INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP"

Transkript

1 Läs noggrant igenom instruktionsmanualen innan du tar värmepumpen i bruk och spara manualen för framtida bruk. INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera enheten. Om strömsladd är trasig, då borde du kontakta en auktoriserad servicetekniker för att installera enheten. Installationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder och lagstiftning och bara auktoriserad servicetekniker kan utföra installationsarbetet. Kontakta en auktoriserad servicetekniker för reparation och underhåll. Installationen av denna värmepump skall utföras av en auktoriserad fackman.

2 INNEHÅLL SÄKERHETSANVISNINGAR Varning...2 Försiktigt...2 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Monteringsställe...3 Tillbehör Installation av inomhusenheten...5 Installation av utomhusenheten...7 ANSLUTNING AV KÖLDMEDIERÖR Anslutning av köldmedierör....8 ELINSTALLATION Elinstallation AVLUFTNING Avluftning med vakuumpump Säkerhets- och läckagetest...13 TESTKÖRNING Testk ö r n i n g...13 Läs denna manual I bruksanvisningen hittar du många goda tips om rätt användning och underhåll av värmepumpen. FÖRSIKTIGT! Kontakta en auktoriserad servicetekniker om det blir nödvändigt att utföra reparationer eller service på apparaten. Installationen av denna värmepump skall utföras av en auktoriserad fackman. Se till att barn och invalider använder ej värmepumpen utan handledning. För barn bör man förklara, att värmepumpen är ingen leksak. Om strömsladd är trasig, då borde du kontakta en auktoriserad servicetekniker för att byta ut den. Installationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder och lagstiftning och bara en auktoriserad servicetekniker kan utföra installationsarbetet. 1

3 SÄKERHETSANVISNINGAR Läs noga genom följande säkerhetsanvisningarna innan du börjar installera enheten. Bara en auktoriserad elektriker kan utföra el-installationen. Kontrollera att säkringen och strömkapaciteten är rätt. Felaktig användning som beror på att bruksanvisningen inte har följts, kan orsaka personskador eller materiella skador. VARNING FÖRSIKTIGT Denna symbol anger livsfara eller risk för allvarliga personskador. Denna symbol anger risk för personskada eller materiell skada. De punkter, som skall följas är indelade enligt symboler: Gör aldrig detta! Symbolen står tillsammans med varningstexten. VARNING 1) Bara en auktoriserad servicetekniker kan utföra installationsarbetet. Felaktig användning och installation kan orsaka brand, el-stöt eller vattenläckage. 2) Av säkerhetsskäl följ alltid installationsanvisningar när du installerar enheten. Felaktig användning och installation kan orsaka brand, el-stöt eller vattenläckage. 3) Använd alltid bara originaldelar och medföljande delar, när du installerar enheten. Annars kan det orsaka materiella skador, genom att apparaten faller ner, vattenläckage, el-stöt eller brand. 4) Installera enheten på stället, som kan bära enhetens vikt. Annars kan apparaten falla ner och orsaka materiella skador. 5) El-installationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder och lagstiftning och denna bruksanvisningen. Säkerställ att enheten kopplas på egen säkring. Om strömkapaciteten är för låg eller om strömkretsen ej är komplett kan det leda till brand eller livsfarliga stötar. 6) Använd bara de specificerade kablarna för elinstallation. Koppla kablarna korrekt utan att vika dem. Felkopplade kan orsaka brand eller överhettning. 7) Se till att kablarna är dragna på rätt sätt, så att du kan ordentligt sätta fast skyddet för el-komponenterna. Om skyddet sitter inte ordentligt fast, då kan det orsaka överhettning i anslutningspunkterna,brand, el-stöt. 8) Vid installation av rör, se till att ingen luft kommer in i köldmediekretsen och använd bara godkända köldmedier i köldmediekretsen. Annars kommer det att leda till lägre kapacitet; trycket inuti kylcykeln blir onormalt högt, vilket kan leda till explosion och personskador. 9) Sladdens längd får inte ändras och eluttaget får inte delas med andra apparater. Detta innebär risk för elstöt eller brand. FÖRSIKTIGT 1) Se till att jordningen är effektiv, det ska alltid installeras också en jordfelsbrytare. Om anslutningen är inte jordad, då är det risk för elstöt. 2) Man får inte installera enheten någonstans där, var det är risk för läckage av brännbargas. Om gas läcker ut och ackumulerar på enheten, då kan det orsaka explosion eller brand. 3) Om du börjar installera avloppsslangen (dräneringsslangen), var noga att följa alla installationsinstruktioner. Felaktig installation kan orsaka vattenläckage och olika saker kan få vattenskador. 2

4 Monteringsställe INSTALLATIONINSTRUKTIONER Mer än 15cm Följ anvisningar, steg för steg! Inomhusenhet Utsätt inte inomhusenheten för värme eller ånga. Välj ett ställe för installation, där det inte finns några hinder framför eller runt omkring enheten. Säkerställ att kondensationsröret ej kan flyttas Mer än 12cm Mer än 12cm ur position. Mer än 2,3m Installera ej enheten nära en dörr. Säkerställ att det finns utrymme till höger och F ig.1 vänster av enheten som överstiger 12cm. Använd ett instrument för att hitta reglarna i väggen för att undvika skador på väggen. Inomhusdelen bör installeras på en vägg minst 2,3m upp. Inomhusdelen skall installeras minst 15cm från taket. Ändringar av rörlängden kräver justeringar i påfyllningen av köldmedium. Skydda enheten mot direkt solljus. Annars kan det påverka utseendet av enheten. Om solljuset är oundviklig, då bör du installera ett skydd mot solljuset. Utomhusenhet Om ett skydd eller en markis byggs över Mer än 30cm utedelen för att förhindra att den exponeras för solljus eller regn, se till att utströmningen från kondensatorn inte hindras. Säkerställ att enhetens baksida samt vänstra sida har mer än 30cm fritt utrymme. Enhetens front bör ha mer än 200cm fritt utrymme. Mer än 60cm Mer än 200cm Höger sida som är kopplingssidan bör ha mer än 60cm fritt utrymme. Fi g.2 Placera inte husdjur eller krukväxter på ställen där de utsätts för direkt luftström. Tänk på enhetens tyngd när du väljer var den ska placeras så att vibrationer och ljud inte blir ett problem. Tänk på att placera enheten där varm luft och ljud inte kan störa grannar. Takinstallation: Mer än 30cm Om utomhusdelen installeras på en takstruktur, se till att den står helt plant. Säkerställ att takstrukturen och fästmetoden är lämpliga för enhetens placering. Kontrollera de regler och föreskrifter som gäller vid takmontering. Om utomhusdelen installeras på en takstruktur eller externa väggar, kan detta resultera i högt ljud och vibrationer, dessutom kan installationen klassas som en icke -servicebar montering. Verktyg som du behöver: Nivåmätare Skruvmejsel El ektrisk borr, Kärnborr(φ95m m) Fl änsningsverktyg Momentnycklar: 1.8kg f.m, 4. 2kgf.m, 5.5k gf.m, 6.6k gf.m (olika beroende på modell nr.) Skiftnyckel Insexnyckel (4 mm) G asläckage detektor Va kuumpump G renrörsmätare (manometerställ) Användarmanual Termom eter M ultim eter Röravskärare M åttband 3

5 A SET ON Off uto TEM P C F TIME R Hr. TIME R Hr. n /Off M F an S le e p ode S wi n g T ime r On T imer O INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Tillbehör Nr Namn Monteringsplatta Skruvpluggar Skruvar A ST3.9X25 Packning (se sida 8 för detaljer) Dräneringsrör(se sida 8 för detaljer) Antal Anslutningsrör Vätske sida Ga s s ida Delar som du måste köpa (rörvägg med tjocklek på minst 0.7m m krävs.) Fjärrkontroll Skruvar B ST2.9X10 Fjärrkontrollshållare OBS: Övriga delar sm behövs för installering medföljer ej utam måste köpas separat. FÖRSIKTIGT Luftfilter Säkerställ att det finns utrymme till höger och vänster av enheten som överstiger 12cm. Inomhusdelen skall installeras minst 15cm från taket. Knacka på väggen eller använd en regelfinnare för att hitta reglarna i väggen för att undvika skador på väggen. Slangen måste vara minst 3 m lång för att minska vibrationer och buller. Inomhusdelen bör installeras på en vägg minst 2,3m upp. 6 Två av de A, B, C riktningar bör vara fria från hinder. A O Luftutsläpp Fjärrkontroll 7 Skruvar B ST2.9X10-C-H 8 9 B Gör en ögla på kopplingskabeln Fjärrkontrollshållare Vattenlucka Denna illustration är endast för förklaringssyfte. Koppartrådarna måste isoleras individuellt. F ig.3 4

6 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Installation av inomhusenheten 1. Passa in monteringsplattan 1. Passa in monteringsplattan vågrätt på väggen med utrymme runtom plattan. 2. Om väggen är av tegel, betong eller liknande, borra 8st 5 mm hål i väggen. Sätt i skruvpluggar. 3. Skruva fast monteringsplattan på väggen med 8 st typ A skruvar. Korrekt placering av monteringsplattan Fi g.4 OBS: Passa in monteringsplattan och borrhålen på väggen efter väggstrukturen och enligt monteringsmarkeringarna på monteringsplattan. (Dim ensio ner är i mm om inget annat anges) Fastställd del 150 mm eller mer till taket 120 mm eller mer till väggen 120 mm eller mer till väggen Inomhusenhetens kontur 2. Borra hål i väggen 1. Bestäm hålens position enligt ritningen i Fig.5. Borra ett (1) hål (φ95mm ) som lutar lätt mot utsidan. 2. Använd ett vägghålsskyddsrör när du borrar i metallgaller, metallplatta eller liknande. Inne Vägg Ute Fig.6 5

7 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 3. Anslutningsrör och dräneringsinstallation Dränering 1. Låt dräneringsslangen slutta nedåt. Installera inte dräneringsslangen så, som figuren nedan visar. Fi g.7 2. När du kopplar till en förlängningsslang till dräneringsröret, skydda skarvändarna med rörskydd, fäst med slangklämmor och se till att slangen är sträckt. Anslutningsrör Blockera inte vattenflödet Placera inte slangens ände i vatten 1. För att koppla in vänster och höger rör, ta först bort rörskyddet från sidopanelen. Rörskyddet bör behållas, eftersom det kan användas när man vill flytta värmepumpen till någon annan plats. 2. Rören installeras enligt illustrationen (Fig.8). Böj anslutningsröret så att det ligger ca 43 mm från väggen (se Fig.9). 3. Sätt fast ändan av anslutningsröret. (vridmoment, se Sammankoppling av rör ). Höger rörledning Höger rörledning (bakre) Inomhusenhetens kontur Anslutningsrör. Rörskydd Vänster rörledning Vänster rörledning (bakre) Fi g.9 Fi g.8 4. Installation av inomhusenheten 1. För in rörledningen genom vägghålet. 2. Haka fast inomhusdelen på monteringsplattans övre krok, se till att den sitter fast ordentligt genom att försöka röra den från sida till sida. 3. Rörkopplingen kan göras enkelt genom att lyfta upp inomhusenheten och lägga en kudde mellan väggen och inomhusenheten. Ta bort kudden när du är klar. 4. Tryck den lägre delen av inomhusenheten på väggen uppåt, flytta sedan innedelen från sida till sida och uppåt och nedåt för att se att den är ordentligt fastmonterad. Övre krok Lägre krok Kuddmaterial Fi g. 10 6

8 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 5. Vira in rören Samla ihop slangar, kopplingskabel och dräneringsslang och vira ihop med tejp, som Fig.11visar. Kondensvatten från inomhusdelens baksidan samlas upp i uppsamlingsluckan och leds ut genom röret. Lägg ingenting i denna uppsamlingslucka. Dräneringsslang Inomhusenhet Kopplingskabel Fig. 11 Uppsamlingslucka Rörutrymme Kopplingsrör Ihoppackningstejp Försiktigt Installera först inomhusenheten och då utomhusenheten. Låt inte rör hänga ut från inomhusenhetens baksida. Var noga med att dräneringsslangen är sträckt, den får inte slaka. Värmeisolera eventuella supportrör. Var noga med att dräneringsslangen är placerad på rörsamlingens lägsta del, annars kan överflödigt kondensvatten komma in i enheten. Vira inte in strömkabeln med någon annan typ av kabel. Rikta dräneringsslangen neråt så att kondensvattnet lätt kan rinna ut. Installation av utomhusenheten Försiktighetsåtgärder vid installation av utomhusenheten Installera utomhusenheten på en fast grund för att minska ljud och vibrationer. Bestäm en luftutsläppsriktning där luftutsläppet ej kan blockeras. Om utvalda stället för installation är exponerat för stark vind som t.ex. vid kusten, se till att fläkten kan fungera normalt genom att placera utedelen plant mot väggen eller montera ett vindskydd. I områden, där det blåser mycket, bör man installera enheten så att den är inte exponerat för vind. Om det behövs upphängningskonstruktion, bör konsolerna vara i enlighet med de tekniska krav som finns i installationsdiagrammet. Väggen bör vara solid i tegel, betong eller liknande material. I annat fall krävs åtgärder för förstärkning och fuktskydd. Upphängningskonstruktionen måste vara fast, stabil och pålitlig. Säkerställ att det inte finns något i vägen som kan hindra den utströmmande luften. Stark vind Fig.12 7

9 ANSLUTNING AV KÖLDMEDIERÖR Montering av utomhusenheten Fäst utomhusenheten med bult och mutter 10 o 8. Dra åt ordentligt och se till att den sitter horisontellt. Luftintag Luftintag Luftutsläpp Fig.13 Installation av dräneringsnippel Passa in den vattentäta packningen i hålet av utomhusenhetens bottenplatta. Sedan passa in dräneringsnippeln i utomhusenhetens bottenplatta, vrid den 90 för att den ska stå tät. Anslut dräneringsslangen till dräneringsnippeln, för att dränera bort vattnet, som rinner ut från utomhusenheten under uppvärmningsläge. Anslutning av köldmedierör Packning Dräneringsnippel Hål i utomhusenhetens bottenplatta Fig.14 Packning Dräneringsslang 1. Flänsningsarbete Huvudorsaken till köldmedieläckage är felaktigt 909 C Sned Ojämn Skrovlig fläsningsarbete. Genomför uppfläsningsarbetet på rätt sätt genom att följa denna procedur: A: Skär av röret och kabeln Fig Använd bara originaltillbehör eller rör som kan köpas lokalt. 2. Mät avståndet mellan inomhusenheten och utomhusenheten. 3. Anslutningsrörets längd bör vara lite längre än avståndet mellan inomhusdelen och utomhusdelen. 4. Se till att kabeln är ca 1,5 m längre än själva anslutningsröret. B: Avlägsna ojämnheter 1. Avlägsna allt skräp och skrovligheter från skärstället av röret. 2. När du rengör skärstället, rikta rörledningens ände nedåt så att inget skräp faller in i ledningen. Rikta nedåt Rör Fi g.16 Brotch 8

10 ELINSTALLATION C: Att sätta på en mutter Avlägsna flänsmuttrarna från inomhus- och utomhusenheterna och sätt dem på ledningen när du har tagit bort borrskägget (det är inte möjligt att sätta på dem efter uppflänsningsarbetet). Kopparrör Flänsmutter D: Flänsningsarbete Se till att kopparrörets dimension hålls enligt tabellen nedan. Yttre diameter A(mm) (mm) Max. Min Fig.17 Spärr Spärr Kopparrör handtag Fig.18 Handtag Spänner Kon Röd markering Sammankoppling av rör Sätt ihop rörändarna. Skruva åt flänsmuttern med fingrarna, dra sedan åt med en skiftnyckel och momentnyckel. Innedelens rör flänsmutter rör Fi g.19 Försiktigt Dra inte åt för hårt. Annars kan muttern gå sönder. Elinstallation Yttre diam Vridmoment (N.cm) 2940 (300kgf.cm) 7360 (750kgf.cm) Extra vridmoment(n.cm) 3430 (350kgf.cm) 7850 (800kgf.cm) El-installationsanvisningar för en säker installation: 1. Om det föreligger säkerhetsproblem med el-installationen, skall servicetekniker vägra installera värmepumpen tills problemet är helt löst. 2. Spänningen bör ligga på 90%~110% av märkspänningen. 3. En jordfelsbrytare och huvudströmbrytare med en kapacitet på 1,5 gånger enhetens maximala strömkapacitet skall installeras i strömkretsen. 4. Säkerställ att värmepumpen är väl jordad. 5. Koppla elen enligt elkopplingsdiagrammet på utomhusenhetens panel. 6. Kabeldragningen ska utföras i enlighet med lokala och nationella standarder och bara en auktoriserad servicetekniker/elektriker kan utföra arbetet. 7. Ha alltid en specifik strömkrets endast för värmepumpen. Titta på följande tabell, för att få mer information om elkablar, nätaggregatet och säkringar: 9

11 ELINSTALLATION Modell Nätaggregat Ingång säkring (Amp) 21000Btu/h V~ 50Hz eller V~60Hz 32A/25A Kabelns mått: Märkström (A ) OBS: Spänningen får inte vara högre än apparatens max spänning. Kabelns mått (mm 2 ) >3 och < >6 och < 10 1 >1 0 och < > 16 och < Koppla kabeln till inomhusenheten OBS: Innan du börjar med elinstallationen, se till att strömmen inte är på. 1. Man behöver inte ta bort skyddsgallret för att ansluta kablar. 2. Anslutningskabeln mellan inomhusenheten och utomhusenheten måste vara av H07RN-F typ. 3. Lyft upp inomhusdelens panel och ta bort skyddet av el-terminalen, genom att lossa skruven., 4. Anslut anslutningskabeln till kontakterna enligt märkningarna på kopplingsplinten på inomhus - och utomhusenheten. 5. Isolera kablar som inte ska användas med plasttejp eller liknande. Placera ledarna så att de inte kommer i kontakt med någon elektrisk del eller metall. Fäst anslutningskabeln med kabelklämman. Panel El-terminal (inomhusenhet) Skydd Koppla kabeln till utomhusenheten Fig Ta bort skyddet på el-terminalen från utomhusenheten. 2. Anslut anslutningskabeln till kontakterna enligt märkningarna på kopplingsplinten på inomhus- och utomhusenheten. Anslutningskabeln till nätaggregatet måste vara av 245 IEC 57 (h07rn-f) typ eller kraftigare. 3. Sätt fast kabeln på kontrollpanelen med kabelklämman. 4. Isolera oanvända ledare från vatten som tränger in i utomhusenheten. 5. Isolera kablar som inte ska användas med plasttejp eller liknande. Placera ledarna så att de inte kommer i kontakt med någon elektrisk del eller metall. Skydd Kabelklämma Till utomhusenhet El-terminal (utomhusenhet) Skruv Fi g.21 Till inomhusenhet Till nätaggregat 10

12 AVLUFTNING FÖRSIKTIGT Förbered kopplingen av kablar enligt följande: 1) Ha alltid en specifik strömkrets endast för värmepumpen. Följ elkopplingsdiagrammet på insidan av kontrollpanelens lucka. 2) Kontrollera att skruven som fäster el-kopplingarna inte har lossnat på grund av vibrationer under transporteringen av produkten. Se till att den sitter ordentligt fast (annars kan det uppstå kortslutning i el-kopplingen). 3) Se specifikationer gällande strömkälla. 4) Kontrollera att el-kapaciteten är tillräcklig. 5) Se till att spänningen håller mer än 90% av uppskattad Volt markerad på namnplattan. 6) Säkerställ att kabeltjockleken är korrekt enligt specificerade dimensioner. 7) Vid installation i en fuktig omgivning bör en jordfelsbrytare installeras. 8) Spänningsfall kan orsaka: Fel på elektrisk utrustning, driftstörningar, överbelastning, vibrationer av magnetbrytaren osv. 9) Strömbrytare skall finnas på den fasta kabelanslutningen och ha ett luftutrymme på minst 3mm mellan varje aktiv fas. Avluftning Luft och fukt i rör kan orsaka olika systemfel: Trycket stiger i systemet. Systemet kan dra mer el. Kyl- eller värme effektiviteten kan sjunka. Fukt i kylsystemet kan frysa och blockera slangar. Vatten kan leda till korrosion på delar i kylsystemet. Därför måste inomhusenheten och slangar mellan inomhus - och utomhusenheten testas mot läckage och tömmas på all fukt och icke kondenserbara gaser. Avluftning med vakuumpump Förberedelse: Kontrollera att varje rör (både på gas- och vätskesidan) mellan inomhus- och utomhusenheten samt kablar är korrekt kopplade, innan testkörningen. Ta bort serviceventillock från gas- och vätskesidor på utomhusenheten. Observera att serviceventilerna på både vätskesidan och gassidan på utomhusenheten hålls stängda i denna etapp. Rörlängd och köldmedium mängd: Anslutnings rörets längd Avluftnings metod Mindre än 5m Använd vakuumpump Mängd av köldmedium som måste läggas till Mer än 5m Använd vakuumpump R22: (Rörlängd-5)x60g R410A: (Rörlängd-5)x40g 11

13 AVLUFTNING När du flyttar värmepumpen från ena stället till det andra, då bör du använda vakuumpumpen för att avlufta systemet. Försäkra dig att köldmedium är i vätskeform (gäller ej för enheter med köldmedium R22). Var försiktigt vid hantering av avstängningsventilen Öppna ventilhandtaget, tills det slår mot proppen. Vrid ej för mycket. Dra åt säkerhetslocket av ventilhandtaget med en skiftnyckel eller liknande. Åtdragningsmoment (se tabellen i föregående sida ). Utomhusenhet A Köldmedium Gassida Inomhusenhet C Flänsmutter Propp Lock Vätskesida D B Ventil Avstängningsventil Halv union Ventilhandtag F ig.22 Fig. 23 Användning av vakuumpump (Se även vakuumpump manual) 1. Dra åt flänsmuttrar A, B, C, D; koppla laddningsslangen till ingången av lågtrycksventilen (Lo) på gassidan. 2. Koppla in laddningsslangen till vakuumpumpen. 3. Öppna handtaget Lo på flervägsventilen helt. 4. Sätt igång vakuumpumpen, lossa sedan lite på flänsmuttern på Lo -ventilen på gassidan och kontrollera att luft kommer in (ljudet på vakuumpumpen förändras och mätaren visar då 0 istället för minus) Efter vakuumsugningen, stäng helt handtaget Lo på flervägsventilen och stäng av vakuumpumpen. Vakuumsug ca 15 minuter eller mer och kontrollera att mätaren står på 6. Vrid avstängningsventilen B ca 45 moturs ca 6-7 sekunder efter detta när gasen har kommit ut, sedan dra åt flänsmuttern igen. Försäkra dig om att tryckmätaren visar ett tryck som är lite högre än den omgivande luftens tryck. 7. Ta bort laddningsslangen från lågtrycksslangen. 8. Öppna avstängningsventilerna B och A helt. 9. Dra åt locket på avstängningsventilen. Flervägs ventil Kombinationsmeter Manometer -76cmHg Handtag Lo Handtag Hi Laddningsslang Laddningsslang Vakuumpump Lågtrycksventil Fig.24 12

14 Säkerhets- och läckagetest El-säkerhetskontroll TESTKÖRNING Utför en el-säkerhetskontroll efter slutförd installation: 1. Isolationsresistans Isolationsresistansen skall vara mer än 2MΩ. 2. Jordning Efter jordningsarbetet, mät jordningsresistansen. Jordningsresistans mäts med jordresistansmätare. Jordningsresistansen bör vara mindre än 4Ω. 3. El-läckagekontroll (utförs under testkörning). Under testkörningen, efter detta att installationen är klar, bör en kontroll av el-läckage utföras (servicetekniker kan använda multimetern för att kontrollera eventuella el-läckor). Stäng av enheten omedelbart om el-läckage upptäcks. Kontroll av gasläcka 1. Såpvatten metod: Applicera såpvattnet på röranslutningar. Om det bildas bubblor, då finns det en läcka på röret. 2. Läckagedetektor Använd läckagedetektorn för att kontrollera eventuella läckor. Inomhusenhetens kontrollpunkt Indoor unit check point D C Skydd Cover Utomhusenhetens Outdoor unit B A kontrollpunkt check point OBS A: Lågtrycksventil B: Högtrycksventil C och D är rörändar på inomhusenhetens rörkoppling. Fig. 25 Testkörning Testkör värmepumpen efter du har utfört säkerhetskontrollen och gasläckagekontrollen. Kontrollera alla el- och röranslutningar. Se till att serviceventilerna på gassidan och vätskesidan är öppna. 1. Slå på strömmen, tryck på ON/OFF knappen på fjärrkontrollen för att sätta på enheten. 2. Använd MODE knappen för att kontrollera att alla driftlägen (COOL, HEAT, AUTO, FAN) fungerar ordentligt. 3. Om temperaturen är lägre än 17, då kan man inte använda fjärrkontrollen för att ställa in kylläget. Då kan man ställa in önskade förhållanden manuellt. Manuella styrningen bör man använda, om fjärrkontrollen är ur funktion eller vid underhåll. Öppna panelen och vinkla upp den till ett läge som behålls. Tryck på den manuella kontrollknappen för att välja mellan AUTO eller COOL, enheten kommer att fungera i FORCED AUTO eller COOL läge (se också användarmanualen). 4. T estkörningen bör vara mer än 30 minuter. AUTO/COOL Manual control Button Manuell kontrollknapp 13

15 CS430-I

16 Before usingyour air conditioner, pleaseread thismanual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT- TYPE ROOMAIR CONDITIONER Please read this installation manualcompletely before installingthe product. Ifthe power cord is damaged, replacement work shall be performed byauthorised personnel only. Installation work mustbe performedin accordance with the nationalwiringstandards by authorised personnel only. Contactan authorisedservice technician for repair, maintenance or installation ofthis unit.

17 CONTENTS SAFETY PRECAUTIONS Warning...2 Caution...2 INSTALLATION INSTRUCTIONS Selecting installation place...3 Accessories Indoor unit installation...5 Outdoor unit installation...7 REFRIGERANT PIPE CONNECTION Refrigerant pipe connection...8 ELECTRICAL WORK Electrical work AIR PURGING Air purging with vacuum pump...11 Satety and leakage check...13 TEST RUNNING Test running Read This Manual Insideyou will find many helpful hints on how to install and test the air conditioner properly. CAUTION Contact an authorised service technician for repair or maintenance of this unit. Contact an authorised installer for installation of this unit. The air conditioner is not intendedfor use by young children or infirmed persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play withthe air conditioner. If the power cord isto be replaced, replacement work shall be performedby authorised personnel only. Installationwork mustbe performedin accordance with the national wiringstandards by authorised personnel only. 1

18 SAFETY PRECAUTIONS Readthe follow SAFETYPRECAUTIONScarefullybefore installation. Electricalwork must beinstalledbyalicensed electrician. Be sureto usethe correct rating and maincircuitforthemodeltobe installed. Incorrectinstallation dueto ignoring oftheinstructionwillcauseharmordamage,andthe seri ousnessis classifiedby the followingindications. WARNING CAUTION This symbol indicates the possibility of death orseriousinjury. This symbol indicates the possibility of injury or damage to property. The items to be followed are classified by the symbols: Symbol will background white denotes item thatis PROHIBITED from doing. WARNING 1) Engage dealer orspecialist forinstallation. Ifinstallation done by theuser is defective,it will cause water leakage,electrical shock fire. 2) Install according to this installation instructions strictly.if installation is defective, it willcause water leakage,electrical shock fire. 3) Usethe attachedaccessories parts and specified parts for installation. otherwise,it willcause the set to fall, water leakage, electricalshockfire., 4) Install at astrong and firm location which is able to withstand the set sweight.if the strength is not enough or installationis not properlydone, the setwill drop and cause injury. 5) Forelectricalwork, follow the local national wiring standard, regulation and this installation instructions.an independent circuit and single outletmust beused. If electricalcircuit capacity is not enough ordefect found in electrical work,it will cause electrical shock fire. 6) Use the specified cable and connect tightly and clampthe cableso that no external force will be acted on the terminal. If connection or fixing is notperfect, it will cause heat-up orfire at theconnection. 7) Wiring routing must be properlyarranged so that control board cover is fixedproperly.if controlboard cover is not fixed perfectly, itwill cause heat-up at connection point ofterminal,fire or electrical shock. 8) When carrying out piping connection, take care not tolet air substancesother than the specified refrigerant gointo refrigeration cycle. Otherwise, it willcause lower capacity,abnormal high pressure in the refrigeration cycle, explosion and injury. 9) Do not modify thelength of the power supplycord or use of extension cord,and do not share the single outlet with otherelectrical appliances. Otherwise, it will cause fire or electrical shock. CAUTION 1) This equipment must be earthed and installed with earth leakage current breaker.it may causeelectrical shock if grounding is not perfect. 2) Do not installthe unit at place where leakage of flammable gas may occur. In case gas leaks and accumulates at surrounding of the unit, it maycause fire. 3) Carry out drainage piping as mentioned in installation instructions. If drainage is not perfect, water may enter the room and damage the furniture. 2

19 Selecting installation place INSTALLATION INSTRUCTIONS Read completely,thenfollowstepby step. Indoor unit Donotexpose theindoor unitto heat orsteam. Selectaplace where thereareno obstacles infront oraround theunit. Make sure thatcondensation drainagecan beconvenientlyrouted away. Donotinstall nearadoorway. Ensure thatthespaceontheleft and right Fig.1 oftheunit ismorethan 12cm. Use astud finder to locate studstopreventunnecessarydamageto thewall. Theindoor unitshouldbeinstalledonthewallat aheight of2.3 metres or morefromthe floor. Theindoor unitshouldbeinstalledallowingaminimum clearanceof 15cm fromthe ceiling. Any variations in pipelengthwill/may require adjustment torefrigerantcharge. Thereshouldnot be anydirect sunlight.otherwise, the sunwill fade theplastic cabinetand affect itsappearance.if unavoidable,sunlightpreventionshouldbe taken intoconsideration. Outdoor unit If anawningisbuiltovertheoutdoorunitto prevent direct sunlight or rainexposure, makesurethatheatradiation fromthe condenseris notrestricted. Ensure thattheclearance aroundtheback oftheunitismorethan 30cm andleftside is morethan30cm.thefrontofthe unitshould havemore than200cm of clearance andthe connectionside(right side)shouldhavemore than 60cm of clearance. Donot place animalsand plants inthe pathoftheairinlet or outlet. Taketheairconditionerweightinto account andselectaplacewhere noiseandvibration willnot be an issue. Select aplace so thatthe warmairand noise fromtheair conditionerdonot disturb neighbors. Rooftopinstallation: Fig.2 If theoutdoor unitis installed on aroof structure,besure toleveltheunit. Ensure theroofstructure and anchoringmethodareadequateforthe unitlocation. Consultlocal codes regardingrooftop mounting. If theoutdoor unitis installed on roofstructures or externalwalls,this may resultin excessive noiseandvibration,andmay alsobeclassed as anon serviceableinstallation. Toolsneededforinstallation: Level gauge Screwdriver Electricdrill,Holecoredrill ( φ95mm) Flaringtool set Specifiedtorquewrenches:1.8kgf.m, 4.2kgf.m,5.5kgf.m, 6.6kgf.m (differentdependingonmodel No.) Spanner(halfunion) Hexagonal wrench (4mm) Gas-leakdetector Vacuumpump Gaugemanifold Users manual Thermometer Multimeter Pipecutter Measuringtape 3

20 A uto SET TEMP ON TIMER Off TIMER C F Hr. Hr. On/Off M ode Fan Slee p Swin g AirDirection Time ron TimerOf INSTALLATION INSTRUCTIONS Accessories Number NameofAccessories Q ty InstallationPlate ClipAnchor Self-tapping Screw A ST3.9X25 Seal(SeePage8fordetails) Drain Joint(Seepage8fordetails) Connecting pipeassembly Liquid side Gasside Partsyoumust purchase (Aminimum pipe wall-thickness of0.7mmis required.) Remote controller Self-tapping Screw BST2.9X10 Remote controller holder Note: Exceptthe above parts provided,theotherparts neededduring installation youmustpurchase. 6 CAUTION Ensurethatthespace aroundtheleft and right oftheindoor unitis more than12cm. Theindoorunitshouldbeinstalled allowing aminimumclearance of15cmfrom the ceiling. Useastudfinder tolocate studsto prevent unnecessary damage to thewall. A minimumpiperunof3metresis required tominimisevibration&excessivenoise. Theindoorunitshouldbeinstalled onthe wall ataheightof 2.3 metresormorefrom thefloor. TwooftheA, BandCdirectionsshouldbe freefromobstructions. A B C Loopthe connective cable. Fig.3 This illustration isfor explanationpurposesonly. Copperlinesmustbeinsulatedindependently. 4

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Återströmningsskydd 573 typ CA

Återströmningsskydd 573 typ CA Non controllable backflow preventer with different pressure zones Type CAa Ej kontrollerbart återströmningsskydd med tryckskilda zoner typ CAa GB SE Function Funktion The backflow preventer device can

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

VR 20/25 SD20 RTE/KRT 230V ~ ... 13 ... 3 ... 8 AV20/25 JVF20/25 TRV20/25 BPV10

VR 20/25 SD20 RTE/KRT 230V ~ ... 13 ... 3 ... 8 AV20/25 JVF20/25 TRV20/25 BPV10 VR 20/25 AV20/25 SD20 JVF20/25 TRV20/25 BPV 230V ~ RTE/KRT C SE... 3 GB... 8 GB... xx FR... 12 RU... 13 DE... xx PL... xx DE... 14 FI... 15 PL... 16 VR 20/25 VR 20/25 For regulating the waterflow in water-heated

Läs mer

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation. LINC 22 DUSCHBLANDARE

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE 605512 OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ÄGARHANDBOK OCH UNDERHÅLLSGUIDE ELECTRIC POWERED FLEET GOLF CARS & PERSONAL VEHICLES ELEKTRISKT DRIVNA GOLFKÄRROR & PERSONLIGA FORDON REVISED DECEMBER 2006 REVIDERAD

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3 KANMED Operatherm OP3 Bruksanvisning, art no OP3-074/3 2010-02-09 0413 Varning Felaktig användning av patientvärmeutrustning kan orsaka patientskador. Läs därför denna bruksanvisning noga. Tillverkad av:

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer