Ljudreducering av värmepump

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljudreducering av värmepump"

Transkript

1 Ljudreducering av värmepump Sound attenuation of heat pump Växjö maj 2008 Examensarbete nr: TD XXX/2006 Hugo Knutsson Steve S. Johansson Sven Runesson Avdelningen för teknik och design

2 CTC Enertech AB Förord Denna rapport är en del i Växjö universitets maskintekniska utbildning och handlar om akustiska mätningar och åtgärder på värmepumpen EcoAir 107 från CTC Enertech AB. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och utförs på uppdrag av CTC Enertech AB. Vi vill tacka Torbjörn Karlsson, produktchef och vår kontakt på företaget, för all hjälp och för avsatt tid åt projektet, Börje Nilsson på Växjö universitets Matematiska och systemtekniska institution för råd och handledning under projekttiden. Vi vill även passa på att tacka övrig personal på CTC Enertech AB som vi kommit i kontakt med för engagemang och trevligt bemötande. Växjö, vårterminen Hugo Knutsson.. Steve S. Johansson.. Sven Runesson

3 CTC Enertech AB Sammanfattning Detta examensarbete behandlar akustiska undersökningar på luftvärmepumpen EcoAir 107 från. Ljudbilden över värmepumpens tre ljudkällor, fläkt, kompressor och fyrvägsventil, har mätts upp för att se hur dessa påverkar produktens totala ljudnivå. Åtgärder för att försöka dämpa ljudnivån har sedan tagits fram och testats. Genom att jämföra dessa med ljudbilden på värmepumpen i standardutförande har vi kommit fram till de åtgärder som fungerar bäst. De bästa dämpningsåtgärderna visade sig vara: Tejpade lister och hål runt kompressorutrymmet Isolering i tak och botten av hela konstruktionen Stadgning av fläktutrymmets bottendel Avskärmning av ljudkällan med skärm på 110 mm avstånd Dessa åtgärder har testats tillsammans och en genomsnittlig sänkning på totala ljudnivån med 3,87 db har åstadkommits. Fläktljudet rakt framifrån, som är det starkaste ihållande ljudet från värmepumpen, sänktes med hela 4,65 db. Detta arbete är tänkt att kunna användas som hjälp vid :s framtida utvecklingsarbete.

4 CTC Enertech AB Abstract This degree project handles acoustic measurements of the heat pump EcoAir 107, made by. The sound from the three sound sources of the heat pump, fan, compressor and four way valve, have been measured to find out how they affect the total sound level of the product. Measures to attenuate the sound level have been developed and tested. By comparing these with the sound of the heat pump, in its original state, we have found out the measures which have best effects. The best attenuating measures came to be: Taped openings and holes around the compressor space Isolating the top and the bottom of the whole construction Support of the fan bottom part Shielding of the sound source with a screen on a distance of 110 mm Theese measures have been tested together and an average attenuation of the total sound level with 3,87 db have been accomplished. In the front of the fan where the continuous sound is the strongest, the attenuation was 4,65 db. This project is meant to be used as a guide by :s during their future developing process.

5 Organisation/ Organization VÄXJÖ UNIVERSITET Institutionen för teknik och design Växjö University School of Technology and Design Författare/Author(s) Hugo Knutsson Steve S. Johansson Sven Runesson Dokumenttyp/Type of document Handledare/tutor Examinator/examiner Examensarbete/ Diploma work Börje Nilsson Samir Koshaba Titel och undertitel/title and subtitle Ljudreducering av värmepump/sound attenuation of heat pump Sammanfattning (på svenska) Detta examensarbete behandlar akustiska undersökningar på luftvärmepumpen EcoAir 107 från Enertech CTC AB. Ljudbilden över värmepumpens tre ljudkällor, fläkt, kompressor och fyrvägsventil, har mätts upp för att se hur dessa påverkar produktens totala ljudnivå. Åtgärder för att försöka dämpa ljudnivån har sedan tagits fram och testats. Genom att jämföra dessa med ljudbilden på värmepumpen i standardutförande har vi kommit fram till de åtgärder som fungerar bäst. De bästa dämpningsåtgärderna visade sig vara: Tejpade lister och hål runt kompressorutrymmet, isolering i tak och botten av hela konstruktionen, stadgning av fläktutrymmets bottendel och avskärmning av ljudkällan med skärm på 110 mm avstånd. Dessa åtgärder har testats tillsammans och en genomsnittlig sänkning på totala ljudnivån med 3,87 db har åstadkommits. Fläktljudet rakt framifrån, som är det starkaste ihållande ljudet från värmepumpen, sänktes med hela 4,65 db. Detta arbete är tänkt att kunna användas som hjälp vid :s framtida utvecklingsarbete. Nyckelord Ljud, ljudreducering, ljuddämpning,, akustik, värmepump Abstract (in English) This degree project handles acoustic measurements of the heat pump EcoAir 107, made by. The sound from the three sound sources of the heat pump, fan, compressor and four way valve, have been measured to find out how they affect the total sound level of the product. Measures to attenuate the sound level have been developed and tested. By comparing these with the sound of the heat pump, in its original state, we have found out the measures which have best effects. The best attenuating measures came to be: taped openings and holes around the compressor space, isolating the top and the bottom of the whole construction, support of the fan bottom part and shielding of the sound source with a screen on a distance of 110 mm Theese measures have been tested together and an average attenuation of the total sound level with 3,87 db have been accomplished. In the front of the fan where the continuous sound is the strongest, the attenuation was 4,65 db. This project is meant to be used as a guide by :s during their future developing process. Key Words Sound, sound reduction, sound attenuation,, acoustics, heat pump Utgivningsår/Year of issue Språk/Language Antal sidor/number of pages 2008 Svenska/Swedish 52 Internet/WWW

6 1 Inledning Luftvärmepumpen EcoAir Funktion Konstruktion Företagsbakgrund Problemformulering Syfte Avgränsningar Förstudie Akustik A-filter Metod Beskrivning av mätlokalen Pumpens placering Tillvägagångssätt vid ljudmätningarna Elimination av mätlokalens ljudnivå Ljudisolerande material Identifiering av ljudbilden Fyrvägsventilen Planering av åtgärder Tätning av lister och hål i konstruktionen Isolering mellan kompressor- och fläktdel Isolering av konstruktion botten Isolering av konstruktion tak, botten samt mellan kompressor- och fläktdel Stadgning av konstruktion Minskad luftturbulens med hjälp av tratt Kompressorhuva Avskärmning av ljudkällan Ventilåtgärder De bästa åtgärderna Resultat Identifiering av ljudbilden Fyrvägsventilen Tätning av lister och hål i konstruktion Isolering mellan kompressor- och fläktdel Isolering av konstruktion botten Isolering av konstruktion tak botten samt mellan kompressor- och fläktdel Stadgning av konstruktion Minskad luftturbulens med hjälp av tratt Kompressorhuva Avskärmning av ljudkällan Ventilåtgärder De bästa åtgärderna Diskussion Fläkten Kompressor Ventilen Isolering Mätlokal H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson

7 7.6 Övrigt Förslag till framtida mätningar Slutsats/Förslag till åtgärder Fläkten Kompressorn Ventilen Källförteckning Litteratur Bildförteckning Bilagor sidor H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 2

8 1 Inledning 1.1 Luftvärmepumpen EcoAir Funktion Värmepumpen EcoAir 107 från, används till husuppvärmning och uppvärmning av varmvatten. Produkten placeras utomhus intill husväggen och ansluts till en panna eller en elpanna, t.ex. en EcoEl-enhet, placerad inne i huset. Värmepumpen fungerar på det sättet att fläktenheten suger in luft genom värmebatteriet som värmer upp ett kylmedium. Kylmediet komprimeras i kompressorn och värmen som då uppstår går in i kondensorn som värmer upp vatten vilket förs in i huset. Då kylmediet når värmebatteriet håller det en temperatur på ca - 18 C. Detta gör att EcoAir 107 effektivt kan utvinna värme ur luft med en temperatur på - 15 C. Då kylmediet har en temperatur under 0 C kan is bildas på värmebatteriet. För att avfrosta detta slår en fyrvägsventil över och kör systemet baklänges. (Informationsblad om CTC EcoAir) Konstruktion Konstruktionen har två större utrymmen, det ena rymmer fläkt och värmebatteri och det andra har plats för kompressor, fyrvägsventil, kondensor, ackumulator mm. Se bild 1. 1 Fläkt 2 Kompressor 3 Värmebatteri 4 Fyrvägsventil 5 Elcentral 6 Kondensor Bild 1. Principbild över EcoAir 107-värmepump (då pumpen är i drift är ett galler monterat framför fläktutblåset, en servicelucka sitter framför kompressorutrymmet och ett lock är monterat ovanpå konstruktionen) H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 1

9 Pumpen står på fyra ben och har en stomme av plåt som är sammanfogad med skruv och nitförband. Stora delar, så som servicelucka, lock och fläktkåpan är gjorda i plast. Undertill på produkten finns det ett flertal öppningar i form av runda hål. Ljudisolerande material är monterat på alla fyra sidorna i utrymmet för kompressorn och på yttersidan av fläktutrymmet. Ingen isolering över huvud taget finns i locket eller i bottnen. Hela produkten, inklusive benen, har måtten; bredd 1190 mm, höjd 1040 mm och djup 485 mm och väger 105 kg. EcoAir 107 har tre ljudgenererande källor; fläkt, kompressor och fyrvägsventil. Varav vilka fläkten och kompressorn ger ifrån sig ljud under längre tidsintervall, medan ljudet från ventilen bara varar i ett par sekunder. Fläkten har två olika hastigheter, hög och låg. Fläkten och kompressorn kan köras oberoende av varandra men ventilen kan ej aktiveras utan att fläkten och kompressorn är igång. 1.2 Företagsbakgrund Det svenska företaget Enertech AB är en del av den engelska bolagsgruppen Enertech Ltd. Koncernen omsätter ca 1,6 miljarder kronor årligen varav den svenska delen står för knappt hälften. I Enertech AB ingår företagen CTC, Bentone och Osby Parca, alla tillverkare av värmepannor, värmepumpar och olika typer av brännare. CTC, förlagt i Ljungby, är företaget för vilket rapporten är avsedd. År 1923 bildades företaget CTC, inriktat på produkter för uppvärmning, av de tre ingenjörerna Celsius, Tellander och Clarin. Idag har CTC ca 400 anställda i Ljungby och tillverkar bland annat luft och markvärmepumpar, pelletsbrännare, elpannor och solvärmesystem. (http://www.ctcvarme.se/) Företagsnamnet är starkt och förknippas med god kvalitet i de svenska hemmen. H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 2

10 2 Problemformulering I dagens samhälle ställs både myndighets- och marknadskrav på produkter som kan störa omgivningen, därför strävar ofta företag mot att göra sina produkter så tysta som möjligt. Alla luftvärmepumpar på marknaden sänder ut någon form av ljud. En produkt som låter lite eller inget är något som kunden kan tänka sig att betala extra för. För att förstå hur ljudet uppstår måste ljudkällorna i Enertech CTC:s luftvärmepump EcoAir 107 först identifieras. Först då dessa är kända skall åtgärder tas fram som kan reducera eller helt dämpa det störande ljudet. De ljuddämpande ingreppen på värmepumpen får ej påverka pumpens prestanda negativt. 3 Syfte Syftet är att göra ljudmätningar och dämpa ljudet från värmepumpen EcoAir 107. Det skall resultera i rekommendationer på ljuddämpning samt förslag till åtgärder på konstruktionen så att ljudnivån sänks utan att kapaciteten försämras. skall kunna använda sig av dessa resultat vid framtida utvecklingsarbete. 3.1 Avgränsningar Inga ljudgenererande detaljer i värmepumpens konstruktion kommer att bytas ut eller modifieras. De enda ljudreducerande åtgärderna som kommer att göras kommer att vara tillägg till den befintliga produkten. De ljuddämpande insatserna kommer att göras på samtliga ljudgenererande enheter, oavsett hur mycket de påverkar den totala ljudnivån. H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 3

11 4 Förstudie 4.1 Akustik Akustik är läran om ljud och ordet akustik kommer från grekiskans aukein som betyder att höra. Ljud är tryckförändringar i något material, fast, flytande eller gasformigt spelar ingen roll. Dock fortplantar sig ljudet sämre ju längre mediets molekyler är ifrån varandra, så i vakuum kan inget ljud färdas (Andersson, J, Akustik & buller, 1998). Ljudets sätt att fortplanta sig genom mediet brukar delas in i luftburet och stomburet ljud. Om ljudet är luftburet så transporteras det från ljudkällan till luftmediet. Det stomburna ljudet transporteras genom ett fast medium, t.ex. en konstruktion som följd av vibrationer från t.ex. en motor. Akustiken skiljer på toner och buller. Örat uppfattar en regelbunden tryckförändring som en ton och en oregelbunden som buller. Generellt sett kan det sägas att toner uppfattas som behagliga medan buller uppfattas som obehagligt och störande. Toners höjd kallas för frekvens och mäts i hertz (Hz). Frekvens är ett mått på antal tryckförändringar eller svängningar per sekund. 20 Hz är den lägsta ton som människan kan höra och Hz är den högsta. Toner över detta intervall kallas för ultraljud och toner som är lägre kallas för infraljud. Det mänskliga örat hör frekvenser mellan 1000 och 4000 Hz bättre än de som är högre respektive lägre. Inom detta intervall brukar ett normalt samtal ligga. (Bodén H m.fl. Ljud och Vibrationer, KTH) Ljudets styrka mäts i decibel (db) och är ett logaritmiskt mått, där 0 db är det svagaste ljud som människan kan uppfatta och 194 db det starkaste som kan uppstå. En människa uppfattar en ökning på 8-11 db som en fördubbling av ljudstyrkan oavsett om det går från 10 db till 20 db eller 110 db till 120 db. Vid dämpning av flera ljudkällor i en produkt är det effektivast att koncentrera åtgärderna mot den ljudkälla som genererar det starkaste ljudet. H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 4

12 4.2 A-filter För att en mätning av ljudtrycksnivån skall stämma bättre överens med hur örat uppfattar de olika frekvenserna används ett så kallat filter. Med filter menas, i detta sammanhang, ett system som drar av decibel på frekvenser som människoörat uppfattar sämre och lägger till decibel på frekvenser som uppfattas bättre. Det finns A-, B-, och C-filter, av vilka A-filtret är det mest använda. (Bodén H m.fl. Ljud och Vibrationer, KTH) A-filtrets värden vid olika frekvenser visas i bild 2. Bild 2. Kurva över värdena i A-filtret H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 5

13 5 Metod 5.1 Beskrivning av mätlokalen Lokalen som luftvärmepumpen är installerad i är en allmän laborationslokal på Växjö universitet. Laborationslokalen har en golvyta på ca 600 m 2 och en takhöjd på ca 9 m. Golvet är av betong och väggarna är gjorda av betong med gips över och är täckta upp till 2,5 m med ljudabsorbenter. I lokalen finns flertal olika maskiner, fordon samt lager med virke och metallmateriel Pumpens placering Värmepumpen står monterad tillsammans med en EcoEl-enhet utmed en av långsidorna i lokalen. Värmepumpens framsida är riktad mot den närmsta väggen. Fritt utrymme framför konstruktionen är ca 1,5 m. Detta begränsar val av mätpunkter. Se bild 3 för tydligare förståelse. Bild 3. Mätlokalen och värmepumpens placering inringat i rött H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 6

14 5.2 Tillvägagångssätt vid ljudmätningarna Ljudmätningar på luftvärmepumpen EcoAir 107 utförs från tre olika mätpunkter; en rakt framifrån, en 45 åt vänster och en 45 åt höger, alternativt framifrån, 45 åt vänster och 90 åt vänster. Avståndet från värmepumpen till alla mätpunkter är 1 m och höjden är 550 mm. 180 mm bakom värmepumpen placeras en vägg som är 2,10 m hög och 3 m bred och gjord av 12 mm tjocka furubrädor. Detta för att försöka återskapa så realistiska betingelser som möjligt. Väggen förhindrar att eventuella ljud som sänds ut bakåt från värmepumpen försvinner. Bild 4 visar värmepumpens uppställning samt mätpunkternas placering. Bild 4. Värmepumpen av typen EcoAir 107 står placerad framför furuväggen och mätpunkterna höger, framifrån, vänster och 90. Mätpunkt höger och vänster är placerade 45 ut från respektive hörn. Alla mätningarna utförs, om annat ej sägs, under en period på 11 s och redovisas i rapporten som ekvivalentnivåer. Ekvivalentnivån är ett genomsnittsvärde av ljudet under tidsintervallet. En ljudnivåmätare av typen Brüel & Kjear 2250 används vid alla mätningarna och A-filter appliceras vid samtliga tillfällen. För att inte luften från fläktens utblås skall störa mätningarna används ett tillhörande vindskydd tillsammans med ljudnivåmätaren, se bild 5. H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 7

15 Bild 5. En Brüel & Kjear 2250 ljudnivåmätare med vindskydd Elimination av mätlokalens ljudnivå Ljud förekommer i mätlokalen, så som fläktar, ventilation, surr från lysrör etc. och dessa är ej möjliga att stängas av. Detta ljud kallas för bakgrundsljud och kommer att registreras vid mätningarna. Det är även osäkert om huruvida bakgrundsljudet är konstant från gång till gång. För att mätresultaten skall bli så tillförlitliga som möjligt så kommer bakgrundsljudet att räknas bort. Denna beräkning kräver att bakgrundsljudet mäts vid varje mättillfälle. Formeln för beräkningen är följande (Formelsamling MT947C): L Pm LPm L Ptot L Pb = 10 log = Maskinens ljudtrycksnivå [db] LPtot LPb = Totala ljudtrycksnivån [db] = Ljudtrycksnivån från bakgrunden [db] H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 8

16 5.3 Ljudisolerande material Materialet som kommer att användas som ljuddämpning är av samma sort som Enertech CTC AB använder i sina produkter. Det är gjort av ett 20 mm tjockt skumgummimaterial fäst på en styvare 5 mm tjock gummibotten, se bild 6. Baksidan av materialet har en självhäftande klisteryta och fäster bra på metall och plast. Bild 6. Föreställande det ljuddämpande material som använder i sina värmepumpar. 5.4 Identifiering av ljudbilden För att få reda på exakt vad i värmepumpen som ger upphov till ljud och hur starka dessa ljud måste pumpens olika delar köras var för sig då mätningarna görs. Delarna som ska testas är; kompressorn, fläkten på låg samt på hög fart och alltsammans samtidigt. Vid detta testtillfälle har inga modifikationer gjorts på något vis utan pumpen är i sitt originalutförande Fyrvägsventilen Då ljudet från fyrvägsventilen skall mätas används en annan sorts mätning än den som utförs på de övriga detaljerna i värmepumpen. Detta för att ventilljudet ej är ihållande som de från fläkten och kompressorn, utan istället kort och kraftfullt. Därför används maxvärden på ljudnivån som med större ackuratess kan fånga det höga ventilljudet. Dessa mätningar kan därför ej jämföras med de övriga mätvärden då de är genomsnittsvärden under en längre tid. Värdena från mätningarna på ventilen presenteras därför i ett eget stycke under resultatdelen. H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 9

17 5.5 Planering av åtgärder Undersökning av värmepumpen visar att konstruktion inte är helt tät utan har ett antal hål och glipor som kan tillåta luftburet ljud att ta sig ut. Vidare saknas ljuddämpande material i värmepumpens tak och bottendel. Detta kan ge upphov till stomburet ljud. Genom fläktens utblås kan mycket luftburet ljud färdas ut ur konstruktionen. Dessa iakttagelser ligger till grund för de kommande dämpningsåtgärderna Tätning av lister och hål i konstruktionen För att förhindra att luftburet ljud transporteras genom hålen under värmepumpen och även genom skarvar mellan väggarna så tätas dessa med hjälp av eltejp. Bild 7 visar skarvarna mellan servicelucka, fläkt och takdel. Bild 8 visar dessa tätade med eltejp. Bild 7. Skarvarna i värmepumpens konstruktion Bild 8. Skarvarna tätade med eltejp Isolering mellan kompressor- och fläktdel Väggen mellan fläktutrymmet och utrymmet för kompressorn går ej ända upp till locket. Här finns en större springa, se bild 9, som tillåter luftburet ljud från kompressorutrymmet att komma in i fläktutrymmet och ut genom utblåset. I samband med denna springa finns även ett större hål för rörledningar mellan fläktdelen och kompressordelen, se bild 10. Dessa öppningar tätas med ljudisolerande material, dock ej det som beskrivits tidigare utan detta saknar det styva gummiskiktet. Åtgärden är endast avsedd att dämpa kompressor och ventilljudet så mätningar utförs också bara på dessa två enheter. H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 10

18 Bild 9. Vägg mellan kompressor och fläktdel utan extra dämpning Bild 10. Dämpning monterad mellan kompressor och fläktutrymmet Isolering av konstruktion botten Då bottnen på värmepumpen saknar ljuddämpande isolering är det möjligt att ljud förs ut ur konstruktionen den vägen. En mätomgång utförs därför då värmepumpens botten isolerats i både fläkt- och kompressorrummet. I och med att material placeras i bottnen så tätas också värmepumpens hål på undersidan. Bilderna 11 och 12 visar hur isoleringen monterats i botten på konstruktionen. Bild 11. Ljuddämpande material har lagts i bottnen på fläktutrymmet Bild 12. Ljuddämpande isolering i kompressordelens botten H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 11

19 5.5.4 Isolering av konstruktion tak, botten samt mellan kompressor- och fläktdel I syfte att försöka dämpa värmepumpens struktur och luftburna ljud monteras en ljuddämpande isolering enligt försök och samt i locket av konstruktionen, se bild 13. Isoleringen fästes över hela konstruktionen, dvs. i både fläktrummet och i utrymmet för kompressorn och de övriga enheterna. Bild 13. Takdelen av värmepumpen bortmonterad och täckt med ljuddämpande isolering Stadgning av konstruktion I ett försök att dämpa vibrationerna i värmepumpens botten trycks tre stycken träbitar fast mellan underredet och golvet, se bild 14. En bit placeras under fläktrummet direkt under fästet till fläkten och två under utrymmet för kompressorn. Förhoppningen är att dessa skall minska det stomburna ljudet från de rörliga delarna i fläkten och kompressorn. Bild 14. Tre trästöttor monterade under värmepumpen för att ge extra stadga och dämpa vibrationer H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 12

20 5.5.6 Minskad luftturbulens med hjälp av tratt Försök gjordes för att förbättra flödet av luft genom värmepumpen med hjälp av en tratt. Tanken bakom försöket var att luften inte strömmade optimalt från värmebatteriet till fläkten och att detta orsakade luftturbulens som genererade ljud. En annan positiv effekt av ett förbättrat luftflöde vore att varvtalet på fläkten skulle kunna sänkas utan att pumpens prestanda försämras varvid fläktens ljud skulle sänkas ytterligare. För att pröva dessa teorier byggdes en tratt i papp som installerades mellan värmebatteriet och fläkten. Bild 15 visar tratten under uppbyggnad. Tratten tätades, i största möjliga mån, mot fläkten och mot värmebatteriet. Luften kunde därefter endast ta den kortaste vägen och inte hindras någonstans. Bild 15. Två vyer av tratten som monterades mellan fläkt och värmebatteri H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 13

21 5.5.7 Kompressorhuva Då kompressorljudet kan uppfattas som störande har huvor med lock utformats av Enertech CTC AB för att monteras direkt på kompressorn. Denna huva är gjord av ljuddämpande material, har hål för rörledningar och elenhet och fästs fast med hjälp av kardborrband, se bild 16 och 17. Två utförande av huvan finns; en gjord av skumgummi och en av ett vaddliknande material, se bild 18 och 19. Bild 16. Kompressorhuvans utformning med tillhörande lock Bild 17. Närbild av kompressorhuvans lock Bild 18. Vaddversionen av kompressorhuvan har ett hårt gummiskikt på 5 mm och en vaddtjocklek på 15 mm Bild 19. Skumgummiversionen av kompressorhuvan har ett hårt gummiskikt på 3 mm och en total tjocklek på 25 mm H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 14

22 5.5.8 Avskärmning av ljudkällan För att förhindra att värmepumpens ljud sprider sig monteras en skärm, med en höjd på 585 mm och bredd på 640 mm, framför fläkten, se bild 20 och 21. Skärmen är gjord av en mdfskiva monterad på en träram i höjd med fläktutblåset. På skivan fästes ett ljudabsorberande material av samma sort som sitter inne i värmepumpen. Avståndet mellan fläkt och skärm räknas ut på två olika sätt. Oförändrad yta för utblåst luft att ta sig igenom: π utblåsradien 2 = π utblåsdiametern x x = avståndet till värmepumpen Med värden insatta blir det: π = π 440 x vilket ger att x 110 mm. Enligt Mattias Åhlander, laboratorieingenjör på, skulle 40 % av fläktdiametern vara ett tillräckligt avstånd för att pumpen inte skulle förlora i kapacitet om något monterades framför. Detta ger ett ungefärligt värde på 180 mm. Då det finns risk för att ljudet koncentreras mer åt sidorna med denna åtgärd väljs en ny mätpunkt 90 från pumpen, dvs. rakt från kortsidan av konstruktionen. Denna mätpunkt ersätter mätpunkt höger. Bild 20. Skärmen monterad 80 mm framför fläktgallret Bild 21. Skärmen uppställd framför värmepumpen H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 15

23 5.5.9 Ventilåtgärder Ventilljudet uppmäts vid ovan nämnda åtgärder: mätning 5.5, mätning 5.6 och mätning 5.8. Utöver dessa utförs ett försök där ventilen isoleras med ljuddämpande material runtom. Se bild 22 för en överblick på åtgärden. Bild 22. Fyrvägsventilen inkapslad i ljuddämpande material fastsatt med silvertejp De bästa åtgärderna Efter att resultaten av mätningarna har utvärderats skall ytterligare en mätning göras på värmepumpen med de åtgärder som har givit bäst ljudreducering. H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 16

24 6 Resultat Resultaten från mätningarna presenteras varje åtgärd för sig i kapitel För att få överblick i hur varje insats har påverkat de enskilda ljudkällorna över de uppmätta frekvenserna är resultaten samlade i diagram och återfinns i bilaga Bilaga 1: Ljudbild över EcoAir 107 i standarutförande Bilaga 2: Fläkt hög Bilaga 3: Fläkt låg Bilaga 4: Kompressor Bilaga 5: Huva skumgummi Bilaga 6: Huva vadd Bilaga 7: Fläkt hög och kompressor Bilaga 8: Skärm fläkt hög Bilaga 9: Skärm fläkt låg Bilaga 10: Ventil Bilaga 11: Jämförelse mellan standard och de bästa åtgärderna Kompressor och fläkt hög Bilaga 12: Jämförelse mellan standard och de bästa åtgärderna Fläkt hög Bilaga 13: Jämförelse mellan standard och de bästa åtgärderna Fläkt låg Bilaga 14: Jämförelse mellan standard och de bästa åtgärderna Kompressor Bilaga 15: Jämförelse mellan standard och de bästa åtgärderna Ventil Då medelvärdena från mätningarna räknades ut användes följande formel: L pm 1 Lpv Lpf Lph = 10 log L = Logaritmiskt medelvärde av de tre mätpunkterna [db] pm L = Värde från mätpunkt vänster [db] pv L pf = Värde från mätpunkt framifrån [db] L = Värde från mätpunkt höger [db] ph Denna formel används även då medelvärdet av förändringen på ljudtrycksnivån räknas ut. H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 17

25 6.1 Identifiering av ljudbilden Värdena från denna mätning var ett av de viktigaste då det kom att ligga till grund för många av de modifieringar som senare utfördes. Resultatet av mätningarna kan ses, för varje mätpunkt, i tabell 1 nedan samt för varje frekvens i bilaga 1. Den klart dominerande ljudkällan, över längre tid, visade sig vara fläkten, detta ljud ökade också med varvtalet. Ljudet från kompressorn var betydligt lägre, i storleksordningen 4 db under ljudet från fläkten på låg fart och mer än 9 db under fläktljudet på hög fart. Mätning Vänster Framifrån Höger Medelvärde Standard dba dba dba dba Fläkt hög 58,66 61,25 57,46 59,42 Fläkt låg 53,90 56,22 52,49 54,48 Kompressor 50,73 50,74 51,03 50,83 Fläkt hög & kompressor 59,22 61,34 57,60 59,66 Tabell 1. Identifiering av ljudbilden Fyrvägsventilen Att få fram det rena ventilljudet visade sig vara mycket svårt eftersom även kompressor och fläkt går igång då ventilen aktiveras. Mätresultatet innehåller därför både ventilljud och ljudet från kompressorn och fläkten. Anledningen till varför kompressor och fläktljudet inte räknas bort beror på att detta ljud förändras hörbart då ventilen slår över. Resultatet av mätningen på ventilen presenteras i stycke Tätning av lister och hål i konstruktion Med konstruktionens lister och håligheter tätade erhölls en marginell sänkning av ljudtrycksnivån då fläkten gick på hög fart. Ljudet från fläkten på låg fart gav en ökning på 0,22 db och kompressorljudet sänktes med nästan 1 db. För exakta värden se tabell 2. H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 18

26 Mätning Vänster Framifrån Höger Medelvärde Sänkning Sänkning Sänkning Sänkning Tejpade lister och hål dba db dba db dba db dba db Fläkt hög 58,56 0,10 61,07 0,17 57,52-0,07 59,32 0,07 Fläkt låg 54,23-0,34 56,14 0,08 52,92-0,43 54,64-0,22 Kompressor 50,20 0,52 49,96 0,77 49,74 1,28 49,98 0,87 Fläkt hög & kompressor 58,79 0,43 61,20 0,13 57,89-0,29 59,53 0,10 Tabell 2. Tätning av lister och hål i konstruktion 6.3 Isolering mellan kompressor- och fläktdel Denna åtgärd förändrade nästan inte alls ljudbilden från kompressorn. En ökning av ljudet kan dock noteras vid frekvenserna upp till 125 Hz, se bilaga 4 Den totala ljudtrycksnivån hamnade på 50,63 dba för ingreppet med isolering mellan kompressor- och fläktutrymmet. Exakta värden för varje enskild mätpunkt samt medelvärde återfinns i tabell 3. Mätning Vänster Framifrån Höger Medelvärde Sänkning Sänkning Sänkning Sänkning Tätning mellan rummen dba db dba db dba db dba db Kompressor 50,68 0,04 50,43 0,31 50,78 0,25 50,63 0,20 Tabell 3. Isolering mellan kompressor- och fläktdel 6.4 Isolering av konstruktion botten Insatsen med att montera ljuddämpande material i konstruktionens botten visade sig vara effektiv. Ljudet sänktes på samtliga av värmepumpens ljudgenererande enheter, på kompressorn med nära 1,4 db. Se tabell 4 för exakta siffror. Mätning Vänster Framifrån Höger Medelvärde Sänkning Sänkning Sänkning Sänkning Isolering botten dba db dba db dba db dba db Fläkt hög 57,98 0,68 60,28 0,97 56,48 0,97 58,53 0,88 Fläkt låg 53,46 0,44 55,61 0,61 51,99 0,51 53,94 0,52 Kompressor 50,73-0,01 49,34 1,40 48,59 2,44 49,65 1,39 Fläkt hög & kompressor 58,59 0,63 60,54 0,80 57,13 0,47 58,98 0,64 Tabell 4. Isolering av konstruktion - botten H. Knutsson, S. S. Johansson, S. Runesson 19

Friskluftsventilers ljudreduktion

Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga 6 Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Väggventiler...

Läs mer

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte Ljud Låt det svänga Arbetshäfte Ljud När ljudvågorna träffar örat börjar trumhinnan svänga i takt vi hör ett ljud! Trumhinnan Ljud är en svängningsrörelse. När ett föremål börjar vibrera packas luftens

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun

Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 14 mars 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens Miljömedicinska

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM Rummets form bestämmer ljudvågornas rörelser i rummet. Placeringen av akustikmaterialet bör bestämmas av ljudets rörelser på den specifika platsen för att garantera

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk.

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk. Ljud åk 3-4; station a) Ljudmaskiner 1. Kacklande burk. Beskrivning: Se länk på sidan 'Bygga'. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp

Läs mer

Air/Luft Installationernas roll. Johnny Andersson, Ramböll 2008-04

Air/Luft Installationernas roll. Johnny Andersson, Ramböll 2008-04 Air/Luft Installationernas roll Johnny Andersson, Ramböll 2008-04 04-0202 Byggnaden som system Duncan: Ett vackert läge detta slottet har; och luften känns mot våra tjusta sinnen smeksam och mild (Shakespeare,

Läs mer

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

3. Metoder för mätning av hörförmåga

3. Metoder för mätning av hörförmåga 3. Metoder för mätning av hörförmåga Sammanfattning Förekomst och grad av hörselnedsättning kan mätas med flera olika metoder. I kliniskt arbete används oftast tonaudiogram. Andra metoder är taluppfattningstest

Läs mer

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Bilaga 3 Labmätningar Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Deltagare...

Läs mer

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån Installationsexempel Ljudreducerande Freshprodukter Typ Fresh Produkt Produktbeteckning Ljudnivåskillnad Luftkapacitet * l/s vid p Pa Dn,e,w C;C tr ) db) Fresh 0, håltagning Ø mm Väggvenatil db,0 l/s 0;-)

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik ÅF Ljud och Vibrationer Akustik Tillsynsträff 2012-10-10. Buller i och kring flerbostadshus Anna Berglöw Maikel Rofail Tel +46 (0)10 505 60 62 Tel +46 (0)10 505 60 28 anna.berglow@afconsult.com maikel.rofail@afconsult.com

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4 IHM Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ115 Tentamenstillfälle 4 Datum 213-11-7 Tid 4 timmar Kursansvarig Susanne Köbler Tillåtna hjälpmedel Miniräknare Linjal

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Möllstorps läge, Öland

Möllstorps läge, Öland Projektrapport Möllstorps läge, Öland Trafikbullerutredning Projekt: 60-02280 Rapport 60-02280-04052400 Antal sidor: 3 Bilagor: A01-A03 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2004-05-24 Ingemansson

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

Varför ljud och hörsel?

Varför ljud och hörsel? Ljud & Hörsel Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Interaktionsdesign ligger flera decennier bakom filmindustrin George Lucas (1977): Ljudet är halva upplevelsen Varför

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Simulering av soldrivet torkskåp

Simulering av soldrivet torkskåp Simulering av soldrivet torkskåp Ivana Bogojevic och Jonna Persson INTRODUKTION Soltork drivna med enbart solenergi börjar bli ett populärt redskap i utvecklingsländer, då investeringskostnader är låga

Läs mer

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad.

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad. SG1216,Seminarium4,måndag3maj2010 Kontrollerasjälvischemattidochlokal. Senastetidpunktförredovisningavseminarieuppgift: Redovisningskergenom Uppgiftersomlämnasin Senastetidpunkt Ping Pong: 4.1c;4.2d Fredag30april.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Ljud Molekyler i rörelse

Ljud Molekyler i rörelse A här får du lära dig J hur ljud bildas och sprids varför vi ser blixten före vi hör mullret när åskan går vad som menas med ultraljud och infraljud skillnaden mellan starka och svaga samt höga och låga

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak Bra akustik på arbetsplatsen Från golv till tak Välmående och nöjda anställda är A och O i en verksamhet Varje år går miljontals arbetsdagar förlorade på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar,

Läs mer

SGG STADIP SILENCE SGG CLIMAPLUS SILENCE Glas med ljudreducerande egenskaper Ljudreduktion upp till 51 db emmabodaglas.se SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

SGG STADIP SILENCE SGG CLIMAPLUS SILENCE Glas med ljudreducerande egenskaper Ljudreduktion upp till 51 db emmabodaglas.se SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SGG STADIP SILENCE SGG CLIMAPLUS SILENCE Glas med ljudreducerande egenskaper Ljudreduktion upp till 51 eabodaglas.se SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SGG STADIP SILENCE SGG climaplus

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. RÖRELSE Inledning När vi går, springer, cyklar etc. förflyttar vi oss en viss sträcka på en viss tid. Ibland, speciellt när vi har bråttom, tänker vi på hur fort det går. I det här experimentet undersöker

Läs mer

Geberit Silent. Teknisk info ljud

Geberit Silent. Teknisk info ljud Teknisk info ljud Varför välja ett ljuddämpande avloppssystem? Bostäder ska inredas så att de boende inte störs av buller. Krav 30 db gör det möjligt att uppfylla Boverkets byggreglers krav på bullernivån

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Allmänt om flygbuller

Allmänt om flygbuller Allmänt om flygbuller Mikael Liljergren, Swedavia Innehåll Grundläggande akustik, storheter och begrepp Bullerberäkningsmetod Variation av ljudnivå Lämnande utflygningsväg vid 70 db(a) Teknikutveckling

Läs mer

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv UMEÅ UNIVERSITET PROJEKTRAPPORT 2010-05-10 Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv Av: Holmgren Per, Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, henper02@student.umu.se Burman Simon, Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer KONTORSmiljö Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning.

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning 1(7) Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11 Uppdragsnummer: 220441-05 Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson Handläggare Praktikant Kvalitetsgranskning Rebecca Thulesson 2(7) Sammanfattning

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat PM 1 (6) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 (0)10 505 60 24 Mobil +46 (0)70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum NV Nordisk Vindkraft AB Johan Roger Lilla Bommen 1 411 04

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011 Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Ljud definieras som tryckvariationer i luft, vatten eller annat medium. Det mänskliga örat uppfattar

Läs mer

Bullerdämpning med glas

Bullerdämpning med glas Bullerdämpning med glas Teknisk bulletin Inledning Du kanske sitter inomhus en söndagseftermiddag och läser en bra bok, har gått till sängs för att sova eller sitter på jobbet och försöker koncentrera

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

ENERGIHUSET. Övningens mål

ENERGIHUSET. Övningens mål ENERGIHUSET Övningens mål Målet med övningen är att eleverna ska lära sig om energibesparing och energieffektivitet, inklusive kostnadsfrågor. Övningen baseras på det faktum att uppvärmning och nerkylning

Läs mer

Såhär sätter du upp trumsetet.

Såhär sätter du upp trumsetet. Såhär sätter du upp trumsetet. Se till att ha en oöm och styv matta under trummorna. Den gör att bastrumma och hihat inte glider iväg när man spelar samtidigt som man skyddar golvet. Den dämpar också ljudet

Läs mer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer GX 2-11 2,2-11 kw/3,0-15 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet GX 2-11: Industriteknik för verkstaden. Atlas Copcos skruvkompressorer har alltid varit normgivande

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller Handläggare Erik Backman RAPPORT 1 (6) Datum Rev 2011-09-29 Tel +46105055245 Uppdragsgivare Mobil +46702713584 REHAU AB erik.backman@afconsult.com Tony Berggren Rapport 552504 Uppdragsnr 552504 Dr. Westrings

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR URURU SARARA Total komfortlösning VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN

Läs mer

95-133 VER. 01. centraldammsugare

95-133 VER. 01. centraldammsugare 95-133 VER. 01 centraldammsugare Enkelt och bekvämt att använda. anslut bara städslangen till sugdosan och starta med on/off knappen på städhandtaget. centraldammsugare är smartare DAMMFRIare hem Centraldammsugaren

Läs mer

Erfarenheter från ljuddämpning av ett vindkraftverk i Kåphult

Erfarenheter från ljuddämpning av ett vindkraftverk i Kåphult Erfarenheter från ljuddämpning av ett vindkraftverk i Kåphult Jennie Mantefors Arise Windpower AB Halmstad 1 december Arise Windpower AB Ett energibolag som producerar och säljer el från egna landbaserade

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Tentamen i Fysik för K1, 000818

Tentamen i Fysik för K1, 000818 Tentamen i Fysik för K1, 000818 TID: 8.00-13.00. HJÄLPMEDEL: LÄROBÖCKER (3 ST), RÄKNETABELL, GODKÄND RÄKNARE. ANTAL UPPGIFTER: VÅGLÄRA OCH OPTIK: 5 ST, ELLÄRA: 3 ST. LÖSNINGAR: LÖSNINGARNA SKA VARA MOTIVERADE

Läs mer

KRYPGRUND Uteluftsventilerad

KRYPGRUND Uteluftsventilerad Det luktar i huset. Trolig orsak 1 (av 3!) Det möglar i (kvarlämnat) organiskt material, typ trä, matjord o.d. Alternativt kan tryckimpregnerat virke vara använt i krypgrunden. Gå ner i krypgrunden och

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer