effektiv kommunikation med kunder och allmänhet rapport från svensk fjärrvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "effektiv kommunikation med kunder och allmänhet rapport från svensk fjärrvärme"

Transkript

1 effektiv kommunikation med kunder och allmänhet rapport från svensk fjärrvärme 1

2 effektiv kommunikation med kunder och allmänhet lars palm sara von platen isbn svensk fjärrvärme ab 2

3 förord Fjärrvärmens största fördel att göra besparingar i samhället i stort genom att fjärrvärmen tar tillvara resurser som annars går förlorade är inte så lätt att kommunicera. Många energibolag arbetar trots det med att föra ut budskapet om hur viktigt det är att se till hela energisystemet, inte bara det egna hushållet. Svensk Fjärrvärmes kommunikationsråd har därför förordat det här forskningsprojektet för att kartlägga hur olika energibolag kommunicerar och för att hitta metoder och så kallad best practice för att hitta kostnadseffektiva sätt att kommunicera kring den här frågan. Studien har finansierats av Svensk Fjärrvärmes forskningsfond och genomförts av universitetslektor Sara von Platen, Lunds universitet, och professor Lars Palm, tidigare vid Högskolan i Halmstad. Ansvarig för e-post- och telefonenkäten har varit fil. mag. Linda Bengtsson. En referensgrupp har följt arbetet och bidragit med goda råd och intressanta diskussioner. Gruppen har bestått av Jens Bjöörn Fortum (till och med februari 2012), Ulrika Gotthardsson, Jönköping Energi, Anette Sandberg, Tekniska Verken i Linköping, Camilla Dopson, Kalmar Energi, Ann-Cathrin Eklund, Neova och Björn Wolgast, Habo Energi. Catarina Jäderberg har varit Svensk Fjärrvärmes representant och branschens kommunikatörer och marknadsförare har intervjuats och ställt upp med ovärderliga erfarenheter, synpunkter och dokument. Madeleine Engfeldt-Julin Ordförande i Svensk Fjärrvärmes kommunikationsråd 3

4 sammanfattning Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur fjärrvärmebranschen ska kunna påverka olika målgruppers intresse för, kunskap om och attityder till energisystemet i allmänhet och till fjärrvärme i synnerhet. En central frågeställning är hur denna påverkan kan ske genom spridningsprocesser och att antalet samtal som rör hållbar stadsutveckling och fjärrvärmens roll i denna ökar. Ett ytterligare syfte är att filtrera fram evidensbaserade metoder, best practice, som gör det möjligt att uppnå specificerade kommunikationsmål för väl definierade målgrupper. Studien bygger på en e-post- och telefonenkät med 108 medlemsföretag och 20 personliga intervjuer på 15 fallföretag. Författarna har deltagit i ett antal Rekomöten och öppet hus-evenemang. I studien analyseras också informations- och PR-material, hemsidor, årsredovisningar, kundundersökningar och power point-presentationer från medlemsföretagen. I merparten av Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag är fjärrvärmeverksamheten ett av flera affärsområden och den fjärrvärmerelaterade kommunikationen har en begränsad budget. En konsekvens av detta blir att interpersonella spridningseffekter, där redan insatta och välvilligt inställda personer delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap, i hög grad får ersätta kostsamma massmediesatsningar. Olika former av dialog med kunderna genom Rekomöten, events och digitala medier kan främja samtal om uppvärmning. Det kan även lokal publicitet, helst problematiserande sådan som utgår från exempelvis skillnaderna mellan olika uppvärmningsalternativ. Självfallet är det viktigt för medlemsföretagen att vara och att framstå som kompetenta och pålitliga. Det är dock svårt att urskilja någon avgörande skillnad i dessa avseenden gentemot tillverkare och återförsäljare av värmepumpar. När det gäller förmågan att agera som den goda grannen är emellertid medlemsföretagen överlägsna sina konkurrenter. Detta beror framför allt på den lokala anknytningen, som kännetecknar de flesta medlemsföretagen. Framgångsrika dialogprojekt bryter bilden av företagen som egenmäktiga och svåra att komma till tals med och ökar företagens förtroendekapital. För branschorganisationen och miljöpolitiker i kommunerna är fjärrvärmens miljöfördelar, i synnerhet kretsloppstänkande och återbruk, det helt dominerande argumentet för fjärrvärme. Dock saknas auktoritativa belägg för fjärrvärmens miljööverlägsenhet i förhållande till alternativa uppvärmningsmetoder. Detta medför att ekonomi (även om fjärrvärmen är ungefär lika kostnadseffektiv som konkurrenterna) och i synnerhet driftsäkerhet och lätthanterlighet tar större plats på lokal nivå, när marknadsföringsmålen överskuggar kommunikationsmålen. 4

5 summary The purpose of this study is to contribute with knowledge on how the district heating sector can influence stakeholders knowledge and attitudes to the energy system in general and to district heating in particular. A central question is how this influence can be achieved by way of interpersonal diffusion processes and dialogues on sustainable city development and district heating in and between various stakeholder groups. Another aim is to find evidence based methods, best practice, so that communication goals for well-defined stakeholder groups can be specified. The study is based on a web and telephone survey with 108 member companies and personal interviews with 20 employees in 15 companies. The authors have also participated in Rekomeetings and open house arrangement. Furthermore the empirical material consists of information and PRmaterial, web pages, annual reports, power point presentations and customer surveys from the member companies. In the majority of the Swedish District Heating Association member companies the district heating is only one of many business areas. The external communication related to district heating thus has a limited budget. As a consequence interpersonal communication processes, where knowledgeable and convinced individuals share their knowledge and experiences with friends and relatives, have to substitute costly mass media campaigns. Various forms of dialogue with customers e.g. Reko-meeting, events and digital media can enhance the frequency of informal conversations on heating systems. Local publicity that problematizes heating issues, e.g. by comparing different heating alternatives, may also be used for this purpose. Evidently it is important that the member companies are perceived as competent and trustworthy, and that they act accordingly. But concerning this feature it is very hard to distinguish any clear differences between the district heating companies and the manufacturers of e.g. heating pumps. Regarding the ability to act as the good neighbor the member companies are nonetheless superior to their competitors. This is especially valid when it comes to the local attachment, which characterizes the majority of the member companies. Successful dialogue projects undermine the image of the member companies as arbitrary and difficult to talk to. These projects also increase the trustworthiness of the member companies. The environmental advantages is the dominating line of reason used by the Swedish District Heating Association and environmental politicians in the municipalities in favor of district heating. Still, there are no authoritative evidence of the environmental superiority of district heating compared to alternative heating systems. As a consequence, selling points such as economy, robustness in service and easy to manage are more salient in the external communication on the local level as the marketing goals overshadow the communication goals. 5

6 innehåll förord...3 sammanfattning... 4 summary Undersökningens syfte och mål Syfte och mål Rapportens uppläggning bakgrund Omvärldsfaktorer Politiska beslut Det allmänna miljöintresset Tveksam lönsamhet och ökande konkurrens Förutsättningar för medlemsföretagens kommunikationsarbete metoder och material Enkätundersökningen Intervjuerna Mötesdeltagande Dokumentanalys kommunikationsmål och målgrupper Varumärkesstärkande åtgärder Produkten fjärrvärmes varumärke Medlemsföretagens varumärke Living the brand Dialog med kunder och allmänhet Konfliktreducering Symboliska effekter Efterfrågestyrd kommunikation Åstadkomma spridningseffekter Kundvård Handlingsutlösning Opinionsbildning Målgrupper och mål medlemsföretagens kommunikations-aktiviteter Möten med kunder och allmänhet Öppet hus, studiebesök och Rekomöten Kundaktiviteter Kundråd och brukarnätverk Medarbetaren som ambassadör för verksamheten Tryckt material Trycksaker former, produktion och distribution Kundtidning Tryckt nyhetsbrev Internetbaserad kommunikation och digitala medier Hemsidor, sociala medier och e-post måluppfyllelse och förbättringsmöjligheter Medlemsföretagens varumärke

7 6.2 Produkten fjärrvärmes varumärke Driftsäkerhet och bekvämlighet Ekonomi Miljö Delade meningar om miljöargumenten Agendasättning en förutsättning för framgång Efterfrågestyrd kommunikation Dialog med kunder och allmänhet Spridningseffekter Kundvård Handlingsutlösning Olika åtgärders effektivitet Möten Tryckt material Digitala medier Att låta den ena åtgärden främja den andra sammanfattning och slutsatser Budskap Varumärkesbyggande Efterfrågestyrd kommunikation Dialog med kunderna Handlingsutlösande kommunikation Kanaler och målgrupper Personlig påverkan Publicitet Tidningar och tryckta nyhetsbrev Trycksaker Sociala medier Möten och events Att nå målgrupperna Högengagerade befintliga kunder Normalengagerade befintliga kunder Identifierbara presumtiva kunder Ej Identifierbara presumtiva kunder Allmänheten Ett kommunikativt framtidsscenario...52 referenser...54 bilaga medlemsenkäten

8 1 undersökningens syfte och mål 1.2 Syfte och mål Forskningsprojektets mål är att bidra med kunskap om hur fjärrvärmebranschen ska kunna påverka olika målgruppers intresse för, kunskap om och attityder till energisystemet i allmänhet och till fjärrvärme i synnerhet, främja spridningsprocesser så att antalet samtal inom och mellan olika målgrupper som rör om hållbar stadsutveckling och fjärrvärmens roll i denna ökar, genom att filtrera fram evidensbaserade metoder best practice för att för väl definierade målgrupper uppnå specificerade kommunikationsmål. De frågor som skall besvaras för att uppfylla detta mål är: Med vilka metoder kommunicerar de svenska fjärrvärmebolagen för att skapa intresse för, öka kunskapen om och påverka inställningen till wwenergisystem i allmänhet och till fjärrvärme i synnerhet? Hur arbetar fjärrvärmebolagen för att åstadkomma önskade spridningsprocesser? Hur definieras kommunikationsmål och målgrupper för olika kommunikationsprojekt och hur är olika åtgärder samordnade med varandra? Hur uppfattar olika målgrupper fjärrvärmebranschens budskap och kommunikationsformer och hur sprider målgrupperna information vidare? 1.2 Rapportens uppläggning Inledningsvis diskuteras några av de faktorer som är utmärkande för medlemsföretagens omvärld och förutsättningarna för deras externa kommunikation. I det följande kapitlet beskriver vi de metoder som använts och det underlag som undersökningen bygger på. Därefter behandlas medlemsföretagens kommunikationsmål och målgrupper. I kapitlet därpå redovisas medlemsföretagens kommunikationsaktiviteter. Avslutningsvis diskuterar hur medlemsföretagen uppnår sina kommunikationsmål och hur kommunikationen med kunder och allmänhet ska kunna göras ännu effektivare. 8

9 2 bakgrund Fjärrvärmen är ett system med god potential att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Men Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag arbetar på en komplex och konkurrensutsatt marknad där de allt mer måste arbeta och kommunicera strategiskt för att inte bara stärka utan också bevara fjärrvärmens position som ett självklart val för framtiden. I detta kapitel behandlas några av de faktorer som utmärker medlemsföretagens omvärld och förutsättningarna för deras externa kommunikation. 2.1 Omvärldsfaktorer Fjärrvärmen är ett långsiktigt hållbart uppvärmningssystem med ekonomiska och miljömässiga vinster på både hushålls- och samhällsnivå. Lena Sommestad, tidigare vd för Svensk Fjärrvärme, uttrycker sig på följande vis i branschprognosen för fjärrvärme 2015: Genom att fjärrvärmen använder överskottsenergi minskar den totala användningen av energi i hela samhället. Det gör fjärrvärmen till en spjutspets i klimatpolitiken. Ingen annan bransch har i så hög utsträckning bidragit till att Sverige klarat koldioxidmålen, och det finns studier som visar att hela Europa skulle kunna värmas med överskottsenergi som redan finns i samhället. Enligt Svensk Fjärrvärmes verksamhetsberättelse 2010/2011 är visionen för Svensk Fjärrvärme: Genom samarbete värmer vi och kyler vi den hållbara staden med resurser som annars skulle gått till spillo. På kort sikt menar branschen att prognoserna pekar uppåt för fjärrvärmeleverantörerna. Men samtidigt karaktäriseras fjärrvärmeföretagens situation av ett antal större eller mindre hot mot verksamheten Politiska beslut Politiska beslut om utformning av tredjepartstillträde och nya byggregler kommer att påverka betingelserna för fjärrvärmen. Dessa beslut kan inte påverkas av varje medlemsföretag för sig, utan genom branschorganisationens opinionsbildningsarbete Det allmänna miljöintresset Ett annat förhållande som påverkar alla verksamheter som kan betraktas som miljövänliga eller miljöanpassade är att allmänhetens intresse för miljöfrågor ofta överskattas. Allmänheten tycker visserligen att miljö är viktigt. Enligt en undersökning sommaren 2006 kom miljö på sjätte plats när det gäller viktiga samhällsfrågor. Viktigare än miljö rankades frågor som sjukvård, arbetslöshet/sysselsättning, utbildning/skola, äldreomsorg/pensionärer och barnomsorg/familjepolitik. Mindre viktiga än miljö klassades skatter, Sveriges ekonomi/tillväxt, invandring/flyktingar och jämställdhet (Dagens Nyheter ). Dock är intresset för miljön det lägsta på fem år enligt den årliga SOM-rapporten från Göteborgs universitet. 14 procent i Sverige ansåg 2010 att miljöfrågorna är bland de viktigaste samhällsproblemen. Intresset för miljön var lågt då det började tillta enligt SOM, dock utan att nå 1980-talets höga nivå. De kommande tre åren ansåg var femte att miljö- och klimatfrågor hör till de viktigaste problemen. Men fjol sjönk det igen (TT 26 jun 2011). Miljö är också ett område där alla har positiva attityder. Ingen kan vara negativ till god miljö. Enligt en undersökning från Vägverket 1995 anser 95 procent av svenskarna att det är viktigt att agera miljövänligt. (Palm, 2006) Men anmärkningsvärt få är emellertid de som också handlar i enlighet med de attityder som de säger sig ha (ARS Research AB 2008; Klintman, Mårtensson & Johansson, 2003). Enligt en undersökning utförd av SLU 1 anser mer än 90 procent av svenskarna att miljön och naturvården är viktiga områden att lägga skattepengar på. Enligt studien skulle miljö- och naturvård få lika mycket pengar som hälso- och sjukvård, barnomsorg, pensioner och arbetslöshetsersättningar tillsammans om svenskarna själva fick bestämma. Idag viktas miljön, naturvården, begränsning av klimatpåverkan, åtgärder för bättre luft och vattenkvaliteten mycket högt av den svenska befolkningen. Enligt SLU har denna trendförändring pågått sedan år 1999 då de 15 nationella miljökvalitetsmålen fastställdes i Riksdagen. 1 9

10 I undersökningen fick de tillfrågade ge uttryck för sin egen betalningsvilja att via skatteuttag uppnå dessa miljökvalitetsmål. Sammanställningen visade att hela 25 procent av miljöbudgeten skulle gå till att motverka växthuseffekten (klimatpåverkan), 19 procent till att motverka luftföroreningarna och 17 procent av miljöbudgeten till att bevara skogarnas mångfald av arter. Det kan alltså ytligt sett förefalla vara en tacksam uppgift att arbeta med miljöargument. Ändå har alla som arbetat med miljökommunikation lärt sig den hårda vägen att det är svårt men inte helt omöjligt att uppbåda något större intresse hos allmänheten för miljöfrågor (Biel, 2003). Att människor tycker att en fråga är viktig och har rätt inställning till den är uppenbarligen ingen garanti för att de också ska tycka att frågan är intressant. Det allmänna miljöintresset är svårt att påverka för ett medlemsföretag och det är viktigt att ha ett realistiskt förhållningssätt till detta Tveksam lönsamhet och ökande konkurrens Ett annat hot är att marknaden för fjärrvärme kan beskrivas som i det närmaste mogen. Vissa företag upplever till och med en vikande efterfrågan bland annat till följd av energieffektivisering, som påverkar såväl försäljningen av fjärrvärmeanläggningar som fjärrvärme. De miljöpolitiska målen är inte alltid de samma som de kommersiella. Trots att lönsamheten för fjärrvärmeinstallationer minskar, önskar politikerna en ökad utbyggnad av fjärrvärmen. En av våra intervjupersoner menar till exempel att: Det kommunala målet är alla nya hus ska fjärrvärme, trots att fjärrvärme i moderna hus inte är lönsamt. Konkurrensen är hård från i första hand luftvärmepumpar, som många använder för att komplettera sin fjärrvärmeanläggning, men även bergvärmepumpar konkurrerar med fjärrvärmen (Lygnerud, 2011). Luftvärmepumps- och bergvärmevärmepumpstillverkarna bedriver dessutom en avsevärt mer omfattande marknadsföring i bland annat villatidningar. I nummer 1 och av Vi i Villa förekommer tillsammans 16 annonser av olika format för värmepumpar. Ingenting nämns vare sig redaktionellt eller i annonsform om fjärrvärme. Detta beror delvis på att nästan alla medlemsföretag verkar på lokala marknader och inte anser det kostnadseffektivt att annonsera i nationella medier. De kommunala fjärrvärmeleverantörerna kan inte heller tillåta sig samma vidlyftiga löften om sänkta värmekostnader, som de kommersiella företagen kan ( Upp till 80 procent lägre..., utan att nämna i förhållande till vad). Prismodeller, tillgänglighet, service och tilläggstjänster är viktiga faktorer för att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft, men företagens strategiska kommunikation spelar också en högst väsentlig roll i arbetet med att nå uppsatta affärsmål. 2.2 Förutsättningar för medlemsföretagens kommunikationsarbete Svensk Fjärrvärme har 138 medlemsföretag på mer än 250 orter runt om i landet. Det finns några företag som enbart arbetar med fjärrvärme, men i normalfallet är fjärrvärmeverksamheten ett affärsområde inom ett kommunalt energibolag. Detta förhållande påverkar det professionella kommunikationsarbetet på olika sätt. Fjärrvärmen står oftast för en relativt liten del av en energikoncerns totala omsättning. Med detta följer att den fjärrvärmerelaterade kommunikationen specifikt har en begränsad budget. I branschens många små och mellanstora energibolag handläggs den externa kommunikationen oftast av marknads- eller affärsområdeschefer. Endast i de större bolagen finns en kommunikationschef eller liknande stabsfunktion med representation i ledningsgruppen. De resurser och kommunikationsverktyg, som Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag kan använda för att påverka målgruppernas intresse för, kunskaper om och attityder till energisystemet och till fjärrvärme är med andra ord begränsade i flera avseenden. En konsekvens av de begränsade resurserna blir att interpersonella spridningseffekter, där redan insatta och välvilligt inställda personer delar med sig av sina upplevelser och kunskap när de pratar med vänner och bekanta får ersätta kostsamma massmediesatsningar. 10

11 3 metoder och material För att kunna besvara frågorna har vi arbetat med både kvantitativ och kvalitativ metod. Undersökningens kvantitativa material har samlats in med hjälp av en enkätundersökning. Det kvalitativa materialet utgörs av intervjuer, observationer vid möten och dokumentanalys. 3.1 Enkätundersökningen Idag vet vi hur ett mindre antal fjärrvärmebolag arbetar med att kommunicera bland annat hållbarhet och förtroende (se t ex Fellesson & Johnson, 2009; Jörgensen, 2009). Urvalet i dessa studier gör det emellertid svårt att dra generella slutsatser som är giltiga för fjärrvärmebranschen som helhet. Syftet med vår enkätundersökning var därför att med hjälp av en totalundersökning skapa en helhetsbild av hur svenska fjärrvärmeföretag kommunicerar med allmänhet och kunder. Enkäten (se bilaga 1) skickades ut via e-post till samtliga av Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag. Enkätmaterialet samlades in och sammanställdes under tidsperioden maj till och med juni Företagen fick 12 dagar på sig att besvara enkäten. De enkäter som inte inkommit under dessa dagar följdes upp med hjälp av telefonsamtal. Materialet sammanställdes och kategoriserades för att ge en överskådlig bild av medlemsföretagens kommunikation. Enkäten skickades ut till 108 företag. Av dessa besvarade 92 företag enkäten och 16 valde att inte svara. Detta innebär en svarsfrekvens på 85 procent, det vill säga ett bra underlag för den fortsatta analysen. 3.2 Intervjuerna Med utgångspunkt i hur företagen beskrev sitt kommunikationsarbete i enkäten valdes 15 företag ut för mer djupgående analyser. För att få ett så bra underlag som möjligt för studien gjorde vi med andra ord ett strategiskt urval av så kallade informationsrika fall. De informationsrika fallen var energibolag som utifrån enkätsvaren verkade bedriva en varierad och riklig kommunikation med kunder och allmänhet. Samtalsintervjuerna syftade till att fördjupa kunskapen om hur medlemsföretagen arbetar med information och kommunikation kring fjärrvärme och miljö. Vi har intervjuat 20 personer (marknads- och/eller informationsansvariga tillsammans med affärsområdes- eller försäljningschefer) och intervjuerna varade mellan en och två timmar. I intervjuerna ställde vi frågor för att utveckla enkätsvaren bland annat avseende: hur företagen arbetar med möten och dialog, vilka framtida utmaningar man ser; konkurrensen och sist men inte minst miljöargumenten. Sammantaget gör intervjuerna det möjligt att se vissa genomgående mönster i hur företagen uppfattar sin situation och kommunikationsarbetet i relation till fjärrvärmefrågor. 3.3 Mötesdeltagande Vi har närvarat vid fem Rekomöten och ett öppet hus, huvudsakligen under hösten Ett syfte med att delta i dessa möten har varit att försätta oss i mottagarnas/målgruppernas situation. En annan målsättning har varit att observera graden av interaktivitet och dialog samt företagens kommunikationsstrategier och självpresentation. Vilken typ av montrar, presentationer och deltagare har det funnits vid mötena? Förekommer det några frågor och vad handlar de i så fall om? För att höra hur deltagarna uppfattar bland annat mötesformen, informationen och fjärrvärmens miljönytta har vi också pratat med andra deltagare i anslutning till mötena. 3.4 Dokumentanalys I de företag där vi har intervjuat har vi samlat in informationsmaterial såsom årsredovisningar, försäljningsmaterial, kundtidningar, kundundersökningar och power point-presentationer. Utöver detta har ett stort antal energibolags hemsidor studerats avseende innehåll, omfattning, tjänster och funktioner för att skapa en bild av bland annat möjligheterna till interaktivitet och dialog. 11

12 4 kommunikationsmål och målgrupper I detta kapitel diskuterar vi de mål för medlemsföretagens kommunikation som vi har kunnat utläsa av intervjuer och olika typer av dokument från företagen. Framställningen baseras också på forskning om attityder, övertalning och social spridningsprocesser. 4.1 Varumärkesstärkande åtgärder Varumärkesbyggande är en viktig uppgift både för branschorganisationen och för medlemsföretagen (Uggla, 2002). Översatt till kommunikationsvetenskapliga termer innebär varumärkesbyggande att varumärkesbyggaren följer de inledande stegen i den trappa som Information Processing Theory bildar: uppmärksamhet och intresse, kunskap och attityd (McGuire 1989; Palm 1994). Ett misstag som många kommunikatörer gör och som beror på önsketänkande, är att ta målgruppernas uppmärksamhet och intresse för givna. Om inte den fråga som saken gäller framstår som intressant, till exempel fjärrvärme som uppvärmningsalternativ för bostäder, kommer målgrupperna inte att vara motiverade att gå vidare till nästa steg på kommunikationstrappan. De kommer med andra ord inte att ta till sig kunskaper och hårda fakta i ämnet, något som i sin tur är en förutsättning för attitydförändring. När det gäller exempelvis konsumtion av lättrörliga konsumtionsvaror kan attityder och beslut påverkas av emotionella och perifera argument. Men ju viktigare beslutet är, desto större roll spelar de hårda sakargumenten såsom väl belagda fakta om olika uppvärmningsformers miljöegenskaper, drift säkerhet, ekonomi och bekvämlighet för målgrupperna (Mårtenson, 2005; Palm, 2006) Produkten fjärrvärmes varumärke Vad gäller produkten fjärrvärme är det övergripande målen för den varumärkesstärkande kommunikationen enligt Svensk Fjärrvärmes kampanjplan: Öka kännedomen om fjärrvärme. Öka kunskapen om fjärrvärmens idé och fördelar. Öka förtroendet för fjärrvärmen som uppvärmningsform. Ansvaret för att stärka produkten fjärrvärmes varumärke är delat mellan Svensk Fjärrvärme och medlemsföretagen. Svensk Fjärrvärme har sedan 2005 drivit kampanjen Fjärrvärme ja tack, som våren 2012 avlöses av en ny kampanj Vi värmer varandra. De nationella kampanjerna drivs och har drivits såväl nationellt med bland annat annonsering, TVreklam, bannerannonser och en kampanjsajt som lokalt. Medlemsföretagen kan och har kunnat använda centralt producerat kampanjmaterial i lokala kampanjer och dra nytta av den uppmärksamhet, wsom den gemensamma, nationella kampanjen skapat, i samband med egna aktiviteter. Av varumärket fjärrvärmes kärnvärden är det miljönytta (och därigenom samhällsnytta) definierat som god resurshushållning och kretsloppstänkande som står i centrum för den nationella kampanjen. För medlemsföretagen kompletteras miljönytta med värdena kostnadseffektivitet, driftsäkerhet och lätthanterlighet. Detta innebär att den centrala kampanjen och de lokala varianterna inte vänder sig till exakt samma målgrupper. Den centrala kampanjens målgrupper är allmänhet 25 år och uppåt, villaägare, fastighetsägare och beslutsfattare. Genom att använda medier med stor räckvidd men låg selektivitet som TV-reklam, annonsering i breddmedier och en särskild kampanjsajt når budskapet i första han två självurval av allmänheten: familjer som genom sin boendesituation har ett särskilt intresse för uppvärmningsfrågor och personer som är miljöintresserade över genomsnittet. De lokala kampanjerna använder oftast fler argument än miljöargument, de är mer marknadsföringsorienterade och kan använda mer selektiva medier som direktmarknadsföring (DR), telemarketing och nedslag i särskilda bostadsområden. Ett exempel på detta är följande metod som ett av medlemsföretagen tillämpar: Vi har en husvagn och med den åker vi runt i olika områden och informerar kunder och blivande kunder. Denna kommunikation når i första hand familjer som på olika sätt är direkt berörda av budskapet: 12

13 de är redan fjärrvärmekunder de står i begrepp att köpa hus eller radhus och har möjlighet välja uppvärmningsform och de bor i villa eller radhus med oljeeldning eller direktverkande el de bor i speciellt bostadsområde Medlemsföretagens varumärke Ett medlemsföretag är i praktiken del ett affärsområde inom ett kommunalt energibolag och delar sitt varumärke med andra affärsområden i bolaget såsom el och bredband. Vanligen är bolagens kärnvärden inte dokumenterade, men av intervjuer och dokument framgår ändå värdena tydligt. Liksom för produkten fjärrvärme är miljö ett av de viktigaste värdena för företagen, men inte det enda. För företag, myndigheter och organisationer brukar kärnvärdena kretsa kring förtroende, kompetens och en mer löst definierad egenskap likeability, förmågan att skapa en positiv känslomässig relation eller i varje fall inte en negativ med målgruppen. Bland dokumenterade kärnvärden finns: kompetensvärden effektivitet och expertis, förtroendevärden pålitlighet, ansvarstagande och tillförlitlighet likeability-värden omtanke, ärlighet, respekt, närhet, öppenhet, personligt, enkelhet och engagemang. Kommunikation kan bidra till att förmedla kärnvärdena till målgrupperna, men för att dessa skall acceptera dem är andra faktorer viktigare. Hit hör framför allt kundbemötande Living the brand Det är svårt, men inte helt omöjligt, att framställa en koncern eller en myndighet som sympatisk. Vanligen är det de anställda som får personifiera organisationen. Detta gäller i synnerhet om organisationen har direktkontakt med kunder och medborgare genom exempelvis försäljare, reparatörer, receptionister eller energirådgivare. Vad som betyder mest är självfallet den hjälpsamhet och empati som faktiskt demonstreras i skarpa lägen. Personalen blir ambassadörer för företaget och deras bemötande av målgrupperna blir en form av levandegörande av varumärket. När det gäller att påverka kundernas och de presumtiva kundernas bild av företaget kan skillnaden mellan en vänligt och en ovänligt bemött kund mycket väl motsvara flera helsidesannonser. Den missnöjde kunden har arbetskamrater, vänner, släktingar och grannar att förmedla sitt missnöje till. Var och ena av dessa personer tillhör i sin tur olika nätverk, som de kan sprida bilden vidare inom. Missnöjesanledningarna kan också dyka upp på bloggar, i insändare eller på Facebook. 4.2 Dialog med kunder och allmänhet Fjärrvärmeföretagen är i regel samhälleligt äga, vilket innebär att förväntningar från målgrupperna på dialogmöjligheter med organisationen är särskilt stora. Dialogprojekt finns på olika nivåer: Ett möte eller ett telefonsamtal mellan en företrädare för organisationen och en kund eller blivande kund är i sig ett avgränsat dialogprojekt. Mötet är en möjlighet för kunden att få svar på frågor, ge förslag eller framföra kritik och för organisationsföreträdaren att ge företagets syn på de fråga som samtalet gäller. Elektronisk kommunikation via hemsidan eller Facebook är också en form av dialogprojekt, liksom insändarsidor i kundtidningar. Möten, öppet hus och studiebesök är typiska dialogprojekt. Dialogprojekt med viss varaktighet är kundråd och andra grupper som företaget möter med en viss periodicitet. Målet med dialogprojekt är att skapa mötesplatser där ett företag, en organisation eller myndighet kan kommunicera med sina intressenter och målgrupper. Dialogmål kan ses som ett delmål på vägen till andra mål, särskilt varumärkesmål och opinionsbildningsmål. Både svenska och internationella erfarenheter visar att myndigheter eller företaget vinner på att etablera en dialog med motparten eller motparterna. Det här gäller i synnerhet vid konflikter när styrkeförhållandena är av typ David mot Goliat (Grunig, 1992). Visserligen har termen dialog en positiv värdeladdning men syftet med ett dialogprojekt behöver inte alltid vara att låta svaga grupper göra sina röster hörda. Syftet kan vara strategiskt; att få till stånd en 13

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 En utvärdering av IQ:s verksamhet av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 Innehåll Förord 1 Inledning 2 Kommunikationsstrategi 4 Mål och målgrupper 8 Sändare och

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Building long term customer relationships - A study of Länsförsäkringar Bergslagens loyalty program Sara

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Search Engine Optimization more than web visibility

Search Engine Optimization more than web visibility Abstract Search Engine Optimization more than web visibility This study intends to increase the understanding of how Swedish universities use search engine optimization to create web visibility. The study

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10 Webbutiker Hur hanteras frånvaron av det fysiska rummet för kommunikation? Sofia Eriksson & Camilla Hedinge Förord Det här

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

Blogga vårt varumärke!

Blogga vårt varumärke! Blogga vårt varumärke! Hur PR-utövare bör bemöta bloggare utifrån bloggarnas perspektiv. Caroline Lundgren Alma Johansson Examensarbete 15 hp Inom MKV Medie- och Kommunikationsvetenskap Höstterminen 2012

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Lantbrukarens val av affärspartner

Lantbrukarens val av affärspartner Lantbrukarens val av affärspartner Kvalitativa intervjuer med fokus på viktiga faktorer vid lantbrukarens val av affärspartner Johan Rosén Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Affärsledarskap påbyggnadsprogram

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Effektiv intern kommunikation En studie av kommunikation mellan värdar och värdledare i en idrottsförening

Effektiv intern kommunikation En studie av kommunikation mellan värdar och värdledare i en idrottsförening Uppsala universitet Institutionen för informationsvetenskap Enheten för medier och kommunikation C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2005 Effektiv intern kommunikation En studie

Läs mer