SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan (paus , ) Beslutande s Kurt Andreasson, tjänstgör för Thord Harrysson (s) s Eva Ryberg s Jens Kristian Holm Petersen s Hanna Svenson v Karin Jageby m Jannicke Wichne c Eva-Karin Torhem Arnell c Eva Åberg Andersson kd Håkan Bergeld fp Stina Isaksson mbp Ylva Söderqvist Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare s Lars Claesson s Clas-Bertil Berglund v Pia Sjögreen c Lars-Håkan Hansson m Ann Iberius-Orrvik mp Jessica Pettersson fp Magnus Ganstrand, 86-97, kl mbp Henry Sandahl Tjänstemän Pia Karlsson, kultur- och fritidschef Ulrika Kullenberg, museichef, 87 Camilla Nilsson, enhetschef folkhälsa, 89 Ulla Hagman, ekonom, Helena Johansson, sekreterare Utses att justera Eva-Karin Torhem Arnell Justeringens plats och tid Kultur- och fritidskontoret, onsdagen den 21 oktober 2009, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Helena Johansson Ordförande Karin Jageby Justerande Eva-Karin Torhem Arnell

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (27) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidskontoret Underskrift /Helena Johansson

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (27) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 86 Ny basutställning på Rydals museum 87 Gemensam presentation av kommunens föreningar 88 Deltagande i samarbetsprojekt för att stärka och utveckla det 89 tobakspreventiva arbetet i Västra Götalands län Ansökan från Församlingen Staden på Berget om projektbidrag 90 till rekreations- och inspirationscenter Ansökan från Marks OL-ring om kartbidrag Underhålls- och reparationsbidrag Ekonomisk rapport för september Inkomna synpunkter Redovisning av delegationsbeslut 95 Badplatsen vid Lilla Horredssjön 96 Nämndplan Fråga angående fria bad på Kaskad 98 Information 99

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (27) 86 Fastställande av dagordning s beslut Dagordningen fastställs med följande tillägg: Badplatsen vid Lilla Horredssjön, nämndplan 2010 samt fråga angående fria bad på Kaskad. Dagens sammanträde Följande extra ärenden anmäls: Badplatsen vid Lilla Horredssjön. Nämndplan Fråga angående fria bad på Kaskad. Ärendena får tillföras.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (27) 87 Dnr Ny basutställning på Rydals museum s beslut 1. Basutställningen tilldelas medel inom investeringsramen, 500 tkr år 2010 och 500 tkr år Förvaltningen får i uppdrag att söka externa medel till projektet. 3. Förvaltningen får i uppdrag att inom anslagna ekonomiska ramar genomföra en ny basutställning i enlighet med projektbeskrivningen. Reservation Ylva Söderqvist (mbp) reserverar sig mot beslutet. Ärendet beslutade i Mål- och resultatplan att en ny basutställning på Rydals museum har hög prioritet. En förstudie har genomförts i enlighet med kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål. Rydals museum har för avsikt att skapa en profilutställning som skildrar textilbranschen och leder oss till framväxten av dagens designcentrum. Historien berättas i olika tematiska avdelningar, görs flexibel för en föränderlig framtid och fungerar som pedagogiskt instrument för skolor, vuxenbesök, föreningar och turister. Utställningen finansieras med investeringsmedel samt externa bidrag. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse , samt projektplan. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september 2009, 76 och föreslår att 1. Basutställningen tilldelas medel inom investeringsramen, 500 tkr år 2010 och 500 tkr år Förvaltningen får i uppdrag att söka externa medel till projektet. 3. Förvaltningen får i uppdrag att inom anslagna ekonomiska ramar genomföra en ny basutställning i enlighet med projektbeskrivningen. Dagens sammanträde Museichef Ulrika Kullenberg redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (27) Ledamöternas förslag till beslut Eva Åberg Andersson (c) med instämmande av Håkan Bergeld (kd) och Eva Ryberg (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (27) 88 Dnr Gemensam presentation av kommunens föreningar s beslut godkänner förvaltningens redogörelse och avslutar ärendet. Ärendet Jannicke Wichne (m) föreslog i en skrivelse, , att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda intresset hos kommunens föreningar att delta i en gemensam presentation eller mässa och om sådant intresse föreligger undersöka möjligheten att hålla denna i kunskapens hus i samband med höstterminens början uppdrog kultur och fritidsnämnden åt kultur- och fritidsförvaltningen att bereda frågan om en gemensam presentation av kommunens föreningar. Ärendets tidigare behandling I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att förvaltningens avsikt från början var att delta på Markmässan Mässan ställdes in med kort varsel på grund av för få utställare. Styrgruppen beslutade då att flytta arrangemanget till Skene Marten den september Totalt visade 28 föreningar upp sin verksamhet under två dagar. Två föreningar valde att delta genom att lämna broschyrer i kommunens monter. Övervägande och förslag till beslut Flertalet föreningar uttryckte ett behov av fler medlemmar men många upplever att de har svårt att nå ut i informationsbruset. Att kommunen hjälper till och skapar en mötesplats har tagits emot väldigt positivt. Flera föreningar har frågat efter liknade arrangemang nästa år. För förvaltningens del har evenemanget bidragit till att få komma ut och träffa föreningsaktiva i kommunen och föra en dialog kring gemensamma frågor. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september 2009, 78, och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse och avslutar ärendet. Dagens sammanträde Kultur- och fritidschef Pia Karlsson redogör för ärendet.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (27) Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (27) 89 Dnr Deltagande i samarbetsprojekt för att stärka och utveckla det tobakspreventiva arbetet i Västra Götalands län s beslut Marks kommun ansöker om att delta i utvecklingsprojektet. Ärendet Länsstyrelsen i Västra Götaland inbjuder kommuner och statsdelar att delta i ett utvecklingsprojekt för att förstärka det tobakspreventiva arbetet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har ett regeringsuppdrag att samordna, utveckla samt att medverka till att kommunerna ökar sin tillsyn på tobaksområdet. De utvalda kommunerna/stadsdelarna kommer att få delta i ett samarbete som syftar till både utveckling av metoder samt möjligheter att genomföra ett förstärkt tillsyns- och informationsarbete. Arbetet kommer i huvudsak att inriktas på förstärkt tillsyn på försäljningsställen, tobaksprevention i skolmiljö samt ökade samarbetsformer och utveckling av informationsmaterial. Projektet kommer att startas upp under 2009 och pågå under En förlängning av projektet efter 2010 är önskvärd och kommer att ske om Länsstyrelsen erhåller fortsatta utvecklingsmedel från Folkhälsoinstitutet. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Övervägande och förslag till beslut Kultur- och fritidsförvaltningen anser att deltagande i projektet är en god utvecklingsmöjlighet för kommunen och att det tobakspreventiva arbetet bör prioriteras under kommande år inom folkhälsoarbetet. Deltagande i projektet har diskuterats i styrgrupp 0-12 år och år, där socialförvaltning, barn- och ungdomsförvaltning, utbildningsförvaltning, primärvård samt polis finns representerade. Samtliga parter är överens om att Marks kommun bör delta i projektet. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september 2009, 82 och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att Marks kommun ansöker om att delta i utvecklingsprojektet. Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Nilsson redogör för ärendet.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (27) Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (27) 90 Dnr Ansökan från Församlingen Staden på Berget om projektbidrag till rekreations- och inspirationscenter s beslut Ansökan om bidrag för projektet avslås. Ärendet Församlingen Staden på Berget ansöker om bidrag till projektet Rekreations- och inspirationscenter Tabita på kristen grund. Ärendets tidigare behandling I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att projektet syftar till att hjälpa människor som mår dåligt att få tillbaka energi och få återhämtning. Målet är att få konfidenten att må väl och komma tillbaka till ett bra liv, vilket blir en personlig vinst för den enskilda människan samt en ekonomisk vinst för samhället. Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att, eftersom projektet i huvudsak handlar om att erbjuda tjänster inom vård och hemtjänst faller det inte inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september 2009, 79, och föreslår att ansökan om bidrag för projektet avslås. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (27) 91 Dnr Ansökan från Marks OL-ring om kartbidrag 2010 s beslut 1. Marks OL-ring erhåller kartbidrag 2010 med 50 % av redovisade externa kostnader exklusive tryckkostnader, max kronor. 2. Den förändrade praxisen för kartbidrag gällande tryckkostnader ska gälla från och med 2009 och tillsvidare. Ärendet Marks OL-ring ansöker om kartbidrag för Ansökan avser följande kartor: Kartområde Ansvarig förening Kostnad Trehörningen Kinnaströms SK kr Hegärdessjön Kinnaströms SK kr Ålbäcken-Dräggsj OK Mark kr Skute Gruva OK Mark kr Berghem Skene SoIS kr Ösjö OK Räven kr Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse s arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september 2009, 81, och föreslår att Marks OL-ring erhåller kartbidrag 2010 med 50% av redovisade externa kostnader, max kronor. Dagens sammanträde Ärendet diskuteras ingående. Ledamöternas förslag till beslut Jens Kristian Holm Petersen (s) föreslår att Marks OL-ring erhåller kartbidrag 2010 med 50 % av redovisade externa kostnader exklusive tryckkostnader, max kronor. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Jens Kristian Holm Petersens (s) förslag och arbetsutskottets förslag och finner att arbetsutskottets förslag antas. Omröstning begärs och kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsordning:

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (27) Ja till arbetsutskottets förslag. Nej till Jens Kristian Holm Petersens förslag. Omröstningsresultat Med sex Nej-röster mot fem Ja-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden i enlighet med Jens Kristian Holm Petersens förslag. Tjänstgörande Ja Nej Avstår s Kurt Andreasson x s Eva Ryberg x s Jens Kristian Holm Petersen x s Hanna Svenson x v Karin Jageby x m Jannicke Wichne x c Eva-Karin Torhem Arnell x c Eva Åberg Andersson x kd Håkan Bergeld x fp Stina Isaksson x mbp Ylva Söderqvist x Resultat 5 6 Ordföranden föreslår därefter ett tillägg till kultur- och fritidsnämndens beslut enligt följande: Den förändrade praxisen för kartbidrag gällande tryckkostnader ska gälla från och med 2009 och tillsvidare. Förslaget antas.

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (27) 92 Dnr Underhålls- och reparationsbidrag 2010 s beslut Underhålls- och reparationsbidrag för 2010 beviljas med 50 % av redovisade kostnader enligt följande: Förening/objekt Beräknad Bidrag Kostnad Max Aktiva Örbybor, Örbygården Installation pelletsbrännare Ombyggnad handikapptoalett Björketorps Bygdegård Reparation av golv Fotskäls Bygdegård Slipning/oljebehandling golv Fritsla Folkets Hus Byte av fönster och dörr Hajoms Bygdegård Reparation av skorsten Istorps Hästsällskap Dränering, grus, staket paddock Målning av klubbstuga Målning av redskapsskjul Kinna Hembygdsförening Fönster till Magasinet Marieberg Kinnaströms SK Uppgrusning av parkeringsplats Marks Brukshundklubb Utbyte av pump till djupborrad brunn samt reparation av motorskydd Reparation av belysning på träningsplan Orienteringsklubben Mark, f d MHF-gården Örby Demontering/bortforsling oljetank Orienteringsklubben Räven, Sätila Renovering av klubbstugan, (målning, byggnation, vvs) Skene Folkets Hus Åtgärder efter funktionskontroll

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (27) Skene Sim- & Idrottssällskap Installation av bergvärme Sätila Bygdegård Utvändig målning av bygdegården Sätila Hembygdsförening Utvändig målning och reparation av Hernströmsgården Justering och målning av fönster Målning av Vita och Röda Stugan Torestorps Bygdegård Installation av luftvärmepump Torestorps Hembygdsförening Ommålning 3 byggnader Kolabacken Renovering av Smedjan Torestorps Idrottsförening Byte av fönster i klubbstugan Reparation elljus träningsplan Ubbhults Idrottsförening Byte av kakel och matta i dusch och toalett Älekulla Bygdegård Installation av 2 st värmepumpar IFK Örby Omläggning av takbeläggning på del av klubbstugan Öxabäcks Bygdegård Installation av 3 st värmepumpar Omdragning av el Summa Reservation Ylva Söderqvist (mbp) reserverar sig mot beslutet till förmån för kulturoch fritidsförvaltningens förslag. Ärendet Ansökningar om underhålls- och reparationsbidrag har inkommit om totalt kronor. I budget för 2010 finns kronor att fördela. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till fördelning enligt följande:

16 Sammanträdesdatum Sida 16 (27) Förening/objekt Beräknad Bidrag Kostnad Max Aktiva Örbybor, Örbygården Installation pelletsbrännare Ombyggnad handikapptoalett Björketorps Bygdegård Reparation av golv Fotskäls Bygdegård Slipning/oljebehandling golv Fritsla Folkets Hus Byte av fönster och dörr Hajoms Bygdegård Reparation av skorsten Horreds Bygdegård Byte av högtalare Istorps Hästsällskap Dränering, grus, staket paddock Köp av toalett Kinnaströms SK Uppgrusning av parkeringsplats Marks Brukshundklubb Utbyte av pump till djupborrad brunn samt reparation av motorskydd Marks Konstsnöallians, skidspår Kinnaström Utökning av fasta rörledningen med 200 m Orienteringsklubben Mark, f d MHF-gården Örby Demontering/bortforsling oljetank Orienteringsklubben Räven, Sätila Renovering av klubbstugan, (målning, byggnation, vvs) Skene Folkets Hus Åtgärder efter funktionskontroll Skene Sim- & Idrottssällskap Installation av bergvärme Sätila Bygdegård Utvändig målning av bygdegården Torestorps Bygdegård Installation av luftvärmepump

17 Sammanträdesdatum Sida 17 (27) Ubbhults Idrottsförening Begagnad traktor Byte av kakel och matta i dusch och toalett Älekulla Bygdegård Installation av 2 st värmepumpar IFK Örby Omläggning av takbeläggning på del av klubbstugan Öxabäcks Bygdegård Installation av 3 st värmepumpar Omdragning av el Summa Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat tjänsteskrivelse den 21 september 2009 och föreslår att underhålls- och reparationsbidrag fördelas enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september 2009, 80, och överlämnat det till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut. Dagens sammanträde Ekonom Ulla Hagman redogör för ärendet. SV-gruppen har upprättat förslag till fördelning av underhåll- och reparationsbidrag för 2010 enligt följande: Förening/objekt Beräknad Bidrag Kostnad Max Aktiva Örbybor, Örbygården Installation pelletsbrännare Ombyggnad handikapptoalett Björketorps Bygdegård Reparation av golv Fotskäls Bygdegård Slipning/oljebehandling golv Fritsla Folkets Hus Byte av fönster och dörr Hajoms Bygdegård Reparation av skorsten Istorps Hästsällskap Dränering, grus, staket paddock Målning av klubbstuga Målning av redskapsskjul

18 Sammanträdesdatum Sida 18 (27) Kinna Hembygdsförening Fönster till Magasinet Marieberg Kinnaströms SK Uppgrusning av parkeringsplats Marks Brukshundklubb Utbyte av pump till djupborrad brunn samt reparation av motorskydd Reparation av belysning på träningsplan Orienteringsklubben Mark, f d MHF-gården Örby Demontering/bortforsling oljetank Orienteringsklubben Räven, Sätila Renovering av klubbstugan, (målning, byggnation, vvs) Skene Folkets Hus Åtgärder efter funktionskontroll Skene Sim- & Idrottssällskap Installation av bergvärme Sätila Bygdegård Utvändig målning av bygdegården Sätila Hembygdsförening Utvändig målning och reparation av Hernströmsgården Justering och målning av fönster Målning av Vita och Röda Stugan Torestorps Bygdegård Installation av luftvärmepump Torestorps Hembygdsförening Ommålning 3 byggnader Kolabacken Renovering av Smedjan Torestorps Idrottsförening Byte av fönster i klubbstugan Reparation elljus träningsplan Ubbhults Idrottsförening Byte av kakel och matta i dusch och toalett Älekulla Bygdegård Installation av 2 st värmepumpar IFK Örby Omläggning av takbeläggning på del av klubbstugan

19 Sammanträdesdatum Sida 19 (27) Öxabäcks Bygdegård Installation av 3 st värmepumpar Omdragning av el Summa Fempartigruppen har upprättat förslag till fördelning av underhåll- och reparationsbidrag för 2010 enligt följande: Förening/objekt Beräknad Bidrag Kostnad Max Aktiva Örbybor, Örbygården Installation pelletsbrännare Ombyggnad handikapptoalett Björketorps Bygdegård Reparation av golv Fotskäls Bygdegård Slipning/oljebehandling golv Fritsla Folkets Hus Byte av fönster och dörr Hajoms Bygdegård Reparation av skorsten Horreds Bygdegård Byte av högtalare Istorps Hästsällskap Dränering, grus, staket paddock Köp av toalett Kinna Hembygdsförening Fönster till Magasinet Marieberg Kinnaströms SK Uppgrusning av parkeringsplats Marks Brukshundklubb Utbyte av pump till djupborrad brunn samt reparation av motorskydd Orienteringsklubben Mark, f d MHF-gården Örby Skärmtak över entré- och källardörr Demontering/bortforsling oljetank Orienteringsklubben Räven, Sätila Renovering av klubbstugan, (målning, byggnation, vvs) Skene Folkets Hus Åtgärder efter funktionskontroll

20 Sammanträdesdatum Sida 20 (27) Skene Sim- & Idrottssällskap Installation av bergvärme Sätila Bygdegård Utvändig målning av bygdegården Sätila Hembygdsförening Utvändig målning och reparation av Hernströmsgården Justering och målning av fönster Torestorps Bygdegård Installation av luftvärmepump Torestorps Hembygdsförening Ommålning 3 byggnader Kolabacken Ubbhults Idrottsförening Begagnad traktor Byte av kakel och matta i dusch och toalett Älekulla Bygdegård Installation av 2 st värmepumpar IFK Örby Omläggning av takbeläggning på del av klubbstugan Öxabäcks Bygdegård Installation av 3 st värmepumpar Omdragning av el Summa Ärendet diskuteras ingående. Ledamöternas förslag till beslut Ylva Söderqvist (mbp) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. Eva Ryberg (s) med instämmande av Kurt Andreasson (s) och Hanna Svensson (s) yrkar bifall till SV-gruppens förslag. Eva-Karin Torhem Arnell (c) med instämmande av Jannicke Wichne (m), Eva Åberg Andersson (c), Håkan Bergeld (kd) och Stina Isaksson (fp) yrkar bifall till fempartigruppens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att SV-gruppens förslag antas.

21 Sammanträdesdatum Sida 21 (27) 93 Ekonomisk rapport för september 2009 s beslut Den ekonomiska rapporten för september 2009 godkänns. Ärendet har tagit fram ekonomisk rapport för september Dagens sammanträde Ekonom Ulla Hagman redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden frågar om den ekonomiska rapporten för 2009 kan godkännas och finner att så sker.

22 Sammanträdesdatum Sida 22 (27) 94 Dnr Inkomna synpunkter 2009 s beslut Redovisningen av inkomna synpunkter godkänns. a) Synpunkt angående skateboardåkning i Marks kommun. b) Klagomål på städning och golv i Arenahallen. c) Klagomål på tilldelning av tid i Ängshallen. d) Synpunkter på nyttjande av alkohol och droger i Stationsparken i Kinna.

23 Sammanträdesdatum Sida 23 (27) 95 Redovisning av delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. a) Dnr Upplåtelse av Ängskolan och Ängshallen för Skene Marten. b) Dnr Personalärende inom administrationsenheten. c) Dnr Yttrande över förslag till detaljplan för Kv Kinnaström, Kinnaström 4 m fl, Kinna, Marks kommun.

24 Sammanträdesdatum Sida 24 (27) 96 Dnr Badplatsen vid Lilla Horredssjön s beslut Kultur- och fritidsförvaltningen avvaktar med åtgärder på befintlig byggnad vid badplatsen tills beslut är fattade om fortsatt simskoleverksamhet på orten. Ärendet På s sammanträde , 68, ställde Ann Iberius-Orrvik en fråga angående badplatsen i Horred och den träbyggnad som finns på badområdet. Dagens sammanträde Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat tjänsteskrivelse den 5 oktober 2009 och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturoch fritidsförvaltningen avvaktar med åtgärder på befintlig byggnad vid badplatsen tills beslut är fattade om fortsatt simskoleverksamhet på orten. Kultur- och fritidschef Pia Karlsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om kultur- och fritidsförvaltningens förslag kan antas och finner att så sker.

25 Sammanträdesdatum Sida 25 (27) 97 Dnr Nämndplan 2010 Ärendet Som ett led i utvecklingen av ett kommungemensamt ledningssystem skall varje nämnd och styrelse inför verksamhetsåret 2010 anta en nämndplan som utgår ifrån fullmäktiges uppdrag. Dagens sammanträde Kultur- och fritidschef Pia Karlsson informerar om det kommande arbetet med nämndplan. tar del av informationen.

26 Sammanträdesdatum Sida 26 (27) 98 Fråga angående fria bad på Kaskad s beslut ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta upp ärendet på sammanträdet i november. Dagens sammanträde Henry Sandahl (mbp) ställer en fråga angående fria bad på Kaskad för förtroendevalda. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ylva Söderqvist (mbp) föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger kulturoch fritidsförvaltningen i uppdrag att ta upp ärendet på sammanträdet i november. Förslaget antas.

27 Sammanträdesdatum Sida 27 (27) 99 Information a) Kultur- och fritidschef Pia Karlsson informerar om kultur- och fritidsförvaltningens utvecklingsdag, som genomfördes den 29 september 2009 på Rydals museum samt det fortsatta arbetet med ny organisation inom kultur- och fritidsförvaltningen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer