Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite Översyn områden av riksintresse för friluftslivet Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av luftvärmepump Uppföljning planer samt uppdrag att intitiera förhandling om markköp kring Kyrkbyns skolområde i Stora Skedvi Delegationsbeslut miljö- och byggärenden tiden Verksamhetsinformation Miljö och Bygg Arbetsmiljö- och personalfrågor Ekonomi och Budgetuppföljning Budget Ramfördelning Kalendarium för Förvaltningsinformation Inbjudan/kurser mm Övriga ärenden Förnyad ansökan om hyresbidrag Säters gymnastikförening Drift- och nyttjanderättsavtal Säters Motionscentral Taxa för uthyrning av Säters Motionscentralen Direktiv till upphandling avseende om- och tillbyggnad av Enbacka skola Direktiv till Energiupphandling Klockarskolan Gåva Nyberget S: Delegationsbeslut Gatu och Fastighet tiden Verksamhetsinformation Gatu och Fastighet Verksamhetsinformation VA/Renhållning...27

2 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl , Beslutande Lotta Bergstrand (FP) ordförande Kerstin Bäck (S) vice ordförande Marit Ragnarsson (C) 2:e vice ordförande Ulla Hjort (S) Göran Johansson (V) ers. för Håkan Karlsson (S) Inger Johansson (MP) Sven Frejd (C) Leo Thorsell (M) ers. för Johan Fredriksson (M) Daniel Ericgörs (KD) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Andreas Mossberg förvaltningschef Kristina Mellberg miljö- och byggchef 272--del av 279 Åsa Mårdberg miljöinspektör 272 Staffan Jansson miljöinspektör/biolog 273 Mikael Spjuth gatu och fastighetschef Thomas Geijer fastighetsplanerare Torbjörn Orr handläggare fritidsfrågor 286, 287, 291 Utses att justera Kerstin Bäck Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsnämndens expedition kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Lotta Bergstrand Justerande Kerstin Bäck ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsnämndens exp. Underskrift Berit Lindström

3 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 272 Dnr: E 2010/256 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite Ärendebeskrivning Ändring av föreläggande med vite om att genomföra skyddsåtgärder på fastigheten Pingbo 1:13. Ärendets handläggning Verksamhetsutövare till verksamheten Swetork Maskin Trä och Trading AB ( ) är ålagd av miljö- och byggnämnden genom föreläggande daterad att genomföra skyddsåtgärder på fastighet Pingbo 1:13 i Säters kommun. Punkt 4 i föreläggandet anger följande: Med hänvisning till 2 kap, 2 och 3 och 10 kap 2 miljöbalken (1998:808) ska oljeläckage från pump åtgärdas och saneras. Vitet beslutas till kr. En anmälan om sanering enligt 28, förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899) ska insändas till miljö- och byggkontoret senast 6 veckor innan planerad start av saneringen för godkännande av åtgärd. Den totala åtgärden och saneringen av plattan ska vara klar senast 10 månader från delgivning av detta beslut. Föreläggandet delgavs , och åtgärden ska därav vara uppfylld senast Samhällsbyggnadsförvaltningen har förelagt ovan nämnda verksamhetsutövare att genomföra översiktliga miljötekniska markundersökningar i syfte att kartlägga föroreningssituationen inom fastigheten. Verksamhetsutövaren har anlitat konsult för genomförande av markundersökningarna och samhällsbyggnadsförvaltningen har godkänt upprättad provtagningsplan. Vid inspektion på fastighet Pingbo 1:13 noterades att pumpen hade avlägsnats, och att spår av ett oljeläckage på plattan inte syntes. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: Föreläggande enligt beslut Mbn 189, adresserat till Swetork Maskin Trä och Trading AB ( ), ändras med att punkt 4 upphävs. Motivering till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det är skäligt verksamhetsutövaren inte behöver genomföra efterbehandlingsåtgärder om de miljötekniska markundersökningarna inte föranleder detta. Enligt 27 förvaltningslagen (1986:223) får en myndighet ändra ett beslut om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ändringen kan ske smidigt. Om resultatet från undersökningarna visar på att området är förorenat kommer ansvarig att behöva åtgärda området. Därför bedömer samhällsbyggnadsnämnden att ändringen inte blir till nackdel för någon enskild part.

4 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 273 Dnr: E 2013/461 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har ett uppdrag att göra en översyn av områden av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 miljöbalken. Ärendets handläggning Länsstyrelsen har i april skickat en skrivelse till bl. a. länets kommuner angående synpunkter på befintliga riksintresseområden, avgränsning samt förslag till eventuella nya områden. Kommunen har i detta skede inte redovisat några specifika synpunkter. Länsstyrelsen har nu gjort ett sammanvägt förslag som skickas på remiss till kommunerna och övriga medlemmar i Dalarnas naturvårdsråd. Enligt detta förslag föreslås inga förändringar inom Säters kommun. Eventuella synpunkter på förslaget måste vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2014 för att hinna beaktas. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen: Föreslå Länsstyrelsen att när det gäller Säterdalen synkronisera gränserna så att de blir enhetliga oberoende av riksintresseaspekt. Motivering till beslut Säterdalen utgör riksintresseområde för såväl friluftsliv som naturvård. Det kan också anses vara samma värden som ligger till grund för utpekandet som riksintresse oberoende av värdeaspekt. Det skulle därför vara en administrativ fördel om gränserna överensstämde.

5 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 274 Dnr: 13/434 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av luftvärmepump Sökande x Ärendebeskrivning Ärendet avser en tillbyggnad (3,6 kvm) av en befintlig gäststuga på fastigheten Jumbo 2, tillbyggnaden kommer att inrymma en liten toalett. Gäststugan är byggd 1992 innan områdesbestämmelserna upprättades. Ärendet avser även montering av en luftvärmepump på huvudbyggnaden. Pumpen kommer att byggas in för att inte förvanska fasaden på huset. Fastigheten ligger inom område med gällande Områdesbestämmelser för Säters innerstad som ingår i riksintresseområde. Kvarteret har stort kulturhistoriskt intresse. Ärendets handläggning Tillförordnad Stadsarkitekt Hans Ekborg har muntligen tillstyrkt sökta åtgärder. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1. Bevilja bygglov för tillbyggnad av gäststuga samt montering av luftvärmepump med stöd av PBL 9 kap Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Startbesked för att påbörja sökta åtgärder godkänns med stöd av PBL 10 kap Med detta startbesked bestämmer Samhällsbyggnadsnämnden att Kontrollplanen fastställts och att åtgärden får påbörjas. Motivering till beslut Sökta åtgärder uppfyller kraven i PBL 9 kap. 31 Upplysningar/Övrigt Startbesked ingår i detta beslut. Följande handlingar ska lämnas in till byggenheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjandet. Avgift: 1883:- (faktura översänds senare) Angående överklagan se bilaga

6 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 275 Uppföljning planer samt uppdrag att intitiera förhandling om markköp kring Kyrkbyns skolområde i Stora Skedvi Miljö och Byggchef Kristina Mellberg informerar om läget för aktuella planer. Planläggningsprocessen för Kyrkbyns skolområde Detaljplan för Industrihuset, Fabriken 6 tas upp för antagande i Jävsnämnden Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Uppdra till förvaltningen att inititiera förhandling om markköp kring Kyrkbyns skolområde i Stora Skedvi.

7 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 276 Delegationsbeslut miljö- och byggärenden tiden Miljöärenden 2013/347 Enbacka 19:85 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/348 Mora 8:9 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/346 Rätten 9 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/301 Skedvi Kyrkby 7:3 x Tillstånd till enskild avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/379 Ansta 35:1 x Anmälan om undantag från renhållningsordningen. 2013/358 Österby 9:6 x Tillstånd till enskild avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/359 Österby 28:7 x Tillstånd till enskild avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Forts. S.J S.J S.J C.S S.J C.S C.S

8 Samhällsbyggnadsnämnden Forts. Sbn /335 Bispbergshyttan 13:5 2013/319 Skedvi-Fiskarbo 2:3 x x Anmälan om eget omhändertagande av latrin Tillstånd till enskild avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/370 Bodarna 1:5 x Anmälan om undantag från renhållningsordningen. 2013/381 Dalkarlsnäs 3:5 x Anmälan om undantag från renhållningsordningen. 2013/253 Yttersätra 1:2 x Beslut om inplacering i riskklass och fast årlig avgift för livsmedelskontroll. 2013/383 Nästet 7 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/470 Fasaden 8 OKQ8 AB Belut angående efterbehandling på fastighet. 2012/226 Liljan 3 Willys Hemma Beslut om föreläggande om märkning av delade frukter och grönsaker som saluförs förpackade. 2013/384 Gustafs- Källberget 3:2 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/385 Bodarne 5:2 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. S.J C.S S.J S.J P.I S.J Å.M P.I S.J S.J Forts.

9 Samhällsbyggnadsnämnden Forts. Sbn /364 Nygårdarne 6:2 och 7:2, Nygårdarne 15 x Tillstånd till enskild avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/216 Landa 28:2 x Tillstånd till enskild avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/339 Skönvik 1:6 Landstinget Dalarna Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registrering C.S C.S P.I Byggärenden 13/451 Orkanen 3 x Tillbyggnad av enbostadshus med takad/inglasad altan 13/353 Backa 70:3 x Nybyggnad av enbostadshus Förhandsbesked 13/435 Fäggeby 35:1 Din-X Byte av skärmtak till väderskydd 13/387 Nedre Tosarby 4:18 10/274 Skönvik 1:17, Säter (Hus 05) 10/297 Skönvik 1:17, Säter (Hus 19) x Landstingsfastigheter i Dalarna Landstingsfastigheter i Dalarna Bygglov för borrning av brunn. Utlämnande av sekretessbelagd handling till Räddningstjänsten Dala Mitt Utlämnande av sekretessbelagd handling till Räddningstjänsten Dala Mitt 08/417 Hemmet 3 x Om- och tillbyggnad av enbostadshus Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 276. A.W D.W A.W D.W A.M A.M D.W

10 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 277 Verksamhetsinformation Miljö och Bygg A. Information om nyckeltal miljö

11 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 278 Arbetsmiljö- och personalfrågor Förvaltningschef Andreas Mossberg informerar om: Skyddskommittémöte Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

12 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 279 Ekonomi och Budgetuppföljning Förvaltningsekonom Ingela Örneholm och förvaltningschef Andreas Mossberg redovisar budgetutfall för november månad. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1. Godkänna budgetuppföljningen för samhällsbyggnadsnämnden 2. Överföra kronor från Kostenheten till Barn- och utbildningsnämnden

13 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 280 Dnr: BN 13/001 Budget Ramfördelning Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade Kf 120 om budgetramar för Enligt budgetdirektiv antagna av kommunfullmäktige Kf 61 så skall respektive nämnd fastställa budget utifrån tilldelad ram i december respektive år. Med anledning att förvaltningen behöver mer för att förbereda underlag baserat på beslutade förutsättningar så föreslås ärendet hänskjutas för beslut till januari. Ärendets handläggning är avstämt med Säters kommuns ekonomichef. Ärendets handläggning Budgetdag SBN uppdrag fortsatt beredning mål & budget inför SBN uppdrag att ta fram underlag inför budgetdag 2 Budgetdag SBN underlag till KS/KF inför preliminär ram KF preliminär ram SBN behovskalkyl, ramavstämning, övergripande verksamhetsplan Budgetdag KSAU budgetberedning KF fastställande av ramar SBN SBN antar driftbudget samt investeringsbudget Beslutade ramar av Kommunfullmäktige tkr i driftsram tkr i investeringsram. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1. Uppdra till förvaltningen att arbeta fram driftbudget och investeringsbudget i enlighet med Säter kommuns budgetdirektiv för beslut i januari 2. Delegera attesträtt på tilldelad ram från kommunfullmäktige till förvaltningschef Andreas Mossberg fram till nämndens beslut om detaljbudget Motivering till beslut Beslutet baseras på det beslut som Kommunfullmäktige tog samt på Säters kommuns budgetdirektiv.

14 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 281 Dnr: 13/001 Kalendarium för 2014 Ärende Förslag till kalendarium för Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar för året Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Fastställa Samhällsbyggnadens kalendarium för år 2014, enligt bilaga nr 1. Motivering till beslut Framtaget kalendarium har arbetats fram i samråd med kommunkansliet och bör harmoniera bättre gentemot Kommunstyrelsen.

15 Bilaga nr 1 till SBN-protokoll , 281 Förslag till Kalendarium Januari - December 2014 Samhällsbyggnadsnämnden (OBS! Veckodag för möten är normalt på onsdagar, men avvikelser kan förekomma) Månad Ordförandeberedning Arbetsutskott Sammanträde Januari -- 20/1 (Beredning) 29/1 Februari 4/2 13/2 26/2 Mars 5/3 12/3, 13/3 (Budget) 26/3 April 31/3 10/4 23/4 Maj 30/4 14/5 21/5 Juni 28/5 12/6 18/6 Juli Augusti 4/8 13/8 27/8 September 1/9 10/9 24/9 Oktober 29/9 8/10 9/10 (Budget), 22/10 November 27/10 12/11 19/11 December 26/11 10/12 17/12 Ordförandeberedning: Arbetsutskott *): Ordförande, Förvaltningschef Ordförande, Vice ordförande, 2:e vice ordförande, Nämndsekreterare Förvaltningschef, Enhetschefer, Handläggare Nämndmöte: - Gruppmöten politiker kl (före sammanträdet) - Sammanträde kl (räkna med heldag) *) Anm: Rubriken Arbetsutskott gäller under förutsättning att beslut tas om arbetsutskott. Till dess är arbetsutskott beredning. H:\Miljo_Bygg\Webbplatsen\Webbprotokoll SBN\Sbn131218_Bilaga nr 1 Kalendarium 2014 SBN 281.xls

16 Bilaga nr 2 till Sbn-protokoll Drift, skötsel, reparationer och underhåll Föreningen skall ombesörja objektets drift, skötsel, reparationer och i förekommande fall underhåll. Föreningen åligger att kalla till årlig besiktning av objektet och om sådan besiktning konstaterar att investeringar erfordras utöver normalt underhåll ansöka om erforderliga medel hos kommunen. Föreningen skall årligen till kommunen lämna en skriftlig rapport som innehåller en beskrivning av hur drift och skötsel utförts och eventuella förslag på förändringar i avtalet. 2.2 Ersättning för tjänster som tillhandahålls av kommunen För tjänster, som tillhandahålls av kommunen, skall föreningen utge ersättning till kommunen. Ersättningen får dock inte överstiga kommunens självkostnad. 2.3 El-, larm, va- och renhållningstjänster Kommunen skall stå som abonnent, vad avser el- och va-tjänster. Föreningen står som abonnent för renhållningstjänsten. Alla kostnader enligt ovan samt inköp och tjänster i övrigt för objektens drift och underhåll betalas av kommunen. Kommunen tillhandahåller larmsändare. Föreningen ansvarar för anslutning av de tilläggstjänster som kan krävas p.g.a. verksamhet och försäkring, utöver kommunens driftlarm och styrsystem. 2.4 Uthyrning till allmänheten, andra föreningar, skolor m fl. Föreningen samordnar så att objektet hålls öppet för allmänheten, andra föreningar, skolor mm. Föreningen ansvara också för att andra föreningar vid bokning får tillgång till de faciliteter som finns i lokalen. 2.5 Bokning av lokalen och avgifter för uthyrning Föreningen skall i samråd med kommunen ta fram förslag på avgift för uthyrning av objektet. Särskild avgift skall tillämpas om objektet ges möjlighet till uthyrning för annat ändamål än idrottsändamål. Alla bokningar av lokalen och fakturering av avgift för uthyrning ska ske via kommunens bokningssystem FRI. Utlämning av s.k. taggar till dörrlås sker via personalen på Skönvikshallen som också administrerar bokningssystemet. Föreningen betalar hyra för lokalen enligt fastställd taxa och får sedan en ersättning från kommunen motsvarande 60 % av de totala intäkterna från uthyrningen för drift och skötsel av anläggningen enligt avtal. Ersättningen utbetalas 2 ggr/år. Storleken på ersättningen ska omförhandlas efter första hela driftsåret då driftskostnader och intäkter för uthyrning av lokalen är kända. 2/6

17 Bilaga nr 2 till Sbn-protokoll Upplåtelse av reklamplatser Föreningen har rätt att under avtalstiden upplåta reklamplatser inom objektets gränser, på sätt som överenskommes med kommunen, och har rätt till 100 % av reklamintäkterna om inte parterna för visst tillfälle överenskommer om annat. Reklamplatserna får inte användas till reklam för tobak eller alkoholhaltiga drycker. Könsdiskriminerande reklam får inte förekomma. 2.7 Försäljningsrättigheter Föreningen har under avtalstiden ensamrätt till sedvanlig kommersiell kringverksamhet inom objektets gränser. Föreningen får, med bibehållet ansvar gentemot kommunen uthyra delar av den kommersiella verksamheten till annan. Det åligger föreningen att ansöka om erforderliga tillstånd för verksamheten hos berörda myndigheter. 2.8 TV-rättigheter Om TV-sändning skall förekomma inom objekten skall särskild överenskommelse därom träffas. 2.9 Ansvar för objektets sundhet, ordning och skick Föreningen skall tillse att sundhet, ordning och skick upprätthålls inom objektets gränser. Härvid skall särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som kan medföra risk för att idrottsutövare eller andra besökande kan komma till skada. Föreningen skall genast underrätta kommunen om förhållanden som är av betydelse för kommunen i dess egenskap av fastighetsägare Ny-, om- och tillbyggnad av objektet Föreningen får inte företa om- och tillbyggnad av objektet utan kommunens medgivande Ansvarsförsäkring Föreningen skall teckna erforderlig ansvarsförsäkring för skador som kan uppkomma i verksamheten till följd av föreningens vållande. Föreningen åtar sig eventuell skadeersättning gentemot tredje man Personal 3/6

18 Bilaga nr 2 till Sbn-protokoll Föreningen åtar sig att vara arbetsgivare för personal som anställs vid objektet av föreningen. Föreningen åtar sig samtidigt de förpliktelser ett arbetsgivaransvar innebär. 3 Kommunens rättigheter och skyldigheter 3.1 Egendomsförsäkring Kommunen ansvarar för att objekten med tillhörande inventarier, vilka är att hänföra till kommunens egendom, omfattas av erforderlig egendomsförsäkring. 3.2 Kommunens inspektionsrätt Kommunen har rätt att företa inspektion av objektet. Föreningen skall ges tillfälle att medverka vid alla inspektioner. 3.3 Kommunal ersättning Kommunen står för kostnader för uppvärmning, fastighetsel, vatten, enklare typer av reparationer och reparationer efter skadegörelse upp till ett årligt belopp av för närvarande kronor exklusive mervärdesskatt. Alla fakturor avseende ovanstående kostnader skall utställas på Säters kommun, c/o Säterbygdens orienteringsklubb. Ansvarig inom föreningen attesterar fakturorna och insänder dessa veckovis till kommunen för kontering och betalning. Insända fakturor avräknas från ovan angivna årliga belopp. Under december månad slutregleras ersättningsbeloppet mot faktiska kostnader. Överskott tillfaller föreningen. Underskott bekostas av föreningen. Övriga kostnader som kommunen står för, som inte ingår i den kommunala ersättningen, är snörenhållning, tillsyn och skötsel av värme- och ventilationsanläggningar, brandskydd, reparationer och periodiskt underhåll av större omfattning. 4 Allmänna bestämmelser 4.1 Hävningsrätt Part får häva detta avtal om motparten inte fullgör sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran under förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Om objekt skadas genom brand eller annat och kommunstyrelsen bedömer att objektet inte skall återuppföras eller repareras upphör detta avtal att gälla utan rätt till ersättning för föreningen. 4/6

19 Bilaga nr 2 till Sbn-protokoll Avtalet upphör utan hävning om föreningen upplöses. 4.2 Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens medgivande. 4.3 Förbud mot inskrivning Detta avtal får inte inskrivas. 4.4 Inlösen Vid avtalets upphörande skall egendom som tillförts objektet erbjudas kommunen till inlösen. Löseskillingen skall därvid bestämmas med utgångspunkt från anskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk, nedsatt användbarhet samt till egendomen hänförliga kommunala bidrag. Har kommunen inte inom tre månader från det att erbjudandet om lösen gjordes antagit erbjudandet eller lämnat ett lägre bud får föreningen bortföra egendomen. Objektet skall efter bortförandet återställas i godtagbart skick. Om egendomen ej bortförts inom tre månader från avtalets upphörande eller anspråk på lösen ogillas tillfaller egendomen kommunen utan lösen. Kommunala bidrag som i övrigt lämnats till föreningen för användning inom objektet skall återbetalas endast om bidraget inte kan visas ha använts för av kommunen avsett ändamål. 4.5 Force majeure Force majeure som krig, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda eller annat som kommunen eller föreningen inte råder över, fritar parterna från fullgörande av berörd förpliktelse i detta avtal. 5/6

20 Bilaga nr 2 till Sbn-protokoll Utväxling av avtal Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt Datum:... Säters kommun Datum:... Säterbygdens Orienteringsklubb Lotta Bergstrand Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Robert Östlund Ordförande Andreas Mossberg Samhällsbyggnadschef Revisor 6/6

21 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 282 Förvaltningsinformation A. Ersättare förvaltningschef under föräldraledighet B. Avslutande jullunch C. Budgetprocess 2014 D. Bostadsmarknadsenkät E. Kf Fyllnadsval efter Pär Östman Leo Thorsell F. Kf Val till gemensam nämnd alkoholhandläggning G. Mall budgetuppföljning

22 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 283 Inbjudan/kurser mm Inkomna kurser/inbjudan enligt förteckning.

23 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 284 Övriga ärenden 1. Arbetsmiljö Återvinningscentralen Marit Ragnarsson tar upp frågan om arbetsmiljön på Återvinningscentralen. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Uppdra till förvaltningen att lämna en redovisning till kommande nämnd. 2. Slamhantering Sven Frejd tar upp frågan om slamhantering. Anna Nygren lämnar en redovisning i ärendet. 3. Genomförande utdelning av broddar pensionärer Marit Ragnarsson tar upp frågan om hur beslutet genomförs. Andreas Mossberg redogör för läget. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Andreas Mossberg informerar om plan för hur utdelningen är tänkt att genomföras på nästa nämnd.

24 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 285 Dnr: 13/006 Förnyad ansökan om hyresbidrag Säters gymnastikförening Sökande Säters gymnastikförening, Gymmixkällan Ärendebeskrivning Säters gymnastikförening ansöker på nytt om hyresbidrag för 2012 års kostnader. Föreningen hyr en lokal på Kungsvägen 31 och har tidigare år fått hyresbidrag då kommunen ej kan erbjuda en kommunal lokal med subventionerad hyra. Föreningens bokslut för 2012 påvisar ett positivt resultat med ca kr. Föreningen anger att om inte bidrag för 2011 års verksamhet utbetalats under 2012 hade resultatet istället varit en förlust på ca kr. Enligt kommunens beslutade riktlinjer finns det stöd för att utbetala bidrag med upp till 50 %. Ärendets handläggning Beslut togs i SBN om att ej utbetala hyresbidrag till föreningen Föreningen inkom skriftligen med ett antal frågeställningar kring ovanstående beslut Svar skickas till Gymmix Föreningen inkom skriftligen med en ny ansökan om hyresbidrag på samma grunder som tidigare Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Stå fast vid tidigare beslut och avslå inkommen ansökan om hyresbidrag. Motivering till beslut Kommunen har möjlighet att utbetala hyresbidrag till föreningar som hyr privat lokal. Bidraget kan maximalt utgöra 50 % av hyreskostnad. Dock får kommunens bidrag ej skapa en situation som snedställer konkurrensen på marknaden. Vid genomgång av Gymmix utbud så konstateras det att de bedriver en verksamhet som är snarlik privata aktörers verksamhet, varpå ett kommunalt hyresbidrag direkt skulle verka som konkurrenshämmande. Kommunen ställer dessutom krav på ungdomsverksamhet i sina kriterier för bidrag. Gymixkällan anses idag ej bedriva ungdomsverksamhet. Utöver detta så är det inte heller intentionen att föreningsbidrag ska vara en bidragande del så att en förening kan gå med vinst.

25 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 286 Dnr: 13/549 Drift- och nyttjanderättsavtal Säters Motionscentral Ärendebeskrivning I samband med drifttagande av den nya motionscentralen finns det behov av att teckna drifts- och nyttjanderättsavtal med Säterbygdens orienteringsklubb. Avtalet reglerar parternas olika rättigheter samt skyldigheter kopplat till fastigheten. Ärendet har behandlats tidigare vid nämndens sammanträde Sbn 154. Avtalet har ytterligare stämts av med föreningen. Enligt andra avtal för lokaler och idrottsanläggningar som kommunen äger och där föreningar svarar för driften så tillåts föreningarna i samtliga fall tillgodogöra sig intäkter av reklamförsäljning och intäkter av uthyrning. I kommunala lokaler med kommunal drift och där kommunal personal sköter hela eller delar av driften så tillgodogör sig kommunen intäkterna från uthyrning. Så är det exempelvis i Skönvikshallen och Ishallen. När det gäller nya motionscentralen så kommer bokningen av lokalen och fakturering av avgift att ske via kommunens bokningssystem FRI. Utlämning av taggar till dörrar sker via personalen i Skönvikshallen som även administrerar bokningssystemet. P.g.a. denna hantering så föreslår förvaltningen att intäkterna från uthyrning delas så föreningen erhåller 60 % av intäkterna som ersättning för drift och skötsel av lokalen och kommunen 40 % för hantering av bokningar och fakturering. Föreningen skall i samråd med kommunen ta fram förslag på taxa för bokning av lokalen vilken slutligen fastställs av kommunen. Avtalet och ersättningens storlek till föreningen har diskuterats med representanter i föreningen och överenskommelse om innehållet har fattats. Avtalet och ersättningens storlek till föreningen utvärderas och omförhandlas efter första hela verksamhetsåret då faktiska kostnader och intäkter är kända. Under ärendets handläggning framför nämnden synpunkter på vissa förtydliganden i avtalet. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1. Godkänna förslag till drift- och nyttjanderättsavtal för 2014 efter justering 2. Uppdra till förvaltningen att teckna avtal enligt detta förslag, bilaga nr 2 Motivering till beslut Oavsett vilken fastighet det rör så är det alltid viktigt att använda sig av skriftliga avtal som reglerar förhållandet mellan nyttjare/fastighetsägare.

26 Bilaga nr 2 till Sbn-protokoll DRIFTS- OCH NYTTJANDERÄTTSAVTAL AVSEENDE SÄTERS MOTIONSCENTRAL MELLAN SÄTERS KOMMUN OCH SÄTERBYGDENS ORIENTERINGSKLUBB 1 Formalia 1.1 Parter Mellan Säters kommun, samhällsbyggnadsnämnden nedan kallad kommunen och Säterbygdens orienteringsklubb nedan kallad föreningen har träffats följande avtal. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed i 1.3 omnämnda objekt till föreningen på nedanstående villkor. Föreningen åtar sig att från och med tillträdelsedagen ombesörja objektens drift, skötsel och reparationer samt reparationer efter skadegörelse. 1.3 Objektet Upplåtelsen omfattar följande anläggning: Säters motionscentral på fastigheten Ovangårdarne 6:27, Hagavägen, Säter. 1.4 Ändamål Objektet upplåts för idrottsändamål samt för därmed förenlig verksamhet. För annan användning krävs kommunens medgivande. 1.5 Kontaktpersoner Vardera part skall utse en kontaktperson 1.6 Avtalstid/uppsägningstid Detta avtal gäller från och med till och med Avtalet skall utvärderas och omförhandlas senast under december månad Syn Objektet upplåts i befintligt skick som är nyproduktion. Före tillträdelsedagen skall parterna gemensamt hålla syn av objektet, varvid protokoll över objektets skick skall upprättas och undertecknas av båda parter. Motsvarande syn skall hållas vid avtalets upphörande. 2 Föreningens rättigheter och skyldigheter. 1/6

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3 VK300S v1.0 040416, Web Ärendelista 150429 Datum 2015-04-22 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 29 april 2015 kl. 17.00 Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppstedt

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer