Sammanträdesprotokoll Blad 1 (22) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Blad 1 (22) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2012-08-21"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (22) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Ferry Hagi (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström (V) Åke Rigolett, (M) Patrick Holm, (M) Björn Johansson (MP) Ann-Marie Norén Offerman (FP) Ej tjänstgörande Calinge Lindberg (S) ersättare och övriga Rafiq Minhas (S) deltagare Åke Rigolett, (M) Bo Höglander (C) Agnetha West Sekreterare Bo Peterson Förvaltningschef Markus Damm Nordqvist, Bygglovhandläggare Peter Lantz, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Underskrifter Sekreterare Agnetha West Paragrafer Ordförande Justerande Inge Ståhlgren.. Jan Widegren BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande Underskrift Agnetha West

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ärende Msn 71 Msn 72 Msn 73 Jogersö 1:266, bygglov för nybyggnad av fritidshus Korpen 1, Sjöbackestigen 38, bygglov för inglasning av balkong Femöre 1:12, Varvsvägen 9, byggsanktionsavgift för utförd bygglovpliktig åtgärd utan meddelat startbesked Msn 74 Delårsredovisning livsmedelskontroll 2012 Msn 75 Msn 76 Msn 77 Msn 78 Msn 79 Msn 80 Msn 81 Msn 82 Msn 83 Yttrande till länsstyrelsen gällande uppföljande revision av lokal livsmedelskontroll Oxelö 7:60, fördjupningsmuddring samt omhändertagande av muddermassor i Oxelösunds Hamn (mål nr M ) Anmälan delegationsbeslut Svar på medborgarförslag om att anlägga lekplats/lekpark i Inskogens villaområde Svar på medborgarförslag att anlägga ett "Ljus, ljud och vatten-spel" på Järntorget Svar på motion om fler sopkorgar i Oxelösunds kommun Svar på motion om minivindkraftverk på kommunala fastigheter Ändring av detaljplan för del av Femöre 1:4, Ljungholmsvägen Detaljplan för Östersviken, Fiskehamnen etapp 2, omfattande del av fastigheten Femöre 1:4 med flera i Oxelösunds kommun, Södermanlands län Msn 84 Taxor 2013 Msn 85 Extraärende: Ändring av detaljplan Gräsanden 4 Msn 86 Information/Rapporter

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Msn 71 Dnr BYGG Jogersö 1:266, bygglov för nybyggnad av fritidshus Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 1. Rainer och Cecilia Thors bygglovansökan beviljas med stöd av 9kap. 31 b Plan- och bygglagen (2010:900). 2. En avgift på kronor tas ut för handläggning av ärende enligt taxa antagen av kommunfullmäktige Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. 22 maj 2012 inkom ansökan om bygglov från Rainer och Cecilia Thor. Ansökan avsåg bygglov för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Jogersö 1:266. Det nya fritidshuset motsvarar en byggnadsarea av 273 m 2. Byggnaden uppförs med träfasad kulör järnvitriol samt med sedumtak. Detta förslag blev avslaget i Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden juni besökte Rainer Thor tillsammans med arkitekten bygglovhandläggare samt förvaltningschef. De diskuterade varför det hade blivit avslag i nämnden samt vilka åtgärder som behövde vidtas för att kunna få det godkänt. De kom under juli månad in med en ritning där de har minskat ner husets storlek. Byggnaden motsvarar nu en byggnadsarea av 134m 2. Reviderad planlösning. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dagens sammanträde Bygglovhandläggare Markus Damm Nordqvist föredrar ärendet. Rainer & Cecilia Thor (FK) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FÅ)

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Msn 72 Dnr BYGG Korpen 1, Sjöbackestigen 38, bygglov för inglasning av balkong Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 1. Johan Lindéns ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 samt 2 kap. 6 Plan- och bygglagen (2010:900). 2. En avgift på kronor tas ut för handläggning av ärende enligt taxa antagen av kommunfullmäktige Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. 19 juni inkom en ansökan om bygglov för inglasning av befintlig balkong/uteplats på fastigheten Korpen 1 (de s.k. stolphusen ). Det finns sedan tidigare inglasade uterum i området, dessa är dock belägna på byggnadernas baksida. Den nu föreslagna åtgärden innebär att en inglasning kommer att ske på byggnadens framsida, detta kommer leda till att området kommer att få en annan karaktär. I detaljplanen finns det inga hinder för den sökta åtgärden. Fasadritningar. Foton. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dagens sammanträde Bygglovhandläggare Markus Damm Nordqvist föredrar ärendet. Förslag Jan Widegren (M) föreslår att bygglovsansökan bifalls. Inge Ståhlgren (S) föreslår bifall till liggande förslag att avslå bygglovansökan. Ann-Marie Norén Offerman (FP) föreslår att ärendet återremitteras för att se på en helhet av området. Björn Johansson (MP) instämmer.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Msn 72 Dnr BYGG Beslutsgång Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning Ann-Marie Norén Offerman (FP) begär omröstning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att ärendet ska avgöras idag. Beslutande ledamöter Inge Ståhlgren (S) Ja Berit Karlsson (S) Ja Jan Widegren (M) Ja Farry Hagi (S) Ja Birgitta Luoto (S) Ja Hans Hedström (V) Ja Åke Rigolett (M) Ja Björn Johansson (MP) Nej Ann-Marie Norén-Offerman (FP) Nej Resultat 7 2 Beslutsgång Ordförande ställer Jan Widegrens (M) förslag mot eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt eget förslag att bygglovansökan avslås. Johan Lindén (FK) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FÅ)

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Msn 73 Dnr BYGG Femöre 1:12, Varvsvägen 9, byggsanktionsavgift för utförd bygglovpliktig åtgärd utan meddelat startbesked Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Kustbostäder i Oxelösund AB (organisationsnummer ) utdöms på en byggsanktionsavgift på 0,5 prisbasbelopp, motsvarande kronor med stöd av Plan och byggförordningen 9 kap. 20. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen Den 19 mars 2012 inkom en ansökan från Kustbostäder i Oxelösund som avsåg ändring av befintlig carport till garage. Ansökan inkom utan tillhörande handlingar och en begäran om komplettering skickades ut den 26 mars Den 31 maj 2012 inkommer begärda kompletteringar till förvaltningen. Bygglovhandläggare gör därefter ett besök på platsen. Där kan det konstateras att åtgärden redan är utförd. Detta utan något beslut om startbesked vilket krävs för att få påbörja en bygglovpliktig åtgärd. Bygglov och startbesked utfärdades Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dagens sammanträde Bygglovhandläggare Markus Damm Nordqvist föredrar ärendet. Kustbostäder i Oxelösund (FK) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FÅ)

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Msn 74 Dnr MSN Dnr ECOS Delårsredovisning livsmedelskontroll 2012 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning över utförd livsmedelskontroll 1 januari till 30 juni 2012 godkänns. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2012 avseende miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel antogs av nämnden 13 december För att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en halvårsredovisning avseende livsmedelskontrollen i Oxelösund livsmedelsanläggningar finns registrerade och kontrollverksamheten följer i stort sett verksamhetsplanen. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dagens sammanträde Miljö- och hälsoskyddsinspektör Peter Lantz föredrar ärendet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Msn 75 Dnr MSN Dnr ECOS Yttrande till länsstyrelsen gällande uppföljande revision av lokal livsmedelskontroll Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Yttrandet från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 7 augusti 2012, antas som sitt eget och översänds till länsstyrelsen. I november 2009 gjorde länsstyrelsen en revision av den lokala livsmedelskontrollen i Oxelösund. Denna revision följdes upp med en ny revision 2 april I en preliminär rapport framför länsstyrelsen en del kritik mot livsmedelskontrollen i Oxelösund. Nämnden har getts möjlighet att bemöta kritiken. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dagens sammanträde Miljö-och hälsoskyddsinspektör Peter Lantz föredrar ärendet. Länsstyrelsen (FÅ) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FÅ)

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Msn 76 Dnr MSN Dnr ECOS Oxelö 7:60, fördjupningsmuddring samt omhändertagande av muddermassor i Oxelösunds Hamn (mål nr M ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Den utökning av muddrings- och utfyllnadsområde som Oxelösunds Hamn AB redovisar i samrådsunderlaget från juli 2012 tillstyrks. 23 februari 2012 beslutade mark- och miljödomstolen (mål M ) att ge Oxelösunds Hamn AB (Oxhamn) tillstånd att genomföra muddringsarbeten i hamnen och farleden, tippa rena muddermassor till havs samt omhänderta förorenade muddermassor genom stabilisering och solidifiering inom invallat område i hamnen. Hamnen har nu behov att utöka området för muddring och området på land som ska fyllas ut. I denna tillståndsprocess genomförs ett skriftligt samråd där berörda har möjlighet att lämna synpunkter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har lämnat synpunkter i ärendet tidigare. Ur miljösynpunkt har inget nytt tillkommit varför nämnden kan vidhålla vad man yttrat tidigare. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dagens sammanträde Miljö- och hälsoskyddsinspektör Peter Lantz föredrar ärendet. Oxelösunds Hamn AB (FK)

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Msn 77 Dnr MSN Anmälan delegationsbeslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Redovisning av delegationsbesluten godkänns. Markupplåtelser och trafikärenden Anna Djärv Bo Peterson maj-juni juni-juli Plan- och byggärenden Markus Damm Nordqvist Dennis Gustafsson maj-juli maj-juli Miljöärenden Peter Lantz Therese Hamilton MaryAnn Fargo maj-juli maj-juli maj-juli Anvisning ur investeringsbudget Bo Peterson Ordförandebeslut Uppdrag för ändring av detaljplan Gräsanden Upprdag för ändring av detaljplan del av Vildvinet

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Msn 78 Dnr MSN Svar på medborgarförslag om att anlägga lekplats/lekpark i Inskogens villaområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Kommunstyrelsen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om anläggande av lekplats i Inskogen. Kommunstyrelsen begär yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslagsställaren vill att det ska anläggas en lekplats eller en liten park i Inskogens villaområde. Behovet är stort eftersom det flyttat in ett stort antal barnfamiljer i området. Idag finns ca 10 barn under 7 år. Närmsta lekplatser är Stjärnholm eller Peterslundsområdet och det är ca 1-1,6 km till dessa. De vågar inte släppa barnen själva så långt. Kommunfullmäktige behandlade så sent som i 192 ett medborgarförslag om lekplats i inskogen. Det har inte framkommit något nytt som skulle kunna påverka och ändra kommunens ställningstagande. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag blir därför att hänvisa till Kommunfullmäktiges beslut och avslå medborgarförslaget. Medborgarförslag om att anlägga lekplats/lekpark i Inskogens villaområde Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen KF:s beslut Ks/Kf (FÅ)

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Msn 79 Dnr MSN Svar på medborgarförslag att anlägga ett "Ljus, ljud och vattenspel" på Järntorget Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Motionen bifalls. Kommunstyrelsen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om anläggande av ett ljus- ljud- och vattenspel. Kommunstyrelsen begär yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslagsställaren vill att det ska anläggas ett ljus-, ljud och vattenspel på Järntorget eller i den närliggande parken. Det finns ett sådant i Marienbad i Tjeckien och det skulle vara en passande storlek för Oxelösund. Spelet har blivit en stor turistattraktion och finns nämnd i turistbroschyren för Marienbad. Anläggningen skulle bidra till företagsklimatet och även sponsring kunde vara möjlig. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med ändring av detaljplan för Järntorget och anslutande fastigheter och där ingår även Järnvägsparken. Tillsammans med berörda diskuteras även viss utformning av torget såsom lekplats, fast scen med mera. I investeringsbudget för 2013 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att medel avsätts för utveckling av torget men på grund av det ekonomiska läget måste mål- och budgetberedningen prioritera andra investeringar. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till förslaget och håller med om att det förmodligen skulle bli en stor turistattraktion. Förvaltningen har dock inte medel för dess genomförande utan finansieringen får hänskjutas till mål- och budgetberedningen. Det förvaltningen kan göra är att beakta förslaget i den kommande planeringen för torget. Medborgarförslag att anlägga ett "Ljus, ljud och vattenspel" på Järntorget Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Msn 79 Dnr MSN Dagens sammanträde Jäv Åke Rigolette (M) deltar inte i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv. Ks/Kf (FÅ)

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Msn 80 Dnr MSN Svar på motion om fler sopkorgar i Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Motionen avslås. Kommunstyrelsen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att bereda en motion om fler sopkorgar i Oxelösunds kommun. Kommunstyrelsen begär yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Motionären vill att det sätts upp fler papperskorgar i Oxelösund. Det kastas skräp och hundpåsar överallt i vår stad och därför menar motionären att det bör sättas upp mer korgar med god täthet i kommunen. Det finns idag ca 250 pappers- och hundlatrinkorgar i kommunen. En papperskorg kostar ca kronor inkl. montering. Det tar ca timmar per vecka att tömma dessa. Det röjs gräs och skottas snö runt korgarna. Varje år byts ca 25 st på grund av skadegörelse. Kostnaden för en pappers- eller latrinkorg inklusive tömning och skötsel är inte ringa och med hänsyn till det ekonomiska läget för kommunen idag föreslås att motionen avslås. Motion om fler sopkorgar i Oxelösunds kommun. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Ks/Kf (FÅ)

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Msn 81 Dnr MSN Svar på motion om minivindkraftverk på kommunala fastigheter Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Motionen bifalls. Kommunstyrelsen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att bereda en motion om minivindkraftverk på kommunala fastigheter. Kommunstyrelsen begär yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna vill se över möjligheterna till en etablering av minivindkraftverk i kommunen. I första hand med placering på byggnader/fastigheter som ägs av kommunen eller kommunens bolag. De yrkar att en studie görs. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till att studera möjligheterna till etablering av minivindkraftverk eftersom vindkraft är ett både ekonomiskt och miljövänligt energialternativ. Motion om minivindkraftverk på kommunala fastigheter Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Ks/Kf (FÅ)

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Msn 82 Dnr PLAN Ändring av detaljplan för del av Femöre 1:4, Ljungholmsvägen Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Föreliggande detaljplan godkänns. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag på beslut i Kommunfullmäktige 1. Strandskyddet inom planområdet upphävs. 2. Föreliggande detaljplan antas. Nuvarande detaljplan antogs Syftet med detaljplanen var att skapa förutsättningar för småbåtsanknuten verksamhet, byggnad för förvarning av jollar och tillhörande utrustning. Därmed reglera befintliga förhållanden. Detta skulle också möjliggöra en försäljning av jollebyggnadens tillhörande mark. Vid upprättandet av planen drogs gränsen av misstag inte där det var överenskommet, tomten blev i och med detta 75 kvadratmeter mindre. Gränsen måste därför dras om så att den hamnar på överenskommen plats så att fastighetsbildning blir möjlig att genomföra. Planen har upprättas enligt PBL 5:7, enkelt planförfarande. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra åt Miljöoch samhällsbyggnadsfövaltningen att ändra detaljplanen för del av Femöre 1:4, Ljungholmsvägen. Nämnden beslutade vidare att skicka föreliggande detaljplan på samråd enligt PBL 5:7, enkelt planförfarande. Planen har varit ute på samråd under tiden 21 juni 27 juli Under samrådet inkom fyra yttranden samtliga utan erinran på förslaget. Inga ändringar av förslaget har skett efter samrådet. Antagandehandlingar Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Ks/Kf (FÅ) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FK)

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Msn 83 Dnr PLAN Detaljplan för Östersviken, Fiskehamnen etapp 2, omfattande del av fastigheten Femöre 1:4 med flera i Oxelösunds kommun, Södermanlands län Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 1. Detaljplanen godkänns. 2. Utlåtandet godkänns. 3. Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. I Fiskehamnen återfinns idag marint anknutna verksamheter med reparationsvarv, båtförsäljning, båtservice, brygg- och vinteruppläggningsplatser för fritidsbåtar, kustbevakning, bogserbåtsterminal, industri samt besöksnäring. Fiskehamnens funktion som kommersiell fiskehamn har p.g.a. utfiskning av fiskebestånden i Östersjön förlorat alltmer av sin aktualitet. Området behöver upprustas och utvecklas för att möta dagens önskemål om småbåts- och varvsanknuten verksamhet och besöksnäring. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utveckling av besöksoch båtanknuten verksamhet inom Fiskehamnens yttre del samt av brygganläggningar för fritidsbåtar. Utveckling av befintliga och nya verksamheter med anknytning till besöks- och varvsverksamhet möjliggörs genom nybyggnad och exploatering av mark. Fiskehamnens struktur behålls men förädlas. En bärande tanke är att Fiskehamnsvägen görs om till tydlig entré som är lättorienterad för besökare utifrån. Ett tilltalande sammanhängande gaturum skapas med skulpturen Ståltheten i fonden. Kajer och pirar prioriteras för fotgängare med möjlighet till viss angöringstrafik. Byggnader utan fast markförankring som exempelvis sjöbodar kan komma att flyttas efter behov. Hamnplanen byggs ut med särskild hänsyn till hur den upplevs från havet och centrum. Kajer och pirar förändras med möjlighet att bygga mindre byggnader för verksamheternas och besöksnäringens behov. En utveckling av ett Marint centrum med ett större inslag av besöksnäring, handel, småbåts- och varvsverksamhet, icke-störande småindustri samt förenings- och kulturell verksamhet medges inte i gällande detaljplaner, varför en lämplighetsprövning genom detaljplaneläggning är nödvändig.

18 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Msn 83 Dnr PLAN Antagandehandlingar Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dagens sammanträde Förvaltningschef Bo Peterson föredrar ärendet. Ks/Kf (FÅ) Miljlö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FK)

19 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Msn 84 Dnr MSN Taxor 2013 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Samtliga taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde för 2013 indexuppräknas förutom taxorna för upplåtelse av allmän plats, torghandel och långtidsparkering som bör förbli oförändrade. Inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde finns följande taxor 1. Taxa för Oxelösunds offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 2. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 3. Taxa inom strålskyddslagens områden 4. Taxa för uppdragsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten 5. Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 6. Taxa för plan- och bygglov inklusive kart- och mättaxa 7. Taxa för upplåtelse av allmän plats 8. Taxa för torghandel 9. Taxa för långtidsparkering Inför mål och budget har varje nämnd redovisat större och strategiskt viktiga taxor. För Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del gällde det taxorna för plan- och bygglov samt livsmedelskontroll. Redovisningen visade utfallet de senaste två åren, självfinansieringsgraden samt jämförelser med Nyköping och Trosa kommuner. Med utgångspunkt från redovisningen har nämnden beslutat om hur dessa taxor ska justeras inför 2013 och effekterna av detta. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslog att dessa taxor ska indexuppräknas inför Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte tagit beslut om de övriga taxorna och dess storlek för Förvaltningens förslag är att samtliga taxor indexuppräknas för 2013 förutom taxorna för upplåtelse av allmän plats, torghandel och långtidsparkering. Dessa taxor höjdes ganska rejält inför 2012 och bör därför vara oförändrade 2013.

20 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Msn 84 Dnr MSN Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dagens sammanträde Förvaltningschef Bo Peterson föredrar ärendet. Ks/Kf (FÅ)

21 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Msn 85 Dnr PLAN Extraärende: Ändring av detaljplan Gräsanden 4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 1. Föreliggande detaljplaneförslag skickas på samråd enligt PBL 5:7, enkelt planförfarande. 2. Utökning av byggrätt för komplementbyggnad med 60 m 2. Nuvarande detaljplan fastställdes Byggrätten är begränsad till 160 m 2 för huvudbyggnad och 40 m 2 för komplementbyggnad. Sökanden vill nu bygga till befintligt garage samt utöka tomtytan mot söder och öster. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslog i 48 ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med motiveringen att den föreslagna byggytan strider mot detaljplanen och inte kan anses som en liten avvikelse. Nämnden är positiv till att pröva ansökan via en planändring. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande har beslutat att ansökan om utökad byggrätt samt utökning av tomt prövas via en detaljplaneändring för fastigheten Gräsanden 4. Planen föreslås upprättas enligt PBL 5:7, enkelt planförfarande. Planavtal har upprättats. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Skiss detaljplanekarta. Dagens sammanträde Förvaltningschef Bo Peterson föredrar ärendet. Förslag Jan Widegren (M) föreslår att detaljplanen skickas på samråd med en utökning av byggrätten för komplementbyggnaden med 60 m 2. Ann-Marie Norén Offerman (FP), Inge Ståhlgren (S) och Björn Johansson (MP) instämmer. Beslutsgång Ordförande frågar om Jan Widegrens (M) förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FÅ)

22 Sammanträdesprotokoll Blad 22 Msn 86 Dnr MSN Information/Rapporter Förvaltningschef Bo Peterson informerar om budgetuppföljning för juli månad.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.20 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 10.00 11.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Elisabeth Bäckman Steninger Förvaltningschef Samy Abu Eid, 103-105. Bygglovhandläggare Markus Damm Nordqvist, 107-111 Bygglovhandläggare BEVIS

Elisabeth Bäckman Steninger Förvaltningschef Samy Abu Eid, 103-105. Bygglovhandläggare Markus Damm Nordqvist, 107-111 Bygglovhandläggare BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-20

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-20 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.50 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.55 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Krister Johansson (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Inge Ståhlgren Berit Karlsson Jan Widegren Calinge Lindberg Birgitta Luoto Daniel Johansson (V) Åke Rigolet

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-23. Calinge Lindberg Ferry Hagi Hans Hedström

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-23. Calinge Lindberg Ferry Hagi Hans Hedström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14-50 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Göran Wink (M) Calinge Lindberg (S) Ferry Hagi (S) Hans Hedström (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (20) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Calinge Lindberg Birgitta Luoto Hans Hedström

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (20) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Calinge Lindberg Birgitta Luoto Hans Hedström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (20) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.00 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Militärhögskolan Karlberg Magdalena Nilsson, 118-121 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Peter Lantz, 118-120

Militärhögskolan Karlberg Magdalena Nilsson, 118-121 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Peter Lantz, 118-120 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-16.35 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson. Agneta Höglander. Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson. Agneta Höglander. Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(13) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.45 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Tommy Karlsson (S) Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S) Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2007-10-24. Hans Hedström Lena Andersson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2007-10-24. Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl. 13.15 16.00 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Ferry Hagi Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Ferry Hagi Evert Melander 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.50 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Tommy Karlsson (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S) Björn Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

Bygglovhandläggare Magdalena Nilsson, 40. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Thomas Nygård, 43 BEVIS

Bygglovhandläggare Magdalena Nilsson, 40. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Thomas Nygård, 43 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.45 15.20 Beslutande Catharina Fredriksson, 40-45 (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Krister Johansson, 38-39 (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.50 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Krister Johansson (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tf miljö- och samhällsbyggnadschef

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tf miljö- och samhällsbyggnadschef Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl. 13.15 15.40 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Boris Klintsjö (s) Arne Algothsson (s) Jan

Läs mer

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl. 13.15 16.40 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson (s)

Läs mer

Tommy Karlsson Björn Wintler Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Emil Carlsson. Agneta Höglander

Tommy Karlsson Björn Wintler Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Emil Carlsson. Agneta Höglander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-13.30 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Björn Wintler (L) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson (MP) Emil

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson. Ferry Hagi Evert Melander. Jan-Eric Eriksson

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson. Ferry Hagi Evert Melander. Jan-Eric Eriksson 1(11) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Tommy Karlsson (S) Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S) Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. (m) Berit Karlsson Birgitta Luoto Boris Klintsjö

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. (m) Berit Karlsson Birgitta Luoto Boris Klintsjö Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.40 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman, 110-111, 113-122 (m) Björn Toll, 113 (m) Berit Karlsson (s) Birgitta

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Joakim Öhman Eva Asthage. Johanna Åkerman, 24 Pia Westlin, Henrik Lewerissa, Marie Anstadius, 30

Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Joakim Öhman Eva Asthage. Johanna Åkerman, 24 Pia Westlin, Henrik Lewerissa, Marie Anstadius, 30 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 15.00-17.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Joakim

Läs mer

Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Kallelse Miljö och stadsbyggnadsnämnden Nr 1 Tid: 2015 01 21 kl. 17:30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-23 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-10-23 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-10-23 - Kommunhuset klockan 08.30-11.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Hans Hedström Lena Andersson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.35 16.00. Ajournering 15.05 15.15 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson. Agneta Höglander. Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson. Agneta Höglander. Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(21) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.30 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Tommy Karlsson (S) Mårthen Backman (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S) Björn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-15.50 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Calinge Lindberg Birgitta Luoto Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki Björn Johansson Agneta Höglander

Calinge Lindberg Birgitta Luoto Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki Björn Johansson Agneta Höglander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30-10.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Daniel Johansson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-16.20 Ajournering 16.00 16.05 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s)

Läs mer

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.20 Beslutande Sören Carlsson (s) Jan T. Staszewski (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Bjarne Westerlund (s) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Förbundsdirektion 2013-09-18 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl.13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Ingolf

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M)

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M) 2015-04-21 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08:00 08:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Per Jonsson, chef Medborgarservice Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Helena Lundberg,

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD)

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-11:30 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth Wanneby (MP), 2:e vice ordförande Johannes

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.00-10.10. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M Bror Sterner (S) Lena Lundgren (S) Mikael Sporgelin (S) Dag Bergentoft (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-10-12 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 14.00 17.15 Beslutande Emil Carlsson Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Bodil Johansson Berit Karlsson Arne

Läs mer