42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX"

Transkript

1 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005

2 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQV Silentech, och består av en installationsdel samt en del för drift och underhåll. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. Carrier AB Postadress Besöksadress Telefon Huvudkontor, Göteborg Box 8946, Göteborg Aröds Industriväg Filialkontor, Stockholm Box 130, Hägersten Vretensborgsvägen Filialkontor, Malmö Box 9222, Malmö Bronsyxegatan 9B Telefax: Återförsäljare: 2

3 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION SÄKERHETSANVISNINGAR... 4 INSTALLATIONSSCHEMA FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN... 5 Valfria installationskomponenter... 5 INOMHUSENHETEN... 6 Plats för montering... 6 Skära ut ett hål och fästa monteringsplåten... 6 Elarbeten... 7 Ledningsdragningar... 7 Installera rör och dräneringsslang... 8 Fästa inomhusenheten... 9 Dränering... 9 UTOMHUSENHETEN... 9 Plats för montering... 9 Anslutning av köldmedierör Vakuumsugning Ledningsdragningar ÖVRIGT Kontrollera gasläckor Testkörning Inställning av omstart DRIFT OCH UNDERHÅLL 1 - SÄKERHETSANVISNINGAR Fara Varning Var försiktig INOMHUSENHETENS DISPLAY FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING Luftflödets riktning FJÄRRKONTROLLENS ANVÄNDNING DRIFT AV ENHETEN Automatisk drift Kyla/värme/enbart fläkt-drift Avfuktning Maxdrift, tidsbegränsad Energispardrift (ECO) Tillfällig drift Timer-drift STÄLLA IN AUTOMATISK OMSTART UNDERHÅLL Inomhusenheten och fjärrkontrollen Rengöring av luftgaller DRIFT OCH PRESTANDA FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER) OBS! VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE VÄRMEKABEL

4 INSTALLATION

5 SÄKERHETSANVISNINGAR Avsedd för allmän användning Nätsladden för utomhusbruk ska minst vara av typen neoprenmantlad böjlig kabel (utförande H07RN-F), eller av typen 245 IEC66 (av minst 1,5 mm 2 eller tjockare). (Ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.) LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATET ANVÄNDER HFC-KÖLDMEDIET (R410A) SOM INTE FÖRSTÖR OZONLAGRET. Köldmediet R410A har benägenheten att lätt bli förorenat av vatten, oxiderande membran och oljor eftersom R410A har ett tryck som är ungefär 1,6 gånger så högt som för R22. Förutom att ett nytt köldmedium används, så har även kyloljan i aggregatet bytts. Därför är det viktigt att se till att inget vatten, damm, äldre sorters köldmedium eller maskinkylolja kommer in i kylkretsen på luftkonditioneringsaggregat som använder denna nya typ av köldmedium. För att undvika att köldmedium och maskinkylolja blandas, så är huvudenhetens påfyllningsportar och anslutningsdelar av en annan storlek än de för konventionellt köldmedium, och det krävs också verktyg av andra storlekar. Till förbindelserör ska endast nya och rena rörledningar som enbart är avsedda för R410A och tål högt tryck användas. Se till att vatten eller damm inte kommer in i ledningarna. Befintliga rörledningar kan vara förorenade, och kanske inte klarar av det höga trycket. De ska därför inte användas. Slå ifrån kraftmatningen Aggregatet ska anslutas till nätström via en automatsäkring, eller en frånskiljare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm mellan alla poler. FARA FÅR ENDAST ANVÄNDAS AV BEHÖRIGA PERSONER. KOPPLA ALLTID UR AGGREGATET FRÅN NÄTSTRÖM FÖRE ELARBETEN. FÖRSÄKRA DIG OM ATT ALLA STRÖMBRYTARE ÄR FRÅNKOPPLADE. OM INTE, FINNS RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. SE TILL ATT ANSLUTNINGSKABELN ANSLUTS KORREKT. OM ANSLUTNINGSKABELN ANSLUTS PÅ FELAKTIGT SÄTT KAN SKADOR UPPSTÅ PÅ DELARNA I ELSYSTEMET. KONTROLLERA FÖRE INSTALLATIONEN ATT JORDLEDAREN INTE ÄR TRASIG ELLER FRÅNKOPPLAD. FÅR INTE INSTALLERAS I NÄRHETEN AV GASBEHÅLLARE, ANTÄNDLIG GAS ELLER DÄR DET FINNS RISK FÖR GASLÄCKOR. ATT INTE FÖLJA DENNA ANVISNING KAN ORSAKA ELDSVÅDA ELLER EXPLOSION. UNDVIK RISK FÖR ÖVERHETTNING OCH BRANDFARA GENOM ATT PLACERA INOMHUSENHETEN PÅ MINST 2 METERS AVSTÅND FRÅN VÄRMEKÄLLOR SOM ELEMENT, VÄRMEAGGREGAT, VÄRMEPANNOR, UGNAR, SPISAR OCH LIKNANDE. SÅ ATT INTE KÖLDMEDIET R410A ELLER ANNAN GAS KOMMER IN I KYLKRETSEN DÅ LUFTKONDITIONERINGEN SKA FLYTTAS FÖR ATT INSTALLERAS PÅ ANNAN PLATS. OM LUFT ELLER ANNAN GAS BLANDAS MED KÖLDMEDIET BLIR TRYCKET I KYLKRETSEN ONORMALT HÖGT, VILKET KAN GÖRA ATT RÖREN SPRÄNGS OCH PERSONSKADOR UPPSTÅR. VÄDRA OMEDELBART I LOKALEN MED FRISK LUFT OM KÖLDMEDIEGAS SKULLE LÄCKA UT UNDER INSTALLATIONEN. OM KÖLDMEDIEGAS HETTAS UPP AV ELD ELLER ANNAN VÄRMEKÄLLA UTVECKLAS EN GIFTIG GAS. VARNING Aggregatet får aldrig modifieras genom avlägsnande av skyddsanordningarna eller bortkoppling av förreglingsreläerna. Får inte installeras på en plats som inte håller för apparatens vikt. Personer och föremål kan skadas om aggregatet faller ner. Anslut en godkänd stickpropp till nätkabeln innan elarbeten inleds. Se till att utrustningen är jordad enligt gällande rekommendationer. Utrustningen ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer. Vid upptäckt av skador på aggregatet måste installationen avbrytas och TOSHIBA återförsäljare kontaktas omedelbart. Om aggregatet utsätts för vatten eller fukt innan installationen finns risk för elektriska stötar. Förvara inte luftkonditioneringen där den är utsatt för regn eller vatten, t ex i källare eller våtutrymmen. Efter uppackningen ska utrustningen undersökas grundligt efter eventuella skador. Får inte installeras där vibrationerna från aggregatet kan förstärkas. Får inte installeras där ljudnivån från aggregatet kan förstärkas, eller där ljudet eller utblåsningsluften kan störa omgivningen. Var försiktig vid hantering av komponenter med vassa kanter för att undvika personskador. Läs noggrant igenom denna installationshandbok innan aggregatet installeras. Den innehåller fler viktiga anvisningar om korrekt installation. SVENSKA MEDDELANDESKYLDIGHET TILL LOKAL ELLEVERANTÖR Det är din ovillkorliga skyldighet att se till att lokal elleverantör underrättas om installationen innan den utförs. Anmärkning rörande EMC-direktiv 89/336/EEC Se till att följa installationsanvisningarna nedan för att förhindra flimmer vid uppstart av kompressorn (teknisk process). 1. Luftkonditioneringen måste anslutas med en egen gruppledning direkt till gruppcentralen. Nätimpedansen i matningen till gruppcentralen måste vara låg. Normalt sett uppfylls impedanskraven vid en matningsström på 32 ampere. Luftkonditioneringens säkring får vara på max 16A! 2. Ingen annan utrustning får vara ansluten till denna ledning. 3. Kontakta din elleverantör för detaljerad information om installationskrav och om föreskrifter för produkter som tvättmaskiner, luftkonditionering och elspisar. 4. Luftkonditioneringens elektriska specifikationer anges på märkplåten. 4

6 INSTALLATIONSSCHEMA FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN Minst 170 mm Minst 65 mm Krok 1 Monteringsplåt För rörledningarna längst bak till vänster och till vänster Vägg Krok Minst 170 mm Placera kudden mellan inomhusenheten och väggen, och vinkla inomhusenheten för effektivare drift. Luftfilter Låt inte dräneringsslangen slakna. 5 Filter (Anslut till frontpanelen.) 6 Filter Skyddsrör Skär ut rörledningshålet så att det lutar en aning. Se till att montera dräneringsslangen så att den lutar nedåt. 3 Batterier 8 Träskruv med platt skalle 4 Hållare för fjärrkontroll Vinyltejp Appliceras efter att ett dräneringstest har utförts. Hjälpröret kan anslutas till vänster, baktill på vänster eller höger sida, till höger, eller nedtill till vänster eller höger sida. RAS-10NAV 2 Fjärrkontrol RAS-13, 16NAV Minst 600 mm Minst B mm Rörklämma Höger Baktill, höger sida Nedtill, höger sida Baktill, vänster sida Vänster Nedtill, vänster sida A 400 mm 600 mm B 45 mm 100 mm Notera : Mer information om tillbehörs- och installationskomponenterna finns på tillbehörsbladet. Minst 100 mm Minst A mm Kondensvattenslang (Ej tillgänglig, tillhandahålls av montören) Minst 600 mm Köldmedierören ska isoleras separat, och inte tillsammans. Värmeresistent polyetenskum, 6 mm tjock Valfria installationskomponenter Reservd elskod A B C Komponentnamn Köldmedierör Vätskesida : 6,35 mm Gassida : 9,52 mm (RAS-10, 13NKV) : 12,70 mm (RAS-16NKV) Rörisoleringsmaterial (polyetenskum, 6 mm tjockt) Fyllnadsmassa, PVC-tejp Antal En av varje 1 En av varje Fästskruvsarrangemang för utomhusenheten Fäst utomhusenheten med fästskruvar och muttrar om det är sannolikt att enheten kommer att utsättas för kraftig blåst. Använd 8 mm eller 10 mm ankarbultar och muttrar. Om det är önskvärt att dränera avfrostningsvattnet ska en dräneringsnippel (nr.9) och en vattentät kåpa (nr.!) fästas vid utomhusenhetens bottenplatta innan den monteras. 275 mm 60 mm 500 mm 97 mm Luftintag Luftutsläpp Dräneringsuttag RAS-10NAV 310 mm 7 mm 115 mm 32,5 mm 73 mm 30 Luftutsläpp 600 mm RAS-13, 16NAV 125 mm Luftintag 102 mm 90 mm Dräneringsuttag 5

7 INOMHUSENHETEN Plats för montering En plats som medger de ytor kring inomhusenheten som visas i diagrammet. Det får inte finnas några blockeringar eller hinder för luftintaget eller -utblåset på platsen. Det ska vara enkelt att montera rörledningarna till utomhusenheten från platsen. Det måste finnas utrymme för att öppna frontpanelen. Inomhusenheten ska monteras så att dess övre kant befinner sig minst 2 meter från golvet. Ingenting ska placeras ovanpå inomhusenheten. Inomhusenhetens fjärrkontrollssensor får inte utsättas för direkt solljus. Mikroprocessorn i inomhusenheten får inte befinna sig för nära källor till RF-störningar. (Se ägarens bruksanvisning för detaljerad information.) Fjärrkontroll Utse en plats fri från sådana hinder som kan blockera signalen från inomhusenheten (t ex draperier). Fjärrkontrollen ska inte monteras på en plats där den utsätts för direkt solljus, eller i närheten av värmekälla (t ex en spis). Fjärkontrollen ska vara på minst 1 meters avstånd från närmaste TV eller ljudanläggning. (Detta är nödvändigt för att undvika störningar på bild eller ljud.) Fjärrkontrollens placering ska avgöras enligt nedanstående illustration. Fästa monteringsplåten Krok Hål för rör Inomhusenhet Hål för ankarskruvar Krok Tråd Vikt Krok Hål för rör 7 Fästskruv 62 82,5 Minst 2 m från golvet 1 Monteringsplåt Direkt montering av monteringsplåten på väggen 1.Skruva fast monteringsplåten ordentligt på väggen både upptill och nertill så att det går att haka fast inomhusenheten. 2.Använd ankarskruvhålen enligt figuren nedan för att fästa monteringsplåten i en betorgvägg. 3.Monteringsplåten ska skruvas fast horisontellt i väggen. Ankarskruvhålen får inte användas då monteringsplåten skruvas fast med fästskruv. Annars kan aggregatet ramla ner och orsaka såväl kroppsliga som materiella skador. Monteringsplåt (Monteras i horisontell inriktning.) Inomhusenhet (Från sidan) 75 7 m Mottagning sområde (Ovanifrån sett) Inomhusenhet Fjärrkontroll * : Axialavstånd 5 m Mottagningsområde m Fjärrkontroll * 7 m Hål, 5 mm diameter Ankarskruvfäste (lokala komponenter) 7 Fästskruv 4 x 25 s Ankarskruv Utskjutande del högst 15 mm Skära ut ett hål och fästa monteringsplåten Skära ut ett hål Avser montering av köldmedierör på baksidan. Om aggregatet inte monteras fast ordentligt finns risk för materiella och personskador om aggregatet faller ner. Vid montage på blockvägg, tegelvägg, betongvägg eller liknande, ska hål med 5 mm diameter göras i väggen. Ankaren för passande fästskruvar (nr. 7) ska monteras. OBS! Monteringsplattan ska göras fast ordentligt i alla fyra hörn samt i underdelen med 4-6 fästskruvar. Hål för rör 65 mm Rörhålets centrum är ovanför pilen. 100 mm 1. Efter att ha bestämt rörhålets position på monteringsplåten (A), ska hålet för röret borras ( 65 mm) med en lätt nedåtlutning mot utomhussidan. OBS! Vid borrning genom väggar med putsnät, trådnät, metallplåt eller dylikt, skall en borrjigg (säljs separat) användas. 6

8 Elarbeten 1. Matarspänningen i det försörjande elnätet måste stämma överens med luftkonditioneringens märkspänning. 2. Vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda strömförsörjningskällan för exklusiv användning med luftkonditioneringen. OBS! Typ av ledningskabel : Över H07RN-F eller 245 IEC66 Fast anslutning skall ske via godkänd säkerhetsbrytare med ett kontaktgap på minst 3 mm. OBS! Ledningsdragningarna ska medge generös ledningskapacitet. Ledningsdragningar Ansluta anslutningskabeln Det går bra att dra anslutningskabeln utan att ta bort frontpanelen. 1.Ta bort grillen på framsidan. Öppna grillen, vinkla den uppåt och dra den sedan mot dig. 2.Ta bort kabelklämman och skyddet för plintblocket. 3.För in anslutningskabeln (av lokal standard) genom rörhålet i väggen. 4.Ta ut anslutningskabeln ur kabelskåran på monteringsplattan så att den sticker ut cirka 15 cm från framsidan. 5.För in anslutningskabeln hela vägen i plintblocket och skruva fast den ordentligt. 6.Vridmoment : 1,2 N m (0,12 kgf m) 7.Fäst anslutningskabeln på plats med kabelklämman. 8.Sätt tillbaka skyddet över plintblocket, monteringsplattan och grillen på inomhusenheten. Se till att följa kopplingsschemat på frontpanelens insida. Kontrollera situationen med lokala sladdar samt eventuella specifika dragningsföreskrifter eller begränsningar. Skydd, plintblock Kabelklämma Stiftplint Skruv Jordkabel Skruv Skruv Anslutningskabel 110 mm 10 mm Jordkabel Anslutningskabel cirka 15 cm 10 mm 50 mm Längd på kabelns avskalade del OBS! Använd endast fåtrådiga ledare. Typ av ledningskabel : H07RN-F eller mer Sätta fast luftintagsgrillen på inomhusenheten Följ instruktionerna ovan för borttagning av grillen, fast baklänges. 7

9 Installera rör och dräneringsslang Isolering av rörledningar och dräneringsslang * Eftersom fukt kan orsaka tekniska problem ska båda rörledningarna isoleras. (Som isoleringsmaterial används polyetenskum.) Baktill, höger sida Baktill, vänster sida Nedtill, vänster sida Vänster Nedtill, höger sida Höger Klippa ut hål i frontpanelen Byta dräneringsslang 1. Klippa ut hål i frontpanelen Använd avbitartång. Klipp ut ett hål på vänster eller höger sida av frontpanelen för anslutning från vänster respektive höger. Om anslutningen ska ske längst ner till vänster eller längst ner till höger klipper du ut hålet där. 2. Byta dräneringsslang Vid röranslutning från vänster, vänster undersida och vänster bak måste dräneringsslangen och dräneringslocket bytas. Ta bort dräneringskåpan Fatta dräneringskåpan med en tång och dra utåt. Förberedelse av rör Röranslutning på höger eller vänster sida Efter att ha ristat in hålens konturer i frontpanelen med kniv eller ritsverktyg, klipps hålen ut med avbitartång eller likvärdigt. Röranslutning på undersidan till höger eller vänster Efter att ha ristat in hålens konturer i frontpanelen med kniv eller ritsverktyg, klipps hålen ut med Hål avbitartång eller likvärdigt. Vänsteranslutning av rörledning Böj anslutningsröret så att det löper mindre än 43 mm ovanför väggytan. Om anslutningsröret löper mer än 43 mm ovanför väggytan kan inomhusenhetens fästning på väggen bli instabil. Se till att använda en bockningsfjäder för bockning av anslutningsröret. Annars finns risk för att röret krossas. Bocka anslutningsröret med en bockningsradie på 30 mm. Ansluta röret efter att enheten monterats (se figuren) 270 mm Vätskesida 170 mm Gassida (Vätskerörets längd) Hål Inomhusenhetens yttre kontur 43 mm R 30 mm (Använd kärna av polisin (polyetylen) eller liknande för bockningsrör.) Montera dräneringsslangen För med ett bestämt tryck in anslutningsdelen av dräneringsslangen tills den når ett värmeisoleringselement. Värmeisoleringselement Fästa dräneringskåpan 1) Använd en sexkantsnyckel (4 mm). 4 mm 2) För in dräneringskåpan ordentligt. Inget glapp Dräneringsslang Använd en sexkantsnyckel (4 mm). Använd ingen smörjolja (köldmedieolja) vid insättningen av dräneringskåpan. Oljan tär på pluggen och kan ge upphov till läckage. Var noga med att sätta dräneringsslangen och dräneringslocket ordentligt på plats, annars kan vattenläckage uppstå. 80 OBS! Om röret bockas felaktigt kan det göra att inomhusenhetens fästning på väggen blir instabil. Efter att anslutningsröret har förts igenom rörhålet ska anslutningsröret anslutas till hjälprören och tejpas samman. De två hjälprören och anslutningskabeln ska bindas tätt samman med tvärbunden tygtejp. Om rören är anslutna till vänster eller baktill till vänster ska enbart de två hjälprören tejpas med tvärbunden tygtejp. Hjälprör Monteringsplåt Använd handtaget till en skruvmejsel eller liknande. Inomhusenhet Anslutningskabel Var noga med att organisera rören så att inget rör sticker ut ur inomhusenhetens monteringsplåt. Anslut omsorgsfullt hjälprören till anslutningsrören och skär isoleringstejpen som är virad runt anslutningsröret för att undvika dubbeltejpning vid skarven. Försegla skarven med vinyltejp e d. Eftersom fukt kan orsaka tekniska problem ska båda rörledningarna isoleras. (Som isoleringsmaterial används polyetenskum.) Iaktta försiktighet vid bockning av rör så att röret inte krossas. 8

10 Fästa inomhusenheten 1. För röret genom hålet i väggen och haka upp inomhusenheten på monteringsplåtens övre hakar. 2. Sväng inomhusenheten till vänster och höger för att kontrollera att den sitter ordenligt fast på monteringsplåten. 3. Tryck fast inomhusenheten mot väggen och haka fast den i monteringsplåtens nedre del. Dra inomhusenheten i riktning mot dig för att kontrollera att den sitter ordenligt fast på monteringsplåten. Dränering 1.Se till att dräneringsslangen har nedåtlutning. OBS! Hålet på utomhussidan ska ha en viss nedåtlutning. Dräneringsslangen får inte ha någon uppåtlutande del. Dräneringsslangen får inte vågformas. 1 Haka fast här. 1 Monteringsplåt Minst 50 mm 2 Krok Tryck (haka loss) Dra inomhusenheten mot dig medan du trycker uppåt på dess botten enligt bilden, för att ta bort inomhusenheten från monteringsplåten. Dräneringsslangens ände får inte stoppas ned i vatten. Dräneringsslangens ände får inte stoppas ned i dräneringsränna eller dike. 2.Vattnet ska ledas ned i kondensvattenskålen. Se till att vattnet dräneras till en plats utomhus. 3.Vid anslutning av kondensvattenslang för dränering ska anslutningen isoleras med ett skyddsrör enligt bilden. Skyddsrör Dräneringsslang Inomhussidan Kondensvattenslang Tryck Tryck Se till att dräneringsröret placeras så att apparaten dräneras korrekt. Felaktig dränering kan medföra kondensdropp. Luftkonditioneringsaggregatet är strukturerat för att dränera det kondensvatten som bildas på inomhusenhetens baksida till dräneringstråget. Därför får nätsladden och andra delar inte installeras ovanför dräneringsrännan. Plats för rör Vägg Dränering sränna UTOMHUSENHETEN Plats för montering En plats som medger de ytor kring inomhusenheten som visas i diagrammet. Platsen skall kunna bära upp utomhusenhetens vikt och ska inte förstärka ljudnivån och vibrationerna från enheten. Platsen ska även vara sådan att driftsljud och utblåsluft inte stör omgivningen. Platsen ska ej heller vara utsatt för kraftig blåst. Får inte installeras i närheten av gasbehållare, antändlig gas eller där det finns risk för gasläckor. Se även till att enheten inte blockerar framkomligheten där den står. Om utomhusenheten ska installeras upphöjd från mark-/ golvnivån, se då till att dess fötter är ordentligt fastsatta. Tillåten längd för anslutningsröret är upp till 10 m för RAS-10NAV och 15 m för RAS-13, 16NAV. Tillåten höjd är upp till 8 m för RAS-10NAV, och 10 m för RAS-13, 16NAV. Se till att platsen är sådan att dräneringsvattnet inte förorsakar några problem. 1. Montera utomhusenheten så att det inte finns några hinder framför luftutblåset. 2. Installera en trumma eller ett vindskydd för att säkerställa att fläkten kan arbeta normalt då utomhusenheten monteras där den alltid utsätts för kraftig blåst (t.ex. vid kusten eller en hög byggnad). 3. Där det är extremt blåsigt ska enheten installeras så att vinden inte alls kommer åt den. 4. Installation på följande platser kan medföra problem. Installera inte enheten på sådana platser. En plats full av maskinolja Platser med riklig salthalt, t.ex. vid kusten Platser med sulfidångor Platser där vågor med hög frekvens kan förväntas, t.ex. i närheten av ljudutrustning, svetsmaskiner och medicinsk utrustning Kraftig blåst 9

11 Flarekoppling Anslutning av köldmedierör 1. Skär röret med en röravbitare. 2. För in en flaremutter i röret och utför flarekopplingen. Mariginal för flarekopplingen : A (Enhet : mm) Plint Yttre diam. Konventionellt för kopparrör R410A verktyg verktyg 6,35 0 till 0,5 1,0 till 1,5 9,52 0 till 0,5 1,0 till 1,5 12,70 0 till 0,5 1,0 till 1,5 Rör 90 Skruva åt anslutningen A Rikta in mitten på anslutningsrören och dra åt flaremuttern så långt som möjligt med fingrarna. Dra därefter åt muttern med en skiftnyckel och skruvnyckel enligt bilden. Anslutningshalva Sida med extern gängning Använd en skiftnyckel för att skruva dit. Vridmoment för flarekopplingen Driftstrycket för R410A är högre än för R22 (C:a 1,6 ggr.). Därför är det nödvändigt att dra åt de uppflänsade anslutningssektionerna (som ansluter inomhusenheten till utomhusenheten) till specifierat vridmoment. Felaktiga anslutningar orsakar inte bara gasläckor, utan skadar också köldmediekretsen. Skevhet Knagglighet Buktighet Yttre diam. för kopparrör R410A 6,35 1,5 till 2,0 9,52 1,5 till 2,0 12,70 2,0 till 2,5 Flaremuttern Sida med intern gängning Använd en momentnyckel för att dra åt. Anlägg inte för kraftigt vridmoment. Annars finns risk för att muttern brister. (Enhet : N m) Yttre diam. för kopparrör Vridmoment 6,35 mm 16 till 18 (1,6 till 1,8 kgf m) 9,52 mm 30 till 42 (3,0 till 4,2 kgf m) 12,70 mm 50 till 62 (5,0 till 6,2 kgf m) Flarekoppling på inomhusenhetens sida Flarekoppling på utomhusenhetens sida Vakuumsugning Det går bra att genomföra avluftning direkt efter att rören har anslutits till inomhusenheten. AVLUFTNING Evakuera luften i anslutningsrören och inomhusenheten med hjälp av en vakuumpump. Använd inte köldmediet i utomhusenheten. Se vakuumpumpens användarhandbok för ytterligare information. Hantering av vakuumpump Se till att använda en vakuumpump med backventil, så att oljan inuti pumpen inte byter riktning och flödar in i luftkonditioneringens rör när pumpen stannar. (Om oljan i vakuumpumpen tränger in i luftkonditioneringen som använder köldmediet R410A, kan det uppstå problem i köldmediekretsen.) 1.Anslut påfyllningsslangen från manometerstället, till avstängningsventilen på gassidan. 2.Anslut påfyllningsslangen till kopplingen på vakuumpumpen. 3.Ställ reglaget på lågtryckssidan för ventilen på manometerstället till fullständigt öppet läge. 4.Sätt igång vakuumpumpen för att börja avluftningen. Om rörledningarnas längd är 20 meter ska evakueringen pågå i cirka 15 minuter. (15 minuter för 20 meter) (med en antagen pumpkapacitet på 27 liter per minut.) Bekräfta därefter att tryckvärdet är 101 kpa ( 76 cmhg). 5.Stäng ventilreglaget på lågtryckssidan för manometerstället. 6.Ställ ventilskaftet i avstängningsventilerna för såväl gas- som vätskesidan, på fullständigt öppet läge. 7.Ta bort påfyllningsslangen från serviceuttaget. 8.Se till att ventilhattarna sitter ordentligt fast. Tryckmätare på lågtryckssidan 101 kpa ( 76 cmhg) Reglage Låg Påfyllningsslang (Endast för R410A) Anslutningsrör Tryckmätare Manometerställets ventil Reglage Hög (Ska vara helt stängd) Påfyllningsslang (Endast för R410A) Backventil Vakuumpump Avstängningsventil på vätskesidan Avstängningsventil på gassidan Serviceuttag (Ventilkärna (Inställningsnål)) IAKTTA ALLTID FÖLJANDE 4 PUNKTER VID RÖRARBETEN. (1) Avlägsna damm och fukt (inuti anslutningsrören). (2) Anslutningen ska vara tät (mellan rören och apparaten). (3) Evakuera luften i anslutningsrören med VAKUUMPUMP. (4) Kontrollera gasläckor (anslutningspunkter). Forma rör 1. Så här formar du rören Forma rören längs med den präglade linjen på utomhusenheten. 2. Så här ska rören positioneras Arrangera kanterna på rören så att de befinner sig på 85 mm avstånd från den präglade linjen. Präglad linje 10

12 Säkerhetsföreskrifter vid hantering av avstängningsventiler Öppna ventilskaftet hela vägen ut men försök inte föra det förbi stopparen. Dra åt ventilskaftets hatt med det vridmoment som anges i följande tabell: Gassida ( 12,70 mm) Gassida ( 9,52 mm) Vätskesida ( 6,35 mm) Serviceuttag 50 till 62 N m (5,0 till 6,2 kgf m) 30 till 42 N m (3,0 till 4,2 kgf m) 16 till 18 N m (1,6 till 1,8 kgf m) 9 till 10 N m (0,9 till 1,0 kgf m) Ledningsdragningar Sexkantnyckel krävs. 4 mm 1. Ta bort ventilskyddet från utomhusenheten. 2. Anslut anslutningskabeln till plintblocket så att specifikationerna på plintarna på inomhus- och utomhusenheten stämmer överens med varandra. 3. Slå en ögla på anslutningskabeln till utomhusenhetens plintblock enligt installationsschemat för inomhus- och utomhusenheten, för att förhindra att det kommer in vatten i utomhusenheten. 4. Isolera de oanvända kablarna (ledarna) så att inget vatten tränger in i utomhusenheten. Dra dem så att de inte rör vid några strömförande delar eller metalldelar. Längd på kabelns avskalade del Plintblock Anslutningskabel Jordkabel Modell RAS-10NKV RAS-13, 16NKV Strömkälla 50/60Hz, V enfas Maximal belastningsström 8A 11A Märkvärden för kontaktdosa och säkring Kontakta Carrier AB Nätsladd H07RN-F eller 245 IEC66 (1,5 mm 2 eller mer) Felaktig ledningsdragning kan ge upphov till skadade och utbrända eldelar. Följ alltid lokala föreskrifter avseende kabeldragning, och i synnerhet avseende kabeln från inomhusenheten till utomhusenheten (kabelns storlek, dragningsmetod etc.). Alla kablar måste göras fast ordentligt. Denna säkring måste installeras för huvudnätströmmen till luftkonditioneringsaggregatet. Felaktig eller ofullständig kabeldragning kommer att orsaka antändning eller rök. Vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda strömförsörjningskällan för exklusiv användning med luftkonditioneringen. Denna produkt kan även anslutas till huvudnätström. Anslutning till nätspänning: Tillse fast installation via säkerhetsbrytare som bryter kontakten mellan alla poler, med ett kontaktavstånd på minst 3 mm. 10 L N Nätsladd Jordkabel Anslutningskabel Nätsladd ÖVRIGT OBS! : Anslutningskabel Typ av ledningskabel : Över H07RN-F eller 245 IEC66 Kontrollera gasläckor Kontrollpunkter för inomhusenheten. Testkörning För att slå på läget TEST RUN (COOL) trycker du på knappen RESET i 10 sekunder. (Ett kort pip kommer att höras.) Ventilskydd RESET Skydd, elkomponenter Knappen RESET Kontrollpunkter för utomhusenheten. Kontrollera flareanslutningarna efter gasläckor med en detektor för gasläckor eller med tvållösning. Inställning av omstart Luftkonditioneringsaggregatet är så konstruerat att det kan starta automatiskt efter strömavbrott, i samma driftsläge som före strömavbrottet. Information Produkten levererades med funktionen Automatisk omstart avstängd. Slå på den vid behov. 11 Ställa in automatisk omstart Tryck och håll ner knappen RESET i cirka 3 sekunder. Efter 3 sekunder piper aggregatet för att indikera att funktionen automatisk omstart har valts. Följ anvisningarna i avsnittet Funktionen automatisk omstart i Ägarens bruksanvisning för att stänga av funktionen.

13 DRIFT OCH UNDERHÅLL

14 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech 1 - SÄKERHETSANVISNINGAR Fara Kåpan får inte monteras, repareras, öppnas eller tas bort. Detta medför fara för högspänning. Vänd dig till din lokala återförsäljare för assistans. Risken för elektriska stötar kvarstår även efter att strömförsörjningen kopplats ur. Enheten ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer. Anslutning till nätspänning ska ske i form av installation via en huvudbrytare med ett kontaktgap på minst 3 mm. Ställa in och justera klockan 1. Tryck på i minst 5 sekunder. 2. Tryck på eller för att ställa in rätt tid. Tryck på för att växla från timme till minut. 3. Tryck på för att bekräfta. Fjärrkontrollavstånd Max. 5 m från inomhusenheten Varning Utsätt inte kroppen direkt för den kalla luftströmmen under längre perioder. Stick inte in fingrarna eller något annat i in-/utblåset. Stäng genast av luftkonditioneringsaggregatet och bryt strömmen om något onormalt inträffar (att det luktar bränt e. dyl.) Var försiktig Rengör inte luftkonditioneringsaggregatet med vatten. Risk för elektriska stötar. Använd inte luftkonditioneringen för specialsyften, t. ex. livsmedelskonservering, djurhållning o. d. Kliv inte på inomhus- eller utomhusenheten, och ställ inget ovanpå dem. Det kan orsaka skada eller skada enheten. Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren för rengöring. Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren när enheten skall vara avställd under en längre tid. 2 - INOMHUSENHETENS DISPLAY Luftflödets riktning 1. Tryck på flera gånger för att välja optimal position för luftriktarspjällen. Välj: : Luftriktningen ställs in automatiskt i förhållande till driftsläget. : Det finns 5 positioner att välja mellan. 2. Tryck på i minst 3 sekunder. : Luftriktarspjällen rör sig kontinuerligt upp och ner. MAXDRIFT (orange) AVFROSTNING (orange) TIMER (Gul) ON/OFF (Grön/*Orange) * Orange: Automatisk omstart 3 - FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING Sätta i batterier 1. Ta bort luckan. Sätt i två nya AAA-batterier (ej uppladdningsbara) med (+) och (-) polerna rätt vända. 2. Sätt tillbaka luckan. 12

15 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech 4 - FJÄRRKONTROLLENS ANVÄNDNING Infraröd signalsändare Driftlägesknapp ON/OFF-knapp Upp-knapp Fläktdrift Maxdrift, tidsbegränsad TIMER-knapp (på) TIMER-knapp (av) Återställningsknapp efter batteribyte. Klock-knapp Knapp för rensning av display. Återställning till normaldrift Timer-knapp för nattdrift Knapp för daglig timer Knapp för luftriktarspjäll ECO-knapp (energispardrift) Ned-knapp 5 - DRIFT AV ENHETEN Automatisk drift Används för automatiskt val av kyla, värme eller endast fläkt-drift. 1. Tryck på : Välj A. 2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. 3. Tryck på : Välj mellan AUTO eller Kyla/värme/enbart fläkt-drift 1. Tryck på : Välj mellan Cool (kyla), Heat (värme), eller Fan only (enbart fläkt). 2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Kyla: Min. 17 C, Värme: Max. 30 C, Enbart fläkt: Ingen temperaturangivelse. 3. Tryck på : Välj mellan AUTO eller. 13

16 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Avfuktning För avfuktningens skull styrs en lagom kylnivå automatiskt. 1. Tryck på : Välj avfuktning. 2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur Maxdrift, tidsbegränsad Används för att automatiskt styra endast rumstemperatur och luftflöde för snabbare nedkylning eller uppvärmning (gäller ej lägena DRY, FAN ONLY och ON TIMER). 1. Tryck på : Stäng av och slå på driften. 2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur Energispardrift (ECO) Används för att automatiskt styra endast rumstemperatur och fläkthastighet för att spara energi (gäller ej lägena DRY, FAN ONLY och ON TIMER). 1. Tryck på : Stäng av och slå på driften. Obs: I vissa fall kanske inte ECO-läget ger rätt värme eller kyla beroende på energisparfunktioner Tillfällig drift Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad: Tryck på knappen TEMPORARY så kan luftkonditioneringen slås på och av utan fjärrkontrollen. Inställt värde 22 C Ställa in daglig timer 1. Tryck på : Den dagliga timern kan ställas in och avbrytas efter att ON/OFF-timern har ställts in Ställa in vilotimer 1. Tryck på : För att ställa in nattdrift. 2. Tryck på : Välj 1-9 timmar för drift med OFF-timer (Om du trycker på medan du ställer in vilotimern avbryts inställningen.) 3. Tryck på : Ställ in nattdrift. 4. Tryck på och : avbryt nattdrift. Obs: Se till att fjärrkontrollen är inom räckhåll för inomhusenheten, annars kan aktiveringen bli en kvart försenad. Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle. 6 - STÄLLA IN AUTOMATISK OMSTART Avsett för att automatiskt starta om luftkonditioneringen efter ett strömavbrott (Strömmen till enheten måste vara på.) Inställning 1. Tryck på knappen TEMPORARY och håll ned i 3 sekunder för att ställa in detta alternativ. (driftslampa: orange). Kör inte luftkonditioneringen på TIMER-drift. 2. Tryck på knappen TEMPORARY och håll ned i 3 sekunder för att avbryta detta alternativ. (driftslampa: grön) Timer-drift Slå på (ON) timern 1. Tryck på : För att ställa in ON-timern. 2. Tryck på : Ställ in önskad timme. 3. Tryck på : Spara timmen. 4. Tryck på : Ställ in önskat antal minuter. 5. Tryck på : Ställ in ON-timern. 6. Tryck på och : Avbryt OFF-timern. Obs: Om du trycker på du till föregående steg. medan du ställer in OFF-timern återgår 14

17 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech 7 - UNDERHÅLL Stäng först av strömbrytaren Inomhusenheten och fjärrkontrollen Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov. Bensin, förtunningsmedel, putsmedel med slipverkan eller kemiskt behandlade dammtrasor/-vippor får ej användas Rengöring av luftgaller 1. Öppna och ta bort luftgallret. 9 - FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER) Aggregatet arbetar inte Huvudströmbrytaren är frånslagen. Automatsäkringen har aktiverats för att bryta strömförsörjningen. Strömavbrott. ON-timern är inställd Kyl- eller värmeeffekten är onormalt svag Filtren är blockerade av damm. Temperaturen är inte rätt inställd. Fönstren eller dörrarna står öppna. Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerade. Fläkten snurrar inte fort nog. Driftsläge FAN eller DRY (avfuktning) är inställt. 2. Tvätta med svamp eller handduk, och låt torka. 3. Sätt tillbaka och stäng det. 8 - DRIFT OCH PRESTANDA 1. Treminuters säkerhetsspärr: För att skydda luftkonditioneringsaggregatet från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON. 2. Förvärmningsdrift: Värmer upp enheten i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas (DE-FROST-lampan är på.) 3. Kontroll av rumstemperatur. När temperaturen i rummet når inställd temperatur stegar fläkten ner och inomhusenheten stannar. 4. Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen. 5. Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd en annan rekommenderad uppvärmningsenhet när utomhustemperaturen är för låg. 6. Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årstidsbetonat skräp. Driftsmiljö för luftkonditioneringen Temp. Drift Uppvärmning Kyla Avfuktning Utomhus -10 C~24 C -15 C~43 C Inomhus Under 28 C 21 C~32 C 17 C~32 C 15

18 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech 10 - OBS! VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE VÄRMEKABEL Inomhusdel 42HQV 38VYX/42HQV - Inverter Värmekabel, inklusive termostat, till Carrier inverter, typ 38VYX. Värmeslingan inkopplas på L-N på utomhusdel (38VYX). Kabeln monteras i tråget med silikon för att undvika isbildning vid avfrostning. Utomhusdel Jordanslutning 1 Fas 2 Nolledare 3 Styrsignal (högspänning) 38VYX 1 Kabel för anslutning till inomhusdel 2 Kabel för kraftmatning 16

Installationsmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien

Installationsmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B), 13, 18UFV Serien Utomhusenhet RAS-, 13, 18SAV Serien RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-3M18SAV-E RAS-3M26GAV-E1 RAS-4M23SAV-E RAS-4M27GAV-E1 RAS-5M34UAV-E

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Installationsmanual Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Januari 2007, rev. sep. 2007 Tack

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++)

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++) 2015-01-28 1/5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs följande Säkerhetsföreskrifter före installation. Anm: Läs den här manualen noga innan du använder enheten. Manualen används som referens och tekniska data kan

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

OUTDOOR UNIT INSTALLATION MANUAL MODEL RXL35G3V1B

OUTDOOR UNIT INSTALLATION MANUAL MODEL RXL35G3V1B OUTDOOR UNIT R410A Split Series English INSTALLATION MANUAL Installation manual Installationsmanual Installationshandbok Installasjonshåndbok Asennusohje Installierungshandbuch Manuel d installation Ðóêîâîäñòâî

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S COOLMAN Skötselanvisning Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S Traktorgatan 2 745 37 Enköping Tel: 0171-47 90 75 Fax: 0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se www.kinnan.se Innehåll Att tänka på...1 Aggregatdelar...2

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-320/A 87 460 32 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda värmepumpen. Spara bruksanvisningen för senare bruk. BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

Användarmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien

Användarmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 0,, 8UFV Serien Utomhusenhet RAS-0,, 8SAV Serien RAS-M4GAV-E RAS-M8GAV-E RAS-M8SAV-E RAS-MGAV-E RAS-4MSAV-E RAS-4M7GAV-E RAS-5M4UAV-E Användarmanual April

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1N Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERING. Användarhandbok. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. Русский.

DAIKIN LUFTKONDITIONERING. Användarhandbok. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. Русский. DAIKIN LUFTKONDITIONERING Användarhandbok FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

Omni vattentråg. Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special

Omni vattentråg. Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special Omni vattentråg Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special 20150827-3000 20150827-3004 Elvattentråg Omni 2 Eluppvärmt vattentråg Omni 5 20150827-3000 20150827-3003 Omni Ritchie Bilder

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH

Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH DS060:0704 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 www.tpiab.com info@tpiab.com Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18,

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK

DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...2 3...1 4...1 5...1 6...1 2 DNX5220BT/ DNX5220 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR SPLITGGREGT FÖR KYLDRIFT. REVERSIBL SPLITGGREGT 2004 Utgåva DRIFT- OCH SKÖTSELNVISNINGR SLZ-09R SLZ-2R SLZ-8R / / / SUZ-09VR SUZ-2VR SUZ-8VR h FN UTO HET VNE Innehåll. Säkerhetsåtgärder... 50 2. Drift...

Läs mer

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2075811-SE 23-08-2011V.A001 Innehåll 1 Varningar... 1 2 Inledning... 2 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Kontrollpanel... 3 3.2 Symboler på displayen...

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF 15-01-29 1/9 INNEHÅLL Egenskaper och Funktioner...3 Skyddsåtgärder...3 Beteckning...4 Driftstips...5 Internt skydd...6 Skötsel och underhåll...7,8 Felsökning...9

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter <BRP069A41> 4P359542-1F Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Hemsida: För mer information om specifikationer, inställningsmetoder,

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Installationsförfarande/Tillbehör 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK

DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...2 3...1 2 DDX5022/DDX5022Y Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022 1,6 till 4,7 kw 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 ELMATNINGEN TILL AGGREGTET MÅSTE SLÅS AV INNAN ARBETE PÅBÖRJAS

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION Art.nr 94.4235 OBS! Brandvarnaren skall installeras av en behörig installatör. Läs bruksanvisningen noggrant innan installationen.

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer