ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin, s Anders J A Johansson, s, tjänstg.ersättare Lasse Bourelius, v Anders Wrenne, m Anders L Petersson, c Jan Olofsson, c Anders Sundkvist, fp Linda Ferm, s, tjänstg.ersättare Övriga deltagare Kenneth Karlsson fritidschef Carina Lindberg sekreterare Utses att justera Justeringens plats/tid Anders Wrenne Stadshuset Ronneby kl Underskrifter Sekreterare: Carina Lindberg Paragraf: Ordförande: Tommy Andersson Justerande: Anders Wrenne ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Fritid- och turistnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Fritidskontoret Carina Lindberg

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 2 av 11 Inledning. Niklas Karlsson och Lars Polnäs, idrottslärare på Hobyskolan, hälsas välkomna av ordföranden. De informerar om projektet Hälsojakten som startade vecka 46 för årskurs 4-6 i Hobyskolan. Projektet är tänkt att i framtiden omfatta samtliga årskurser. Syftet med projektet är att eleverna ska se rörelseaktiviteter som en naturlig del av skoldagen, samt känna glädje över att röra sig och att detta i förlängningen skall följa eleverna till fritiden och även vuxen ålder. Hälsojakten går ut på att eleverna skall röra sig i 15 min per gång högst 5 gånger per vecka och att hela klassen samt lärare skall medverka (om inte skäliga förhinder föreligger). För varje deltagartillfälle där hela klassen deltar får klassen poäng, även för idrottslektionen utdelas poäng. Poängen förs in i en hälsobok som signeras av lärare Eleverna ansvarar själva för boken. Poängställningen mellan de olika klasserna kommer att redovisas med jämna mellanrum. Pris till vinnande klass kommer att delas ut. Vid projekttidens slut kommer utvärdering och redovisning att ske och förhoppningsvis, om allt slagit väl ut, utökas till fler årskurser och kanske även att andra skolor i kommunen tar efter. Ordföranden tackar för informationen och hälsar idrottslärarna välkomna tillbaka med en redovisning och utvärdering av projektet.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 3 av Medfinansiering ungdomsdanser. "Faktura avseende hyra/medfinansiering av bowlinghall med tillhörande ungdomsdanser" har inkommit till fritidsenheten. Nämnden har inte tagit beslut om hyra/medfinansiering. Nämnden har ej heller givits direktiv från Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen om hyra/medfinansiering. Mot bakgrund av ovanstående föreslår beredningen att fakturorna bestrids samt att ärendet översänds till Kommunstyrelsen för vidare handläggning. Nämnden beslutar bestrida fakturorna och översända det som ett ärende till Kommunstyrelsen för vidare handläggning. Exp. Kommunstyrelsen ABRI

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 4 av Johannishus Samhällsförening. Skrivelse ang. Rydsgårdens årliga bidrag. Johannishus Samhällsförening anhåller i skrivelse till Fritid- och turistnämnden att det årliga bidraget för ungdomsgårdsverksamheten räknas upp till dagens pennigvärde. Enligt skrivelsen har bidraget på kronor för gårdsverksamheten i stort sett varit oförändrat de senaste 15 åren varför de anser att det är hög tid att detta bidrag ses över. Fritidschefen redogör för överenskommelse med Johannishus Samhällsförening. Nämnden konstaterar att överenskommelse har träffats om framtida verksamhet där stöd i form av att ungdomsledares kontakt med föreningen skall öka och att kommande jubileumsaktiviteter erhåller ekonomiskt stöd. Exp. Johannishus Samhällsförening

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 5 av Bräkne-Hoby Samhälls- och hembygdsförening. Anhållan om besked gällande rätt att disponera parkområde. Bräkne-Hoby Samhälls- och hembygdsförening har inkommit med skrivelse ang. Ekbacken. Samverkande föreningar i Bräkne-Hoby har efter en rad sammanträden kommit fram till att en ny förening måste bildas - Föreningen Hoby Ekbacke, vars ändamålsparagraf lyder: " Föreningen har till ändamål att förvalta och driva festplatsen Hoby Ekbacke." Bräkne-Hoby Samhälls- och hembygdsförening anhåller om ett kommunalt besked att "Föreningen Ekbacken", i det fall att den bildas, garanteras ett avtal med kommunen innebärande rätt att disponera parkområdet. Byggnaderna ägs av Samhälls- och hembygdsföreningen, som har för avsikt att överlämna dem till den nya föreningen. Nämnden beslutar svara föreningen att nämnden inte handhar rätten att utlova dispositionsrätt av mark. Ev. investeringsbidrag behandlas årligen efter ansökan. Exp. Bräkne-Hoby Samhälls- och hembygdsförening

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 6 av Listerby IK. Bidragsansökan. Listerby IK ansöker i skrivelse om ett bidrag för att installera en sk. luftvärmepump i sitt klubbhus på Åsavallen i Listerby. Enligt föreningens beräkningar kommer kostnaden för hela projektet att uppgå till ca kronor. Nämnden beviljar Listerby IK ett bidrag om kronor för installation av en luftvärmepump, vilket bör inbringa en lägre driftskostnad. Nämnden påtalar för föreningen, vikten av att i sitt framtida arbete planera för investeringar av olika slag. Exp. Listerby IK

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 7 av Kallinge Judoklubb och Ronneby Ju-jutsuklubb. Skrivelse ang. träningslokal. Kallinge Judoklubb och Ronneby Jujutsuklubb anhåller i skrivelse till Fritidoch turistnämnden om att få disponera hela bordtennislokalen för sin verksamhet och inte som idag bara halva. Föreningarna är i stort sett nöjda med lokalen men eftersom deras verksamhet, framförallt ungdomsverksamhet, har ökat har de svårighet att ta in fler aktiva ungdomar p.g.a. att säkerheten då ej kan garanteras. Föreningen anser också att eftersom det idag finns bordtennisbord med hjul finns det möjlighet att flytta dessa till och från olika lokaler, när dessa behövs för bl.a. skolundervisning. Nämnden beslutar uppdra åt verksamhetschefen att fortsätta med arbetet om de framtida dispositionsmöjligheterna för föreningslivet, samt att redovisning sker inför nämnden. Exp. Kallinge Judoklubb Ronneby Ju-jutsuklubb

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 8 av Förändring av bidragsnormer. Verksamhetschefen redogör för arbetsmaterialet gällande nya bidragsnormer, samt förslag på ansökningsblanketter. Han redovisar synpunkter från olika föreningar gällande detsamma. Diskussioner förs. Beslut i Fritid- och turistnämnden gällande förändring av bidragsnormer sker under decembersammanträdet samt att då även besluta att tillämpliga delar av bidragsnormerna tas i bruk efter hand.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 9 av Delegationsärenden. Delegationsärenden med nr cirkulerade under sammanträdet. Nämnden tar redovisningen till dagens protokoll och godkänner redovisade delegationsärenden.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 10 av Information och rapporter. Ordföranden och verksamhetschefen informerar om den ev. jävsituationen som framkommit i media gentemot turismsamordnaren. De informerar om möten/samtal som hållits. Fritidschefen informerar om att Ungdomsdisco har genomförts på Bruket den 29/10. IOGT-NTO har eftermiddagsverksamhet på Bruket tisdagar och torsdagar. Diggillo 8/7, Winnerbäck 10/7, samt Rhapsody 23/7 är inbokade för evenemang sommaren Barnens dag utgår Blekinge Fotbollförbund och Blekinge Ishockeyförbund förlägger sina vinterläger till Kallinge. redovisning av integrationsarbetet har genomförts till integrationsberedningen och pågående projekt kommer att redovisas på decembermötet. Ordföranden, fritidschefen och anläggningsansvarig har deltagit på IDA ( idrottsanläggningsmässa och seminarier) i Göteborg 3-4 november. träff med Tallets musikförening har genomförts vilket medfört att föreningen nu arrangerar musikkvällar för ersättningen som de erhållit för drogfria arrangemang. träff har genomförts med arrendatorn av loppmarknaden där en framtida överenskommelse bör innehålla ett större ansvar för parkeringssituationen. träff har genomförts med Ronnebyhus VD angående Hjorthöjden som fritidsområde. utbildning i framtagande av verksamhetsmått och nyckeltal genomförs måndag 22 november. arbetet med åtgärdsplan för ett handikappolitiskt program pågår. framtagande av fritidsguide har påbörjats. Forts.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 11 av forts. Information och rapporter. licensavtal har skrivits mellan licensgivaren KNOW IT CONSULTING och kommunerna i Blekinge avseende turistinformation. möte har genomförts i Järnaviksgruppen där nämnden bekostar informationstavla för turistverksamheterna i området. arbetsmöte inför kommande TUR mässa har genomförts. tidplan för bokslutsarbetet har fastställts. Konsertliv UF (Ung Företagsamhet) har uppvaktat angående genomförande av konsert i februari diskussioner om avtalsskrivningar angående Ekenäs-Karön-Järnavik mm påbörjas denna vecka. inventeringarna om skogsbruksplaner för Karlsnäs-Hakarp-Salsjön är avslutade och utlåtande kommer i kommande vecka. arbetet med brygginventering i Ronnebyån och framtida hantering är i slutskedet. Nämnden godkänner lämnade rapporter och vidtagna åtgärder. Nämnden tar informationen till dagens protokoll.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer