Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad Reviderad PLANBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING"

Transkript

1 Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad Reviderad PLANBESKRIVNING

2 Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet med ett maximalt utnyttjande av planbestämmelserna.

3 Sida 1 (17) PLANHANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning med illustration (denna handling) Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 i A2 - format Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Utställningsutlåtande Övriga handlingar: Program till detaljplan Programsamrådsredogörelse Tillhörande utredningar: Geoteknisk undersökning, Tellstedt i Göteborg AB, VA-utredning, Markteknik AB, Risk- och trafikbullerutredning, Norconsult AB, Kompletterande bullerutredning, Norconsult AB, INLEDNING Bakgrund Ägarna till fastigheten Strandnorum 1:44 har länge velat få till stånd en möjlighet att utöka boendet på fastigheten. Problem har dock funnits med vatten- och avloppslösningar samt buller från angränsande väg 160 och järnvägen. Under de senaste åren har stora förbättringar skett; kommunen har dragit fram ledningar för vatten och avlopp till området, ett bullerplank har uppförts och en lokalgata med direktanslutande gång- och cykelväg till centrum har anlagts. Önskemål finns nu om att dela fastigheten i fler delar för att åstadkomma möjligheten att bygga högst 6 stycken bostadshus. Ett program till detaljplan upprättades i november 2007 och skickades på samråd under vintern Programmet innehöll 3 alternativ till utbyggnad av planområdet. Därefter upprättades samrådshandlingar i augusti 2008 vilka skickades ut på samråd under hösten Under samrådstiden inkom synpunkter som har föranlett ytterligare utredningar och justeringar av planförslaget. Framförallt har synpunkterna omfattat risker från transporter med farligt gods på väg och järnväg, buller från trafik från väg och järnväg, dagvattenhantering samt utsiktsförhållanden från en grannfastighet. För att tillgodose synpunkterna från samrådet har följande vidtagits:

4 Sida 2 (17) En risk- och bullerutredning har utförts och förslag till åtgärder har utarbetats och säkerställts i detaljplanen. En utvidgad VA-utredning har utförts med hänsyn till dagvattnets avrinning till Hakefjorden som är ett Natura 2000-område. Förslag till åtgärder för att inte skada Natura 2000-området har inarbetats i detaljplanen. Utsiktsförhållandena har studerats och förslag till åtgärder diskuterats med berörd fastighetsägare. Högsta tillåtna byggnadshöjd för sjöbodar och gäststugor har därför sänkts från 3,5 meter till 2,5 meter och en högsta nockhöjd på 3,5 meter har införts i detaljplanen. Efter det att planen varit utställd har revideringar genomförts. Revideringarna redovisas sist i denna beskrivning. Planområdets läge i kommunen Tollenäs camping Hakefjorden Kåkenäs Planområdet i förhållande till Stenungsunds tätort Detaljplan för bostadshus, Strandnorum 1:44, Stenungsunds kommun Antagandehandling , reviderad

5 Sida 3 (17) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjligheten att förtäta den aktuella fastigheten så att högst 6 villatomter/radhustomter kan avstyckas och bebyggas. Järnvägen Väg 160 Lokalgatan Planområdet Grusvägen Flygbild över planområdet Enligt planförslaget får planområdet bebyggas med högst 6 enbostadshus i 2 våningar. Husen får vara friliggande eller sammanbyggda med varandra eller med uthus. Skyddsplank måste finnas mellan väg 160 och bostadshusen för att krav på riskreduktion från transporter med farligt gods ska uppfyllas. Vidare ställs särskilda krav på utformningen av de bostadsfasader som vetter mot väg 160. Där trafikbullernivåerna är för höga får inga bostadshus byggas. Inom planområdet får det också uppföras uthus och garage närmast väg 160 och sjöbodar eller uthus närmast grusvägen. PLANDATA Lägesbestämning och avgränsning Planområdet ligger i Kåkenäs, ca 2,5 km söder om Stenungsunds centrum. Kåkenäs utgörs av en udde som sticker ut i Hakefjorden med Tjörn som närmsta granne i väster. I öster avgränsas området av väg 160 och järnvägen. Området nås från väg 160 via en parallell lokalgata som sträcker sig mellan Tollenäs camping i norr och Kåkenäs i söder.

6 Sida 4 (17) Planområdet gränsar till lokalgatan utmed väg 160 i öster, en mindre grusväg/tillfartsväg utmed strandkanten i sydväst och bebyggda bostadstomter i norr och söder. Areal Planområdet omfattar endast fastigheten Strandnorum 1:44. Fastigheten har en yta på kvm. Markägoförhållanden Fastigheten Strandnorum 1:44 ägs av Nanne Engelbrektsson och Elvy Engelbrektson med ½ andel vardera. För en fullständig redovisning av ägoförhållandena inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB I miljöbalkens 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden föreskrivs bland annat att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Planområdet berörs av riksintresse för naturvården och friluftslivet. Hela fastigheten Strandnorum 1:44 utgörs av en för bostadsändamål bebyggd tomt med anlagd trädgård. Allemansrätt råder inte inom fastigheten och det finns inga särskilda naturvärden som är av allmänt intresse inom fastigheten. Den föreslagna exploateringen kommer således inte att medföra någon påtaglig skada på riksintressena. Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB Hela kommunens kuststräcka väster om E6 omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Dessa områden är enligt 4 kap 1 i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna ska dock inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. I kustområdet mellan Brofjorden och Simpevarp, den s.k. högexploaterade kusten, får enligt 4 kap 4 inte uppföras ny enskild fritidsbebyggelse annat än som komplettering till befintlig fritidsbebyggelse eller fritidsbebyggelse med anknytning till det rörliga friluftslivet. En exploatering enligt detta förslag påverkar inte natur- och kulturvärdena i 4:e kapitel - området negativt. Förslaget innebär en förtätning av ett befintligt, stadsnära bostadsområde och utgör en komplettering till befintlig bebyggelsegrupp. Förslaget strider således inte mot hushållningsbestämmelserna.

7 Strandskydd Sida 5 (17) Strandskydd (Miljöbalken kap 7 13) råder utmed kusten. I området går strandskyddsgränsen i befintlig grusväg och strandskyddsbestämmelserna omfattar alltså inte bostadsfastigheterna. Natura 2000 Hakefjorden är ett Natura 2000 område (Miljöbalken kap 7 27). Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden och tillkom i syfte att hejda utrotning av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Hela Stenungsundskusten från Stenungsön och söderut är Natura område. Området innefattar stora grunda havsvikar och sund, ler- och sandbottnar och hällmark. Tidig kontakt har tagits med Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Göteborg och i meddelande daterat framgår att en förtätning av fastigheten inte väsentligt påverkar naturvärdena i Natura 2000-området om avloppslösningen ger tillräcklig reningskapacitet. Avlopp från de nya fastigheterna ska anslutas till kommunens ledningsnät och dagvatten ska omhändertas så att Natura området inte skadas. Se under rubriken Vatten, avlopp och dagvatten. Miljökvalitetsnormer Enligt miljöbalkens 5 kap. ska det säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att de regler som meddelats i förordningar om miljökvalitetsnormer i utomhusluft och omgivningsbuller överskrids. Normerna syftar främst till att skydda människors hälsa och miljön. Det finns inga indikationer på att de beslutade miljökvalitetsnormerna överskrids i dag eller är i närheten av ett överskridande. Störningar från en ökande biltrafik orsakad av som mest 6 hushåll är marginell och ingen av de beslutade miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Stenungsunds gällande översiktsplan antogs 1998 och aktualiserades Ett förslag till ny översiktsplan, ÖP-06, har efter överklagande och revideringar ställts ut under våren Överklagandet och revideringarna berörde inte mark som är aktuell i detta planförslag. I ÖP-06 anges att området används för i huvudsak bostäder och det föreslås ingen förändrad markanvändning inom området. Inte heller föreslås andra förändringar i områdets närhet som kan komma att påverka befintligt bostadsområde på ett negativt sätt.

8 Sida 6 (17) I nu gällande översiktsplan från 1998 ligger planområdet inom det område som benämns Stenungsunds tätort. För detta område anges att den övervägande delen av det framtida bostadsbyggandet ska ske inom Stenungsund och Hallerna. En förtätning av bostadsområdet enligt detta förslag strider inte mot intentionerna i kommunens nu gällande eller kommande översiktsplan. Detaljplaner Det aktuella området omfattas inte av detaljplan. Närbelägna områden, Tollenäs camping i norr och sommarstugeområdet på berget öster om väg 160 och järnvägen är detaljplanelagda. Program Ett program till detaljplanen upprättades Programmet har varit på samråd under januari och februari Behovsbedömning Sammanfattning bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Föreslagen exploatering utgör en komplettering till befintlig bebyggelse och medför ingen skada på riksintressen. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka förhållandena inom Hakefjordens Natura 2000-område eller innebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. Ställningstagande Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns därför inte. Länsstyrelsen har i sitt yttrande meddelat att de delar kommunens uppfattning. Övriga kommunala beslut Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade att godkänna samrådsredogörelsen, samt att med de åtgärder som föreslås ställa ut detaljplanen i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap 23. Tidigare beslut från Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott: att ställa sig positiva till en avstyckning av fastigheten att godkänna programmet och skicka det på samråd samt att uttala att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan att godkänna redogörelsen för programsamrådet samt att upprätta samrådshandlingar utifrån den exploateringsgrad som finns redovisad i alternativ 1 och 2 och skicka dessa på samråd i enlighet med plan och bygglagen 5 kap 20.

9 Sida 7 (17) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Bebyggelse, landskap och natur Planområdet utgörs av en uppvuxen villatomt bebyggd med ett äldre boningshus och ett uthus/garage. Planområdet ligger i Kåkenäs som är en udde med en klippig kuststrand utmed Hakefjordens östra strand. Norra delen av udden ligger ca 10 meter över havet medan den södra delen ligger ca 5 meter över havet. Den norra delen av udden sluttar brant mot havet och bostadstomterna nås från lokalgatan i öster. Den södra delen av udden är något flackare och fler bostadstomter nås från en gemensam tillfartsväg, grusväg, i sydväst. Grusvägen avgränsar bostadstomterna från stranden och avslutas norrut vid en badbrygga, se flygbild på sid. 3. Omgivande bebyggelsemiljö Bebyggelsen i Kåkenäs är en blandning av sommarstugor och åretrunthus som består av bostadshus med tillhörande uthus. Husen varierar i storlek, utformning och ålder och bebyggelsemönstret är oregelbundet och väl anpassat till terrängen. Bostadstomterna ligger både på berg och på flackare markpartier. Tomtstorlekar varierar från ca 450 kvm till ca 4500 kvm. Själva planområdet är en ianspråktagen trädgårdstomt med gräsmatta, buskar och enstaka större träd. Marken är relativt flack och sluttar svagt från nordost till sydväst. Markhöjderna ligger mellan 4 2,1 meter över havet. Tomten erbjuder goda solljusförhållanden och en storslagen utsikt över Hakefjorden mot Tjörn. Bostadshuset är uppfört under talets slut och är placerat centralt på tomten. Huset har en byggnadsyta på ca 100 kvm och är uppfört med källare, bottenvåning samt övervåning med förhöjt väggliv. Med gällande mätregler är huset en 2-

10 Sida 8 (17) våningsbyggnad och har en byggnadshöjd på ca 6,3 meter. Utöver byggnadshöjden finns också takkupor på vardera långsida. Uthuset har en byggnadsyta på ca 32 kvm och är uppfört i 1 våning. Uthuset har pulpettak och en högsta byggnadshöjd på 3,3 meter. Planområdet med befintligt bostadshus Utsikt från planområdet Detta planförslag innehåller möjligheten att bebygga planområdet med högst 6 enbostadshus, både friliggande och/eller sammanbyggda. Planbestämmelserna är utformade så att planområdet kan delas i högst 6 bostadsfastigheter och 2 gemensamma anläggningar avsedda för gemensamma uthus, gäststugor, förråd eller garage. Se illustrationen längst fram i denna handling. Bostadsfastigheterna får bebyggas med vardera 1 bostadshus samt tillhörande komplementbyggnader. Innebörden av planbestämmelserna Bostadshus får uppföras i 2 våningar, ha en högsta byggnadshöjd på 6,5 meter samt takkupor som får uppta en storlek motsvarande 1/3 av husets fasadlängd. Byggnadsytan får vara högst 130 kvm och bostadshusen får vara friliggande eller sammanbyggas med varandra eller med uthus. Skyddsplank måste uppföras mellan bostadshusen och väg 160. Ytterligare skyddsåtgärder krävs, se under rubrikerna Farligt gods respektive Buller. Utöver vad som tillåts i planbestämmelserna får man utan bygglov uppföra s.k. friggebodar vilket innebär att man på respektive bostadstomt får uppföra komplementbyggnader som tillsammans har en byggnadsyta på högst 15 kvm och en högsta höjd på 3, 0 meter. Komplementbyggnader utgörs av komplement till bostadshusen såsom personbilsgarage, uthus, förråd, gäststugor och sjöbodar. På vardera bostadsfastighet får det uppföras komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta på 30 kvm och en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter. Bestämmelser om att komplementbyggnaderna får ha en högsta takvinkel på 30 grader är införda för att de inte ska bli alltför höga till nock vilket kan ge stora skuggpartier och försämra utsiktsförhållandena. Gemensamma anläggningar får utföras och bebyggas med komplementbyggnader. Detta planförslag föreslår 2 gemensamma anläggningar, en närmast grusvägen i väster där det får uppföras sjöbodar/gäststugor ed. och en närmast tillfartsvägen i

11 Sida 9 (17) öster där det får uppföras garage/uthus ed. Inom området närmast grusvägen får komplementbyggnaderna ha en högsta byggnadshöjd på 2,5 meter och en högsta nockhöjd på 3,5 meter. Detta för att inte skymma utsikten mot havet för bakomliggande grannfastigheter. Service Kåkenäs ligger i utkanten av Stenungsunds tätort, ca 2,5 km från Stenungs torg som erbjuder ett stort utbud av både kommersiell och offentlig service. Förskolor, grundskola och gymnasium finns inom 1,5 till 3 km från Kåkenäs. Tillgänglighet Planområdet ligger relativt lågt i terrängen utan större nivåskillnader mellan tomtmark och gator. Möjligheten att inom det blivande planområdet uppnå god tillgänglighet för rörelsehindrade både till bostadsentréer och respektive tomtplatser bedöms som god. Lek och rekreation Kåkenäs ligger naturskönt vid havet med tillgång till både badplats och småbåtshamn. Förutom enskilt ägd tomtmark utgörs Kåkenäs av naturmark tillgänglig för allmänheten. Nösnäs, ca 1,5 km från planområdet, erbjuder ett stort utbud av sportanläggningar med bl.a. simhall, tennisbanor och motionsspår. Kulturmiljö Planområdet ingår inte i någon särskilt utpekad kulturmiljö. Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Geoteknik och radon En geoteknisk undersökning har utförts av Tellstedt i Göteborg AB och finns redovisad i en rapport samt tillhörande ritningar med sonderingsplan och sonderingsresultat, daterat Markstabilitet Risk för skred eller ras föreligger inte. Sättningar Av undersökningen framgår att jorddjupen är grunda och jordarterna fasta. Ett tunnare lerlager har hittats i ett antal sonderingspunkter. Om grundläggning sker enligt de förslag som redovisas i rapporten kommer endast marginella sättningar att uppstå. Radon Området ligger inom s.k. normalriskområde. Risk för höga vattenstånd Vid undersökningstillfället noterades vattenytor 0,2 0,8 meter under markytan i tre undersökningspunkter. Grundvattennivån antas fluktuera något med årstidsvariationerna.

12 Sida 10 (17) Med tanke på framtida klimatförändringar med förhöjda havsvattennivåer, föreslås en lägsta höjd på bottenbjälklaget till + 3,0 meter för att eliminera risken för framtida översvämningar. Planbestämmelser om lägsta höjd för bottenbjälklag på bostadshus förs in på detaljplanekartan. Trafik Gatunät, gång- och cykelvägar Öster om programområdet ligger ett brett trafikstråk med järnvägen, väg 160 och lokalgatan. Mellan lokalgatan och väg 160 är en ca 1,8 meter hög skärm uppförd. Lokalgatan övergår i enbart gång- och cykelväg direkt söder om Kåkenäs och vid Tollenäs camping ca 500 meter norr om planområdet. Gång- och cykelvägen binder samman Stenungsunds centrum i norr med Stora Höga i söder. Parkering, utfarter Från lokalgatan tar man sig till de enskilda fastigheterna i Kåkenäs antingen via en gemensam tillfartsväg, grusvägen väster om planområdet eller med direktinfarter från lokalgatan öster om planområdet. Planområdet nås idag med en direktinfart från lokalgatan i öster. Parkering sker i huvudsak på de egna fastigheterna medan besökande till badplatsen parkerar utmed lokalgatan, vilket kan ge trafikproblem under sommaren. Tillfartsgatan/grusvägen i sydväst Lokalgatan med bullerplank i öster En gemensam tillfart från lokalgatan i öster är föreslagen i detaljplanen. Parkering ska ske på den egna bostadsfastigheten eller på den föreslagna gemensamma anläggningen i nordöstra delen av planområdet. Den ökning av biltrafiken som planförslagets 6 bostäder kan ge upphov till bedöms vara av en liten betydelse och inte ge upphov till några olägenheter för omgivningen eller påverka trafiksäkerheten negativt. Kollektivtrafik, skolvägar Kollektivtrafiken är väl utbyggd och flera busslinjer trafikerar väg 160, både skolbussar, bussar till centrala Stenungsund och till Göteborg. Närmsta busshållplats ligger ca 250 meter respektive 300 meter söder om planområdet. De båda hållplatserna ligger på vardera sidan om väg 160 och nås via en gång- och cykeltunnel

13 Sida 11 (17) under väg 160. Från hållplatsen går bussar direkt till Nösnäsgymnasiet eller centrala Stenungsund och sedan vidare med annan busslinje till grundskolan i Kristinedal. Skolbarn i de lägre åldersgrupperna, åk 1-3 erbjuds skolskjuts om de har minst 2 km till skolan, för lite äldre skolbarn, åk 4-6 erbjuds skolskjuts om de har minst 3 km till skolan. Bil- och tågtrafik Väg 160 ligger ca 15 meter öster om planområdet. Enligt Väglagen 47 råder ett byggnadsfritt avstånd om 30 meter från vägområdet. Befintligt bostadshus på den aktuella fastigheten ligger ca 35 meter från vägområdet. Järnvägen, Bohusbanan, ligger ca 40 meter öster om planområdet och öster om väg 160. Befintligt bostadshus på den aktuella fastigheten ligger ca 60 meter från järnvägen. Bohusbanan är av riksintresse på sträckan Uddevalla Göteborg genom Stenungsund. Bohusbanan genom kommunen är idag enkelspårig. På längre sikt finns önskemål om att den byggs ut till dubbelspår. Ett andra spår kan komma att byggas ut där det är fysiskt möjligt med utgångspunkt från befintlig banas sträckning. På vissa avsnitt kan också helt ny sträckning bli aktuell. Det finns ännu inte något underlag för att bedöma olika alternativa sträckningar av en ny bana, varför det inte heller finns något reservat markerat i översiktsplanen, ÖP-06. Delar av den föreslagna bebyggelsen kommer att placeras ca 25 meter från väg 160, vilket är närmre än vad Väglagen medger. Hänsyn till ett framtida nytt järnvägsspår ska naturligtvis tas vid detaljplaneläggning i anslutning till järnvägen så att det inte tillkommer bebyggelse eller anläggningar som kan förhindra en lämplig utbyggnad av järnvägen. Befintligt spår ligger mellan väg 160 i väster och ett brant berg i öster. Om ett andra spår ska läggas intill det befintliga spåret måste det bli antingen genom befintligt berg i öster eller tätt intill väg 160 i väster. Det är troligt att en ny sträckning kan bli aktuell förbi planområdet. Eftersom ingen utredning finns som kan ge ledning vid planläggning utmed Bohusbanan kan inte heller annan hänsyn tas till ett framtida dubbelspår än vad som görs i detta planarbete genom föreslagen placering och disposition av byggnaderna. Farligt gods En riskutredning har upprättats av Norconsult AB och finns redovisad i rapporten Risk- och trafikbullerutredning daterad , vilken bifogas planhandlingarna. På väg 160 förbi planområdet transporteras farligt god i första hand mellan Tjörn (Wallhamn) och Stenungsund. På Bohusbanan förbi planområdet transporteras farligt gods till den petrokemiska industrin i Stenungsund. Slutsatsen i riskutredningen är att riskerna från transporter av farligt gods inom planområdet kräver att ett antal skyddsåtgärder genomförs. Efter att de föreslagna skyddsåtgärderna har genomförts bedöms risksituationen vara godtagbar i planområdet.

14 Sida 12 (17) Riskutredningens åtgärdsförslag ligger till grund för planbestämmelserna. Efter samråd med riskutredningskonsulten föreslås att de skyddsplank som enligt riskutredningen ska sammanbinda bostadshusen ger bättre skydd för personer som vistas utomhus om de placeras mellan bostadshusen och väg 160, i den gräns som avskiljer området betecknat med f. 3 Planbestämmelserna är utformade som störningsskydd och består av följande: Särskilda bestämmelser för bostadshusen Bostadsfasader som vetter mot väg 160 ska utgöras av icke brännbart matreal. Bostadsfönster som vetter mot väg 160 ska utföras i brandklass EI 30 och får inte vara öppningsbara. Tilluftsintag får inte placeras mot väg 160. Särskilda bestämmelser för utemiljön Balkonger och uteplatser får inte placeras mot väg 160. Skyddsplank ska finnas utmed hela planområdet och placeras i egenskapsgränsen mot f 3. Skyddsplank ska vara täta och minst 2 meter högt. Komplementbyggnader kan utgöra skyddsplank. Anordningar för lek och utevistelse får inte finnas i området närmast väg 160, benämnt f 3 på plankartan. Buller En bullerutredning har upprättats av Norconsult AB och finns redovisad i rapporten Risk- och trafikbullerutredning daterad , vilken bifogas planhandlingarna. Efter det att planförslaget varit utställt har en kompletterande bullerutredning utförts av Norconsult AB, daterad Detta för att säkerställa att planförslaget följer Boverkets riktlinjer för trafikbuller; den ekvivalenta ljudnivån får inte överstiga 55 dba vid fasad på bostadshus. Beräkningarna har utförts för framtida prognostiserad trafik år 2020 för vardera väg- och tågtrafik. Bullernivåerna är genomgående lägre för vägtrafiken än för tågtrafiken varför det endast redovisas buller från tåg. Bullerutredningen visar att riktlinjerna uppfylls för plan 1 ca 12 meter från fastighetsgränsen i öster och för plan 2 ca 16 meter från samma gräns. Dessa mått gäller i den sydöstra delen av planområdet. Gränsen för riktvärdena viker av mot väg 160 i norra delen av planområdet eftersom bullerkällorna ligger längre från planområdet i dess norra del. utgår ifrån att inga avsteg görs från huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd 2008:1. Bullerutredningarna ligger till grund för planbestämmelserna. Planbestämmelserna är utformade både som störningsskydd och bestämmelser om utformning/placering av bebyggelsen enligt följande: Särskilda bestämmelser för bostadshusen Ekvivalentnivån för trafikbuller får inte överstiga 55 dba vid bostadsfasad. Bostadshus ska utföras så att ekvivalentnivån för trafikbuller inte överstiger 30 dba i bostadsrum och maximalnivån för trafikbuller inte överstiger 45 dba nattetid i bostadsrum.

15 Sida 13 (17) Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba införs ett stråk med korsprickad mark som anger att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader och plank. Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba på våning 2 men inte våning 1 införs ett stråk med beteckningen v 1 som anger att bostadshus får uppföras i endast en våning och ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter och en högsta totalhöjd på 5,0 meter. Särskilda bestämmelser för utemiljön Minst 1 uteplats per bostadshus ska anordnas och utföras så att ekvivalentnivån för trafikbuller inte överstiger 55 dba och maximalnivån för trafikbuller inte överstiger 70 dba. Teknisk försörjning Vatten, avlopp och dagvatten En VA-utredning är utförd av Markteknik AB och finns redovisad i en rapport daterad , vilken bifogas planhandlingarna. Kommunala ledningar för dricksvatten och spillvatten finns framdragna till området och den aktuella fastigheten är ansluten till ledningsnätet. Spillvattnet avleds till en pumpstation väster om planområdet och pumpas därifrån till tryckledningar utmed väg 160. Dagvattnet avleds idag från fastigheten till vägdiket utmed befintlig grusväg. Under grusvägen leds vattnet via trumma till dike som rinner ut i havet (Hakefjorden). VA-utredningen grundar sig på 2 bebyggelsealternativ, 4 bostadshus och 6 bostadshus. tillåter högst 6 bostadshus varför resultaten från alternativet med 6 bostadshus är dimensionerande. Dricksvattenförsörjningen kan klaras med befintligt ledningsnät medan spillvattenförsörjningen kan behöva åtgärdas genom förstärkningar/förbättringar av pumpstationen. Behovet av att t.ex. byta pumphjul eller pumpar bör utredas vid detaljprojekteringen. Dagvattenflödet från planområdet beräknas vara 7 l/s. Vid en utbyggnad enligt planförslaget, maximalt 6 bostadshus, beräknas dagvattenflödet öka till 13,5 l/s. För att magasinera tillkommande vattenflöde erfordras en magasinsvolym på ca 10 m 3. Eftersom Hakefjorden är recipient för dagvattnet och omfattas av Natura område är det av största vikt att dagvattenflödet fördröjs innan avledning till recipienten sker. Vid dimensionering av fördröjningsåtgärder bör därför fördröjning utföras så att exploateringen inte innebär någon ökning av det dimensionerande flödet från fastigheten. VA-utredningen redovisar olika sätt att fördröja dagvattenflödet inom planområdet. Exakt vilken eller vilka lösningar som lämpar sig bäst bör utredas i detaljprojekteringen. Tillkommande fastigheter ska anslutas till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp. Dagvattnet ska fördröjas inom planområdet så att vattenflödet från planområdet till Hakefjorden inte ökar. En planbestämmelse är införd om att dagvatten ska infiltreras och fördröjas så att dagvattenflödet från planområdet inte överstiger 7 liter per sekund.

16 El och värme Sida 14 (17) El är framdraget i området men inte fjärrvärme. De nya husen kommer att värmas upp med enskilda lösningar t.ex. luftvärmepump. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Naturmiljö Planområdet består av en ianspråktagen bostadstomt utan något allmänt intresse för naturvården. En exploatering enligt planförslaget innebär ingen nämnvärd påverkan på intilliggande naturmark. Friluftsliv Friluftslivets intressen, allemansrätten och möjligheten att fritt röra sig i det kringliggande området påverkas inte av planförslaget. Den redan ianspråktagna bostadstomten utgörs i sin helhet av hemfridszon där allemansrätt inte råder. Grusvägen och strandpartiet kommer fortsättningsvis att vara tillgängligt för allmänheten och påverkas inte av planens genomförande. Landskapsbild Kåkenäs ligger lågt i förhållande till omgivande bergshöjder i öster och landskapsbilden upplevs framförallt från havet i väster. Befintlig bebyggelse är oregelbunden och varierar i höjd från 1 till 2,5 våningar. Ingen silhuettbildande bebyggelse förekommer eftersom bergen i öster är så mycket högre än Kåkenäs. Den föreslagna bebyggelsen kommer att innebära en viss förtätning av befintlig bebyggelse men inte påverka landskapsbilden nämnvärt. Bebyggelsemiljö Befintlig bebyggelse har en varierande utformning där små fritidshus med flacka takvinklar samsas med villor från 60- och 70- talen och äldre bostadshus med karaktär av bohuslänska dubbelhus i 1,5 plan med höga stensocklar. Något homogent bebyggelsemönster finns alltså inte i området. Området tål relativt stora förändringar på en begränsad del utan att karaktären i bebyggelsemiljön som helhet förvanskas. bedöms därför kunna genomföras utan att bebyggelsemiljön påverkas på ett negativt sätt. Vatten Dagvatten ska omhändertas så att vattenflödet inte ökar från planområdet till Hakefjorden. Avloppsvatten omhändertas i kommunens reningsverk. Störningar Ett tillskott av högst 6 bostadshus alstrar en begränsad mängd trafik vilket inte bedöms innebära någon olägenhet för omgivningen. Det faktum att tillfart kan ske från lokalgatan i öster samt att rundkörning på Kåkenäs inte är möjlig bidrar till att begränsa trafiken i befintligt bostadsområde. Braskaminer och liknande ska vara miljögodkända och därmed inte vålla olägenheter för omgivningen.

17 Hälsa och säkerhet Sida 15 (17) Risker för olyckor från transporter med farligt gods på väg och järnväg ökar inte genom planförslaget. I och med att planförslaget möjliggör att fler personer kan vistas i området utsätts också fler personer för eventuell olycksrisk. är utformat så att riskerna minimeras för boende inom planområdet varför det bedöms att säkerheten är mer än väl tillgodosedd. Trafikbuller från väg och järnväg överskrider gällande riktvärden inom delar av planområdet. är utformat så att ny bebyggelse placeras och utformas så att gällande riktvärden uppnås. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Detaljplanen genomförs med så kallat normalt planförfarande med samråd och utställning. Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år. Övriga frågor av administrativ karaktär redovisas i den genomförandebeskrivning som tillhör planförslaget. MEDVERKANDE För Stenungsunds kommun: För Rådhuset Arkitekter AB: Jan Schuman, planarkitekt Elisabet Fjellman, arkitekt Kajsa Björquist, arkitekt Jan Schuman Stenungsunds kommun Elisabet Fjellman Rådhuset Arkitekter AB

18 Sida 16 (17) REVIDERINGAR OCH Revideringarna görs av planförslaget i syfte att tillgodose Länsstyrelsens synpunkter angående buller från trafik. Revideringarna är av sådan art att de inte bedöms föranleda någon ny utställning. Revidering daterad utfördes innan planhandlingarna skickades på underrättelse till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen framförde då synpunkter angående planbestämmelserna för trafikbuller vilka reviderats efter underrättelsen, revidering REVIDERING Plankartan Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba införs ett stråk med korsprickad mark som anger att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader och plank. Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba på våning 2 men inte våning 1 införs ett stråk med beteckningen v 1 som anger att bostadshus får uppföras i endast en våning och ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter och en högsta totalhöjd på 5,0 meter. Planbeskrivningen Försättsbladet Illustrationen Sidan 1 Under rubriken PLANHANDLINGAR: Utställningsutlåtande. Kompletterande bullerutredning, Norconsult AB, Sidan 2 Under rubriken INLEDNING: Efter det att planen varit utställd har revideringar genomförts. Revideringarna redovisas sist i denna beskrivning. Sidan 3 Under rubriken PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG: Där trafikbullernivåerna är för höga får inga bostadshus byggas. Sidan Under rubriken BULLER: Efter det att planförslaget varit utställt har en kompletterande bullerutredning utförts av Norconsult AB, daterad Detta för att säkerställa att planförslaget följer Boverkets riktlinjer för trafikbuller; den ekvivalenta ljudnivån får inte överstiga 55 dba vid fasad på bostadshus. Beräkningarna har utförts för framtida prognostiserad trafik år 2020 för vardera väg- och tågtrafik. Bullernivåerna är genomgående lägre för vägtrafiken än för tågtrafiken varför det endast redovisas buller från tåg. Bullerutredningen visar att riktlinjerna uppfylls för plan 1 ca 12 meter från fastighetsgränsen i öster och för plan 2 ca 16 meter från samma gräns. Dessa mått gäller

19 Sida 17 (17) i den sydöstra delen av planområdet. Gränsen för riktvärdena viker av mot väg 160 i norra delen av planområdet eftersom bullerkällorna ligger längre från planområdet i dess norra del. utgår ifrån att inga avsteg görs från huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd 2008:1. Bullerutredningarna ligger till grund för planbestämmelserna. Planbestämmelserna är utformade både som störningsskydd och bestämmelser om utformning/placering av bebyggelsen enligt följande: Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba införs ett stråk med korsprickad mark som anger att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader och plank. Inom det område där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dba på våning 2 men inte våning 1 införs ett stråk med beteckningen v 1 som anger att bostadshus får uppföras i endast en våning och ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter och en högsta totalhöjd på 5,0 meter. Genomförandebeskrivningen Inga revideringar annat än justering av tidplanen på första sidan. REVIDERING Efter det att detaljplanen varit på underrättelse hos Länsstyrelsen har ytterligare en revidering genomförts angående planbestämmelserna om trafikbuller: Plankartan Planbestämmelsen om buller kompletteras med texten: Ekvivalentnivån för trafikbuller får inte överstiga 55 dba vid bostadsfasad. Planbeskrivningen Sidan 12: Under rubriken BULLER: Ekvivalentnivån för trafikbuller får inte överstiga 55 dba vid bostadsfasad.

del av Jörlanda-Berg 1:66 PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Stenungsunds kommun Detaljplan för tre villatomter, Antagandehandling

del av Jörlanda-Berg 1:66 PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Stenungsunds kommun Detaljplan för tre villatomter, Antagandehandling Detaljplan för tre villatomter, del av Jörlanda-Berg 1:66 Stenungsunds kommun Antagandehandling PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning med illustration

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av Tranås

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Samråds-/Utställningshandling 2010-09-13 1(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Akvarellen 18 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för Akvarellen 18 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för Akvarellen 18 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län PLANAVDELNINGEN I BÅSTAD PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2(6)

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 1(7) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn DOROTEA KOMMUN 1 Dorotea kommun 2016-03-18 Tfn 0942-14160 Barbro Sundström Tfn 031-141366 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER PÅ DEL AV AVASJÖ 1:18 i Borgafjäll, Dorotea kommun P L A N B E S K

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1 (5) tillhörande

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1 (5) tillhörande 1 (5) PLANBESKRIVNING tillhörande DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING Katrineholms kommun Upprättad på Stadsarkitektkontoret i Katrineholm 2010-05-18 2 (5) DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2017-01-04 Dnr: 0346/15 Ändring av detaljplan 129 för Getskär-Valeberget för fastigheten Anrås 44:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Sida 1 av

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län Dnr 2013-05- 30, ANTAGANDEHANDLING 2013-06-19 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2(6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer