Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad Reviderad PLANBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING"

Transkript

1 Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad Reviderad PLANBESKRIVNING

2 Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet med ett maximalt utnyttjande av planbestämmelserna.

3 Sida 1 (17) PLANHANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning med illustration (denna handling) Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 i A2 - format Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Utställningsutlåtande Övriga handlingar: Program till detaljplan Programsamrådsredogörelse Tillhörande utredningar: Geoteknisk undersökning, Tellstedt i Göteborg AB, VA-utredning, Markteknik AB, Risk- och trafikbullerutredning, Norconsult AB, Kompletterande bullerutredning, Norconsult AB, INLEDNING Bakgrund Ägarna till fastigheten Strandnorum 1:44 har länge velat få till stånd en möjlighet att utöka boendet på fastigheten. Problem har dock funnits med vatten- och avloppslösningar samt buller från angränsande väg 160 och järnvägen. Under de senaste åren har stora förbättringar skett; kommunen har dragit fram ledningar för vatten och avlopp till området, ett bullerplank har uppförts och en lokalgata med direktanslutande gång- och cykelväg till centrum har anlagts. Önskemål finns nu om att dela fastigheten i fler delar för att åstadkomma möjligheten att bygga högst 6 stycken bostadshus. Ett program till detaljplan upprättades i november 2007 och skickades på samråd under vintern Programmet innehöll 3 alternativ till utbyggnad av planområdet. Därefter upprättades samrådshandlingar i augusti 2008 vilka skickades ut på samråd under hösten Under samrådstiden inkom synpunkter som har föranlett ytterligare utredningar och justeringar av planförslaget. Framförallt har synpunkterna omfattat risker från transporter med farligt gods på väg och järnväg, buller från trafik från väg och järnväg, dagvattenhantering samt utsiktsförhållanden från en grannfastighet. För att tillgodose synpunkterna från samrådet har följande vidtagits:

4 Sida 2 (17) En risk- och bullerutredning har utförts och förslag till åtgärder har utarbetats och säkerställts i detaljplanen. En utvidgad VA-utredning har utförts med hänsyn till dagvattnets avrinning till Hakefjorden som är ett Natura 2000-område. Förslag till åtgärder för att inte skada Natura 2000-området har inarbetats i detaljplanen. Utsiktsförhållandena har studerats och förslag till åtgärder diskuterats med berörd fastighetsägare. Högsta tillåtna byggnadshöjd för sjöbodar och gäststugor har därför sänkts från 3,5 meter till 2,5 meter och en högsta nockhöjd på 3,5 meter har införts i detaljplanen. Efter det att planen varit utställd har revideringar genomförts. Revideringarna redovisas sist i denna beskrivning. Planområdets läge i kommunen Tollenäs camping Hakefjorden Kåkenäs Planområdet i förhållande till Stenungsunds tätort Detaljplan för bostadshus, Strandnorum 1:44, Stenungsunds kommun Antagandehandling , reviderad

5 Sida 3 (17) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjligheten att förtäta den aktuella fastigheten så att högst 6 villatomter/radhustomter kan avstyckas och bebyggas. Järnvägen Väg 160 Lokalgatan Planområdet Grusvägen Flygbild över planområdet Enligt planförslaget får planområdet bebyggas med högst 6 enbostadshus i 2 våningar. Husen får vara friliggande eller sammanbyggda med varandra eller med uthus. Skyddsplank måste finnas mellan väg 160 och bostadshusen för att krav på riskreduktion från transporter med farligt gods ska uppfyllas. Vidare ställs särskilda krav på utformningen av de bostadsfasader som vetter mot väg 160. Där trafikbullernivåerna är för höga får inga bostadshus byggas. Inom planområdet får det också uppföras uthus och garage närmast väg 160 och sjöbodar eller uthus närmast grusvägen. PLANDATA Lägesbestämning och avgränsning Planområdet ligger i Kåkenäs, ca 2,5 km söder om Stenungsunds centrum. Kåkenäs utgörs av en udde som sticker ut i Hakefjorden med Tjörn som närmsta granne i väster. I öster avgränsas området av väg 160 och järnvägen. Området nås från väg 160 via en parallell lokalgata som sträcker sig mellan Tollenäs camping i norr och Kåkenäs i söder.

6 Sida 4 (17) Planområdet gränsar till lokalgatan utmed väg 160 i öster, en mindre grusväg/tillfartsväg utmed strandkanten i sydväst och bebyggda bostadstomter i norr och söder. Areal Planområdet omfattar endast fastigheten Strandnorum 1:44. Fastigheten har en yta på kvm. Markägoförhållanden Fastigheten Strandnorum 1:44 ägs av Nanne Engelbrektsson och Elvy Engelbrektson med ½ andel vardera. För en fullständig redovisning av ägoförhållandena inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB I miljöbalkens 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden föreskrivs bland annat att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Planområdet berörs av riksintresse för naturvården och friluftslivet. Hela fastigheten Strandnorum 1:44 utgörs av en för bostadsändamål bebyggd tomt med anlagd trädgård. Allemansrätt råder inte inom fastigheten och det finns inga särskilda naturvärden som är av allmänt intresse inom fastigheten. Den föreslagna exploateringen kommer således inte att medföra någon påtaglig skada på riksintressena. Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB Hela kommunens kuststräcka väster om E6 omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Dessa områden är enligt 4 kap 1 i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna ska dock inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. I kustområdet mellan Brofjorden och Simpevarp, den s.k. högexploaterade kusten, får enligt 4 kap 4 inte uppföras ny enskild fritidsbebyggelse annat än som komplettering till befintlig fritidsbebyggelse eller fritidsbebyggelse med anknytning till det rörliga friluftslivet. En exploatering enligt detta förslag påverkar inte natur- och kulturvärdena i 4:e kapitel - området negativt. Förslaget innebär en förtätning av ett befintligt, stadsnära bostadsområde och utgör en komplettering till befintlig bebyggelsegrupp. Förslaget strider således inte mot hushållningsbestämmelserna.

7 Strandskydd Sida 5 (17) Strandskydd (Miljöbalken kap 7 13) råder utmed kusten. I området går strandskyddsgränsen i befintlig grusväg och strandskyddsbestämmelserna omfattar alltså inte bostadsfastigheterna. Natura 2000 Hakefjorden är ett Natura 2000 område (Miljöbalken kap 7 27). Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden och tillkom i syfte att hejda utrotning av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Hela Stenungsundskusten från Stenungsön och söderut är Natura område. Området innefattar stora grunda havsvikar och sund, ler- och sandbottnar och hällmark. Tidig kontakt har tagits med Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Göteborg och i meddelande daterat framgår att en förtätning av fastigheten inte väsentligt påverkar naturvärdena i Natura 2000-området om avloppslösningen ger tillräcklig reningskapacitet. Avlopp från de nya fastigheterna ska anslutas till kommunens ledningsnät och dagvatten ska omhändertas så att Natura området inte skadas. Se under rubriken Vatten, avlopp och dagvatten. Miljökvalitetsnormer Enligt miljöbalkens 5 kap. ska det säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att de regler som meddelats i förordningar om miljökvalitetsnormer i utomhusluft och omgivningsbuller överskrids. Normerna syftar främst till att skydda människors hälsa och miljön. Det finns inga indikationer på att de beslutade miljökvalitetsnormerna överskrids i dag eller är i närheten av ett överskridande. Störningar från en ökande biltrafik orsakad av som mest 6 hushåll är marginell och ingen av de beslutade miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Stenungsunds gällande översiktsplan antogs 1998 och aktualiserades Ett förslag till ny översiktsplan, ÖP-06, har efter överklagande och revideringar ställts ut under våren Överklagandet och revideringarna berörde inte mark som är aktuell i detta planförslag. I ÖP-06 anges att området används för i huvudsak bostäder och det föreslås ingen förändrad markanvändning inom området. Inte heller föreslås andra förändringar i områdets närhet som kan komma att påverka befintligt bostadsområde på ett negativt sätt.

8 Sida 6 (17) I nu gällande översiktsplan från 1998 ligger planområdet inom det område som benämns Stenungsunds tätort. För detta område anges att den övervägande delen av det framtida bostadsbyggandet ska ske inom Stenungsund och Hallerna. En förtätning av bostadsområdet enligt detta förslag strider inte mot intentionerna i kommunens nu gällande eller kommande översiktsplan. Detaljplaner Det aktuella området omfattas inte av detaljplan. Närbelägna områden, Tollenäs camping i norr och sommarstugeområdet på berget öster om väg 160 och järnvägen är detaljplanelagda. Program Ett program till detaljplanen upprättades Programmet har varit på samråd under januari och februari Behovsbedömning Sammanfattning bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Föreslagen exploatering utgör en komplettering till befintlig bebyggelse och medför ingen skada på riksintressen. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka förhållandena inom Hakefjordens Natura 2000-område eller innebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. Ställningstagande Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns därför inte. Länsstyrelsen har i sitt yttrande meddelat att de delar kommunens uppfattning. Övriga kommunala beslut Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade att godkänna samrådsredogörelsen, samt att med de åtgärder som föreslås ställa ut detaljplanen i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap 23. Tidigare beslut från Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott: att ställa sig positiva till en avstyckning av fastigheten att godkänna programmet och skicka det på samråd samt att uttala att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan att godkänna redogörelsen för programsamrådet samt att upprätta samrådshandlingar utifrån den exploateringsgrad som finns redovisad i alternativ 1 och 2 och skicka dessa på samråd i enlighet med plan och bygglagen 5 kap 20.

9 Sida 7 (17) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Bebyggelse, landskap och natur Planområdet utgörs av en uppvuxen villatomt bebyggd med ett äldre boningshus och ett uthus/garage. Planområdet ligger i Kåkenäs som är en udde med en klippig kuststrand utmed Hakefjordens östra strand. Norra delen av udden ligger ca 10 meter över havet medan den södra delen ligger ca 5 meter över havet. Den norra delen av udden sluttar brant mot havet och bostadstomterna nås från lokalgatan i öster. Den södra delen av udden är något flackare och fler bostadstomter nås från en gemensam tillfartsväg, grusväg, i sydväst. Grusvägen avgränsar bostadstomterna från stranden och avslutas norrut vid en badbrygga, se flygbild på sid. 3. Omgivande bebyggelsemiljö Bebyggelsen i Kåkenäs är en blandning av sommarstugor och åretrunthus som består av bostadshus med tillhörande uthus. Husen varierar i storlek, utformning och ålder och bebyggelsemönstret är oregelbundet och väl anpassat till terrängen. Bostadstomterna ligger både på berg och på flackare markpartier. Tomtstorlekar varierar från ca 450 kvm till ca 4500 kvm. Själva planområdet är en ianspråktagen trädgårdstomt med gräsmatta, buskar och enstaka större träd. Marken är relativt flack och sluttar svagt från nordost till sydväst. Markhöjderna ligger mellan 4 2,1 meter över havet. Tomten erbjuder goda solljusförhållanden och en storslagen utsikt över Hakefjorden mot Tjörn. Bostadshuset är uppfört under talets slut och är placerat centralt på tomten. Huset har en byggnadsyta på ca 100 kvm och är uppfört med källare, bottenvåning samt övervåning med förhöjt väggliv. Med gällande mätregler är huset en 2-

10 Sida 8 (17) våningsbyggnad och har en byggnadshöjd på ca 6,3 meter. Utöver byggnadshöjden finns också takkupor på vardera långsida. Uthuset har en byggnadsyta på ca 32 kvm och är uppfört i 1 våning. Uthuset har pulpettak och en högsta byggnadshöjd på 3,3 meter. Planområdet med befintligt bostadshus Utsikt från planområdet Detta planförslag innehåller möjligheten att bebygga planområdet med högst 6 enbostadshus, både friliggande och/eller sammanbyggda. Planbestämmelserna är utformade så att planområdet kan delas i högst 6 bostadsfastigheter och 2 gemensamma anläggningar avsedda för gemensamma uthus, gäststugor, förråd eller garage. Se illustrationen längst fram i denna handling. Bostadsfastigheterna får bebyggas med vardera 1 bostadshus samt tillhörande komplementbyggnader. Innebörden av planbestämmelserna Bostadshus får uppföras i 2 våningar, ha en högsta byggnadshöjd på 6,5 meter samt takkupor som får uppta en storlek motsvarande 1/3 av husets fasadlängd. Byggnadsytan får vara högst 130 kvm och bostadshusen får vara friliggande eller sammanbyggas med varandra eller med uthus. Skyddsplank måste uppföras mellan bostadshusen och väg 160. Ytterligare skyddsåtgärder krävs, se under rubrikerna Farligt gods respektive Buller. Utöver vad som tillåts i planbestämmelserna får man utan bygglov uppföra s.k. friggebodar vilket innebär att man på respektive bostadstomt får uppföra komplementbyggnader som tillsammans har en byggnadsyta på högst 15 kvm och en högsta höjd på 3, 0 meter. Komplementbyggnader utgörs av komplement till bostadshusen såsom personbilsgarage, uthus, förråd, gäststugor och sjöbodar. På vardera bostadsfastighet får det uppföras komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta på 30 kvm och en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter. Bestämmelser om att komplementbyggnaderna får ha en högsta takvinkel på 30 grader är införda för att de inte ska bli alltför höga till nock vilket kan ge stora skuggpartier och försämra utsiktsförhållandena. Gemensamma anläggningar får utföras och bebyggas med komplementbyggnader. Detta planförslag föreslår 2 gemensamma anläggningar, en närmast grusvägen i väster där det får uppföras sjöbodar/gäststugor ed. och en närmast tillfartsvägen i

11 Sida 9 (17) öster där det får uppföras garage/uthus ed. Inom området närmast grusvägen får komplementbyggnaderna ha en högsta byggnadshöjd på 2,5 meter och en högsta nockhöjd på 3,5 meter. Detta för att inte skymma utsikten mot havet för bakomliggande grannfastigheter. Service Kåkenäs ligger i utkanten av Stenungsunds tätort, ca 2,5 km från Stenungs torg som erbjuder ett stort utbud av både kommersiell och offentlig service. Förskolor, grundskola och gymnasium finns inom 1,5 till 3 km från Kåkenäs. Tillgänglighet Planområdet ligger relativt lågt i terrängen utan större nivåskillnader mellan tomtmark och gator. Möjligheten att inom det blivande planområdet uppnå god tillgänglighet för rörelsehindrade både till bostadsentréer och respektive tomtplatser bedöms som god. Lek och rekreation Kåkenäs ligger naturskönt vid havet med tillgång till både badplats och småbåtshamn. Förutom enskilt ägd tomtmark utgörs Kåkenäs av naturmark tillgänglig för allmänheten. Nösnäs, ca 1,5 km från planområdet, erbjuder ett stort utbud av sportanläggningar med bl.a. simhall, tennisbanor och motionsspår. Kulturmiljö Planområdet ingår inte i någon särskilt utpekad kulturmiljö. Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Geoteknik och radon En geoteknisk undersökning har utförts av Tellstedt i Göteborg AB och finns redovisad i en rapport samt tillhörande ritningar med sonderingsplan och sonderingsresultat, daterat Markstabilitet Risk för skred eller ras föreligger inte. Sättningar Av undersökningen framgår att jorddjupen är grunda och jordarterna fasta. Ett tunnare lerlager har hittats i ett antal sonderingspunkter. Om grundläggning sker enligt de förslag som redovisas i rapporten kommer endast marginella sättningar att uppstå. Radon Området ligger inom s.k. normalriskområde. Risk för höga vattenstånd Vid undersökningstillfället noterades vattenytor 0,2 0,8 meter under markytan i tre undersökningspunkter. Grundvattennivån antas fluktuera något med årstidsvariationerna.

12 Sida 10 (17) Med tanke på framtida klimatförändringar med förhöjda havsvattennivåer, föreslås en lägsta höjd på bottenbjälklaget till + 3,0 meter för att eliminera risken för framtida översvämningar. Planbestämmelser om lägsta höjd för bottenbjälklag på bostadshus förs in på detaljplanekartan. Trafik Gatunät, gång- och cykelvägar Öster om programområdet ligger ett brett trafikstråk med järnvägen, väg 160 och lokalgatan. Mellan lokalgatan och väg 160 är en ca 1,8 meter hög skärm uppförd. Lokalgatan övergår i enbart gång- och cykelväg direkt söder om Kåkenäs och vid Tollenäs camping ca 500 meter norr om planområdet. Gång- och cykelvägen binder samman Stenungsunds centrum i norr med Stora Höga i söder. Parkering, utfarter Från lokalgatan tar man sig till de enskilda fastigheterna i Kåkenäs antingen via en gemensam tillfartsväg, grusvägen väster om planområdet eller med direktinfarter från lokalgatan öster om planområdet. Planområdet nås idag med en direktinfart från lokalgatan i öster. Parkering sker i huvudsak på de egna fastigheterna medan besökande till badplatsen parkerar utmed lokalgatan, vilket kan ge trafikproblem under sommaren. Tillfartsgatan/grusvägen i sydväst Lokalgatan med bullerplank i öster En gemensam tillfart från lokalgatan i öster är föreslagen i detaljplanen. Parkering ska ske på den egna bostadsfastigheten eller på den föreslagna gemensamma anläggningen i nordöstra delen av planområdet. Den ökning av biltrafiken som planförslagets 6 bostäder kan ge upphov till bedöms vara av en liten betydelse och inte ge upphov till några olägenheter för omgivningen eller påverka trafiksäkerheten negativt. Kollektivtrafik, skolvägar Kollektivtrafiken är väl utbyggd och flera busslinjer trafikerar väg 160, både skolbussar, bussar till centrala Stenungsund och till Göteborg. Närmsta busshållplats ligger ca 250 meter respektive 300 meter söder om planområdet. De båda hållplatserna ligger på vardera sidan om väg 160 och nås via en gång- och cykeltunnel

13 Sida 11 (17) under väg 160. Från hållplatsen går bussar direkt till Nösnäsgymnasiet eller centrala Stenungsund och sedan vidare med annan busslinje till grundskolan i Kristinedal. Skolbarn i de lägre åldersgrupperna, åk 1-3 erbjuds skolskjuts om de har minst 2 km till skolan, för lite äldre skolbarn, åk 4-6 erbjuds skolskjuts om de har minst 3 km till skolan. Bil- och tågtrafik Väg 160 ligger ca 15 meter öster om planområdet. Enligt Väglagen 47 råder ett byggnadsfritt avstånd om 30 meter från vägområdet. Befintligt bostadshus på den aktuella fastigheten ligger ca 35 meter från vägområdet. Järnvägen, Bohusbanan, ligger ca 40 meter öster om planområdet och öster om väg 160. Befintligt bostadshus på den aktuella fastigheten ligger ca 60 meter från järnvägen. Bohusbanan är av riksintresse på sträckan Uddevalla Göteborg genom Stenungsund. Bohusbanan genom kommunen är idag enkelspårig. På längre sikt finns önskemål om att den byggs ut till dubbelspår. Ett andra spår kan komma att byggas ut där det är fysiskt möjligt med utgångspunkt från befintlig banas sträckning. På vissa avsnitt kan också helt ny sträckning bli aktuell. Det finns ännu inte något underlag för att bedöma olika alternativa sträckningar av en ny bana, varför det inte heller finns något reservat markerat i översiktsplanen, ÖP-06. Delar av den föreslagna bebyggelsen kommer att placeras ca 25 meter från väg 160, vilket är närmre än vad Väglagen medger. Hänsyn till ett framtida nytt järnvägsspår ska naturligtvis tas vid detaljplaneläggning i anslutning till järnvägen så att det inte tillkommer bebyggelse eller anläggningar som kan förhindra en lämplig utbyggnad av järnvägen. Befintligt spår ligger mellan väg 160 i väster och ett brant berg i öster. Om ett andra spår ska läggas intill det befintliga spåret måste det bli antingen genom befintligt berg i öster eller tätt intill väg 160 i väster. Det är troligt att en ny sträckning kan bli aktuell förbi planområdet. Eftersom ingen utredning finns som kan ge ledning vid planläggning utmed Bohusbanan kan inte heller annan hänsyn tas till ett framtida dubbelspår än vad som görs i detta planarbete genom föreslagen placering och disposition av byggnaderna. Farligt gods En riskutredning har upprättats av Norconsult AB och finns redovisad i rapporten Risk- och trafikbullerutredning daterad , vilken bifogas planhandlingarna. På väg 160 förbi planområdet transporteras farligt god i första hand mellan Tjörn (Wallhamn) och Stenungsund. På Bohusbanan förbi planområdet transporteras farligt gods till den petrokemiska industrin i Stenungsund. Slutsatsen i riskutredningen är att riskerna från transporter av farligt gods inom planområdet kräver att ett antal skyddsåtgärder genomförs. Efter att de föreslagna skyddsåtgärderna har genomförts bedöms risksituationen vara godtagbar i planområdet.

14 Sida 12 (17) Riskutredningens åtgärdsförslag ligger till grund för planbestämmelserna. Efter samråd med riskutredningskonsulten föreslås att de skyddsplank som enligt riskutredningen ska sammanbinda bostadshusen ger bättre skydd för personer som vistas utomhus om de placeras mellan bostadshusen och väg 160, i den gräns som avskiljer området betecknat med f. 3 Planbestämmelserna är utformade som störningsskydd och består av följande: Särskilda bestämmelser för bostadshusen Bostadsfasader som vetter mot väg 160 ska utgöras av icke brännbart matreal. Bostadsfönster som vetter mot väg 160 ska utföras i brandklass EI 30 och får inte vara öppningsbara. Tilluftsintag får inte placeras mot väg 160. Särskilda bestämmelser för utemiljön Balkonger och uteplatser får inte placeras mot väg 160. Skyddsplank ska finnas utmed hela planområdet och placeras i egenskapsgränsen mot f 3. Skyddsplank ska vara täta och minst 2 meter högt. Komplementbyggnader kan utgöra skyddsplank. Anordningar för lek och utevistelse får inte finnas i området närmast väg 160, benämnt f 3 på plankartan. Buller En bullerutredning har upprättats av Norconsult AB och finns redovisad i rapporten Risk- och trafikbullerutredning daterad , vilken bifogas planhandlingarna. Efter det att planförslaget varit utställt har en kompletterande bullerutredning utförts av Norconsult AB, daterad Detta för att säkerställa att planförslaget följer Boverkets riktlinjer för trafikbuller; den ekvivalenta ljudnivån får inte överstiga 55 dba vid fasad på bostadshus. Beräkningarna har utförts för framtida prognostiserad trafik år 2020 för vardera väg- och tågtrafik. Bullernivåerna är genomgående lägre för vägtrafiken än för tågtrafiken varför det endast redovisas buller från tåg. Bullerutredningen visar att riktlinjerna uppfylls för plan 1 ca 12 meter från fastighetsgränsen i öster och för plan 2 ca 16 meter från samma gräns. Dessa mått gäller i den sydöstra delen av planområdet. Gränsen för riktvärdena viker av mot väg 160 i norra delen av planområdet eftersom bullerkällorna ligger längre från planområdet i dess norra del. utgår ifrån att inga avsteg görs från huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd 2008:1. Bullerutredningarna ligger till grund för planbestämmelserna. Planbestämmelserna är utformade både som störningsskydd och bestämmelser om utformning/placering av bebyggelsen enligt följande: Särskilda bestämmelser för bostadshusen Ekvivalentnivån för trafikbuller får inte överstiga 55 dba vid bostadsfasad. Bostadshus ska utföras så att ekvivalentnivån för trafikbuller inte överstiger 30 dba i bostadsrum och maximalnivån för trafikbuller inte överstiger 45 dba nattetid i bostadsrum.

15 Sida 13 (17) Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba införs ett stråk med korsprickad mark som anger att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader och plank. Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba på våning 2 men inte våning 1 införs ett stråk med beteckningen v 1 som anger att bostadshus får uppföras i endast en våning och ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter och en högsta totalhöjd på 5,0 meter. Särskilda bestämmelser för utemiljön Minst 1 uteplats per bostadshus ska anordnas och utföras så att ekvivalentnivån för trafikbuller inte överstiger 55 dba och maximalnivån för trafikbuller inte överstiger 70 dba. Teknisk försörjning Vatten, avlopp och dagvatten En VA-utredning är utförd av Markteknik AB och finns redovisad i en rapport daterad , vilken bifogas planhandlingarna. Kommunala ledningar för dricksvatten och spillvatten finns framdragna till området och den aktuella fastigheten är ansluten till ledningsnätet. Spillvattnet avleds till en pumpstation väster om planområdet och pumpas därifrån till tryckledningar utmed väg 160. Dagvattnet avleds idag från fastigheten till vägdiket utmed befintlig grusväg. Under grusvägen leds vattnet via trumma till dike som rinner ut i havet (Hakefjorden). VA-utredningen grundar sig på 2 bebyggelsealternativ, 4 bostadshus och 6 bostadshus. tillåter högst 6 bostadshus varför resultaten från alternativet med 6 bostadshus är dimensionerande. Dricksvattenförsörjningen kan klaras med befintligt ledningsnät medan spillvattenförsörjningen kan behöva åtgärdas genom förstärkningar/förbättringar av pumpstationen. Behovet av att t.ex. byta pumphjul eller pumpar bör utredas vid detaljprojekteringen. Dagvattenflödet från planområdet beräknas vara 7 l/s. Vid en utbyggnad enligt planförslaget, maximalt 6 bostadshus, beräknas dagvattenflödet öka till 13,5 l/s. För att magasinera tillkommande vattenflöde erfordras en magasinsvolym på ca 10 m 3. Eftersom Hakefjorden är recipient för dagvattnet och omfattas av Natura område är det av största vikt att dagvattenflödet fördröjs innan avledning till recipienten sker. Vid dimensionering av fördröjningsåtgärder bör därför fördröjning utföras så att exploateringen inte innebär någon ökning av det dimensionerande flödet från fastigheten. VA-utredningen redovisar olika sätt att fördröja dagvattenflödet inom planområdet. Exakt vilken eller vilka lösningar som lämpar sig bäst bör utredas i detaljprojekteringen. Tillkommande fastigheter ska anslutas till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp. Dagvattnet ska fördröjas inom planområdet så att vattenflödet från planområdet till Hakefjorden inte ökar. En planbestämmelse är införd om att dagvatten ska infiltreras och fördröjas så att dagvattenflödet från planområdet inte överstiger 7 liter per sekund.

16 El och värme Sida 14 (17) El är framdraget i området men inte fjärrvärme. De nya husen kommer att värmas upp med enskilda lösningar t.ex. luftvärmepump. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Naturmiljö Planområdet består av en ianspråktagen bostadstomt utan något allmänt intresse för naturvården. En exploatering enligt planförslaget innebär ingen nämnvärd påverkan på intilliggande naturmark. Friluftsliv Friluftslivets intressen, allemansrätten och möjligheten att fritt röra sig i det kringliggande området påverkas inte av planförslaget. Den redan ianspråktagna bostadstomten utgörs i sin helhet av hemfridszon där allemansrätt inte råder. Grusvägen och strandpartiet kommer fortsättningsvis att vara tillgängligt för allmänheten och påverkas inte av planens genomförande. Landskapsbild Kåkenäs ligger lågt i förhållande till omgivande bergshöjder i öster och landskapsbilden upplevs framförallt från havet i väster. Befintlig bebyggelse är oregelbunden och varierar i höjd från 1 till 2,5 våningar. Ingen silhuettbildande bebyggelse förekommer eftersom bergen i öster är så mycket högre än Kåkenäs. Den föreslagna bebyggelsen kommer att innebära en viss förtätning av befintlig bebyggelse men inte påverka landskapsbilden nämnvärt. Bebyggelsemiljö Befintlig bebyggelse har en varierande utformning där små fritidshus med flacka takvinklar samsas med villor från 60- och 70- talen och äldre bostadshus med karaktär av bohuslänska dubbelhus i 1,5 plan med höga stensocklar. Något homogent bebyggelsemönster finns alltså inte i området. Området tål relativt stora förändringar på en begränsad del utan att karaktären i bebyggelsemiljön som helhet förvanskas. bedöms därför kunna genomföras utan att bebyggelsemiljön påverkas på ett negativt sätt. Vatten Dagvatten ska omhändertas så att vattenflödet inte ökar från planområdet till Hakefjorden. Avloppsvatten omhändertas i kommunens reningsverk. Störningar Ett tillskott av högst 6 bostadshus alstrar en begränsad mängd trafik vilket inte bedöms innebära någon olägenhet för omgivningen. Det faktum att tillfart kan ske från lokalgatan i öster samt att rundkörning på Kåkenäs inte är möjlig bidrar till att begränsa trafiken i befintligt bostadsområde. Braskaminer och liknande ska vara miljögodkända och därmed inte vålla olägenheter för omgivningen.

17 Hälsa och säkerhet Sida 15 (17) Risker för olyckor från transporter med farligt gods på väg och järnväg ökar inte genom planförslaget. I och med att planförslaget möjliggör att fler personer kan vistas i området utsätts också fler personer för eventuell olycksrisk. är utformat så att riskerna minimeras för boende inom planområdet varför det bedöms att säkerheten är mer än väl tillgodosedd. Trafikbuller från väg och järnväg överskrider gällande riktvärden inom delar av planområdet. är utformat så att ny bebyggelse placeras och utformas så att gällande riktvärden uppnås. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Detaljplanen genomförs med så kallat normalt planförfarande med samråd och utställning. Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år. Övriga frågor av administrativ karaktär redovisas i den genomförandebeskrivning som tillhör planförslaget. MEDVERKANDE För Stenungsunds kommun: För Rådhuset Arkitekter AB: Jan Schuman, planarkitekt Elisabet Fjellman, arkitekt Kajsa Björquist, arkitekt Jan Schuman Stenungsunds kommun Elisabet Fjellman Rådhuset Arkitekter AB

18 Sida 16 (17) REVIDERINGAR OCH Revideringarna görs av planförslaget i syfte att tillgodose Länsstyrelsens synpunkter angående buller från trafik. Revideringarna är av sådan art att de inte bedöms föranleda någon ny utställning. Revidering daterad utfördes innan planhandlingarna skickades på underrättelse till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen framförde då synpunkter angående planbestämmelserna för trafikbuller vilka reviderats efter underrättelsen, revidering REVIDERING Plankartan Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba införs ett stråk med korsprickad mark som anger att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader och plank. Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba på våning 2 men inte våning 1 införs ett stråk med beteckningen v 1 som anger att bostadshus får uppföras i endast en våning och ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter och en högsta totalhöjd på 5,0 meter. Planbeskrivningen Försättsbladet Illustrationen Sidan 1 Under rubriken PLANHANDLINGAR: Utställningsutlåtande. Kompletterande bullerutredning, Norconsult AB, Sidan 2 Under rubriken INLEDNING: Efter det att planen varit utställd har revideringar genomförts. Revideringarna redovisas sist i denna beskrivning. Sidan 3 Under rubriken PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG: Där trafikbullernivåerna är för höga får inga bostadshus byggas. Sidan Under rubriken BULLER: Efter det att planförslaget varit utställt har en kompletterande bullerutredning utförts av Norconsult AB, daterad Detta för att säkerställa att planförslaget följer Boverkets riktlinjer för trafikbuller; den ekvivalenta ljudnivån får inte överstiga 55 dba vid fasad på bostadshus. Beräkningarna har utförts för framtida prognostiserad trafik år 2020 för vardera väg- och tågtrafik. Bullernivåerna är genomgående lägre för vägtrafiken än för tågtrafiken varför det endast redovisas buller från tåg. Bullerutredningen visar att riktlinjerna uppfylls för plan 1 ca 12 meter från fastighetsgränsen i öster och för plan 2 ca 16 meter från samma gräns. Dessa mått gäller

19 Sida 17 (17) i den sydöstra delen av planområdet. Gränsen för riktvärdena viker av mot väg 160 i norra delen av planområdet eftersom bullerkällorna ligger längre från planområdet i dess norra del. utgår ifrån att inga avsteg görs från huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd 2008:1. Bullerutredningarna ligger till grund för planbestämmelserna. Planbestämmelserna är utformade både som störningsskydd och bestämmelser om utformning/placering av bebyggelsen enligt följande: Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba införs ett stråk med korsprickad mark som anger att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader och plank. Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba på våning 2 men inte våning 1 införs ett stråk med beteckningen v 1 som anger att bostadshus får uppföras i endast en våning och ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter och en högsta totalhöjd på 5,0 meter. Genomförandebeskrivningen Inga revideringar annat än justering av tidplanen på första sidan. REVIDERING Efter det att detaljplanen varit på underrättelse hos Länsstyrelsen har ytterligare en revidering genomförts angående planbestämmelserna om trafikbuller: Plankartan Planbestämmelsen om buller kompletteras med texten: Ekvivalentnivån för trafikbuller får inte överstiga 55 dba vid bostadsfasad. Planbeskrivningen Sidan 12: Under rubriken BULLER: Ekvivalentnivån för trafikbuller får inte överstiga 55 dba vid bostadsfasad.

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer