Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018"

Transkript

1 Strategi för krisberedskap inom F-samverkan Lokal och regional nivå i Jönköpings län

2 Version 1.0 ( ) Strategi för krisberedskap inom F-samverkan - Lokal och regional nivå i Jönköpings län Kontaktperson: Maria Gromer, e-post Länsstyrelsen i Jönköpings län, Foto: Anna Hållams

3 Strategin syftar till att stärka det regionala krishanteringssystemet i Jönköpings län under perioden Det övergripande målet är att under perioden fortsätta arbetet med att utveckla och stärka den regionala samverkan. Det utgår från den överenskommelse mellan länets krisaktörer (F-samverkan) som gjordes i november 2013, och med stöd av kommande arbete i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (Samverkan och ledning). Invånarnas förväntningar på krisaktörernas förmåga att hantera kriser ökar fortlöpande. Detta kräver att krisaktörernas förmåga att samverka och att verka utanför sina vanliga ramar ökar alltmer. Det gäller både uppgifter enligt krisberedskapslagstiftning och enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Lagstiftningarnas förarbeten innehåller ambitioner att få ett mer robust (resilient) samhälle, bland annat genom att redan i samhällsplaneringen motarbeta risker och minska sårbarheten. Strategin ska leda till: Strategin ska leda till att Länsstyrelse och kommuner har ökat sin förmåga att utöva sitt respektive geografiska områdesansvar. aktörernas risk-och sårbarhetsanalyser (RSA) har utvecklats med fokus på samhällets funktionalitet och samhällsviktiga verksamheter. länets krisaktörer har goda kunskaper om den nationella handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet. länets krisaktörer har fått en ökad kunskap om det aktörsgemensamma arbetet Samverkan och ledning, och har utvecklat en gemensam process för implementeringen av detta. öka krisaktörernas förmåga till samverkan med och användning av frivilliga förstärkningsresurser. en samsyn vad gäller stabsarbete har skapats, vilket leder till att länets krisaktörer har ett utökat gemensamt förhållnings- och arbetssätt före, under och efter större samhällsstörningar eller extraordinära händelser. länets krisaktörer har tillgång till och förmåga att använda Rakel och andra gemensamma tekniska kommunikations- och lägesbildsystem.

4 Under de första åren, , ska verksamheten fokuseras till bland annat genomförande av seminarier inom Samverkan och ledning, utbildnings- och övningsinsatser (bland annat utbildning i stabsmetodik) för att bättre kunna agera samordnat vid händelser, metodstöd för en utveckling av informationssäkerhetsarbetet samt att stödja kommunerna i arbetet med att genomföra uppgifterna enligt den så kallade kommunöverenskommelsen, utveckling av aktörernas analyser av risker och sårbarheter m.m. Under 2016 ska planering av en regional övning med deltagande från samtliga aktörer påbörjas Under fortsätter genomförandet av funktionsvisa övningar och lokala/aktörsvisa övningar med syfte att befästa planverk och stabsarbetsmetodik i länet. Arbetet med att knyta ihop RSA-arbetet inför nästa mandatperiod inleds. Föreliggande strategi avser bland annat till att klarlägga hur det riktade stödet till kommunerna ska ske utifrån ovannälismnda kommunöverenskommelse, och vad det ska innehålla samt beskriva vilka riktade insatser som ska göras hos länets aktörer. Strategins underrubriker är valda utifrån den indelning som förekommer i den överenskommelse som Sveriges kommuner och Landsting, för kommunernas räkning, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för statens räkning, gjorde i maj 2013.

5 MÅL OCH RESULTAT 2015 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSER Alla aktörer ska ha rapporterat sitt RSA-arbete enligt gällande förskrifter. Aktörerna genomför gemensamt ett arbete avseende utformning och rapportering enligt de nya RSA-föreskrifterna, med en koppling till riskanalyser enligt LSO och klimatanpassning i relevanta delar. Aktörerna planerar gemensamt RSA-arbetet under kommande år och söker hitta samarbetsytor för exempelvis privata aktörer eller nationella myndigheter. Aktörerna följer MSB:s arbete med implementeringen av Handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet. Delmål: Arbetet ska resultera i ett gemensamt framtaget stöd till aktörerna i Jönköpings län inför årets rapportering, samt en gemensam plan för arbete för att förbättra underlaget under kommande år. Förväntad effekt: Ökad tydlighet i redovisningen och höjd kvalitet i aktörernas RSA-arbete, samt att ge ett bra underlag för planeringen av arbetet mot samhällsstörningar. Aktörerna stödjer varandra vid genomförandet av årets planeringsomgång av Styrel. Privat och offentlig samverkan inom elsektorn stärks och en prioritering av samhällsviktig verksamhet utifrån ett scenario med kortsiktig elbrist är gjord. Delmål: Arbetet ska resultera i att en analys av de konsekvenser i samhällsviktig verksamhet som kan uppstå vid kortvarig elbrist. Delmålet ska även resultera i en prioritering av samhällsviktiga verksamhetet utifrån ett elberoendeperspektiv. Förväntad effekt: Ökad kunskap i länet om vilka samhällsviktiga verksamheter som finns och bör prioriteras utifrån elbrist. Länet har en uppdaterad planering för hantering av kortvarig elbrist. PLANERING Arbetet ska resultera i styrdokument hos aktörerna (läs: kommunerna) i enlighet med kommunöverenskommelsens skrivning. Ta fram gemensam struktur för styrdokument och planverk (bland annat plan för extraordinära händelser), och tydliggöra uppföljningen av kommunöverenskommelsen. Verka för att framtaget utbildnings- och övningspaket med riktade insatser för länets aktörer (F-samverkan) genomförs enligt framtagen utbildnings- och övningsplan. Planera och påbörja kunskapsuppbyggnad och åtgärder inom LIS (ledningssystem för informationssäkerhet) främst inom krisberedskapsområdet. Länsstyrelserna inom Sydlänen tar fram en gemensam syn gällande metodstöd och utformningen av de styrdokument som kommunöverenskommelsen ställer krav på. Delmål: Arbetet ska resultera i mallar för styrdokument hos berörda aktörer i enlighet med kommunöverenskommelsens skrivning. Förväntad effekt: En samlad bild av behoven inom krishanteringssystemet och hur dessa ska hanteras, för att uppnå en bättre krisberedskap.

6 GEOGRAFISKT OMRÅDESANSVAR Det geografiska områdesansvaret, enligt lagens tolkning, omfattar initiera samverkan, samordna aktörernas verksamhet och att samordna information. Presentera MSB:s koncept Samverkan och ledning på ett Regionalt råd. Fortsätta att utveckla den regionala krissamverkan, F-samverkan. Genomföra MSB:s koncept Samverkan och ledning genom följande seminarier: Juridik och samverkan/samordning. Design inom ledning, F-samverkans utveckling. Lägesbild och arbete med helhetsmetoden som verktyg. Aktörerna genomför gemensamma aktiviteter gällande implementering av samverkan och ledning. En grund läggs för samordning (en gemensam strategi) av krisinformation och kriskommunikation genom att skapa en samsyn på krisinformationsarbete i enlighet med Samverkan och ledning. Arbetet inom länets krisinformationsnätverk återupptas. Förmågan att nyttja såväl frivilliga som andra förstärkningsresurser i krishanteringsarbetet, som en del i samordningsansvaret inom det geografiska området, ökas. Delmål: Arbetet ska resultera i en gemensam samsyn på samverkan och ledning vid samhällsstörningar, inklusive krisinformation. Förväntad effekt: Ökad förmåga hos länets krisaktörer att utöva geografiskt områdesansvar samt att få en effektivare samverkan i krisberedskapsarbetet. UTBILDNING OCH ÖVNING Genomföra studiecirkel avseende Program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka med berörda krisaktörer i länet. Öka aktörernas kunskaper och färdigheter att hantera en eventuell kärnteknisk olycka. Genomföra stabsutbildning, gemensam för såväl regionala som lokala staber (enligt MSB:s utbildningskoncept). Genomföra signalskyddstjänstutbildningar och övningar för säkra kryptografiska funktioner. Delta i Hallands läns kärnkraftsövning Gripen. (Skede 1: seminarieövning, skede 2: distribuerad seminarieövning, skede 3: simuleringsövning med motspel.) Utbilda och öva personal från frivilliga förstärkningsresurser. Öva användning av Rakel i samband med kvartalsprov av utomhusvarning (VMA). Delmål: Arbetet ska resultera i regionala/lokala utbildningar samt höjd kvalitet och strukturmässig samstämmighet i aktörernas krisledningsplaner. Förväntad effekt: Ökad kunskap bland länets politiker och tjänstemän om krisaktörernas roller och ansvar, samt om innebörden av det geografiska områdesansvaret liksom en ökad krishanteringsförmåga. RAPPORTERING Aktörerna vidareutvecklar gemensamma samverkansformer med hjälp av olika teknikstöd (Rakel, Lync, telefonkonferenser, WIS, , Samverkanswebben med flera). Klargöra former för samt öka robustheten och redundansen i de rapporteringssystem som kan vara kritiska för krishanteringsförmågan.

7 Arbete för förbättrade lägesbilder sker i samband med inplanerade seminarier för Samverkan och ledning. Stödet vidareutvecklas för att kunna införa och använda Rakel i samhällsviktiga verksamheter i länet. Delmål: Arbetet ska resultera i att länets aktörer har påbörjat implementering av olika teknikstöd. Det ska finnas en gemensam utbildnings- och övningsprocess för berörda aktörer och verksamheter rörande Rakel, WIS, Lync med flera. Förväntat effekt: En bättre förmåga att kommunicera mellan länets aktörer, såväl till vardags som vid samhällsstörningar. HÖJD BEREDSKAP Fortsatt samverkan sker med Försvarsmakten för att klarlägga behov av stöd mellan Försvarsmakten och det civila samhället. Länsstyrelsen bjuder aktivt in Försvarsmakten till deltagande i relevanta delar av krisberedskapsarbetet, exempelvis övningar. Aktörerna upprätthåller sin förmåga att sända VMA. Delmål: Arbetet ska resultera i en ökad kunskap avseende samverkan och behov av stöd/möjlighet att lämna stöd mellan Försvarsmakten och det civila samhällets aktörer. Förväntat effekt: Skapa grundläggande förutsättningar att förbättra den gemensamma förmågan och öka uthålligheten RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSER Inom RSA fokuseras det på att öka det gemensamma arbetet. Två utvalda risker, utifrån en gemensam prioritering av länets krisaktörer, analyseras genom seminarier, och eventuellt kompletterande workshops om sådan behövs. Förslagsvis integreras klimatanpassning genom att beakta klimatförändringarna i relevanta delar. Aktörerna i länet tillsammans med berörda externa aktörer ökar sina kunskaper om två samhällsviktiga sektorer och dess beroenden, genom ett kunskapshöjande seminarium och därefter en workshop om respektive sektor. Dessa analyser bör resultera i förslag på åtgärder, vilket kan ske antingen på lokal nivå, regionalt för länet eller riktat mot nationella aktörer. Delmål: Arbetet ska resultera i ökat samarbete för att skapa ett gemensamt och fördjupat underlag samt en ökad kunskap inom utpekade verksamheter och riskområden. Förväntad effekt: Samverkansytor mellan privata aktörer och lokala, regionala och nationella myndigheter har ökat, varigenom en bättre grund för proaktiva åtgärder och kortare störningstider grundlagts.

8 Samverkan sker mellan krisaktörer i länet för att genomföra implementering av den nationella handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet. Gemensam utbildning inom kontinuitetsplanering, utifrån den vägledning och standard som tagits fram nationellt, genomförs i länet. Delmål: Arbetet ska resultera i en plan för implementering av och fortsatt arbete med handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet. Förväntad effekt: Ökad kunskap om innehållet i handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet, och därmed påverkan på respektive aktörs krisplanering. PLANERING Den gemensamma strukturen för styrdokument (enligt kommunöverenskommelsen) följs upp och utvärderas. Samverkan fortsätter för planering av utbildning och övning, inklusive en regional övning Planen för regional räddningstjänst revideras. Samarbetet fortsätter för genomförande av LIS (ledningssystem för informationssäkerhet). Delmål: En bättre helhetssyn på planering och planverk inom länet. Förväntad effekt: Ökad samverkan inom utbildnings- och övningsområdet. Ökad kompetens hos aktörerna, bland annat för hantering av informationssäkerhetsfrågor. GEOGRAFISKT OMRÅDESANSVAR Fortsatt utveckling och regional anpassning sker av F-samverkan utgående från riktlinjerna i Samverkan och ledning. Samverkan och ledning vid samhällsstörningar på lokal nivå vidareutvecklas. Strategin för kriskommunikation inom länet implementeras och aktiviteter för kriskommunikatörer genomförs. Förmågan till samverkan med och nyttjandet av såväl frivilliga som andra förstärkningsresurser utvecklas. Delmål: Arbetet ska ge ökad kunskap och förmåga att utöva geografiskt områdesansvar, samt en bättre koordination avseende krishantering mellan lokal och regional nivå. Förväntad effekt: Ökad förmåga hos länets aktörer att samverka vad avser framtagande av gemensamt (koordinerat) informationsmateriel före, under och efter samhällsstörningar. ÖVNING OCH UTBILDNING Fortsätta och avsluta seminarieserien Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Gemensamt planera och genomföra funktionsutbildningar och övningar för stabspersonal hos länets krisaktörer. Fortsätta och befästa av rutiner för övningsverksamhet med Rakel. Vid behov, utgående från resultat efter genomförda utbildningar, revidera krisledningsplaner. Genomföra seminarier inom Samverkan och ledning avseende människans behov, relationer och frivilliga resurser.

9 Genomföra seminarier inom Samverkan och ledning avseende ledarskap, beslutsfattande, samordning av information och kommunikation. Återkoppla Hur går vi vidare? inom Samverkan och ledning. Utvärdera övningen Gripen. Delmål: Arbetet ska resultera i ökad förmåga till samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Förväntad effekt: Ökad förmåga vad avser regional och lokal ledning vid kriser och samhällsstörningar. Ökad förmåga till samstämmig kommunikation med allmänhet och medier. RAPPORTERING Befästa och fortsätta skapa rutiner för kommunikation mellan aktörer, bland annat via Rakel. Vidareutveckla metoder och rutiner för gemensamma samverkansformer och lägesbilder via tekniska stödsystem. Rapportering enligt indikatorer för generell krisberedskap genomförs enligt RSA-föreskrifterna. Delmål: Öka förmågan till användning av tekniska stödsystem med syfte att utveckla och stadfästa rutiner för användande av dessa såväl i vardagen som vid krishantering. Förväntad effekt: En förbättrad förmåga till kommunikation mellan aktörer vad avser nyttjande av tekniska stödsystem för att samordna verksamhet, lägesbilder med mera. HÖJD BEREDSKAP Fortsatt samverkan med Försvarsmakten kommer att påverkas av kommande nationella beslut. Fortsätta följa upp inriktningen av det civila samhällets stöd till Försvarsmakten inom ramen för höjd beredskap. Delmål: Arbetet ska resultera en ökad kunskap avseende samverkan och behov av stöd/möjlighet att lämna stöd mellan Försvarsmakten och det civila samhällets aktörer. Förväntat effekt: Skapa grundläggande förutsättningar för förbättrande av en gemensam förmåga och ökad uthållighet RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSER Inom RSA fokuseras det på att öka det gemensamma arbetet. Två utvalda risker, utifrån en gemensam prioritering av länets krisaktörer, analyseras genom seminarier, och eventuellt kompletterande workshops om sådan behövs. Förslagsvis integreras klimatanpassning genom att beakta klimatförändringarna i relevanta delar. Aktörerna i länet tillsammans med berörda externa aktörer ökar sina kunskaper om två samhällsviktiga sektorer och beroenden kopplade till sektorn, genom ett seminarium och därefter en workshop om respektive sektor.

10 Dessa analyser bör resultera i förslag på åtgärder, vilket kan ske antingen på lokal nivå, regionalt för länet eller riktat mot nationella aktörer. Samverkan sker mellan krisaktörer i länet för att genomföra implementering av den nationella handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet. Eventuella vidare utbildningar kopplade till RSA genomförs, om det finns behov. Delmål: Arbetet ska fokusera på systematiskt säkerhetsarbete och bidra till en ökad förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar. Förväntad effekt: Kvaliteten i såväl den regionala som i de kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna har ökat, vilket inbegriper en bättre förståelse för faktorer som påverkar samhällsviktig verksamhet. PLANERING Aktörsvisa övningar med riktade insatser tas fram gemensamt i F-samverkan. Införandet av LIS fortsätter (ledningssystem för informationssäkerhet). Fortsätta planera den regionala övningen Påbörja arbetet att ta fram en ny strategi för krisberedskap för mandatperioden Planera och genomföra ett Regionalt råd. Delmålet: Befästa rutiner för gemensam planering och genomförande av övningsverksamhet. Förväntad effekt: Ökad samverkan inom övningsområdet. Ökad förmåga hos aktörerna vad avser hantering av informationssäkerhetsfrågor. GEOGRAFISKT OMRÅDESANSVAR Fortsätta utveckla såväl den regionala som lokala samverkan enligt riktlinjer för Samverkan och ledning. Länets kriskommunikatörer fortsätter genomföra aktiviteterna enligt strategin för kriskommunikation. Öka förmågan att nyttja såväl frivilliga som andra förstärkningsresurser i krishanteringsarbetet. Delmål: Arbetet ska ge ökad kunskap och förmåga att utöva geografiskt områdesansvar, samt en bättre koordination avseende krishantering mellan lokal och regional nivå. Förväntad effekt: Ökad förmåga hos länets aktörer att samverka vad avser framtagande av gemensamt (koordinerat) informationsmaterial före-, under- och efter samhällsstörningar. ÖVNING OCH UTBILDNING Fortsätta planera för genomförande av en regional övning i länet Genomföra aktörsvisa stabsövningar, gärna i samverkan mellan två eller flera aktörer. Genomföra eventuella kompletteringsutbildningar, om behov finns. Delmål: övnings- och utbildningsverksamheten har ökat i länet och de lokala staberna har testats i sin helhet under övning där samtliga befattningar har ingått. Förväntad effekt: förmågan att hantera samhällsstörningar ökar.

11 RAPPORTERING Länets krishanteringsaktörer fortsätter utveckla de gemensamma samverkansformerna via tekniska stödsystem. Länets aktörers kriskommunikation utvecklas i enlighet med riktlinjerna för Samverkan och ledning. Delmål: Öka förmågan till användning av tekniska stödsystem med syfte att utveckla och stadfästa rutiner för användande av dessa såväl i vardagen som vid krishantering. Förväntad effekt: En förbättrad förmåga till kommunikation mellan aktörer vad avser nyttjande av tekniska stödsystem för att samordna verksamhet, lägesbilder med mera. HÖJD BEREDSKAP Arbetet med höjd beredskap kommer att påverkas av kommande nationella beslut. Detta kan eventuellt resultera i behov av utbildning av länets aktörer kopplat till stöd till Försvarsmakten. Samverkan med Försvarsmakten fortsätter. Delmål: ökad kunskapsuppbyggnad, men det beror på kommande nationella beslut RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSER Det länsgemensamma RSA-arbetet från 2016 och 2017 fortsätter under början av 2018, för att knytas samman under året och därigenom att ligga till grund för de aktörsvisa analyserna och kommande planering. Ett gemensamt arbete med de aktörsvisa analyserna av risker och sårbarhet, utifrån både krisberedskapslagstiftning, skydd mot olyckor, samt även klimatanpassning, genomförs som underlag inför nästa mandatperiod. Implementera handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet. Delmål: det gemensamma arbetet med risker och sårbarheter ger ett underlag som kan ge en bättre samsyn och kvalitet i analyserna. Förväntad effekt: en bättre grund för handlingsprogram, styrdokument mm. den kommande mandatperioden. PLANERING Fortsätta arbetet att ta fram en ny strategi för krisberedskap för mandatperioden , inklusive att utvärdera strategin Skapa underlag för styrdokument, handlingsprogram och liknande inför den kommande mandatperioden. Fortsätta arbetet med genomförandet av LIS (ledningssystem för informationssäkerhet) främst inom krisberedskapsområdet. Förväntad effekt: ett bättre utgångsläge inför den kommande mandatperioden.

12 GEOGRAFISKT OMRÅDESANSVAR Samverkan om ledning i länet utgår från den regionala implementeringen av Samverkan och ledning. Länets kriskommunikatörer fortsätter genomföra aktiviteterna enligt strategin för kriskommunikation. Strategin bör även utvärderas. Öka förmågan att nyttja såväl frivilliga som andra förstärkningsresurser i krishanteringsarbetet. Delmål: Arbetet ska ge ökad kunskap och förmåga att utöva geografiskt områdesansvar, samt en bättre koordination avseende krishantering mellan lokal och regional nivå. Förväntad effekt: Ökad förmåga hos länets aktörer att samverka vad avser framtagande av gemensamt (koordinerat) informationsmaterial före-, under- och efter samhällsstörningar. UTBILDNING OCH ÖVNING Genomföra eventuella kompletteringsutbildningar, om behov finns. Regional övning genomförs och utvärderas. Delmål: lokala, regionala och nationella nätverk ökar och stadfästs. Förväntad effekt: förmågan att hantera samhällsstörningar ökar, samt att brister i organisation och förmåga identifieras. RAPPORTERING Implementeringen av tekniska stödsystem för kommunikation och lägesbild i samhällsviktiga verksamheter är genomförd. HÖJD BEREDSKAP Arbetet med höjd beredskap kommer att påverkas av kommande nationella beslut. Detta kan eventuellt resultera i behov av utbildning av länets aktörer kopplat till stöd till Försvarsmakten. Samverkan med Försvarsmakten fortsätter. Delmål: ökad kunskapsuppbyggnad, men det beror på kommande nationella beslut.

13 BEGREPPSFÖRKLARING Aktör. De som agerar på olika samhällsnivåer har olika ansvar och befogenheter och på olika sätt kan bli involverade i att hantera samhällsstörningar, till exempel kommuner, landsting, länsstyrelse, polis. Extraordinär händelse. Händelse som avviker från det normala. Den innebär en allvarlig störning, eller överhängande risk för en allvarlig störning, i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser. F-samverkan. Samverkan om krisberedskap i Jönköpings län. Förstärkningsresurser. Frivilliga, privata, statliga eller internationella resurser som kan behövas utöver de resurser som varje aktör enligt ansvarsprincipen är skyldig att hålla. Gripen. Kärnkraftövning 2014 i Hallands län omfattande Skede 1: seminarieövning, skede 2: distribuerad seminarieövning, skede 3: simuleringsövning med motspel. Höjd beredskap. För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall bedrivas. Kommunöverenskommelsen. Överenskommelse mellan MSB och SKL som reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händel-ser i fredstid och höjd beredskap, tecknad 17 maj Krisberedskap. Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer, och säkra kryptografiska funktioner: kryptografiska funktioner godkända av Försvarsmakten. LEH. Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. LIS. Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs i verksamheter. LSO. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Lync Microsoft Lync är ett kommunikationsverktyg som låter medarbetarna dela information och arbeta tillsammans oavsett var de är så länge de är anknutna till internet med god överföringskapacitet. Lägesbild. Dela relevant och korrekt information samt analysera den samlade lägesbilden. MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rakel. Samhällsgemensamt digitalt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet som förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och bered-skap. Rapporteringssystem. System för analys, beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Redundans. Redundans kan beskrivas som två eller flera alternativa, - identiska eller olika - system eller komponenter som oberoende av varandra utför samma säkerhetsuppgift. Regionalt råd. Regionalt krishanteringsråd enligt vad som följer av Länsstyrelens uppgifter enligt Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

14 Resiliens. Systemens förmåga att stå emot stress eller förändring och att återuppbygga viktiga funktioner efteråt vilket kräver förmåga att anpassa och förnya sig. Riskanalys Riskanalys enligt lagen för skydd mot olyckor. Robusthet. Ett systems förmåga att motstå störningar samt förmåga att, om de ändå inträffar, återhämta sig för att minimera konsekvenseran för användarna. RSA. Risk- och sårbarhetsanalys. RäddSam F. Samarbetsorgan för kommunerna i Jönköpings län och Ydre kommun i Östergötlands län samt SOS Alarm för skadeavhjälpande och olycksförebyggande arbete. Samhällsstörning. Företeelser och händelser som hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället, oavsett om de går att definiera som olyckor, kriser eller krig. SKL. Sveriges kommuner och landsting. Styrel. Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist. Sydlänen. Sydlänssamverkan är ett samarbetsprojekt mellan de enheter som arbetar med krisberedskapsfrågor på länsstyrelserna i Jönköping, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götalands län. Tekniska stödsystem. Tekniskt stödsystem för analys, beslutsstöd och verksamhetsstyrning, såsom till exempel Rakel, WIS, Lync. WIS. Ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishan-teringssystemet före, under och efter en kris. VMA. Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet.

15

16 Kommunerna i Jönköpings län Ydre kommun Region Jönköpings län Länsstyrelsen i Jönköpings län Polismyndigheten SOS Alarm Försvarsmakten

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap >> Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Plan för arbete med krisberedskap 2016-12-09 Sid 1/23 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-11-24, 174 För revidering ansvarar:

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Styrdokument för kommunal krisberedskap

Styrdokument för kommunal krisberedskap 1/9 DATUM 2016-12-05 DIARIENUMMER KS/2016:868-189 Styrdokument för kommunal krisberedskap Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde under

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap -2018 Motala kommun Del: Utbildnings- och övningsplan Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: -01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande instans: Datum: Gäller

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS

Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-10-10 292 Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS 2017-465 KS

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun 2015 2018 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-02-16 6 1 Innehåll 1 KRISBEREDSKAP KOMMUNENS ANSVAR 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte och mål 4 1.3 Krisledningsorganisation

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Antagande. KS

Styrdokument för krisberedskap Antagande. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 1 Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 - Antagande. KS 2016-10 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Överenskommelsen, MSB SKL Uppgifter enligt LEH Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Planering inför extraordinära händelser Geografiskt områdesansvar Utbildning

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 Innebörden av områdesansvar Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 GUDRUN 2005-01-08 Nosaby 2004-09-10 Kemira 2005-02-04 Newcastle 2005-12-15 Salmonella 2005-12-23 Aviär influensa 2006-04-11

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Marika Ericson En kort session om lagstiftning Från totalförsvar till krisberedskap och nu? Lagar och förordningar ansvar och uppgifter

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 149 Den 2016-11-01 Dnr 2016/00011 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunstyrelsens beslut Reviderat styrdokument

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2015-2018 Motala kommun Del: Plan för hantering av extraordinära händelser Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: 2016-01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap

Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap Örebro läns gemensamma stöd Handlingsplanen är framtagen i samarbete med kommunerna i Örebro län. Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Krisberedskapsseminarium i Stockholm el- och telekommunikationsfunktioner

Krisberedskapsseminarium i Stockholm el- och telekommunikationsfunktioner Krisberedskapsseminarium i Stockholm el- och telekommunikationsfunktioner att kunna läsa spelet The key to winning is getting first where the puck is going next livsmedel elförsörjning elektroniska kommunikationer

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

STYRDOKUMENT 1/19. Plan för hantering av extraordinära händelser Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete

STYRDOKUMENT 1/19. Plan för hantering av extraordinära händelser Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 1/19 Plan för hantering av extraordinära händelser 2016-2018 Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 2/19 Beslutad när: 2016-03-21 50 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:24-003

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Styrel. Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist. Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015

Styrel. Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist. Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015 Styrel Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015 Agenda Styrels bakgrund och målsättning Styrelprocessen Positiva effekter av Styrel Film om Styrel

Läs mer

FSPOS Strategisk plan

FSPOS Strategisk plan FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Strategisk plan 2018-2020 Version 0.95, 2017-03-31 Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND FSPOS 3 UTVÄRDERING AV FSPOS ARBETE 3 STRATEGIWORKSHOP

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum Inriktning för att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2017

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum Inriktning för att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2017 samhällsskydd och beredskap 1 (10) Inriktning för att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2017 samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Anslag 2:4 Krisberedskap...

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2014/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar

Läs mer

Anslag 2:4 Krisberedskap, inriktning 2016

Anslag 2:4 Krisberedskap, inriktning 2016 Anslag 2:4 Krisberedskap, inriktning 2016 Kort om anslag 2:4 Krisberedskap Ändamål: stärka samhällets samlade krisberedskap och förmågan vid höjd beredskap för det civila försvaret Kan finansiera kortsiktiga

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt under mandatperioden 2015-2018

Utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt under mandatperioden 2015-2018 Utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt under mandatperioden 2015-2018 Björn Myrberg Ekonomi-och planeringsdirektör 2014-11-12 Gynnsamt läge för utveckling Ny mandatperiod Justerad överenskommelse

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Styrdokument för Örkelljunga kommuns krisberedskap

Styrdokument för Örkelljunga kommuns krisberedskap RAPPORT Datum 1(17) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435 55007 Styrdokument för Örkelljunga kommuns krisberedskap 2017-2018 Antagen av kommunstyrelsen 2016-12-07, 342 c:\users\kommun\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 2 Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet

Bilaga 2 Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet Bilaga 2 Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet Inriktningsdokument 2007-09-27 Dnr: 1582/2006 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Bakgrund och syfte med denna inriktning

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap; SFS 2008:1003 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peo Carlsson 2016-09-20 KS 2016/0874 Kommunfullmäktige Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser

Läs mer

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA!

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Arbetar med två kompetensområden - Säkerhet - Krisberedskap Dennis Salenborn Risk- och säkerhetssamordnare Tel.0303-738501 dennis.salenborn@stenungsund.se

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 2010:77 RI (Dnr 001-962/2010) Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet

Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer