Tekniska anvisningar VVS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23"

Transkript

1 Tekniska anvisningar VVS

2 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra barn. Vi vill att våra byggnader ska: vara fria från riskkonstruktioner och skadlig fukt ha robusta/hållbara konstruktioner bestå av material utan negativ miljö- och hälsopåverkan vara flexibla byggnader med god LCC ha låga underhållskostnader/små underhållsbehov Anvisningarna ska tjäna som underlag och hjälp för projektörer vid framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandlingar. Projektörens åtagande I uppdraget ingår att samordna myndighetskrav med Futurums tekniska anvisningar. Eventuella avsteg från anvisningarna Under projektering kan det bli aktuellt med nödvändiga avsteg från anvisningarna beroende på objektanpassningar. Dessa avsteg ska, innan färdigprojektering, skriftligen meddelas Futurums projektledare. Avstegen ska dokumenteras med motivering innan godkännande. 2 (31)

3 VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR... 5 ALLMÄNT... 6 ORIENTERING... 6 MILJÖBETINGELSER... 6 UTRYMMESPLANERING... 7 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM....7 SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 7 SPECIFIKA RUMSKRAV... 9 UNDERCENTRAL/FLÄKTRUM... 9 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM TAPPVATTENSYSTEM SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D SPILLVATTENSYSTEM DAGVATTENSYSTEM BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM KYLSYSTEM VÄRMESYSTEM AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER VÄRMEVÄXLARE PUMPAR, KOMPRESSORER MM BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM EXPANSIONSKÄRL / AVGASARE O D RÖRLEDNINGAR MM VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE LUFTBEHANDLINGSSYSTEM SYSTEMLÖSNINGAR SPECIFIKA RUMSKRAV FLÄKTRUM/UNDERCENTRAL LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER FLÄKTAR VÄRMEÅTERVINNARE VÄRMEVÄXLARE LUFTVÄRMARE (31)

4 LUFTKYLARE LUFTRENARE SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON LJUDDÄMPARE VENTILATIONSKANALER MM LUFTDON M M UTELUFTSDON TILLUFTSDON ÖVERLUFTSDON FRÅNLUFTSDON AVLUFTSDON TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV RÖRLEDNING TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION MÄTARE FÖR TEMPERATUR MÄTARE FÖR TRYCK MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM KONTROLL AV INSTALLATIONSSYSTEM TEKNISK DOKUMENTATION FÖR INSTALLATIONER TEKNISK DOKUMENTATION FÖR RÖRTEKNISKA SYSTEM TEKNISK DOKUMENTATION FÖR LUFTBEHANDLINGSSYSTEM ÖVRIGT (31)

5 ALLMÄNNA ANVISNINGAR Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. Finns behovet av underhållsåtgärder på befintlig anläggning ska detta meddelas projektledaren för eventuella åtgärder. Arbetsmiljölagen ska uppfyllas för alla planerade yrkesgrupper under byggande och drift. Miljöplan upprättad av Futurum ska följas. Samtliga handlingar ska granskas av Futurum enligt upprättade rutiner. Märkning se, Anvisning Märkning. 5 (31)

6 ALLMÄNT Orientering Totalflödesschema upprättas för alla system. Betjäningsområden och brandcellsindelning ska redovisas för respektive system. Komponenter betecknas enligt Futurums anvisning för Märkning. Då beställaren tillhandahåller brandskyddsdokumentation ska den ligga som grund för utförandet. Beställarens specifika krav på material (typ, fabrikat, utförande etc.) ska inte påverka den garantitid som kontrakterad entreprenadform omfattas av. Miljöbetingelser Korrosionsmiljö Invändiga installationer ska hålla miljöklass C2 om inte annat anges. Utvändigt ska hålla miljöklass C3 om inte annat anges. Ljudmiljö för undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor För ljudklassning av vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor hänvisas till svensk standard SS 25268, Klass B. Yttre ljudmiljö Ljudnivå orsakad av levererad enhet, får inte överskrida 45 db(a) på 10 m avstånd. För tonala ljud gäller en skärpning av kravet med 5 db. Högsta ljudnivå utomhus, förorsakad av VVS-installationer, får vara 35 db(a) mätt vid öppet fönster i angränsande rum och vid uteplats. Termiskt rumsklimat Krav på rumstemperaturer vid dimensionering och injustering. Rum Dimensionerande temperatur Injusterad temperatur Skolor och förskolor +24 C +20 C Trapphus +10 C +10 C Källarutrymmen +20 C +15 C Övriga lokaler om annat inte anges. +22 C +20 C 6 (31)

7 Utrymmesplanering Beakta brandcellsindelning och utrymningsvägar. Undercentral/Teknikrums utrymme och utformning får inte vara anpassat till endast ett fabrikat. Utrymmet ska uppfylla krav enligt anvisningar i Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal utgiven av VVS-installatörerna ISBN: Transportvägar, öppningar och genomföringar samordnas med övriga projektörer/entreprenörer. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM FÖRUTSÄTTNINGAR Rör, kanaler och apparater med tillhörande el-och styrutrustning som saknar funktion efter ombyggnad ska rivas/demonteras. Material och varor som demonteras ska i möjligaste mån hanteras så att skador förhindras. Material och varor som demonteras ska förbli beställarens egendom om inte annat avtalas. Av beställaren märkt utrustning och material ska läggas upp på av beställaren angiven plats. Kontrolleras med B före demontering/rivning. Övrigt demonterat/rivet material ska källsorteras och omhändertas av entreprenören för återvinning och deponi. Kvitto på deponerad materiel ska redovisas för beställaren. Blindledningar i tappvatteninstallation proppas så att blindledning inte blir längre ledningens dimension för att motverka legionellatillväxt. SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Vattenhushållning, ledningsmaterial, legionellarisk och underhållsbehov ska alltid beaktas, särskilt vid projektering. Endast CE-märkta produkter får installeras. Då frekvensomformare används ska dessa vara integrerade pump-/fläktmotor eller så nära pump-/fläktmotor som möjligt, och då ansluten med skärmad kabel. 7 (31)

8 Ljudöverföring till stomme ska förhindras genom vibrationsdämpning så att krav enligt gällande BBR beträffande Ljudförhållanden uppfylls samt krav enligt gällande SS enligt detta dokument se ovan. Termometrar med anpassat mätområde ska monteras i till- och returledningar för alla luftvärmare och luftkylare. Termometrar med anpassat mätområde ska monteras i A-, U-, T- och F-kanaler, samt efter efterbehandlingsapparater i kanalsystem. SFP-värde enligt krav i gällande BBR, Futurums energikrav, eller baserad på utförd LCC-analys. SYSTEMLÖSNINGAR Systemuppbyggnad sanitetssystem Vattenhushållning, ledningsmaterial, legionellarisk och underhållsbehov ska alltid beaktas, särskilt vid projektering. Systemuppbyggnad värmesystem I 1:a hand med anslutning mot fjärrvärme i kombination med värmeåtervinning. Samordnas med övriga discipliner. I 2:e hand där anslutning mot fjärrvärme saknas, installeras berg-, ytjord-, luft-värme och/eller solenergi system. Alla systemdelar ska ges låga tryckfall och utformas för bästa möjliga livscykelkostnad. Värmesystem ska dimensioneras och utföras i delsystem för betjäning av olika byggnader och verksamheter. Värmesystem ska vara av typen 2-rörssystem. Värmesystem dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur i nybyggnad och tillbyggnad. Värmesystem ska projekteras så att endast stamreglerventiler behöver användas vid injusteringen. Varje värmestam förses med mekaniskt självreglerande ventiler typ differenstryckregulator STAP/STAM med förinställt värde på 10 kpa. Ventiler i shuntar ska ha logaritmisk karaktäristik. Värme- och sanitetssystem anpassas till de olika verksamheter och verksamhetstider som förekommer. 8 (31)

9 Generella krav vid projektering Vid projektering ska LCC analys göras beträffande val av värmeåtervinningssystem för att kostnadsoptimera investeringen. Text som ska anges i rambeskrivning för Förtillverkade shuntgrupper. Shuntgrupper för luftbehandling samt radiatorsystem ska vara 2-vägsventil. Shuntgrupp ska vara försedd med ventil med justerbart Kvs-värde och försedda med avstängningsmöjligheter på alla anslutningar. Pumpar ska vara tryckstyrda, med möjlighet att ställa konstant tryck alternativt proportionellt tryck. Termometrar ska ingå. Ledningsavstånd mellan batteri och shuntgrupp bör inte överstiga 2 m. Luftvärmare i aggregat ska dimensioneras för en framledningstemperatur på 60 C. Synliga ledningar, etc. målas enligt arkitektens eller beställarens anvisning. Samordnas vid projekteringen. Vid val av radiatorhöjder ska hänsyn tas till bröstningshöjder och utrymme för friliggande ledningar på vägg. Samtliga vägghängda apparater på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, ska fästas i trä- eller stålförstärkningar. Samordnas vid projekteringen. Tappvattensystem ska projekteras så att tryckstötar och luftfickor i ledningsstråk inte uppkommer. Ledningsdimension ska ha en invändig diameter 13 mm. Minst 1 st vattenutkastare ska installeras på varje huskropp. Fuktiga utrymmen I fuktiga utrymmen (exempelvis källare) ska LCC-analys göras för installation av avfuktare, alternativt värmning och ventilering. Specifika rumskrav Undercentral/Fläktrum Ska vara frostfritt utrymme och utrymmets storlek ska anpassas så att underhåll och reparationsarbeten underlättas. Mätning: Mätare ska installeras så att krav enligt BBR 9:7 Mätsystem för energianvändning erhålls. Se även anvisning Energi. Ska vara utrustat med: Förbandsutrustning 9 (31)

10 Låsbart förvaringsskåp för DU-instruktion Liten trappstege, Höjd ca 2,0 m, för tillträde vid service och underhåll ute i systemet. Ovanstående tre punkter kan i mindre anläggningar samordnas i antingen UC eller fläktrum efter beställarens godkännande. Eluttag för 230 V. Uttag för bredband. Spolblandare för KV/VV med slanghylla, 10 m slang med strålmunstycke och golvbrunn med luktlås. Tvättställ med kallt och varmt vatten. Golvbrunnar med luktlås i erforderlig utsträckning så att, exempelvis, inga utblåsningsledningar från säkerhetsventiler behöver förläggas över gångstråk. Efterlysande utrymningsskylt placerad på dörr till teknikrum. FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Tappvattensystem Inte synliga kopplings- och fördelningsledningar KV-, VV-, och VVC-ledningar 32 mm utförs av PEX-ledning. Beakta relativt stor längdutvidgning. Vid övergång till synliga förkromade kopparrör ska prefabricerad övergång monteras så att synlig ledning följer vägg. Inte synliga kopplings- och fördelningsledningar för KV-, VV-, och VVC-ledningar utförs av kopparrör 12 mm. Synliga kopplings- och fördelningsledningar och klammer i KV- och VV-system. inom WC, RWC och dusch samt i städ- och omklädningsutrymmen utförs med förkromade kopparrör. För injustering av VVC installeras Danfoss typ MTCV eller likvärdig. Vid mindre flöden kan TA:s typ TRIM eller likvärdig installeras. Tappvarmvattensystem ska ha en framledningstemperatur på +55 C. VVC-pump ska ha energiklass A, samt ha lång livslängd och god tillgång på utbytessystem service. SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR 10 (31)

11 Sanitetsporslin ska vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat i normal standard och vit färg. Sanitära apparater förses med föravstängningar typ Ballofix eller likvärdigt. Vrede för ventil på vattenklosetter demonteras. Tvättställ ska monteras med fixtur i lättvägg (gipsvägg). Tvättställ ska inte förses med bottenventil. Monteringshöjd för tvättställ i handikapptoalett ska monteras 800 mm över golv. i förskola monteras alla tvättställ 650 respektive 800 mm över golv. i övriga utrymmen monteras tvättställ 850 mm ovan golv. Vattenklosetter ska vara utförd med dolt vattenlås. Mögelresistent fog runt fot. ska vara förhöjd i handikapptoalett med inbyggd cistern i vägg ska inte användas. klosetter ska vara vägghängda (eventuella avsteg görs i samråd med B). inte snålspolande klosetter i skolor och förskolor. övriga ska vara snålspolande. Utslagsbackar installeras städutrymmen och ska vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat och normal standard. Utslagsbackar ska vara av rostfritt stål. ska ha galler och bräddavlopp. ska ha stänkskydd mot vägg. Blandare ska vara av ettgreppstyp. Blandare ska vara avsedda för sparflöde. i skolar F1-9 samt gymnasieskolor ska blandare vara av typ Presto skolmodell eller likvärdig. i tvättställ, samt övriga blandare i verksamhetslokal injusteras till 38 C i förskola och 50 C i skola. i Storkök ska specialstuderas. på handfat i förskola förses med beröringsfri blandare med batteri. på handfat i storkök förses med beröringsfri blandare med batteri. 11 (31)

12 Flöden för tvättställ 0,07 l/s, dusch 0,16 l/s, Diskbänksblandare 0,1 l/s, (gäller inte storkök). Endast ett fabrikat av blandare får förekomma inom respektive fastighet. Föravstängningar Tappventiler, blandare mm förses med föravstängningar typ Ballofix. Väggvattenutkastare Väggvattenutkastare placeras efter samråd med beställaren. Utkastaren ska vara frostsäker. Om inte annat anges placeras vattenutkastare vid entréer till avdelningar. Spolblandare Fläktrum, apparatrum, andra tekniska utrymmen och uppvärmda soprum förses med spolblandare. Soprum förses med slanghylla med slang och strålmunstycke. Blandare och slang ska vara försedda med snabbkoppling. Duschblandare och duschanordningar i allmänna utrymmen ska vara av typen vandalsäker duschpanel. Minst en dusch förses med handdusch. i personalutrymme förses med termostatblandare, samt handdusch på väggstång. i handikapptoalett med dusch förses blandare med omkastningsventil på utlopp och med förlängd slang till pistoldusch för bidéfunktion. Blandare ska vara försedd med återsugningsskydd enligt SS-EN vid skötbord förses blandare med kulventil på avlopp samt pistoldusch. Blandare ska vara försedd med återsugningsskydd enligt SS-EN Slanghyllor Slanghylla med erforderlig längd, slang DN 15. Slang förses med avstängbart strålmunstycke. 12 (31)

13 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D Spillvattensystem Ledningsstråk i mark får inte överplanteras med rotinträngande växter. Se även anvisning Mark. Ledningar för storkök utförs av rör i rostfritt stål fram till fettavskiljare. Fettavskiljare se även anvisning Mark. Vertikala spillvattensledningar förses med rensanordningar vid övergång mellan stående och liggande samlingsledning. Golvbrunnar i fläktrum och soprum, samt i personalduschar förses med luktlås. I storkök installeras rektangulära brunnar av rostfritt stål med lätt demonterbar silkorg där storlek anpassats till verksamheten. Entréer i förskolor och skolor installeras runda golvbrunnar av rostfritt stål med lös lätt demonterbart sandfång där storlek anpassats till verksamheten. Dagvattensystem Dagvatten ska omhändertas lokalt. Eventuellt behov av LOD-dike/damm, samt erforderligt fall på mark från byggnad beaktas. Se även anvisning Mark. Ledningsstråk i mark får inte överplanteras med rotinträngande växter. Se även anvisning Mark. Kulvert för KV/VV i mark ska utföras med PEX- ledning om inte annat föreskrivs. Renstratt på stuprör i anslutning till lekplats med sand ska monteras 1,5 m över mark. BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM Se anvisning Brand. KYLSYSTEM Se anvisning Kyla. VÄRMESYSTEM 13 (31)

14 Aggregat med pumpar eller kompressorer Vid projektering av värmepumpar ska LCC analys göras beträffande val av köldmedier. Värmepumpens livslängd sätts till 15 år. Som köldmedier ska i första han väljas enkla och i naturen förekommande ämnen som propan, ammoniak, kolsyra etc. Som frostskyddsmedel i köldbärare ska i första han etylenglykol väljas. Propylenglykol ska endast väljas då det föreligger risk för att barn eller djur kan komma i kontakt med mediet i samband med eventuellt läckage eller om läckage i anslutning till vattentäckt. Då glykol används som frostskyddsmedel i köldbärare ska mängden glykol minimeras för att få bästa möjliga temperaturverkningsgrad, samt minimera miljöpåverkan. Värmeväxlare Värmeväxlare ska utrustas med serviceuttag för anslutning av rengöringsutrustning på båda sidor om VVX:e. Dessa anslutningar ska vara DN 25 med utv. gängor, kulventil och endpropp. VVX:e ska alltid motströmskopplas för att erhålla bästa verkningsgrad. Prefabricerade Fjv-VVX:e ska även isoleras internt för att minimera värmeavgivning. Batterier (VVX:e) i luftbehandlingssystem förses med ventiler för luftning och avtappning. Pumpar, kompressorer mm Vid projektering av pumpar ska LCC analys göras med beaktande av totalverkningsgrad för pump + motor på pumpar 2,0 kw. Pumpars livslängd sätts till 15 år. Cirkulationspumpar ska ha energiklass A, samt ha lång livslängd och god tillgång på utbytessystem service. Cirkulationspumpar ska ha inbyggd styrning för konstanthållning av drifttryck. Våta pumpar ska alltid vara förstahandsvalet. Behållare för fast, flytande eller gasformigt medium Öppna cisterner för lagring av fast, flytande eller gasformigt medium Blandningskärl ska vara slutna och vara utrustade med pump för påfyllnad och blandning. Kärl ska märkas med frostskyddsmedlets typ och procentuell inblandning i köldbäraren. 14 (31)

15 Expansionskärl / avgasare o d Expansionskärl ska installeras i undercentral/teknikrum och vid cirkulationspumpens sugsida där systemtrycket är som lägst. Expansionskärl får inte monteras hängande i ledningssystem, utan ska placeras på golv eller monteras på väggkonsol. Signalmanometer eller tryckgivare installeras vid alla expansionskärl. Tryckgivare installeras endast då systemet ska övervakas av överordnat styr- och övervakningssystem. Vid små system ska expansionskärl med förtryckt gummiblåsa väljas. Minsta storlek på expansionskärl som får installeras är 18 l även om dimensionerande behov är < 18 l volym för expansionskärl. Expansionskärlens förtryck ska anpassas till systemets differenstryck. Förtryck ska vara systemets höjd i m x 0,1 + 0,3 bar. Med systemets höj avses höjd från expansionskärl till systemets högsta punkt. Aktuella förtryck ska redovisas i DUdokumentation. Expansionskärlens förtryck ska vara enkla att kontrollera och justera. Därför ska en kulventil med avtappning monteras mellan expansionskärlet och systemet. Mellan denna ventil (kulventil med avtappning) och systemet ska en säkerhetsventil monteras, anpassad till systemets största tillåtna arbetstryck. Vid system med volym 1000 l, ska expansionskärlet vara öppet med av självreglerande typ med pump och magnetventil som konstanthåller systemtrycket, alternativt ett slutet tryckreglerat kärl. Då storlek på expansionskärl överskrider storleksgräns för att krav på besiktning, ska istället fler mindre expansionskärl installeras. I dessa fall rådgörs med beställaren. Avgasaren ska inkopplas till systemets huvudledning, kan vara framledningen eller returledningen. Viktigt dock att avståndet mellan inkopplingarna är minst 500 mm och att dessa göres på sidan av huvudröret, inte i botten eller i toppen. Montera även 2 st kulventiler för avstängning av inlopps- respektive utloppsanslutningen samt ett smutsfilter, vilket monteras direkt i kulventilen på inloppssidan. Filtret hindrar smutspartiklar från att komma in i avgasarren och orsaka onödiga driftstörningar. Anslutnings dimension till undertrycksavgasaren är G ½ tum. Rörledningar mm Ledningsförläggning för kulvert Träd och sly får aldrig förekomma över kulvertstråken p.g.a. rotinträngningsrisk. Se även anvisning Mark. 15 (31)

16 Kulvertledning ska utföras med medierör i tryckklass PN 16 i utförande av stål, koppar eller skarvfri PP. Kulvert ska alltid förses med läckagelarm som indikerar fukt. Kulvert ska utföras enligt Svenska Värmeverksföreningens Blå serie med bl.a. dubbla dräneringsrör vid mantelisolerade medierör. Ledningsförläggning i byggnad Värmeledningar vid golv samt mellan golv och tak i verksamhetslokaler hängs upp med halva det avstånd som gällande VVS AMA eller tillverkaren rekommenderar. Ledningsdragning för tappvatten och värme utförs synligt eller utbytbart. Fogningar eller skarvningar får inte utföras i dolda utrymmen. Förläggning av ledningar i ouppvärmda utrymmen undviks. Kallvattenledningar i kalla utrymmen förses med godkänd invändig värmekabel. Material i ledningar ska vara koppar, svetsade precisionsstålrör s.k. handelstub eller PEX-slang typ rör i rör. Från stam till radiator ska ledningsdimension ligga mellan mm. Ledningsdimension 18 mm får inte förekomma. Ledningsförläggning ska vara heldragen utan skarvar i slutna rum. Klämringskopplingar får inte användas. Där presskopplingar används får koppling inte användas där ledning inte är åtkomlig för inspektion. Gäller även CE-märkta/typgodkända utföranden. Expansionsledning ska utföras av korrosionsbeständigt material. Före driftsättning ska renspolning utföras. Köldbärarledning i värmeåtervinningssystem Vid värmeåtervinning från frånlufssystem får köldbärarledning utföras med heldragen PEM-slang. Vid sådant utförande ska slangen klamras fast och förläggas så att luftfickor inte uppkommer, samt att slangens hållfasthet inte äventyras. Vid övertryck i köldbärarsystem ska via säkerhetsventil, överskottet ledas till uppsamlingskärl/blandningskärl och inte till golvbrunn. Återpumpning till systemet ska vara möjligt. 16 (31)

17 Ventiler mm i vätskesystem och gassystem Alla system utom tappvattensystem förses med möjligheten till inkoppling av mobil avgasningsutrustning. Se även rubrik Värmeväxlare ovan. Denna inkopplingspunkt ska utföras där systemtrycket är som lägst. Anslutningar ska utföras som överstick med c/c 1,0 m och via 90 böjar avslutas minst 100 mm under ledning, med DN 25, utvändiga gängor, kulventil och endpropp. Alla vätskekretsar ska utrustas med mikrobubbelavluftare. I kölbärarsystem ska utrustning vara korrosionsbeständig (rostfri eller epoxibehandlad) även vid anslutningar. Varje högpunkt ska förses med avluftningsmöjlighet. Manuell eller automatisk: Automatisk avluftare får endast monteras i teknikrum eller rum med ytskikt för våtrum. Automatisk avluftare ska vara av god kvalitet med lång livslängd och med avstängningsventil så att utbyte kan ske utan att del av system behöver avtappas. Då automatisk avluftare installeras ska beaktas att luft inte oavsiktligt kan sugas in i systemet vid normal drift. Vid system större än 200 l ska partikel- och slamavskiljare installeras. Trådkorgar som lätt sätter igen och äventyrar systemets funktion ska undvikas och ersättas med sedimenteringsfilter eller cyklon. Föravstängningsventiler ska installeras före alla tappställen. I samband med våtenhet (ett badrum) etc. får installation utföras som gruppavstängning. Rumsmonterade värmare och kylare Rumsvärmeapparater dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur. Golvmonterade radiatorer får endast användas i samråd med beställaren. Vid val av radiatorhöjder ska hänsyn tas till bröstningshöjder och utrymme för friliggande ledningar på vägg. Radiatorer ska monteras först då vägg bakom radiator är färdigmålad. (samordnas med Bygg). Radiatorer förses med termostatiska radiatorventiler av fabrikat Danfoss, MMA eller likvärdig. Termostatventilerna ska vara begränsade till 21 C, med möjlighet att låsa till annan lägre temperatur. Tryckfallet över radiatorventil ska vara 10 kpa. Lokaler i skolor, typ biutrymmen, trapphus, kapprum där värmelast kan förekomma ska förses med termostatventil typ oöm. Där inte värmelast alstras monteras endast handratt, alternativt huv. 17 (31)

18 I klassrum monteras vandalsäkra termostatventiler. Radiatorkoppel ska ha avstängningsmöjligheter för tillopp alternativt retur, så att mätning av differenstryck kan utföras. Radiatorkoppel ska vara möjlig att stänga, både tillopp och retur, så att individuell demontering av radiator kan utföras utan avtappning. Städrum får inte förses med torkslinga typ VVC-slinga. Krävs torkslinga ska elektrisk handdukstork med timer installeras. I städutrymme utan torkslinga installeras radiator. Samtliga vägghängda radiatorer på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, ska fästas i trä- eller stålförstärkningar. Samordnas vid projekteringen. LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Systemlösningar Systemuppbyggnad Luftbehandling Alla systemdelar ska ges låga tryckfall och utformas för bästa möjliga livscykelkostnad. Risken att hamna på för låg relativ fuktighet vintertid kan minskas genom utekompensering till ett lägre uteluftsflöde vid låg utomhustemperatur. Luftbehandlingssystem anpassas till de olika verksamheter och verksamhetstider som förekommer. Generella krav vid projektering Vid projektering ska LCC analys göras beträffande val av värmeåtervinningssystem för att kostnadsoptimera investeringen. Luftvärmare i aggregat ska dimensioneras för en framledningstemperatur på 55 C. Synliga kanaler, spjäll, ljuddämpare etc. målas enligt arkitektens eller beställarens anvisning. Samordnas vid projekteringen. Då synliga kanaler inte målas ska detta godkännas av beställaren. Tryckfall över referensdon ska vara mätbart, 20 Pa. För system med reducerat vinterflöde gäller detta krav vid normalt driftflöde. Frånluft från soprum och andra rum med låg rumstemperatur får inte anslutas mot system med värmeåtervinning. Varje verksamhetsrum såsom kontor, sammanträdesrum, lärosalar, personalrum, grupprum etc. ska ha balanserad ventilation i varje rum. Biutrymmen så som dusch, toalett, förråd etc. utförs med frånluft och om möjligt med överluft från verksamhetsrum. 18 (31)

19 Varje verksamhetsrum såsom kontor, sammanträdesrum, lärosalar, personalrum, grupprum etc. som ska ha VAV-styrning, samordnas mellan LE, RE, EE och SÖE. Samtliga vägghängda apparater på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, ska fästas i trä- eller stålförstärkningar. Samordnas vid projekteringen. Effektiv elanvändning Luftdistributionssystemet bör utformas i enlighet med Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Följande intervall SFP ska gälla för luftdistributionssystemet i sin helhet. Nybyggnad: El-effektivitet, SFP = 1,2 2,0 kw/m³/s. Ombyggnad: El-effektivitet, SFP = 1,5 2,5 kw/m³/s. Värmeåtervinnare Värmeåtervinning väljs i första hand med roterande värmeväxlare. I andra hand plattvärmeväxlare med automatisk förbigångsfunktion. I tredje hand väljs vätskekopplade batterier. Kanalsystem Kanalsystemet utformas enligt Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Riktvärden för lufthastigheter Frontarean i aggregat 2,5 m/s. Rektangulär 6 m/s Cirkulär 7 m/s Anslutande kanaler till don 4 m/s Rensbarhet Luftdistributionssystemet ska utföras så, att det kan rensas med hjälp av mekaniska redskap (borstar och dylikt), rensluckor monteras vid ändar och samlingskanaler i övrigt klipps rensluckor in vid första rensningstillfället. Om kanaler och ömtåliga byggnadsdelar behöver beträdas vid rensarbete ska dessa vara försedda med erforderliga skydd. Allmänt I kanalsystem ingår tryckfall i don, kanaler, spjäll och apparater. Tryckfallet anges för kanalsystemets teoretiska luftflöde exklusive läckflöde. 19 (31)

20 Dräneringar Samtliga dräneringar exempelvis på frånluftsfläktar, kylbatterier, värmeåtervinnare ska levereras med rensbart vattenlås med backventil. Luftkvalitet Uteluftsflöde väljs så att maximal CO 2 -halt enligt projektspecifik funktionsbeskrivning alternativt Socialstyrelsens rekommendationer eller Arbetsmiljöverkets anvisningar (AFS 2009:02) inte överskrids. Luftflöden ska väljas med hänsyn till krav i gällande BBR och i arbetsmiljöverkets anvisningar där inte annat föreskrivs. Dragkriterier Krav på lufthastigheter i rum som även ska uppfyllas vid variabelt flöde. Sommarfall 0,25 m/s Vinterfall 0,15 m/s Specifika rumskrav Fläktrum/Undercentral Se rubrik Undercentral/Fläktrum. LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregatet utförs enligt nedanstående krav om inte annat specificeras under aggregatet. Luftbehandlingsaggregat ska vara Euroventcertifierat Hölje Utförs som standard med in- och utvändig beklädnad av varmförzinkad stålplåt med mellanliggande isolering av mineralull och ramkonstruktion av varmförzinkat stål. Beakta ramhöjd så att vattenlås får plats. Täthetsklass A. Beakta eventuella krav på brandteknisk klass. Funktionsdelar som kräver regelbundet underhåll ska vara försedda med inspektionsluckor med gångjärn samt fasta vreden. 20 (31)

21 Aggregatet ska vara avvibrerat samt ställas på gummifötter. Tomdelar ska vara försedda med inspektionslucka med gångjärn samt fasta vreden. Anslutningsdelar Anslutningsdel för uteluft före väderskydd/vattenavskiljare utförs i stålplåt behandlad till korrosionsklass C3. Övrigt Aggregat ska monteras på stativ eller balkram med justerbara stödfötter (minst 100 mm från golv) så att rengöring av golv under aggregat genom renspolning kan göras. Till- och frånluftsfläktar i aggregat ska alltid ha inbördes förregling. Till- och frånluftsfläktar i aggregat ska vara utrustade med flödesmanometer eller att momentant flöde kan avläsas via handterminal etc. Ute- och avluftsspjäll ska ha spjällställdon med fjäderåtergång som stänger vid spänningslöst tillstånd. För aggregat högre än 2 m ska trappstege/ predikstol placeras i teknikrum för säkert tillträde vid underhåll. Samtliga kondensvatten avlopp, exempelvis på frånluftsfläktar, luftkylare, värmeåtervinnare ska levereras med rensbart vattenlås med backventil. Fläktar Fläkthjul ska i första hand vara av B-hjulstyp. Fläktar utförs i varmförzinkat stål eller genom annat korrosionsskydd i lägst klass C3. I fläkt/fläktinlopp monteras anordning för flödesmätning. Flödesmätare med analog visning levereras till samtliga fläktar i aggregat. Avvikelsen får maximalt uppgå till 10 % av det maximala flödet. Projekterat flöde markeras på flödesmätare. Fläktdelarna ska på servicesidan ha en utvändig märkning visande fläktdata och motordata. Spiskåpa och fläkt förses med timer för start och stopp av fläkten, ansluts till huv på taket. Fläktar ska vara direktdrivna om inte annat föreskrivs. Värmeåtervinnare I första hand ska roterande eller korsströmsvärmeväxlare användas. I andra hand batterivärmeväxlare 21 (31)

Tekniska anvisningar VVS 2016-01-28

Tekniska anvisningar VVS 2016-01-28 Tekniska anvisningar VVS 2016-01-28 Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra lokalnyttjare.

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB.

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB. AB Bostäder Byte av frånluftsfläktar Arbetsnr: Rambeskrivning 57 Luftbehandling Borås ÅF Infrastruktur AB 2 (14) Orientering Entreprenaden innefattar arbete med byte av frånluftsfläktar samt injustering

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (7) Dokumentansvarig Jörgen Bruce. Publicerat

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (7) Dokumentansvarig Jörgen Bruce. Publicerat Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (7) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX Antal blad 8 Blad nr 1 FÖRHANDSKOPIA 070418 GENERALKONSULT RE V ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 Hkpflj MALMEN K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 CPT-ANLÄGGNING, HKP 15 SYSTEMET

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell TM Rotationsdon för installationsgolv Snabbfakta Kraftig plåtkonstruktion Klarar stora undertemperaturer Hög induktionseffekt Rensbart Anslutningslåda ALS med spjällfunktion eller smutsfälla T som tillbehör

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Daterad: 2012-02-17 Rev: Antal sidor: 14 st Upprättad

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems Kv Oxeln 7, Vänersborg Objektnr: 2306 Projektnr: 1-7316 Dnr: SBN 2014/78 Förfrågningsunderlag håv ac håvac s objekt.nr 4021 Tele 0520-474860 sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 50 RÖRSYSTEM 5 52

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad Tel. 0501-39 33 40 Fax 0501-39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01 Easy-Vent - D-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem Luftdonet

Läs mer

PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01

PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 1 (5) 2015-05-15 Dnr Nr Systemförvaltning Peter Jonsson 018-611 61 63 peter.jonsson@lul.se PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 Allmänt Detta PM sammanfattar de

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05

Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05 Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05 ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENERGI... 2 SYFTE... 3 Allmänna anvisningar... 4 Kravbeskrivning... 4 Effekt... 4 Energi... 4 Kompensation för skuggning... 5 Ventilationstillägg...

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Kravspecifikation Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Allmänt Kravspecifikationen är tänkt att användas som ett stöd för upphandlaren och ger förslag på lämpliga

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

Easy-Vent - e-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel. Produktblad Easy-Vent-E-T

Easy-Vent - e-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel. Produktblad Easy-Vent-E-T Produktblad Easy-Vent-E-T -06-01 Easy-Vent - e-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Information om uppgiftslämnare Datum: 2012-08-17, 2012-08-22, 2012-08-22, 2012-08-29 Företag/organisation: Svensk Ventilation Kontaktperson: Erik Österlund, tel 08-7627556

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

ISOBRAND. Imkanaler klass 1. fluetec

ISOBRAND. Imkanaler klass 1. fluetec ISOBRAND Imkanaler klass 1 fluetec ISOBRAND Imkanaler klass 1 ISOBRAND är ett prefabricerat enkelväggigt respektive trippelväggigt imkanalssystem i rostfritt stål med 100 mm keramisk isolering med mellanliggande

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

Version 1, Februari 2011. Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system

Version 1, Februari 2011. Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system Version 1, Februari 2011 Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system Februari 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

Flödesvariator EMOS, EMOE

Flödesvariator EMOS, EMOE Flödesvariator EMOS, EMOE EMOS och EMOE är flödesvariatorer för system OPTIVENT och OPTILAB. De används för att styra och reglera tillufts- respektive frånluftsflöden. De kan användas för många olika ändamål,

Läs mer

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het Datum 4.5 Sid 1-12 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet (alt./delar av tappvattensystemet) skall

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Tappvatten / TA-Therm-D TA-Therm-D Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av Bengtsfors kommun 2016-12-27 Uppdragsnummer 16628 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Arne Olsson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

K0043 082 03/57 951 A. Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT

K0043 082 03/57 951 A. Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Snabbfakta För frånluft 91% fri area Klarar stora flöden Rensbart Kan fås i alternativa färger Kan användas med anslutningslåda ALS Snabbval L

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1,0 :, Ver 2,0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM...

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Tappvatten / TA-Therm TA-Therm Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25 INNEHÅLL Värt att veta 2 B Böj rektangulär 4 K Kanal rektangulär 6 S S-böj rektangulär 7 D Rektangulär dimensionsförändring 8 Ö Övergång från rektangulärt till cirkulärt 9 A Avstick rektangulärt 10 AC

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

Läs mer