Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite Översyn områden av riksintresse för friluftslivet Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av luftvärmepump Uppföljning planer samt uppdrag att intitiera förhandling om markköp kring Kyrkbyns skolområde i Stora Skedvi Delegationsbeslut miljö- och byggärenden tiden Verksamhetsinformation Miljö och Bygg Arbetsmiljö- och personalfrågor Ekonomi och Budgetuppföljning Budget Ramfördelning Kalendarium för Förvaltningsinformation Inbjudan/kurser mm Övriga ärenden Förnyad ansökan om hyresbidrag Säters gymnastikförening Drift- och nyttjanderättsavtal Säters Motionscentral Taxa för uthyrning av Säters Motionscentralen Direktiv till upphandling avseende om- och tillbyggnad av Enbacka skola Direktiv till Energiupphandling Klockarskolan Gåva Nyberget S: Delegationsbeslut Gatu och Fastighet tiden Verksamhetsinformation Gatu och Fastighet Verksamhetsinformation VA/Renhållning...27

2 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl , Beslutande Lotta Bergstrand (FP) ordförande Kerstin Bäck (S) vice ordförande Marit Ragnarsson (C) 2:e vice ordförande Ulla Hjort (S) Göran Johansson (V) ers. för Håkan Karlsson (S) Inger Johansson (MP) Sven Frejd (C) Leo Thorsell (M) ers. för Johan Fredriksson (M) Daniel Ericgörs (KD) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Andreas Mossberg förvaltningschef Kristina Mellberg miljö- och byggchef 272--del av 279 Åsa Mårdberg miljöinspektör 272 Staffan Jansson miljöinspektör/biolog 273 Mikael Spjuth gatu och fastighetschef Thomas Geijer fastighetsplanerare Torbjörn Orr handläggare fritidsfrågor 286, 287, 291 Utses att justera Kerstin Bäck Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsnämndens expedition kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Lotta Bergstrand Justerande Kerstin Bäck ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsnämndens exp. Underskrift Berit Lindström

3 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 272 Dnr: E 2010/256 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite Ärendebeskrivning Ändring av föreläggande med vite om att genomföra skyddsåtgärder på fastigheten Pingbo 1:13. Ärendets handläggning Verksamhetsutövare till verksamheten Swetork Maskin Trä och Trading AB ( ) är ålagd av miljö- och byggnämnden genom föreläggande daterad att genomföra skyddsåtgärder på fastighet Pingbo 1:13 i Säters kommun. Punkt 4 i föreläggandet anger följande: Med hänvisning till 2 kap, 2 och 3 och 10 kap 2 miljöbalken (1998:808) ska oljeläckage från pump åtgärdas och saneras. Vitet beslutas till kr. En anmälan om sanering enligt 28, förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899) ska insändas till miljö- och byggkontoret senast 6 veckor innan planerad start av saneringen för godkännande av åtgärd. Den totala åtgärden och saneringen av plattan ska vara klar senast 10 månader från delgivning av detta beslut. Föreläggandet delgavs , och åtgärden ska därav vara uppfylld senast Samhällsbyggnadsförvaltningen har förelagt ovan nämnda verksamhetsutövare att genomföra översiktliga miljötekniska markundersökningar i syfte att kartlägga föroreningssituationen inom fastigheten. Verksamhetsutövaren har anlitat konsult för genomförande av markundersökningarna och samhällsbyggnadsförvaltningen har godkänt upprättad provtagningsplan. Vid inspektion på fastighet Pingbo 1:13 noterades att pumpen hade avlägsnats, och att spår av ett oljeläckage på plattan inte syntes. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: Föreläggande enligt beslut Mbn 189, adresserat till Swetork Maskin Trä och Trading AB ( ), ändras med att punkt 4 upphävs. Motivering till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det är skäligt verksamhetsutövaren inte behöver genomföra efterbehandlingsåtgärder om de miljötekniska markundersökningarna inte föranleder detta. Enligt 27 förvaltningslagen (1986:223) får en myndighet ändra ett beslut om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ändringen kan ske smidigt. Om resultatet från undersökningarna visar på att området är förorenat kommer ansvarig att behöva åtgärda området. Därför bedömer samhällsbyggnadsnämnden att ändringen inte blir till nackdel för någon enskild part.

4 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 273 Dnr: E 2013/461 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har ett uppdrag att göra en översyn av områden av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 miljöbalken. Ärendets handläggning Länsstyrelsen har i april skickat en skrivelse till bl. a. länets kommuner angående synpunkter på befintliga riksintresseområden, avgränsning samt förslag till eventuella nya områden. Kommunen har i detta skede inte redovisat några specifika synpunkter. Länsstyrelsen har nu gjort ett sammanvägt förslag som skickas på remiss till kommunerna och övriga medlemmar i Dalarnas naturvårdsråd. Enligt detta förslag föreslås inga förändringar inom Säters kommun. Eventuella synpunkter på förslaget måste vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2014 för att hinna beaktas. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen: Föreslå Länsstyrelsen att när det gäller Säterdalen synkronisera gränserna så att de blir enhetliga oberoende av riksintresseaspekt. Motivering till beslut Säterdalen utgör riksintresseområde för såväl friluftsliv som naturvård. Det kan också anses vara samma värden som ligger till grund för utpekandet som riksintresse oberoende av värdeaspekt. Det skulle därför vara en administrativ fördel om gränserna överensstämde.

5 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 274 Dnr: 13/434 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av luftvärmepump Sökande x Ärendebeskrivning Ärendet avser en tillbyggnad (3,6 kvm) av en befintlig gäststuga på fastigheten Jumbo 2, tillbyggnaden kommer att inrymma en liten toalett. Gäststugan är byggd 1992 innan områdesbestämmelserna upprättades. Ärendet avser även montering av en luftvärmepump på huvudbyggnaden. Pumpen kommer att byggas in för att inte förvanska fasaden på huset. Fastigheten ligger inom område med gällande Områdesbestämmelser för Säters innerstad som ingår i riksintresseområde. Kvarteret har stort kulturhistoriskt intresse. Ärendets handläggning Tillförordnad Stadsarkitekt Hans Ekborg har muntligen tillstyrkt sökta åtgärder. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1. Bevilja bygglov för tillbyggnad av gäststuga samt montering av luftvärmepump med stöd av PBL 9 kap Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Startbesked för att påbörja sökta åtgärder godkänns med stöd av PBL 10 kap Med detta startbesked bestämmer Samhällsbyggnadsnämnden att Kontrollplanen fastställts och att åtgärden får påbörjas. Motivering till beslut Sökta åtgärder uppfyller kraven i PBL 9 kap. 31 Upplysningar/Övrigt Startbesked ingår i detta beslut. Följande handlingar ska lämnas in till byggenheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjandet. Avgift: 1883:- (faktura översänds senare) Angående överklagan se bilaga

6 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 275 Uppföljning planer samt uppdrag att intitiera förhandling om markköp kring Kyrkbyns skolområde i Stora Skedvi Miljö och Byggchef Kristina Mellberg informerar om läget för aktuella planer. Planläggningsprocessen för Kyrkbyns skolområde Detaljplan för Industrihuset, Fabriken 6 tas upp för antagande i Jävsnämnden Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Uppdra till förvaltningen att inititiera förhandling om markköp kring Kyrkbyns skolområde i Stora Skedvi.

7 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 276 Delegationsbeslut miljö- och byggärenden tiden Miljöärenden 2013/347 Enbacka 19:85 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/348 Mora 8:9 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/346 Rätten 9 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/301 Skedvi Kyrkby 7:3 x Tillstånd till enskild avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/379 Ansta 35:1 x Anmälan om undantag från renhållningsordningen. 2013/358 Österby 9:6 x Tillstånd till enskild avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/359 Österby 28:7 x Tillstånd till enskild avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Forts. S.J S.J S.J C.S S.J C.S C.S

8 Samhällsbyggnadsnämnden Forts. Sbn /335 Bispbergshyttan 13:5 2013/319 Skedvi-Fiskarbo 2:3 x x Anmälan om eget omhändertagande av latrin Tillstånd till enskild avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/370 Bodarna 1:5 x Anmälan om undantag från renhållningsordningen. 2013/381 Dalkarlsnäs 3:5 x Anmälan om undantag från renhållningsordningen. 2013/253 Yttersätra 1:2 x Beslut om inplacering i riskklass och fast årlig avgift för livsmedelskontroll. 2013/383 Nästet 7 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/470 Fasaden 8 OKQ8 AB Belut angående efterbehandling på fastighet. 2012/226 Liljan 3 Willys Hemma Beslut om föreläggande om märkning av delade frukter och grönsaker som saluförs förpackade. 2013/384 Gustafs- Källberget 3:2 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/385 Bodarne 5:2 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. S.J C.S S.J S.J P.I S.J Å.M P.I S.J S.J Forts.

9 Samhällsbyggnadsnämnden Forts. Sbn /364 Nygårdarne 6:2 och 7:2, Nygårdarne 15 x Tillstånd till enskild avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/216 Landa 28:2 x Tillstånd till enskild avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/339 Skönvik 1:6 Landstinget Dalarna Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registrering C.S C.S P.I Byggärenden 13/451 Orkanen 3 x Tillbyggnad av enbostadshus med takad/inglasad altan 13/353 Backa 70:3 x Nybyggnad av enbostadshus Förhandsbesked 13/435 Fäggeby 35:1 Din-X Byte av skärmtak till väderskydd 13/387 Nedre Tosarby 4:18 10/274 Skönvik 1:17, Säter (Hus 05) 10/297 Skönvik 1:17, Säter (Hus 19) x Landstingsfastigheter i Dalarna Landstingsfastigheter i Dalarna Bygglov för borrning av brunn. Utlämnande av sekretessbelagd handling till Räddningstjänsten Dala Mitt Utlämnande av sekretessbelagd handling till Räddningstjänsten Dala Mitt 08/417 Hemmet 3 x Om- och tillbyggnad av enbostadshus Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 276. A.W D.W A.W D.W A.M A.M D.W

10 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 277 Verksamhetsinformation Miljö och Bygg A. Information om nyckeltal miljö

11 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 278 Arbetsmiljö- och personalfrågor Förvaltningschef Andreas Mossberg informerar om: Skyddskommittémöte Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

12 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 279 Ekonomi och Budgetuppföljning Förvaltningsekonom Ingela Örneholm och förvaltningschef Andreas Mossberg redovisar budgetutfall för november månad. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1. Godkänna budgetuppföljningen för samhällsbyggnadsnämnden 2. Överföra kronor från Kostenheten till Barn- och utbildningsnämnden

13 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 280 Dnr: BN 13/001 Budget Ramfördelning Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade Kf 120 om budgetramar för Enligt budgetdirektiv antagna av kommunfullmäktige Kf 61 så skall respektive nämnd fastställa budget utifrån tilldelad ram i december respektive år. Med anledning att förvaltningen behöver mer för att förbereda underlag baserat på beslutade förutsättningar så föreslås ärendet hänskjutas för beslut till januari. Ärendets handläggning är avstämt med Säters kommuns ekonomichef. Ärendets handläggning Budgetdag SBN uppdrag fortsatt beredning mål & budget inför SBN uppdrag att ta fram underlag inför budgetdag 2 Budgetdag SBN underlag till KS/KF inför preliminär ram KF preliminär ram SBN behovskalkyl, ramavstämning, övergripande verksamhetsplan Budgetdag KSAU budgetberedning KF fastställande av ramar SBN SBN antar driftbudget samt investeringsbudget Beslutade ramar av Kommunfullmäktige tkr i driftsram tkr i investeringsram. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1. Uppdra till förvaltningen att arbeta fram driftbudget och investeringsbudget i enlighet med Säter kommuns budgetdirektiv för beslut i januari 2. Delegera attesträtt på tilldelad ram från kommunfullmäktige till förvaltningschef Andreas Mossberg fram till nämndens beslut om detaljbudget Motivering till beslut Beslutet baseras på det beslut som Kommunfullmäktige tog samt på Säters kommuns budgetdirektiv.

14 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 281 Dnr: 13/001 Kalendarium för 2014 Ärende Förslag till kalendarium för Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar för året Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Fastställa Samhällsbyggnadens kalendarium för år 2014, enligt bilaga nr 1. Motivering till beslut Framtaget kalendarium har arbetats fram i samråd med kommunkansliet och bör harmoniera bättre gentemot Kommunstyrelsen.

15 Bilaga nr 1 till SBN-protokoll , 281 Förslag till Kalendarium Januari - December 2014 Samhällsbyggnadsnämnden (OBS! Veckodag för möten är normalt på onsdagar, men avvikelser kan förekomma) Månad Ordförandeberedning Arbetsutskott Sammanträde Januari -- 20/1 (Beredning) 29/1 Februari 4/2 13/2 26/2 Mars 5/3 12/3, 13/3 (Budget) 26/3 April 31/3 10/4 23/4 Maj 30/4 14/5 21/5 Juni 28/5 12/6 18/6 Juli Augusti 4/8 13/8 27/8 September 1/9 10/9 24/9 Oktober 29/9 8/10 9/10 (Budget), 22/10 November 27/10 12/11 19/11 December 26/11 10/12 17/12 Ordförandeberedning: Arbetsutskott *): Ordförande, Förvaltningschef Ordförande, Vice ordförande, 2:e vice ordförande, Nämndsekreterare Förvaltningschef, Enhetschefer, Handläggare Nämndmöte: - Gruppmöten politiker kl (före sammanträdet) - Sammanträde kl (räkna med heldag) *) Anm: Rubriken Arbetsutskott gäller under förutsättning att beslut tas om arbetsutskott. Till dess är arbetsutskott beredning. H:\Miljo_Bygg\Webbplatsen\Webbprotokoll SBN\Sbn131218_Bilaga nr 1 Kalendarium 2014 SBN 281.xls

16 Bilaga nr 2 till Sbn-protokoll Drift, skötsel, reparationer och underhåll Föreningen skall ombesörja objektets drift, skötsel, reparationer och i förekommande fall underhåll. Föreningen åligger att kalla till årlig besiktning av objektet och om sådan besiktning konstaterar att investeringar erfordras utöver normalt underhåll ansöka om erforderliga medel hos kommunen. Föreningen skall årligen till kommunen lämna en skriftlig rapport som innehåller en beskrivning av hur drift och skötsel utförts och eventuella förslag på förändringar i avtalet. 2.2 Ersättning för tjänster som tillhandahålls av kommunen För tjänster, som tillhandahålls av kommunen, skall föreningen utge ersättning till kommunen. Ersättningen får dock inte överstiga kommunens självkostnad. 2.3 El-, larm, va- och renhållningstjänster Kommunen skall stå som abonnent, vad avser el- och va-tjänster. Föreningen står som abonnent för renhållningstjänsten. Alla kostnader enligt ovan samt inköp och tjänster i övrigt för objektens drift och underhåll betalas av kommunen. Kommunen tillhandahåller larmsändare. Föreningen ansvarar för anslutning av de tilläggstjänster som kan krävas p.g.a. verksamhet och försäkring, utöver kommunens driftlarm och styrsystem. 2.4 Uthyrning till allmänheten, andra föreningar, skolor m fl. Föreningen samordnar så att objektet hålls öppet för allmänheten, andra föreningar, skolor mm. Föreningen ansvara också för att andra föreningar vid bokning får tillgång till de faciliteter som finns i lokalen. 2.5 Bokning av lokalen och avgifter för uthyrning Föreningen skall i samråd med kommunen ta fram förslag på avgift för uthyrning av objektet. Särskild avgift skall tillämpas om objektet ges möjlighet till uthyrning för annat ändamål än idrottsändamål. Alla bokningar av lokalen och fakturering av avgift för uthyrning ska ske via kommunens bokningssystem FRI. Utlämning av s.k. taggar till dörrlås sker via personalen på Skönvikshallen som också administrerar bokningssystemet. Föreningen betalar hyra för lokalen enligt fastställd taxa och får sedan en ersättning från kommunen motsvarande 60 % av de totala intäkterna från uthyrningen för drift och skötsel av anläggningen enligt avtal. Ersättningen utbetalas 2 ggr/år. Storleken på ersättningen ska omförhandlas efter första hela driftsåret då driftskostnader och intäkter för uthyrning av lokalen är kända. 2/6

17 Bilaga nr 2 till Sbn-protokoll Upplåtelse av reklamplatser Föreningen har rätt att under avtalstiden upplåta reklamplatser inom objektets gränser, på sätt som överenskommes med kommunen, och har rätt till 100 % av reklamintäkterna om inte parterna för visst tillfälle överenskommer om annat. Reklamplatserna får inte användas till reklam för tobak eller alkoholhaltiga drycker. Könsdiskriminerande reklam får inte förekomma. 2.7 Försäljningsrättigheter Föreningen har under avtalstiden ensamrätt till sedvanlig kommersiell kringverksamhet inom objektets gränser. Föreningen får, med bibehållet ansvar gentemot kommunen uthyra delar av den kommersiella verksamheten till annan. Det åligger föreningen att ansöka om erforderliga tillstånd för verksamheten hos berörda myndigheter. 2.8 TV-rättigheter Om TV-sändning skall förekomma inom objekten skall särskild överenskommelse därom träffas. 2.9 Ansvar för objektets sundhet, ordning och skick Föreningen skall tillse att sundhet, ordning och skick upprätthålls inom objektets gränser. Härvid skall särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som kan medföra risk för att idrottsutövare eller andra besökande kan komma till skada. Föreningen skall genast underrätta kommunen om förhållanden som är av betydelse för kommunen i dess egenskap av fastighetsägare Ny-, om- och tillbyggnad av objektet Föreningen får inte företa om- och tillbyggnad av objektet utan kommunens medgivande Ansvarsförsäkring Föreningen skall teckna erforderlig ansvarsförsäkring för skador som kan uppkomma i verksamheten till följd av föreningens vållande. Föreningen åtar sig eventuell skadeersättning gentemot tredje man Personal 3/6

18 Bilaga nr 2 till Sbn-protokoll Föreningen åtar sig att vara arbetsgivare för personal som anställs vid objektet av föreningen. Föreningen åtar sig samtidigt de förpliktelser ett arbetsgivaransvar innebär. 3 Kommunens rättigheter och skyldigheter 3.1 Egendomsförsäkring Kommunen ansvarar för att objekten med tillhörande inventarier, vilka är att hänföra till kommunens egendom, omfattas av erforderlig egendomsförsäkring. 3.2 Kommunens inspektionsrätt Kommunen har rätt att företa inspektion av objektet. Föreningen skall ges tillfälle att medverka vid alla inspektioner. 3.3 Kommunal ersättning Kommunen står för kostnader för uppvärmning, fastighetsel, vatten, enklare typer av reparationer och reparationer efter skadegörelse upp till ett årligt belopp av för närvarande kronor exklusive mervärdesskatt. Alla fakturor avseende ovanstående kostnader skall utställas på Säters kommun, c/o Säterbygdens orienteringsklubb. Ansvarig inom föreningen attesterar fakturorna och insänder dessa veckovis till kommunen för kontering och betalning. Insända fakturor avräknas från ovan angivna årliga belopp. Under december månad slutregleras ersättningsbeloppet mot faktiska kostnader. Överskott tillfaller föreningen. Underskott bekostas av föreningen. Övriga kostnader som kommunen står för, som inte ingår i den kommunala ersättningen, är snörenhållning, tillsyn och skötsel av värme- och ventilationsanläggningar, brandskydd, reparationer och periodiskt underhåll av större omfattning. 4 Allmänna bestämmelser 4.1 Hävningsrätt Part får häva detta avtal om motparten inte fullgör sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran under förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Om objekt skadas genom brand eller annat och kommunstyrelsen bedömer att objektet inte skall återuppföras eller repareras upphör detta avtal att gälla utan rätt till ersättning för föreningen. 4/6

19 Bilaga nr 2 till Sbn-protokoll Avtalet upphör utan hävning om föreningen upplöses. 4.2 Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens medgivande. 4.3 Förbud mot inskrivning Detta avtal får inte inskrivas. 4.4 Inlösen Vid avtalets upphörande skall egendom som tillförts objektet erbjudas kommunen till inlösen. Löseskillingen skall därvid bestämmas med utgångspunkt från anskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk, nedsatt användbarhet samt till egendomen hänförliga kommunala bidrag. Har kommunen inte inom tre månader från det att erbjudandet om lösen gjordes antagit erbjudandet eller lämnat ett lägre bud får föreningen bortföra egendomen. Objektet skall efter bortförandet återställas i godtagbart skick. Om egendomen ej bortförts inom tre månader från avtalets upphörande eller anspråk på lösen ogillas tillfaller egendomen kommunen utan lösen. Kommunala bidrag som i övrigt lämnats till föreningen för användning inom objektet skall återbetalas endast om bidraget inte kan visas ha använts för av kommunen avsett ändamål. 4.5 Force majeure Force majeure som krig, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda eller annat som kommunen eller föreningen inte råder över, fritar parterna från fullgörande av berörd förpliktelse i detta avtal. 5/6

20 Bilaga nr 2 till Sbn-protokoll Utväxling av avtal Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt Datum:... Säters kommun Datum:... Säterbygdens Orienteringsklubb Lotta Bergstrand Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Robert Östlund Ordförande Andreas Mossberg Samhällsbyggnadschef Revisor 6/6

21 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 282 Förvaltningsinformation A. Ersättare förvaltningschef under föräldraledighet B. Avslutande jullunch C. Budgetprocess 2014 D. Bostadsmarknadsenkät E. Kf Fyllnadsval efter Pär Östman Leo Thorsell F. Kf Val till gemensam nämnd alkoholhandläggning G. Mall budgetuppföljning

22 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 283 Inbjudan/kurser mm Inkomna kurser/inbjudan enligt förteckning.

23 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 284 Övriga ärenden 1. Arbetsmiljö Återvinningscentralen Marit Ragnarsson tar upp frågan om arbetsmiljön på Återvinningscentralen. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Uppdra till förvaltningen att lämna en redovisning till kommande nämnd. 2. Slamhantering Sven Frejd tar upp frågan om slamhantering. Anna Nygren lämnar en redovisning i ärendet. 3. Genomförande utdelning av broddar pensionärer Marit Ragnarsson tar upp frågan om hur beslutet genomförs. Andreas Mossberg redogör för läget. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Andreas Mossberg informerar om plan för hur utdelningen är tänkt att genomföras på nästa nämnd.

24 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 285 Dnr: 13/006 Förnyad ansökan om hyresbidrag Säters gymnastikförening Sökande Säters gymnastikförening, Gymmixkällan Ärendebeskrivning Säters gymnastikförening ansöker på nytt om hyresbidrag för 2012 års kostnader. Föreningen hyr en lokal på Kungsvägen 31 och har tidigare år fått hyresbidrag då kommunen ej kan erbjuda en kommunal lokal med subventionerad hyra. Föreningens bokslut för 2012 påvisar ett positivt resultat med ca kr. Föreningen anger att om inte bidrag för 2011 års verksamhet utbetalats under 2012 hade resultatet istället varit en förlust på ca kr. Enligt kommunens beslutade riktlinjer finns det stöd för att utbetala bidrag med upp till 50 %. Ärendets handläggning Beslut togs i SBN om att ej utbetala hyresbidrag till föreningen Föreningen inkom skriftligen med ett antal frågeställningar kring ovanstående beslut Svar skickas till Gymmix Föreningen inkom skriftligen med en ny ansökan om hyresbidrag på samma grunder som tidigare Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Stå fast vid tidigare beslut och avslå inkommen ansökan om hyresbidrag. Motivering till beslut Kommunen har möjlighet att utbetala hyresbidrag till föreningar som hyr privat lokal. Bidraget kan maximalt utgöra 50 % av hyreskostnad. Dock får kommunens bidrag ej skapa en situation som snedställer konkurrensen på marknaden. Vid genomgång av Gymmix utbud så konstateras det att de bedriver en verksamhet som är snarlik privata aktörers verksamhet, varpå ett kommunalt hyresbidrag direkt skulle verka som konkurrenshämmande. Kommunen ställer dessutom krav på ungdomsverksamhet i sina kriterier för bidrag. Gymixkällan anses idag ej bedriva ungdomsverksamhet. Utöver detta så är det inte heller intentionen att föreningsbidrag ska vara en bidragande del så att en förening kan gå med vinst.

25 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 286 Dnr: 13/549 Drift- och nyttjanderättsavtal Säters Motionscentral Ärendebeskrivning I samband med drifttagande av den nya motionscentralen finns det behov av att teckna drifts- och nyttjanderättsavtal med Säterbygdens orienteringsklubb. Avtalet reglerar parternas olika rättigheter samt skyldigheter kopplat till fastigheten. Ärendet har behandlats tidigare vid nämndens sammanträde Sbn 154. Avtalet har ytterligare stämts av med föreningen. Enligt andra avtal för lokaler och idrottsanläggningar som kommunen äger och där föreningar svarar för driften så tillåts föreningarna i samtliga fall tillgodogöra sig intäkter av reklamförsäljning och intäkter av uthyrning. I kommunala lokaler med kommunal drift och där kommunal personal sköter hela eller delar av driften så tillgodogör sig kommunen intäkterna från uthyrning. Så är det exempelvis i Skönvikshallen och Ishallen. När det gäller nya motionscentralen så kommer bokningen av lokalen och fakturering av avgift att ske via kommunens bokningssystem FRI. Utlämning av taggar till dörrar sker via personalen i Skönvikshallen som även administrerar bokningssystemet. P.g.a. denna hantering så föreslår förvaltningen att intäkterna från uthyrning delas så föreningen erhåller 60 % av intäkterna som ersättning för drift och skötsel av lokalen och kommunen 40 % för hantering av bokningar och fakturering. Föreningen skall i samråd med kommunen ta fram förslag på taxa för bokning av lokalen vilken slutligen fastställs av kommunen. Avtalet och ersättningens storlek till föreningen har diskuterats med representanter i föreningen och överenskommelse om innehållet har fattats. Avtalet och ersättningens storlek till föreningen utvärderas och omförhandlas efter första hela verksamhetsåret då faktiska kostnader och intäkter är kända. Under ärendets handläggning framför nämnden synpunkter på vissa förtydliganden i avtalet. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1. Godkänna förslag till drift- och nyttjanderättsavtal för 2014 efter justering 2. Uppdra till förvaltningen att teckna avtal enligt detta förslag, bilaga nr 2 Motivering till beslut Oavsett vilken fastighet det rör så är det alltid viktigt att använda sig av skriftliga avtal som reglerar förhållandet mellan nyttjare/fastighetsägare.

26 Bilaga nr 2 till Sbn-protokoll DRIFTS- OCH NYTTJANDERÄTTSAVTAL AVSEENDE SÄTERS MOTIONSCENTRAL MELLAN SÄTERS KOMMUN OCH SÄTERBYGDENS ORIENTERINGSKLUBB 1 Formalia 1.1 Parter Mellan Säters kommun, samhällsbyggnadsnämnden nedan kallad kommunen och Säterbygdens orienteringsklubb nedan kallad föreningen har träffats följande avtal. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed i 1.3 omnämnda objekt till föreningen på nedanstående villkor. Föreningen åtar sig att från och med tillträdelsedagen ombesörja objektens drift, skötsel och reparationer samt reparationer efter skadegörelse. 1.3 Objektet Upplåtelsen omfattar följande anläggning: Säters motionscentral på fastigheten Ovangårdarne 6:27, Hagavägen, Säter. 1.4 Ändamål Objektet upplåts för idrottsändamål samt för därmed förenlig verksamhet. För annan användning krävs kommunens medgivande. 1.5 Kontaktpersoner Vardera part skall utse en kontaktperson 1.6 Avtalstid/uppsägningstid Detta avtal gäller från och med till och med Avtalet skall utvärderas och omförhandlas senast under december månad Syn Objektet upplåts i befintligt skick som är nyproduktion. Före tillträdelsedagen skall parterna gemensamt hålla syn av objektet, varvid protokoll över objektets skick skall upprättas och undertecknas av båda parter. Motsvarande syn skall hållas vid avtalets upphörande. 2 Föreningens rättigheter och skyldigheter. 1/6

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden:

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden: 2016-04-06 Ärenden: 42 Detaljplan för del av Österby 28:6 m fl vid Pellesberget... 2 43 Planbesked Detaljplan för kvarteret Liljan 4... 3 44 Delegationsbeslut miljöärenden tiden 2016-02-01-2016-02-29...

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-11-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 10.40 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-03-02. Ärenden:

Sammanträdesdatum 2016-03-02. Ärenden: 2016-03-02 Ärenden: 21 Trafiksituation Kungsgårdsskolan... 2 22 Ansökan parkeringstillstånd... 3 23 Verksamhetsinformation Gatuenheten februari... 4 24 Ekonomi och budgetuppföljning... 5 25 Förändring

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-19

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-19 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-19 141 Nedernora 1:14 - Ansökan om uppskov för beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning...2 142 Nedernora 1:91 - Ansökan om uppskov

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-25

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-25 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-25 Sbn 210 Remiss av förvaltningsplan för stora rovdjur... 2 Sbn 211 Remiss om utvidgat strandskydd i Borlänge kommun... 3 Sbn 212 Remiss om strandskydd... 5 Sbn 213 Delegationsbeslut

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd)

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd) Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-10-04 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 13.00 16.00 (extra nämndmöte) ande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén (s) ers. Karl-Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden 2012-11-14 173 Medborgarförslag avseende vägbulor på Nygårdsvägen, Gustafs...2 174 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden 2012-10-01 2012-10-31...3 175 Gammelgården 6:1 - Ansökan

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8) 2015-08-26 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Onsdag den 26 augusti 2015, klockan 14.00 16.15 Beslutande Erkki Visti (C), ordf Johanna Skottman (S) Benita With (S) Inga-Lill Ohldin

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-01-29

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-01-29 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-01-29 002 Odonet 10, Säter - Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan...2 003 Storhaga 7:4, Gustafs - Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader...3

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-27

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-27 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-27 048 Solvarbo 43:6 - Remiss ansökan om tillstånd för bergtäkt på Puttberget...2 049 Lägesrapport planuppdrag...3 050 Delegationsbeslut Miljö- och Byggärenden tiden 2013-02-01--2013-02-28...4

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-01 52 (58) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 1 september 2014, kl. 08.00-08.40 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-07-01 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00-10.20 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Magnus Sjöberg (C) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober (9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober (9) Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober 2016 1 (9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.03-10.12 Beslutande: Åsa Hååkman Felth (S), ordförande Lillvor Eriksson (S) Irene Frisk (S) Karin Löfstrand

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer