Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL."

Transkript

1 Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Naturinventering Arkeologisk utredning UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(11) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL. Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjlighet för uppförande av bostadsbebyggelse i nära anslutning till befintlig bebyggelse vid Yxnerums kursgård. Nu framlagt detaljplaneförslag har föregåtts av en förstudie där det framkom att den marken som var tänkt för bostadsbebyggelse har höga naturvärden. För att skydda naturvärdena föreslås istället ett område norr och öster om området med höga naturvärden. PLANDATA Lägesbestämning Detaljplaneområdet är beläget c:a 0,5 km sydväst om Yxnerums kyrka och i nära anslutning till Yxnerums kursgård.

2 Areal 2 Planområdet omfattar en areal av c:a 7,0 hektar varav 0,2 hektar utgörs av vattenområde. Markägoförhållanden Fastigheten Borkhult 2:2 ägs av Fredriksnäs Säteri AB Valdemarsvik. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplaner För området gäller en översiktsplan antagen år 2001 av kommunfullmäktige. Arbete pågår med att upprätta en ny översiktsplan där nu föreslaget bebyggelseområde kan ingå. Av naturvårdsprogram framgår att föreslagen detaljplan är belägen inom Yxningen Borkhultsområdet som är av riksintresse. Borkhultsdalgången påverkas av föreslagen bostadsbebyggelse liksom Yxningen där ett område för småbåtar föreslagits. Önskemålet om en levande landsbygd är en viktig utgångspunkt för ett fortsatt byggande på landsbygden. Kommunen strävar efter att i första hand förlägga ny bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse med hänsyn till hushållningen med naturresurser i form av jord- och skogsbruk och orörda naturområden samt för möjligheten att erhålla goda VA-lösningar och samordnad sophämtning. Planerad bebyggelse strider ej mot översiktsplanen. Detaljplaner Området berörs ej av några detaljplaner. Övriga kommunala beslut Kommunstyrelsen har lämnat sitt medgivande till prövning av en ny detaljplan för området.

3 Förstudie för planområdet 3 Detaljplaneområdet har delvis föregåtts av en förstudie. Miljökonsekvenser En behovsbedömning av MKB redovisas i slutet av denna beskrivning. Slutsatsen av bedömningen är att den aktuella detaljplanen inte bedöms ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser och att någon MKB enligt 5 kap 18 PBL därför inte bedöms vara nödvändig. Formellt beslut om att ingen MKB behöver göras tas av kommunen. Riksintresse, strandskydd Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård för Yxningen och Borkhultsområdet. I planarbetet har stor hänsyn tagits till rådande förhållanden. Tomterna har förlagts på åker- och barrskogsmark. Den ur riksintresse närbelägna och värdefulla blandlövhagen har helt lämnats utanför detaljplaneområdet. Markägaren har för avsikt att låta beta ovannämnda lövhage och andra ur miljösynpunkt värdefulla områden för att kunna bevara karaktären för området. Ett mindre ekparti, centralt beläget inom planområdet, har föreslagits som naturområde och kommer därmed att bevaras. Lokalgatan har noggrant instuderats i terrängen för att bl.a. undvika bergsprängning. Varje byggplats har föreslagits med hänsyn till natur- och landskapsbildssynpunkt. Föreslagen bebyggelse är väl anpassad till naturen och riksintresset kommer att påverkas i mycket liten omfattning. Strandskydd för sjön Yxningen gäller intill 100 m från strandlinjen. Föreslagen bostadsbebyggelse ligger helt utanför strandskyddat område. Avsikten är att tomterna skall få rätt till båtplatser vid Yxningen inom ett område beläget c:a 350 m sydost om föreslaget bostadsområde. Inom hamnområdet gäller strandskydd.

4 4 Området har tidigare utnyttjats för hamnverksamhet (lastageplats). Vid byggandet av bryggor får inte befintlig pålrad i vattnet och husgrund på land skadas. Som särskilda skäl för att upphäva strandskyddet är att området tidigare utnyttjats för hamnverksamhet. Fri passage längs stranden skall finnas. Planbestämmelsen a1 har lagts till på detaljplanekartan. Kommunen föreslås upphäva strandskyddet innan planen antas. Ett mindre dike som går genom området har kommunen inte för avsikt att behandla som ett vattendrag som omfattas av strandskydd då diket är torrlagt större delen av året. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur. Mark och vegetation Den sydöstra delen av planområdet består av åkermark. I övrigt gäller skogsmark med huvudsak barrskog inom området. Marken lutar mot söder. En naturutredning för planområdet och närliggande områden har utförts av Calluna i Linköping. Vid planarbetet har stor hänsyn tagits till rådande naturförhållanden. Område 1 enligt Calunas naturinventering, som består av hällmarkskog och bergbrant, har mycket högt naturvärde. Här finns tämligen stora förekomster av död ved i olika nedbrytningsstadier som gynnar ovanliga vedlevande insekter. Den rödlistade talltickan liksom bl.a. mycket gamla grova ekar finns inom område 1. Planförslaget är beläget strax öster om skogsområdet. Väster och söder om planområdet är område 7 direkt söder om område 1 beläget.

5 5 Område 7 består av trädbärande hagmark med högt naturvärde. Ett ekskogsområde, 20, med högt naturvärde ligger utanför och öster om planområdet. Inom planen hamnar område 9 en ekskog med lägre naturvärde. Området integreras i planen där de flesta ekarna kan sparas. Prioriteten skall vara att spara ekar grövre än 3 dm i stamdiameter. Ekbeståndet är beläget inom naturmark i planen. På åkern finns två åkerholmar 15 och 16 och ett dike 13 som inte har särskilda naturvärden men är biotopskyddade enligt 7 kap 11 miljöbalken. För att ta bort åkerholmarna och diket krävs länsstyrelsens dispens. Dispens krävs för att få påverka dessa biotoper. I övrigt se Calunas naturinventering. Närheten till de värdefulla naturområdena ger hög livskvalitet för de boende inom planområdet och självfallet även för allmänheten.

6 6

7 . Geotekniska förhållanden 7 Marken som i huvudsak består av morän med inslag av berg är gynnsam ur bärighetssynpunkt för planerad bebyggelse. Några geotekniska problem föreligger ej.. Radon Om risk för radon konstateras kommer det vid bygglovsgivning att föreskrivas hur husen skall byggas radonsäkert.. Risk för höga vattenstånd Risk för att planerad bebyggelse skall påverkas av höga vattenstånd i Yxningen föreligger ej. Medelvattenståndet i Yxningen är + 38,0 m. Föreslagen bebyggelse ligger på nivån + 45,0 m och högre.. Fornlämningar En arkeologisk utredning etapp 1 har utförts av Östergötlands länsmuseum. Några arkeologiska fynd har ej påträffats. Bebyggelseområden. Bostäder Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse. Framlagt detaljplaneförslag möjliggör uppförande av 18 st enbostadshus. Bebyggelsen kommer att ske i söderläge med goda solförhållanden. Tomterna blir förhållandevis stora med en areal av minst m 2.. Övrig bebyggelse Någon övrig bebyggelse finns ej inom planområdet Inom hamnområdet V föreslås uppförande av sjöbodar.

8 . Offentlig service 8 Offentliga servicen finns i Åtvidaberg.. Kommersiell service Affärer av olika slag finns i Åtvidaberg.. Tillgänglighet Området är till stor del kuperat. När man når respektive husplats är marken närmast huset förhållandevis plan och därmed lämplig för rörelsehindrade personer. Vissa delar av tomterna är kuperade.. Byggnadskultur Inom planområdet finns inga byggnader av kulturhistoriskt värde. Friytor. Lek och rekreation Inom den egna tomten och i övrigt inom närliggande stora skogsområden finns stora möjligheter till lek och rekreation. Sist men inte minst värdefull är självfallet sjön Yxningen för rekreation. Vattenområden I Yxningen c:a 350 m sydost om föreslaget bostadsområde föreslås ett vattenområde avsett för båtbryggor. Avsikten är att endast bygga ut två bryggor vinkelrätt mot strandlinjen för att på så sätt ianspråkta minsta möjliga strand. Utöver de boende inom föreslaget planområde ges även allmänheten möjlighet till båtplatser. Planen ger allmänheten en ökad tillgänglighet till Yxningen i och med att stigen till hamnområdet iordningställs. Totalt beräknas utbyggnad av c:a 25 st bryggplatser där de nya tomterna erhåller en bryggplats var.

9 Trafik 9. Tillfartsvägar Området gränsar i sydost till allmänna vägen 732 Åtvidaberg Ringarum.. Lokalgator En lokalgata är föreslagen inom planområdet. Gatan har instuderats i terrängen på sådant sätt att minsta möjliga lutningar och bergsprängningar erhållits. Utrycknings- och renhållningsfordon skall kunna trafikera gatorna. Lokalgatan anslutes till den allmänna vägen 732 Åtvidaberg Ringarum. Anslutningspunkten till väg 732 har valts på samma ställe som de nystyckade fastigheterna Borkhult 2:85 och 2:86 har sin utfart mot den allmänna vägen. Det är önskvärt om man kan minska den tillåtna hastighetsgränsen från 70 till 50 km/tim på väg 732 från Yxningens kursgård och förbi planområdet.. Gång- och cykelväg Gång- och cykeltrafik kommer att ske inom gatuområdet.. Kollektivtrafik Någon kollektivtrafik passerar ej planområdet. Parkering För tomterna inom området gäller parkering på den egna tomten. Teknisk försörjning. Vatten och avlopp Det finns inget kommunalt va-nät inom detaljplaneområdet i dag, där emot passerar en privat ledning genom området. Vid projekteringen av vatten- och avloppsledningarna kommer ställning att tas till hur de befintliga va-ledningarna skall lösas.

10 10. Värme Bostadshusen kommer att uppvärmas med enskilda värmeanläggningar och målet är att använda hållbara värmesystem som bergvärme, jordvärme eller luftvärmepump. Ur trivsel- och uppvärmningssynpunkt bör en kamin avsedd för vedeldning installeras i bostadshusen. Vedkaminen utgör även en säkerhet för uppvärmning vid eventuellt strömavbrott.. El Transformatorstation finns i nära anslutning till planområdet. I samband med utbyggnad av elnätet inom planområdet kommer ställning att tas till hur de befintliga elledningarna skall behandlas.. Avfall För sopornas hantering gäller Åtvidabergs kommuns renhållningsregler. För att tillskapa en säker och arbetsmiljöanpassad sophämtning har vändplatserna utformats så att sopbilarna kan vända utan backning. Administrativa frågor. Genomförandetid Genomförandetiden upphör 10 år efter det att antagen detaljplan vunnit laga kraft.. Huvudmannaskap Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

11 11 MEDVERKANDE Detaljplaneförslaget är upprättat av undertecknad i samråd med Chefen för samhällsplanering Mikael Henriksson, stadsark. Raymond Van der Heijden, Vd för Åtvidabergs Vatten och Renhållning Pär Ericsson och markägaren. Tidiga kontakter och samråd har skett med kommunen. Linköping Bo Sandström Planförfattare

12 UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(2) Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Detaljplanen följer s.k. normalt planförfarande vilket innebär samråd, utställning, antagande och lagakraftvinnande. Gamla PBL gäller. Planförslaget bedöms kunna antas under tredje kvartalet ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden upphör 10 år efter det antagen detaljplan vunnit laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är inte huvudman för allmän plats Ansvarsfördelning Alla arbeten inom detaljplaneområdet utföres och bekostas av exploatören. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Föreslagna tomter skall avstyckas och därmed bilda egna fastigheter. För naturmark, lokalgata, WV-område och V-område bör gemensamhetsanläggningar inrättas. Rätten, för respektive avstyckad tomt inom planområdet, att nå V-området via gångväg bör säkerställas medelst servitut.

13 2 För de kommunala VA-ledningarna inom detaljplaneområdet skall ledningsrätter tillskapas. EKONOMISKA FRÅGOR Kostnaderna för detaljplanens upprättande och dess genomförande skall erläggas av exploatören. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Utbyggnad av vägar och Va-ledningar bör föregås av projektering med därtill hörande handlingar. MEDVERKANDE Genomförandebeskrivningen har utarbetats av undertecknad i samråd med Chefen för samhällsplanering Mikael Henriksson och stadsark. Raymond Van der Heijden. Linköping Sandströms Projekteringsbyrå AB Linköping Bo Sandström Planförfattare

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08 Detaljplan för Trolska skogen, Mellanfjärden Å 1:16, Älvsta 8:9 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Planförfarande Planen upprättas genom normalt planförfarande det

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer