Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor."

Transkript

1 F-SECURE LICENSVILLKOR VIKTIGT LÄS FÖLJANDE JURIDISKA VILLKOR ("VILLKOREN") NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER F- SECURES PROGRAMVARA. NÄR DU VÄLJER GODKÄNN NEDAN ELLER INSTALLERAR, KOPIERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU (SOM INDIVID ELLER ORGANISATION) ATT DU HAR LÄST VILLKOREN, ATT DU FÖRSTÅR DEM OCH ATT DE ÄR JURIDISKT BINDANDE FÖR DIG. OM DU INTE KAN GODKÄNNA ALLA VILLKOR SKA DU VÄLJA ATT AVVISA DEM OCH INTE INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN. * Villkoren gäller för alla F-Secures program och/eller webbtillämpningar som licensieras till eller görs tillgängliga för dig, inklusive tillhörande dokumentation och alla uppdateringar och uppgraderingar av programmen som levereras till dig eller görs tillgängliga för dig under den köpta licensen eller tillhörande serviceavtal enligt definitionen i dokumentationen och alla kopior av dessa artiklar (sammantaget benämnda "programvaran"). Du godkänner att programvaran har vissa begränsningar, t.ex. användningsområde och vissa tekniska begränsningar inklusive men inte begränsat till operativsystem, lagringsutrymme eller utrymme som systemet kräver. KOMMERSIELL LICENS Efter betalning av tillämpliga licensavgifter och i enlighet med följande villkor har du erhållit en icke-exklusiv, ej överförbar rätt att använda den angivna programvaran under en angiven tidsperiod enligt vad som separat avtalats mellan dig och F-Secure eller dess distributörer. F-Secure och dess licensgivare behåller alla rättigheter som inte uttryckligen tillerkänns dig. Du får: A) installera och använda programvaran enbart på så många enheter (normalt handhållna enheter, persondatorer, servrar eller annan maskinvara, gemensamt benämnda "enhet") som framgår i programvaran, i F-Secures licenscertifikat, på tillämplig faktura, på produktförpackningar eller i avtal där dessa villkor är tillagda. Om programvaran och/eller tillhörande tjänster delas på ett nätverk eller om programvaran används för att filtrera trafik på servrar, vid brandväggar eller vid gateways, måste du ha en licens antingen för skanningskapacitet eller för det totala antalet användare som tillhandahålls tjänster av programvaran. I dessa fall får du installera programvaran på så många enheter som behövs, B) skapa kopior av programvaran enbart i installations- och säkerhetskopieringssyfte samt C) utöka antalet licenser genom att köpa fler licenser. Du får inte: A) installera och använda programvaran i strid med dessa villkor, F-Secures licenscertifikat eller annan tillhörande dokumentation, B) distribuera kopior av programvaran till tredje part, elektroniskt överföra programvaran till en dator som tillhör tredje part eller låta tredje part kopiera programvaran, C) modifiera, anpassa, översätta, hyra ut, leasa, återförsälja, distribuera eller skapa härledda arbeten som bygger på programvaran och/eller tillhörande filer (inklusive men inte begränsat till databaser, nyheter, beskrivningar och allt annat innehåll) eller delar därav, D) dekompilera, bakåtkompilera eller på annat sätt reducera programvaran och/eller tillhörande filer (inklusive men inte begränsat till databaser, nyheter, beskrivningar och annat innehåll) till en form som kan förstås av människor (utom i den begränsade omfattning som är tillåten enligt tvingande upphovsrättslagstiftning) eftersom programvaran innehåller eller kan innehålla affärshemligheter tillhörande F-Secure och dess licensgivare, E) använda dokumentationen i något annat syfte än att underlätta användningen av programvaran, F) avslöja koden för licensautentisering som du fått för programinstallationen (inklusive men inte begränsat till nyckelkod, prenumerationsnummer och registreringsnyckel) till tredje part, G) använda programvaran eller någon del därav till att implementera en produkt eller tjänst så att den körs på eller samkörs med programvaran i något annat syfte än vad som medges häri, eller H) i de fall då programvaran innehåller en komponent med en automatisk uppdateringsagent, använda den komponenten till att publicera, distribuera och/eller anskaffa programvara eller innehåll (i) som inte specifikt är relaterat till produkter och/eller tjänster från F-Secure och (ii) som inte är säkerhetsrelaterat (eller uppdateringar av sådan programvara eller sådant innehåll). Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor. UTVÄRDERINGSLICENS En utvärderingslicens gäller när du hämtar eller installerar en utvärderingsversion av programvaran eller när du får en tidsbegränsad, ickeexklusiv och ej överförbar licens från F-Secure eller dess distributörer i utvärderingssyfte. Programvaran licensieras till dig enbart i syfte att utvärdera programvaran och endast för en angiven utvärderingsperiod, som inleds på det datum då programvaran först hämtas av eller levereras till dig. Efter den angivna tidsperioden måste du antingen köpa programvarulicensen från F-Secure eller dess distributör, eller förstöra och sluta använda programvaran. Om du köper en licens för programvaran innan utvärderingstiden går ut och registrerar programvaran har du en giltig licens och du behöver då inte förstöra programvaran. F-Secure är inte skyldigt att ge support eller underhåll för utvärderingslicenser. För att undvika tveksamheter gäller samma restriktioner som anges ovan under punkterna A-H även för utvärderingslicenser. F-Secure och dess licensgivare behåller alla rättigheter som inte uttryckligen tillerkänns dig. ICKE-KOMMERSIELL LICENS En icke-kommersiell licens gäller när du hämtar eller installerar en gratisversion (ej utvärderingsversion) av programvaran som gjorts tillgänglig via F-Secure eller dess distributör. Sådan programvara licensieras till dig enbart för en begränsad period som en icke-exklusiv, ej överförbar licens och är avsedd endast som ett tilläggsverktyg (inte för kontinuerlig säkerhet eller andra syften). F-Secure förbehåller sig rätten att avbryta tillgängligheten till den här typen av programvara när som helst och har ingen skyldighet att tillhandahålla support eller underhåll för ickekommersiella licenser. För att undvika tveksamheter gäller samma restriktioner som anges ovan under punkterna A-H även för icke-kommersiella licenser. F-Secure och dess licensgivare behåller alla rättigheter som inte uttryckligen tillerkänns dig. ÖPPEN KÄLLKOD-LICENSER Du är medveten om att vissa komponenter i programvaran kan omfattas av licenser för så kallad "öppen källkod", vilket omfattar alla programvarulicenser som godkänts som öppen källkod-licenser av Open Source Initiative och andra i allt väsentligt liknande licenser, inklusive

2 och utan begränsning alla licenser som, i ett villkor för distribution av programvaran som licensierats under en sådan licens, kräver att distributören gör programvaran tillgänglig i källkodsformat ("komponenter med öppen källkod"). I den omfattning som uttryckligen framgår av de licenser som gäller för komponenter med öppen källkod ska villkoren för de licenserna gälla istället för villkoren i detta avtal vad avser respektive komponent med öppen källkod. I den omfattning som begränsningarna i dessa villkor inte tillåts enligt de tillämpliga villkoren för sådana licenser ska begränsningarna inte gälla för respektive komponent med öppen källkod. Sådana avvikande licensvillkor för komponenter med öppen källkod finns i installationskatalogen för programvaran eller på annan plats som anges i programvaran. ÄGANDERÄTT Äganderätten och immateriella rättigheter till programvaran tillhör F-Secure och/eller dess licensgivare. Programvaran skyddas av upphovsrättslagar och internationella avtal om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. BEGRÄNSAD GARANTI OCH FRISKRIVNINGAR Begränsad garanti för media. F-Secure garanterar att fysiska media, som tillverkats av F-Secure och på vilka programvaran lagras, är fria från defekter i material och arbete vid normal användning under 30 dagar efter leverans. F-Secure ger inga garantier på media om programvaran levereras som en del av en enhet från tredje part. Underförstådda garantier för media, inklusive underförstådda garantier om allmän lämplighet och lämplighet för ett särskilt ändamål, är begränsade till 30 dagar efter leveransdatum. F-Secure kan välja mellan att ersätta skadade media eller återbetala inköpspriset för dem. F-Secure har ingen skyldighet att ersätta eller återbetala inköpspriset för media som skadats av olyckor, ovarsam behandling eller felanvändning. Garantifriskrivning för programvara. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGRA SLAG. F-SECURE, DESS LICENSGIVARE OCH DISTRIBUTÖRER FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, TILLGÄNGLIGHET, PRESTANDA, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. F-Secure, dess licensgivare och distributörer garanterar inte programvaran eller tillhörande dokumentation vad avser korrekthet, riktighet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Du tar hela risken vad avser resultat och prestanda för programvaran och tillhörande dokumentation. Garanti. Den begränsade garantin på media som beskrivs i punkten ovan är den enda garantin av något slag som ges av F-Secure. Ingen muntlig eller skriftlig information eller rådgivning från F-Secure, dess återförsäljare, distributörer, agenter eller anställda ska innebära en garanti eller på något sätt utöka omfattningen av nämnda begränsade garanti, och du får inte hänvisa till sådan information eller rådgivning. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa eller friskriva sig från uttryckliga eller underförstådda garantier, så friskrivningen ovan kanske inte gäller dig och du kan ha andra rättigheter som kan variera mellan olika jurisdiktioner. Ansvarsbegränsning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH INTE ENLIGT NÅGON RÄTTSTRADITION, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅNDSRÄTT OCH AVTAL, ÄR F-SECURE, DESS ANSTÄLLDA, DESS LICENSGIVARE, DESS DISTRIBUTÖRER ELLER DESS LEVERANTÖRER SKADESTÅNDSSKYLDIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER VINST, FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA, FEL PÅ TILLÄMPNING ELLER ENHET ELLER ANNAN KOMMERSIELL ELLER EKONOMISK FÖRLUST SOM UPPSTÅR AV ANVÄNDNING AV ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE DOKUMENTATION, ÄVEN OM F-SECURE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR UPPSTÅR, OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I VILLKOREN FÖR SPECIFIK PROGRAMVARA. VÅR SAMMANLAGDA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET TILL DIG FÖR FAKTISKA SKADOR OAVSETT ORSAK SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALADE FÖR PROGRAMVARAN. Inget i dessa villkor är avsett att inverka menligt på lagstiftade rättigheter för parter som är konsumenter. F-Secure agerar även på sina anställdas, distributörers, licensgivares, leverantörers och samarbetspartners vägnar i syfte att friskriva sig från, utesluta och/eller begränsa skyldigheter, garantier och skadeståndsskyldighet på det sätt som anges i dessa villkor, men i inga andra avseenden och i inget annat syfte. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa eller friskriva sig från ansvaret för oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar och friskrivningar kanske inte gäller dig, eller kanske bara delvis gäller dig. Ansvarsbegränsning enligt tysk och österrikisk lag. För licenser som inköpts av konsumenter som bor i Tyskland eller Österrike gäller följande vad avser ansvarsbegränsning: Rörande anspråk för skador, anspråk på kompensation för utgifter och andra skadeståndsanspråk, oavsett om de härrör från avtal, skadeståndsgrundande handling, brott mot lagstiftad skyldighet eller på annat sätt under denna licens gäller följande: F-Secure, dess licensgivare, dess distributörer och dess leverantörer är ansvariga utan begränsning för i) skador som åsamkats avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet, ii) anspråk enligt den tyska/österrikiska lagstiftningen om produktansvar och iii) dödsfall, kroppsskada och skador på hälsa. I händelse av oaktsamhet gäller följande: F-Secure, dess licensgivare, dess distributörer och dess leverantörer är ansvariga endast i den utsträckning de har brutit mot en viktig avtalad skyldighet. Detta ansvar begränsas till enligt avtalet typisk och förutsägbar skada i händelse av materiella eller ekonomiska skador. EXPORTRESTRIKTIONER 1. Om programvaran eller någon del därav skickas eller på annat distribueras till dig från USA: Du godkänner att programvaran och underhållsoch supporttjänster, inklusive men inte begränsat till tekniska tjänster och tekniska data (t.ex. handböcker, ritningar, diagram, modeller, formler, tabeller, konstruktionsdesign, specifikationer och skrivna eller inspelade instruktioner) och alla andra sådana tekniska tjänster eller tekniska data ("tjänsterna") har ursprung i USA vad avser USA:s exportlagar, förordningar, dekret och exekutiva beslut, och alla tillhörande tillägg, inklusive men inte begränsat till Export Administration Act av 1979 ("EAA"), med tillägg, och förordningarna som utfärdats i enlighet med den ("USA:s exportlagar"). Du godkänner att följa alla USA:s exportlagar som är tillämpliga och alla tillämpliga internationella lagar och förordningar som gäller för programvaran och tjänsterna, inklusive men inte begränsat till EAA liksom begränsningar för slutanvändare, slutanvändning och destination som utfärdats av USA och andra stater. 2. Om programvaran skickas eller på annat sätt distribueras till dig från ett annat land än USA: du förbinder dig att följa de lokala bestämmelserna rörande export och/eller användning av kryptografisk programvara. I alla händelser är F-Secure inte skadeståndsskyldigt för av dig företagen olaglig export av dess programvara eller någon del därav, och/eller din olagliga användning av kryptografisk programvara.

3 RÄTTIGHETER FÖR MYNDIGHETER I USA Om licensen införskaffas för USA, dess myndigheter och/eller organ ("den amerikanska staten"), eller å dess vägnar, godkänner du att programvaran och dokumentationen är "kommersiell programvara" (commercial computer software) respektive "dokumentation för kommersiell programvara" (commercial computer software documentation) enligt definitionerna av de termerna i reglerna för federala upphandlingar (Federal Acquisition Regulations, FAR) för upphandlingar av civila myndigheter (48 C.F.R ) och amerikanska försvarsdepartementets regler för upphandlingar (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) för upphandlingar av enheter tillhörande amerikanska försvarsdepartementet (48 C.F.R (a)(1) och (5)). I enlighet med 48 C.F.R i FAR och 48 C.F.R i DFARS, samt andra tillämpliga förordningar, är all användning, modifiering, reproduktion, utgivning, allt utförande, all visning, allt avslöjande och all distribution av programvaran och dokumentationen av eller för den amerikanska staten reglerad enbart av dessa villkor och förbjuden utom i den utsträckning som det uttryckligen tillåts enligt dessa villkor. RISKFYLLD VERKSAMHET Programvaran är inte feltolerant om det inte uttryckligen anges i produktdokumentationen och den är inte utformad, tillverkad eller avsedd för användning eller vidareförsäljning som kontrollutrustning i farlig miljö med krav på felfri funktion, t.ex. kärnkraftsanläggningar, navigationseller kommunikationssystem för flygplan, flygledning, livsuppehållande system eller vapensystem, i vilka programvaran om den inte fungerar direkt kan orsaka dödsfall, personskada eller allvarlig fysisk skada samt miljöskada ("riskfylld verksamhet"). F-Secure och dess leverantörer frånsäger sig uttryckligen alla uttryckliga eller underförstådda garantier om lämplighet för riskfylld verksamhet. INLÄMNANDE OCH BEHANDLING AV INFORMATION OCH PERSONLIG INFORMATION DU GODKÄNNER OCH MEDGER ATT FÖR ATT F-SECURE SKA KUNNA FÖRSE DIG MED DE TJÄNSTER SOM HÖR TILL PROGRAMVARAN KAN PROGRAMVARAN SAMLA IN OCH SKICKA UPPGIFTER SOM RÖR PROGRAMVARUTILLÄMPNINGAR, INTERNET, DIN ENHET ELLER DIN ANVÄNDNING AV OVANSTÅENDE. INFORMATIONEN SOM SAMLAS IN PÅ DET SÄTTET KAN BLAND ANNAT VARA i) SÄKERHETSRELATERAD INFORMATION, TEKNISKA OCH STATISTISKA DATA SAMT ANALYSDATA OCH ANDRA DATA SOM STANDARDMÄSSIGT BEHANDLAS PÅ ETT SÄTT SOM OMÖJLIGGÖR PERSONLIG IDENTIFIERING OCH/ELLER ii) KONTAKTINFORMATION OCH ANDRA DATA SOM DU AKTIVT SKICKAR VIA PROGRAMVARAN, LICENS-/ENHETS-/PROGRAMVARUINFORMATION, INFORMATION SOM INLÄMNATS FÖR ATT LÖSA ETT SUPPORTPROBLEM, INFORMATION OM LIKNANDE TJÄNSTER OCH ANDRA LIKNANDE DATA SOM STANDARDMÄSSIGT BEHANDLAS PÅ ETT SÄTT DÄR PERSONLIG IDENTIFIERING ÄR MÖJLIG. MER DETALJERAD INFORMATION OM INSAMLAD PERSONLIG INFORMATION OCH BEHANDLINGEN AV DEN FINNS I F-SECURES SEKRETESSPOLICY. ALL ÖVERFÖRING AV DATA GÖRS PÅ ETT SÄKERT SÄTT. DU GODKÄNNER ATT F-SECURE KAN YPPA ELLER ÖVERFÖRA ALLA OVANNÄMNDA DATA TILL SINA PARTNERS, UNDERLEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER OCH ATT DESSA PARTER KAN FINNAS I EEA ELLER UTANFÖR EEA. DU GODKÄNNER F-SECURES BEHANDLING AV DATA OCH PERSONLIG INFORMATION ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN. Om du har frågor om behandlingen av identifierbar personlig information som rör dig och om du vill korrigera sådan information eller avbryta ditt samtycke finns kontaktinformationen för personlig information som lagrats av F-Secure i slutet av dessa villkor. ALLMÄNT Programvaran har vissa funktionsbegränsningar enligt vad som emellanåt meddelas av F-Secure (eller av F-Secures distributör som du har köpt licensen från). F-Secure förbehåller sig rätten att ändra kraven i samband med uppdateringar eller uppgraderingar av programvaran. Du medger härmed att du, innan du registrerade dig för programvaran, har kontrollerat programvarans lämplighet för dina behov. Du informeras och godkänner härmed att hela eller delar av programvaran tillfälligtvis kan vara otillgänglig/ej i funktion på grund av reparationer, uppgraderingar, underhåll eller händelser utanför F-Secures kontroll (force majeure). F-Secure, dess licensgivare och dess distributörer ska inte hållas ansvariga för konsekvenserna av sådana avbrott och ska återställa programvarans tillgänglighet/funktion så snart som rimligen är möjligt, beroende på vilka tekniska hinder som har uppstått. F-Secure förbehåller sig rätten att modifiera funktioner i programvaran för att anpassa den till förändringar på marknaden eller i regelverk, för att ta hänsyn till tekniska begränsningar eller för att förse dig med bättre produkter eller tjänster. Utan men för andra rättigheter till uppsägning avslutas din licens för programvaran omedelbart utan meddelande om du bryter mot något av dessa villkor. Du har då inte rätt till återbetalning från F-Secure eller någon av dess distributörer på grund av avslutandet. De villkor som rör begränsningar av användningen gäller även efter alla former av uppsägning. F-Secure kan revidera dessa villkor när som helst och de reviderade villkoren gäller automatiskt för motsvarande versioner av programvaran som distribueras med de reviderade villkoren. Om någon del av villkoren befinns vara ogiltig och inte kan hävdas påverkar det inte giltigheten för resten av villkoren, som fortsätter att vara giltiga och möjliga att hävda. Om inte annat anges nedan regleras villkoren enligt lagarna i Finland utan hänsyn till bestämmelser och principer om lagkonflikt och utan hänsyn till Förenta nationernas Internationella köplag. Domstolarna i Finland har exklusiv domsrätt att döma i alla tvister som härrör från dessa villkor. Om licenserna har köpts i USA, eller å en licenstagares vägnar som är bosatt eller verksam i USA, är gällande lag för dessa villkor lagarna i delstaten Californien utan hänsyn till bestämmelser och principer om lagkonflikt och utan hänsyn till Förenta nationernas Internationella köplag. I sådana fall tillhör den exklusiva domsrätten att döma i alla tvister som härrör från dessa villkor de federala och delstatliga domstolarna i delstaten Californien. Om licenserna har köpts av konsumenter som är bosatta utanför Finland eller USA kan villkoren regleras av tvingande lokala lagar i de jurisdiktionerna. I de fall då F-Secure väljer att inte hävda sina rättigheter enligt dessa villkor ska detta inte tolkas som att F-Secure avsäger sig rätten att hävda de rättigheterna i framtiden. Om du har frågor om villkoren eller behandlingen av personliga data, eller om du vill ta kontakt med F-Secure av någon annan anledning är du välkommen att skriva till: F-Secure Corporation, PL24, FI Helsingfors, Finland, e-post: eller telefon: November 2009, F-Secure Corporation PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR

4 Följande produktspecifika villkor gäller för dig förutom villkoren ovan och utgör en del av villkoren för de nedan angivna typerna av programvara. PROGRAMVARA FÖR SÄKERHETSKOPIERING 1. Du medger att du informerats om att denna programvara är tillgänglig för dig i syfte att säkerhetskopiera innehåll på din enhet. Du medger att du informerats om att programvaran inte är arkiveringsprogramvara. 2. Efter att licensen avslutats kan innehållet som lagrats via programvaran raderas och det kan då inte längre återställas av dig. 3. Programvaran är endast avsedd att säkerhetskopiera enskilda filer till vissa vanliga tillämpningar, t.ex. filer av typerna dokument, bilder och videoklipp. Programvaran är inte avsedd att säkerhetskopiera (i) innehåll från/som görs tillgängligt via företagsnätverkstjänster, (ii) program, (iii) operativsystem eller (iv) dataformat som vanligtvis lagras på servrar, t.ex. men inte begränsat till databaser. 4. I de fall då F-Secure lägger märke till att du använder programvaran på ett uppenbarligen överdrivet sätt och/eller på ett sätt som kan hindra tredje parts användning av den (t.ex. genom att lägga beslag på all tillgänglig bandbredd) förbehåller sig F-Secure rätten att (i) inte förnya din licens, (ii) begränsa din tillgänglighet till programvaran och/eller delar av den och/eller (iii) avsluta licensen. F-Secure ska informera dig via e-post om det vidtar åtgärder baserade på dessa rättigheter. 5. Du ska avstå från att med hjälp av programvaran spara eller försöka spara innehåll som inte huvudsakligen lagras på din interna maskinvara (t.ex. externa lagringsenheter och innehåll på ett internt eller externt nätverk). 6. Programvaran genomför som standard åtgärder automatiskt under en viss tidsperiod beroende på tekniska begränsningar, och ingen garanti ges därför för en specifik tidsperiod då säkerhetskopieringen kan avslutas. 7. DU MEDGER HÄRMED ATT DU INFORMERATS OM ATT PROGRAMVARAN UTFORMATS FÖR ENSKILDA SLUTANVÄNDARE. DU SKA DÄRFÖR AVSTÅ FRÅN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN I SYFTE ATT SPARA INNEHÅLL SOM MOTSVARAR ETT VÄRDE STÖRRE ÄN 6 MÅNADERS BETALNING FÖR DIN PROGRAMVARULICENS. 8. F-SECURES OCH DESS DISTRIBUTÖRERS ANSVAR FÖR ALLA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ATT PROGRAMVARAN DELVIS ELLER FULLSTÄNDIGT SLUTAR FUNGERA, INKLUSIVE FÖRLUST AV INNEHÅLL SOM LAGRAS PÅ F-SECURES SERVRAR ELLER PÅ DIN ENHET MED HJÄLP AV PROGRAMVARAN, ÄR UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR DIN LICENS TILL PROGRAMVARAN UNDER DE 6 MÅNADER SOM FÖREGÅR PROGRAMVARANS FUNKTIONSFÖRLUST. 9. Du är ensamt ansvarig för det innehåll som säkerhetskopierats, överförts eller lagrats via din användning av programvaran och även i övrigt din användning av programvaran. Du ska försvara och hålla skadeslösa F-Secure, dess licensgivare, distributörer och leverantörer (gemensamt "skadeslösa") mot (i) alla kostnader, avgifter, anspråk, skadestånd och/eller processer som vidtagits mot någon av de skadeslösa, inklusive men utan begränsning till avgifter för juridisk rådgivning och konsultation, som uppstår från olagligt beteende och/eller kränkningar av tredje parts rättigheter och/eller (ii) alla skador som du kan åsamka på grund av din användning av programvaran. 10. I den händelse att du bryter mot någon av bestämmelserna i villkoren, eller använder programvaran i annat syfte än att säkerhetskopiera eller återställa innehåll i enlighet med villkoren, eller ifall avtalet mellan F-Secure och distributören som förser dig med programvaran avslutas, kan F-Secure eller distributören välja att omedelbart avsluta din användning av programvaran eller funktioner i den via ett e-postmeddelande, utan att du kan göra anspråk på skadestånd eller annan kompensation för detta. DELNINGSPROGRAMVARA 1. Du medger att du informerats om att programvaran har gjorts tillgänglig för dig i syfte att lagra och dela innehåll (i) till vilket du innehar reproduktions- och/eller kommunikationsrättigheter och (ii) som inte är olagligt enligt gällande lag. Du medger att du informerats om att programvaran inte är programvara avsedd för säkerhetskopiering eller arkivering. Du ska därför avstå från att använda programvaran i syfte att spara innehåll och hålla F-Secure och dess distributörer skadeslösa för förlorat eller skadat innehåll. 2. Efter att licensen avslutats kan innehållet som lagrats eller delats med hjälp av programvaran raderas och det går då inte längre att återställa det. 3. Programvaran är endast avsedd att lagra och dela enskilda filer till vissa vanliga tillämpningar, t.ex. filer av typerna dokument, bilder och videoklipp. Programvaran är inte avsedd att användas för att lagra eller dela (i) innehåll från/som görs tillgängligt via företagsnätverkstjänster, (ii) program, (iii) operativsystem eller (iv) dataformat som vanligtvis lagras på servrar, t.ex. men inte begränsat till databaser.

5 4. I synnerhet ska du avstå från att lagra eller dela olagligt innehåll eller innehåll som kränker tredje parts rättigheter. Du samtycker specifikt till att strikt följa bestämmelserna i gällande upphovsrättslagstiftning. I DETTA SAMMANHANG PÅMINNER VI DIG OM ATT ALL REPRODUKTION, KOMMUNIKATION AV ETT ARBETE OCH/ELLER VIDARESÄNDNING AV ETT FRAMTRÄDANDE, EN LJUDINSPELNING ELLER EN VIDEOINSPELNING SOM GÖRS UTAN TILLSTÅND KAN VARA BROTTSLIGT ELLER EN KRÄNKNING AV UPPHOVSRÄTTEN. Du är ensamt ansvarig för det innehåll som lagras och delas via användning av programvaran och även i övrigt din användning av programvaran. Du informeras härmed om att F-Secure och dess distributörer samarbetar med myndigheterna vad avser olagligt eller rättighetskränkande innehåll som du delar eller lagrar och F- Secure har rätt att avsluta eller förhindra din användning av programvaran för sådan verksamhet och ta bort sådant innehåll som lagras på F-Secures servrar. Du ska försvara och hålla skadeslösa F-Secure, dess licensgivare, distributörer och leverantörer (gemensamt "skadeslösa") mot (i) alla kostnader, avgifter, anspråk, skadestånd och/eller processer som vidtagits mot någon av de skadeslösa, inklusive men utan begränsning till avgifter för juridisk rådgivning och konsultation, som uppstår från olagligt beteende och/eller kränkningar av tredje parts rättigheter och/eller (ii) alla skador som du kan åsamka på grund av din användning av programvaran. 5. I de fall då F-Secure lägger märke till att du använder programvaran på ett uppenbarligen överdrivet sätt och/eller på ett sätt som kan hindra tredje parts användning av den (t.ex. genom att lägga beslag på all tillgänglig bandbredd) förbehåller sig F-Secure rätten att (i) inte förnya din licens, (ii) begränsa din tillgänglighet till programvaran och/eller delar av den och/eller (iii) avsluta licensen. F-Secure ska informera dig via e-post om det vidtar åtgärder baserade på dessa rättigheter. 6. Du godkänner härmed att programvaran inte ger skydd mot virus. Öppnande av filer sker under eget ansvar. Följaktligen håller du därmed F-Secure och dess distributörer skadeslösa för alla anspråk som direkt eller indirekt kan härröras till lagring och/eller delning av infekterade filer och du åtar dig att informera eventuella gäster om det. 7. Du informeras härmed om att åtkomst och överföring av delat eller lagrat innehåll kanske inte är säkert mot intrång från tredje part. Du åtar dig därför att inte använda programvaran till att dela eller lagra konfidentiellt innehåll. F-Secure och dess distributörer är inte ansvariga i händelse av otillåten åtkomst av tredje part till det innehåll som du lagrar eller delar via programvaran. 8. F-SECURES OCH DESS DISTRIBUTÖRERS ANSVAR FÖR ALLA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ATT PROGRAMVARAN DELVIS ELLER FULLSTÄNDIGT SLUTAR FUNGERA, INKLUSIVE FÖRLUST AV INNEHÅLL SOM DELAS ELLER LAGRAS PÅ F-SECURES SERVRAR ELLER PÅ DIN ENHET MED HJÄLP AV PROGRAMVARAN, ÄR UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR DIN LICENS TILL PROGRAMVARAN UNDER DE 6 MÅNADER SOM FÖREGÅR PROGRAMVARANS FUNKTIONSFÖRLUST. 9. Om du bryter mot någon av bestämmelserna i villkoren eller använder programvarans funktioner i något annat syfte än att dela och lagra innehåll i enlighet med dessa villkor, eller om avtalet mellan F-Secure och den distributör som förser dig med programvaran bryts, kan F-Secure eller distributören omedelbart avsluta din användning av programvaran eller vissa funktioner däri med ett e- postmeddelande, utan att du kan göra anspråk på skadestånd eller annan kompensation för detta. November 2009, F-Secure Corporation

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT! LÄS NOGGRANT DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT - LÄS NOGA: DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS GÄLLANDE BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARA OCH FUNGERAR SOM ETT TILLÄGG TILL DET HÄR PROGRAMVARULICENSAVTALET,

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

1. VISSA DEFINITIONER. På det sätt de används häri har följande termer följande betydelser:

1. VISSA DEFINITIONER. På det sätt de används häri har följande termer följande betydelser: LICENS TILL CADD -SOLIS MEDICATION SAFETY SOFTWARE LICENS TILL PHARMGUARD MEDICATION SAFETY SOFTWARE SureLink fjärrsupportprogram Programvaruprodukter från Smiths Medical 1. VISSA DEFINITIONER. På det

Läs mer

SLUTANVÄNDARAVTALET VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL.

SLUTANVÄNDARAVTALET VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL. VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL. SLUTANVÄNDARAVTALET DET HÄR SLUTANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) ÄR MELLAN MICROBIOLOGICS, INC. ( FÖRETAGET ELLER MBL ) OCH EN INDIVID, ETT BOLAG ELLER EN ANNAN ENHET ( SLUTANVÄNDAREN

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare Detta ActivEngage licens- och supporttjänstavtal (fortsättningsvis kallat avtalet ) ingås mellan användaren av ActivEngage-programvaran (fortsättningsvis

Läs mer

Licensavtal för programvaran

Licensavtal för programvaran Licensavtal för programvaran De program som visas i listan tillsammans med relaterad dokumentation på sidan för programnedladdning ( Mjukvaran ) licensieras och överlåts inte till den Licenstagare som

Läs mer

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT: DETTA ÄR EN JURIDISKT BINDANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH SAP BUSINESSOBJECTS FÖR DEN SAP BUSINESSOBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

Licensavtal för slutanvändare

Licensavtal för slutanvändare Licensavtal för slutanvändare Programvaran som finns i din Garmin-produkt ( Programvaran ) ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ( Garmin ). Kartor från tredje part som är integrerade i eller medföljer

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 Detta är slutanvändarlicensavtalet för Prometheans programvara ActivInspire Professional Edition ( programvaran

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Juridisk information, upplysningar och licenser

Juridisk information, upplysningar och licenser Juridisk information, upplysningar och licenser Genom att använda eller delta i denna webbplats, filöverföringsprotokoll (FPT) eller annan fildelningsserver, onlinetjänst, applikation, tjänst för e-postmeddelande,

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM T&C SWEDEN VILLKOR OCH REGLER FÖR APPEN Reebok är ett varumärke som tillhör adidas International Trading BV, vilket är den organisation som tillhandahåller Reebok FitnessTrainer-appen ( appen ). Här i

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning avseende TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning avseende TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning avseende TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Omfattning a) Dessa Allmänna Avtalsvillkor skall tillämpas

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

QTA Check-in Node version 1.2.15

QTA Check-in Node version 1.2.15 QTA Check-in Node version 1.2.15 Version 1.0 2014-08-11 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Systemkrav QTA Check-in Node... 3 1.2 Manualen i pappersformat... 3 1.3 Mer information... 3 1.4 Licensavtal

Läs mer

3. LICENSTYPER OCH DEFINITIONER.

3. LICENSTYPER OCH DEFINITIONER. LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5); Avtalsvillkor offentlig slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal. I Kundportalen

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald licens

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.8);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.8); Avtalsvillkor icke kommersiell slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal.

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

2005-06-02 1 Open Source-licenser

2005-06-02 1 Open Source-licenser 2005-06-02 1 Open Source-licenser Open Source-licenser NEA Nätverket för Elektroniska Affärer Advokat Sofia Geilert 2005-06-02 2 Open Source-licenser Open Source-licenser Antal olika licenser för open

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer