Tekniska anvisningar VVS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23"

Transkript

1 Tekniska anvisningar VVS

2 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra barn. Vi vill att våra byggnader ska: vara fria från riskkonstruktioner och skadlig fukt ha robusta/hållbara konstruktioner bestå av material utan negativ miljö- och hälsopåverkan vara flexibla byggnader med god LCC ha låga underhållskostnader/små underhållsbehov Anvisningarna ska tjäna som underlag och hjälp för projektörer vid framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandlingar. Projektörens åtagande I uppdraget ingår att samordna myndighetskrav med Futurums tekniska anvisningar. Eventuella avsteg från anvisningarna Under projektering kan det bli aktuellt med nödvändiga avsteg från anvisningarna beroende på objektanpassningar. Dessa avsteg ska, innan färdigprojektering, skriftligen meddelas Futurums projektledare. Avstegen ska dokumenteras med motivering innan godkännande. 2 (31)

3 VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR... 5 ALLMÄNT... 6 ORIENTERING... 6 MILJÖBETINGELSER... 6 UTRYMMESPLANERING... 7 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM....7 SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 7 SPECIFIKA RUMSKRAV... 9 UNDERCENTRAL/FLÄKTRUM... 9 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM TAPPVATTENSYSTEM SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D SPILLVATTENSYSTEM DAGVATTENSYSTEM BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM KYLSYSTEM VÄRMESYSTEM AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER VÄRMEVÄXLARE PUMPAR, KOMPRESSORER MM BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM EXPANSIONSKÄRL / AVGASARE O D RÖRLEDNINGAR MM VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE LUFTBEHANDLINGSSYSTEM SYSTEMLÖSNINGAR SPECIFIKA RUMSKRAV FLÄKTRUM/UNDERCENTRAL LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER FLÄKTAR VÄRMEÅTERVINNARE VÄRMEVÄXLARE LUFTVÄRMARE (31)

4 LUFTKYLARE LUFTRENARE SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON LJUDDÄMPARE VENTILATIONSKANALER MM LUFTDON M M UTELUFTSDON TILLUFTSDON ÖVERLUFTSDON FRÅNLUFTSDON AVLUFTSDON TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV RÖRLEDNING TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION MÄTARE FÖR TEMPERATUR MÄTARE FÖR TRYCK MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM KONTROLL AV INSTALLATIONSSYSTEM TEKNISK DOKUMENTATION FÖR INSTALLATIONER TEKNISK DOKUMENTATION FÖR RÖRTEKNISKA SYSTEM TEKNISK DOKUMENTATION FÖR LUFTBEHANDLINGSSYSTEM ÖVRIGT (31)

5 ALLMÄNNA ANVISNINGAR Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. Finns behovet av underhållsåtgärder på befintlig anläggning ska detta meddelas projektledaren för eventuella åtgärder. Arbetsmiljölagen ska uppfyllas för alla planerade yrkesgrupper under byggande och drift. Miljöplan upprättad av Futurum ska följas. Samtliga handlingar ska granskas av Futurum enligt upprättade rutiner. Märkning se, Anvisning Märkning. 5 (31)

6 ALLMÄNT Orientering Totalflödesschema upprättas för alla system. Betjäningsområden och brandcellsindelning ska redovisas för respektive system. Komponenter betecknas enligt Futurums anvisning för Märkning. Då beställaren tillhandahåller brandskyddsdokumentation ska den ligga som grund för utförandet. Beställarens specifika krav på material (typ, fabrikat, utförande etc.) ska inte påverka den garantitid som kontrakterad entreprenadform omfattas av. Miljöbetingelser Korrosionsmiljö Invändiga installationer ska hålla miljöklass C2 om inte annat anges. Utvändigt ska hålla miljöklass C3 om inte annat anges. Ljudmiljö för undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor För ljudklassning av vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor hänvisas till svensk standard SS 25268, Klass B. Yttre ljudmiljö Ljudnivå orsakad av levererad enhet, får inte överskrida 45 db(a) på 10 m avstånd. För tonala ljud gäller en skärpning av kravet med 5 db. Högsta ljudnivå utomhus, förorsakad av VVS-installationer, får vara 35 db(a) mätt vid öppet fönster i angränsande rum och vid uteplats. Termiskt rumsklimat Krav på rumstemperaturer vid dimensionering och injustering. Rum Dimensionerande temperatur Injusterad temperatur Skolor och förskolor +24 C +20 C Trapphus +10 C +10 C Källarutrymmen +20 C +15 C Övriga lokaler om annat inte anges. +22 C +20 C 6 (31)

7 Utrymmesplanering Beakta brandcellsindelning och utrymningsvägar. Undercentral/Teknikrums utrymme och utformning får inte vara anpassat till endast ett fabrikat. Utrymmet ska uppfylla krav enligt anvisningar i Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal utgiven av VVS-installatörerna ISBN: Transportvägar, öppningar och genomföringar samordnas med övriga projektörer/entreprenörer. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM FÖRUTSÄTTNINGAR Rör, kanaler och apparater med tillhörande el-och styrutrustning som saknar funktion efter ombyggnad ska rivas/demonteras. Material och varor som demonteras ska i möjligaste mån hanteras så att skador förhindras. Material och varor som demonteras ska förbli beställarens egendom om inte annat avtalas. Av beställaren märkt utrustning och material ska läggas upp på av beställaren angiven plats. Kontrolleras med B före demontering/rivning. Övrigt demonterat/rivet material ska källsorteras och omhändertas av entreprenören för återvinning och deponi. Kvitto på deponerad materiel ska redovisas för beställaren. Blindledningar i tappvatteninstallation proppas så att blindledning inte blir längre ledningens dimension för att motverka legionellatillväxt. SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Vattenhushållning, ledningsmaterial, legionellarisk och underhållsbehov ska alltid beaktas, särskilt vid projektering. Endast CE-märkta produkter får installeras. Då frekvensomformare används ska dessa vara integrerade pump-/fläktmotor eller så nära pump-/fläktmotor som möjligt, och då ansluten med skärmad kabel. 7 (31)

8 Ljudöverföring till stomme ska förhindras genom vibrationsdämpning så att krav enligt gällande BBR beträffande Ljudförhållanden uppfylls samt krav enligt gällande SS enligt detta dokument se ovan. Termometrar med anpassat mätområde ska monteras i till- och returledningar för alla luftvärmare och luftkylare. Termometrar med anpassat mätområde ska monteras i A-, U-, T- och F-kanaler, samt efter efterbehandlingsapparater i kanalsystem. SFP-värde enligt krav i gällande BBR, Futurums energikrav, eller baserad på utförd LCC-analys. SYSTEMLÖSNINGAR Systemuppbyggnad sanitetssystem Vattenhushållning, ledningsmaterial, legionellarisk och underhållsbehov ska alltid beaktas, särskilt vid projektering. Systemuppbyggnad värmesystem I 1:a hand med anslutning mot fjärrvärme i kombination med värmeåtervinning. Samordnas med övriga discipliner. I 2:e hand där anslutning mot fjärrvärme saknas, installeras berg-, ytjord-, luft-värme och/eller solenergi system. Alla systemdelar ska ges låga tryckfall och utformas för bästa möjliga livscykelkostnad. Värmesystem ska dimensioneras och utföras i delsystem för betjäning av olika byggnader och verksamheter. Värmesystem ska vara av typen 2-rörssystem. Värmesystem dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur i nybyggnad och tillbyggnad. Värmesystem ska projekteras så att endast stamreglerventiler behöver användas vid injusteringen. Varje värmestam förses med mekaniskt självreglerande ventiler typ differenstryckregulator STAP/STAM med förinställt värde på 10 kpa. Ventiler i shuntar ska ha logaritmisk karaktäristik. Värme- och sanitetssystem anpassas till de olika verksamheter och verksamhetstider som förekommer. 8 (31)

9 Generella krav vid projektering Vid projektering ska LCC analys göras beträffande val av värmeåtervinningssystem för att kostnadsoptimera investeringen. Text som ska anges i rambeskrivning för Förtillverkade shuntgrupper. Shuntgrupper för luftbehandling samt radiatorsystem ska vara 2-vägsventil. Shuntgrupp ska vara försedd med ventil med justerbart Kvs-värde och försedda med avstängningsmöjligheter på alla anslutningar. Pumpar ska vara tryckstyrda, med möjlighet att ställa konstant tryck alternativt proportionellt tryck. Termometrar ska ingå. Ledningsavstånd mellan batteri och shuntgrupp bör inte överstiga 2 m. Luftvärmare i aggregat ska dimensioneras för en framledningstemperatur på 60 C. Synliga ledningar, etc. målas enligt arkitektens eller beställarens anvisning. Samordnas vid projekteringen. Vid val av radiatorhöjder ska hänsyn tas till bröstningshöjder och utrymme för friliggande ledningar på vägg. Samtliga vägghängda apparater på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, ska fästas i trä- eller stålförstärkningar. Samordnas vid projekteringen. Tappvattensystem ska projekteras så att tryckstötar och luftfickor i ledningsstråk inte uppkommer. Ledningsdimension ska ha en invändig diameter 13 mm. Minst 1 st vattenutkastare ska installeras på varje huskropp. Fuktiga utrymmen I fuktiga utrymmen (exempelvis källare) ska LCC-analys göras för installation av avfuktare, alternativt värmning och ventilering. Specifika rumskrav Undercentral/Fläktrum Ska vara frostfritt utrymme och utrymmets storlek ska anpassas så att underhåll och reparationsarbeten underlättas. Mätning: Mätare ska installeras så att krav enligt BBR 9:7 Mätsystem för energianvändning erhålls. Se även anvisning Energi. Ska vara utrustat med: Förbandsutrustning 9 (31)

10 Låsbart förvaringsskåp för DU-instruktion Liten trappstege, Höjd ca 2,0 m, för tillträde vid service och underhåll ute i systemet. Ovanstående tre punkter kan i mindre anläggningar samordnas i antingen UC eller fläktrum efter beställarens godkännande. Eluttag för 230 V. Uttag för bredband. Spolblandare för KV/VV med slanghylla, 10 m slang med strålmunstycke och golvbrunn med luktlås. Tvättställ med kallt och varmt vatten. Golvbrunnar med luktlås i erforderlig utsträckning så att, exempelvis, inga utblåsningsledningar från säkerhetsventiler behöver förläggas över gångstråk. Efterlysande utrymningsskylt placerad på dörr till teknikrum. FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Tappvattensystem Inte synliga kopplings- och fördelningsledningar KV-, VV-, och VVC-ledningar 32 mm utförs av PEX-ledning. Beakta relativt stor längdutvidgning. Vid övergång till synliga förkromade kopparrör ska prefabricerad övergång monteras så att synlig ledning följer vägg. Inte synliga kopplings- och fördelningsledningar för KV-, VV-, och VVC-ledningar utförs av kopparrör 12 mm. Synliga kopplings- och fördelningsledningar och klammer i KV- och VV-system. inom WC, RWC och dusch samt i städ- och omklädningsutrymmen utförs med förkromade kopparrör. För injustering av VVC installeras Danfoss typ MTCV eller likvärdig. Vid mindre flöden kan TA:s typ TRIM eller likvärdig installeras. Tappvarmvattensystem ska ha en framledningstemperatur på +55 C. VVC-pump ska ha energiklass A, samt ha lång livslängd och god tillgång på utbytessystem service. SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR 10 (31)

11 Sanitetsporslin ska vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat i normal standard och vit färg. Sanitära apparater förses med föravstängningar typ Ballofix eller likvärdigt. Vrede för ventil på vattenklosetter demonteras. Tvättställ ska monteras med fixtur i lättvägg (gipsvägg). Tvättställ ska inte förses med bottenventil. Monteringshöjd för tvättställ i handikapptoalett ska monteras 800 mm över golv. i förskola monteras alla tvättställ 650 respektive 800 mm över golv. i övriga utrymmen monteras tvättställ 850 mm ovan golv. Vattenklosetter ska vara utförd med dolt vattenlås. Mögelresistent fog runt fot. ska vara förhöjd i handikapptoalett med inbyggd cistern i vägg ska inte användas. klosetter ska vara vägghängda (eventuella avsteg görs i samråd med B). inte snålspolande klosetter i skolor och förskolor. övriga ska vara snålspolande. Utslagsbackar installeras städutrymmen och ska vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat och normal standard. Utslagsbackar ska vara av rostfritt stål. ska ha galler och bräddavlopp. ska ha stänkskydd mot vägg. Blandare ska vara av ettgreppstyp. Blandare ska vara avsedda för sparflöde. i skolar F1-9 samt gymnasieskolor ska blandare vara av typ Presto skolmodell eller likvärdig. i tvättställ, samt övriga blandare i verksamhetslokal injusteras till 38 C i förskola och 50 C i skola. i Storkök ska specialstuderas. på handfat i förskola förses med beröringsfri blandare med batteri. på handfat i storkök förses med beröringsfri blandare med batteri. 11 (31)

12 Flöden för tvättställ 0,07 l/s, dusch 0,16 l/s, Diskbänksblandare 0,1 l/s, (gäller inte storkök). Endast ett fabrikat av blandare får förekomma inom respektive fastighet. Föravstängningar Tappventiler, blandare mm förses med föravstängningar typ Ballofix. Väggvattenutkastare Väggvattenutkastare placeras efter samråd med beställaren. Utkastaren ska vara frostsäker. Om inte annat anges placeras vattenutkastare vid entréer till avdelningar. Spolblandare Fläktrum, apparatrum, andra tekniska utrymmen och uppvärmda soprum förses med spolblandare. Soprum förses med slanghylla med slang och strålmunstycke. Blandare och slang ska vara försedda med snabbkoppling. Duschblandare och duschanordningar i allmänna utrymmen ska vara av typen vandalsäker duschpanel. Minst en dusch förses med handdusch. i personalutrymme förses med termostatblandare, samt handdusch på väggstång. i handikapptoalett med dusch förses blandare med omkastningsventil på utlopp och med förlängd slang till pistoldusch för bidéfunktion. Blandare ska vara försedd med återsugningsskydd enligt SS-EN vid skötbord förses blandare med kulventil på avlopp samt pistoldusch. Blandare ska vara försedd med återsugningsskydd enligt SS-EN Slanghyllor Slanghylla med erforderlig längd, slang DN 15. Slang förses med avstängbart strålmunstycke. 12 (31)

13 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D Spillvattensystem Ledningsstråk i mark får inte överplanteras med rotinträngande växter. Se även anvisning Mark. Ledningar för storkök utförs av rör i rostfritt stål fram till fettavskiljare. Fettavskiljare se även anvisning Mark. Vertikala spillvattensledningar förses med rensanordningar vid övergång mellan stående och liggande samlingsledning. Golvbrunnar i fläktrum och soprum, samt i personalduschar förses med luktlås. I storkök installeras rektangulära brunnar av rostfritt stål med lätt demonterbar silkorg där storlek anpassats till verksamheten. Entréer i förskolor och skolor installeras runda golvbrunnar av rostfritt stål med lös lätt demonterbart sandfång där storlek anpassats till verksamheten. Dagvattensystem Dagvatten ska omhändertas lokalt. Eventuellt behov av LOD-dike/damm, samt erforderligt fall på mark från byggnad beaktas. Se även anvisning Mark. Ledningsstråk i mark får inte överplanteras med rotinträngande växter. Se även anvisning Mark. Kulvert för KV/VV i mark ska utföras med PEX- ledning om inte annat föreskrivs. Renstratt på stuprör i anslutning till lekplats med sand ska monteras 1,5 m över mark. BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM Se anvisning Brand. KYLSYSTEM Se anvisning Kyla. VÄRMESYSTEM 13 (31)

14 Aggregat med pumpar eller kompressorer Vid projektering av värmepumpar ska LCC analys göras beträffande val av köldmedier. Värmepumpens livslängd sätts till 15 år. Som köldmedier ska i första han väljas enkla och i naturen förekommande ämnen som propan, ammoniak, kolsyra etc. Som frostskyddsmedel i köldbärare ska i första han etylenglykol väljas. Propylenglykol ska endast väljas då det föreligger risk för att barn eller djur kan komma i kontakt med mediet i samband med eventuellt läckage eller om läckage i anslutning till vattentäckt. Då glykol används som frostskyddsmedel i köldbärare ska mängden glykol minimeras för att få bästa möjliga temperaturverkningsgrad, samt minimera miljöpåverkan. Värmeväxlare Värmeväxlare ska utrustas med serviceuttag för anslutning av rengöringsutrustning på båda sidor om VVX:e. Dessa anslutningar ska vara DN 25 med utv. gängor, kulventil och endpropp. VVX:e ska alltid motströmskopplas för att erhålla bästa verkningsgrad. Prefabricerade Fjv-VVX:e ska även isoleras internt för att minimera värmeavgivning. Batterier (VVX:e) i luftbehandlingssystem förses med ventiler för luftning och avtappning. Pumpar, kompressorer mm Vid projektering av pumpar ska LCC analys göras med beaktande av totalverkningsgrad för pump + motor på pumpar 2,0 kw. Pumpars livslängd sätts till 15 år. Cirkulationspumpar ska ha energiklass A, samt ha lång livslängd och god tillgång på utbytessystem service. Cirkulationspumpar ska ha inbyggd styrning för konstanthållning av drifttryck. Våta pumpar ska alltid vara förstahandsvalet. Behållare för fast, flytande eller gasformigt medium Öppna cisterner för lagring av fast, flytande eller gasformigt medium Blandningskärl ska vara slutna och vara utrustade med pump för påfyllnad och blandning. Kärl ska märkas med frostskyddsmedlets typ och procentuell inblandning i köldbäraren. 14 (31)

15 Expansionskärl / avgasare o d Expansionskärl ska installeras i undercentral/teknikrum och vid cirkulationspumpens sugsida där systemtrycket är som lägst. Expansionskärl får inte monteras hängande i ledningssystem, utan ska placeras på golv eller monteras på väggkonsol. Signalmanometer eller tryckgivare installeras vid alla expansionskärl. Tryckgivare installeras endast då systemet ska övervakas av överordnat styr- och övervakningssystem. Vid små system ska expansionskärl med förtryckt gummiblåsa väljas. Minsta storlek på expansionskärl som får installeras är 18 l även om dimensionerande behov är < 18 l volym för expansionskärl. Expansionskärlens förtryck ska anpassas till systemets differenstryck. Förtryck ska vara systemets höjd i m x 0,1 + 0,3 bar. Med systemets höj avses höjd från expansionskärl till systemets högsta punkt. Aktuella förtryck ska redovisas i DUdokumentation. Expansionskärlens förtryck ska vara enkla att kontrollera och justera. Därför ska en kulventil med avtappning monteras mellan expansionskärlet och systemet. Mellan denna ventil (kulventil med avtappning) och systemet ska en säkerhetsventil monteras, anpassad till systemets största tillåtna arbetstryck. Vid system med volym 1000 l, ska expansionskärlet vara öppet med av självreglerande typ med pump och magnetventil som konstanthåller systemtrycket, alternativt ett slutet tryckreglerat kärl. Då storlek på expansionskärl överskrider storleksgräns för att krav på besiktning, ska istället fler mindre expansionskärl installeras. I dessa fall rådgörs med beställaren. Avgasaren ska inkopplas till systemets huvudledning, kan vara framledningen eller returledningen. Viktigt dock att avståndet mellan inkopplingarna är minst 500 mm och att dessa göres på sidan av huvudröret, inte i botten eller i toppen. Montera även 2 st kulventiler för avstängning av inlopps- respektive utloppsanslutningen samt ett smutsfilter, vilket monteras direkt i kulventilen på inloppssidan. Filtret hindrar smutspartiklar från att komma in i avgasarren och orsaka onödiga driftstörningar. Anslutnings dimension till undertrycksavgasaren är G ½ tum. Rörledningar mm Ledningsförläggning för kulvert Träd och sly får aldrig förekomma över kulvertstråken p.g.a. rotinträngningsrisk. Se även anvisning Mark. 15 (31)

16 Kulvertledning ska utföras med medierör i tryckklass PN 16 i utförande av stål, koppar eller skarvfri PP. Kulvert ska alltid förses med läckagelarm som indikerar fukt. Kulvert ska utföras enligt Svenska Värmeverksföreningens Blå serie med bl.a. dubbla dräneringsrör vid mantelisolerade medierör. Ledningsförläggning i byggnad Värmeledningar vid golv samt mellan golv och tak i verksamhetslokaler hängs upp med halva det avstånd som gällande VVS AMA eller tillverkaren rekommenderar. Ledningsdragning för tappvatten och värme utförs synligt eller utbytbart. Fogningar eller skarvningar får inte utföras i dolda utrymmen. Förläggning av ledningar i ouppvärmda utrymmen undviks. Kallvattenledningar i kalla utrymmen förses med godkänd invändig värmekabel. Material i ledningar ska vara koppar, svetsade precisionsstålrör s.k. handelstub eller PEX-slang typ rör i rör. Från stam till radiator ska ledningsdimension ligga mellan mm. Ledningsdimension 18 mm får inte förekomma. Ledningsförläggning ska vara heldragen utan skarvar i slutna rum. Klämringskopplingar får inte användas. Där presskopplingar används får koppling inte användas där ledning inte är åtkomlig för inspektion. Gäller även CE-märkta/typgodkända utföranden. Expansionsledning ska utföras av korrosionsbeständigt material. Före driftsättning ska renspolning utföras. Köldbärarledning i värmeåtervinningssystem Vid värmeåtervinning från frånlufssystem får köldbärarledning utföras med heldragen PEM-slang. Vid sådant utförande ska slangen klamras fast och förläggas så att luftfickor inte uppkommer, samt att slangens hållfasthet inte äventyras. Vid övertryck i köldbärarsystem ska via säkerhetsventil, överskottet ledas till uppsamlingskärl/blandningskärl och inte till golvbrunn. Återpumpning till systemet ska vara möjligt. 16 (31)

17 Ventiler mm i vätskesystem och gassystem Alla system utom tappvattensystem förses med möjligheten till inkoppling av mobil avgasningsutrustning. Se även rubrik Värmeväxlare ovan. Denna inkopplingspunkt ska utföras där systemtrycket är som lägst. Anslutningar ska utföras som överstick med c/c 1,0 m och via 90 böjar avslutas minst 100 mm under ledning, med DN 25, utvändiga gängor, kulventil och endpropp. Alla vätskekretsar ska utrustas med mikrobubbelavluftare. I kölbärarsystem ska utrustning vara korrosionsbeständig (rostfri eller epoxibehandlad) även vid anslutningar. Varje högpunkt ska förses med avluftningsmöjlighet. Manuell eller automatisk: Automatisk avluftare får endast monteras i teknikrum eller rum med ytskikt för våtrum. Automatisk avluftare ska vara av god kvalitet med lång livslängd och med avstängningsventil så att utbyte kan ske utan att del av system behöver avtappas. Då automatisk avluftare installeras ska beaktas att luft inte oavsiktligt kan sugas in i systemet vid normal drift. Vid system större än 200 l ska partikel- och slamavskiljare installeras. Trådkorgar som lätt sätter igen och äventyrar systemets funktion ska undvikas och ersättas med sedimenteringsfilter eller cyklon. Föravstängningsventiler ska installeras före alla tappställen. I samband med våtenhet (ett badrum) etc. får installation utföras som gruppavstängning. Rumsmonterade värmare och kylare Rumsvärmeapparater dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur. Golvmonterade radiatorer får endast användas i samråd med beställaren. Vid val av radiatorhöjder ska hänsyn tas till bröstningshöjder och utrymme för friliggande ledningar på vägg. Radiatorer ska monteras först då vägg bakom radiator är färdigmålad. (samordnas med Bygg). Radiatorer förses med termostatiska radiatorventiler av fabrikat Danfoss, MMA eller likvärdig. Termostatventilerna ska vara begränsade till 21 C, med möjlighet att låsa till annan lägre temperatur. Tryckfallet över radiatorventil ska vara 10 kpa. Lokaler i skolor, typ biutrymmen, trapphus, kapprum där värmelast kan förekomma ska förses med termostatventil typ oöm. Där inte värmelast alstras monteras endast handratt, alternativt huv. 17 (31)

18 I klassrum monteras vandalsäkra termostatventiler. Radiatorkoppel ska ha avstängningsmöjligheter för tillopp alternativt retur, så att mätning av differenstryck kan utföras. Radiatorkoppel ska vara möjlig att stänga, både tillopp och retur, så att individuell demontering av radiator kan utföras utan avtappning. Städrum får inte förses med torkslinga typ VVC-slinga. Krävs torkslinga ska elektrisk handdukstork med timer installeras. I städutrymme utan torkslinga installeras radiator. Samtliga vägghängda radiatorer på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, ska fästas i trä- eller stålförstärkningar. Samordnas vid projekteringen. LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Systemlösningar Systemuppbyggnad Luftbehandling Alla systemdelar ska ges låga tryckfall och utformas för bästa möjliga livscykelkostnad. Risken att hamna på för låg relativ fuktighet vintertid kan minskas genom utekompensering till ett lägre uteluftsflöde vid låg utomhustemperatur. Luftbehandlingssystem anpassas till de olika verksamheter och verksamhetstider som förekommer. Generella krav vid projektering Vid projektering ska LCC analys göras beträffande val av värmeåtervinningssystem för att kostnadsoptimera investeringen. Luftvärmare i aggregat ska dimensioneras för en framledningstemperatur på 55 C. Synliga kanaler, spjäll, ljuddämpare etc. målas enligt arkitektens eller beställarens anvisning. Samordnas vid projekteringen. Då synliga kanaler inte målas ska detta godkännas av beställaren. Tryckfall över referensdon ska vara mätbart, 20 Pa. För system med reducerat vinterflöde gäller detta krav vid normalt driftflöde. Frånluft från soprum och andra rum med låg rumstemperatur får inte anslutas mot system med värmeåtervinning. Varje verksamhetsrum såsom kontor, sammanträdesrum, lärosalar, personalrum, grupprum etc. ska ha balanserad ventilation i varje rum. Biutrymmen så som dusch, toalett, förråd etc. utförs med frånluft och om möjligt med överluft från verksamhetsrum. 18 (31)

19 Varje verksamhetsrum såsom kontor, sammanträdesrum, lärosalar, personalrum, grupprum etc. som ska ha VAV-styrning, samordnas mellan LE, RE, EE och SÖE. Samtliga vägghängda apparater på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, ska fästas i trä- eller stålförstärkningar. Samordnas vid projekteringen. Effektiv elanvändning Luftdistributionssystemet bör utformas i enlighet med Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Följande intervall SFP ska gälla för luftdistributionssystemet i sin helhet. Nybyggnad: El-effektivitet, SFP = 1,2 2,0 kw/m³/s. Ombyggnad: El-effektivitet, SFP = 1,5 2,5 kw/m³/s. Värmeåtervinnare Värmeåtervinning väljs i första hand med roterande värmeväxlare. I andra hand plattvärmeväxlare med automatisk förbigångsfunktion. I tredje hand väljs vätskekopplade batterier. Kanalsystem Kanalsystemet utformas enligt Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Riktvärden för lufthastigheter Frontarean i aggregat 2,5 m/s. Rektangulär 6 m/s Cirkulär 7 m/s Anslutande kanaler till don 4 m/s Rensbarhet Luftdistributionssystemet ska utföras så, att det kan rensas med hjälp av mekaniska redskap (borstar och dylikt), rensluckor monteras vid ändar och samlingskanaler i övrigt klipps rensluckor in vid första rensningstillfället. Om kanaler och ömtåliga byggnadsdelar behöver beträdas vid rensarbete ska dessa vara försedda med erforderliga skydd. Allmänt I kanalsystem ingår tryckfall i don, kanaler, spjäll och apparater. Tryckfallet anges för kanalsystemets teoretiska luftflöde exklusive läckflöde. 19 (31)

20 Dräneringar Samtliga dräneringar exempelvis på frånluftsfläktar, kylbatterier, värmeåtervinnare ska levereras med rensbart vattenlås med backventil. Luftkvalitet Uteluftsflöde väljs så att maximal CO 2 -halt enligt projektspecifik funktionsbeskrivning alternativt Socialstyrelsens rekommendationer eller Arbetsmiljöverkets anvisningar (AFS 2009:02) inte överskrids. Luftflöden ska väljas med hänsyn till krav i gällande BBR och i arbetsmiljöverkets anvisningar där inte annat föreskrivs. Dragkriterier Krav på lufthastigheter i rum som även ska uppfyllas vid variabelt flöde. Sommarfall 0,25 m/s Vinterfall 0,15 m/s Specifika rumskrav Fläktrum/Undercentral Se rubrik Undercentral/Fläktrum. LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregatet utförs enligt nedanstående krav om inte annat specificeras under aggregatet. Luftbehandlingsaggregat ska vara Euroventcertifierat Hölje Utförs som standard med in- och utvändig beklädnad av varmförzinkad stålplåt med mellanliggande isolering av mineralull och ramkonstruktion av varmförzinkat stål. Beakta ramhöjd så att vattenlås får plats. Täthetsklass A. Beakta eventuella krav på brandteknisk klass. Funktionsdelar som kräver regelbundet underhåll ska vara försedda med inspektionsluckor med gångjärn samt fasta vreden. 20 (31)

21 Aggregatet ska vara avvibrerat samt ställas på gummifötter. Tomdelar ska vara försedda med inspektionslucka med gångjärn samt fasta vreden. Anslutningsdelar Anslutningsdel för uteluft före väderskydd/vattenavskiljare utförs i stålplåt behandlad till korrosionsklass C3. Övrigt Aggregat ska monteras på stativ eller balkram med justerbara stödfötter (minst 100 mm från golv) så att rengöring av golv under aggregat genom renspolning kan göras. Till- och frånluftsfläktar i aggregat ska alltid ha inbördes förregling. Till- och frånluftsfläktar i aggregat ska vara utrustade med flödesmanometer eller att momentant flöde kan avläsas via handterminal etc. Ute- och avluftsspjäll ska ha spjällställdon med fjäderåtergång som stänger vid spänningslöst tillstånd. För aggregat högre än 2 m ska trappstege/ predikstol placeras i teknikrum för säkert tillträde vid underhåll. Samtliga kondensvatten avlopp, exempelvis på frånluftsfläktar, luftkylare, värmeåtervinnare ska levereras med rensbart vattenlås med backventil. Fläktar Fläkthjul ska i första hand vara av B-hjulstyp. Fläktar utförs i varmförzinkat stål eller genom annat korrosionsskydd i lägst klass C3. I fläkt/fläktinlopp monteras anordning för flödesmätning. Flödesmätare med analog visning levereras till samtliga fläktar i aggregat. Avvikelsen får maximalt uppgå till 10 % av det maximala flödet. Projekterat flöde markeras på flödesmätare. Fläktdelarna ska på servicesidan ha en utvändig märkning visande fläktdata och motordata. Spiskåpa och fläkt förses med timer för start och stopp av fläkten, ansluts till huv på taket. Fläktar ska vara direktdrivna om inte annat föreskrivs. Värmeåtervinnare I första hand ska roterande eller korsströmsvärmeväxlare användas. I andra hand batterivärmeväxlare 21 (31)

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad Tel. 0501-39 33 40 Fax 0501-39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1,0 :, Ver 2,0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM...

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda Teknikansvarig:

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Golv Granitkeramik eller plastmatta se SISAB:s projekteringsanvisningar Bygg och Rumsanvisning Skola.

Golv Granitkeramik eller plastmatta se SISAB:s projekteringsanvisningar Bygg och Rumsanvisning Skola. REFERENS WC för skola Allmän beskrivning Toaletter skall vara lätt att hålla fräscha. Golv, väggar och tak skall vara lätt rengörbara och utrustningen tålig och hållbar. Det skall finnas en toalett per

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt BESTÄLLARGRUPPEN Bilaga 1 1997-04-02 1 (9) NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS Kravspecifikation 1. Allmänt De krav och önskemål som här ställts

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 8 TEKNISK ANVISNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1,0 :, Ver 2,0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM...

Läs mer

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM... 3 PN RÖRLEDNINGAR M M...

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL ENTREPENADBESKRIVNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Daterad: 2012-02-29 Rev: Antal sidor: 10 st Upprättad av: Vent.Planering

Läs mer

RIKTLINJE VS OCH KYLA

RIKTLINJE VS OCH KYLA RIKTLINJE VS OCH KYLA KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Snabbfakta För frånluft 91% fri area Klarar stora flöden Rensbart Kan fås i alternativa färger Kan användas med anslutningslåda ALS Snabbval L

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 8 TEKNISK ANVISNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

PITEÅ KOMMUN FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Status UTGÅVA 2-2013 Totalt antal sidor inkl.

PITEÅ KOMMUN FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Status UTGÅVA 2-2013 Totalt antal sidor inkl. PITEÅ KOMMUN FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET Totalt antal sidor inkl. denna sida: 96 st Piteå idering. 2 (96) UTGÅVA 2-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 INLEDNING 3 1 ARBETSMILJÖ 6 2 MARK

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Installationsteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41B18I Byggnadsingenjör, åk 2 BI2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2015-03-19

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25 INNEHÅLL Värt att veta 2 B Böj rektangulär 4 K Kanal rektangulär 6 S S-böj rektangulär 7 D Rektangulär dimensionsförändring 8 Ö Övergång från rektangulärt till cirkulärt 9 A Avstick rektangulärt 10 AC

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Kalkylera med LCCenergi

Kalkylera med LCCenergi V-skrift 2003:1 Sid. 1 (9) Kalkylera med LCCenergi Riktlinjer för val av indata Luftbehandlingssystem V-skrift 2003:1 Sid. 2 (9) Förord Visst är det rationellt och klokt att även beakta kostnaden för drift

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Information om uppgiftslämnare Datum: 6/8 2015 Företag/organisation:VVS Företagen Kontaktperson: Magnus Everitt E-postadress: magnus.everitt@vvsforetagen.se

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat 1 2 Dubbel korsströmsväxlare med sektionsavfrostning. Luftbehandlingsaggregatet PrimAir PrimAir är ett luftbehandlingsaggregat utvecklat med sikte på: Allt från enkelt tilluftsaggregat

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad Norra Neptunigatan 23, 211 23 Malmö Tel 040-57 95 00, Fax 040-97 06 90 Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA HANDLING 06.2.3 Rambeskrivning VVS Bilagor, bef. ritningar:

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Teknisk styrgrupp, arbetsgrupp ENERGI, VVS, STYR

Teknisk styrgrupp, arbetsgrupp ENERGI, VVS, STYR 2008-03-10 sida1(5) Teknisk styrgrupp, arbetsgrupp ENERGI, VVS, STYR Syfte Uppdraget utgår från Projektplan Hus 2 där arbetsgruppen ENERGI, VVS, STYR ingår i teknisk styrgrupp. Gruppens roll är att granska

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

P-06L. Produktinformation www.netologen.se. Utförande- Miljövarudeklaration. Mått och Vikt. Tillbehör. Specifikation

P-06L. Produktinformation www.netologen.se. Utförande- Miljövarudeklaration. Mått och Vikt. Tillbehör. Specifikation version : 06-1 Typ och användning : Cirkulär ljuddämpad dyskanal för synligt montage vid tak. Mått och Vikt Envägsspridning Dim D Kg x-16-00 160 8 x-16-40 4000 160 16 x--40 4000 0 x--60 6000 0 x--40 4000

Läs mer