INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP"

Transkript

1 Läs noggrant igenom instruktionsmanualen innan du tar värmepumpen i bruk och spara manualen för framtida bruk. INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera enheten. Om strömsladd är trasig, då borde du kontakta en auktoriserad servicetekniker för att installera enheten. Installationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder och lagstiftning och bara auktoriserad servicetekniker kan utföra installationsarbetet. Kontakta en auktoriserad servicetekniker för reparation och underhåll. Installationen av denna värmepump skall utföras av en auktoriserad fackman.

2 INNEHÅLL SÄKERHETSANVISNINGAR Varning...2 Försiktigt...2 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Monteringsställe...3 Tillbehör Installation av inomhusenheten...5 Installation av utomhusenheten...7 ANSLUTNING AV KÖLDMEDIERÖR Anslutning av köldmedierör....8 ELINSTALLATION Elinstallation AVLUFTNING Avluftning med vakuumpump Säkerhets- och läckagetest...13 TESTKÖRNING Testk ö r n i n g...13 Läs denna manual I bruksanvisningen hittar du många goda tips om rätt användning och underhåll av värmepumpen. FÖRSIKTIGT! Kontakta en auktoriserad servicetekniker om det blir nödvändigt att utföra reparationer eller service på apparaten. Installationen av denna värmepump skall utföras av en auktoriserad fackman. Se till att barn och invalider använder ej värmepumpen utan handledning. För barn bör man förklara, att värmepumpen är ingen leksak. Om strömsladd är trasig, då borde du kontakta en auktoriserad servicetekniker för att byta ut den. Installationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder och lagstiftning och bara en auktoriserad servicetekniker kan utföra installationsarbetet. 1

3 SÄKERHETSANVISNINGAR Läs noga genom följande säkerhetsanvisningarna innan du börjar installera enheten. Bara en auktoriserad elektriker kan utföra el-installationen. Kontrollera att säkringen och strömkapaciteten är rätt. Felaktig användning som beror på att bruksanvisningen inte har följts, kan orsaka personskador eller materiella skador. VARNING FÖRSIKTIGT Denna symbol anger livsfara eller risk för allvarliga personskador. Denna symbol anger risk för personskada eller materiell skada. De punkter, som skall följas är indelade enligt symboler: Gör aldrig detta! Symbolen står tillsammans med varningstexten. VARNING 1) Bara en auktoriserad servicetekniker kan utföra installationsarbetet. Felaktig användning och installation kan orsaka brand, el-stöt eller vattenläckage. 2) Av säkerhetsskäl följ alltid installationsanvisningar när du installerar enheten. Felaktig användning och installation kan orsaka brand, el-stöt eller vattenläckage. 3) Använd alltid bara originaldelar och medföljande delar, när du installerar enheten. Annars kan det orsaka materiella skador, genom att apparaten faller ner, vattenläckage, el-stöt eller brand. 4) Installera enheten på stället, som kan bära enhetens vikt. Annars kan apparaten falla ner och orsaka materiella skador. 5) El-installationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder och lagstiftning och denna bruksanvisningen. Säkerställ att enheten kopplas på egen säkring. Om strömkapaciteten är för låg eller om strömkretsen ej är komplett kan det leda till brand eller livsfarliga stötar. 6) Använd bara de specificerade kablarna för elinstallation. Koppla kablarna korrekt utan att vika dem. Felkopplade kan orsaka brand eller överhettning. 7) Se till att kablarna är dragna på rätt sätt, så att du kan ordentligt sätta fast skyddet för el-komponenterna. Om skyddet sitter inte ordentligt fast, då kan det orsaka överhettning i anslutningspunkterna,brand, el-stöt. 8) Vid installation av rör, se till att ingen luft kommer in i köldmediekretsen och använd bara godkända köldmedier i köldmediekretsen. Annars kommer det att leda till lägre kapacitet; trycket inuti kylcykeln blir onormalt högt, vilket kan leda till explosion och personskador. 9) Sladdens längd får inte ändras och eluttaget får inte delas med andra apparater. Detta innebär risk för elstöt eller brand. FÖRSIKTIGT 1) Se till att jordningen är effektiv, det ska alltid installeras också en jordfelsbrytare. Om anslutningen är inte jordad, då är det risk för elstöt. 2) Man får inte installera enheten någonstans där, var det är risk för läckage av brännbargas. Om gas läcker ut och ackumulerar på enheten, då kan det orsaka explosion eller brand. 3) Om du börjar installera avloppsslangen (dräneringsslangen), var noga att följa alla installationsinstruktioner. Felaktig installation kan orsaka vattenläckage och olika saker kan få vattenskador. 2

4 Monteringsställe INSTALLATIONINSTRUKTIONER Mer än 15cm Följ anvisningar, steg för steg! Inomhusenhet Utsätt inte inomhusenheten för värme eller ånga. Välj ett ställe för installation, där det inte finns några hinder framför eller runt omkring enheten. Säkerställ att kondensationsröret ej kan flyttas Mer än 12cm Mer än 12cm ur position. Mer än 2,3m Installera ej enheten nära en dörr. Säkerställ att det finns utrymme till höger och F ig.1 vänster av enheten som överstiger 12cm. Använd ett instrument för att hitta reglarna i väggen för att undvika skador på väggen. Inomhusdelen bör installeras på en vägg minst 2,3m upp. Inomhusdelen skall installeras minst 15cm från taket. Ändringar av rörlängden kräver justeringar i påfyllningen av köldmedium. Skydda enheten mot direkt solljus. Annars kan det påverka utseendet av enheten. Om solljuset är oundviklig, då bör du installera ett skydd mot solljuset. Utomhusenhet Om ett skydd eller en markis byggs över Mer än 30cm utedelen för att förhindra att den exponeras för solljus eller regn, se till att utströmningen från kondensatorn inte hindras. Säkerställ att enhetens baksida samt vänstra sida har mer än 30cm fritt utrymme. Enhetens front bör ha mer än 200cm fritt utrymme. Mer än 60cm Mer än 200cm Höger sida som är kopplingssidan bör ha mer än 60cm fritt utrymme. Fi g.2 Placera inte husdjur eller krukväxter på ställen där de utsätts för direkt luftström. Tänk på enhetens tyngd när du väljer var den ska placeras så att vibrationer och ljud inte blir ett problem. Tänk på att placera enheten där varm luft och ljud inte kan störa grannar. Takinstallation: Mer än 30cm Om utomhusdelen installeras på en takstruktur, se till att den står helt plant. Säkerställ att takstrukturen och fästmetoden är lämpliga för enhetens placering. Kontrollera de regler och föreskrifter som gäller vid takmontering. Om utomhusdelen installeras på en takstruktur eller externa väggar, kan detta resultera i högt ljud och vibrationer, dessutom kan installationen klassas som en icke -servicebar montering. Verktyg som du behöver: Nivåmätare Skruvmejsel El ektrisk borr, Kärnborr(φ95m m) Fl änsningsverktyg Momentnycklar: 1.8kg f.m, 4. 2kgf.m, 5.5k gf.m, 6.6k gf.m (olika beroende på modell nr.) Skiftnyckel Insexnyckel (4 mm) G asläckage detektor Va kuumpump G renrörsmätare (manometerställ) Användarmanual Termom eter M ultim eter Röravskärare M åttband 3

5 A SET ON Off uto TEM P C F TIME R Hr. TIME R Hr. n /Off M F an S le e p ode S wi n g T ime r On T imer O INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Tillbehör Nr Namn Monteringsplatta Skruvpluggar Skruvar A ST3.9X25 Packning (se sida 8 för detaljer) Dräneringsrör(se sida 8 för detaljer) Antal Anslutningsrör Vätske sida Ga s s ida Delar som du måste köpa (rörvägg med tjocklek på minst 0.7m m krävs.) Fjärrkontroll Skruvar B ST2.9X10 Fjärrkontrollshållare OBS: Övriga delar sm behövs för installering medföljer ej utam måste köpas separat. FÖRSIKTIGT Luftfilter Säkerställ att det finns utrymme till höger och vänster av enheten som överstiger 12cm. Inomhusdelen skall installeras minst 15cm från taket. Knacka på väggen eller använd en regelfinnare för att hitta reglarna i väggen för att undvika skador på väggen. Slangen måste vara minst 3 m lång för att minska vibrationer och buller. Inomhusdelen bör installeras på en vägg minst 2,3m upp. 6 Två av de A, B, C riktningar bör vara fria från hinder. A O Luftutsläpp Fjärrkontroll 7 Skruvar B ST2.9X10-C-H 8 9 B Gör en ögla på kopplingskabeln Fjärrkontrollshållare Vattenlucka Denna illustration är endast för förklaringssyfte. Koppartrådarna måste isoleras individuellt. F ig.3 4

6 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Installation av inomhusenheten 1. Passa in monteringsplattan 1. Passa in monteringsplattan vågrätt på väggen med utrymme runtom plattan. 2. Om väggen är av tegel, betong eller liknande, borra 8st 5 mm hål i väggen. Sätt i skruvpluggar. 3. Skruva fast monteringsplattan på väggen med 8 st typ A skruvar. Korrekt placering av monteringsplattan Fi g.4 OBS: Passa in monteringsplattan och borrhålen på väggen efter väggstrukturen och enligt monteringsmarkeringarna på monteringsplattan. (Dim ensio ner är i mm om inget annat anges) Fastställd del 150 mm eller mer till taket 120 mm eller mer till väggen 120 mm eller mer till väggen Inomhusenhetens kontur 2. Borra hål i väggen 1. Bestäm hålens position enligt ritningen i Fig.5. Borra ett (1) hål (φ95mm ) som lutar lätt mot utsidan. 2. Använd ett vägghålsskyddsrör när du borrar i metallgaller, metallplatta eller liknande. Inne Vägg Ute Fig.6 5

7 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 3. Anslutningsrör och dräneringsinstallation Dränering 1. Låt dräneringsslangen slutta nedåt. Installera inte dräneringsslangen så, som figuren nedan visar. Fi g.7 2. När du kopplar till en förlängningsslang till dräneringsröret, skydda skarvändarna med rörskydd, fäst med slangklämmor och se till att slangen är sträckt. Anslutningsrör Blockera inte vattenflödet Placera inte slangens ände i vatten 1. För att koppla in vänster och höger rör, ta först bort rörskyddet från sidopanelen. Rörskyddet bör behållas, eftersom det kan användas när man vill flytta värmepumpen till någon annan plats. 2. Rören installeras enligt illustrationen (Fig.8). Böj anslutningsröret så att det ligger ca 43 mm från väggen (se Fig.9). 3. Sätt fast ändan av anslutningsröret. (vridmoment, se Sammankoppling av rör ). Höger rörledning Höger rörledning (bakre) Inomhusenhetens kontur Anslutningsrör. Rörskydd Vänster rörledning Vänster rörledning (bakre) Fi g.9 Fi g.8 4. Installation av inomhusenheten 1. För in rörledningen genom vägghålet. 2. Haka fast inomhusdelen på monteringsplattans övre krok, se till att den sitter fast ordentligt genom att försöka röra den från sida till sida. 3. Rörkopplingen kan göras enkelt genom att lyfta upp inomhusenheten och lägga en kudde mellan väggen och inomhusenheten. Ta bort kudden när du är klar. 4. Tryck den lägre delen av inomhusenheten på väggen uppåt, flytta sedan innedelen från sida till sida och uppåt och nedåt för att se att den är ordentligt fastmonterad. Övre krok Lägre krok Kuddmaterial Fi g. 10 6

8 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 5. Vira in rören Samla ihop slangar, kopplingskabel och dräneringsslang och vira ihop med tejp, som Fig.11visar. Kondensvatten från inomhusdelens baksidan samlas upp i uppsamlingsluckan och leds ut genom röret. Lägg ingenting i denna uppsamlingslucka. Dräneringsslang Inomhusenhet Kopplingskabel Fig. 11 Uppsamlingslucka Rörutrymme Kopplingsrör Ihoppackningstejp Försiktigt Installera först inomhusenheten och då utomhusenheten. Låt inte rör hänga ut från inomhusenhetens baksida. Var noga med att dräneringsslangen är sträckt, den får inte slaka. Värmeisolera eventuella supportrör. Var noga med att dräneringsslangen är placerad på rörsamlingens lägsta del, annars kan överflödigt kondensvatten komma in i enheten. Vira inte in strömkabeln med någon annan typ av kabel. Rikta dräneringsslangen neråt så att kondensvattnet lätt kan rinna ut. Installation av utomhusenheten Försiktighetsåtgärder vid installation av utomhusenheten Installera utomhusenheten på en fast grund för att minska ljud och vibrationer. Bestäm en luftutsläppsriktning där luftutsläppet ej kan blockeras. Om utvalda stället för installation är exponerat för stark vind som t.ex. vid kusten, se till att fläkten kan fungera normalt genom att placera utedelen plant mot väggen eller montera ett vindskydd. I områden, där det blåser mycket, bör man installera enheten så att den är inte exponerat för vind. Om det behövs upphängningskonstruktion, bör konsolerna vara i enlighet med de tekniska krav som finns i installationsdiagrammet. Väggen bör vara solid i tegel, betong eller liknande material. I annat fall krävs åtgärder för förstärkning och fuktskydd. Upphängningskonstruktionen måste vara fast, stabil och pålitlig. Säkerställ att det inte finns något i vägen som kan hindra den utströmmande luften. Stark vind Fig.12 7

9 ANSLUTNING AV KÖLDMEDIERÖR Montering av utomhusenheten Fäst utomhusenheten med bult och mutter 10 o 8. Dra åt ordentligt och se till att den sitter horisontellt. Luftintag Luftintag Luftutsläpp Fig.13 Installation av dräneringsnippel Passa in den vattentäta packningen i hålet av utomhusenhetens bottenplatta. Sedan passa in dräneringsnippeln i utomhusenhetens bottenplatta, vrid den 90 för att den ska stå tät. Anslut dräneringsslangen till dräneringsnippeln, för att dränera bort vattnet, som rinner ut från utomhusenheten under uppvärmningsläge. Anslutning av köldmedierör Packning Dräneringsnippel Hål i utomhusenhetens bottenplatta Fig.14 Packning Dräneringsslang 1. Flänsningsarbete Huvudorsaken till köldmedieläckage är felaktigt 909 C Sned Ojämn Skrovlig fläsningsarbete. Genomför uppfläsningsarbetet på rätt sätt genom att följa denna procedur: A: Skär av röret och kabeln Fig Använd bara originaltillbehör eller rör som kan köpas lokalt. 2. Mät avståndet mellan inomhusenheten och utomhusenheten. 3. Anslutningsrörets längd bör vara lite längre än avståndet mellan inomhusdelen och utomhusdelen. 4. Se till att kabeln är ca 1,5 m längre än själva anslutningsröret. B: Avlägsna ojämnheter 1. Avlägsna allt skräp och skrovligheter från skärstället av röret. 2. När du rengör skärstället, rikta rörledningens ände nedåt så att inget skräp faller in i ledningen. Rikta nedåt Rör Fi g.16 Brotch 8

10 ELINSTALLATION C: Att sätta på en mutter Avlägsna flänsmuttrarna från inomhus- och utomhusenheterna och sätt dem på ledningen när du har tagit bort borrskägget (det är inte möjligt att sätta på dem efter uppflänsningsarbetet). Kopparrör Flänsmutter D: Flänsningsarbete Se till att kopparrörets dimension hålls enligt tabellen nedan. Yttre diameter A(mm) (mm) Max. Min Fig.17 Spärr Spärr Kopparrör handtag Fig.18 Handtag Spänner Kon Röd markering Sammankoppling av rör Sätt ihop rörändarna. Skruva åt flänsmuttern med fingrarna, dra sedan åt med en skiftnyckel och momentnyckel. Innedelens rör flänsmutter rör Fi g.19 Försiktigt Dra inte åt för hårt. Annars kan muttern gå sönder. Elinstallation Yttre diam Vridmoment (N.cm) 2940 (300kgf.cm) 7360 (750kgf.cm) Extra vridmoment(n.cm) 3430 (350kgf.cm) 7850 (800kgf.cm) El-installationsanvisningar för en säker installation: 1. Om det föreligger säkerhetsproblem med el-installationen, skall servicetekniker vägra installera värmepumpen tills problemet är helt löst. 2. Spänningen bör ligga på 90%~110% av märkspänningen. 3. En jordfelsbrytare och huvudströmbrytare med en kapacitet på 1,5 gånger enhetens maximala strömkapacitet skall installeras i strömkretsen. 4. Säkerställ att värmepumpen är väl jordad. 5. Koppla elen enligt elkopplingsdiagrammet på utomhusenhetens panel. 6. Kabeldragningen ska utföras i enlighet med lokala och nationella standarder och bara en auktoriserad servicetekniker/elektriker kan utföra arbetet. 7. Ha alltid en specifik strömkrets endast för värmepumpen. Titta på följande tabell, för att få mer information om elkablar, nätaggregatet och säkringar: 9

11 ELINSTALLATION Modell Nätaggregat Ingång säkring (Amp) 21000Btu/h V~ 50Hz eller V~60Hz 32A/25A Kabelns mått: Märkström (A ) OBS: Spänningen får inte vara högre än apparatens max spänning. Kabelns mått (mm 2 ) >3 och < >6 och < 10 1 >1 0 och < > 16 och < Koppla kabeln till inomhusenheten OBS: Innan du börjar med elinstallationen, se till att strömmen inte är på. 1. Man behöver inte ta bort skyddsgallret för att ansluta kablar. 2. Anslutningskabeln mellan inomhusenheten och utomhusenheten måste vara av H07RN-F typ. 3. Lyft upp inomhusdelens panel och ta bort skyddet av el-terminalen, genom att lossa skruven., 4. Anslut anslutningskabeln till kontakterna enligt märkningarna på kopplingsplinten på inomhus - och utomhusenheten. 5. Isolera kablar som inte ska användas med plasttejp eller liknande. Placera ledarna så att de inte kommer i kontakt med någon elektrisk del eller metall. Fäst anslutningskabeln med kabelklämman. Panel El-terminal (inomhusenhet) Skydd Koppla kabeln till utomhusenheten Fig Ta bort skyddet på el-terminalen från utomhusenheten. 2. Anslut anslutningskabeln till kontakterna enligt märkningarna på kopplingsplinten på inomhus- och utomhusenheten. Anslutningskabeln till nätaggregatet måste vara av 245 IEC 57 (h07rn-f) typ eller kraftigare. 3. Sätt fast kabeln på kontrollpanelen med kabelklämman. 4. Isolera oanvända ledare från vatten som tränger in i utomhusenheten. 5. Isolera kablar som inte ska användas med plasttejp eller liknande. Placera ledarna så att de inte kommer i kontakt med någon elektrisk del eller metall. Skydd Kabelklämma Till utomhusenhet El-terminal (utomhusenhet) Skruv Fi g.21 Till inomhusenhet Till nätaggregat 10

12 AVLUFTNING FÖRSIKTIGT Förbered kopplingen av kablar enligt följande: 1) Ha alltid en specifik strömkrets endast för värmepumpen. Följ elkopplingsdiagrammet på insidan av kontrollpanelens lucka. 2) Kontrollera att skruven som fäster el-kopplingarna inte har lossnat på grund av vibrationer under transporteringen av produkten. Se till att den sitter ordentligt fast (annars kan det uppstå kortslutning i el-kopplingen). 3) Se specifikationer gällande strömkälla. 4) Kontrollera att el-kapaciteten är tillräcklig. 5) Se till att spänningen håller mer än 90% av uppskattad Volt markerad på namnplattan. 6) Säkerställ att kabeltjockleken är korrekt enligt specificerade dimensioner. 7) Vid installation i en fuktig omgivning bör en jordfelsbrytare installeras. 8) Spänningsfall kan orsaka: Fel på elektrisk utrustning, driftstörningar, överbelastning, vibrationer av magnetbrytaren osv. 9) Strömbrytare skall finnas på den fasta kabelanslutningen och ha ett luftutrymme på minst 3mm mellan varje aktiv fas. Avluftning Luft och fukt i rör kan orsaka olika systemfel: Trycket stiger i systemet. Systemet kan dra mer el. Kyl- eller värme effektiviteten kan sjunka. Fukt i kylsystemet kan frysa och blockera slangar. Vatten kan leda till korrosion på delar i kylsystemet. Därför måste inomhusenheten och slangar mellan inomhus - och utomhusenheten testas mot läckage och tömmas på all fukt och icke kondenserbara gaser. Avluftning med vakuumpump Förberedelse: Kontrollera att varje rör (både på gas- och vätskesidan) mellan inomhus- och utomhusenheten samt kablar är korrekt kopplade, innan testkörningen. Ta bort serviceventillock från gas- och vätskesidor på utomhusenheten. Observera att serviceventilerna på både vätskesidan och gassidan på utomhusenheten hålls stängda i denna etapp. Rörlängd och köldmedium mängd: Anslutnings rörets längd Avluftnings metod Mindre än 5m Använd vakuumpump Mängd av köldmedium som måste läggas till Mer än 5m Använd vakuumpump R22: (Rörlängd-5)x60g R410A: (Rörlängd-5)x40g 11

13 AVLUFTNING När du flyttar värmepumpen från ena stället till det andra, då bör du använda vakuumpumpen för att avlufta systemet. Försäkra dig att köldmedium är i vätskeform (gäller ej för enheter med köldmedium R22). Var försiktigt vid hantering av avstängningsventilen Öppna ventilhandtaget, tills det slår mot proppen. Vrid ej för mycket. Dra åt säkerhetslocket av ventilhandtaget med en skiftnyckel eller liknande. Åtdragningsmoment (se tabellen i föregående sida ). Utomhusenhet A Köldmedium Gassida Inomhusenhet C Flänsmutter Propp Lock Vätskesida D B Ventil Avstängningsventil Halv union Ventilhandtag F ig.22 Fig. 23 Användning av vakuumpump (Se även vakuumpump manual) 1. Dra åt flänsmuttrar A, B, C, D; koppla laddningsslangen till ingången av lågtrycksventilen (Lo) på gassidan. 2. Koppla in laddningsslangen till vakuumpumpen. 3. Öppna handtaget Lo på flervägsventilen helt. 4. Sätt igång vakuumpumpen, lossa sedan lite på flänsmuttern på Lo -ventilen på gassidan och kontrollera att luft kommer in (ljudet på vakuumpumpen förändras och mätaren visar då 0 istället för minus) Efter vakuumsugningen, stäng helt handtaget Lo på flervägsventilen och stäng av vakuumpumpen. Vakuumsug ca 15 minuter eller mer och kontrollera att mätaren står på 6. Vrid avstängningsventilen B ca 45 moturs ca 6-7 sekunder efter detta när gasen har kommit ut, sedan dra åt flänsmuttern igen. Försäkra dig om att tryckmätaren visar ett tryck som är lite högre än den omgivande luftens tryck. 7. Ta bort laddningsslangen från lågtrycksslangen. 8. Öppna avstängningsventilerna B och A helt. 9. Dra åt locket på avstängningsventilen. Flervägs ventil Kombinationsmeter Manometer -76cmHg Handtag Lo Handtag Hi Laddningsslang Laddningsslang Vakuumpump Lågtrycksventil Fig.24 12

14 Säkerhets- och läckagetest El-säkerhetskontroll TESTKÖRNING Utför en el-säkerhetskontroll efter slutförd installation: 1. Isolationsresistans Isolationsresistansen skall vara mer än 2MΩ. 2. Jordning Efter jordningsarbetet, mät jordningsresistansen. Jordningsresistans mäts med jordresistansmätare. Jordningsresistansen bör vara mindre än 4Ω. 3. El-läckagekontroll (utförs under testkörning). Under testkörningen, efter detta att installationen är klar, bör en kontroll av el-läckage utföras (servicetekniker kan använda multimetern för att kontrollera eventuella el-läckor). Stäng av enheten omedelbart om el-läckage upptäcks. Kontroll av gasläcka 1. Såpvatten metod: Applicera såpvattnet på röranslutningar. Om det bildas bubblor, då finns det en läcka på röret. 2. Läckagedetektor Använd läckagedetektorn för att kontrollera eventuella läckor. Inomhusenhetens kontrollpunkt Indoor unit check point D C Skydd Cover Utomhusenhetens Outdoor unit B A kontrollpunkt check point OBS A: Lågtrycksventil B: Högtrycksventil C och D är rörändar på inomhusenhetens rörkoppling. Fig. 25 Testkörning Testkör värmepumpen efter du har utfört säkerhetskontrollen och gasläckagekontrollen. Kontrollera alla el- och röranslutningar. Se till att serviceventilerna på gassidan och vätskesidan är öppna. 1. Slå på strömmen, tryck på ON/OFF knappen på fjärrkontrollen för att sätta på enheten. 2. Använd MODE knappen för att kontrollera att alla driftlägen (COOL, HEAT, AUTO, FAN) fungerar ordentligt. 3. Om temperaturen är lägre än 17, då kan man inte använda fjärrkontrollen för att ställa in kylläget. Då kan man ställa in önskade förhållanden manuellt. Manuella styrningen bör man använda, om fjärrkontrollen är ur funktion eller vid underhåll. Öppna panelen och vinkla upp den till ett läge som behålls. Tryck på den manuella kontrollknappen för att välja mellan AUTO eller COOL, enheten kommer att fungera i FORCED AUTO eller COOL läge (se också användarmanualen). 4. T estkörningen bör vara mer än 30 minuter. AUTO/COOL Manual control Button Manuell kontrollknapp 13

15 CS430-I

16 Before usingyour air conditioner, pleaseread thismanual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT- TYPE ROOMAIR CONDITIONER Please read this installation manualcompletely before installingthe product. Ifthe power cord is damaged, replacement work shall be performed byauthorised personnel only. Installation work mustbe performedin accordance with the nationalwiringstandards by authorised personnel only. Contactan authorisedservice technician for repair, maintenance or installation ofthis unit.

17 CONTENTS SAFETY PRECAUTIONS Warning...2 Caution...2 INSTALLATION INSTRUCTIONS Selecting installation place...3 Accessories Indoor unit installation...5 Outdoor unit installation...7 REFRIGERANT PIPE CONNECTION Refrigerant pipe connection...8 ELECTRICAL WORK Electrical work AIR PURGING Air purging with vacuum pump...11 Satety and leakage check...13 TEST RUNNING Test running Read This Manual Insideyou will find many helpful hints on how to install and test the air conditioner properly. CAUTION Contact an authorised service technician for repair or maintenance of this unit. Contact an authorised installer for installation of this unit. The air conditioner is not intendedfor use by young children or infirmed persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play withthe air conditioner. If the power cord isto be replaced, replacement work shall be performedby authorised personnel only. Installationwork mustbe performedin accordance with the national wiringstandards by authorised personnel only. 1

18 SAFETY PRECAUTIONS Readthe follow SAFETYPRECAUTIONScarefullybefore installation. Electricalwork must beinstalledbyalicensed electrician. Be sureto usethe correct rating and maincircuitforthemodeltobe installed. Incorrectinstallation dueto ignoring oftheinstructionwillcauseharmordamage,andthe seri ousnessis classifiedby the followingindications. WARNING CAUTION This symbol indicates the possibility of death orseriousinjury. This symbol indicates the possibility of injury or damage to property. The items to be followed are classified by the symbols: Symbol will background white denotes item thatis PROHIBITED from doing. WARNING 1) Engage dealer orspecialist forinstallation. Ifinstallation done by theuser is defective,it will cause water leakage,electrical shock fire. 2) Install according to this installation instructions strictly.if installation is defective, it willcause water leakage,electrical shock fire. 3) Usethe attachedaccessories parts and specified parts for installation. otherwise,it willcause the set to fall, water leakage, electricalshockfire., 4) Install at astrong and firm location which is able to withstand the set sweight.if the strength is not enough or installationis not properlydone, the setwill drop and cause injury. 5) Forelectricalwork, follow the local national wiring standard, regulation and this installation instructions.an independent circuit and single outletmust beused. If electricalcircuit capacity is not enough ordefect found in electrical work,it will cause electrical shock fire. 6) Use the specified cable and connect tightly and clampthe cableso that no external force will be acted on the terminal. If connection or fixing is notperfect, it will cause heat-up orfire at theconnection. 7) Wiring routing must be properlyarranged so that control board cover is fixedproperly.if controlboard cover is not fixed perfectly, itwill cause heat-up at connection point ofterminal,fire or electrical shock. 8) When carrying out piping connection, take care not tolet air substancesother than the specified refrigerant gointo refrigeration cycle. Otherwise, it willcause lower capacity,abnormal high pressure in the refrigeration cycle, explosion and injury. 9) Do not modify thelength of the power supplycord or use of extension cord,and do not share the single outlet with otherelectrical appliances. Otherwise, it will cause fire or electrical shock. CAUTION 1) This equipment must be earthed and installed with earth leakage current breaker.it may causeelectrical shock if grounding is not perfect. 2) Do not installthe unit at place where leakage of flammable gas may occur. In case gas leaks and accumulates at surrounding of the unit, it maycause fire. 3) Carry out drainage piping as mentioned in installation instructions. If drainage is not perfect, water may enter the room and damage the furniture. 2

19 Selecting installation place INSTALLATION INSTRUCTIONS Read completely,thenfollowstepby step. Indoor unit Donotexpose theindoor unitto heat orsteam. Selectaplace where thereareno obstacles infront oraround theunit. Make sure thatcondensation drainagecan beconvenientlyrouted away. Donotinstall nearadoorway. Ensure thatthespaceontheleft and right Fig.1 oftheunit ismorethan 12cm. Use astud finder to locate studstopreventunnecessarydamageto thewall. Theindoor unitshouldbeinstalledonthewallat aheight of2.3 metres or morefromthe floor. Theindoor unitshouldbeinstalledallowingaminimum clearanceof 15cm fromthe ceiling. Any variations in pipelengthwill/may require adjustment torefrigerantcharge. Thereshouldnot be anydirect sunlight.otherwise, the sunwill fade theplastic cabinetand affect itsappearance.if unavoidable,sunlightpreventionshouldbe taken intoconsideration. Outdoor unit If anawningisbuiltovertheoutdoorunitto prevent direct sunlight or rainexposure, makesurethatheatradiation fromthe condenseris notrestricted. Ensure thattheclearance aroundtheback oftheunitismorethan 30cm andleftside is morethan30cm.thefrontofthe unitshould havemore than200cm of clearance andthe connectionside(right side)shouldhavemore than 60cm of clearance. Donot place animalsand plants inthe pathoftheairinlet or outlet. Taketheairconditionerweightinto account andselectaplacewhere noiseandvibration willnot be an issue. Select aplace so thatthe warmairand noise fromtheair conditionerdonot disturb neighbors. Rooftopinstallation: Fig.2 If theoutdoor unitis installed on aroof structure,besure toleveltheunit. Ensure theroofstructure and anchoringmethodareadequateforthe unitlocation. Consultlocal codes regardingrooftop mounting. If theoutdoor unitis installed on roofstructures or externalwalls,this may resultin excessive noiseandvibration,andmay alsobeclassed as anon serviceableinstallation. Toolsneededforinstallation: Level gauge Screwdriver Electricdrill,Holecoredrill ( φ95mm) Flaringtool set Specifiedtorquewrenches:1.8kgf.m, 4.2kgf.m,5.5kgf.m, 6.6kgf.m (differentdependingonmodel No.) Spanner(halfunion) Hexagonal wrench (4mm) Gas-leakdetector Vacuumpump Gaugemanifold Users manual Thermometer Multimeter Pipecutter Measuringtape 3

20 A uto SET TEMP ON TIMER Off TIMER C F Hr. Hr. On/Off M ode Fan Slee p Swin g AirDirection Time ron TimerOf INSTALLATION INSTRUCTIONS Accessories Number NameofAccessories Q ty InstallationPlate ClipAnchor Self-tapping Screw A ST3.9X25 Seal(SeePage8fordetails) Drain Joint(Seepage8fordetails) Connecting pipeassembly Liquid side Gasside Partsyoumust purchase (Aminimum pipe wall-thickness of0.7mmis required.) Remote controller Self-tapping Screw BST2.9X10 Remote controller holder Note: Exceptthe above parts provided,theotherparts neededduring installation youmustpurchase. 6 CAUTION Ensurethatthespace aroundtheleft and right oftheindoor unitis more than12cm. Theindoorunitshouldbeinstalled allowing aminimumclearance of15cmfrom the ceiling. Useastudfinder tolocate studsto prevent unnecessary damage to thewall. A minimumpiperunof3metresis required tominimisevibration&excessivenoise. Theindoorunitshouldbeinstalled onthe wall ataheightof 2.3 metresormorefrom thefloor. TwooftheA, BandCdirectionsshouldbe freefromobstructions. A B C Loopthe connective cable. Fig.3 This illustration isfor explanationpurposesonly. Copperlinesmustbeinsulatedindependently. 4

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda värmepumpen. Spara bruksanvisningen för senare bruk. BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL Väggmonterad fläktkonvektor TOUCH VALVE SYSTEM Auto MODE SLEEP LIGHT Auto zz ON OFF SET On F C am pm SEND LOUVER SWING INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL TOUCH

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga.

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga. VARNING Påbörja inte installationen förrän du har läst och förstått alla instruktioner och varningar. Om du har några frågor angående dessa instruktioner eller varningar var god kontakta din återförsäljare.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation. LINC 22 DUSCHBLANDARE

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Installationsmanual Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Januari 2007, rev. sep. 2007 Tack

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 2,2 liter Lätt att installera och använda COFFEE QUEEN Termos M U SE/GB GB Power saving coffee machines. Capacity

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK 1 MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK Tack för att du har valt att använda vår luftkonditioneringsapparat. Innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten, läs noga igenom denna

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs denna bruksanvisning I bruksanvisningen

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 edge/turbo-3g+ Den snabba vägen till internet 1 Förbered usb-modemet Här är ditt icon 505 usb-modem som du använder

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 3 4 6 5 Ref. 300 400, Ver 005- . PLUS pack IN90 x. PLUS pack IN90 x 3. PLUS pack

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

UTÖKADE SÄKERHETSKRAV FÖR INVÄNDIGT SOLSKYDD

UTÖKADE SÄKERHETSKRAV FÖR INVÄNDIGT SOLSKYDD UTÖKADE SÄKERHETSKRAV FÖR INVÄNDIGT SOLSKYDD Mät- och installationsguide för måttillverkade invändiga solskyddsprodukter INNEHÅLL Nya regler S. 3 Introduktion S. 4 Varningsetiketter S. 5 Installationshöjder

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB

A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual SE Svenska COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB GB English Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 1,8 liter eller 2 x 1,8 liter. Lätt att installera och använda Power

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer