Sammanträdesdatum l (26) stadshuset, kl. 08:30-11:45. ~t\),.,j~., ... ~VV... Kerstin Nordin ~ lenn No lund ( ... '!:... ~t.~...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. 2014-08-29 l (26) stadshuset, kl. 08:30-11:45. ~t\),.,j~., ... ~VV... Kerstin Nordin ~ lenn No lund ( ... '!:... ~t.~..."

Transkript

1 ..... O RNSKO LDS V l KS KOMMUN Landsbygdsgruppen l (26) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare stadshuset, kl. 08:30-11:45 Ordröran de: Glenn Nordlund (S) Ledamot: Gunilla Hammarlund (S) " Bengt Rönnqvist, Bygderådet i Ömsköldsvik " Agneta Westberg, Bygderådet i Ömsköldsvik " Janne Bagge, Bygderådet i Ömsköldsvik " Klas Strandberg, företagarrepresentant " Markus Edlund, företagarrepresentant " Gunilla Kjellsson, LRF Sture Andersson, 3 5 Helena Näsström, 36 Victoria Kjellqvist, 36 Lars Berglund, 37 Lena Lindström, näringslivutvecklare, föredragande Siv Sandberg, turistchef Kerstin Nordin, sekreterare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering sekreterare Ordförande Justerare Instans Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Landsbygdsgruppen godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. ~t\),.,j~.,... ~VV.... Kerstin Nordin ~ lenn No lund ( l Paragrafer '!:... ~t.~ agge 'FF BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Landsbygdsgruppen Anslaget tas ned efter Kommunledningsförvaltningen Underskrift Namnfö ande

2 ..... ORNSKOLDSVIKS K01MMUN Landsbygdsgruppen (26) Innehållsförteckning 34 Föregående protokoll Lägesrapportering förslag till fiberstrategi Information Hållbart resande om samåkningsapp Vindbonus, lägesrapport Ansökan vindbonus Lanthandeln i Solberg ekonomisk förening Ansökan vindbonus Solbergs Byamän Ansökan vindbonus Degers j ö Byamän Ansökan vindbonus stiftelsen solberget Ansökan vindbonus för värdeminskning av fastighet Ansökan vindbonus Västerfanbyn i Bredbyn Ansökan vindbonus Tjäls Bygdegårdsförening Ansökan vindbonus Sjö Intresse- och fritidsförening Ansökan vindbonus Gubbnina Övriga frågor Nästa sammanträde... 26

3 '.... O RNSKO LD SV l KS KOM ~ MUN Landsbygdsgruppen (26) Kst/2014:45 34 Föregående protokoll Sammanfattning av ärendet Ordförande går igenom protokollet från landsbygdsgruppens sammanträde den 11 juni Landsbygdsgruppens beslut Landsbygdsgruppen anser sig tagit del av föregående protokoll. 1 /

4 ..... O RNSKO LDSV l KS KOMMUN Landsbygdsgruppen (26) Kst/2012: Lägesrapportering törslag till fiberstrategi Sammanfattning av ärendet Kommunledningsförvaltningen med dess IT -strateger, kommunförvaltningens stab, har uppdraget att utarbeta ett förslag till kommunens kommande fiberstrategi. Vid landsbygdsgruppens sammanträde i juni gavs en muntlig rapport om det pågående arbetet och man beslutade vidare att landsbygdsgruppen skulle få ta del av underlaget vid kommande möte i augusti. Kommunledningsförvaltningen har ännu inget skrivet material som går att presentera. Vid dagens möte ger Glenn Nordlund en lägesrapport om det pågående arbetet tillsammans med Sture Andersson. Vid diskussionerna framkommer att osäkerhet råder bland föreningarna om vilken roll Ömsköldsviks kommun kommer att ha och vad kommunen kommer att göra. Landsbygdsgruppens beslut Landsbygdsgruppen anser sig ha tagit del av informationen. Landsbygdsgruppen beslutar vidare att inom snar framtid bjuda in en representant från vardera Bygderådet i Ömsköldsvik, företagama och LRF till fokusgruppen för utbyte av erfarenheter och synpunkter. 1::}

5 ..... ORNSKOLDSVIKS K01MM UN Landsbygdsgruppen (26) Kst/2011: Information Hållbart resande om samåkningsapp Sammanfattning av ärendet Projektet Hållbart resande är ett projekt som pågått i kommunen sedan Projektet löper mot sitt slut och har under projekttiden arbetat med många delprojekt för att öka det hållbara resandet. En av aktiviteterna har varit att ta fram en samåkningsapp för att öka samåkningen främst inom landsbygden. Arbetet har bedrivits i samverkan med Umeå kommun som också arbetat med samma frågor i ett projekt. Vid dagens sammanträde ges information om hur man använder sig av appen och vilka marknadsföringsaktiviteter som gjorts och som fortsättningsvis behöver göras. Bilaga bildspel Landsbygdsgruppens beslut Landsbygdsgruppen anser sig tagit del av informationen. JO

6 O RNSKO LDSV l KS KOMMUN Landsbygdsgruppen (26) Kst/2012: Vindbonus, lägesrapport Sammanfattning av ärendet Vid dagens sammanträde går näringslivsutvecklare Lars Berglund i genom vad som hänt i de olika vindparksområdena inom kommunen. Bilaga bildspel Landsbygdsgruppens beslut Landsbygdsgruppen anser sig ha tagit del av informationen och önskar följa den fortsatta processen. 18

7 .... ORNSKO LDSVIKS KOM MUN Landsbygdsgruppen (26) Kst/2014:35 38 Ansökan vindbonus Lanthandeln i Solberg ekonomisk iörening Sammanfattning av ärendet Vindin AB har beslutat att årligen dela ut vindbonus från Vindparken Trattberget/ skallberget i Ömsköldsviks kommun. Utdelning av vindbonus ges till sökande från ett bestämt geografiskt område med definierade byar i ett område i Solberg. Enligt framtaget policydokument ges vindbonus i första hand till sport, kultur, ungdomsverksamhet och föreningsverksamhet. Vindbonus kan även ges till ekonomisk förening som har betydelse för bygden. Fritidsområdet/skidbacken i Solberg kan också ges del av vindbonusen. Vindbonus ges inte till välgörande verksamhet där insamling sköts av rikstäckande organisationer eller företag utan lokal förankring inte heller sådant som är normala kommunala åtaganden. Vindbonus kan inte ges till enskilda lag eller personer. Landsbygdsgruppen har fått uppdraget att rekommendera fördelningen av den årliga utdelningen av vindbonus. Det är dock slutligen Vindin AB som fattar beslutet om utdelningen. För 2014 finns kronor att fördela. Lanthandeln i Solberg Ekonomisk förening har sökt ett bidrag på l kronor för drift och underhåll av lanthandeln i Solberg Tillväxtavdelningen har berett ärendet och föreslår ett bidrag på kronor. Landsbygdsgruppens beslut Ledamot Gunilla Kjellson, Lantbrukarnas Riksförbund, yrkar på att ärendet inte ska avgöras idag då en återkoppling bör ske till de sökande för att själva ge förslag på prioriteringar. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen föreslår Vindin att besluta om ett bidrag på kronor för

8 l l l.... ORNSKOLDSVIKS KOMMUN Landsbygdsgruppen (26) 38 (forts) Ledamot Gunilla Kjellsson, LRF, deltar inte i beslutet på grund av att återkoppling till sökande inte gjorts och kännedom om att det är en årlig utdelning och sökmöjlighet finns. l~

9 .... O RNSKO LDSV l KS KOM!MUN Landsbygdsgruppen (26) Kst/2014:36 39 Ansökan vindbonus Solbergs Byamän Sammanfattning av ärendet Vindin AB har beslutat att årligen dela ut vindbonus från Vindparken Trattberget/ skallberget i Ömsköldsviks kommun. Utdelning av vindbonus ges till sökande från ett bestämt geografiskt område med definierade byar i ett område i Solberg. Enligt framtaget policydokument ges vindbonus i första hand till sport, kultur, ungdomsverksamhet och föreningsverksamhet. Vindbonus kan även ges till ekonomisk förening som har betydelse för bygden. Fritidsområdet/skidbacken i Solberg kan också ges del av vindbonusen. Vindbonus ges inte till välgörande verksamhet där insamling sköts av rikstäckande organisationer eller företag utan lokal förankring inte heller sådant som är normala kommunala åtaganden. Vindbonus kan inte ges till enskilda lag eller personer. Landsbygdsgruppen har fått uppdraget att rekommendera fördelningen av den årliga utdelningen av vindbonus. Det är dock slutligen Vindin AB som fattar beslutet om utdelningen. För 2014 finns kronor att fördela. Solbergs byamän har sökt ett bidrag på kronor för upprustning och underhåll av väg till toppens fritidsområde i Solberg. En femårig plan är upprättad. Tillväxtavdelningen har berett ärendet och föreslår ett bidrag på kronor. Landsbygdsgruppens beslut Ledamot Gunilla Kjellson, Lantbrukarnas Riksförbund, yrkar på att ärendet inte ska avgöras idag då en återkoppling bör ske till de sökande för att själva ge förslag på prioriteringar. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen föreslår Vindin att besluta om ett bidrag på kronor för l ;:s?

10 .... O RNSKO LDSV l KS KOMMUN Landsbygdsgruppen (26) 39 (forts) Ledamot Gunilla Kjellsson, LRF, deltar inte i beslutet på grund av att återkoppling till sökande inte gjorts och kännedom om att det är en årlig utdelning och sökmöjlighet finns. ly

11 .... ORNSKOLDSVIKS KOMM UN Landsbygdsgruppen (26) Kst/2014: Ansökan vindbonus Degersjö Byamän Sammanfattning av ärendet Vindin AB har beslutat att årligen dela ut vindbonus från Vindparken Trattberget/ Skallberget i Ömsköldsviks kommun. Utdelning av vindbonus ges till sökande från ett bestämt geografiskt område med definierade byar i ett område i Solberg. Enligt framtaget policydokument ges vindbonus i första hand till sport, kultur, ungdomsverksamhet och föreningsverksamhet. Vindbonus kan även ges till ekonomisk förening som har betydelse för bygden. Fritidsområdet/skidbacken i Solberg kan också ges del av vindbonusen. Vindbonus ges inte till välgörande verksamhet där insamling sköts av rikstäckande organisationer eller företag utan lokal förankring inte heller sådant som är normala kommunala åtaganden. Vindbonus kan inte ges till enskilda lag eller personer. Landsbygdsgruppen har fått uppdraget att rekommendera fördelningen av den årliga utdelningen av vindbonus. Det är dock slutligen Vindin AB som fattar beslutet om utdelningen. För 2014 finns kronor att fördela. Degers j ö Byamän har sökt ett bidrag på kronor för upprustning av byasåg, bland annat reparation av timmerintag, uppriktning av såghus och hängrännor. Tillväxtavdelningen har berett ärendet och föreslår ett bidrag på kronor. Landsbygdsgruppens beslut Ledamot Gunilla Kjellson, Lantbrukarnas Riksförbund, yrkar på att ärendet inte ska avgöras idag då en återkoppling bör ske till de sökande för att själva ge förslag på prioriteringar. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen föreslår Vindin att besluta om ett bidrag på kronor för I C?

12 ..... ORNSKO LDSVIKS KO:MMUN Landsbygdsgruppen (26) 40 (forts) Ledamot Gunilla Kjellsson, LRF, deltar inte i beslutet på grund av att återkoppling till sökande inte gjorts och kännedom om att det är en årlig utdelning och sökmöjlighet finns. ID

13 .... ORNSKOLDSVIKS KOMM UN Landsbygdsgruppen (26) Kst/2014: Ansökan vindbonus Stiftelsen Solberget Sammanfattning av ärendet Vindin AB har beslutat att årligen dela ut vindbonus från Vindparken Trattberget/ Skallberget i Ömsköldsviks kommun. Utdelning av vindbonus ges till sökande från ett bestämt geografiskt område med definierade byar i ett område i Solberg. Enligt framtaget policydokument ges vindbonus i forsta hand till sport, kultur, ungdomsverksamhet och fdreningsverksamhet. Vindbonus kan även ges till ekonomisk förening som har betydelse for bygden. Fritidsområdet/skidbacken i Solberg kan också ges del av vindbonusen. Vindbonus ges inte till välgörande verksamhet där insamling sköts av rikstäckande organisationer eller fdretag utan lokal fårankring inte heller sådant som är normala kommunala åtaganden. Vindbonus kan inte ges till enskilda lag eller personer. Landsbygdsgruppen har fått uppdraget att rekommendera fordelningen av den årliga utdelningen av vindbonus. Det är dock slutligen Vindin AB som fattar beslutet om utdelningen. För 2014 finns kronor att fdrdela. stiftelsen solberget har sökt ett bidrag på kronor för installation av luftvärmepump, renovering av lift och pistmaskin, underhåll av vandrarhem, uppforande av servicehus och ny varmvattenberedare. Tillväxtavdelningen har berett ärendet och fareslår ett bidrag på kronor i forsta hand for installation av luftvärmepump for att sänka driftskostnaderna. Landsbygdsgruppens beslut Ledamot Gunilla Kjellson, Lantbrukarnas Riksfdrbund, yrkar på att ärendet inte ska avgöras idag då en återkoppling bör ske till de sökande för att själva ge forslag på prioriteringar. Ordforanden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen fareslår Vindin att besluta om ett bidrag på kronor for 2014.

14 ., j..... O RNSKO LD SV l KS KO'MMUN Landsbygdsgruppen (26) 41 (forts) Ledamot Gunilla Kjellsson, LRF, deltar inte i beslutet på grund av att återkoppling till sökande inte gjorts och kännedom om att det är en årlig utdelning och sökmöjlighet finns.

15 .... O RNSKO LDSV l KS KOMM UN Landsbygdsgruppen (26) Kst/2014: Ansökan vindbonus f"ör värdeminskning av fastighet Sammanfattning av ärendet Vindin AB har beslutat att årligen dela ut vindbonus från Vindparken Trattberget/ Skallberget i Ömsköldsviks kommun. Utdelning av vindbonus ges till sökande från ett bestämt geografiskt område med definierade byar i ett område i Solberg. Enligt framtaget policydokument ges vindbonus i första hand till sport, kultur, ungdomsverksamhet och föreningsverksamhet. Vindbonus kan även ges till ekonomisk förening som har betydelse för bygden. Fritidsområdet/skidbacken i Solberg kan också ges del av vinbonusen. Vindbonus ges inte till välgörande verksamhet där insamling sköts av rikstäckande organisationer eller företag utan lokal förankring inte heller sådant som är normala kommunala åtaganden. Vindbonus kan inte ges till enskilda lag eller personer. Landsbygdsgruppen har fått uppdraget att rekommendera fördelningen av den årliga utdelningen av vindbonus. Det är dock slutligen Vindin AB som fattar beslutet om utdelningen. För 2014 finns kronor att fördela. Stefan Andersson, Köpmangatan 82 i Bredbyn har sökt bidrag för värdeminskning av sin fastighet i Bredbyn. Tillväxtavdelningen har berett ärendet och utifrån att ansökan faller utanför aktuellt område och ändamål för vindbonus föreslås ett avslag av ansökan. Landsbygdsgruppens beslut Ledamot Gunilla Kjellson, Lantbrukarnas Riksförbund, yrkar på att ärendet inte ska avgöras idag då en återkoppling bör ske till de sökande för att själva ge förslag på prioriteringar. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen föreslår Vindin att besluta att avslå ansökan då ansökan faller utanför aktuellt område och ändamål för vindbonus.

16 ..... ORNSKOLDSVIKS KOMMUN Landsbygdsgruppen (26) 42 (forts) Ledamot Gunilla Kjellsson, LRF, deltar inte i beslutet på grund av att återkoppling till sökande inte gjorts och kännedom om att det är en årlig utdelning och sökmöjlighet finns.

17 _. l.... O RNSKO LDSV l KS KOMMUN Landsbygdsgruppen (26). ' Kst/2013: Ansökan vindbonus Västerfanbyn i Bredbyn Sammanfattning av ärendet Vindin AB har beslutat att årligen dela ut vindbonus från Vindparken Trattberget/ skallberget i Ömsköldsviks kommun. Utdelning av vindbonus ges till sökande från ett bestämt geografiskt område med definierade byar i ett område i Solberg. Enligt framtaget policydokument ges vindbonus i första hand till sport, kultur, ungdomsverksamhet och föreningsverksamhet. Vindbonus kan även ges till ekonomisk förening som har betydelse för bygden. Fritidsområdet/skidbacken i Solberg kan också ges del av vinbonusen. Vindbonus ges inte till välgörande verksamhet där insamling sköts av rikstäckande organisationer eller företag utan lokal förankring inte heller sådant som är normala kommunala åtaganden. Vindbonus kan inte ges till enskilda lag eller personer. Landsbygdsgruppen har fått uppdraget att rekommendera fördelningen av den årliga utdelningen av vindbonus. Det är dock slutligen Vindin AB som fattar beslutet om utdelningen. För 2014 finns kronor att fördela. Sven Olofsson har sökt ett bidrag på kronor för utläggning av handikappbrygga och inplantering av ädelfisk i Djuptjäm. Tillväxtavdelningen har berett ärendet och föreslår avslag till ärendet då ansökan inte ryms inom aktuella kriterier för vindbonus. Landsbygdsgruppens beslut Ledamot Gunilla Kjellson, Lantbrukarnas Riksförbund, yrkar på att ärendet inte ska avgöras idag då en återkoppling bör ske till de sökande för att själva ge förslag på prioriteringar. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen föreslår Vindin att avslå ansökan då den inte ryms inom aktuella kriterier för vindbonus. l et

18 ..... O RNS KO LD SV l KS KOM'MUN Landsbygdsgruppen (26) 43 (forts) Ledamot Gunilla Kjellsson, LRF, deltar inte i beslutet på grund av att återkoppling till sökande inte gjorts och kännedom om att det är en årlig utdelning och sökmöjlighet finns. 101

19 .... ORNSKO LDSVIKS KOMMUN Landsbygdsgruppen (26) Kst/20 13 : Ansökan vindbonus Tjäls Bygdegårdsidrening Sammanfattning av ärendet Vindin AB har beslutat att årligen dela ut vindbonus från Vindparken Trattberget/ Skallberget i Örnsköldsviks kommun. Utdelning av vindbonus ges till sökande från ett bestämt geografiskt område med definierade byar i ett område i Solberg. Enligt framtaget policydokument ges vindbonus i första hand till sport, kultur, ungdomsverksamhet och föreningsverksamhet. Vindbonus kan även ges till ekonomisk förening som har betydelse för bygden. Fritidsområdet/skidbacken i Solberg kan också ges del av vindbonusen. Vindbonus ges inte till välgörande verksamhet där insamling sköts av rikstäckande organisationer eller företag utan lokal förankring inte heller sådant som är normala kommunala åtaganden. Vindbonus kan inte ges till enskilda lag eller personer. Landsbygdsgruppen har fått uppdraget att rekommendera fördelningen av den årliga utdelningen av vindbonus. Det är dock slutligen Vindin AB som fattar beslutet om utdelningen. För 2014 finns kronor att fördela. Tjäls Bygdegårdsförening har sökt ett bidrag på kronor för bland annat renovering av bygdegård och bro, vägunderhåll, inköp av ved, gräsklippare m.m. Tillväxtavdelningen har berett ärendet och föreslår ett bidrag på kronor för renovering av bygdegård och bro. Landsbygdsgruppens beslut Ledamot Gunilla Kjellson, Lantbrukarnas Riksförbund, yrkar på att ärendet inte ska avgöras idag då en återkoppling bör ske till de sökande för att själva ge förslag på prioriteringar. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen föreslår Vindin att besluta om ett bidrag på kronor för 2014.

20 ..... O RNSKO LDSV l KS KOMMUN Landsbygdsgruppen (26) 44 (forts) Ledamot Gunilla Kjellsson, Lantbrukarnas Riksförbund, deltar inte i beslutet på grund av att återkoppling till sökande inte gjorts och kännedom om att det är en årlig utdelning och sökmöjlighet finns. is;;l

21 ..... O RNSKO LDSV l KS KOMM UN Landsbygdsgruppen (26) Kst/20 13: Ansökan vindbonus Sjö Intresse- och fritidsiörening Sammanfattning av ärendet Vindin AB har beslutat att årligen dela ut vindbonus från Vindparken Trattberget/ Skallberget i Ömsköldsviks kommun. Utdelning av vindbonus ges till sökande från ett bestämt geografiskt område med definierade byar i ett område i Solberg. Enligt framtaget policydokument ges vindbonus i första hand till sport, kultur, ungdomsverksamhet och föreningsverksamhet. Vindbonus kan även ges till ekonomisk förening som har betydelse för bygden. Fritidsområdet/skidbacken i Solberg kan också ges del av vinbonusen. Vindbonus ges inte till välgörande verksamhet där insamling sköts av rikstäckande organisationer eller företag utan lokal förankring inte heller sådant som är normala kommunala åtaganden. ViJ?.dbonus kan inte ges till enskilda lag eller personer. Landsbygdsgruppen har fått uppdraget att rekommendera fördelningen av den årliga utdelningen av vindbonus. Det är dock slutligen Vindin AB som fattar beslutet om utdelningen. För 2014 finns kronor att fördela. Sjö Intresse- och fritidsförening har sökt ett bidrag på kronor för underhåll av vägar och badplats, nya bryggor och omklädningsrum, put and take fisk m.m. Tillväxtavdelningen har berett ärendet och föreslår ett bidrag på kronor i första hand att användas för nya omklädningsrum och bryggor. Landsbygdsgruppens beslut Ledamot Gunilla Kjellson, Lantbrukarnas Riksförbund, yrkar på att ärendet inte ska avgöras idag då en återkoppling bör ske till de sökande för att själva ge förslag på prioriteringar. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen föreslår Vindin att besluta om ett bidrag på kronor för 2014.

22 .... ORNSKOLDSVIKS KOMMUN Landsbygdsgruppen (26) 45 (forts) Ledamot Gunilla Kjellsson, Lantbrukarnas Riksförbund, deltar inte i beslutet på grund av att återkoppling till sökande inte gjorts och kännedom om att det är en årlig utdelning och sökmöjlighet finns.

23 ..... ORNSKOLDSVIKS KOMMUN Landsbygdsgruppen (26) Kst/2013: Ansökan vindbonus Gubbnina Sammanfattning av ärendet Vindin AB har beslutat att årligen dela ut vindbonus från Vindparken Trattberget/ Skallberget i Ömsköldsviks kommun. Utdelning av vindbonus ges till sökande från ett bestämt geografiskt område med definierade byar i ett område i Solberg. Enligt framtaget policydokument ges vindbonus i första hand till sport, kultur, ungdomsverksamhet och föreningsverksamhet. Vindbonus kan även ges till ekonomisk förening som har betydelse för bygden. Fritidsområdet/skidbacken i Solberg kan också ges del av vindbonusen. Vindbonus ges inte till välgörande verksamhet där insamling sköts av rikstäckande organisationer eller företag utan lokal förankring inte heller sådant som är normala kommunala åtaganden. Vindbonus kan inte ges till enskilda lag eller personer. Landsbygdsgruppen har fått uppdraget att rekommendera fördelningen av den årliga utdelningen av vindbonus. Det är dock slutligen Vindin AB som fattar beslutet om utdelningen. För 2014 finns kronor att fördela. "Gubbnina", som är ett enskilt företag, har sökt ett bidrag på kronor för iordningsställande av en konsthantverkslokal Tillväxtavdelningen har berett ärendet och föreslår avslag till ärendet då ansökan inte ryms inom aktuella kriterier för vindbonus. Landsbygdsgruppens beslut Ledamot Gunilla Kjellson, Lantbrukarnas Riksförbund, yrkar på att ärendet inte ska avgöras idag då en återkoppling bör ske till de sökande för att själva ge förslag på prioriteringar. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Landsbygdsgruppen föreslår Vindin att avslå ansökan då den inte faller inom aktuella kriterier för vinbonus.

24 l.... O RNSKO LD SV l KS.._,. KO:MMUN Landsbygdsgruppen 46 (forts) (26) Ledamot Gunilla Kjellsson, Lantbrukarnas Riksförbund, deltar inte i beslutet på grund av att återkoppling till sökande inte gjorts och kännedom om att det är en årlig utdelning och sökmöjlighet finns.

25 O RNSKO LDSV l KS KO'MMUN Landsbygdsgruppen (26) Kst/2014:46. l 47 Övriga frågor Fastigheter i Skorped Beredningen är inte klar. Information lämnas vid sammanträdet 10 oktober. Fastighetsstrateg Fredrik Edlund bjuds in. "Smaka på Höga Kusten" september. Ömsköldsvik står som värd för årets mässa. "Landsbygdskonferens Höga Kusten"16-17 oktober Landsbygdsgruppens beslut Landsbygdsgruppen beslutar att satsa l O 000 kronor för deltagande i Landsbygdskonferens Höga Kusten för ledamöter att fördelas mellan den ideella sektorn och näringslivet strategiarbete Leader Höga Kusten Leader Höga Kusten går in i en ny programperiod och utvärdering pågår och ska sammanställas. Ny strategi ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 november. strategiarbetet behandlas vid landsbygdsgruppens nästa sammanträde, l O oktober. Sintkonferens Bygd och stad i balans, 27 oktober, kväll på Gideågården och 28 oktober förmiddag på Arken Lena Lindström informerar om projektets slutkonferens.

26 j. t.... O RNS KO LD SV l KS KOMMUN Landsbygdsgruppen (26) Kst/2014:45 48 Nästa sammanträde Nästa sammanträde: Fredag 10 oktober, kl. 08:30-16:00 Obs! tiden Lokala utvecklingsplaner Fiberstrategi strategiarbete Leader Höga Kusten Inkomna förslag från Bygderådet i Ömsköldsvik behandlas i mån av tid, se bilaga.

27 Vindkraft paket Återkoppling fråga från marsang Bursjäl iden. status pågående Eon/Holmen Holmen stormyrberget Skorped Fråga Skorpeds Framtid Vindbonus Trattberget VINDKRAFT l ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN status november Blackfjället Areal: 5,7 km2 lntr~ssent: Holi'T)('n Antal verk: 15 Tillstånd klart 4 Blodrotsbervet Areal: 11,5 km2 Intressent: Holm.en Antal verk: «Tillstånd klart 5 Granllden-Kullberaet Areal: 17,8 km2 Intressent: Holmen Antal verk: 44 läjll>llghetcn IAreds Intressent: Arise Windpowet"" An!Dl verk: 41 Tillstånd klart _ 6 Ållden Hemllden Areal: 6,5 km2 Intressent: Åtiden Vind AB (E. ON. Holmen) Antal verk: 15 Tillstånd klart 7 Brattmyrliden Areal: 11,7km2 Intressent: Brattmyrtiden Vind AB, (E. ON. -Holmen) Antal verk: 33 Tillstånd klart Utrednlngsomrdde Hli>~jön Areal: 14,3 km2 Intressent: Fcrsca Antal verk: ca 28 av totalt 180,_.;-..,"'-'"f'":=:- 8 Bursjöliden '' Areal: 7,2 km2 Intressent: Blisjöliden Vind AB (E.ON. Holmen) Antal verk: 21 Ansökan inlämnad Utredningsomröde ~~~~u:,'i2 'l::;:...;~~u~,~~:"'~~~~~#- Intressent: SCA AntDI verk: 10 Fanbyn Antal verk: 5 (ca 2 km norr om befi~liga verk) Intressent: Gamesa Tillstånd klart 9 Prästliden Areal: 11,9 km2 Totalt alla områden Ca o400möjl1ga ca 200 under projektering Utrednlngsomrdde Unamon Areal: 12,9 km2 Intressent: SCA Antal verk: Sttashöjden Areal: 3,7 km2 Intressent : Eystrasalt Vind AB (Väktaren Vind) Antal verk.: 8 Anläggningsarbeten påbörjade 11 Grlissemyran(-Björnböle) Utredningsområde Areal: 16,4 km2 ll-raet ( Starmyran) Intressent: Sictensjö Areal: 12,8 km2 Vindkraft AB (Nordisk lntn>ssmt : Sidensjö vindkraft) Vindkraft AB (Nordisk Antal verk: 32 vindkraft) Tillstånd klart Antal verk: 16 Tillstånd klart

28 o Aterkoppling Bursjöliden Kontakt JG, markägarföreningen Status Holmen Blodrotberget + Blackfjället Miljötillstånd klart Väntar på linjekoncession (senhösten) Troligt investeringsbeslut runt årsskiftet Avverkning vår -15 Anläggning höst -15 Resning -16 Produktion -16/17

29 3 Status Eon/(Holmen) Miljötillstånd klart Åliden. - Detaljprojektering förberedelse nätanslutning pågår. - Förberedelse lnvesteringsbeslut. (ev hösten -14) - Anläggningsjobb tidigast hösten Etablering o drifttagande, tidigast -16 Miljötillstånd klart Brattmyrliden - Detaljproj, förbered nätansl, investeringsbeslut pågår. - Anläggning tidigast vår Etablering o drift, tidigast -16 Satus Eon forts Miljöprövning pågår Bursjöliden - Beslut Lst väntas hösten -14 (kan bli ökl) - Avtal finns med Örnsköldsviks Airport -Anläggning, tidigast -16 -Etablering o drift, tidigast -17

30 stormyrberget lnfomöte Myndighetssamråd i maj Samrådsmöte i juni -Animeringar - Fotomontage - Ljudillustration Stöd tilllokal utveckling x% av produktionsintäkten från hela anläggningen avsätts årligen till ekonomiskt stöd tilllokal utveckling. Ska leda till återinvesteringar i projekt som främjar lokalt näringsliv, föreningsverksamhet, miljö, service, kultur och bygdens livsmiljö. Hela bygden ska gynnas. stormyrberget forts Förfrågan från Skorpeds Framtid om ett Stormöte för att informera kommunen om vad bygden tänker.

31 /corporate.vattenfall.se/giobal/sverige/ Om-Vattenfaii/Om-oss/Varverksa m het/vind kraft/stormyrbe rget/fotomo ntage, %201%C3%A5gu ppi%c3%b6st. pdf Preliminär tidplan. :_.: {t,)~ '' '.:.--'1'1-l.' : l, \~! ~ -~' l ? Förstudie Kontakt med Ansökan kommun och om tillstånd närboende lämnas in Samrådsprocess inleds Inventeringar, utredningar och analyser MKB tas fram MKB = MiljöKonsekvensBeskrivning Vindmätning med mätmast Byggnation påbörjas? VATTENFALL ~

32 h God vindtillgång Bra infrastruktur i området, bl.a. goda anslutnings-möjligheter till elnät Av kommunen utpekat område lämpligt för vindbruk Goda förutsättningar för att bli ett lyckosamt och lönsamt vindkraftsprojekt Tillståndsansökan planerad till början av Upp till 60 st. vindkraftverk - Upptill220meter höga Parkens effekt och produktion - Ca 180 MW Ca 700 GWh/år Motsvarar hushållsel till ca hem VATTI<NFALL ~

33 t God vindtillgång Bra infrastruktur i området, bl.a. goda anslutnings-möjligheter till elnät Av kommunen utpekat område lämpligt för vindbruk Goda förutsättningar för att bli ett lyckosamt och lönsamt vindkraftsprojekt Tillståndsansökan planerad till början av Upp till 60 st. vindkraftverk - Upptill220meter höga Parkens effekt och produktion - Ca 180 MW - Ca 700 GWh/år Motsvarar hushållsel till ca hem ~ - _..., ~...-, _,, - ~-... c. ~~- VATTENFALL ~ Snabb teknikutveckling : ca 140m totalhöjd l 90m rotor : ca m totalhöjd l 115m rotor - Om några år: Troligen upp mot 210m totalhöjd l ca 130m rotor Vi ansöker på icke-koordinatsatta verkspositioner \"'~ Il L.. _. t,.,._.:_ - ~: :, - -- ~- -, ': i.,. '- '~.. _. ' -~ l...:t,.. ~. :L-_. '1'.. ~ ~~;.;...;.: -~ ~...,... ~;.;~,,... - Möjliggör användning av den vindkraftturbin som är bäst lämpad för platsen Effektivt vindresursutnyttjande - Möjliggör anpassning av positionering, vägdragningar mm på ett bättre sätt - Dock klart med områden där vi inte kommer att bygga eller där extra hänsyn ska tas - VATTENFALL ~

34 Genomfört: Pågår: Planerat Informationsmöte Samråd med Länsstyrelse (fram till inlämning av allmänheten och kommun tillståndsansökan): Informationsmöte samebyar Samråd med jaktlagen Fladdermusinventering Fågelinventeringar Samråd med myndigheter Samråd med samebyar. Delar av landskapsanalysen och organisationer Flygplatser, Ägare av Ytterbodarna {baserade på första Samråd med allmänheten exempellayout) Hydrogeologisk utredning Elnätsutredning - Foto- och videomontage Koncessionsansökan (elnät) Kulturmiljöutredning - Första siktfältsanalys.. d. t. Radiolänksutredning - Första ljud- och skuggberäkningar - Hinderljusanimering N a t urvar es1nven enng Vindmätning med mätmast Fl yg h. 1n d erana 1 ys Arbete med tillståndsansökan Vindanalys Exempel-layout till ansökan - MKB, Teknisk beskrivning mm. siktfältsanalys till ansökan Ljud- och skuggberäkningar till ansökan Byggbarhetsutredning inkl. vägar VATTENFALL ~ Vindbonus Trattberget/Vindin { ) 9 ansökningar inkommit Sökt belopp :- finns att fördela Förslag till Vindin som ska godkänna

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38 Tekniska 29-38 2 Information och överläggningar... 6 Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen... 7 Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.... 9 Upphandling -

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer