42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX"

Transkript

1 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005

2 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQV Silentech, och består av en installationsdel samt en del för drift och underhåll. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. Carrier AB Postadress Besöksadress Telefon Huvudkontor, Göteborg Box 8946, Göteborg Aröds Industriväg Filialkontor, Stockholm Box 130, Hägersten Vretensborgsvägen Filialkontor, Malmö Box 9222, Malmö Bronsyxegatan 9B Telefax: Återförsäljare: 2

3 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION SÄKERHETSANVISNINGAR... 4 INSTALLATIONSSCHEMA FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN... 5 Valfria installationskomponenter... 5 INOMHUSENHETEN... 6 Plats för montering... 6 Skära ut ett hål och fästa monteringsplåten... 6 Elarbeten... 7 Ledningsdragningar... 7 Installera rör och dräneringsslang... 8 Fästa inomhusenheten... 9 Dränering... 9 UTOMHUSENHETEN... 9 Plats för montering... 9 Anslutning av köldmedierör Vakuumsugning Ledningsdragningar ÖVRIGT Kontrollera gasläckor Testkörning Inställning av omstart DRIFT OCH UNDERHÅLL 1 - SÄKERHETSANVISNINGAR Fara Varning Var försiktig INOMHUSENHETENS DISPLAY FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING Luftflödets riktning FJÄRRKONTROLLENS ANVÄNDNING DRIFT AV ENHETEN Automatisk drift Kyla/värme/enbart fläkt-drift Avfuktning Maxdrift, tidsbegränsad Energispardrift (ECO) Tillfällig drift Timer-drift STÄLLA IN AUTOMATISK OMSTART UNDERHÅLL Inomhusenheten och fjärrkontrollen Rengöring av luftgaller DRIFT OCH PRESTANDA FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER) OBS! VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE VÄRMEKABEL

4 INSTALLATION

5 SÄKERHETSANVISNINGAR Avsedd för allmän användning Nätsladden för utomhusbruk ska minst vara av typen neoprenmantlad böjlig kabel (utförande H07RN-F), eller av typen 245 IEC66 (av minst 1,5 mm 2 eller tjockare). (Ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.) LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATET ANVÄNDER HFC-KÖLDMEDIET (R410A) SOM INTE FÖRSTÖR OZONLAGRET. Köldmediet R410A har benägenheten att lätt bli förorenat av vatten, oxiderande membran och oljor eftersom R410A har ett tryck som är ungefär 1,6 gånger så högt som för R22. Förutom att ett nytt köldmedium används, så har även kyloljan i aggregatet bytts. Därför är det viktigt att se till att inget vatten, damm, äldre sorters köldmedium eller maskinkylolja kommer in i kylkretsen på luftkonditioneringsaggregat som använder denna nya typ av köldmedium. För att undvika att köldmedium och maskinkylolja blandas, så är huvudenhetens påfyllningsportar och anslutningsdelar av en annan storlek än de för konventionellt köldmedium, och det krävs också verktyg av andra storlekar. Till förbindelserör ska endast nya och rena rörledningar som enbart är avsedda för R410A och tål högt tryck användas. Se till att vatten eller damm inte kommer in i ledningarna. Befintliga rörledningar kan vara förorenade, och kanske inte klarar av det höga trycket. De ska därför inte användas. Slå ifrån kraftmatningen Aggregatet ska anslutas till nätström via en automatsäkring, eller en frånskiljare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm mellan alla poler. FARA FÅR ENDAST ANVÄNDAS AV BEHÖRIGA PERSONER. KOPPLA ALLTID UR AGGREGATET FRÅN NÄTSTRÖM FÖRE ELARBETEN. FÖRSÄKRA DIG OM ATT ALLA STRÖMBRYTARE ÄR FRÅNKOPPLADE. OM INTE, FINNS RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. SE TILL ATT ANSLUTNINGSKABELN ANSLUTS KORREKT. OM ANSLUTNINGSKABELN ANSLUTS PÅ FELAKTIGT SÄTT KAN SKADOR UPPSTÅ PÅ DELARNA I ELSYSTEMET. KONTROLLERA FÖRE INSTALLATIONEN ATT JORDLEDAREN INTE ÄR TRASIG ELLER FRÅNKOPPLAD. FÅR INTE INSTALLERAS I NÄRHETEN AV GASBEHÅLLARE, ANTÄNDLIG GAS ELLER DÄR DET FINNS RISK FÖR GASLÄCKOR. ATT INTE FÖLJA DENNA ANVISNING KAN ORSAKA ELDSVÅDA ELLER EXPLOSION. UNDVIK RISK FÖR ÖVERHETTNING OCH BRANDFARA GENOM ATT PLACERA INOMHUSENHETEN PÅ MINST 2 METERS AVSTÅND FRÅN VÄRMEKÄLLOR SOM ELEMENT, VÄRMEAGGREGAT, VÄRMEPANNOR, UGNAR, SPISAR OCH LIKNANDE. SÅ ATT INTE KÖLDMEDIET R410A ELLER ANNAN GAS KOMMER IN I KYLKRETSEN DÅ LUFTKONDITIONERINGEN SKA FLYTTAS FÖR ATT INSTALLERAS PÅ ANNAN PLATS. OM LUFT ELLER ANNAN GAS BLANDAS MED KÖLDMEDIET BLIR TRYCKET I KYLKRETSEN ONORMALT HÖGT, VILKET KAN GÖRA ATT RÖREN SPRÄNGS OCH PERSONSKADOR UPPSTÅR. VÄDRA OMEDELBART I LOKALEN MED FRISK LUFT OM KÖLDMEDIEGAS SKULLE LÄCKA UT UNDER INSTALLATIONEN. OM KÖLDMEDIEGAS HETTAS UPP AV ELD ELLER ANNAN VÄRMEKÄLLA UTVECKLAS EN GIFTIG GAS. VARNING Aggregatet får aldrig modifieras genom avlägsnande av skyddsanordningarna eller bortkoppling av förreglingsreläerna. Får inte installeras på en plats som inte håller för apparatens vikt. Personer och föremål kan skadas om aggregatet faller ner. Anslut en godkänd stickpropp till nätkabeln innan elarbeten inleds. Se till att utrustningen är jordad enligt gällande rekommendationer. Utrustningen ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer. Vid upptäckt av skador på aggregatet måste installationen avbrytas och TOSHIBA återförsäljare kontaktas omedelbart. Om aggregatet utsätts för vatten eller fukt innan installationen finns risk för elektriska stötar. Förvara inte luftkonditioneringen där den är utsatt för regn eller vatten, t ex i källare eller våtutrymmen. Efter uppackningen ska utrustningen undersökas grundligt efter eventuella skador. Får inte installeras där vibrationerna från aggregatet kan förstärkas. Får inte installeras där ljudnivån från aggregatet kan förstärkas, eller där ljudet eller utblåsningsluften kan störa omgivningen. Var försiktig vid hantering av komponenter med vassa kanter för att undvika personskador. Läs noggrant igenom denna installationshandbok innan aggregatet installeras. Den innehåller fler viktiga anvisningar om korrekt installation. SVENSKA MEDDELANDESKYLDIGHET TILL LOKAL ELLEVERANTÖR Det är din ovillkorliga skyldighet att se till att lokal elleverantör underrättas om installationen innan den utförs. Anmärkning rörande EMC-direktiv 89/336/EEC Se till att följa installationsanvisningarna nedan för att förhindra flimmer vid uppstart av kompressorn (teknisk process). 1. Luftkonditioneringen måste anslutas med en egen gruppledning direkt till gruppcentralen. Nätimpedansen i matningen till gruppcentralen måste vara låg. Normalt sett uppfylls impedanskraven vid en matningsström på 32 ampere. Luftkonditioneringens säkring får vara på max 16A! 2. Ingen annan utrustning får vara ansluten till denna ledning. 3. Kontakta din elleverantör för detaljerad information om installationskrav och om föreskrifter för produkter som tvättmaskiner, luftkonditionering och elspisar. 4. Luftkonditioneringens elektriska specifikationer anges på märkplåten. 4

6 INSTALLATIONSSCHEMA FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN Minst 170 mm Minst 65 mm Krok 1 Monteringsplåt För rörledningarna längst bak till vänster och till vänster Vägg Krok Minst 170 mm Placera kudden mellan inomhusenheten och väggen, och vinkla inomhusenheten för effektivare drift. Luftfilter Låt inte dräneringsslangen slakna. 5 Filter (Anslut till frontpanelen.) 6 Filter Skyddsrör Skär ut rörledningshålet så att det lutar en aning. Se till att montera dräneringsslangen så att den lutar nedåt. 3 Batterier 8 Träskruv med platt skalle 4 Hållare för fjärrkontroll Vinyltejp Appliceras efter att ett dräneringstest har utförts. Hjälpröret kan anslutas till vänster, baktill på vänster eller höger sida, till höger, eller nedtill till vänster eller höger sida. RAS-10NAV 2 Fjärrkontrol RAS-13, 16NAV Minst 600 mm Minst B mm Rörklämma Höger Baktill, höger sida Nedtill, höger sida Baktill, vänster sida Vänster Nedtill, vänster sida A 400 mm 600 mm B 45 mm 100 mm Notera : Mer information om tillbehörs- och installationskomponenterna finns på tillbehörsbladet. Minst 100 mm Minst A mm Kondensvattenslang (Ej tillgänglig, tillhandahålls av montören) Minst 600 mm Köldmedierören ska isoleras separat, och inte tillsammans. Värmeresistent polyetenskum, 6 mm tjock Valfria installationskomponenter Reservd elskod A B C Komponentnamn Köldmedierör Vätskesida : 6,35 mm Gassida : 9,52 mm (RAS-10, 13NKV) : 12,70 mm (RAS-16NKV) Rörisoleringsmaterial (polyetenskum, 6 mm tjockt) Fyllnadsmassa, PVC-tejp Antal En av varje 1 En av varje Fästskruvsarrangemang för utomhusenheten Fäst utomhusenheten med fästskruvar och muttrar om det är sannolikt att enheten kommer att utsättas för kraftig blåst. Använd 8 mm eller 10 mm ankarbultar och muttrar. Om det är önskvärt att dränera avfrostningsvattnet ska en dräneringsnippel (nr.9) och en vattentät kåpa (nr.!) fästas vid utomhusenhetens bottenplatta innan den monteras. 275 mm 60 mm 500 mm 97 mm Luftintag Luftutsläpp Dräneringsuttag RAS-10NAV 310 mm 7 mm 115 mm 32,5 mm 73 mm 30 Luftutsläpp 600 mm RAS-13, 16NAV 125 mm Luftintag 102 mm 90 mm Dräneringsuttag 5

7 INOMHUSENHETEN Plats för montering En plats som medger de ytor kring inomhusenheten som visas i diagrammet. Det får inte finnas några blockeringar eller hinder för luftintaget eller -utblåset på platsen. Det ska vara enkelt att montera rörledningarna till utomhusenheten från platsen. Det måste finnas utrymme för att öppna frontpanelen. Inomhusenheten ska monteras så att dess övre kant befinner sig minst 2 meter från golvet. Ingenting ska placeras ovanpå inomhusenheten. Inomhusenhetens fjärrkontrollssensor får inte utsättas för direkt solljus. Mikroprocessorn i inomhusenheten får inte befinna sig för nära källor till RF-störningar. (Se ägarens bruksanvisning för detaljerad information.) Fjärrkontroll Utse en plats fri från sådana hinder som kan blockera signalen från inomhusenheten (t ex draperier). Fjärrkontrollen ska inte monteras på en plats där den utsätts för direkt solljus, eller i närheten av värmekälla (t ex en spis). Fjärkontrollen ska vara på minst 1 meters avstånd från närmaste TV eller ljudanläggning. (Detta är nödvändigt för att undvika störningar på bild eller ljud.) Fjärrkontrollens placering ska avgöras enligt nedanstående illustration. Fästa monteringsplåten Krok Hål för rör Inomhusenhet Hål för ankarskruvar Krok Tråd Vikt Krok Hål för rör 7 Fästskruv 62 82,5 Minst 2 m från golvet 1 Monteringsplåt Direkt montering av monteringsplåten på väggen 1.Skruva fast monteringsplåten ordentligt på väggen både upptill och nertill så att det går att haka fast inomhusenheten. 2.Använd ankarskruvhålen enligt figuren nedan för att fästa monteringsplåten i en betorgvägg. 3.Monteringsplåten ska skruvas fast horisontellt i väggen. Ankarskruvhålen får inte användas då monteringsplåten skruvas fast med fästskruv. Annars kan aggregatet ramla ner och orsaka såväl kroppsliga som materiella skador. Monteringsplåt (Monteras i horisontell inriktning.) Inomhusenhet (Från sidan) 75 7 m Mottagning sområde (Ovanifrån sett) Inomhusenhet Fjärrkontroll * : Axialavstånd 5 m Mottagningsområde m Fjärrkontroll * 7 m Hål, 5 mm diameter Ankarskruvfäste (lokala komponenter) 7 Fästskruv 4 x 25 s Ankarskruv Utskjutande del högst 15 mm Skära ut ett hål och fästa monteringsplåten Skära ut ett hål Avser montering av köldmedierör på baksidan. Om aggregatet inte monteras fast ordentligt finns risk för materiella och personskador om aggregatet faller ner. Vid montage på blockvägg, tegelvägg, betongvägg eller liknande, ska hål med 5 mm diameter göras i väggen. Ankaren för passande fästskruvar (nr. 7) ska monteras. OBS! Monteringsplattan ska göras fast ordentligt i alla fyra hörn samt i underdelen med 4-6 fästskruvar. Hål för rör 65 mm Rörhålets centrum är ovanför pilen. 100 mm 1. Efter att ha bestämt rörhålets position på monteringsplåten (A), ska hålet för röret borras ( 65 mm) med en lätt nedåtlutning mot utomhussidan. OBS! Vid borrning genom väggar med putsnät, trådnät, metallplåt eller dylikt, skall en borrjigg (säljs separat) användas. 6

8 Elarbeten 1. Matarspänningen i det försörjande elnätet måste stämma överens med luftkonditioneringens märkspänning. 2. Vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda strömförsörjningskällan för exklusiv användning med luftkonditioneringen. OBS! Typ av ledningskabel : Över H07RN-F eller 245 IEC66 Fast anslutning skall ske via godkänd säkerhetsbrytare med ett kontaktgap på minst 3 mm. OBS! Ledningsdragningarna ska medge generös ledningskapacitet. Ledningsdragningar Ansluta anslutningskabeln Det går bra att dra anslutningskabeln utan att ta bort frontpanelen. 1.Ta bort grillen på framsidan. Öppna grillen, vinkla den uppåt och dra den sedan mot dig. 2.Ta bort kabelklämman och skyddet för plintblocket. 3.För in anslutningskabeln (av lokal standard) genom rörhålet i väggen. 4.Ta ut anslutningskabeln ur kabelskåran på monteringsplattan så att den sticker ut cirka 15 cm från framsidan. 5.För in anslutningskabeln hela vägen i plintblocket och skruva fast den ordentligt. 6.Vridmoment : 1,2 N m (0,12 kgf m) 7.Fäst anslutningskabeln på plats med kabelklämman. 8.Sätt tillbaka skyddet över plintblocket, monteringsplattan och grillen på inomhusenheten. Se till att följa kopplingsschemat på frontpanelens insida. Kontrollera situationen med lokala sladdar samt eventuella specifika dragningsföreskrifter eller begränsningar. Skydd, plintblock Kabelklämma Stiftplint Skruv Jordkabel Skruv Skruv Anslutningskabel 110 mm 10 mm Jordkabel Anslutningskabel cirka 15 cm 10 mm 50 mm Längd på kabelns avskalade del OBS! Använd endast fåtrådiga ledare. Typ av ledningskabel : H07RN-F eller mer Sätta fast luftintagsgrillen på inomhusenheten Följ instruktionerna ovan för borttagning av grillen, fast baklänges. 7

9 Installera rör och dräneringsslang Isolering av rörledningar och dräneringsslang * Eftersom fukt kan orsaka tekniska problem ska båda rörledningarna isoleras. (Som isoleringsmaterial används polyetenskum.) Baktill, höger sida Baktill, vänster sida Nedtill, vänster sida Vänster Nedtill, höger sida Höger Klippa ut hål i frontpanelen Byta dräneringsslang 1. Klippa ut hål i frontpanelen Använd avbitartång. Klipp ut ett hål på vänster eller höger sida av frontpanelen för anslutning från vänster respektive höger. Om anslutningen ska ske längst ner till vänster eller längst ner till höger klipper du ut hålet där. 2. Byta dräneringsslang Vid röranslutning från vänster, vänster undersida och vänster bak måste dräneringsslangen och dräneringslocket bytas. Ta bort dräneringskåpan Fatta dräneringskåpan med en tång och dra utåt. Förberedelse av rör Röranslutning på höger eller vänster sida Efter att ha ristat in hålens konturer i frontpanelen med kniv eller ritsverktyg, klipps hålen ut med avbitartång eller likvärdigt. Röranslutning på undersidan till höger eller vänster Efter att ha ristat in hålens konturer i frontpanelen med kniv eller ritsverktyg, klipps hålen ut med Hål avbitartång eller likvärdigt. Vänsteranslutning av rörledning Böj anslutningsröret så att det löper mindre än 43 mm ovanför väggytan. Om anslutningsröret löper mer än 43 mm ovanför väggytan kan inomhusenhetens fästning på väggen bli instabil. Se till att använda en bockningsfjäder för bockning av anslutningsröret. Annars finns risk för att röret krossas. Bocka anslutningsröret med en bockningsradie på 30 mm. Ansluta röret efter att enheten monterats (se figuren) 270 mm Vätskesida 170 mm Gassida (Vätskerörets längd) Hål Inomhusenhetens yttre kontur 43 mm R 30 mm (Använd kärna av polisin (polyetylen) eller liknande för bockningsrör.) Montera dräneringsslangen För med ett bestämt tryck in anslutningsdelen av dräneringsslangen tills den når ett värmeisoleringselement. Värmeisoleringselement Fästa dräneringskåpan 1) Använd en sexkantsnyckel (4 mm). 4 mm 2) För in dräneringskåpan ordentligt. Inget glapp Dräneringsslang Använd en sexkantsnyckel (4 mm). Använd ingen smörjolja (köldmedieolja) vid insättningen av dräneringskåpan. Oljan tär på pluggen och kan ge upphov till läckage. Var noga med att sätta dräneringsslangen och dräneringslocket ordentligt på plats, annars kan vattenläckage uppstå. 80 OBS! Om röret bockas felaktigt kan det göra att inomhusenhetens fästning på väggen blir instabil. Efter att anslutningsröret har förts igenom rörhålet ska anslutningsröret anslutas till hjälprören och tejpas samman. De två hjälprören och anslutningskabeln ska bindas tätt samman med tvärbunden tygtejp. Om rören är anslutna till vänster eller baktill till vänster ska enbart de två hjälprören tejpas med tvärbunden tygtejp. Hjälprör Monteringsplåt Använd handtaget till en skruvmejsel eller liknande. Inomhusenhet Anslutningskabel Var noga med att organisera rören så att inget rör sticker ut ur inomhusenhetens monteringsplåt. Anslut omsorgsfullt hjälprören till anslutningsrören och skär isoleringstejpen som är virad runt anslutningsröret för att undvika dubbeltejpning vid skarven. Försegla skarven med vinyltejp e d. Eftersom fukt kan orsaka tekniska problem ska båda rörledningarna isoleras. (Som isoleringsmaterial används polyetenskum.) Iaktta försiktighet vid bockning av rör så att röret inte krossas. 8

10 Fästa inomhusenheten 1. För röret genom hålet i väggen och haka upp inomhusenheten på monteringsplåtens övre hakar. 2. Sväng inomhusenheten till vänster och höger för att kontrollera att den sitter ordenligt fast på monteringsplåten. 3. Tryck fast inomhusenheten mot väggen och haka fast den i monteringsplåtens nedre del. Dra inomhusenheten i riktning mot dig för att kontrollera att den sitter ordenligt fast på monteringsplåten. Dränering 1.Se till att dräneringsslangen har nedåtlutning. OBS! Hålet på utomhussidan ska ha en viss nedåtlutning. Dräneringsslangen får inte ha någon uppåtlutande del. Dräneringsslangen får inte vågformas. 1 Haka fast här. 1 Monteringsplåt Minst 50 mm 2 Krok Tryck (haka loss) Dra inomhusenheten mot dig medan du trycker uppåt på dess botten enligt bilden, för att ta bort inomhusenheten från monteringsplåten. Dräneringsslangens ände får inte stoppas ned i vatten. Dräneringsslangens ände får inte stoppas ned i dräneringsränna eller dike. 2.Vattnet ska ledas ned i kondensvattenskålen. Se till att vattnet dräneras till en plats utomhus. 3.Vid anslutning av kondensvattenslang för dränering ska anslutningen isoleras med ett skyddsrör enligt bilden. Skyddsrör Dräneringsslang Inomhussidan Kondensvattenslang Tryck Tryck Se till att dräneringsröret placeras så att apparaten dräneras korrekt. Felaktig dränering kan medföra kondensdropp. Luftkonditioneringsaggregatet är strukturerat för att dränera det kondensvatten som bildas på inomhusenhetens baksida till dräneringstråget. Därför får nätsladden och andra delar inte installeras ovanför dräneringsrännan. Plats för rör Vägg Dränering sränna UTOMHUSENHETEN Plats för montering En plats som medger de ytor kring inomhusenheten som visas i diagrammet. Platsen skall kunna bära upp utomhusenhetens vikt och ska inte förstärka ljudnivån och vibrationerna från enheten. Platsen ska även vara sådan att driftsljud och utblåsluft inte stör omgivningen. Platsen ska ej heller vara utsatt för kraftig blåst. Får inte installeras i närheten av gasbehållare, antändlig gas eller där det finns risk för gasläckor. Se även till att enheten inte blockerar framkomligheten där den står. Om utomhusenheten ska installeras upphöjd från mark-/ golvnivån, se då till att dess fötter är ordentligt fastsatta. Tillåten längd för anslutningsröret är upp till 10 m för RAS-10NAV och 15 m för RAS-13, 16NAV. Tillåten höjd är upp till 8 m för RAS-10NAV, och 10 m för RAS-13, 16NAV. Se till att platsen är sådan att dräneringsvattnet inte förorsakar några problem. 1. Montera utomhusenheten så att det inte finns några hinder framför luftutblåset. 2. Installera en trumma eller ett vindskydd för att säkerställa att fläkten kan arbeta normalt då utomhusenheten monteras där den alltid utsätts för kraftig blåst (t.ex. vid kusten eller en hög byggnad). 3. Där det är extremt blåsigt ska enheten installeras så att vinden inte alls kommer åt den. 4. Installation på följande platser kan medföra problem. Installera inte enheten på sådana platser. En plats full av maskinolja Platser med riklig salthalt, t.ex. vid kusten Platser med sulfidångor Platser där vågor med hög frekvens kan förväntas, t.ex. i närheten av ljudutrustning, svetsmaskiner och medicinsk utrustning Kraftig blåst 9

11 Flarekoppling Anslutning av köldmedierör 1. Skär röret med en röravbitare. 2. För in en flaremutter i röret och utför flarekopplingen. Mariginal för flarekopplingen : A (Enhet : mm) Plint Yttre diam. Konventionellt för kopparrör R410A verktyg verktyg 6,35 0 till 0,5 1,0 till 1,5 9,52 0 till 0,5 1,0 till 1,5 12,70 0 till 0,5 1,0 till 1,5 Rör 90 Skruva åt anslutningen A Rikta in mitten på anslutningsrören och dra åt flaremuttern så långt som möjligt med fingrarna. Dra därefter åt muttern med en skiftnyckel och skruvnyckel enligt bilden. Anslutningshalva Sida med extern gängning Använd en skiftnyckel för att skruva dit. Vridmoment för flarekopplingen Driftstrycket för R410A är högre än för R22 (C:a 1,6 ggr.). Därför är det nödvändigt att dra åt de uppflänsade anslutningssektionerna (som ansluter inomhusenheten till utomhusenheten) till specifierat vridmoment. Felaktiga anslutningar orsakar inte bara gasläckor, utan skadar också köldmediekretsen. Skevhet Knagglighet Buktighet Yttre diam. för kopparrör R410A 6,35 1,5 till 2,0 9,52 1,5 till 2,0 12,70 2,0 till 2,5 Flaremuttern Sida med intern gängning Använd en momentnyckel för att dra åt. Anlägg inte för kraftigt vridmoment. Annars finns risk för att muttern brister. (Enhet : N m) Yttre diam. för kopparrör Vridmoment 6,35 mm 16 till 18 (1,6 till 1,8 kgf m) 9,52 mm 30 till 42 (3,0 till 4,2 kgf m) 12,70 mm 50 till 62 (5,0 till 6,2 kgf m) Flarekoppling på inomhusenhetens sida Flarekoppling på utomhusenhetens sida Vakuumsugning Det går bra att genomföra avluftning direkt efter att rören har anslutits till inomhusenheten. AVLUFTNING Evakuera luften i anslutningsrören och inomhusenheten med hjälp av en vakuumpump. Använd inte köldmediet i utomhusenheten. Se vakuumpumpens användarhandbok för ytterligare information. Hantering av vakuumpump Se till att använda en vakuumpump med backventil, så att oljan inuti pumpen inte byter riktning och flödar in i luftkonditioneringens rör när pumpen stannar. (Om oljan i vakuumpumpen tränger in i luftkonditioneringen som använder köldmediet R410A, kan det uppstå problem i köldmediekretsen.) 1.Anslut påfyllningsslangen från manometerstället, till avstängningsventilen på gassidan. 2.Anslut påfyllningsslangen till kopplingen på vakuumpumpen. 3.Ställ reglaget på lågtryckssidan för ventilen på manometerstället till fullständigt öppet läge. 4.Sätt igång vakuumpumpen för att börja avluftningen. Om rörledningarnas längd är 20 meter ska evakueringen pågå i cirka 15 minuter. (15 minuter för 20 meter) (med en antagen pumpkapacitet på 27 liter per minut.) Bekräfta därefter att tryckvärdet är 101 kpa ( 76 cmhg). 5.Stäng ventilreglaget på lågtryckssidan för manometerstället. 6.Ställ ventilskaftet i avstängningsventilerna för såväl gas- som vätskesidan, på fullständigt öppet läge. 7.Ta bort påfyllningsslangen från serviceuttaget. 8.Se till att ventilhattarna sitter ordentligt fast. Tryckmätare på lågtryckssidan 101 kpa ( 76 cmhg) Reglage Låg Påfyllningsslang (Endast för R410A) Anslutningsrör Tryckmätare Manometerställets ventil Reglage Hög (Ska vara helt stängd) Påfyllningsslang (Endast för R410A) Backventil Vakuumpump Avstängningsventil på vätskesidan Avstängningsventil på gassidan Serviceuttag (Ventilkärna (Inställningsnål)) IAKTTA ALLTID FÖLJANDE 4 PUNKTER VID RÖRARBETEN. (1) Avlägsna damm och fukt (inuti anslutningsrören). (2) Anslutningen ska vara tät (mellan rören och apparaten). (3) Evakuera luften i anslutningsrören med VAKUUMPUMP. (4) Kontrollera gasläckor (anslutningspunkter). Forma rör 1. Så här formar du rören Forma rören längs med den präglade linjen på utomhusenheten. 2. Så här ska rören positioneras Arrangera kanterna på rören så att de befinner sig på 85 mm avstånd från den präglade linjen. Präglad linje 10

12 Säkerhetsföreskrifter vid hantering av avstängningsventiler Öppna ventilskaftet hela vägen ut men försök inte föra det förbi stopparen. Dra åt ventilskaftets hatt med det vridmoment som anges i följande tabell: Gassida ( 12,70 mm) Gassida ( 9,52 mm) Vätskesida ( 6,35 mm) Serviceuttag 50 till 62 N m (5,0 till 6,2 kgf m) 30 till 42 N m (3,0 till 4,2 kgf m) 16 till 18 N m (1,6 till 1,8 kgf m) 9 till 10 N m (0,9 till 1,0 kgf m) Ledningsdragningar Sexkantnyckel krävs. 4 mm 1. Ta bort ventilskyddet från utomhusenheten. 2. Anslut anslutningskabeln till plintblocket så att specifikationerna på plintarna på inomhus- och utomhusenheten stämmer överens med varandra. 3. Slå en ögla på anslutningskabeln till utomhusenhetens plintblock enligt installationsschemat för inomhus- och utomhusenheten, för att förhindra att det kommer in vatten i utomhusenheten. 4. Isolera de oanvända kablarna (ledarna) så att inget vatten tränger in i utomhusenheten. Dra dem så att de inte rör vid några strömförande delar eller metalldelar. Längd på kabelns avskalade del Plintblock Anslutningskabel Jordkabel Modell RAS-10NKV RAS-13, 16NKV Strömkälla 50/60Hz, V enfas Maximal belastningsström 8A 11A Märkvärden för kontaktdosa och säkring Kontakta Carrier AB Nätsladd H07RN-F eller 245 IEC66 (1,5 mm 2 eller mer) Felaktig ledningsdragning kan ge upphov till skadade och utbrända eldelar. Följ alltid lokala föreskrifter avseende kabeldragning, och i synnerhet avseende kabeln från inomhusenheten till utomhusenheten (kabelns storlek, dragningsmetod etc.). Alla kablar måste göras fast ordentligt. Denna säkring måste installeras för huvudnätströmmen till luftkonditioneringsaggregatet. Felaktig eller ofullständig kabeldragning kommer att orsaka antändning eller rök. Vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda strömförsörjningskällan för exklusiv användning med luftkonditioneringen. Denna produkt kan även anslutas till huvudnätström. Anslutning till nätspänning: Tillse fast installation via säkerhetsbrytare som bryter kontakten mellan alla poler, med ett kontaktavstånd på minst 3 mm. 10 L N Nätsladd Jordkabel Anslutningskabel Nätsladd ÖVRIGT OBS! : Anslutningskabel Typ av ledningskabel : Över H07RN-F eller 245 IEC66 Kontrollera gasläckor Kontrollpunkter för inomhusenheten. Testkörning För att slå på läget TEST RUN (COOL) trycker du på knappen RESET i 10 sekunder. (Ett kort pip kommer att höras.) Ventilskydd RESET Skydd, elkomponenter Knappen RESET Kontrollpunkter för utomhusenheten. Kontrollera flareanslutningarna efter gasläckor med en detektor för gasläckor eller med tvållösning. Inställning av omstart Luftkonditioneringsaggregatet är så konstruerat att det kan starta automatiskt efter strömavbrott, i samma driftsläge som före strömavbrottet. Information Produkten levererades med funktionen Automatisk omstart avstängd. Slå på den vid behov. 11 Ställa in automatisk omstart Tryck och håll ner knappen RESET i cirka 3 sekunder. Efter 3 sekunder piper aggregatet för att indikera att funktionen automatisk omstart har valts. Följ anvisningarna i avsnittet Funktionen automatisk omstart i Ägarens bruksanvisning för att stänga av funktionen.

13 DRIFT OCH UNDERHÅLL

14 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech 1 - SÄKERHETSANVISNINGAR Fara Kåpan får inte monteras, repareras, öppnas eller tas bort. Detta medför fara för högspänning. Vänd dig till din lokala återförsäljare för assistans. Risken för elektriska stötar kvarstår även efter att strömförsörjningen kopplats ur. Enheten ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer. Anslutning till nätspänning ska ske i form av installation via en huvudbrytare med ett kontaktgap på minst 3 mm. Ställa in och justera klockan 1. Tryck på i minst 5 sekunder. 2. Tryck på eller för att ställa in rätt tid. Tryck på för att växla från timme till minut. 3. Tryck på för att bekräfta. Fjärrkontrollavstånd Max. 5 m från inomhusenheten Varning Utsätt inte kroppen direkt för den kalla luftströmmen under längre perioder. Stick inte in fingrarna eller något annat i in-/utblåset. Stäng genast av luftkonditioneringsaggregatet och bryt strömmen om något onormalt inträffar (att det luktar bränt e. dyl.) Var försiktig Rengör inte luftkonditioneringsaggregatet med vatten. Risk för elektriska stötar. Använd inte luftkonditioneringen för specialsyften, t. ex. livsmedelskonservering, djurhållning o. d. Kliv inte på inomhus- eller utomhusenheten, och ställ inget ovanpå dem. Det kan orsaka skada eller skada enheten. Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren för rengöring. Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren när enheten skall vara avställd under en längre tid. 2 - INOMHUSENHETENS DISPLAY Luftflödets riktning 1. Tryck på flera gånger för att välja optimal position för luftriktarspjällen. Välj: : Luftriktningen ställs in automatiskt i förhållande till driftsläget. : Det finns 5 positioner att välja mellan. 2. Tryck på i minst 3 sekunder. : Luftriktarspjällen rör sig kontinuerligt upp och ner. MAXDRIFT (orange) AVFROSTNING (orange) TIMER (Gul) ON/OFF (Grön/*Orange) * Orange: Automatisk omstart 3 - FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING Sätta i batterier 1. Ta bort luckan. Sätt i två nya AAA-batterier (ej uppladdningsbara) med (+) och (-) polerna rätt vända. 2. Sätt tillbaka luckan. 12

15 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech 4 - FJÄRRKONTROLLENS ANVÄNDNING Infraröd signalsändare Driftlägesknapp ON/OFF-knapp Upp-knapp Fläktdrift Maxdrift, tidsbegränsad TIMER-knapp (på) TIMER-knapp (av) Återställningsknapp efter batteribyte. Klock-knapp Knapp för rensning av display. Återställning till normaldrift Timer-knapp för nattdrift Knapp för daglig timer Knapp för luftriktarspjäll ECO-knapp (energispardrift) Ned-knapp 5 - DRIFT AV ENHETEN Automatisk drift Används för automatiskt val av kyla, värme eller endast fläkt-drift. 1. Tryck på : Välj A. 2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. 3. Tryck på : Välj mellan AUTO eller Kyla/värme/enbart fläkt-drift 1. Tryck på : Välj mellan Cool (kyla), Heat (värme), eller Fan only (enbart fläkt). 2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Kyla: Min. 17 C, Värme: Max. 30 C, Enbart fläkt: Ingen temperaturangivelse. 3. Tryck på : Välj mellan AUTO eller. 13

16 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Avfuktning För avfuktningens skull styrs en lagom kylnivå automatiskt. 1. Tryck på : Välj avfuktning. 2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur Maxdrift, tidsbegränsad Används för att automatiskt styra endast rumstemperatur och luftflöde för snabbare nedkylning eller uppvärmning (gäller ej lägena DRY, FAN ONLY och ON TIMER). 1. Tryck på : Stäng av och slå på driften. 2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur Energispardrift (ECO) Används för att automatiskt styra endast rumstemperatur och fläkthastighet för att spara energi (gäller ej lägena DRY, FAN ONLY och ON TIMER). 1. Tryck på : Stäng av och slå på driften. Obs: I vissa fall kanske inte ECO-läget ger rätt värme eller kyla beroende på energisparfunktioner Tillfällig drift Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad: Tryck på knappen TEMPORARY så kan luftkonditioneringen slås på och av utan fjärrkontrollen. Inställt värde 22 C Ställa in daglig timer 1. Tryck på : Den dagliga timern kan ställas in och avbrytas efter att ON/OFF-timern har ställts in Ställa in vilotimer 1. Tryck på : För att ställa in nattdrift. 2. Tryck på : Välj 1-9 timmar för drift med OFF-timer (Om du trycker på medan du ställer in vilotimern avbryts inställningen.) 3. Tryck på : Ställ in nattdrift. 4. Tryck på och : avbryt nattdrift. Obs: Se till att fjärrkontrollen är inom räckhåll för inomhusenheten, annars kan aktiveringen bli en kvart försenad. Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle. 6 - STÄLLA IN AUTOMATISK OMSTART Avsett för att automatiskt starta om luftkonditioneringen efter ett strömavbrott (Strömmen till enheten måste vara på.) Inställning 1. Tryck på knappen TEMPORARY och håll ned i 3 sekunder för att ställa in detta alternativ. (driftslampa: orange). Kör inte luftkonditioneringen på TIMER-drift. 2. Tryck på knappen TEMPORARY och håll ned i 3 sekunder för att avbryta detta alternativ. (driftslampa: grön) Timer-drift Slå på (ON) timern 1. Tryck på : För att ställa in ON-timern. 2. Tryck på : Ställ in önskad timme. 3. Tryck på : Spara timmen. 4. Tryck på : Ställ in önskat antal minuter. 5. Tryck på : Ställ in ON-timern. 6. Tryck på och : Avbryt OFF-timern. Obs: Om du trycker på du till föregående steg. medan du ställer in OFF-timern återgår 14

17 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech 7 - UNDERHÅLL Stäng först av strömbrytaren Inomhusenheten och fjärrkontrollen Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov. Bensin, förtunningsmedel, putsmedel med slipverkan eller kemiskt behandlade dammtrasor/-vippor får ej användas Rengöring av luftgaller 1. Öppna och ta bort luftgallret. 9 - FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER) Aggregatet arbetar inte Huvudströmbrytaren är frånslagen. Automatsäkringen har aktiverats för att bryta strömförsörjningen. Strömavbrott. ON-timern är inställd Kyl- eller värmeeffekten är onormalt svag Filtren är blockerade av damm. Temperaturen är inte rätt inställd. Fönstren eller dörrarna står öppna. Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerade. Fläkten snurrar inte fort nog. Driftsläge FAN eller DRY (avfuktning) är inställt. 2. Tvätta med svamp eller handduk, och låt torka. 3. Sätt tillbaka och stäng det. 8 - DRIFT OCH PRESTANDA 1. Treminuters säkerhetsspärr: För att skydda luftkonditioneringsaggregatet från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON. 2. Förvärmningsdrift: Värmer upp enheten i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas (DE-FROST-lampan är på.) 3. Kontroll av rumstemperatur. När temperaturen i rummet når inställd temperatur stegar fläkten ner och inomhusenheten stannar. 4. Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen. 5. Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd en annan rekommenderad uppvärmningsenhet när utomhustemperaturen är för låg. 6. Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årstidsbetonat skräp. Driftsmiljö för luftkonditioneringen Temp. Drift Uppvärmning Kyla Avfuktning Utomhus -10 C~24 C -15 C~43 C Inomhus Under 28 C 21 C~32 C 17 C~32 C 15

18 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech 10 - OBS! VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE VÄRMEKABEL Inomhusdel 42HQV 38VYX/42HQV - Inverter Värmekabel, inklusive termostat, till Carrier inverter, typ 38VYX. Värmeslingan inkopplas på L-N på utomhusdel (38VYX). Kabeln monteras i tråget med silikon för att undvika isbildning vid avfrostning. Utomhusdel Jordanslutning 1 Fas 2 Nolledare 3 Styrsignal (högspänning) 38VYX 1 Kabel för anslutning till inomhusdel 2 Kabel för kraftmatning 16

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Installationsmanual Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Januari 2007, rev. sep. 2007 Tack

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda värmepumpen. Spara bruksanvisningen för senare bruk. BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat. MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp)

BRUKSANVISNING. SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat. MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp) BRUKSANVISNING SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp) FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB Tack för att du har köpt

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs denna bruksanvisning I bruksanvisningen

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL Väggmonterad fläktkonvektor TOUCH VALVE SYSTEM Auto MODE SLEEP LIGHT Auto zz ON OFF SET On F C am pm SEND LOUVER SWING INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL TOUCH

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet Modellnamn: RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1104AT8Z-E RAV-SP1104AT8ZG-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1404AT8Z-E RAV-SP1404AT8ZG-E RAV-SP1604AT8-E

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A Köldmedium R410A Bruksanvisning KLIMATAGGREGAT KASSETTAGGREGAT Inomhusenhet AUHG 12-24LVL FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR REFERENS I FRAMTIDEN FUJITSU GENERAL LIMITED P/N9377776013 INNEHÅLL

Läs mer

BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING

BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING 362009 / 362012 TILL FRAMTIDA BRUK INNEHÅLL Kort inledning. 1 Säkerhetsföreskrifter 2 Tekniska specifikationer.... 4 Namn på delar...... 5 Tillbehör.. 6 Kontrollpanel

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK INSTALLATIONS- HANDBOK R410A Split-serien Modeller RXG25J2V1B RXG35J2V1B Försiktighetsåtgärder Läs dessa försiktighetsåtgärder noga så att installationen utförs korrekt. I denna handbok finns två varningstyper,

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9 INSTALLATIONSHANDBOK R0A Split-serien RXR8EVB9 RXREVB9 RXR0EVB9 RXR8EVB9 RXREVB9 RXR0EVB9 R0A Split-serien INNEHÅLL Försiktighetsåtgärder... Tillbehör... Att tänka på vid val av placering... Installationsritningar

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Invertermodell (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida bruk.

Invertermodell (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida bruk. Invertermodell (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-E9CKP CS-E12CKP CS-E15CKP Utomhusdel CU-E9CKP5 CU-E12CKP5 CU-E15CKP5 Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer