Vårdrelaterade infektioner, Akademiska sjukhuset mål och handlingsplan med bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdrelaterade infektioner, Akademiska sjukhuset mål och handlingsplan med bilaga"

Transkript

1 Godkänt den: Ansvarig: Margareta Öhrvall Gäller för: Akademiska sjukhuset Vårdrelaterade infektioner, Akademiska sjukhuset mål och handlingsplan med bilaga Innehåll Bakgrund...2 Organisation och arbetsformer...2 Nuläge...2 Hälso- och sjukvårdslagen...2 WHO:s riktlinjer, framgångsfaktorer och Stramas 10-punktsprogram...3 Akademiska sjukhusets vision och mål...3 Insatsområden för Akademiska...4 Aktiviteter för att minska vårdrelaterade infektioner Akademiska sjukhuset Ledning och kultur...4 Patientdelaktighet...4 Kompetens och utbildning...5 Lokaler och städning...5 Konkreta förbättringsarbeten för att minska VRI...5 Verktyg, tekniker, metoder...6 Punktprevalensmätningar VRI och BHK...6 Infektionsverktyget...7 MJG strukturerad journalgranskning...7 Risk- och händelseanalyser...8 Avvikelsehantering...8 Bilaga 1. Mål och handlingsplan för sjukhusets verksamhetsområden...9 Sidan 1 av 12

2 Bakgrund En vårdrelaterad infektion (VRI) är enligt Socialstyrelsen definierad som en infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom vård och omsorg, eller infektion hos personal som arbetar inom vård och omsorg och ådrar sig en sådan till följd av sin yrkesutövning. VRI är den vanligaste vårdskadan inom hälso- och sjukvård över hela världen och förorsakar stort lidande för patienter, genererar stort vårdbehov, driver antibiotikaresistensutvecklingen och är mycket kostsamt. De flesta VRI går att förebygga genom ett systematiskt hygienarbete och ett av Akademiska sjukhusets fokusområden är att minska VRI. Gällande Patientsäkerhetslag 2010:695 och författningen om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 anger också tydligt att detta arbete måste vara systematiskt och utgå från uppsatta mål. Organisation och arbetsformer På Akademiska sjukhuset finns en vårdhygienisk enhet som har till uppgift att medverka till att alla vårdgivare bedriver vård av god kvalitet för att antalet vårdrelaterade infektioner ska hållas på en låg nivå. Arbetet sker genom övervakning, kartläggning och registrering av smittor och infektioner, genom rådgivning och samverkan med chefer och vårdpersonal, utveckling och uppföljning av vårdrutiner samt genom att medverka till att lokaler och utrustning är ändamålsenliga enligt vårdhygienisk synpunkt samt dessutom genom utbildning av vårdpersonal. Ett hygienråd arbetar sjukhusövergripande med hygienrelaterade frågor i nära samarbete med vårdhygien. En fungerande hygienombudsorganisation finns sedan länge på sjukhuset och i kvalitetsdokumentet för hygienorganisationen tydliggörs vem som ansvarar för att rutiner och riktlinjer är uppdaterade, att hygienutbildningar genomförs, att resultat rapporteras samt att samarbetet med vårdhygien fungerar. Regelbundna hygienronder genomförs i verksamheten. På Akademiska sjukhuset finns också ett epidemiråd med uppdrag att förebygga och ta fram strategier vad gäller smittor och epidemier. Vårdkvalitetsavdelningen arbetar i nära samarbete med vårdhygien för att minska VRI. Nuläge Resultaten av VRI-mätningarna ligger i punktprevalensmätningen under våren 2016 på 9,7 % vilket är ett lägre värde än föregående år. Under fastställdes en handlingsplan för åren för att minska vårdrelaterade infektioner inom Region Uppsala. Handlingsplanen för Akademiska sjukhuset syftar till att tydliggöra sjukhusets mål och aktiviteter och är nära kopplat till landstingets övergripande mål och riktlinjer. Hälso- och sjukvårdslagen Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska all vård och behandling bedrivas med en god hygienisk standard vilket innebär att lokaler, utrustning, organisering och planering av verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt. Vårdpersonal ska följa basala hygienrutiner, ha en grundläggande vårdhygienisk kompetens och tillgång till vårdhygienisk expertis. Sidan 2 av 12

3 WHO:s riktlinjer, framgångsfaktorer och Stramas 10- punktsprogram Enligt WHO:s evidensbaserade rekommendation och expertkonsensus om hur VRI ska förebyggas ska varje sjukhus ha en strategi och handlingsplan med tydliga mål för det systematiska vårdhygieniska arbetet (/ Arbetet ska baseras på senaste evidens och utgå från en fungerande infektionsregistrering. All vårdpersonal ska ha en grundläggande vårdhygienisk kompetens. För att förebygga VRI krävs multimodala interventioner, att verksamheter kartlägger och följer upp processer, genomför hygienronder och ombesörjer att lokaler och utrustning håller en god hygienisk standard. SKL har i en studie jämfört landsting med olika resultat vad gäller arbetet att förebygga vårdrelaterade infektioner. Resultatet av studien visar att landsting som på samtliga nivåer arbetar utifrån åtta framgångsfaktorer fungerar väl i arbetet att minska förekomsten av VRI. Enligt dessa framgångsfaktorer ska arbetet präglas av att: 1. vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla 2. hygienriktlinjer ses som självklara 3. riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt 4. god lokalmässiga förutsättningar skapas 5. konsekvent budskap och regelbunden återkoppling är en förutsättning 6. städning ses som en viktig del 7. vårdhygien och verksamhet samarbetar tätt 8. fokuserad ledning agerar via adekvata kanaler För att minska antibiotikaanvändningen och därmed antibiotikaresistensen har Strama ( tagit fram ett handlingsprogram på 10 punkter där minskad smittspridning och minskad förekomst av VRI är centrala punkter. Akademiska sjukhuset har tagit intryck av WHO:s riktlinjer, SKLs framgångsfaktorer samt Stramas 10- punktsprogram låter dessa genomsyra arbetet med att minska VRI på alla nivåer; alltifrån mikronivå (verksamhetsnivå) till mesonivå (sjukhusnivå) och nu också på makronivå (landstingsnivå). Akademiska sjukhusets vision och mål Akademiska sjukhusets har en nollvision vad gäller VRI. Landstingets mål ska uppfyllas vilket för 2017 och 2018 innebär att VRI på Akademiska sjukhuset ska minska jämfört med föregående år baserat på incidensdata ur Infektionsverktyget. Dessutom ska sjukhuset gentemot landstinget redovisa hur många medarbetare som följer fastställda hygien- och klädregler liksom deltagandet i SKL:s punktprevalensmätning. Sidan 3 av 12

4 Insatsområden för Akademiska Utifrån Akademiska sjukhuset nuvarande vision, mål och behov har denna handlingsplan tagits fram. Den berör dessa områden som bedöms vara en förutsättning för ett långsiktigt och hållbart arbete mot vårdrelaterade infektioner: 1. Ledning och kultur 2. Patientdelaktighet 3. Kompetens och utbildning 4. Lokaler och städning 5. Konkreta VRI-projekt 6. Verktyg, tekniker och metoder Aktiviteter för att minska vårdrelaterade infektioner Akademiska sjukhuset Ledning och kultur Att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete med att minska förekomsten av VRI är ledningens ansvar. Varje ledning behöver arbeta proaktivt med patientsäkerhetskulturfrågor och riskhantering. Engagemanget för vårdhygieniska frågor ska vara stort. Följa upp och utvärdera sjukhusets VRI-resultat Säkerställa att riskhantering, riskanalyser och händelseanalyser genomförs enligt sjukhusets rutiner Sjukhusövergripande i samarbete med vårdhygien fatta beslut om vårdhygieniska frågor på sjukhusnivå Genomföra patientsäkerhetsronder Sätta verksamhetsspecifika mål för VRI-arbetet Följa upp och utvärdera verksamhetens/avdelningens VRI-resultat Utreda orsaker om VRI-resultaten är förhöjda Säkerställa att rutiner följs Genomföra systematiska förbättringsarbeten Genomföra riskbedömningar och riskrapporteringar Patientdelaktighet Patienternas medverkan är nödvändigt för att förbättra det förebyggande VRI-arbetet inom vården. Eftersom patienterna också påverkar den mikrobiella miljön måste de få god information om hur de kan medverka till en god hygien. Tillhandahålla övergripande informationsmaterial Följa upp verksamheternas insatser att involvera patienter och närstående Patientmedverkan i sjukhusets Patientsäkerhetsutbildning Sidan 4 av 12

5 Informera patienter om hur de kan bidra till minskat antal VRI Hög transparens mot patienter och närstående angående händelser Patienters och närståendes synpunkter ska utredas och användas i förbättringsarbete Patientmedverkan i arbetet med Värdebaserad vård Kompetens och utbildning Grunden för att minska VRI är att samtliga medarbetare har tillräckliga kunskaper om åtgärder att förbygga smittspridning och uppkomst av VRI. Dessutom behövs kunskaper inom området antibiotikaresistens och patientsäkerhet. Säkerställa tillgång till vårdhygienisk expertis och en grundläggande vårdhygienisk kompetens hos varje medarbetare. Genomföra patientsäkerhetsutbildning för chefer och samtliga medarbetare Redovisa satsningar i patientsäkerhetsberättelse Ansvara för god introduktion för alla nyanställda Säkra vårdhygienisk grundkompetens för alla medarbetare Prioritera patientsäkerhetsutbildningen för alla medarbetare Lokaler och städning Lokalers standard och utformning har betydelse för förekomsten av VRI. Enkelrum minskar risken för VRI. Väl genomförd städning kompletterad med hög följsamhet till basala hygien- och klädregler är nödvändig för att bryta smittvägar Planera för enbäddsrum med eget hygienutrymme vid om- och nybyggnation Bevaka hygienaspekter vid städupphandling Säkerställa ändamålsenlig städning av patientnära ytor med tydlig arbetsfördelning mellan städoch vårdpersonal Genomföra regelbunden årlig egenkontroll och hygienronder vart 4:e år i samarbete med Vårdhygien där identifierade förbättringsområden åtgärdas. Konkreta förbättringsarbeten för att minska VRI Under 2016 har förbättringsarbeten utifrån föregående års handlingsplan genomförts: Minska antalet urinkatetrar och därmed förekomsten av vårdrelaterad urinvägsinfektion. Ett förbättringsarbete är genomfört på fem pilotavdelningar under Implementering av detta arbete på övriga sjukhuset ska påbörjas under 2017 och fortsätta under CRISS (central infartsrelaterad sepsis ska stoppas) -arbetet har pågått sedan 2016 och dokument och riktlinjer har reviderats. Ett pilotprojekt ska genomföras under 2017 och implementering fortsätta under Arbetet med Rena Händer Räddar Liv har startats på sjukhuset under 2016 och fortsätter under åren enligt tydlig plan Sidan 5 av 12

6 Mål : Förbättringsarbetet att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner ska följa planen med fortsatt implementering på sjukhuset. De reviderade riktlinjerna rörande att minska infartsrelaterad sepsis CRISS ska implementeras på pilotavdelningar. Arbetssättet Rena Händer Räddar Liv fortsätta och spridas på avdelningar som enligt följsamhetsmätningar inte uppnår fastställda mål Vårdrelaterade urinvägsinfektioner sjukhusledningen ska efterfråga arbetets progress och resultat CRISS sjukhusledningen ska efterfråga arbetets progress och resultat Rena Händer Räddar Liv sjukhuset ska efterfråga arbetets progress och resultat Vårdrelaterade urinvägsinfektioner avdelningar ska fortsätta arbetet enligt implementeringsplan CRISS arbetet ska genomföras på aktuella avdelningar enligt plan Rena Händer Räddar Liv - arbetssättet ska implementeras enligt plan Verktyg, tekniker, metoder Grunden för förbättringsarbeten är att organisationen har kunskap om hur VRI belastar vården och systematiskt efterfrågar, följer upp mått och resultat. Därigenom hålls medvetenheten hög. Det finns en rad verktyg, tekniker och metoder som är till hjälp i detta arbete. Enkäter, patientsäkerhetskulturmätningar och patientsäkerhetsronder är övergripande verktyg där VRI är en aspekt som ingår. Hygienronder är ett sätt att systematiskt gå igenom en avdelnings förutsättningar för en god hygienisk standard. Genombrottsmetoden med arbetssätt enligt PDSA-cykeln är en vedertagen metod för ett framgångsrikt förbättringsarbete och ska användas på avdelningsnivån för att implementera evidens och beprövad erfarenhet till praktik. Genombrottsmetoden finns beskriven på SKLs hemsida Dessutom ska följande genomföras: Punktprevalensmätningar av VRI och basal hygien och klädregler (BHK) ska genomföras Avdelningarnas ska genomföra månadsvisa mätningar av följsamhet till BHK Infektionsverktyget ska valideras och rapporter analyseras MJG markörbaserad journalgranskning ska genomföras regelbundet Risk- och händelseanalyser ska genomföras Avvikelsehantering ska rapporteras och följas upp Hygienronder ska ske vart 4:e år i samarbete med vårdhygien. Egenkontroller varje år. Punktprevalensmätningar VRI och BHK Sjukhuset deltar i SKLs punktprevalensmätningar av VRI och BHK en gång per år. Dessutom görs månadsvisa kontroller av följsamhet till fastställda hygien- och klädregler lokalt på varje enhet. Sidan 6 av 12

7 Mål : VRI ska minska jämfört med föregående år Följsamhet till fastställda hygienregler: 90 % Följsamhet till fastställda klädregler: 97 % Analysera resultaten och göra aktiviteter utifrån handlingsplaner på sjukhusnivå Följa upp verksamheternas nivåer, analyser och handlingsplaner Delta i årets mätningar Analysera resultat på verksamhetsnivå och göra aktiviteter utifrån handlingsplaner Genomföra månadsvisa mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler som följs upp på avdelningsmöten och läkarmöten. Infektionsverktyget Infektionsverktyget är ett IT-stöd för kontinuerlig registrering av VRI och antibiotikaordinationer och ger information om incidensen av de fem viktigaste VRI-diagnoserna ända ner på enhetsnivå. Mål : Validering av data samt framtagande av verksamhetsspecifika standardrapporter ska ske inom relevanta verksamhetsområden enligt handlingsplan. Ge förutsättningar för validering och framtagande av verksamhetsspecifika standardrapporter genom utbildning och kontakt med samordnare för Infektionsverktyget Sjukhuset ska med hjälp av data från Infektionsverktyget och i samarbete med Vårdhygien och Vårdkvalitetsavdelningen ge förutsättningar och efterfråga hur verksamheterna arbetar systematiskt med att minska VRI:er och enligt vilka metoder Genomföra validering av data ur Infektionsverktyget så att verktyget blir ett fungerande instrument för infektionsregistrering Ta fram valida rapporter över förekomsten av VRI specifika för sin verksamhet Sätta upp mål för det vårdhygieniska arbetet baserat på data från Infektionsverktyget. Regelbundet återkoppla resultatet till varje medarbetare, följa upp målen och arbeta systematiskt för att minska förekomsten av de för verksamheten relevanta VRI:erna Med hjälp av data från Infektionsverktyget och i samarbete med Vårdhygien och Vårdkvalitetsavdelningen arbeta systematiskt med att minska de en till två vanligaste VRI inom respektive verksamhet enligt Genombrottsmetoden MJG strukturerad journalgranskning Markörbaserad journalgranskning innebär att ett urval patientjournaler granskas systematiskt och retrospektivt utifrån en mall med identifierade markörer, som tyder på att en skada kan ha inträffat. Därefter görs en bedömning om en skada har uppstått. På sjukhuset sker detta dels centralt dels inom vissa verksamhetsområden. Sidan 7 av 12

8 Mål : 40 journaler per månad ska granskas sjukhusövergripande, antalet verksamhetsområden som själva använda metoden ska öka. Tillhandahålla centralt MJG-team som granskar och analyserar journaler samt rapporterar till SKLs databas Efterfråga och följa upp verksamheters lokala journalgranskningar Tillhandahålla metodstöd till verksamheterna Verksamheter ska genomföra MJG inom sitt verksamhetsområde Risk- och händelseanalyser Enligt föreskrifter om ledningssystem ska det finnas rutiner för att identifiera, analysera och bedöma risker i verksamheten. Detta är av största betydelse i det proaktiva arbetet att minska VRI. Om en händelse skett ska det inträffade analyseras och förbättringar vidtas för att minska risken för upprepande. Mål : Antal risk- och händelseanalyser ska rapporteras. Leda och ansvara för centrala händelseanalysteamet Genomföra sjukhusövergripande riskanalyser Genomföra händelseanalyser Genomföra riskanalyser Avvikelsehantering Det är en förutsättning i det proaktiva arbetssättet att avvikelsehantering sker på ett systematiskt sätt. Därefter krävs att ett förändringsarbete enligt Genombrottsmetoden sker. Inom sjukhuset har under 2016 en uppgradering av avvikelsehanteringssystemet skett med nya arbetsrutiner. Mål : Antal avvikelser ska rapporteras, följas upp och åtgärdas. Bidra med att det uppgraderade avvikelsehanteringssystem systemet är väl fungerande Vara mottagare av avvikelser från kommunerna Ansvara för att använda och följa upp händelser i avvikelsehanteringssystemet Aktivt bidra med att det uppgradera avvikelsehanteringssystem blir väl fungerande Systematiskt rapportera avvikelser och vidtagna åtgärder till medarbetarna Sidan 8 av 12

9 Bilaga 1. Mål och handlingsplan för sjukhusets verksamhetsområden Vårdrelaterade infektioner För att få ett skrivbart dokumentet: Öppna ett nytt worddokument Välj Arkiv/Nytt/Mallar/Utveckling och uppföljning/mål och handlingsplan Detta dokument är ett verktyg för dig som är chef. Det skall användas då ni arbetar med att ta fram förbättringsarbeten utifrån sjukhusets övergripande mål, resultaten av punktprevalensmätningar, Infektionsverktyget, BHK-mätningar, hygienronder och enhetens egna mål. Verksamhetsområde:... Enhet:... Chef:... Verksamhetschefen ansvarar för att handlingsplaner för förbättringar tas fram inom den egna verksamheten. Hur arbetet fortlöper rapporteras enligt fastställd plan på Akademiska sjukhuset. Akademiska sjukhusets vision och mål för att minska vårdrelaterade infektioner Akademiska sjukhusets har en nollvision vad gäller vårdrelaterade infektioner (VRI). Under 2017 ska i första hand landstingets mål uppfyllas vilket innebär att VRI ska minska jämfört med föregående år. Dessutom ska sjukhuset gentemot landstinget redovisa hur många medarbetare som följer fastställda hygien- och klädregler (BHK) liksom deltagandet i SKL:s punktprevalensmätning. Ett sjukhusinternt mål för är att VRI ska minska. För att nå dit är en rad konkreta mål uppsatta som aktiviteter i handlingsplanen. Dessutom finns vissa processmål i planen såsom till exempel valideringsarbetet i infektionsverktyget vilket är viktigt exempel på ett mer proaktivt arbetssätt. Sidan 9 av 12

10 Ta fram enhetens styrkor Att tänka på hur behåller vi och utvecklar vi våra styrkor Tips! Använd er av kvalitetsdokumentet Vårdhygienisk egenkontroll och ert resultat i bilagan Egenkontroll "Vårdhygienisk Standard" Våra styrkor Prioritera tre av dessa områden för att behålla eller förbättra resultat från PPM (BHK och VRI), Infektionsverktyget och hygienronder AS mål Enhetens värde Vårt nästa mål Aktiviteter Ansvar Klart när Aktiviteter för att behålla eller förbättra nuvarande rutiner som inte mäts enligt ovan AS mål Enhetens värde Vårt nästa mål Aktiviteter Ansvar Klart när Sidan 10 av 12

11 Ta fram enhetens förbättringsområden Att tänka på vid val av förbättringsområden Var når vi inte målen? Vad har störst betydelse för patienternas säkerhet? Vad kan vi själva påverka? Våra förbättringsområden Totalt, utifrån enhetens rutiner samt resultat vid PPM mätningar (BHK och VRI), Infektionsverktyget och hygienronder Prioritera max 3-4 av dessa förbättringsområden Vår arbetsplats prioriterade förbättringsområden Sidan 11 av 12

12 Mål och aktiviteter för de tre prioriterade förbättringsområdena som inte mäts enligt ovan AS mål Vårt resultat Vårt mål vid nästa mätning Aktiviteter Ansvar Klart när Verksamhetens mål Aktiviteter Ansvar Klart när Sidan 12 av 12

Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska sjukhuset 2016

Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska sjukhuset 2016 Godkänt den: 2016-11-16 Ansvarig: Margareta Öhrvall Gäller för: Akademiska sjukhuset Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska sjukhuset 2016 Innehåll Bakgrund...2 Organisation

Läs mer

10 december 15 Ansvarig: Chefläkare Catharina Borna. Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner inom förvaltning Skånevård Sund

10 december 15 Ansvarig: Chefläkare Catharina Borna. Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner inom förvaltning Skånevård Sund 10 december 15 Ansvarig: Chefläkare Catharina Borna Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner inom förvaltning Skånevård Sund Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 2 Bakgrund och organisation...

Läs mer

VÅRDHYGIENISKT ARBETE I UPPSALA. Birgitta Lytsy Hygienöverläkare Specialist i vårdhygien Uppsala läns landsting

VÅRDHYGIENISKT ARBETE I UPPSALA. Birgitta Lytsy Hygienöverläkare Specialist i vårdhygien Uppsala läns landsting VÅRDHYGIENISKT ARBETE I UPPSALA Birgitta Lytsy Hygienöverläkare Specialist i vårdhygien Uppsala läns landsting 2016-09-22 Mycket forskning om VRI Vårdrelaterade infektioner är en vårdskada Drabbar många,

Läs mer

Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner inom Landstinget i Uppsala län

Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner inom Landstinget i Uppsala län Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner inom Landstinget i Uppsala län 2016 2018 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Uppföljning av handlingsplanen... 3 2 Definitioner

Läs mer

Punktprevalensmätning Vårdrelaterade

Punktprevalensmätning Vårdrelaterade Punktprevalensmätning Vårdrelaterade infektioner och Basala hygienrutiner och klädregler Resultatrapport för Norrbottens läns landsting Mars 2016 PATIENTSÄKERHETRÅDET UPPRÄTTAD 2016-05-20 ANSVARIG FÖR

Läs mer

Från mätning till åtgärd

Från mätning till åtgärd Från mätning till åtgärd Workshop Inga Zetterqvist, Hygiensjuksköterska Folkhälsomyndigheten Mats Erntell, smittskyddsläkare Region Halland, ordförande Stramarådet 1 Från mätning till åtgärd Agera Mäta

Läs mer

Smittskydd Värmland. Ingemar Hallén, bitr smittskyddsläkare

Smittskydd Värmland. Ingemar Hallén, bitr smittskyddsläkare Välkommen som patient till sjukhuset i Arvika och Torsby Här får ungefär var tjugonde patient en komplikation med en vårdrelaterad infektion under vårdtiden. Personalen följer de flesta hygienrutinerna.

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Eva Estling

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Eva Estling Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Eva Estling 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner Vårdrelaterade infektioner Att leda för att förebygga vårdrelaterade infektioner Agneta Andersson, SKL Hans Rutberg, SKL Mikroorganismer smittar oavsett om de är resistenta eller ej! HUR FÅR VI GODA IDÉER

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne

Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne År 2015 2016-02-28, Jens Enoksson, regional chefläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler -En Egenkontroll Vad styr? SOSFS 2007:19 föreskrift

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Vårdhygien och hygienombud. Camilla Artinger Smittskydd & Vårdhygien 2015

Vårdhygien och hygienombud. Camilla Artinger Smittskydd & Vårdhygien 2015 Vårdhygien och hygienombud Camilla Artinger Smittskydd & Vårdhygien 2015 Vårdhygien Benämning för alla typer av åtgärder som görs för att uppnå en god hygienisk standard med uppgift att förebygga uppkomsten

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvård

Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvård 1(6) Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvå Bakgrund Patientsäkerhetslagen 2010: 659 ställer krav på en hög säkerhet inom varje våverksamhet. Division Närsjukvås patientsäkerhetsplan har patientmedverkan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 2016-02-12 Annika Hull Laine, centrumchef Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Vårdrelaterade infektioner Andelen infektioner i landet sjunker till 8,7 procent i den senaste mätningen av vårdrelaterade

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården

Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 5 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 1209-1142 Handläggare: Marion Lindh Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Marie Källman 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade

Läs mer

Händelseanalys Systematisk identifiering av orsaker till en negativ händelse eller ett tillbud.

Händelseanalys Systematisk identifiering av orsaker till en negativ händelse eller ett tillbud. Handlingsplan för patientsäkerhet vid Landstinget i Uppsala län 2016 2018 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Uppföljning av handlingsplanen... 3 2 Centrala definitioner... 3 3 Organisatoriskt

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner. framgångsfaktorer som förebygger

Vårdrelaterade infektioner. framgångsfaktorer som förebygger Vårdrelaterade infektioner framgångsfaktorer som förebygger Sexton landsting i jämförande studie Läs mer För vidare läsning se fullversionen av rapporten Vårdrelaterade infektioner framgångsfaktorer som

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Checklista för egenkontroll på enhetsnivå - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg

Checklista för egenkontroll på enhetsnivå - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg Checklista för egenkontroll på enhetsnivå - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg Hygienombudet ansvarar för att besvara enkäten. Samtliga frågor besvaras ur ett avdelnings- /enhetsperspektiv.

Läs mer

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting Patientsäkerhet Samverkan mellan kommun och landsting 2011-11-21 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nollvision avseende undvikbara vårdskador Patientsäkerhetsmiljarden 2011-2014 Målsättning att

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Markörbaserad journalgranskning

Markörbaserad journalgranskning Markörbaserad journalgranskning Resultatrapport från Division Närsjukvård granskning Jan-Dec 05 PATIENTSÄKERHETRÅDET 0 UPPRÄTTAD 06-04-9 ANSVARIG FÖR RAPPORTEN ROSE-MARIE NÄSLUND Bakgrund Markörbaserad

Läs mer

Mätning av följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler maj 2014

Mätning av följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler maj 2014 Mätning av följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler maj 2014 Agenda - Informationsmöte 27 mars Göteborg 14:00-14:15 Inledning - Bakgrund Patientsäkerhetsöverenskommelsen 2014 Maria Magyar, Utvecklingsledare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Ann- Christin Nordström och Inger Berglund, verksamhetschefer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

VRI Vårdrelaterade infektioner med fokus på KAD och infarter

VRI Vårdrelaterade infektioner med fokus på KAD och infarter VRI Vårdrelaterade infektioner med fokus på KAD och infarter Ann-Mari Gustavsson Åsa Nordlund Hygiensjuksköterskor 2016-11-10 1 2016-11-10 2 VRI vårdrelaterade infektioner Definition: Infektion som uppkommer

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision Patientsäkerhet nationellt - Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659 - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 NATIONELL SATSNING FÖR

Läs mer

Mätning av patientsäkerhetskultur 2013

Mätning av patientsäkerhetskultur 2013 Mätning av patientsäkerhetskultur 2013 Patientsäkerhetskulturen är en del av organisationskulturen och präglas av rådande värderingar och normer i organisationen. Ett uttryck för kulturen i en vårdverksamhet

Läs mer

Patientsäkerhet. inom Stockholms läns landsting 2013

Patientsäkerhet. inom Stockholms läns landsting 2013 Patientsäkerhet inom Stockholms läns landsting 2013 Sammanfattning av landstingets patientsäkerhetsarbete Patientsäkerhet är en högt prioriterad fråga inom Stockholms läns landsting. Därför har man fattat

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Arbetsgrupp Ingrid Ekfeldt Hans Ahrne Kia Karlman Gunnar Hagström Lasse Hellström Inga-Britt Svartholm Monica Ling-Roos

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg i vårdhygiensverige. Hygiendagar i Umeå, SFVH, 2014-03-10 Maria Melin

Inspektionen för vård och omsorg i vårdhygiensverige. Hygiendagar i Umeå, SFVH, 2014-03-10 Maria Melin Inspektionen för vård och omsorg i vårdhygiensverige Hygiendagar i Umeå, SFVH, 2014-03-10 Maria Melin Varför IVO? Regeringen vill att tillsynen ska bli starkare, tydligare och effektivare. Större mångfald

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset http://www.youtube.com/watch?v=lxk7phzsias 130426 Ingela Wennman Utvecklingschef SU Kvalitetsbarometern Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ing-Marie Bergbrant

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Hitta i dokumentet Syfte: Utvärdering: Medarbetare Patient Vårdrum Arbetsplats Kläder/tvätt Livmedelshantering Minska VRI Uppdaterat från föregående

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning

Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning Patientsäkerhet i Sverige Erfarenheter från prestationsbaserad satsning Lena Hellberg 3 februari 2012 En säkrare vård 100 000 undvikbara vårdskador varje år. 3 000 som leder till dödsfall. 350 dödsfall

Läs mer

Handlingsplan för att minska andelen sjukhusförvärvade trycksår

Handlingsplan för att minska andelen sjukhusförvärvade trycksår 10 december 15 Ansvarig: Ann Svensson, chefsjuksköterska, Sund Handlingsplan för att minska andelen sjukhusförvärvade trycksår I DEN SOMATISKA VÅRDEN I SKÅNEVÅRD SUND Innehållsförteckning 2 1 Bakgrund...

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-31 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ø Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Ø Vårdrelaterade infektioner uppskattas årligen orsaka ca 750 000 extra vårddagar

Läs mer

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Vårdgivare inom vård- och omsorg är skyldiga att ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Patientsäkerhetsarbete i Region Skåne

Patientsäkerhetsarbete i Region Skåne Patientsäkerhetsarbete i Region Skåne 170228 Patientsäkerhetsarbete ett kontinuerligt arbete med att förhindra vårdskador och göra det säkert för våra patienter Vad innebär då en vårdskada (definition)

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Hans Rutberg

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Hans Rutberg Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Hans Rutberg 0 Mikroorganismer smittar oavsett om de är resistenta eller ej! HUR FÅR VI GODA IDÉER ATT SMITTA OCH BLI RESISTENTA? Någon som behöver

Läs mer

Handhygien. självskattning av lokalt utvecklingsarbete.

Handhygien. självskattning av lokalt utvecklingsarbete. Handhygien självskattning av lokalt utvecklingsarbete. Handhygien självskattning av lokalt utveck lingsarbete är ett verktyg för att analysera arbetet med att förbättra en på den egna vårdenheten. Med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Resultatrapport för patientsäkerhet 2017

Resultatrapport för patientsäkerhet 2017 Resultatrapport för patientsäkerhet 2017 Markörbaserad journalgranskning 2016 Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Punktprevalensmätning Vårdrelaterade infektioner 2017 Punktprevalensmätning följsamhet

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-24 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-21 Anita Segerslätt Lars Tengryd Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler

Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler Vårdhygien Östergötland Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler Observationsstudier Vad

Läs mer

Handhygien. Självskattning av lokalt utvecklingsarbete. är ett verktyg för att analysera hur arbetet. vårdenheten ser ut. Självskattningens uppbyggnad

Handhygien. Självskattning av lokalt utvecklingsarbete. är ett verktyg för att analysera hur arbetet. vårdenheten ser ut. Självskattningens uppbyggnad Handhygien Självskattning av lokalt utvecklingsarbete. Handhygien självskattning av lokalt utvecklingsarbete är ett verktyg för att analysera hur arbetet med att förbättra handhygienen på den egna vårdenheten

Läs mer

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathunden innehåller förtydligande avseende vad som minst bör vara uppfyllt för att svara ja i Checklista för egenkontroll. Lathunden

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Nationellt ramverk för patientsäkerhet Nationellt ramverk för patientsäkerhet Bakgrund SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella ramverket

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Slutenvårdsgrupp. Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget. Stephan Stenmark, Strama VLL

Slutenvårdsgrupp. Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget. Stephan Stenmark, Strama VLL Slutenvårdsgrupp Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget Stephan Stenmark, Strama VLL Återkoppling i Infektionsverktyget Vad ska vi följa? Hur ofta? Vem

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012

Patientsäkerhetsberättelse 2012 Handlingstyp Patientsäkerhetsberättelse 1 (8) Datum 2012-01-23 Patientsäkerhetsberättelse 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen överlämnar härmed sin berättelse om patientsäkerhet för kalenderåret 2011.

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

.., Jämtlands Läns Landsting

.., Jämtlands Läns Landsting .., Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) Onr REV/22/2014 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av värdrelaterade infektioner Landstingets

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Gäller from 2013-06-04 Ersätter 2012-04-20 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Karin Stenberg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN/ SOCIALFÖRVALTNINGEN Bakgrund Vårdgivaren

Läs mer