Anna Liljeström. Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anna Liljeström. Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering"

Transkript

1 Anna Liljeström Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 63 Helsinki 2010

2 Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering Helsingfors universitet Institutionen för ekonomi Lantbruksekonomi Magistersavhandling Anna Liljeström Maj 2010

3 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Laitos Institution Department Institutionen för ekonomi tekijä Författare Author Anna Liljeström Työn nimi Arbetets titel Title Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering Oppiaine Läroämne Subject Lantbrukets företagsekonomi Työn laji Arbetets art Level Magistersavhandling Tiivistelmä Referat Abstract Aika Datum Month and year Maj 2010 Sivumäärä Sidoantal Number of pages 68 sidor För att driva ett lantbruksföretag framgångsrikt har tillgången till aktuell information stor betydelse. Det är viktigt att det finns bra informationskällor som kan utnyttjas då lantbrukarna t.ex. planerar att göra investeringar på gården som kanske kräver extern finansiering. Olika företag inom finansbranschen bör känna till vilken sorts information som lantbrukarna är i behov av samt vilka olika källor som företagarna använder för att skaffa information om olika finansieringsmöjligheter. Målsättningen med denna undersökning är att studera lantbruksföretagarnas användning av informationskällor. Problemfrågorna är: Vilka informationskällor använder lantbrukarna mest som hjälp för sitt yrkesutövande och inverkar bakgrundsfaktorer på användningen av informationskällor då man gör beslut? Vilken sorts information anser sig lantbrukarna behöva mest då de är i behov av extern finansiering? Forskningsmaterialet består av gårdar i Östra Nyland, Nyland, Åboland och Österbotten. Materialet samlades in via en enkätundersökning som utfördes våren Enkäten skickades ut åt 500 jordbrukare som var under 65 år. På enkäten svarade 165 jordbrukare dvs svarsprocenten var 33 %. Lantbruksföretagarna använder flere olika informationskällor än bara en för att klara av sin verksamhet på gården. De mest använda informationskällorna är tidningarna Landsbygdens Folk och Maaseudun Tulevaisuus samt övriga tidskrifter, lokaltidningar och kontakt med andra odlare. Internet används också ofta eller mycket ofta av närmare 56 % av lantbruksföretagarna vid yrkesutövande men har mycket mindre betydelse då man är mitt i en beslutsprocess. Internet används oftare av mera yngre personer. Över 80 % av lantbrukarna bedömer att de är i behov av finansieringsrådgivning inom närmaste framtid. I huvudsak vill lantbrukarna ha rådgivning om vanliga banklån men man vill även ha hjälp med investeringsstöd, räntestödslån och frågor kring generationsväxling. Undersökningens resultat visar också att bakgrundsfaktorer såsom ålder, utbildning och företagsstorlek styr valet av vilka informationskällor som lantbruksföretagarna använder sig mest av då de gör beslut på sina gårdar. Avainsanat Nyckelord Keywords Informationskällor, bakgrundsfaktorer, beslut, extern finansiering Säilytyspaikka Förvaringsställe Where deposited Institutionen för ekonomi Muita tietoja Övriga uppgifter Further information

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Undersökningens bakgrund Forskningsproblem och syfte Tidigare undersökningar INFORMATION OCH BESLUTSFATTANDE I ETT LANTBRUKSFÖRETAG Data, information och kunskap Informationens egenskaper Olika typer av information Informationskällor och informationssökandet Beslut som en del av företagsledningen Beslutsprocessen Den traditionella beslutsmodellen En omarbetad begreppsmässig beslutsmodell Typiska kännetecken för beslutsfattande FINANSIERING INOM LANTBRUKSFÖRETAG Eget kapital Främmande kapital Finansieringsmöjligheter i samband med främmande kapital FORSKNINGSMATERIAL OCH METODER Forskningsmaterial Forskningsmetoder Korrelationsanalys Faktoranalys Validitet och reliabilitet FORSKNINGSRESULTAT Lantbruksföretagarnas bakgrundsfaktorer Användningen och betydelsen av informationskällor på gårdarna Framtidplaner och behov av finansiering Korrelationsanalys av resultaten Faktoranalys av resultaten ANALYS OCH SLUTSATSER SAMMANFATTNING KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR

5 2 1 INLEDNING 1.1 Undersökningens bakgrund Möjligheten att skaffa sig aktuell information idag är mycket god. Man kan säga att vi lever i ett s.k. informationssamhälle. Tack vare den högt utvecklade teknologin, som vi har tillgänglig numera, är det lätt att samla och analysera data och därmed ha tillgång till den nyaste informationen. För att driva ett lantbruksföretag framgångsrikt har tillgången till aktuell information stor betydelse. Enligt Renborg & Fock (1977, s. 5) har insamling av information från omvärlden varit ett hjälpmedel vid företagsledning inom lantbruk allt sedan talet. Tillgången till information är också bl.a. ett viktigt verktyg för att undvika risker inom företagsverksamhet (Fleisher 1990, s. 73). Fastän det finns hur mycket information och nyheter som helst att tillgå idag kan det kännas svårt för många företagare att hitta just den rätta informationen samt att hitta informationen via de rätta informationskällorna. Detta kan även vara ett problem för lantbruksföretagare idag då informationsflödet är stort. Lantbrukarna måste besluta vilken information som är användbar, vilken som är oväsentlig samt vilken information som har betydelse för deras beslutsfattande (Kay m.fl. 2008, s. 13). Att vara lantbrukare idag kräver mer än att endast känna till det praktiska arbetet samt de biologiska faktorer som påverkar odlingen. Som lantbruksföretagare måste du även ha kunskaper inom den ekonomiska sidan. Då en lantbruksföretagare exempelvis planerar att utvidga sin verksamhet eller gör en generationsväxling och därmed vill göra investeringar som kräver utomstående finansiering, finns det många faktorer som man måste fundera och ta reda på. Här är det mycket viktigt att det finns bra informationskällor som kan utnyttjas. Det är därför viktigt för olika företag inom finansbranschen att känna till vilken sorts information som lantbruksföretagarna har behov av, samt även vilka olika källor som jordbrukarna använder idag för att få information om olika finansieringsmöjligheter. Genom att undersöka detta kunde man utveckla erbjudandet av information och marknadsföra informationen så att det är lätt tillgängligt för lantbrukarna. 1.2 Forskningsproblem och syfte Målsättningen med denna undersökning är att studera användningen av informationskällor hos lantbruksföretagare. Frågorna som undersökningen försöker ge svar på är följande:

6 3 - Vilka informationskällor använder lantbruksföretagarna mest som hjälp för sitt yrkesutövande? - Vilken sorts information anser sig lantbruksföretagare behöva mest då de är i behov av extern finansiering? T.ex. info om vanliga banklån, räntestödslån, investeringsstöd etc.? - Inverkar bakgrundsfaktorer på användningen av informationskällor då lantbruksföretagare gör beslut? Exempelvis utbildning, ålder, storleken på gården m.m.? Mitt syfte med undersökningen är att ta reda på vilka som är de mest utnyttjade informationskällorna bland lantbruksföretagarna, såsom Internet, television, branschens tidningar, kreditgivare, personliga kontakter, företag, organisationer och rådgivare, och hur informationen inverkar på lantbrukarnas beslutsprocess. Hur ofta använder lantbruksföretagarna olika informationskällor? Jag vill också ta reda på vilken slags information lantbruksföretagarna behöver vid val av finansiering. Vilka är de finansieringsmöjligheter som lantbruksföretagarna mest vill ha svar och hjälp med? Inverkar t.ex. jordbrukarens ålder, skolning eller gårdens storlek på valet av informationskällor? Målet med undersökningen är att få svar på ovannämnda frågor och få en bättre bild av lantbrukarnas informationsanvändning och informationsbehov. Därmed kan kreditgivarna bättre utveckla sitt utbud av information och förbättra tillgången av den. Denna undersökning görs i samarbete med Aktia Bank Abp. Arbetet kommer att fungera i viss omfattning som en marknadsundersökning för banken. Forskningsmaterialet kommer att bestå av lantbruksföretagarkunder inom Aktia Bank. Denna undersökning består av sju kapitel och börjar med inledningen. I det andra kapitlet beskrivs data och information som begrepp samt informationens roll i beslutsprocessen. Det tredje kapitlet handlar om olika finansieringsmöjligheter för lantbruksföretagare. I fjärde kapitlet beskriver jag forskningsmaterialet och metoderna och i det femte kapitlet redogörs forskningsresultaten. Det sjätte kapitlet tar upp analys och slutsatser. Det sista och därmed sjunde kapitlet är sammanfattning av undersökningen. 1.3 Tidigare undersökningar Det har gjorts en hel del olika undersökningar tidigare om användningen av olika informationskällor hos lantbruksföretagare. Det har bl.a. gjorts undersökningar om hur informationskällor inverkar på en gårds företagsledning, framgång och beslutsfattande som t.ex. investerings- och finansieringsbeslut eller beslut att övergå till en annan

7 4 produktionsinriktning. I det följande stycket beskriver jag några exempel på tidigare undersökningar. Timonen (2000) undersökte hur företagsamhet, företagsledning och framgång har samband i ett lantbruksföretag. Timonen (2000, s 50) anser i sin undersökning att användningen och inhämtningen av information är en viktig del av den strategiska ledningen på en gård. Förmågan att skaffa sig information kan kopplas ihop med hur framgångsrikt ett lantbruksföretag kan bli. Användningen av olika informationskällor varierar bland lantbruksföretagarna. Enligt Timonen (2000, s 113) är facktidningar och tidsskrifter informationskällor som lantbruksföretagarna i Finland använder sig oftast och mest regelbundet av. Även rådgivare och branschens experter används regelbundet av lantbruksföretagare och man deltar i yrkesmässiga kurser ibland. Timonen menar också att större gårdar använder facktidningar och tidsskrifter oftare som informationskälla än vad mindre gårdar gör. Användningen av datorer och Internet för att skaffa sig information används i allmänhet av yngre personer och i någon grad av personer med högre utbildning. Av denna undersökning framgår att användningen av Internet är ännu ganska obetydlig. Lunneryds (2003) undersökning handlar om användningen av information och informationsbehov då svenska mjölkproducenter gör beslut om en eventuell omställning till ekologisk produktion. Enligt Lunneryd (2003, s ) är egen erfarenhet den klart viktigaste data- och informationskällan hos lantbruksföretagare. Egen information grundar sig förstås på insamlad data och information, som har sitt ursprung i olika slags källor, och som lantbrukaren har samlat åt sig längs med åren. Facktidningar och rådgivare är också mycket viktiga informationskällor enligt respondenterna i undersökning. Kontakt med andra odlare, grannar och yrkesmässiga kurser anses vara någorlunda viktiga. Informationskällor som används minst är s.k. vanliga informationskällor som bl.a. dagstidningar, radio, TV och Internet. Mattila m.fl. (2007) undersökte lantbruksföretag som gjort nya investeringar eller ersättningsinvesteringar och deras samband med informationssökning. Nya investeringar förknippas med mångsidig informationssökning och enligt undersökningen är Internet en bra informationskälla. Ibland är även t.o.m. gårdsbesök utomlands nödvändiga för att skaffa sig ny information. Vid nyinvesteringar söker man också information aktivt av rådgivare, experter samt erfarenheter från andra odlare och gårdar. Då lantbruksföretagarna gör ersättningsinvesteringar litar företagaren ofta igen mera på egna erfarenheter och kunskaper. Även kontakt med andra odlare är vanligt vid ersättningsinvesteringar. Speciellt vid ersättningsinvesteringar kan det ändå ibland kännas svårt att hitta information då beslut måste göras snabbt. I allmänhet följer man regelbundet facktidningar och vid alla slags investeringar sökte man alltid information av leverantörerna.

8 5 Andberg (2003) har undersökt användningen och betydelsen av information för finländska lantbruksföretagare vid försäljning av spannmål. Enligt undersökningen utnyttjar lantbruksföretagarna information om spannmålsmarknaderna från olika informationskällor och de informationskällor som värdesätts mest är spannmålsuppköparna och tidningarna Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygdens Folk. Det finns även samband mellan ålder, utbildningsnivå och informationens betydelse för lantbruksföretagaren.

9 6 2 INFORMATION OCH BESLUTSFATTANDE I ETT LANTBRUKSFÖRETAG Informationssökning, användning av information och olika informationskällor har en viktig roll vid beslutsfattande inom ett företag. Enligt Harsh m.fl. (1981, s.13-15) konfronteras en lantbruksföretagare mycket ofta med olika problem som kräver beslut och då behövs det information från många olika källor. Bra och tillförlitlig information har ett stort värde för beslutsfattare. Detta kapitel kommer att handla om information och beslutsfattande. Jag tar upp begreppen data, information och kunskap, informationens egenskaper, olika typer av information, informationskällor och informationssökning, beslut som en del av företagsledningen, modeller av beslutsprocessen samt typiska kännetecken för beslutsfattande. 2.1 Data, information och kunskap Davenport (1997, s. 8-9) anser att det inte alltid är så lätt i praktiken att skilja på termerna data, information och kunskap. Begreppet information är ändå det mest använda och är en slags sammanbindande term för alla tre begrepp. Ifall man inte vill separera och förklara varje term för sig är det bästa sättet oftast att bilda en sammanhängande helhet av alla tre ord. I det följande kommer jag att beskriva kort om data, information samt kunskap och hur de är sammankopplade med varandra. Data är råmaterial varifrån informationen uppstår. Data består av siffror samt en blandning av text och bilder. Data består inte av några speciella betydelser utan innehåller endast lösryckt och fristående information. (Sydänmaanlakka 2007, s.187). Information skapas genom att behandla data. Information är data som är omvandlat till en betydelsefull helhet. Därmed kan man säga att information innehåller någon form av budskap eller meddelande, eftersom den måste informera om någonting. Information kan beskrivas som ett meddelande, som oftast är i form av ett dokument eller hörbar eller visuell kommunikation t.ex. ett e-post meddelande eller ett vanligt brev. Ordet inform betyder egentligen att ge form åt någonting och avsikten med information är att omforma inställningen hos den person, som mottar informationen. Mottagaren av informationen bestämmer ifall meddelandet är data eller information, beroende på hur informativt meddelandet är. (Sydänmaanlakka 2007, s , Davenport & Prusak 1998, s. 3). Lantbruksföretagare samlar in data från sin verksamhet och behandlar datan till information i exempelvis bokförings- och växtodlingsprogram.

10 7 Enligt Davenport och Prusak (1998, s. 4) förvandlas data till information då informationen får en betydelse. Detta sker bl.a. med hjälp av: Att sätta data in i rätt sammanhang vi känner till syftet med att samla in data Indelning i kategorier vi känner till huvuddelarna av data eller de olika delarna av analysen av data Beräkning datamaterialet har analyserats matematiskt och statistiskt Korrigering man har tagit bort felaktigheter från data Sammanfattning av data data framförs i en mer kortfattad och tydlig form Davenport och Prusak (1998, s. 5-6) anser att data och information inte har lika omfattande och djupa betydelser som definitionen kunskap däremot har. Då människor talar om en kunnig person menar de ofta någon som har en grundlig, informativ och pålitlig uppfattning om ett visst ämne. Man talar däremot sällan om kunniga och informativa databaser eller handböcker som är gjorda av intelligenta människor. Begreppet kunskap är en blandning av erfarenheter, värden, information och uppfattningar som hjälper att värdesätta nya erfarenheter och information. Kunskap som definition är inte på något sätt exakt eller enkelt. Kunskap kan också härledas från information liksom information kan härledas från data. Information förvandlas till kunskap enligt följande: Genom att göra jämförelser: hur skiljer sig informationen i denna situation i jämförelse med andra liknande situationer vi känner till? Konsekvenser: hurdana följder kan informationen ha på beslut och handlingar? Samband: hur anknyter sig denna information i relation till annan kunskap? Diskussioner: vad tycker och anser andra människor om denna information? Data finns tillgänglig att få från exempelvis olika register eller protokoll och informationen fås i form av meddelanden. Kunskap igen kan vi erhålla endast i sammanhang som människan har att göra med (jämför i tabell 1.). Kunskap är i nära relation till handling. Bättre kunskap kan ofta leda till bättre åtgärder inom exempelvis produktutvecklingen inom företag. Därmed kan man säga att kunskap uppstår genom erfarenheter. En erfarenhet kan igen vara att delta i ett möte eller en kurs, läsa en bok eller att ha ett utvecklingssamtal på jobbet. (Davenport & Prusak 1998, s. 6-7, Sydänmaanlakka 2007, s )

11 8 Tabell 1. Data, information och kunskap (Davenport 1997, s.9, fritt översatt) Data Information Kunskap Osammansatta observationer av påståenden från omvärlden Data som är försett med relevans och syfte Värdefull information utformat av människan - Enkelt strukturerat - Kräver analys - Besvärligt att strukturera - Lätt att samla in med hjälp av maskiner - Måste överensstämma med betydelsen - Svårt att samla in med hjälp av maskiner - Mängden är ofta bestämd i förväg - Mänskligt begrundande är nödvändigt - Ofta underförstått - Lätt att överföra - Besvärligt att överföra 2.2 Informationens egenskaper För att kunna fatta rätta beslut som företagare är det viktigt att ha nyttig information tillgängligt under sin beslutsprocess. Genom att använda riktig och nyttig information kan man minimera risken för att fatta fel beslut. Enligt Laitinen (1998 s ) är de viktigaste egenskaperna som informationen borde ha för att vara av betydelse för beslutsfattandet i ett företag: relevans, förmånlighet, validitet, reliabilitet och trovärdighet. Dessa egenskaper beskrivs grundligare till följande. Relevant eller väsentlig information Ibland kan det finnas för mycket information att tillgå och svårt att veta vilken information som har betydelse för beslutsfattande. Det kan räcka med att använda sig av en mängd mindre information bara den är av betydelse. Ifall informationen är viktig för att göra ett beslut sägs den vara relevant. Information som är väsentlig d.v.s. relevant ger mervärde i ett företags beslutsprocess. Mervärdet kan mätas genom att jämföra värdet på ett beslut, som gjorts med hjälp av den relevanta informationen i motsats till värdet på beslutet ifall man inte skulle ha använt informationen. (Laitinen 1998, s 121). Förmånlighet En annan egenskap som inverkar på informationens värde är dess förmånlighet. Informationen måste kunna framställas enkelt och förmånligt. Exempelvis olika slags kalkyleringsprogram med vars hjälp ett företag kan samla in information får inte kräva för mycket uppoffring i

12 9 förhållande till dess betydelse och nytta som företaget kan uppnå. Detta beskrivs ofta med en nytto-kostnadsanalys (fi. hyöty-kustannusanalyysi). som i figur 1. Ifall relevant information endast har en liten betydelse för ett företags beslutsfattande lönar det sig inte att göra stora uppoffringar genom att samla ihop information exempelvis med dyra och tidskrävande marknadsundersökningar. Inom företag idag kan även information uppfattas som en produktionsfaktor med vars hjälp företaget kan uppnå mervärde. (Laitinen1998, s ). Figur 1. Beroendet mellan informationens noggrannhet och uppoffringar för att skaffa information (Laitinen 1998, s.129). Validitet En egenskap som är mycket viktig för informationen är validitet också benämnt informationens riktighet. Med validitet anses att informationen som används måste kunna mäta det som skall mätas exempelvis då man gör en undersökning på något. I vissa situationer kan värdet på ett beslut vara mycket känsligt för informationens riktighet dvs för validiteten och minsta lilla misstag kan orsaka även större värdeförluster. Exempelvis då ett företag gör beslut är det viktigt att rätt information används för annars kan fel beslut göras och företaget kan förlora bl.a. för företagets existens värdefullt kapital. (Laitinen 1998, s ) Reliabilitet Informationen som skall användas som hjälp för beslutsfattande måste vara reliabel eller med andra ord tillräckligt noggrann och pålitlig. Reliabiliteten beskriver hur tillförlitlig informationen är dvs. dess förmåga att ge svar som inte är slumpmässiga. Då man mäter samma objekt vid upprepade tillfällen med samma mätinstrument och informationen inte

13 10 förändras mellan tillfällena sägs informationen vara reliabel och slumpvariationen är liten. Bra validitet garanterar inte bra reliabilitet och tvärtom. (Laitinen 1998, s ) Trovärdighet Beslutsfattaren eller de personer som gör beslut inom ett företag måste kunna lita på informationen som man har tillgänglig. Fastän informationen är förmånlig, noggrann och relevant anses den var tillräckligt värdefull för att användas effektivt i beslutsfattande, först då när beslutsfattaren kan förlita sig på den. Även om informationen som finns till hands är nyttig på många sätt blir dess värde obetydlig ifall den inte är trovärdig. Därmed kan inte heller beslutsfattaren utnyttja informationen. Ibland kan det därmed uppstå konfliktsituationer vid beslutsfattande (se tabell 2.) då man förlitar sig för mycket på en viss information och använder den fastän de övriga egenskaperna är svaga. Detta gäller också tvärtom då alla övriga egenskaper hos informationen är goda men man inte litar på den kan en helt nyttig information gå till spillo. (Laitinen 1998, s ). Tabell 2. Sammanfattning av informationens trovärdighet och de övriga egenskaperna (Laitinen 1998, s. 134). Trovärdighet: Övriga egenskaper: SVAG BRA SVAGA BRA Svag information, som inte används i beslutsfattandet. " Utveckla de övriga egenskaperna Bra information som inte används i beslutsfattandet. "Utveckla informationens trovärdighet" (konfliktsituation) Svag information, men trovärdig används i beslutsfattandet. "Utveckla de övriga egenskaperna" (konfliktsituation). Bra information som används i beslutsfattandet.

14 Olika typer av information För att kunna leda en gård med framgång måste lantbruksföretagaren känna igen problem och som hjälp till det behövs olika typer av information via olika informationskällor. Några exempel på olika typer av information är beskrivande, diagnostisk och förutsägande information. Beskrivande information För att lantbruksföretagaren skall veta i hurudant tillstånd gården är behöver man beskrivande information. Den beskrivande informationen berättar om bl.a. det fysiska, biologiska och ekonomiska läget på gården. Med hjälp av beskrivande information kan företagaren upptäcka om det finns problem och därmed åtgärda dem. Den beskrivande informationen innehåller i sin tur olika typer av information, t.ex. den ekonomiska beskrivande informationen kan innehålla information om inkomster, kassaflöden, skatterapporter mm. Exempel på fysisk och biologisk deskriptiv information kan igen vara information som fås via markprover, förteckningar av mjölkproduktionen eller djurens fysiska kondition på gården mm. (Harsh m.fl. 1981, s.15-16) Diagnostisk information För att känna igen problem inom ett företag kan det även behövas diagnostisk information. Denna typ av information kan berätta både vad som är fel och också hur det istället borde vara. Exempelvis märker företagaren att skörden eller företagarinkomsten är på tok för låg och behöver därmed information samt fakta från andra gårdar för att kunna jämföra hur skörden eller inkomsten istället borde vara. Företagaren kan ofta behöva hjälp via olika informationskällor såsom lantbruksrådgivare, tidsskrifter, grannar, branschens företag mm. för att kunna jämföra nuläget med hur det borde vara. (Harsh m.fl. 1981, s.16-17) Förutsägande information Förutsägande information behövs för att företagaren skall kunna minimera kommande risker gällande teknologi, priser, klimat, politiska beslut eller personliga relationer som kan beröra gården. Med hjälp av förutsägande information kan företagaren definiera problem eller också undvika problem i förväg. (Harsh m.fl. 1981, s.17) För att samla åt sig förutsägande information måste lantbrukaren använda sig av olika informationskällor såsom tidningar, utbildningar och seminarier, företag etc.

15 Informationskällor och informationssökandet Inom ett lantbruksföretag behöver man data och information om bl.a. väder, priser, ny teknologi eller politik som inverkar på gårdens företagsverksamhet. Data och information söker man oftast via olika slags informationskällor. Data- och informationkällor kan indelas i kommunikativa och icke kommunikativa källor. (Harsh m.fl.1981, s.18) Då man använder sig av en datakälla utan att behöva kontakta en annan person muntligt eller skriftligt sägs man använda en icke kommunikativ källa. En icke kommunikativ källa kräver inget informationsflöde från en person till en annan. Lantbruksföretagaren kan använda källan utan att kontakta någon annan person. Icke kommunikativa källor omfattar vanligen tidigare erfarenhet, observation av andras erfarenheter, experimenterande och att upprätthålla skriftliga anteckningar. För att kunna använda sig av icke kommunikativa data- och informationskällor krävs det att företagaren har samlat åt sig någon slags arbets- och livserfarenhet. Användningen av kommunikativa data- och informationskällor kräver igen att data går via en person till en annan. Kommunikativa data- och informationskällor är exempelvis tidningar, lantbrukstidsskrifter, radio, television, grannar, rådgivare från branschens organisationer, försäljare och uppköpare, företag, kreditgivare, skolor, seminarier, möten och lärare mm. (Harsh m.fl. 1981, s.18-19) Behovet av information hos lantbruksföretagaren inverkar till stor del hur han eller hon söker efter information. Figur 2 beskriver hur en modell av lantbrukarens informationssökande kan se ut. Enligt modellen kan lantbrukarens bakgrundsfaktorer såsom utbildning, ålder, erfarenhet, produktionsriktning, företagsstorlek mm. styra valet av informationskällor. Informationssökandet kan sägas bestå av tre delar: insamling, bearbetning och lagring (Renborg och Fock 1977, s.33).

16 13 Figur 2. Modell av lantbrukarens informationssökande (Svensson 1976 ref. Renborg och Fock 1977 s. 155.) 2.5 Beslut som en del av företagsledningen Vad går beslut ut på? Enligt Öhlmér (1991, s.2-3) innebär beslutsfattande att bestämma sig för valet mellan handlingsalternativ, där det mest fördelaktiga alternativet ej är uppenbart. Beslut baserar sig på förutsägelse av konsekvenser, värdering av konsekvenserna och besluts- eller

17 14 valregel. Med förutsägelse av konsekvenser menas formulering av förväntningar om vad som kommer att hända i respektive alternativ. Med hjälp av värdering beskriver man hur bra eller dåliga de olika konsekvenserna är. Besluts- eller valregeln innebär igen en jämförelse av konsekvenserna för respektive handlingsalternativ. En lantbruksföretagare måste nästan dagligen ta itu med problem såsom när skall man så och skörda, när är den bästa tidpunkten att köpa insatser och när sälja produkter, när investera i nya maskiner och byggnader eller arrangera ett nytt banklån. En lantbrukare påverkas också mycket av politiska beslut, väder och vind, olyckor och andra oväntade händelser. Wålstedt m.fl. (1992, s.1, 135) menar att lantbruksföretagare fattar beslut dagligen under villkor, som mer eller mindre kan kännetecknas av risk eller ovisshet. Beslutsfattandet är en mycket viktig del av företagarens vardag. Ifall man inte skulle göra beslut skulle det inte heller vara något företagande. Enligt Renborg och Fock (1977) kan företagsledandet och beslutsfattandet i ett lantbruksföretag beskrivas som ett styrt system (se figur 3). Företagsledningsarbetet eller beslutsfattande består enligt styrsystemmodellen av följande uppgifter: formulering av mål, insamling av information ytterom gården s.k. från omvärlden, planering på kort och lång sikt, redovisning av uppnådda resultat i gårdens produktion, analys av information från omvärlden och av uppnådda resultat samt korrigering av planer när målen ej nåtts. Figur 3. Lantbruksföretaget som ett styrt system. (Renborg & Fock 1977, s. 28)

18 Beslutsprocessen Beslutsprocessen kan delas upp i olika steg och dessa beslutssteg varierar mellan fem och åtta beroende på vilken litteratur man studerar inom lantbrukets företagsledning (Öhlmér m.fl. 1993,1998, 2000, James & Eberle 2000, Kay m.fl. 2008, Castle m.fl. 1987, Harsh m.fl. 1981, Renborg & Fock 1977). Företagare behöver inte alltid följa beslutsprocessen steg för steg utan vissa beslutssteg kan också göras samtidigt eller beskrivas som en matris enligt Öhlmér m.fl. (1998). Till följande beskrivs den s.k. traditionella beslutsmodellen med sju beslutssteg och en omarbetad begreppsmässig beslutsmodell Den traditionella beslutsmodellen Uppsättning av mål Uppsättning av mål hjälper lantbruksföretagaren att leda sitt företag (Renborg & Fock 1977). Enligt Castle m.fl. (1987, s. 4-5) är framgångsrika lantbruksföretagare målinriktade. Beslutsfattaren får mera motivation genom att göra upp mål och även försöka uppnå dem. En lantbrukare kan ha flere än enbart ett mål för sin gård. Exempel på mål för en lantbruksföretagare och dess familj kan vara en höjning av företagarinkomsten, öka produktionen, utvidga företagsverksamheten eller också att få mera fritid. Genom att definiera målen noggrant och att göra dem skriftligt ökar motivationen, gör det lättare att prioritera olika målsättningar samt gynnar samarbetet inom familjen. Kay m.fl. (2008, s.22) anser även att mål borde ha tidtabeller. Genom att ha en tidsgräns för sitt mål hjälper företagaren att fokusera sig på att uppnå målet. Enligt Renborg och Fock (1977, s ) kan företag styras med flera mål och dessa kan ha olika nivåer i företaget. För att kunna göra beslut bör företagaren gör upp en målstruktur. Målstrukturen hos en företagare kan antingen vara formellt eller informellt uppbyggd (se figur 4). Den formella målstrukturen är hierarkiskt uppbyggd där varje delmål på en lägre nivå bidrar till att uppfylla målen på de högre nivåerna. Den informella strukturen är igen uppbyggd av intuitivt uppsatta mål på centrala punkter i målstrukturen. Det går inte tydligt att förklara sambanden mellan målen på de olika nivåerna i den informella strukturen. Företagaren har ändå i stora drag klart för sig vilka de viktigaste förutsättningarna på de lägre nivåerna är för att målen på de högre nivåerna skall kunna uppfyllas. Både inom den formella och informella målstrukturen finns det s.k. primära mål som är av största betydelse vid beslut ifall olika mål kommer i konflikt mer varandra. De primära målen kan trots allt variera från tid till tid och i olika situationer inom företaget.

19 16 Figur 4. Alternativa målstrukturer hos en företagare (Renborg & Fock 1977, s.59) Känna igen och definiera problem Castle m.fl. (1987, s. 5) anser att alltid då en företagare måste göra beslut betyder det att företaget berörs av något problem eller av en möjlighet. Problem kan upptäckas då målsättningen för företaget inte stämmer överens med vad man i verkligheten har uppnått eller vilka resultat företaget åstadkommit. Exempelvis märker en jordbrukare att årets veteskörd är mycket lägre än man väntat sig eller ett nytt växtskyddsmedel inte hade den effekt som man hade informerats och marknadsförts om. Att uppfatta att ett problem förekommer inom företaget är ett av de viktigaste stegen i hela beslutsprocessen (James & Eberle 2000, s. 9). En företagare måste ständigt vara på alerten för att identifiera problem och därefter definiera problemet så noggrant som möjligt. Då man har definierat ett problem ordentligt går det mindre tid åt till de resterande stegen i beslutsprocessen. (Kay m.fl. 2008, s. 27). Enligt Öhlmérs m.fl. (1993, s ) undersökning sökte lantbruksföretagarna information både internt om t.ex. skörd och inkomster och externt om t.ex. priser för att upptäcka problem eller också möjligheter inom sitt företag. Genom att jämföra skillnader mellan förväntade och observerade värden kunde man genom att lägga märke till negativa och oväntade skillnader, upptäcka problem. Ifall skillnaden var positiv kunde det betyda en möjlighet för gården. Lantbruksföretagarna ansåg att det var svårt att söka information och känna igen problem och tyckte att de behövde stöd och hjälp för att kunna bedöma vilka konsekvenser möjliga problem kunde medföra för företaget. För att definiera problem sökte lantbruksföretagarna först information i sina egna minnen för att hitta alternativa lösningar. Informationen som användes

20 17 vid definiering av problem kan ha erhållits via informationskällor ytterom företaget, men vid detta beslutssteg användes inga externa beslutsstöd utöver det egna minnet. Insamling av data och information Efter att företagaren har definierat problemet är följande steg i beslutsprocessen att ännu ytterligare samla ihop data, information och fakta ytterom företaget för att hitta faktorer som påverkar problemet, alternativa lösningar, information om att planlägga de olika alternativen samt information om möjliga konsekvenser som alternativen kan ha. För att skaffa sig information använder sig lantbruksföretagarna av många olika informationskällor såsom tidningar, tidsskrifter och övrig facklitteratur, seminarier, rådgivare, personliga kontakter, företag, radio, television samt Internet. Att samla ihop data och information kan vara en oändlig uppgift och kan vara både tidskrävande och dyrt. Därför lönar det sig att samla in ny data och information endast så länge som nyttan av information är större än kostnaden att skaffa informationen. ( Öhlmér m.fl. 1993, s & Kay m.fl. 2008, s ) Analys av olika alternativ samt göra beslut Det fjärde steget i beslutsprocessen är att analysera alternativen man har med hjälp av den insamlade informationen i steg tre och sedan göra ett beslut. Med den insamlade informationen analyserar man de olika alternativens konsekvenser t.ex. hur alternativen inverkar på inkomsten, kassaflödet, riskerna eller skulderna i ett företag (Castle m.fl. 1987, s. 5). Det är inte alltid så lätt att hitta rätt lösning eller alternativ för ett problem. Den rätta lösningen behöver inte heller alltid vara solklar. Ibland kan den bästa lösningen vara att inte ändra på någonting eller börja om från början med beslutsprocessen och definiera problemet på nytt. Efter en noggrann analys av alternativen väljs vanligtvis det alternativet som bäst stämmer överens med företagarens målsättning. (Kay m.fl. 2008, s. 27). Beslutsprocesserna är ofta s.k. iterativa processer som innehåller olika slags återkopplingar. I beslutsprocessen kan man ofta ta några steg bakåt och definiera samt omformulera problemen för att nå det bästa resultatet i slutändan. Ett beslut är ett val mellan olika alternativ hur göra saker och ting eller för att uppnå ett mål. Att göra beslut kan kännas svårt för många företagare, därför att de tror att de aldrig har tillräckligt med information att tillgå eller de tillgängliga alternativen kan involvera något slag av risker. Endast genom att en företagare agerar och gör beslut kan det medföra framgång för företaget fastän man då också kan göra flere misstag. Genom att skjuta upp beslutsfattande kan leda till att företaget mister goda möjligheter. (Castle m.fl. 1987, s. 5-6).

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Företagsekonomi och turism 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Linn Höglund Lärdomsprovets

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Kandidatuppsats Företagsekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitetet Författare: Taylan Mavruk 770905 Marcus Westman 810226 Sammanfattning

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Små tillväxtföretag och extern finansiering

Små tillväxtföretag och extern finansiering Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik C-uppsats 10p Finansiering Vårterminen 2007 Små tillväxtföretag och extern finansiering Handledare: Joakim Winborg Författare: Johan Nielsen Patrik

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Institutionen för ekonomi Titel: Räntefria lån Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Finanisering för alla

Finanisering för alla 2003:121 SHU EXAMENSARBETE Finanisering för alla Vilken betydelse har företagarens ålder och valet av bolagsform? ERIC STENLUND NILS SANDSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET

Läs mer

Lev idag betala i morgon.

Lev idag betala i morgon. Avdelningen för sociologi Institutionen för samhällsvetenskap Mittuniversitet, Sundsvall Lev idag betala i morgon. -Det moderna samhället, ungdomar och SMS-lån. Uppsats C, sociologi, HT-2009 Författare:

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer