer Utanförskap

16 Hur vanligt är ADHD? Ca 5 % barn/ungdomar Ca 2-4 % vuxna Något vanligare hos pojkar Symptombild varierar med Ålder Personlighet Kön Miljö

17 Ökar ADHD? Nej Ökad kunskap ökad diagnosticering Miljöförändringar Ökat egenansvar i studieteknik Minskad sömn Alkoholförbrukningen ökar i samhället

18 Sandviken elever 5% ADHD 275 elever 1% mkt stora ADHD-problem 55 elever Problem i gråzonen 5%? 275 elever Summa ca 550 elever

19 Comorbiditet vid ADHD Dyslexi Depression Tvångssyndrom Panikattacker Ängslan, oro Bipolära syndrom Epilepsi, FRAX, NF,. Med flera

20 Comorbiditet ADHD Kontrollgrupp Tics 20-35% 5-10% Oro 30-40% 5-10% Depression 30-50% 1-5% Bipolärt syndrom 10-25% <0.1% Dyslexi 20-60% <5% Drogmissbruk 55% 27% (livstidsrisk, USA) Einaq konferens Stockholm Russel Barkley, J Newcorn m.fl

21 Etiologi Ärftliga faktorer 70-90% Polygent Miljöfaktorer Försvårad graviditet/förlossning, rökning, bly Sociala svårigheter ökar inte risk för ADHD men för trotsutveckling Epigenetik

22 Signalsubstanser Dopamin Noradrenalin Serotonin Med flera.. Nivåer, samspel, lokala koncentrationer,

23 Förändringar på flera nivåer Gennivå: DAT, DRD4, DBH, Signalsubstanser: Dopamin, Noradrenalin m.fl. Receptornivå: Noradrenalin, Dopamin Ämnesomsättning: Dopamin, energiomsättning, genomblödning Struktur: Prefrontala områden bland andra

24 Tidiga symptom? Sömnproblem Uppfödningsproblem Känslig för förändringar/krav Sen talutveckling Sen motorisk utveckling Sen tarm/blåskontroll Svårt humör Aktivitetsnivå Samspel

25 Varför tidig upptäckt? Förståelse Hänsyn Kunskap Skydd Förhindra pålagringar

26 Förebyggande Skolskyddsfaktor?

27 Arv och miljö Maskrosbarn Orkidebarn Miljön måste optimeras för att en orkide skall växa bra och blomma ut

28 Stöd och behandling vid ADHD Kartläggning och diagnos Utbildning och rådgivning Medicinsk behandling Anpassningar hem skola samhälle Naturliga mognadsprocessen Sömn kost motion

29 Bevisade effektiva insatser enligt Russel A Barkley Föräldrautbildning Psykofarmaka Föräldraträning Problemlösningsmodell/kommunikation i tonårsfamilj Lärarutbildning Lärarträning i klassrumssituation Specialpedagogik Regelbunden fysisk aktivitet Föräldrastödsgrupper

30 Bevisade ineffektiva insatser enligt Russel A Barkley Eliminationsdiet Megavitaminkurer Sensory integration training Kiropraktik Lekterapi Psykoterapi Bio-feedback Självkontrollterapier (på klinik) Sociala träningsprogram (på klinik)

31 När kan medicinering övervägas? Extrema problem DAMP Allvarliga former av ADHD/ODD och ADHD/CD Inläggningsfall Stor skolfrånvaro / avstängningsfall Kombinerad AD/HD Om andra stödinsatser varit ineffektiva under 3-6 månader. Då behövs ingen ytterligare observationsperiod. Omvärdera andra stödinsatser när barnet börjat medicinera

32 Två varianter av medicin Metylfenidat Dopaminåterupptagshämmare Ritalin 6-8 timmar Concerta timmar Atomoxetin Noradrenalinåterupptagshämmare Strattera 24 timmar

33 Koncentration Aktivitet Impulsivitet Medicin har effekt på kärnsymptomen Effekt hos 70-80% Omega % Placebo 20%

34 Effekter av medicin Kärnsymptomen förbättras Uppfattar instruktioner Distraheras inte så lätt Skolprestationer förbättras Kamratrelationer förbättras Färre konflikter i hemmet Stadigare humör Enures/encopres minskar Motorik kan förbättras

35 Bieffekter Metylfenidat Minskad aptit Insomningsbesvär Puls Blodtryck Tics kan öka Nedstämdhet

36 Bieffekter Atomoxetin Illamående Trötthet Irritabilitet Nedstämdhet Puls Blodtryck Leverpåverkan

37 Genusperspektiv Svarar pojkar och flickor lika bra på medicinsk behandling? Ja Färre flickor kommer till utredning Ännu färre erbjuds medicinsk behandling

38 Hur lång behandling? Individuell avvägning Pröva utan medicin efter ca 1-2 år Medicinfrihet bara under skollov räcker inte som bedömningsunderlag Medicinfrihet under termin ger bäst besked Minst ett par månaders observationstid

39 Exekutiva funktioner stärks En person med ADHD vet oftast VAD, NÄR och HUR en uppgift skall utföras Men har så svårt att starta fullfölja korrigera mobilisera rätt minnen utföra flera tankeoperationer samtidigt

40 Sandvikens modell Kravspecifikation: Utredningskompetens pedagogiskt medicinskt socialt Tidig upptäckt Pedagogiskt stöd Kompetens i alla led Föräldrastöd/utbildning Förstå flickornas symptom Flöden vid utredning-undvika köbildning Flickor söker generellt senare Ca 20 barn i varje årskull Samarbete med BUP-Soc-Barnhabil-Arkitekter-Planerare Modellen skall vara hållbar över tid och klara personbyten

41 1980-talet Kunskap och utredning långt från barnet Enstaka barn remitterades till BUP eller HAB för utredning av MBD BVC - utvecklingsstörning Förskola kraftiga social problem Skolhälsan hälsokontroller Debatt finns dyslexi? Vuxenpsykiatrin Neuropsykiatri bara hos barn

42 1990-talet BVC screening för DAMP vid 5½ år Bryggan (Gävle) utredning 6 åringar 10% av årskullen Skolhälsan hälsokontroller Förskolan/lågstadiet kunskapsökning. Börjar bli de som först uppmärksammar barnets svårigheter

43 1990-talet, forts Enstaka remisser till Barn- och ungdomsmshabiliteringen. Barnmottagningen får många remisser. ADHD? BUP översköljs av remisser. ADHD? Vuxenpsykiatrin NP av intresse även för vuxna? Enstaka föräldrar utreds och behandlas via Uppsala Debatt ifrågasätter DAMP och ADHD?

44 Millennieskiftet BNS-sjuksköterska Bryggan Västra Gästrikland 10 % av 4-6 åringar Föräldrautbildningar Kraftsamling på kunskapsökning i skolan Familjeläger Skolhälsan hälsokontroller Åtgärdsprogram

45 Millennieskiftet, forts Spirande NP-samarbete mellan BVC-Bryggan-Skola-socialförvaltningen 2 års kö för dyslexiutredning hos logoped Långa köer till BUP och Barnhabilitering Kunskapsökning om autismspektrum

46 2005, ny SHV-modell Kunskap nära barnet Elevhälsan börjar med Basutredningar Pedagogisk kartläggning Inga läkarhälsokontroller hälsosamtal hos skolsköterska istället Elevhälsan ställer ADHD-diagnos i klara fall Kunskapsökning inom skolhälsovården Verktyg i vardagen

47 2005, forts Okomplicerad ADHD sköts av skolan BUP får många remisser med förfrågan om medicinering ca 1-2 års kö. Barn och ungdoms Habil ansvarar för autism 2 års kö Dubbelkö till först BUP och sedan ny kö till HAB Vuxenpsykiatriskt utredningsteam

48 2006 Läs- och Skriv Forum startar i Sandviken Skolhälsan samarbetar med BUP kring medicinering och föräldrautbildning. Läkare 8 tim/mån sjuksköterska 8 tim/vecka BUP-besök i skolan uppföljning/info Kö bara för kompletterande utredning vid BUP - ej lång kö för medicinering Skolhälsan sköter medicinsk behandling med atomoxetin fr.om. HT -06 Heldagsskolan

49 2006, forts NPT regelbundna möten BUP-Skola-Soc- Barnhab Utvidgad EVG Ronder skolpsykolog-skolläkare Gymnasiet intresserar sig för kunskapsökning i neuropsykiatri

50 2007 fungerande rutiner Bryggan Basutredning Medicinsk behandling i SHV-regi Läs- och Skriv Forum Föräldrautbildning Bryggan och BUP Utbildning skolpersonal Sommarläger Konkret samarbete skola-bup (rutin?)

51 2007 nyheter Aspergergrupp i Gymnasieskolan BUP och Barn- och ungdomshabiliteringen beslutar att se över möjlighet till samarbete avseende: remissanalys / Kö / utredning Föräldraförening bildad i Gävle Socialförvaltningen efterfrågar utbildning Elevhälsans dag!

52 2008 Bevara och förbättra vad som uppnåtts Ännu tidigare insatser Kunskap kring flickor Ökat samarbete med socialförvaltningen NP-utbildning för 80 pers från soc.förv. Elevhälsans dag inkl alla rektorer Svenska skolläkarkonferensen till Sandviken

53 Framtid Vård Skola Omsorg Missbruksvård Kriminalvård Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Utmärkta kunskaper i neuropsykiatri

54 Samarbete skola - BUP Basutredning i skolan Kompletterande barnpsykiatrisk utredning SNAP Längd, vikt, puls, blodtryck Skolbesök Läkarbesök 0, 1-2, 12 månader Telefonkontakter

55 Om 50 elever får behandling Bättre situation för 50 elever 50 familjer 20 elever i klassen = 1000 elever Varje elev har 4 nära lärare =200 lärare

56 Sammanfattning Kunskaper Teamwork Målinriktning Patientflöden Utvärderingar Effektivisering

57 Varför skall skolan kunna neuropsykiatri? Vem kan bättre än skolan? Upptäcka Utreda Följa upp Hålla kontakt med lärare familj Helhetsbild Skolans insatser/brist på insatser kan vara avgörande för prognosen och för livskvalitet!

58 Mer information attention-riks.nu adhdinfo.se

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie Anna Nylin & Elin Wesslander Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos:

Läs mer

Klarar alla barn skolans mål?

Klarar alla barn skolans mål? Klarar alla barn skolans mål? 2014-10-29/Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Gillbergcentrum Barn och ungdomscentrum

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd A research environment at Jönköping University Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd Mats Granlund Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping Förskolan skyddar och stödjer Barn

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Om någon ändå märkt hur jag hade det...

Om någon ändå märkt hur jag hade det... 65 Om någon ändå märkt hur jag hade det... I denna artikel presenteras Elevhälsoprojektet en studie av en grupp elever inom IV-programmet i Stockholms stad. Hur kan man på ett tidigt stadium fånga upp

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text:

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text: Bra för alla barn visioner och verklighet Alla verksamheter med uppdrag som rör barn och unga har en gemensam målsättning att ge barn och unga en bra start i livet. Bland barnen finns både de som har en

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras Rapport 1 (7) Datum 2014-03-10 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-73 39 44, 0708-81 75 57 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1. Effekter

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer