Tekniska anvisningar VVS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23"

Transkript

1 Tekniska anvisningar VVS

2 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra barn. Vi vill att våra byggnader ska: vara fria från riskkonstruktioner och skadlig fukt ha robusta/hållbara konstruktioner bestå av material utan negativ miljö- och hälsopåverkan vara flexibla byggnader med god LCC ha låga underhållskostnader/små underhållsbehov Anvisningarna ska tjäna som underlag och hjälp för projektörer vid framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandlingar. Projektörens åtagande I uppdraget ingår att samordna myndighetskrav med Futurums tekniska anvisningar. Eventuella avsteg från anvisningarna Under projektering kan det bli aktuellt med nödvändiga avsteg från anvisningarna beroende på objektanpassningar. Dessa avsteg ska, innan färdigprojektering, skriftligen meddelas Futurums projektledare. Avstegen ska dokumenteras med motivering innan godkännande. 2 (31)

3 VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR... 5 ALLMÄNT... 6 ORIENTERING... 6 MILJÖBETINGELSER... 6 UTRYMMESPLANERING... 7 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM....7 SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 7 SPECIFIKA RUMSKRAV... 9 UNDERCENTRAL/FLÄKTRUM... 9 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM TAPPVATTENSYSTEM SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D SPILLVATTENSYSTEM DAGVATTENSYSTEM BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM KYLSYSTEM VÄRMESYSTEM AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER VÄRMEVÄXLARE PUMPAR, KOMPRESSORER MM BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM EXPANSIONSKÄRL / AVGASARE O D RÖRLEDNINGAR MM VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE LUFTBEHANDLINGSSYSTEM SYSTEMLÖSNINGAR SPECIFIKA RUMSKRAV FLÄKTRUM/UNDERCENTRAL LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER FLÄKTAR VÄRMEÅTERVINNARE VÄRMEVÄXLARE LUFTVÄRMARE (31)

4 LUFTKYLARE LUFTRENARE SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON LJUDDÄMPARE VENTILATIONSKANALER MM LUFTDON M M UTELUFTSDON TILLUFTSDON ÖVERLUFTSDON FRÅNLUFTSDON AVLUFTSDON TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV RÖRLEDNING TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION MÄTARE FÖR TEMPERATUR MÄTARE FÖR TRYCK MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM KONTROLL AV INSTALLATIONSSYSTEM TEKNISK DOKUMENTATION FÖR INSTALLATIONER TEKNISK DOKUMENTATION FÖR RÖRTEKNISKA SYSTEM TEKNISK DOKUMENTATION FÖR LUFTBEHANDLINGSSYSTEM ÖVRIGT (31)

5 ALLMÄNNA ANVISNINGAR Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. Finns behovet av underhållsåtgärder på befintlig anläggning ska detta meddelas projektledaren för eventuella åtgärder. Arbetsmiljölagen ska uppfyllas för alla planerade yrkesgrupper under byggande och drift. Miljöplan upprättad av Futurum ska följas. Samtliga handlingar ska granskas av Futurum enligt upprättade rutiner. Märkning se, Anvisning Märkning. 5 (31)

6 ALLMÄNT Orientering Totalflödesschema upprättas för alla system. Betjäningsområden och brandcellsindelning ska redovisas för respektive system. Komponenter betecknas enligt Futurums anvisning för Märkning. Då beställaren tillhandahåller brandskyddsdokumentation ska den ligga som grund för utförandet. Beställarens specifika krav på material (typ, fabrikat, utförande etc.) ska inte påverka den garantitid som kontrakterad entreprenadform omfattas av. Miljöbetingelser Korrosionsmiljö Invändiga installationer ska hålla miljöklass C2 om inte annat anges. Utvändigt ska hålla miljöklass C3 om inte annat anges. Ljudmiljö för undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor För ljudklassning av vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor hänvisas till svensk standard SS 25268, Klass B. Yttre ljudmiljö Ljudnivå orsakad av levererad enhet, får inte överskrida 45 db(a) på 10 m avstånd. För tonala ljud gäller en skärpning av kravet med 5 db. Högsta ljudnivå utomhus, förorsakad av VVS-installationer, får vara 35 db(a) mätt vid öppet fönster i angränsande rum och vid uteplats. Termiskt rumsklimat Krav på rumstemperaturer vid dimensionering och injustering. Rum Dimensionerande temperatur Injusterad temperatur Skolor och förskolor +24 C +20 C Trapphus +10 C +10 C Källarutrymmen +20 C +15 C Övriga lokaler om annat inte anges. +22 C +20 C 6 (31)

7 Utrymmesplanering Beakta brandcellsindelning och utrymningsvägar. Undercentral/Teknikrums utrymme och utformning får inte vara anpassat till endast ett fabrikat. Utrymmet ska uppfylla krav enligt anvisningar i Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal utgiven av VVS-installatörerna ISBN: Transportvägar, öppningar och genomföringar samordnas med övriga projektörer/entreprenörer. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM FÖRUTSÄTTNINGAR Rör, kanaler och apparater med tillhörande el-och styrutrustning som saknar funktion efter ombyggnad ska rivas/demonteras. Material och varor som demonteras ska i möjligaste mån hanteras så att skador förhindras. Material och varor som demonteras ska förbli beställarens egendom om inte annat avtalas. Av beställaren märkt utrustning och material ska läggas upp på av beställaren angiven plats. Kontrolleras med B före demontering/rivning. Övrigt demonterat/rivet material ska källsorteras och omhändertas av entreprenören för återvinning och deponi. Kvitto på deponerad materiel ska redovisas för beställaren. Blindledningar i tappvatteninstallation proppas så att blindledning inte blir längre ledningens dimension för att motverka legionellatillväxt. SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Vattenhushållning, ledningsmaterial, legionellarisk och underhållsbehov ska alltid beaktas, särskilt vid projektering. Endast CE-märkta produkter får installeras. Då frekvensomformare används ska dessa vara integrerade pump-/fläktmotor eller så nära pump-/fläktmotor som möjligt, och då ansluten med skärmad kabel. 7 (31)

8 Ljudöverföring till stomme ska förhindras genom vibrationsdämpning så att krav enligt gällande BBR beträffande Ljudförhållanden uppfylls samt krav enligt gällande SS enligt detta dokument se ovan. Termometrar med anpassat mätområde ska monteras i till- och returledningar för alla luftvärmare och luftkylare. Termometrar med anpassat mätområde ska monteras i A-, U-, T- och F-kanaler, samt efter efterbehandlingsapparater i kanalsystem. SFP-värde enligt krav i gällande BBR, Futurums energikrav, eller baserad på utförd LCC-analys. SYSTEMLÖSNINGAR Systemuppbyggnad sanitetssystem Vattenhushållning, ledningsmaterial, legionellarisk och underhållsbehov ska alltid beaktas, särskilt vid projektering. Systemuppbyggnad värmesystem I 1:a hand med anslutning mot fjärrvärme i kombination med värmeåtervinning. Samordnas med övriga discipliner. I 2:e hand där anslutning mot fjärrvärme saknas, installeras berg-, ytjord-, luft-värme och/eller solenergi system. Alla systemdelar ska ges låga tryckfall och utformas för bästa möjliga livscykelkostnad. Värmesystem ska dimensioneras och utföras i delsystem för betjäning av olika byggnader och verksamheter. Värmesystem ska vara av typen 2-rörssystem. Värmesystem dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur i nybyggnad och tillbyggnad. Värmesystem ska projekteras så att endast stamreglerventiler behöver användas vid injusteringen. Varje värmestam förses med mekaniskt självreglerande ventiler typ differenstryckregulator STAP/STAM med förinställt värde på 10 kpa. Ventiler i shuntar ska ha logaritmisk karaktäristik. Värme- och sanitetssystem anpassas till de olika verksamheter och verksamhetstider som förekommer. 8 (31)

9 Generella krav vid projektering Vid projektering ska LCC analys göras beträffande val av värmeåtervinningssystem för att kostnadsoptimera investeringen. Text som ska anges i rambeskrivning för Förtillverkade shuntgrupper. Shuntgrupper för luftbehandling samt radiatorsystem ska vara 2-vägsventil. Shuntgrupp ska vara försedd med ventil med justerbart Kvs-värde och försedda med avstängningsmöjligheter på alla anslutningar. Pumpar ska vara tryckstyrda, med möjlighet att ställa konstant tryck alternativt proportionellt tryck. Termometrar ska ingå. Ledningsavstånd mellan batteri och shuntgrupp bör inte överstiga 2 m. Luftvärmare i aggregat ska dimensioneras för en framledningstemperatur på 60 C. Synliga ledningar, etc. målas enligt arkitektens eller beställarens anvisning. Samordnas vid projekteringen. Vid val av radiatorhöjder ska hänsyn tas till bröstningshöjder och utrymme för friliggande ledningar på vägg. Samtliga vägghängda apparater på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, ska fästas i trä- eller stålförstärkningar. Samordnas vid projekteringen. Tappvattensystem ska projekteras så att tryckstötar och luftfickor i ledningsstråk inte uppkommer. Ledningsdimension ska ha en invändig diameter 13 mm. Minst 1 st vattenutkastare ska installeras på varje huskropp. Fuktiga utrymmen I fuktiga utrymmen (exempelvis källare) ska LCC-analys göras för installation av avfuktare, alternativt värmning och ventilering. Specifika rumskrav Undercentral/Fläktrum Ska vara frostfritt utrymme och utrymmets storlek ska anpassas så att underhåll och reparationsarbeten underlättas. Mätning: Mätare ska installeras så att krav enligt BBR 9:7 Mätsystem för energianvändning erhålls. Se även anvisning Energi. Ska vara utrustat med: Förbandsutrustning 9 (31)

10 Låsbart förvaringsskåp för DU-instruktion Liten trappstege, Höjd ca 2,0 m, för tillträde vid service och underhåll ute i systemet. Ovanstående tre punkter kan i mindre anläggningar samordnas i antingen UC eller fläktrum efter beställarens godkännande. Eluttag för 230 V. Uttag för bredband. Spolblandare för KV/VV med slanghylla, 10 m slang med strålmunstycke och golvbrunn med luktlås. Tvättställ med kallt och varmt vatten. Golvbrunnar med luktlås i erforderlig utsträckning så att, exempelvis, inga utblåsningsledningar från säkerhetsventiler behöver förläggas över gångstråk. Efterlysande utrymningsskylt placerad på dörr till teknikrum. FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Tappvattensystem Inte synliga kopplings- och fördelningsledningar KV-, VV-, och VVC-ledningar 32 mm utförs av PEX-ledning. Beakta relativt stor längdutvidgning. Vid övergång till synliga förkromade kopparrör ska prefabricerad övergång monteras så att synlig ledning följer vägg. Inte synliga kopplings- och fördelningsledningar för KV-, VV-, och VVC-ledningar utförs av kopparrör 12 mm. Synliga kopplings- och fördelningsledningar och klammer i KV- och VV-system. inom WC, RWC och dusch samt i städ- och omklädningsutrymmen utförs med förkromade kopparrör. För injustering av VVC installeras Danfoss typ MTCV eller likvärdig. Vid mindre flöden kan TA:s typ TRIM eller likvärdig installeras. Tappvarmvattensystem ska ha en framledningstemperatur på +55 C. VVC-pump ska ha energiklass A, samt ha lång livslängd och god tillgång på utbytessystem service. SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR 10 (31)

11 Sanitetsporslin ska vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat i normal standard och vit färg. Sanitära apparater förses med föravstängningar typ Ballofix eller likvärdigt. Vrede för ventil på vattenklosetter demonteras. Tvättställ ska monteras med fixtur i lättvägg (gipsvägg). Tvättställ ska inte förses med bottenventil. Monteringshöjd för tvättställ i handikapptoalett ska monteras 800 mm över golv. i förskola monteras alla tvättställ 650 respektive 800 mm över golv. i övriga utrymmen monteras tvättställ 850 mm ovan golv. Vattenklosetter ska vara utförd med dolt vattenlås. Mögelresistent fog runt fot. ska vara förhöjd i handikapptoalett med inbyggd cistern i vägg ska inte användas. klosetter ska vara vägghängda (eventuella avsteg görs i samråd med B). inte snålspolande klosetter i skolor och förskolor. övriga ska vara snålspolande. Utslagsbackar installeras städutrymmen och ska vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat och normal standard. Utslagsbackar ska vara av rostfritt stål. ska ha galler och bräddavlopp. ska ha stänkskydd mot vägg. Blandare ska vara av ettgreppstyp. Blandare ska vara avsedda för sparflöde. i skolar F1-9 samt gymnasieskolor ska blandare vara av typ Presto skolmodell eller likvärdig. i tvättställ, samt övriga blandare i verksamhetslokal injusteras till 38 C i förskola och 50 C i skola. i Storkök ska specialstuderas. på handfat i förskola förses med beröringsfri blandare med batteri. på handfat i storkök förses med beröringsfri blandare med batteri. 11 (31)

12 Flöden för tvättställ 0,07 l/s, dusch 0,16 l/s, Diskbänksblandare 0,1 l/s, (gäller inte storkök). Endast ett fabrikat av blandare får förekomma inom respektive fastighet. Föravstängningar Tappventiler, blandare mm förses med föravstängningar typ Ballofix. Väggvattenutkastare Väggvattenutkastare placeras efter samråd med beställaren. Utkastaren ska vara frostsäker. Om inte annat anges placeras vattenutkastare vid entréer till avdelningar. Spolblandare Fläktrum, apparatrum, andra tekniska utrymmen och uppvärmda soprum förses med spolblandare. Soprum förses med slanghylla med slang och strålmunstycke. Blandare och slang ska vara försedda med snabbkoppling. Duschblandare och duschanordningar i allmänna utrymmen ska vara av typen vandalsäker duschpanel. Minst en dusch förses med handdusch. i personalutrymme förses med termostatblandare, samt handdusch på väggstång. i handikapptoalett med dusch förses blandare med omkastningsventil på utlopp och med förlängd slang till pistoldusch för bidéfunktion. Blandare ska vara försedd med återsugningsskydd enligt SS-EN vid skötbord förses blandare med kulventil på avlopp samt pistoldusch. Blandare ska vara försedd med återsugningsskydd enligt SS-EN Slanghyllor Slanghylla med erforderlig längd, slang DN 15. Slang förses med avstängbart strålmunstycke. 12 (31)

13 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D Spillvattensystem Ledningsstråk i mark får inte överplanteras med rotinträngande växter. Se även anvisning Mark. Ledningar för storkök utförs av rör i rostfritt stål fram till fettavskiljare. Fettavskiljare se även anvisning Mark. Vertikala spillvattensledningar förses med rensanordningar vid övergång mellan stående och liggande samlingsledning. Golvbrunnar i fläktrum och soprum, samt i personalduschar förses med luktlås. I storkök installeras rektangulära brunnar av rostfritt stål med lätt demonterbar silkorg där storlek anpassats till verksamheten. Entréer i förskolor och skolor installeras runda golvbrunnar av rostfritt stål med lös lätt demonterbart sandfång där storlek anpassats till verksamheten. Dagvattensystem Dagvatten ska omhändertas lokalt. Eventuellt behov av LOD-dike/damm, samt erforderligt fall på mark från byggnad beaktas. Se även anvisning Mark. Ledningsstråk i mark får inte överplanteras med rotinträngande växter. Se även anvisning Mark. Kulvert för KV/VV i mark ska utföras med PEX- ledning om inte annat föreskrivs. Renstratt på stuprör i anslutning till lekplats med sand ska monteras 1,5 m över mark. BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM Se anvisning Brand. KYLSYSTEM Se anvisning Kyla. VÄRMESYSTEM 13 (31)

14 Aggregat med pumpar eller kompressorer Vid projektering av värmepumpar ska LCC analys göras beträffande val av köldmedier. Värmepumpens livslängd sätts till 15 år. Som köldmedier ska i första han väljas enkla och i naturen förekommande ämnen som propan, ammoniak, kolsyra etc. Som frostskyddsmedel i köldbärare ska i första han etylenglykol väljas. Propylenglykol ska endast väljas då det föreligger risk för att barn eller djur kan komma i kontakt med mediet i samband med eventuellt läckage eller om läckage i anslutning till vattentäckt. Då glykol används som frostskyddsmedel i köldbärare ska mängden glykol minimeras för att få bästa möjliga temperaturverkningsgrad, samt minimera miljöpåverkan. Värmeväxlare Värmeväxlare ska utrustas med serviceuttag för anslutning av rengöringsutrustning på båda sidor om VVX:e. Dessa anslutningar ska vara DN 25 med utv. gängor, kulventil och endpropp. VVX:e ska alltid motströmskopplas för att erhålla bästa verkningsgrad. Prefabricerade Fjv-VVX:e ska även isoleras internt för att minimera värmeavgivning. Batterier (VVX:e) i luftbehandlingssystem förses med ventiler för luftning och avtappning. Pumpar, kompressorer mm Vid projektering av pumpar ska LCC analys göras med beaktande av totalverkningsgrad för pump + motor på pumpar 2,0 kw. Pumpars livslängd sätts till 15 år. Cirkulationspumpar ska ha energiklass A, samt ha lång livslängd och god tillgång på utbytessystem service. Cirkulationspumpar ska ha inbyggd styrning för konstanthållning av drifttryck. Våta pumpar ska alltid vara förstahandsvalet. Behållare för fast, flytande eller gasformigt medium Öppna cisterner för lagring av fast, flytande eller gasformigt medium Blandningskärl ska vara slutna och vara utrustade med pump för påfyllnad och blandning. Kärl ska märkas med frostskyddsmedlets typ och procentuell inblandning i köldbäraren. 14 (31)

15 Expansionskärl / avgasare o d Expansionskärl ska installeras i undercentral/teknikrum och vid cirkulationspumpens sugsida där systemtrycket är som lägst. Expansionskärl får inte monteras hängande i ledningssystem, utan ska placeras på golv eller monteras på väggkonsol. Signalmanometer eller tryckgivare installeras vid alla expansionskärl. Tryckgivare installeras endast då systemet ska övervakas av överordnat styr- och övervakningssystem. Vid små system ska expansionskärl med förtryckt gummiblåsa väljas. Minsta storlek på expansionskärl som får installeras är 18 l även om dimensionerande behov är < 18 l volym för expansionskärl. Expansionskärlens förtryck ska anpassas till systemets differenstryck. Förtryck ska vara systemets höjd i m x 0,1 + 0,3 bar. Med systemets höj avses höjd från expansionskärl till systemets högsta punkt. Aktuella förtryck ska redovisas i DUdokumentation. Expansionskärlens förtryck ska vara enkla att kontrollera och justera. Därför ska en kulventil med avtappning monteras mellan expansionskärlet och systemet. Mellan denna ventil (kulventil med avtappning) och systemet ska en säkerhetsventil monteras, anpassad till systemets största tillåtna arbetstryck. Vid system med volym 1000 l, ska expansionskärlet vara öppet med av självreglerande typ med pump och magnetventil som konstanthåller systemtrycket, alternativt ett slutet tryckreglerat kärl. Då storlek på expansionskärl överskrider storleksgräns för att krav på besiktning, ska istället fler mindre expansionskärl installeras. I dessa fall rådgörs med beställaren. Avgasaren ska inkopplas till systemets huvudledning, kan vara framledningen eller returledningen. Viktigt dock att avståndet mellan inkopplingarna är minst 500 mm och att dessa göres på sidan av huvudröret, inte i botten eller i toppen. Montera även 2 st kulventiler för avstängning av inlopps- respektive utloppsanslutningen samt ett smutsfilter, vilket monteras direkt i kulventilen på inloppssidan. Filtret hindrar smutspartiklar från att komma in i avgasarren och orsaka onödiga driftstörningar. Anslutnings dimension till undertrycksavgasaren är G ½ tum. Rörledningar mm Ledningsförläggning för kulvert Träd och sly får aldrig förekomma över kulvertstråken p.g.a. rotinträngningsrisk. Se även anvisning Mark. 15 (31)

16 Kulvertledning ska utföras med medierör i tryckklass PN 16 i utförande av stål, koppar eller skarvfri PP. Kulvert ska alltid förses med läckagelarm som indikerar fukt. Kulvert ska utföras enligt Svenska Värmeverksföreningens Blå serie med bl.a. dubbla dräneringsrör vid mantelisolerade medierör. Ledningsförläggning i byggnad Värmeledningar vid golv samt mellan golv och tak i verksamhetslokaler hängs upp med halva det avstånd som gällande VVS AMA eller tillverkaren rekommenderar. Ledningsdragning för tappvatten och värme utförs synligt eller utbytbart. Fogningar eller skarvningar får inte utföras i dolda utrymmen. Förläggning av ledningar i ouppvärmda utrymmen undviks. Kallvattenledningar i kalla utrymmen förses med godkänd invändig värmekabel. Material i ledningar ska vara koppar, svetsade precisionsstålrör s.k. handelstub eller PEX-slang typ rör i rör. Från stam till radiator ska ledningsdimension ligga mellan mm. Ledningsdimension 18 mm får inte förekomma. Ledningsförläggning ska vara heldragen utan skarvar i slutna rum. Klämringskopplingar får inte användas. Där presskopplingar används får koppling inte användas där ledning inte är åtkomlig för inspektion. Gäller även CE-märkta/typgodkända utföranden. Expansionsledning ska utföras av korrosionsbeständigt material. Före driftsättning ska renspolning utföras. Köldbärarledning i värmeåtervinningssystem Vid värmeåtervinning från frånlufssystem får köldbärarledning utföras med heldragen PEM-slang. Vid sådant utförande ska slangen klamras fast och förläggas så att luftfickor inte uppkommer, samt att slangens hållfasthet inte äventyras. Vid övertryck i köldbärarsystem ska via säkerhetsventil, överskottet ledas till uppsamlingskärl/blandningskärl och inte till golvbrunn. Återpumpning till systemet ska vara möjligt. 16 (31)

17 Ventiler mm i vätskesystem och gassystem Alla system utom tappvattensystem förses med möjligheten till inkoppling av mobil avgasningsutrustning. Se även rubrik Värmeväxlare ovan. Denna inkopplingspunkt ska utföras där systemtrycket är som lägst. Anslutningar ska utföras som överstick med c/c 1,0 m och via 90 böjar avslutas minst 100 mm under ledning, med DN 25, utvändiga gängor, kulventil och endpropp. Alla vätskekretsar ska utrustas med mikrobubbelavluftare. I kölbärarsystem ska utrustning vara korrosionsbeständig (rostfri eller epoxibehandlad) även vid anslutningar. Varje högpunkt ska förses med avluftningsmöjlighet. Manuell eller automatisk: Automatisk avluftare får endast monteras i teknikrum eller rum med ytskikt för våtrum. Automatisk avluftare ska vara av god kvalitet med lång livslängd och med avstängningsventil så att utbyte kan ske utan att del av system behöver avtappas. Då automatisk avluftare installeras ska beaktas att luft inte oavsiktligt kan sugas in i systemet vid normal drift. Vid system större än 200 l ska partikel- och slamavskiljare installeras. Trådkorgar som lätt sätter igen och äventyrar systemets funktion ska undvikas och ersättas med sedimenteringsfilter eller cyklon. Föravstängningsventiler ska installeras före alla tappställen. I samband med våtenhet (ett badrum) etc. får installation utföras som gruppavstängning. Rumsmonterade värmare och kylare Rumsvärmeapparater dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur. Golvmonterade radiatorer får endast användas i samråd med beställaren. Vid val av radiatorhöjder ska hänsyn tas till bröstningshöjder och utrymme för friliggande ledningar på vägg. Radiatorer ska monteras först då vägg bakom radiator är färdigmålad. (samordnas med Bygg). Radiatorer förses med termostatiska radiatorventiler av fabrikat Danfoss, MMA eller likvärdig. Termostatventilerna ska vara begränsade till 21 C, med möjlighet att låsa till annan lägre temperatur. Tryckfallet över radiatorventil ska vara 10 kpa. Lokaler i skolor, typ biutrymmen, trapphus, kapprum där värmelast kan förekomma ska förses med termostatventil typ oöm. Där inte värmelast alstras monteras endast handratt, alternativt huv. 17 (31)

18 I klassrum monteras vandalsäkra termostatventiler. Radiatorkoppel ska ha avstängningsmöjligheter för tillopp alternativt retur, så att mätning av differenstryck kan utföras. Radiatorkoppel ska vara möjlig att stänga, både tillopp och retur, så att individuell demontering av radiator kan utföras utan avtappning. Städrum får inte förses med torkslinga typ VVC-slinga. Krävs torkslinga ska elektrisk handdukstork med timer installeras. I städutrymme utan torkslinga installeras radiator. Samtliga vägghängda radiatorer på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, ska fästas i trä- eller stålförstärkningar. Samordnas vid projekteringen. LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Systemlösningar Systemuppbyggnad Luftbehandling Alla systemdelar ska ges låga tryckfall och utformas för bästa möjliga livscykelkostnad. Risken att hamna på för låg relativ fuktighet vintertid kan minskas genom utekompensering till ett lägre uteluftsflöde vid låg utomhustemperatur. Luftbehandlingssystem anpassas till de olika verksamheter och verksamhetstider som förekommer. Generella krav vid projektering Vid projektering ska LCC analys göras beträffande val av värmeåtervinningssystem för att kostnadsoptimera investeringen. Luftvärmare i aggregat ska dimensioneras för en framledningstemperatur på 55 C. Synliga kanaler, spjäll, ljuddämpare etc. målas enligt arkitektens eller beställarens anvisning. Samordnas vid projekteringen. Då synliga kanaler inte målas ska detta godkännas av beställaren. Tryckfall över referensdon ska vara mätbart, 20 Pa. För system med reducerat vinterflöde gäller detta krav vid normalt driftflöde. Frånluft från soprum och andra rum med låg rumstemperatur får inte anslutas mot system med värmeåtervinning. Varje verksamhetsrum såsom kontor, sammanträdesrum, lärosalar, personalrum, grupprum etc. ska ha balanserad ventilation i varje rum. Biutrymmen så som dusch, toalett, förråd etc. utförs med frånluft och om möjligt med överluft från verksamhetsrum. 18 (31)

19 Varje verksamhetsrum såsom kontor, sammanträdesrum, lärosalar, personalrum, grupprum etc. som ska ha VAV-styrning, samordnas mellan LE, RE, EE och SÖE. Samtliga vägghängda apparater på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, ska fästas i trä- eller stålförstärkningar. Samordnas vid projekteringen. Effektiv elanvändning Luftdistributionssystemet bör utformas i enlighet med Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Följande intervall SFP ska gälla för luftdistributionssystemet i sin helhet. Nybyggnad: El-effektivitet, SFP = 1,2 2,0 kw/m³/s. Ombyggnad: El-effektivitet, SFP = 1,5 2,5 kw/m³/s. Värmeåtervinnare Värmeåtervinning väljs i första hand med roterande värmeväxlare. I andra hand plattvärmeväxlare med automatisk förbigångsfunktion. I tredje hand väljs vätskekopplade batterier. Kanalsystem Kanalsystemet utformas enligt Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Riktvärden för lufthastigheter Frontarean i aggregat 2,5 m/s. Rektangulär 6 m/s Cirkulär 7 m/s Anslutande kanaler till don 4 m/s Rensbarhet Luftdistributionssystemet ska utföras så, att det kan rensas med hjälp av mekaniska redskap (borstar och dylikt), rensluckor monteras vid ändar och samlingskanaler i övrigt klipps rensluckor in vid första rensningstillfället. Om kanaler och ömtåliga byggnadsdelar behöver beträdas vid rensarbete ska dessa vara försedda med erforderliga skydd. Allmänt I kanalsystem ingår tryckfall i don, kanaler, spjäll och apparater. Tryckfallet anges för kanalsystemets teoretiska luftflöde exklusive läckflöde. 19 (31)

20 Dräneringar Samtliga dräneringar exempelvis på frånluftsfläktar, kylbatterier, värmeåtervinnare ska levereras med rensbart vattenlås med backventil. Luftkvalitet Uteluftsflöde väljs så att maximal CO 2 -halt enligt projektspecifik funktionsbeskrivning alternativt Socialstyrelsens rekommendationer eller Arbetsmiljöverkets anvisningar (AFS 2009:02) inte överskrids. Luftflöden ska väljas med hänsyn till krav i gällande BBR och i arbetsmiljöverkets anvisningar där inte annat föreskrivs. Dragkriterier Krav på lufthastigheter i rum som även ska uppfyllas vid variabelt flöde. Sommarfall 0,25 m/s Vinterfall 0,15 m/s Specifika rumskrav Fläktrum/Undercentral Se rubrik Undercentral/Fläktrum. LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregatet utförs enligt nedanstående krav om inte annat specificeras under aggregatet. Luftbehandlingsaggregat ska vara Euroventcertifierat Hölje Utförs som standard med in- och utvändig beklädnad av varmförzinkad stålplåt med mellanliggande isolering av mineralull och ramkonstruktion av varmförzinkat stål. Beakta ramhöjd så att vattenlås får plats. Täthetsklass A. Beakta eventuella krav på brandteknisk klass. Funktionsdelar som kräver regelbundet underhåll ska vara försedda med inspektionsluckor med gångjärn samt fasta vreden. 20 (31)

21 Aggregatet ska vara avvibrerat samt ställas på gummifötter. Tomdelar ska vara försedda med inspektionslucka med gångjärn samt fasta vreden. Anslutningsdelar Anslutningsdel för uteluft före väderskydd/vattenavskiljare utförs i stålplåt behandlad till korrosionsklass C3. Övrigt Aggregat ska monteras på stativ eller balkram med justerbara stödfötter (minst 100 mm från golv) så att rengöring av golv under aggregat genom renspolning kan göras. Till- och frånluftsfläktar i aggregat ska alltid ha inbördes förregling. Till- och frånluftsfläktar i aggregat ska vara utrustade med flödesmanometer eller att momentant flöde kan avläsas via handterminal etc. Ute- och avluftsspjäll ska ha spjällställdon med fjäderåtergång som stänger vid spänningslöst tillstånd. För aggregat högre än 2 m ska trappstege/ predikstol placeras i teknikrum för säkert tillträde vid underhåll. Samtliga kondensvatten avlopp, exempelvis på frånluftsfläktar, luftkylare, värmeåtervinnare ska levereras med rensbart vattenlås med backventil. Fläktar Fläkthjul ska i första hand vara av B-hjulstyp. Fläktar utförs i varmförzinkat stål eller genom annat korrosionsskydd i lägst klass C3. I fläkt/fläktinlopp monteras anordning för flödesmätning. Flödesmätare med analog visning levereras till samtliga fläktar i aggregat. Avvikelsen får maximalt uppgå till 10 % av det maximala flödet. Projekterat flöde markeras på flödesmätare. Fläktdelarna ska på servicesidan ha en utvändig märkning visande fläktdata och motordata. Spiskåpa och fläkt förses med timer för start och stopp av fläkten, ansluts till huv på taket. Fläktar ska vara direktdrivna om inte annat föreskrivs. Värmeåtervinnare I första hand ska roterande eller korsströmsvärmeväxlare användas. I andra hand batterivärmeväxlare 21 (31)

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella RISKER I VVS-INSTALLATIONER Göran Stålbom Rolf Kling En handbok utgiven av VVS-Installatörerna 2002 Författarna och

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Katalog del 1. Luftbehandlingsaggregat

Katalog del 1. Luftbehandlingsaggregat Katalog del 1 Luftbehandlingsaggregat VENTILATIONS- OCH LUFT- BEHANDLINGSTEKNIK FRÅN AL-KO Vi erbjuder ett perfekt klimat och därmed också livskvalitet med individuella, ekonomiska och ekologiska anläggningskoncept

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer