INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP"

Transkript

1 Läs noggrant igenom instruktionsmanualen innan du tar värmepumpen i bruk och spara manualen för framtida bruk. INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera enheten. Om strömsladd är trasig, då borde du kontakta en auktoriserad servicetekniker för att installera enheten. Installationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder och lagstiftning och bara auktoriserad servicetekniker kan utföra installationsarbetet. Kontakta en auktoriserad servicetekniker för reparation och underhåll. Installationen av denna värmepump skall utföras av en auktoriserad fackman.

2 INNEHÅLL SÄKERHETSANVISNINGAR Varning...2 Försiktigt...2 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Monteringsställe...3 Tillbehör Installation av inomhusenheten...5 Installation av utomhusenheten...7 ANSLUTNING AV KÖLDMEDIERÖR Anslutning av köldmedierör....8 ELINSTALLATION Elinstallation AVLUFTNING Avluftning med vakuumpump Säkerhets- och läckagetest...13 TESTKÖRNING Testk ö r n i n g...13 Läs denna manual I bruksanvisningen hittar du många goda tips om rätt användning och underhåll av värmepumpen. FÖRSIKTIGT! Kontakta en auktoriserad servicetekniker om det blir nödvändigt att utföra reparationer eller service på apparaten. Installationen av denna värmepump skall utföras av en auktoriserad fackman. Se till att barn och invalider använder ej värmepumpen utan handledning. För barn bör man förklara, att värmepumpen är ingen leksak. Om strömsladd är trasig, då borde du kontakta en auktoriserad servicetekniker för att byta ut den. Installationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder och lagstiftning och bara en auktoriserad servicetekniker kan utföra installationsarbetet. 1

3 SÄKERHETSANVISNINGAR Läs noga genom följande säkerhetsanvisningarna innan du börjar installera enheten. Bara en auktoriserad elektriker kan utföra el-installationen. Kontrollera att säkringen och strömkapaciteten är rätt. Felaktig användning som beror på att bruksanvisningen inte har följts, kan orsaka personskador eller materiella skador. VARNING FÖRSIKTIGT Denna symbol anger livsfara eller risk för allvarliga personskador. Denna symbol anger risk för personskada eller materiell skada. De punkter, som skall följas är indelade enligt symboler: Gör aldrig detta! Symbolen står tillsammans med varningstexten. VARNING 1) Bara en auktoriserad servicetekniker kan utföra installationsarbetet. Felaktig användning och installation kan orsaka brand, el-stöt eller vattenläckage. 2) Av säkerhetsskäl följ alltid installationsanvisningar när du installerar enheten. Felaktig användning och installation kan orsaka brand, el-stöt eller vattenläckage. 3) Använd alltid bara originaldelar och medföljande delar, när du installerar enheten. Annars kan det orsaka materiella skador, genom att apparaten faller ner, vattenläckage, el-stöt eller brand. 4) Installera enheten på stället, som kan bära enhetens vikt. Annars kan apparaten falla ner och orsaka materiella skador. 5) El-installationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder och lagstiftning och denna bruksanvisningen. Säkerställ att enheten kopplas på egen säkring. Om strömkapaciteten är för låg eller om strömkretsen ej är komplett kan det leda till brand eller livsfarliga stötar. 6) Använd bara de specificerade kablarna för elinstallation. Koppla kablarna korrekt utan att vika dem. Felkopplade kan orsaka brand eller överhettning. 7) Se till att kablarna är dragna på rätt sätt, så att du kan ordentligt sätta fast skyddet för el-komponenterna. Om skyddet sitter inte ordentligt fast, då kan det orsaka överhettning i anslutningspunkterna,brand, el-stöt. 8) Vid installation av rör, se till att ingen luft kommer in i köldmediekretsen och använd bara godkända köldmedier i köldmediekretsen. Annars kommer det att leda till lägre kapacitet; trycket inuti kylcykeln blir onormalt högt, vilket kan leda till explosion och personskador. 9) Sladdens längd får inte ändras och eluttaget får inte delas med andra apparater. Detta innebär risk för elstöt eller brand. FÖRSIKTIGT 1) Se till att jordningen är effektiv, det ska alltid installeras också en jordfelsbrytare. Om anslutningen är inte jordad, då är det risk för elstöt. 2) Man får inte installera enheten någonstans där, var det är risk för läckage av brännbargas. Om gas läcker ut och ackumulerar på enheten, då kan det orsaka explosion eller brand. 3) Om du börjar installera avloppsslangen (dräneringsslangen), var noga att följa alla installationsinstruktioner. Felaktig installation kan orsaka vattenläckage och olika saker kan få vattenskador. 2

4 Monteringsställe INSTALLATIONINSTRUKTIONER Mer än 15cm Följ anvisningar, steg för steg! Inomhusenhet Utsätt inte inomhusenheten för värme eller ånga. Välj ett ställe för installation, där det inte finns några hinder framför eller runt omkring enheten. Säkerställ att kondensationsröret ej kan flyttas Mer än 12cm Mer än 12cm ur position. Mer än 2,3m Installera ej enheten nära en dörr. Säkerställ att det finns utrymme till höger och F ig.1 vänster av enheten som överstiger 12cm. Använd ett instrument för att hitta reglarna i väggen för att undvika skador på väggen. Inomhusdelen bör installeras på en vägg minst 2,3m upp. Inomhusdelen skall installeras minst 15cm från taket. Ändringar av rörlängden kräver justeringar i påfyllningen av köldmedium. Skydda enheten mot direkt solljus. Annars kan det påverka utseendet av enheten. Om solljuset är oundviklig, då bör du installera ett skydd mot solljuset. Utomhusenhet Om ett skydd eller en markis byggs över Mer än 30cm utedelen för att förhindra att den exponeras för solljus eller regn, se till att utströmningen från kondensatorn inte hindras. Säkerställ att enhetens baksida samt vänstra sida har mer än 30cm fritt utrymme. Enhetens front bör ha mer än 200cm fritt utrymme. Mer än 60cm Mer än 200cm Höger sida som är kopplingssidan bör ha mer än 60cm fritt utrymme. Fi g.2 Placera inte husdjur eller krukväxter på ställen där de utsätts för direkt luftström. Tänk på enhetens tyngd när du väljer var den ska placeras så att vibrationer och ljud inte blir ett problem. Tänk på att placera enheten där varm luft och ljud inte kan störa grannar. Takinstallation: Mer än 30cm Om utomhusdelen installeras på en takstruktur, se till att den står helt plant. Säkerställ att takstrukturen och fästmetoden är lämpliga för enhetens placering. Kontrollera de regler och föreskrifter som gäller vid takmontering. Om utomhusdelen installeras på en takstruktur eller externa väggar, kan detta resultera i högt ljud och vibrationer, dessutom kan installationen klassas som en icke -servicebar montering. Verktyg som du behöver: Nivåmätare Skruvmejsel El ektrisk borr, Kärnborr(φ95m m) Fl änsningsverktyg Momentnycklar: 1.8kg f.m, 4. 2kgf.m, 5.5k gf.m, 6.6k gf.m (olika beroende på modell nr.) Skiftnyckel Insexnyckel (4 mm) G asläckage detektor Va kuumpump G renrörsmätare (manometerställ) Användarmanual Termom eter M ultim eter Röravskärare M åttband 3

5 A SET ON Off uto TEM P C F TIME R Hr. TIME R Hr. n /Off M F an S le e p ode S wi n g T ime r On T imer O INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Tillbehör Nr Namn Monteringsplatta Skruvpluggar Skruvar A ST3.9X25 Packning (se sida 8 för detaljer) Dräneringsrör(se sida 8 för detaljer) Antal Anslutningsrör Vätske sida Ga s s ida Delar som du måste köpa (rörvägg med tjocklek på minst 0.7m m krävs.) Fjärrkontroll Skruvar B ST2.9X10 Fjärrkontrollshållare OBS: Övriga delar sm behövs för installering medföljer ej utam måste köpas separat. FÖRSIKTIGT Luftfilter Säkerställ att det finns utrymme till höger och vänster av enheten som överstiger 12cm. Inomhusdelen skall installeras minst 15cm från taket. Knacka på väggen eller använd en regelfinnare för att hitta reglarna i väggen för att undvika skador på väggen. Slangen måste vara minst 3 m lång för att minska vibrationer och buller. Inomhusdelen bör installeras på en vägg minst 2,3m upp. 6 Två av de A, B, C riktningar bör vara fria från hinder. A O Luftutsläpp Fjärrkontroll 7 Skruvar B ST2.9X10-C-H 8 9 B Gör en ögla på kopplingskabeln Fjärrkontrollshållare Vattenlucka Denna illustration är endast för förklaringssyfte. Koppartrådarna måste isoleras individuellt. F ig.3 4

6 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Installation av inomhusenheten 1. Passa in monteringsplattan 1. Passa in monteringsplattan vågrätt på väggen med utrymme runtom plattan. 2. Om väggen är av tegel, betong eller liknande, borra 8st 5 mm hål i väggen. Sätt i skruvpluggar. 3. Skruva fast monteringsplattan på väggen med 8 st typ A skruvar. Korrekt placering av monteringsplattan Fi g.4 OBS: Passa in monteringsplattan och borrhålen på väggen efter väggstrukturen och enligt monteringsmarkeringarna på monteringsplattan. (Dim ensio ner är i mm om inget annat anges) Fastställd del 150 mm eller mer till taket 120 mm eller mer till väggen 120 mm eller mer till väggen Inomhusenhetens kontur 2. Borra hål i väggen 1. Bestäm hålens position enligt ritningen i Fig.5. Borra ett (1) hål (φ95mm ) som lutar lätt mot utsidan. 2. Använd ett vägghålsskyddsrör när du borrar i metallgaller, metallplatta eller liknande. Inne Vägg Ute Fig.6 5

7 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 3. Anslutningsrör och dräneringsinstallation Dränering 1. Låt dräneringsslangen slutta nedåt. Installera inte dräneringsslangen så, som figuren nedan visar. Fi g.7 2. När du kopplar till en förlängningsslang till dräneringsröret, skydda skarvändarna med rörskydd, fäst med slangklämmor och se till att slangen är sträckt. Anslutningsrör Blockera inte vattenflödet Placera inte slangens ände i vatten 1. För att koppla in vänster och höger rör, ta först bort rörskyddet från sidopanelen. Rörskyddet bör behållas, eftersom det kan användas när man vill flytta värmepumpen till någon annan plats. 2. Rören installeras enligt illustrationen (Fig.8). Böj anslutningsröret så att det ligger ca 43 mm från väggen (se Fig.9). 3. Sätt fast ändan av anslutningsröret. (vridmoment, se Sammankoppling av rör ). Höger rörledning Höger rörledning (bakre) Inomhusenhetens kontur Anslutningsrör. Rörskydd Vänster rörledning Vänster rörledning (bakre) Fi g.9 Fi g.8 4. Installation av inomhusenheten 1. För in rörledningen genom vägghålet. 2. Haka fast inomhusdelen på monteringsplattans övre krok, se till att den sitter fast ordentligt genom att försöka röra den från sida till sida. 3. Rörkopplingen kan göras enkelt genom att lyfta upp inomhusenheten och lägga en kudde mellan väggen och inomhusenheten. Ta bort kudden när du är klar. 4. Tryck den lägre delen av inomhusenheten på väggen uppåt, flytta sedan innedelen från sida till sida och uppåt och nedåt för att se att den är ordentligt fastmonterad. Övre krok Lägre krok Kuddmaterial Fi g. 10 6

8 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 5. Vira in rören Samla ihop slangar, kopplingskabel och dräneringsslang och vira ihop med tejp, som Fig.11visar. Kondensvatten från inomhusdelens baksidan samlas upp i uppsamlingsluckan och leds ut genom röret. Lägg ingenting i denna uppsamlingslucka. Dräneringsslang Inomhusenhet Kopplingskabel Fig. 11 Uppsamlingslucka Rörutrymme Kopplingsrör Ihoppackningstejp Försiktigt Installera först inomhusenheten och då utomhusenheten. Låt inte rör hänga ut från inomhusenhetens baksida. Var noga med att dräneringsslangen är sträckt, den får inte slaka. Värmeisolera eventuella supportrör. Var noga med att dräneringsslangen är placerad på rörsamlingens lägsta del, annars kan överflödigt kondensvatten komma in i enheten. Vira inte in strömkabeln med någon annan typ av kabel. Rikta dräneringsslangen neråt så att kondensvattnet lätt kan rinna ut. Installation av utomhusenheten Försiktighetsåtgärder vid installation av utomhusenheten Installera utomhusenheten på en fast grund för att minska ljud och vibrationer. Bestäm en luftutsläppsriktning där luftutsläppet ej kan blockeras. Om utvalda stället för installation är exponerat för stark vind som t.ex. vid kusten, se till att fläkten kan fungera normalt genom att placera utedelen plant mot väggen eller montera ett vindskydd. I områden, där det blåser mycket, bör man installera enheten så att den är inte exponerat för vind. Om det behövs upphängningskonstruktion, bör konsolerna vara i enlighet med de tekniska krav som finns i installationsdiagrammet. Väggen bör vara solid i tegel, betong eller liknande material. I annat fall krävs åtgärder för förstärkning och fuktskydd. Upphängningskonstruktionen måste vara fast, stabil och pålitlig. Säkerställ att det inte finns något i vägen som kan hindra den utströmmande luften. Stark vind Fig.12 7

9 ANSLUTNING AV KÖLDMEDIERÖR Montering av utomhusenheten Fäst utomhusenheten med bult och mutter 10 o 8. Dra åt ordentligt och se till att den sitter horisontellt. Luftintag Luftintag Luftutsläpp Fig.13 Installation av dräneringsnippel Passa in den vattentäta packningen i hålet av utomhusenhetens bottenplatta. Sedan passa in dräneringsnippeln i utomhusenhetens bottenplatta, vrid den 90 för att den ska stå tät. Anslut dräneringsslangen till dräneringsnippeln, för att dränera bort vattnet, som rinner ut från utomhusenheten under uppvärmningsläge. Anslutning av köldmedierör Packning Dräneringsnippel Hål i utomhusenhetens bottenplatta Fig.14 Packning Dräneringsslang 1. Flänsningsarbete Huvudorsaken till köldmedieläckage är felaktigt 909 C Sned Ojämn Skrovlig fläsningsarbete. Genomför uppfläsningsarbetet på rätt sätt genom att följa denna procedur: A: Skär av röret och kabeln Fig Använd bara originaltillbehör eller rör som kan köpas lokalt. 2. Mät avståndet mellan inomhusenheten och utomhusenheten. 3. Anslutningsrörets längd bör vara lite längre än avståndet mellan inomhusdelen och utomhusdelen. 4. Se till att kabeln är ca 1,5 m längre än själva anslutningsröret. B: Avlägsna ojämnheter 1. Avlägsna allt skräp och skrovligheter från skärstället av röret. 2. När du rengör skärstället, rikta rörledningens ände nedåt så att inget skräp faller in i ledningen. Rikta nedåt Rör Fi g.16 Brotch 8

10 ELINSTALLATION C: Att sätta på en mutter Avlägsna flänsmuttrarna från inomhus- och utomhusenheterna och sätt dem på ledningen när du har tagit bort borrskägget (det är inte möjligt att sätta på dem efter uppflänsningsarbetet). Kopparrör Flänsmutter D: Flänsningsarbete Se till att kopparrörets dimension hålls enligt tabellen nedan. Yttre diameter A(mm) (mm) Max. Min Fig.17 Spärr Spärr Kopparrör handtag Fig.18 Handtag Spänner Kon Röd markering Sammankoppling av rör Sätt ihop rörändarna. Skruva åt flänsmuttern med fingrarna, dra sedan åt med en skiftnyckel och momentnyckel. Innedelens rör flänsmutter rör Fi g.19 Försiktigt Dra inte åt för hårt. Annars kan muttern gå sönder. Elinstallation Yttre diam Vridmoment (N.cm) 2940 (300kgf.cm) 7360 (750kgf.cm) Extra vridmoment(n.cm) 3430 (350kgf.cm) 7850 (800kgf.cm) El-installationsanvisningar för en säker installation: 1. Om det föreligger säkerhetsproblem med el-installationen, skall servicetekniker vägra installera värmepumpen tills problemet är helt löst. 2. Spänningen bör ligga på 90%~110% av märkspänningen. 3. En jordfelsbrytare och huvudströmbrytare med en kapacitet på 1,5 gånger enhetens maximala strömkapacitet skall installeras i strömkretsen. 4. Säkerställ att värmepumpen är väl jordad. 5. Koppla elen enligt elkopplingsdiagrammet på utomhusenhetens panel. 6. Kabeldragningen ska utföras i enlighet med lokala och nationella standarder och bara en auktoriserad servicetekniker/elektriker kan utföra arbetet. 7. Ha alltid en specifik strömkrets endast för värmepumpen. Titta på följande tabell, för att få mer information om elkablar, nätaggregatet och säkringar: 9

11 ELINSTALLATION Modell Nätaggregat Ingång säkring (Amp) 21000Btu/h V~ 50Hz eller V~60Hz 32A/25A Kabelns mått: Märkström (A ) OBS: Spänningen får inte vara högre än apparatens max spänning. Kabelns mått (mm 2 ) >3 och < >6 och < 10 1 >1 0 och < > 16 och < Koppla kabeln till inomhusenheten OBS: Innan du börjar med elinstallationen, se till att strömmen inte är på. 1. Man behöver inte ta bort skyddsgallret för att ansluta kablar. 2. Anslutningskabeln mellan inomhusenheten och utomhusenheten måste vara av H07RN-F typ. 3. Lyft upp inomhusdelens panel och ta bort skyddet av el-terminalen, genom att lossa skruven., 4. Anslut anslutningskabeln till kontakterna enligt märkningarna på kopplingsplinten på inomhus - och utomhusenheten. 5. Isolera kablar som inte ska användas med plasttejp eller liknande. Placera ledarna så att de inte kommer i kontakt med någon elektrisk del eller metall. Fäst anslutningskabeln med kabelklämman. Panel El-terminal (inomhusenhet) Skydd Koppla kabeln till utomhusenheten Fig Ta bort skyddet på el-terminalen från utomhusenheten. 2. Anslut anslutningskabeln till kontakterna enligt märkningarna på kopplingsplinten på inomhus- och utomhusenheten. Anslutningskabeln till nätaggregatet måste vara av 245 IEC 57 (h07rn-f) typ eller kraftigare. 3. Sätt fast kabeln på kontrollpanelen med kabelklämman. 4. Isolera oanvända ledare från vatten som tränger in i utomhusenheten. 5. Isolera kablar som inte ska användas med plasttejp eller liknande. Placera ledarna så att de inte kommer i kontakt med någon elektrisk del eller metall. Skydd Kabelklämma Till utomhusenhet El-terminal (utomhusenhet) Skruv Fi g.21 Till inomhusenhet Till nätaggregat 10

12 AVLUFTNING FÖRSIKTIGT Förbered kopplingen av kablar enligt följande: 1) Ha alltid en specifik strömkrets endast för värmepumpen. Följ elkopplingsdiagrammet på insidan av kontrollpanelens lucka. 2) Kontrollera att skruven som fäster el-kopplingarna inte har lossnat på grund av vibrationer under transporteringen av produkten. Se till att den sitter ordentligt fast (annars kan det uppstå kortslutning i el-kopplingen). 3) Se specifikationer gällande strömkälla. 4) Kontrollera att el-kapaciteten är tillräcklig. 5) Se till att spänningen håller mer än 90% av uppskattad Volt markerad på namnplattan. 6) Säkerställ att kabeltjockleken är korrekt enligt specificerade dimensioner. 7) Vid installation i en fuktig omgivning bör en jordfelsbrytare installeras. 8) Spänningsfall kan orsaka: Fel på elektrisk utrustning, driftstörningar, överbelastning, vibrationer av magnetbrytaren osv. 9) Strömbrytare skall finnas på den fasta kabelanslutningen och ha ett luftutrymme på minst 3mm mellan varje aktiv fas. Avluftning Luft och fukt i rör kan orsaka olika systemfel: Trycket stiger i systemet. Systemet kan dra mer el. Kyl- eller värme effektiviteten kan sjunka. Fukt i kylsystemet kan frysa och blockera slangar. Vatten kan leda till korrosion på delar i kylsystemet. Därför måste inomhusenheten och slangar mellan inomhus - och utomhusenheten testas mot läckage och tömmas på all fukt och icke kondenserbara gaser. Avluftning med vakuumpump Förberedelse: Kontrollera att varje rör (både på gas- och vätskesidan) mellan inomhus- och utomhusenheten samt kablar är korrekt kopplade, innan testkörningen. Ta bort serviceventillock från gas- och vätskesidor på utomhusenheten. Observera att serviceventilerna på både vätskesidan och gassidan på utomhusenheten hålls stängda i denna etapp. Rörlängd och köldmedium mängd: Anslutnings rörets längd Avluftnings metod Mindre än 5m Använd vakuumpump Mängd av köldmedium som måste läggas till Mer än 5m Använd vakuumpump R22: (Rörlängd-5)x60g R410A: (Rörlängd-5)x40g 11

13 AVLUFTNING När du flyttar värmepumpen från ena stället till det andra, då bör du använda vakuumpumpen för att avlufta systemet. Försäkra dig att köldmedium är i vätskeform (gäller ej för enheter med köldmedium R22). Var försiktigt vid hantering av avstängningsventilen Öppna ventilhandtaget, tills det slår mot proppen. Vrid ej för mycket. Dra åt säkerhetslocket av ventilhandtaget med en skiftnyckel eller liknande. Åtdragningsmoment (se tabellen i föregående sida ). Utomhusenhet A Köldmedium Gassida Inomhusenhet C Flänsmutter Propp Lock Vätskesida D B Ventil Avstängningsventil Halv union Ventilhandtag F ig.22 Fig. 23 Användning av vakuumpump (Se även vakuumpump manual) 1. Dra åt flänsmuttrar A, B, C, D; koppla laddningsslangen till ingången av lågtrycksventilen (Lo) på gassidan. 2. Koppla in laddningsslangen till vakuumpumpen. 3. Öppna handtaget Lo på flervägsventilen helt. 4. Sätt igång vakuumpumpen, lossa sedan lite på flänsmuttern på Lo -ventilen på gassidan och kontrollera att luft kommer in (ljudet på vakuumpumpen förändras och mätaren visar då 0 istället för minus) Efter vakuumsugningen, stäng helt handtaget Lo på flervägsventilen och stäng av vakuumpumpen. Vakuumsug ca 15 minuter eller mer och kontrollera att mätaren står på 6. Vrid avstängningsventilen B ca 45 moturs ca 6-7 sekunder efter detta när gasen har kommit ut, sedan dra åt flänsmuttern igen. Försäkra dig om att tryckmätaren visar ett tryck som är lite högre än den omgivande luftens tryck. 7. Ta bort laddningsslangen från lågtrycksslangen. 8. Öppna avstängningsventilerna B och A helt. 9. Dra åt locket på avstängningsventilen. Flervägs ventil Kombinationsmeter Manometer -76cmHg Handtag Lo Handtag Hi Laddningsslang Laddningsslang Vakuumpump Lågtrycksventil Fig.24 12

14 Säkerhets- och läckagetest El-säkerhetskontroll TESTKÖRNING Utför en el-säkerhetskontroll efter slutförd installation: 1. Isolationsresistans Isolationsresistansen skall vara mer än 2MΩ. 2. Jordning Efter jordningsarbetet, mät jordningsresistansen. Jordningsresistans mäts med jordresistansmätare. Jordningsresistansen bör vara mindre än 4Ω. 3. El-läckagekontroll (utförs under testkörning). Under testkörningen, efter detta att installationen är klar, bör en kontroll av el-läckage utföras (servicetekniker kan använda multimetern för att kontrollera eventuella el-läckor). Stäng av enheten omedelbart om el-läckage upptäcks. Kontroll av gasläcka 1. Såpvatten metod: Applicera såpvattnet på röranslutningar. Om det bildas bubblor, då finns det en läcka på röret. 2. Läckagedetektor Använd läckagedetektorn för att kontrollera eventuella läckor. Inomhusenhetens kontrollpunkt Indoor unit check point D C Skydd Cover Utomhusenhetens Outdoor unit B A kontrollpunkt check point OBS A: Lågtrycksventil B: Högtrycksventil C och D är rörändar på inomhusenhetens rörkoppling. Fig. 25 Testkörning Testkör värmepumpen efter du har utfört säkerhetskontrollen och gasläckagekontrollen. Kontrollera alla el- och röranslutningar. Se till att serviceventilerna på gassidan och vätskesidan är öppna. 1. Slå på strömmen, tryck på ON/OFF knappen på fjärrkontrollen för att sätta på enheten. 2. Använd MODE knappen för att kontrollera att alla driftlägen (COOL, HEAT, AUTO, FAN) fungerar ordentligt. 3. Om temperaturen är lägre än 17, då kan man inte använda fjärrkontrollen för att ställa in kylläget. Då kan man ställa in önskade förhållanden manuellt. Manuella styrningen bör man använda, om fjärrkontrollen är ur funktion eller vid underhåll. Öppna panelen och vinkla upp den till ett läge som behålls. Tryck på den manuella kontrollknappen för att välja mellan AUTO eller COOL, enheten kommer att fungera i FORCED AUTO eller COOL läge (se också användarmanualen). 4. T estkörningen bör vara mer än 30 minuter. AUTO/COOL Manual control Button Manuell kontrollknapp 13

15 CS430-I

16 Before usingyour air conditioner, pleaseread thismanual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT- TYPE ROOMAIR CONDITIONER Please read this installation manualcompletely before installingthe product. Ifthe power cord is damaged, replacement work shall be performed byauthorised personnel only. Installation work mustbe performedin accordance with the nationalwiringstandards by authorised personnel only. Contactan authorisedservice technician for repair, maintenance or installation ofthis unit.

17 CONTENTS SAFETY PRECAUTIONS Warning...2 Caution...2 INSTALLATION INSTRUCTIONS Selecting installation place...3 Accessories Indoor unit installation...5 Outdoor unit installation...7 REFRIGERANT PIPE CONNECTION Refrigerant pipe connection...8 ELECTRICAL WORK Electrical work AIR PURGING Air purging with vacuum pump...11 Satety and leakage check...13 TEST RUNNING Test running Read This Manual Insideyou will find many helpful hints on how to install and test the air conditioner properly. CAUTION Contact an authorised service technician for repair or maintenance of this unit. Contact an authorised installer for installation of this unit. The air conditioner is not intendedfor use by young children or infirmed persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play withthe air conditioner. If the power cord isto be replaced, replacement work shall be performedby authorised personnel only. Installationwork mustbe performedin accordance with the national wiringstandards by authorised personnel only. 1

18 SAFETY PRECAUTIONS Readthe follow SAFETYPRECAUTIONScarefullybefore installation. Electricalwork must beinstalledbyalicensed electrician. Be sureto usethe correct rating and maincircuitforthemodeltobe installed. Incorrectinstallation dueto ignoring oftheinstructionwillcauseharmordamage,andthe seri ousnessis classifiedby the followingindications. WARNING CAUTION This symbol indicates the possibility of death orseriousinjury. This symbol indicates the possibility of injury or damage to property. The items to be followed are classified by the symbols: Symbol will background white denotes item thatis PROHIBITED from doing. WARNING 1) Engage dealer orspecialist forinstallation. Ifinstallation done by theuser is defective,it will cause water leakage,electrical shock fire. 2) Install according to this installation instructions strictly.if installation is defective, it willcause water leakage,electrical shock fire. 3) Usethe attachedaccessories parts and specified parts for installation. otherwise,it willcause the set to fall, water leakage, electricalshockfire., 4) Install at astrong and firm location which is able to withstand the set sweight.if the strength is not enough or installationis not properlydone, the setwill drop and cause injury. 5) Forelectricalwork, follow the local national wiring standard, regulation and this installation instructions.an independent circuit and single outletmust beused. If electricalcircuit capacity is not enough ordefect found in electrical work,it will cause electrical shock fire. 6) Use the specified cable and connect tightly and clampthe cableso that no external force will be acted on the terminal. If connection or fixing is notperfect, it will cause heat-up orfire at theconnection. 7) Wiring routing must be properlyarranged so that control board cover is fixedproperly.if controlboard cover is not fixed perfectly, itwill cause heat-up at connection point ofterminal,fire or electrical shock. 8) When carrying out piping connection, take care not tolet air substancesother than the specified refrigerant gointo refrigeration cycle. Otherwise, it willcause lower capacity,abnormal high pressure in the refrigeration cycle, explosion and injury. 9) Do not modify thelength of the power supplycord or use of extension cord,and do not share the single outlet with otherelectrical appliances. Otherwise, it will cause fire or electrical shock. CAUTION 1) This equipment must be earthed and installed with earth leakage current breaker.it may causeelectrical shock if grounding is not perfect. 2) Do not installthe unit at place where leakage of flammable gas may occur. In case gas leaks and accumulates at surrounding of the unit, it maycause fire. 3) Carry out drainage piping as mentioned in installation instructions. If drainage is not perfect, water may enter the room and damage the furniture. 2

19 Selecting installation place INSTALLATION INSTRUCTIONS Read completely,thenfollowstepby step. Indoor unit Donotexpose theindoor unitto heat orsteam. Selectaplace where thereareno obstacles infront oraround theunit. Make sure thatcondensation drainagecan beconvenientlyrouted away. Donotinstall nearadoorway. Ensure thatthespaceontheleft and right Fig.1 oftheunit ismorethan 12cm. Use astud finder to locate studstopreventunnecessarydamageto thewall. Theindoor unitshouldbeinstalledonthewallat aheight of2.3 metres or morefromthe floor. Theindoor unitshouldbeinstalledallowingaminimum clearanceof 15cm fromthe ceiling. Any variations in pipelengthwill/may require adjustment torefrigerantcharge. Thereshouldnot be anydirect sunlight.otherwise, the sunwill fade theplastic cabinetand affect itsappearance.if unavoidable,sunlightpreventionshouldbe taken intoconsideration. Outdoor unit If anawningisbuiltovertheoutdoorunitto prevent direct sunlight or rainexposure, makesurethatheatradiation fromthe condenseris notrestricted. Ensure thattheclearance aroundtheback oftheunitismorethan 30cm andleftside is morethan30cm.thefrontofthe unitshould havemore than200cm of clearance andthe connectionside(right side)shouldhavemore than 60cm of clearance. Donot place animalsand plants inthe pathoftheairinlet or outlet. Taketheairconditionerweightinto account andselectaplacewhere noiseandvibration willnot be an issue. Select aplace so thatthe warmairand noise fromtheair conditionerdonot disturb neighbors. Rooftopinstallation: Fig.2 If theoutdoor unitis installed on aroof structure,besure toleveltheunit. Ensure theroofstructure and anchoringmethodareadequateforthe unitlocation. Consultlocal codes regardingrooftop mounting. If theoutdoor unitis installed on roofstructures or externalwalls,this may resultin excessive noiseandvibration,andmay alsobeclassed as anon serviceableinstallation. Toolsneededforinstallation: Level gauge Screwdriver Electricdrill,Holecoredrill ( φ95mm) Flaringtool set Specifiedtorquewrenches:1.8kgf.m, 4.2kgf.m,5.5kgf.m, 6.6kgf.m (differentdependingonmodel No.) Spanner(halfunion) Hexagonal wrench (4mm) Gas-leakdetector Vacuumpump Gaugemanifold Users manual Thermometer Multimeter Pipecutter Measuringtape 3

20 A uto SET TEMP ON TIMER Off TIMER C F Hr. Hr. On/Off M ode Fan Slee p Swin g AirDirection Time ron TimerOf INSTALLATION INSTRUCTIONS Accessories Number NameofAccessories Q ty InstallationPlate ClipAnchor Self-tapping Screw A ST3.9X25 Seal(SeePage8fordetails) Drain Joint(Seepage8fordetails) Connecting pipeassembly Liquid side Gasside Partsyoumust purchase (Aminimum pipe wall-thickness of0.7mmis required.) Remote controller Self-tapping Screw BST2.9X10 Remote controller holder Note: Exceptthe above parts provided,theotherparts neededduring installation youmustpurchase. 6 CAUTION Ensurethatthespace aroundtheleft and right oftheindoor unitis more than12cm. Theindoorunitshouldbeinstalled allowing aminimumclearance of15cmfrom the ceiling. Useastudfinder tolocate studsto prevent unnecessary damage to thewall. A minimumpiperunof3metresis required tominimisevibration&excessivenoise. Theindoorunitshouldbeinstalled onthe wall ataheightof 2.3 metresormorefrom thefloor. TwooftheA, BandCdirectionsshouldbe freefromobstructions. A B C Loopthe connective cable. Fig.3 This illustration isfor explanationpurposesonly. Copperlinesmustbeinsulatedindependently. 4

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda värmepumpen. Spara bruksanvisningen för senare bruk. BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Contents / Innehållsförteckning

Contents / Innehållsförteckning Contents / Innehållsförteckning Copyright This manual is the copyright of CI no 55650-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera enheten Om strömsladd är trasig, då borde du kontakta en auktoriserad servicetekniker för att installera enheten

Läs mer

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount Installation och Bruksanvisning Inledning Välj fästpunkterna för dina dome TW250 Silk diskanter. Kom ihåg att för bästa prestanda bör diskanterna monteras så nära mitten av bas som möjligt, med fri, direkt

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

VASSVIK ROCKING STAND

VASSVIK ROCKING STAND VASSVIK ROCKING STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Monteringsanvisning Installation instructions

Monteringsanvisning Installation instructions Monteringsanvisning Installation instructions TAKGENOMFÖRING med överbeslag TGÖ/THÖ och underbeslag TGU ROOF CURB with mounting plate TGÖ/THÖ and bottom fixing plate TGU Denna bruksanvisning omfattar följande

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm)

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) TV/skärm 10 TV/skärm 95 Förlängning 180 Ja 100 x 100 100 x 200 200 x 200 200 x 100 300 x 300 400 x 400 www.ergotron.com

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Active Speaker System X-Line 50 AW

Active Speaker System X-Line 50 AW Active Speaker System X-Line 50 AW Important Safety Information: Read all documentation before operating your equipment. Retain all documentation for future reference. Save the carton and packing material

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

Droppställning / IV stand

Droppställning / IV stand MONTERINGSANVISNING / ASSEMBLY INSTRUCTIONS Droppställning / IV stand Fellow Classic Art. nr. / Art. no: 08814 1 SVENSKA Produktbeskrivning Droppställningen består av följande delar: - Klamma, 3 st - Bottenstöd

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Drift & skötselmanual KCC-358EC

Drift & skötselmanual KCC-358EC DS033:0604 Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-358EC Introduktion Vi vill tacka er för att ni valt att köpa denna luftkonditionering, för att tillgodose att ni och er familj får en komfortabel

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Z-LYFTEN PRODUKTION AB 55523 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Monteringssats/ Mounting kit 53650 Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar 2007-12-21 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS80E.3095 GOL S 80- Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU with

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

STRICT Art.nr ,

STRICT Art.nr , 170209 STRICT Art.nr 800 004 91, 800 005 66 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktöversikt Sida 3 Innan montering Sida 4 Montering Sida 5-6 Skötselråd Sida 7 Kontakt Sida 8 TABLE OF CONTTS Product overview Page

Läs mer

Shower cabins / Steam cabins

Shower cabins / Steam cabins Installation manual for Shower cabins / Steam cabins Arrow Skandinavien AB Tel: +46 (0)31 330 00 10 www.arrowshower.com Models: 6030 6130 2 3 (SE) Lås upp brunnen. (UK) Unlock. 4 (SE) På karets undersida,

Läs mer

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Tools: 2pcs of spanner 13 and 17mm or 2pcs of adjustable spanner, cross slotted screwdriver PZ 2 Warning: Plates can be sharp in the edges and corners,

Läs mer

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115 Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV

Läs mer

Elektra C ... 15 ... 9 GB... 11 NO... 13 ... 23 ... 17 ... 25 ... 29 ... 27

Elektra C ... 15 ... 9 GB... 11 NO... 13 ... 23 ... 17 ... 25 ... 29 ... 27 SE... 9 GB... 11 NO... 13 FR... 15 RU... 17 DE... 19 PL... 21 FI... 23 NL... 25 ES... 27 IT... 29 ELC331 ELC623, ELC633, ELC923, ELC933, ELC1533 min 300 mm 9 16 300/240 445/336 445 375 300 340 375 430

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter

THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter Monteringsanvisning komplett brandposttrumma BPT. Sid 3-8. Monteringsanvisning komplett spolposttrumma SPT. Sid 9-11. Assembly instructions for complete

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model 1 INSTALLATION (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins Model 6004 6005 6006 6007 6015 6016 6025 6026 6030 6036 6106 6116 6126 6130 Arrow Skandinavien AB www.arrowshower.com Tel.

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

OUTDOOR UNIT INSTALLATION MANUAL MODEL RXL35G3V1B

OUTDOOR UNIT INSTALLATION MANUAL MODEL RXL35G3V1B OUTDOOR UNIT R410A Split Series English INSTALLATION MANUAL Installation manual Installationsmanual Installationshandbok Installasjonshåndbok Asennusohje Installierungshandbuch Manuel d installation Ðóêîâîäñòâî

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM)

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SM 370RM LISTA ÖVER DELAR... 4 MONTERINGSTILLBEHÖR... 6 MONTERINGSANVISNINGAR... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPECIFICATION... 9 VIKTIGT BETRÄFFANDE

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Varningssymboler Symbol Signalord Varningsnivå. Säkerhet. Impact Hazard! SVENSKA WARNING. För att informera användaren om säkerhetssituationer

Varningssymboler Symbol Signalord Varningsnivå. Säkerhet. Impact Hazard! SVENSKA WARNING. För att informera användaren om säkerhetssituationer Användarhandbok WorkFit Monitor & Laptop Kit for WorkFit-T and WorkFit-PD 1 2 A B C D E F M4 x 5mm M6 x 6mm M4 x 10mm 3 4 8x M6 x 30mm M6 x 35mm M4 x 7mm 5 M6 x 25mm M4 x 10mm 4mm 14mm För den senaste

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

»Bromma« Assembly instructions Monteringsanvisning GB SE. 1/10 Bromma

»Bromma« Assembly instructions Monteringsanvisning GB SE. 1/10 Bromma »Bromma«GB S Assembly instructions Monteringsanvisning 07.08.2017 1/10 Bromma GB RCOMMNDATIONS BFOR ASSMBL o Always follow the manufacturers instructions. o Please check the contents listed in the assembly

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR Slingdetektorn används som ett alternativ till mekaniska gränslägen, momentbrytare eller annat gränsläge i gödselrännor. Detektorn är kopplad till en trådslinga

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1 Mora Armatur Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.moraarmatur.com Monteringsanvisning / Installation instruction Troubleshooting Styxx Rev. 001-14.11. MA nr 1005138 STEG 1 Kontrollera så att medföljande tillhörande

Läs mer

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk English 12-1 English This manual is written for nwind transducer 1.00 Edition: Jan 2011 12-2 English nwind

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning STJÄRNA ENG SE NO Item. No 772601780101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Kamrör / Ribbed pipe radiator

Kamrör / Ribbed pipe radiator Kamrör / Ribbed pipe radiator SE... 4 GB... 4 RU... 5 Kamrörsradiator / Ribbed pipe radiator Mått / Dimensions/Основные размеры A min 300 180 125 min 50 125 B 185 min 200 Typ/Type/Модель A [mm] B [mm]

Läs mer

Original instructions. Comfortinfra CIR11021C

Original instructions. Comfortinfra CIR11021C Original instructions Comfortinfra CIR11021C SE... 4 GB... 5 CIR11021C 1250 900 (recommended) 600 (min) 137 94 44 Type Output [W] CIR11021C 1000 1 2 CIR11021C 2 3 150 300 150 700 1800 4 3 SE CIR11021C

Läs mer

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++)

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++) 2015-01-28 1/5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs följande Säkerhetsföreskrifter före installation. Anm: Läs den här manualen noga innan du använder enheten. Manualen används som referens och tekniska data kan

Läs mer

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 00-0718 120 Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result

Läs mer

INSTALLATION MANUAL. Luftkonditionering. CAC Kassett 1-väg. (Kyla och Värme) SH EAV 11-04-20 D99318R0 1/13

INSTALLATION MANUAL. Luftkonditionering. CAC Kassett 1-väg. (Kyla och Värme) SH EAV 11-04-20 D99318R0 1/13 INSTALLATION MANUAL CAC Kassett 1-väg SH EAV Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-04-20 D99318R0 1/13 Innehåll Installation inomhusdel...3,4,5 Kvävgasfylld...5 Installation dränering...6,7 Elanslutning...8

Läs mer

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 Svaren skall vara läsligt skrivna och så uppställda att lösningen går att följa. När du börjar på en ny uppgift - tag

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

GigaCom AB Säterigatan Göteborg

GigaCom AB Säterigatan Göteborg *LJD'XFW DEHONDQDOV\VWHP DY*LJD&RP/7' GigaDuct kabelkanalsystem för fiberoptiskt patchkablage är speciellt konstruerat och producerat för den Europeiska marknaden. Systemet är helt slutet och därför beröringsskyddat.

Läs mer

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen AirCare - Bakteriekontroll Ohygiensk toalett ger negativa kunder Bakterier finns överallt i vår omgivning och i våra kroppar. I skolor och på andra platser där det finns mycket människor trivs de extra

Läs mer

LINC Modell 17 130624A

LINC Modell 17 130624A LINC Modell 17 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

INNEHÅLL / CONTENT. Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-5 Användning...6-7 Elschema... 8 Specifikationer... 9 Information...10

INNEHÅLL / CONTENT. Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-5 Användning...6-7 Elschema... 8 Specifikationer... 9 Information...10 party cooler INNEHÅLL / CONTENT Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-5 Användning...6-7 Elschema... 8 Specifikationer... 9 Information...10 English Safety Precautions...12-13 Operation...14-15 Electrical

Läs mer

R min. 5 max

R min. 5 max TITAN ACCESSORIES includes: 13-7962-11 SMW LABEL KIT 13-7966-11 BRACKETS FOR REAR LIGHTS 13-7963-11 HEAD LIGHT KIT FOR LH-DRIVE 13-7964-11 WORKING LIGHT 13-7961-11 ROAD KIT W/C CABIN 13-7960-11 ROAD KIT

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION FEB. 1997 MONTERINGINTRUKTION AEMBLY INTRUCTION AGNPRIDARE / CHAFFPREADER Art. nr. 12224, 12138 NEW HOLLAND TX62-68 REKORDVERKEN weden AB Öttum E-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

INSTALLATION INSTRUCTION PEM STRÖMBEGRÄNSARE SDI46.5, SDI & SDI46.535

INSTALLATION INSTRUCTION PEM STRÖMBEGRÄNSARE SDI46.5, SDI & SDI46.535 INSTALLATION INSTRUCTION Montageanvisning PEM1260 2012-09 ENGLISH SVENSKA CURRENT LIMITING DEVICE STRÖMBEGRÄNSARE SDI46.5, SDI46.510 & SDI46.535 2/8 SDI46.5, SDI46.510 & SDI46.535 PEM1260 2012-09 ENGLISH

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer