Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad Reviderad PLANBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING"

Transkript

1 Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad Reviderad PLANBESKRIVNING

2 Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet med ett maximalt utnyttjande av planbestämmelserna.

3 Sida 1 (17) PLANHANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning med illustration (denna handling) Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 i A2 - format Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Utställningsutlåtande Övriga handlingar: Program till detaljplan Programsamrådsredogörelse Tillhörande utredningar: Geoteknisk undersökning, Tellstedt i Göteborg AB, VA-utredning, Markteknik AB, Risk- och trafikbullerutredning, Norconsult AB, Kompletterande bullerutredning, Norconsult AB, INLEDNING Bakgrund Ägarna till fastigheten Strandnorum 1:44 har länge velat få till stånd en möjlighet att utöka boendet på fastigheten. Problem har dock funnits med vatten- och avloppslösningar samt buller från angränsande väg 160 och järnvägen. Under de senaste åren har stora förbättringar skett; kommunen har dragit fram ledningar för vatten och avlopp till området, ett bullerplank har uppförts och en lokalgata med direktanslutande gång- och cykelväg till centrum har anlagts. Önskemål finns nu om att dela fastigheten i fler delar för att åstadkomma möjligheten att bygga högst 6 stycken bostadshus. Ett program till detaljplan upprättades i november 2007 och skickades på samråd under vintern Programmet innehöll 3 alternativ till utbyggnad av planområdet. Därefter upprättades samrådshandlingar i augusti 2008 vilka skickades ut på samråd under hösten Under samrådstiden inkom synpunkter som har föranlett ytterligare utredningar och justeringar av planförslaget. Framförallt har synpunkterna omfattat risker från transporter med farligt gods på väg och järnväg, buller från trafik från väg och järnväg, dagvattenhantering samt utsiktsförhållanden från en grannfastighet. För att tillgodose synpunkterna från samrådet har följande vidtagits:

4 Sida 2 (17) En risk- och bullerutredning har utförts och förslag till åtgärder har utarbetats och säkerställts i detaljplanen. En utvidgad VA-utredning har utförts med hänsyn till dagvattnets avrinning till Hakefjorden som är ett Natura 2000-område. Förslag till åtgärder för att inte skada Natura 2000-området har inarbetats i detaljplanen. Utsiktsförhållandena har studerats och förslag till åtgärder diskuterats med berörd fastighetsägare. Högsta tillåtna byggnadshöjd för sjöbodar och gäststugor har därför sänkts från 3,5 meter till 2,5 meter och en högsta nockhöjd på 3,5 meter har införts i detaljplanen. Efter det att planen varit utställd har revideringar genomförts. Revideringarna redovisas sist i denna beskrivning. Planområdets läge i kommunen Tollenäs camping Hakefjorden Kåkenäs Planområdet i förhållande till Stenungsunds tätort Detaljplan för bostadshus, Strandnorum 1:44, Stenungsunds kommun Antagandehandling , reviderad

5 Sida 3 (17) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjligheten att förtäta den aktuella fastigheten så att högst 6 villatomter/radhustomter kan avstyckas och bebyggas. Järnvägen Väg 160 Lokalgatan Planområdet Grusvägen Flygbild över planområdet Enligt planförslaget får planområdet bebyggas med högst 6 enbostadshus i 2 våningar. Husen får vara friliggande eller sammanbyggda med varandra eller med uthus. Skyddsplank måste finnas mellan väg 160 och bostadshusen för att krav på riskreduktion från transporter med farligt gods ska uppfyllas. Vidare ställs särskilda krav på utformningen av de bostadsfasader som vetter mot väg 160. Där trafikbullernivåerna är för höga får inga bostadshus byggas. Inom planområdet får det också uppföras uthus och garage närmast väg 160 och sjöbodar eller uthus närmast grusvägen. PLANDATA Lägesbestämning och avgränsning Planområdet ligger i Kåkenäs, ca 2,5 km söder om Stenungsunds centrum. Kåkenäs utgörs av en udde som sticker ut i Hakefjorden med Tjörn som närmsta granne i väster. I öster avgränsas området av väg 160 och järnvägen. Området nås från väg 160 via en parallell lokalgata som sträcker sig mellan Tollenäs camping i norr och Kåkenäs i söder.

6 Sida 4 (17) Planområdet gränsar till lokalgatan utmed väg 160 i öster, en mindre grusväg/tillfartsväg utmed strandkanten i sydväst och bebyggda bostadstomter i norr och söder. Areal Planområdet omfattar endast fastigheten Strandnorum 1:44. Fastigheten har en yta på kvm. Markägoförhållanden Fastigheten Strandnorum 1:44 ägs av Nanne Engelbrektsson och Elvy Engelbrektson med ½ andel vardera. För en fullständig redovisning av ägoförhållandena inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB I miljöbalkens 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden föreskrivs bland annat att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Planområdet berörs av riksintresse för naturvården och friluftslivet. Hela fastigheten Strandnorum 1:44 utgörs av en för bostadsändamål bebyggd tomt med anlagd trädgård. Allemansrätt råder inte inom fastigheten och det finns inga särskilda naturvärden som är av allmänt intresse inom fastigheten. Den föreslagna exploateringen kommer således inte att medföra någon påtaglig skada på riksintressena. Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB Hela kommunens kuststräcka väster om E6 omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Dessa områden är enligt 4 kap 1 i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna ska dock inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. I kustområdet mellan Brofjorden och Simpevarp, den s.k. högexploaterade kusten, får enligt 4 kap 4 inte uppföras ny enskild fritidsbebyggelse annat än som komplettering till befintlig fritidsbebyggelse eller fritidsbebyggelse med anknytning till det rörliga friluftslivet. En exploatering enligt detta förslag påverkar inte natur- och kulturvärdena i 4:e kapitel - området negativt. Förslaget innebär en förtätning av ett befintligt, stadsnära bostadsområde och utgör en komplettering till befintlig bebyggelsegrupp. Förslaget strider således inte mot hushållningsbestämmelserna.

7 Strandskydd Sida 5 (17) Strandskydd (Miljöbalken kap 7 13) råder utmed kusten. I området går strandskyddsgränsen i befintlig grusväg och strandskyddsbestämmelserna omfattar alltså inte bostadsfastigheterna. Natura 2000 Hakefjorden är ett Natura 2000 område (Miljöbalken kap 7 27). Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden och tillkom i syfte att hejda utrotning av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Hela Stenungsundskusten från Stenungsön och söderut är Natura område. Området innefattar stora grunda havsvikar och sund, ler- och sandbottnar och hällmark. Tidig kontakt har tagits med Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Göteborg och i meddelande daterat framgår att en förtätning av fastigheten inte väsentligt påverkar naturvärdena i Natura 2000-området om avloppslösningen ger tillräcklig reningskapacitet. Avlopp från de nya fastigheterna ska anslutas till kommunens ledningsnät och dagvatten ska omhändertas så att Natura området inte skadas. Se under rubriken Vatten, avlopp och dagvatten. Miljökvalitetsnormer Enligt miljöbalkens 5 kap. ska det säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att de regler som meddelats i förordningar om miljökvalitetsnormer i utomhusluft och omgivningsbuller överskrids. Normerna syftar främst till att skydda människors hälsa och miljön. Det finns inga indikationer på att de beslutade miljökvalitetsnormerna överskrids i dag eller är i närheten av ett överskridande. Störningar från en ökande biltrafik orsakad av som mest 6 hushåll är marginell och ingen av de beslutade miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Stenungsunds gällande översiktsplan antogs 1998 och aktualiserades Ett förslag till ny översiktsplan, ÖP-06, har efter överklagande och revideringar ställts ut under våren Överklagandet och revideringarna berörde inte mark som är aktuell i detta planförslag. I ÖP-06 anges att området används för i huvudsak bostäder och det föreslås ingen förändrad markanvändning inom området. Inte heller föreslås andra förändringar i områdets närhet som kan komma att påverka befintligt bostadsområde på ett negativt sätt.

8 Sida 6 (17) I nu gällande översiktsplan från 1998 ligger planområdet inom det område som benämns Stenungsunds tätort. För detta område anges att den övervägande delen av det framtida bostadsbyggandet ska ske inom Stenungsund och Hallerna. En förtätning av bostadsområdet enligt detta förslag strider inte mot intentionerna i kommunens nu gällande eller kommande översiktsplan. Detaljplaner Det aktuella området omfattas inte av detaljplan. Närbelägna områden, Tollenäs camping i norr och sommarstugeområdet på berget öster om väg 160 och järnvägen är detaljplanelagda. Program Ett program till detaljplanen upprättades Programmet har varit på samråd under januari och februari Behovsbedömning Sammanfattning bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Föreslagen exploatering utgör en komplettering till befintlig bebyggelse och medför ingen skada på riksintressen. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka förhållandena inom Hakefjordens Natura 2000-område eller innebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. Ställningstagande Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns därför inte. Länsstyrelsen har i sitt yttrande meddelat att de delar kommunens uppfattning. Övriga kommunala beslut Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade att godkänna samrådsredogörelsen, samt att med de åtgärder som föreslås ställa ut detaljplanen i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap 23. Tidigare beslut från Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott: att ställa sig positiva till en avstyckning av fastigheten att godkänna programmet och skicka det på samråd samt att uttala att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan att godkänna redogörelsen för programsamrådet samt att upprätta samrådshandlingar utifrån den exploateringsgrad som finns redovisad i alternativ 1 och 2 och skicka dessa på samråd i enlighet med plan och bygglagen 5 kap 20.

9 Sida 7 (17) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Bebyggelse, landskap och natur Planområdet utgörs av en uppvuxen villatomt bebyggd med ett äldre boningshus och ett uthus/garage. Planområdet ligger i Kåkenäs som är en udde med en klippig kuststrand utmed Hakefjordens östra strand. Norra delen av udden ligger ca 10 meter över havet medan den södra delen ligger ca 5 meter över havet. Den norra delen av udden sluttar brant mot havet och bostadstomterna nås från lokalgatan i öster. Den södra delen av udden är något flackare och fler bostadstomter nås från en gemensam tillfartsväg, grusväg, i sydväst. Grusvägen avgränsar bostadstomterna från stranden och avslutas norrut vid en badbrygga, se flygbild på sid. 3. Omgivande bebyggelsemiljö Bebyggelsen i Kåkenäs är en blandning av sommarstugor och åretrunthus som består av bostadshus med tillhörande uthus. Husen varierar i storlek, utformning och ålder och bebyggelsemönstret är oregelbundet och väl anpassat till terrängen. Bostadstomterna ligger både på berg och på flackare markpartier. Tomtstorlekar varierar från ca 450 kvm till ca 4500 kvm. Själva planområdet är en ianspråktagen trädgårdstomt med gräsmatta, buskar och enstaka större träd. Marken är relativt flack och sluttar svagt från nordost till sydväst. Markhöjderna ligger mellan 4 2,1 meter över havet. Tomten erbjuder goda solljusförhållanden och en storslagen utsikt över Hakefjorden mot Tjörn. Bostadshuset är uppfört under talets slut och är placerat centralt på tomten. Huset har en byggnadsyta på ca 100 kvm och är uppfört med källare, bottenvåning samt övervåning med förhöjt väggliv. Med gällande mätregler är huset en 2-

10 Sida 8 (17) våningsbyggnad och har en byggnadshöjd på ca 6,3 meter. Utöver byggnadshöjden finns också takkupor på vardera långsida. Uthuset har en byggnadsyta på ca 32 kvm och är uppfört i 1 våning. Uthuset har pulpettak och en högsta byggnadshöjd på 3,3 meter. Planområdet med befintligt bostadshus Utsikt från planområdet Detta planförslag innehåller möjligheten att bebygga planområdet med högst 6 enbostadshus, både friliggande och/eller sammanbyggda. Planbestämmelserna är utformade så att planområdet kan delas i högst 6 bostadsfastigheter och 2 gemensamma anläggningar avsedda för gemensamma uthus, gäststugor, förråd eller garage. Se illustrationen längst fram i denna handling. Bostadsfastigheterna får bebyggas med vardera 1 bostadshus samt tillhörande komplementbyggnader. Innebörden av planbestämmelserna Bostadshus får uppföras i 2 våningar, ha en högsta byggnadshöjd på 6,5 meter samt takkupor som får uppta en storlek motsvarande 1/3 av husets fasadlängd. Byggnadsytan får vara högst 130 kvm och bostadshusen får vara friliggande eller sammanbyggas med varandra eller med uthus. Skyddsplank måste uppföras mellan bostadshusen och väg 160. Ytterligare skyddsåtgärder krävs, se under rubrikerna Farligt gods respektive Buller. Utöver vad som tillåts i planbestämmelserna får man utan bygglov uppföra s.k. friggebodar vilket innebär att man på respektive bostadstomt får uppföra komplementbyggnader som tillsammans har en byggnadsyta på högst 15 kvm och en högsta höjd på 3, 0 meter. Komplementbyggnader utgörs av komplement till bostadshusen såsom personbilsgarage, uthus, förråd, gäststugor och sjöbodar. På vardera bostadsfastighet får det uppföras komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta på 30 kvm och en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter. Bestämmelser om att komplementbyggnaderna får ha en högsta takvinkel på 30 grader är införda för att de inte ska bli alltför höga till nock vilket kan ge stora skuggpartier och försämra utsiktsförhållandena. Gemensamma anläggningar får utföras och bebyggas med komplementbyggnader. Detta planförslag föreslår 2 gemensamma anläggningar, en närmast grusvägen i väster där det får uppföras sjöbodar/gäststugor ed. och en närmast tillfartsvägen i

11 Sida 9 (17) öster där det får uppföras garage/uthus ed. Inom området närmast grusvägen får komplementbyggnaderna ha en högsta byggnadshöjd på 2,5 meter och en högsta nockhöjd på 3,5 meter. Detta för att inte skymma utsikten mot havet för bakomliggande grannfastigheter. Service Kåkenäs ligger i utkanten av Stenungsunds tätort, ca 2,5 km från Stenungs torg som erbjuder ett stort utbud av både kommersiell och offentlig service. Förskolor, grundskola och gymnasium finns inom 1,5 till 3 km från Kåkenäs. Tillgänglighet Planområdet ligger relativt lågt i terrängen utan större nivåskillnader mellan tomtmark och gator. Möjligheten att inom det blivande planområdet uppnå god tillgänglighet för rörelsehindrade både till bostadsentréer och respektive tomtplatser bedöms som god. Lek och rekreation Kåkenäs ligger naturskönt vid havet med tillgång till både badplats och småbåtshamn. Förutom enskilt ägd tomtmark utgörs Kåkenäs av naturmark tillgänglig för allmänheten. Nösnäs, ca 1,5 km från planområdet, erbjuder ett stort utbud av sportanläggningar med bl.a. simhall, tennisbanor och motionsspår. Kulturmiljö Planområdet ingår inte i någon särskilt utpekad kulturmiljö. Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Geoteknik och radon En geoteknisk undersökning har utförts av Tellstedt i Göteborg AB och finns redovisad i en rapport samt tillhörande ritningar med sonderingsplan och sonderingsresultat, daterat Markstabilitet Risk för skred eller ras föreligger inte. Sättningar Av undersökningen framgår att jorddjupen är grunda och jordarterna fasta. Ett tunnare lerlager har hittats i ett antal sonderingspunkter. Om grundläggning sker enligt de förslag som redovisas i rapporten kommer endast marginella sättningar att uppstå. Radon Området ligger inom s.k. normalriskområde. Risk för höga vattenstånd Vid undersökningstillfället noterades vattenytor 0,2 0,8 meter under markytan i tre undersökningspunkter. Grundvattennivån antas fluktuera något med årstidsvariationerna.

12 Sida 10 (17) Med tanke på framtida klimatförändringar med förhöjda havsvattennivåer, föreslås en lägsta höjd på bottenbjälklaget till + 3,0 meter för att eliminera risken för framtida översvämningar. Planbestämmelser om lägsta höjd för bottenbjälklag på bostadshus förs in på detaljplanekartan. Trafik Gatunät, gång- och cykelvägar Öster om programområdet ligger ett brett trafikstråk med järnvägen, väg 160 och lokalgatan. Mellan lokalgatan och väg 160 är en ca 1,8 meter hög skärm uppförd. Lokalgatan övergår i enbart gång- och cykelväg direkt söder om Kåkenäs och vid Tollenäs camping ca 500 meter norr om planområdet. Gång- och cykelvägen binder samman Stenungsunds centrum i norr med Stora Höga i söder. Parkering, utfarter Från lokalgatan tar man sig till de enskilda fastigheterna i Kåkenäs antingen via en gemensam tillfartsväg, grusvägen väster om planområdet eller med direktinfarter från lokalgatan öster om planområdet. Planområdet nås idag med en direktinfart från lokalgatan i öster. Parkering sker i huvudsak på de egna fastigheterna medan besökande till badplatsen parkerar utmed lokalgatan, vilket kan ge trafikproblem under sommaren. Tillfartsgatan/grusvägen i sydväst Lokalgatan med bullerplank i öster En gemensam tillfart från lokalgatan i öster är föreslagen i detaljplanen. Parkering ska ske på den egna bostadsfastigheten eller på den föreslagna gemensamma anläggningen i nordöstra delen av planområdet. Den ökning av biltrafiken som planförslagets 6 bostäder kan ge upphov till bedöms vara av en liten betydelse och inte ge upphov till några olägenheter för omgivningen eller påverka trafiksäkerheten negativt. Kollektivtrafik, skolvägar Kollektivtrafiken är väl utbyggd och flera busslinjer trafikerar väg 160, både skolbussar, bussar till centrala Stenungsund och till Göteborg. Närmsta busshållplats ligger ca 250 meter respektive 300 meter söder om planområdet. De båda hållplatserna ligger på vardera sidan om väg 160 och nås via en gång- och cykeltunnel

13 Sida 11 (17) under väg 160. Från hållplatsen går bussar direkt till Nösnäsgymnasiet eller centrala Stenungsund och sedan vidare med annan busslinje till grundskolan i Kristinedal. Skolbarn i de lägre åldersgrupperna, åk 1-3 erbjuds skolskjuts om de har minst 2 km till skolan, för lite äldre skolbarn, åk 4-6 erbjuds skolskjuts om de har minst 3 km till skolan. Bil- och tågtrafik Väg 160 ligger ca 15 meter öster om planområdet. Enligt Väglagen 47 råder ett byggnadsfritt avstånd om 30 meter från vägområdet. Befintligt bostadshus på den aktuella fastigheten ligger ca 35 meter från vägområdet. Järnvägen, Bohusbanan, ligger ca 40 meter öster om planområdet och öster om väg 160. Befintligt bostadshus på den aktuella fastigheten ligger ca 60 meter från järnvägen. Bohusbanan är av riksintresse på sträckan Uddevalla Göteborg genom Stenungsund. Bohusbanan genom kommunen är idag enkelspårig. På längre sikt finns önskemål om att den byggs ut till dubbelspår. Ett andra spår kan komma att byggas ut där det är fysiskt möjligt med utgångspunkt från befintlig banas sträckning. På vissa avsnitt kan också helt ny sträckning bli aktuell. Det finns ännu inte något underlag för att bedöma olika alternativa sträckningar av en ny bana, varför det inte heller finns något reservat markerat i översiktsplanen, ÖP-06. Delar av den föreslagna bebyggelsen kommer att placeras ca 25 meter från väg 160, vilket är närmre än vad Väglagen medger. Hänsyn till ett framtida nytt järnvägsspår ska naturligtvis tas vid detaljplaneläggning i anslutning till järnvägen så att det inte tillkommer bebyggelse eller anläggningar som kan förhindra en lämplig utbyggnad av järnvägen. Befintligt spår ligger mellan väg 160 i väster och ett brant berg i öster. Om ett andra spår ska läggas intill det befintliga spåret måste det bli antingen genom befintligt berg i öster eller tätt intill väg 160 i väster. Det är troligt att en ny sträckning kan bli aktuell förbi planområdet. Eftersom ingen utredning finns som kan ge ledning vid planläggning utmed Bohusbanan kan inte heller annan hänsyn tas till ett framtida dubbelspår än vad som görs i detta planarbete genom föreslagen placering och disposition av byggnaderna. Farligt gods En riskutredning har upprättats av Norconsult AB och finns redovisad i rapporten Risk- och trafikbullerutredning daterad , vilken bifogas planhandlingarna. På väg 160 förbi planområdet transporteras farligt god i första hand mellan Tjörn (Wallhamn) och Stenungsund. På Bohusbanan förbi planområdet transporteras farligt gods till den petrokemiska industrin i Stenungsund. Slutsatsen i riskutredningen är att riskerna från transporter av farligt gods inom planområdet kräver att ett antal skyddsåtgärder genomförs. Efter att de föreslagna skyddsåtgärderna har genomförts bedöms risksituationen vara godtagbar i planområdet.

14 Sida 12 (17) Riskutredningens åtgärdsförslag ligger till grund för planbestämmelserna. Efter samråd med riskutredningskonsulten föreslås att de skyddsplank som enligt riskutredningen ska sammanbinda bostadshusen ger bättre skydd för personer som vistas utomhus om de placeras mellan bostadshusen och väg 160, i den gräns som avskiljer området betecknat med f. 3 Planbestämmelserna är utformade som störningsskydd och består av följande: Särskilda bestämmelser för bostadshusen Bostadsfasader som vetter mot väg 160 ska utgöras av icke brännbart matreal. Bostadsfönster som vetter mot väg 160 ska utföras i brandklass EI 30 och får inte vara öppningsbara. Tilluftsintag får inte placeras mot väg 160. Särskilda bestämmelser för utemiljön Balkonger och uteplatser får inte placeras mot väg 160. Skyddsplank ska finnas utmed hela planområdet och placeras i egenskapsgränsen mot f 3. Skyddsplank ska vara täta och minst 2 meter högt. Komplementbyggnader kan utgöra skyddsplank. Anordningar för lek och utevistelse får inte finnas i området närmast väg 160, benämnt f 3 på plankartan. Buller En bullerutredning har upprättats av Norconsult AB och finns redovisad i rapporten Risk- och trafikbullerutredning daterad , vilken bifogas planhandlingarna. Efter det att planförslaget varit utställt har en kompletterande bullerutredning utförts av Norconsult AB, daterad Detta för att säkerställa att planförslaget följer Boverkets riktlinjer för trafikbuller; den ekvivalenta ljudnivån får inte överstiga 55 dba vid fasad på bostadshus. Beräkningarna har utförts för framtida prognostiserad trafik år 2020 för vardera väg- och tågtrafik. Bullernivåerna är genomgående lägre för vägtrafiken än för tågtrafiken varför det endast redovisas buller från tåg. Bullerutredningen visar att riktlinjerna uppfylls för plan 1 ca 12 meter från fastighetsgränsen i öster och för plan 2 ca 16 meter från samma gräns. Dessa mått gäller i den sydöstra delen av planområdet. Gränsen för riktvärdena viker av mot väg 160 i norra delen av planområdet eftersom bullerkällorna ligger längre från planområdet i dess norra del. utgår ifrån att inga avsteg görs från huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd 2008:1. Bullerutredningarna ligger till grund för planbestämmelserna. Planbestämmelserna är utformade både som störningsskydd och bestämmelser om utformning/placering av bebyggelsen enligt följande: Särskilda bestämmelser för bostadshusen Ekvivalentnivån för trafikbuller får inte överstiga 55 dba vid bostadsfasad. Bostadshus ska utföras så att ekvivalentnivån för trafikbuller inte överstiger 30 dba i bostadsrum och maximalnivån för trafikbuller inte överstiger 45 dba nattetid i bostadsrum.

15 Sida 13 (17) Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba införs ett stråk med korsprickad mark som anger att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader och plank. Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba på våning 2 men inte våning 1 införs ett stråk med beteckningen v 1 som anger att bostadshus får uppföras i endast en våning och ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter och en högsta totalhöjd på 5,0 meter. Särskilda bestämmelser för utemiljön Minst 1 uteplats per bostadshus ska anordnas och utföras så att ekvivalentnivån för trafikbuller inte överstiger 55 dba och maximalnivån för trafikbuller inte överstiger 70 dba. Teknisk försörjning Vatten, avlopp och dagvatten En VA-utredning är utförd av Markteknik AB och finns redovisad i en rapport daterad , vilken bifogas planhandlingarna. Kommunala ledningar för dricksvatten och spillvatten finns framdragna till området och den aktuella fastigheten är ansluten till ledningsnätet. Spillvattnet avleds till en pumpstation väster om planområdet och pumpas därifrån till tryckledningar utmed väg 160. Dagvattnet avleds idag från fastigheten till vägdiket utmed befintlig grusväg. Under grusvägen leds vattnet via trumma till dike som rinner ut i havet (Hakefjorden). VA-utredningen grundar sig på 2 bebyggelsealternativ, 4 bostadshus och 6 bostadshus. tillåter högst 6 bostadshus varför resultaten från alternativet med 6 bostadshus är dimensionerande. Dricksvattenförsörjningen kan klaras med befintligt ledningsnät medan spillvattenförsörjningen kan behöva åtgärdas genom förstärkningar/förbättringar av pumpstationen. Behovet av att t.ex. byta pumphjul eller pumpar bör utredas vid detaljprojekteringen. Dagvattenflödet från planområdet beräknas vara 7 l/s. Vid en utbyggnad enligt planförslaget, maximalt 6 bostadshus, beräknas dagvattenflödet öka till 13,5 l/s. För att magasinera tillkommande vattenflöde erfordras en magasinsvolym på ca 10 m 3. Eftersom Hakefjorden är recipient för dagvattnet och omfattas av Natura område är det av största vikt att dagvattenflödet fördröjs innan avledning till recipienten sker. Vid dimensionering av fördröjningsåtgärder bör därför fördröjning utföras så att exploateringen inte innebär någon ökning av det dimensionerande flödet från fastigheten. VA-utredningen redovisar olika sätt att fördröja dagvattenflödet inom planområdet. Exakt vilken eller vilka lösningar som lämpar sig bäst bör utredas i detaljprojekteringen. Tillkommande fastigheter ska anslutas till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp. Dagvattnet ska fördröjas inom planområdet så att vattenflödet från planområdet till Hakefjorden inte ökar. En planbestämmelse är införd om att dagvatten ska infiltreras och fördröjas så att dagvattenflödet från planområdet inte överstiger 7 liter per sekund.

16 El och värme Sida 14 (17) El är framdraget i området men inte fjärrvärme. De nya husen kommer att värmas upp med enskilda lösningar t.ex. luftvärmepump. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Naturmiljö Planområdet består av en ianspråktagen bostadstomt utan något allmänt intresse för naturvården. En exploatering enligt planförslaget innebär ingen nämnvärd påverkan på intilliggande naturmark. Friluftsliv Friluftslivets intressen, allemansrätten och möjligheten att fritt röra sig i det kringliggande området påverkas inte av planförslaget. Den redan ianspråktagna bostadstomten utgörs i sin helhet av hemfridszon där allemansrätt inte råder. Grusvägen och strandpartiet kommer fortsättningsvis att vara tillgängligt för allmänheten och påverkas inte av planens genomförande. Landskapsbild Kåkenäs ligger lågt i förhållande till omgivande bergshöjder i öster och landskapsbilden upplevs framförallt från havet i väster. Befintlig bebyggelse är oregelbunden och varierar i höjd från 1 till 2,5 våningar. Ingen silhuettbildande bebyggelse förekommer eftersom bergen i öster är så mycket högre än Kåkenäs. Den föreslagna bebyggelsen kommer att innebära en viss förtätning av befintlig bebyggelse men inte påverka landskapsbilden nämnvärt. Bebyggelsemiljö Befintlig bebyggelse har en varierande utformning där små fritidshus med flacka takvinklar samsas med villor från 60- och 70- talen och äldre bostadshus med karaktär av bohuslänska dubbelhus i 1,5 plan med höga stensocklar. Något homogent bebyggelsemönster finns alltså inte i området. Området tål relativt stora förändringar på en begränsad del utan att karaktären i bebyggelsemiljön som helhet förvanskas. bedöms därför kunna genomföras utan att bebyggelsemiljön påverkas på ett negativt sätt. Vatten Dagvatten ska omhändertas så att vattenflödet inte ökar från planområdet till Hakefjorden. Avloppsvatten omhändertas i kommunens reningsverk. Störningar Ett tillskott av högst 6 bostadshus alstrar en begränsad mängd trafik vilket inte bedöms innebära någon olägenhet för omgivningen. Det faktum att tillfart kan ske från lokalgatan i öster samt att rundkörning på Kåkenäs inte är möjlig bidrar till att begränsa trafiken i befintligt bostadsområde. Braskaminer och liknande ska vara miljögodkända och därmed inte vålla olägenheter för omgivningen.

17 Hälsa och säkerhet Sida 15 (17) Risker för olyckor från transporter med farligt gods på väg och järnväg ökar inte genom planförslaget. I och med att planförslaget möjliggör att fler personer kan vistas i området utsätts också fler personer för eventuell olycksrisk. är utformat så att riskerna minimeras för boende inom planområdet varför det bedöms att säkerheten är mer än väl tillgodosedd. Trafikbuller från väg och järnväg överskrider gällande riktvärden inom delar av planområdet. är utformat så att ny bebyggelse placeras och utformas så att gällande riktvärden uppnås. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Detaljplanen genomförs med så kallat normalt planförfarande med samråd och utställning. Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år. Övriga frågor av administrativ karaktär redovisas i den genomförandebeskrivning som tillhör planförslaget. MEDVERKANDE För Stenungsunds kommun: För Rådhuset Arkitekter AB: Jan Schuman, planarkitekt Elisabet Fjellman, arkitekt Kajsa Björquist, arkitekt Jan Schuman Stenungsunds kommun Elisabet Fjellman Rådhuset Arkitekter AB

18 Sida 16 (17) REVIDERINGAR OCH Revideringarna görs av planförslaget i syfte att tillgodose Länsstyrelsens synpunkter angående buller från trafik. Revideringarna är av sådan art att de inte bedöms föranleda någon ny utställning. Revidering daterad utfördes innan planhandlingarna skickades på underrättelse till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen framförde då synpunkter angående planbestämmelserna för trafikbuller vilka reviderats efter underrättelsen, revidering REVIDERING Plankartan Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba införs ett stråk med korsprickad mark som anger att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader och plank. Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba på våning 2 men inte våning 1 införs ett stråk med beteckningen v 1 som anger att bostadshus får uppföras i endast en våning och ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter och en högsta totalhöjd på 5,0 meter. Planbeskrivningen Försättsbladet Illustrationen Sidan 1 Under rubriken PLANHANDLINGAR: Utställningsutlåtande. Kompletterande bullerutredning, Norconsult AB, Sidan 2 Under rubriken INLEDNING: Efter det att planen varit utställd har revideringar genomförts. Revideringarna redovisas sist i denna beskrivning. Sidan 3 Under rubriken PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG: Där trafikbullernivåerna är för höga får inga bostadshus byggas. Sidan Under rubriken BULLER: Efter det att planförslaget varit utställt har en kompletterande bullerutredning utförts av Norconsult AB, daterad Detta för att säkerställa att planförslaget följer Boverkets riktlinjer för trafikbuller; den ekvivalenta ljudnivån får inte överstiga 55 dba vid fasad på bostadshus. Beräkningarna har utförts för framtida prognostiserad trafik år 2020 för vardera väg- och tågtrafik. Bullernivåerna är genomgående lägre för vägtrafiken än för tågtrafiken varför det endast redovisas buller från tåg. Bullerutredningen visar att riktlinjerna uppfylls för plan 1 ca 12 meter från fastighetsgränsen i öster och för plan 2 ca 16 meter från samma gräns. Dessa mått gäller

19 Sida 17 (17) i den sydöstra delen av planområdet. Gränsen för riktvärdena viker av mot väg 160 i norra delen av planområdet eftersom bullerkällorna ligger längre från planområdet i dess norra del. utgår ifrån att inga avsteg görs från huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd 2008:1. Bullerutredningarna ligger till grund för planbestämmelserna. Planbestämmelserna är utformade både som störningsskydd och bestämmelser om utformning/placering av bebyggelsen enligt följande: Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba införs ett stråk med korsprickad mark som anger att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader och plank. Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba på våning 2 men inte våning 1 införs ett stråk med beteckningen v 1 som anger att bostadshus får uppföras i endast en våning och ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter och en högsta totalhöjd på 5,0 meter. Genomförandebeskrivningen Inga revideringar annat än justering av tidplanen på första sidan. REVIDERING Efter det att detaljplanen varit på underrättelse hos Länsstyrelsen har ytterligare en revidering genomförts angående planbestämmelserna om trafikbuller: Plankartan Planbestämmelsen om buller kompletteras med texten: Ekvivalentnivån för trafikbuller får inte överstiga 55 dba vid bostadsfasad. Planbeskrivningen Sidan 12: Under rubriken BULLER: Ekvivalentnivån för trafikbuller får inte överstiga 55 dba vid bostadsfasad.

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Stora Högamotet, Jörlanda Berg 1:95 m.fl.

Stora Högamotet, Jörlanda Berg 1:95 m.fl. Detaljplan för bilservice och motell Stora Högamotet, Jörlanda Berg 1:95 m.fl. Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-08-12 Reviderad 2009-10-23 PLANBESKRIVNING 2(16) PLANHANDLINGAR Till

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING 1 (5) Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING ANTAGANDEHANDLING Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i september 2007, reviderad februari 2008 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

DALSKOGEN 7:1 m fl. Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR TILL DETALJPLANEN. Dnr: MBN 09/23/214. Detaljplan för industri och handel

DALSKOGEN 7:1 m fl. Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR TILL DETALJPLANEN. Dnr: MBN 09/23/214. Detaljplan för industri och handel Dnr: MBN 09/23/214 Detaljplan för industri och handel DALSKOGEN 7:1 m fl Siviks industriområde, Lysekils kommun Samrådshandling 2010-06-16 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR TILL DETALJPLANEN -Planbeskrivning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition Dnr 0212/05 Samrådshandling 2013-05-16 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition i Jörlanda Stenungsunds kommun Västra Götalands län DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING LYCKE UDDEVALLA KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

SAMRÅDSHANDLING LYCKE UDDEVALLA KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN S T A L E 1 : 10 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STALE 1:10. LYCKE UDDEVALLA KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM ARKITEKTER AB 2008-04-29 C&B ARKITEKTER AB, BÄCKEVIKSTORGET 3C, 45631

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG ANTAGANDEHANDLING 2002-08-12 Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-26 och lagakraftvunnen 2002-11-11 Diarienummer KS 294/2001-061 Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer