Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014"

Transkript

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 - Komplett med handlingar till p 9 och 10 Budgetunderlag samt Årsredovisning 2013

2

3 \) M E..f Daniel Andersson ~ Planeringsenheten ~-~.,,,. f..., V.ERS'\, Till universitetsstyrelsens ledamöter och personalens företrädare, lärarnas och studenternas suppleant (Till personalens ersättare och lärarnas andra gruppsuppleant för kännedom) Universitetsstyrelsen kallas härmed till sammanträde den 20 februari 2014 Tid: (till ca enligt planering) Plats: Umeå universitet, Förvaltningshuset, konferensrum Professorn plan 8. Kaffe och smörgås serveras från kl Ärenden: Enligt bifogad föredragningslista samt handlingar som skickas den 7 februari. Ett kompletterande utskick avseende handlingar till ärende p 9 och 10 kommer skyndsamt att ske efter att universitetsstyrelsens budgetkommitte sammanträtt den 11 februari. Vänliga hälsningar ~~ Daniel Andersson Akademisekreterare

4

5 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sid 1 (3) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Mötesformalia Ärende Anmärkning Tid 1 Beslut Fastställande av föredragningslistan Beslut 3 Information 4 Information 5 Information 6 Information Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin Inkomna skrivelser Informationsärenden Förslag: Linus Lundström Behandlade remisser. Bilaga p 3. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 4. Promemoria. Bilaga p 5. T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Ärende Anmärkning Tid 7 Information Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson och t.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar min Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 7 A. Studentrekrytering vid vårterminsstarten. Bilaga p 7 B. Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid 8 Beslut Intern styrning och kontroll Kontrollplan Dnr: UmU T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet Beslutsförslag. Bilaga p 8 A min Uppföljning av Kontrollplan Bilaga p 8 B.

6 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Kontrollplan Bilaga p 8 C. 9 Beslut Årsredovisning 2013 Dnr: FS T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 9 A. Årsredovisning Bilaga p 9 B. 10 Beslut Budgetunderlag Dnr: UmU T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson och utredare Anders Steinwall föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 10 A. Budgetunderlag Bilaga p 10 B. 11 Beslut Uppföljning av beslut och verkställighet Uppföljning av universitetsgemensamma projekt delegering till rektor Dnr: UmU T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Beslutsförslag. Bilaga p min 12 Beslut Universitetsgemensamma regeldokument 13 Beslut Arbetsordning för Umeå universitet Dnr: FS T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 13 A. Arbetsordning för Umeå universitet. Bilaga p 13 B. 14 Beslut Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Dnr: FS Planeringssamordnare Lena Holm Beslutsförslag. Bilaga p 14 A min Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Bilaga p 14 B. Lunch Restauranghögskolan Beslut Internrevisionens årsrapport 2013 Dnr: FS Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet min

7 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Internrevisionens årsrapport Bilaga p Beslut Internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag min Studenthälsan Dnr: FS Internrevisor Mats Bylund föredrar ärendet. Rapport Studenthälsan. Bilaga p Beslut Åtgärder och kommentarer med anledning av Internrevisionens granskningar min Studenthälsan - Åtgärder och kommentarer Dnr: FS T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Studenthälsan. Bilaga p 17. Information och diskussion Ärende Anmärkning Tid 18 Information Kvalitet i grundutbildningen Prorektor Anders Fällström informerar min Rapport. Bilaga p 18 A. Studiebarometern. Bilaga p 18 B. 19 Information Verksamhetsplan verksamhetsplan Teknisknaturvetenskaplig fakultet Lägesrapport Rektor Lena Gustafsson och dekan Åsa Rasmuson-Lestander inleder min Övriga ärenden Ärende Anmärkning Tid min

8

9 Bilaga p 3

10

11 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 1 (2) Av rektor besvarade remisser perioden 5 december 2013 till 7 februari Regionala Innovationsstrategin för Region Västerbotten Innovationsstrategi för Västerbotten har som syfte att förtydliga delar av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och utveckla ett effektivt innovationsstödsystem i regionen. Sista dag för yttrande/dnr Universitetet anser att det finns många goda intentioner i strategin, en viktig aspekt och en utmaning ligger i att gå från ord till handling. Prioriteringen av aktiviteter bör ske på ett sådant sätt att processen bidrar till långsiktig hållbarhet. I detta sammanhang är tanken på förstärkta förutsättningar för samhandling positiv. UmU ställer sig bakom förslaget att stärka koordinering av det regionala ledarskapet men anser att Region Västerbotten kan utgöra en samlande kraft och ett forum för samverkan, uppföljningar och effektutvärderingar istället för att inrätta ytterligare en grupp som kan komplicera bilden i form av Regionens innovationsråd (RIR). Ansvarig: Områdeschef Mats Falck Yttrande fastställt av rektor den 17 december Organisering av framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75) Umeå universitet förordar en kollegial samarbetsmodell för e-frågor med en väl definierad organisation och stark förankring i offentlig verksamhet. Undvik att etablera en ny myndighet som medför tillkommande resursbehov i basorganisation, etablering och fortvarighet. För utveckling av väl fungerade e-tjänster är förtroendet viktigt för en samarbetsmodell och det ledarskap som praktiskt utövas av deltagande aktörer. En engagerad organisation kan vara mer snabbrörlig och uppnå viktig förankring på ett konstruktivt sätt där nyttan med e-tjänster kommer att bli styrande Universitet och högskolor tillämpar sedan länge en modell inom IT-området där samverkan och konkurrens förenas i kollegiala grupperingar inom IT-området (Unitcf, HITS och Sunet). Inom verksamhetsområden som HR, ekonomi och studerandefrågor (Ladok) finns också kollegial samverkan. Dessa samarbeten på kollegial nivå har visat sig vara mycket fruktbara då erfarenheter och samarbeten fått utvecklas baserat på behov och verklig nytta. Inom de områden som är specifika för universitets- och högskolesektorn (Antagning och studieadministration) har e-tjänster konstruerats allt eftersom de har varit lämpliga att införa i verksamheten. Det är viktigt att förena stabila e-tjänster med innovation som utvecklar verksamheten och reducerar kostnader. På övergripande nationell nivå finns behov av viss styrning i form av billiga, stabila och lättanvända tjänster för autentisering av användare. Vetskapen att sådan basal infrastruktur finns tillgänglig under lång tid underlättar för myndigheten att planera införande och förvaltning av e-tjänster. Att ett sådant behov föreligger bevisas i högskolesektorns arbete med federerad inloggning (SWAMID), internationellt tillgänglig nätverksaccess (eduroam) och det aktuella Edu-ID för studenter. Andra områden som behöver stöd är (informations)säkerhet där föreskrifter kommer från MSB och tillgänglighet i form av vad man som användare ska kunna förvänta sig av

12 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 2 (2) en offentlig e-tjänst. Arkivfrågor och arkivperspektivet måste ha en central roll i kommande organisation. En IT-arkivarie borde ingå i organisationen. Den kompetens som en IT-arkivarie har är viktig när digitaliseringsfrågor och informationssäkerhetsfrågor skall diskuteras och beslutas. Digitala arkiv för statliga myndigheter är ett viktigt samarbetsområde. För att en samordningsmodell på kollegial grund ska kunna leverera stabilitet och förnyelse kommer den att behöva initiativmedel, helst i kombination med medlemsavgifter och med centrala medel. Det ger incitament för deltagande organisationer att bry sig om vad medlen används till. De centrala medlen visar att området är så betydelsefullt att det tillskjuts medel för medfinansiering av aktiviteter inom e-tjänstområdet. Ansvarig: IT-chef Sören Berglund Yttrande fastställt av rektor den 28 januari 2014

13 Bilaga p 4

14

15

16

17

18

19

20

21 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1 Sammanträdesdatum Sid 1 (2) Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Pär Boman Kjell Asplund Barbara Cannon Peter Kopelman Eva Nygren Lars Rask Lars Stenlund Sara Öhrvall styrelseordförande f.d. generaldirektör professor direktör vd och koncernchef professor filosofie doktor, vd chef rektor Lena Gustafsson professor, rektor företrädare för lärarna Kristin Palmqvist Mari Norgren Svante Norrhem professor professor professor företrädare för studenterna Sebastian Jonsson Elin Ljungström Linus Lundström student student student Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt) Mimmi Alm Barbro Biström Maria Persson administratör, SEKO universitetsadjunkt, SACO examenshandläggare, OFR Övriga närvarande Claes Backman revisor p 111 Eva Blomquist internrevisionschef Viktor Flodin student, gruppsuppleant ej p 114 Ulrika Frick Lang kommunikationschef Anders Fällström docent, prorektor Maria Kling revisor p 111 Maria Löfgren Rektor Lärarhögskolan p 114 Agneta Marell professor, vicerektor ej p Umeå universitet Umeå. Telefon: E-post:

22 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sammanträdesdatum Sid 2 (2) Dieter Müller dekan p 116 Per Ragnarsson t.f. universitetsdirektör Protokollförare Daniel Andersson akademisekreterare

23 Bilaga p 5

24

25 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 1 (3) Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut föregående termin (höstterminen 2013) Universitetsstyrelsens sammanträde den 17 september 2013 Ärende Internrevisionens granskningar Uppföljning av beslut och verkställighet Styrelsens beslut Styrelsen fastställde den föreliggande granskningsrapporten Prefekten som strategisk ledare samt godkände universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internstyrningens granskning av Intern styrning och kontroll vid Umeå universitet från sammanträdet den 16 april Styrelsen fastställde uppföljningen av studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES-området år Universitetsstyrelsens sammanträde den 5 november 2013 Ärende Budget Umeå universitet 2014 inklusive ekonomisk plan Styrelsens beslut Styrelsen fastställde universitetets budget för Umeå universitet 2014 inklusive ekonomisk plan , vilket i huvudsak innebär att fastställa ramar för grundutbildning, fastställa fördelning av anslaget till forskning/ forskarutbildning samt fastställa ramar för universitetsgemensamma poster. Styrelsen uppdrog även i samband med ärendet till rektor, att återkomma till universitetsstyrelsen under våren 2014 med dels en rapport över satsningar som genomförts eller planeras inom universitetsgemensamma funktioner samt dels en lägesrapport avseende Grants Office inom enheten för Externa relationer. Internrevisionens granskningar Styrelsen fastställde de föreliggande granskningsrapporterna Fakultetsnämndernas uppdrag och befogenheter samt Granskning av ett urval institutioner - arbets- och ansvarsfördelning, styrning samt intern kontroll.

26 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 2 (3) Yttrande på promemorian Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet Interaktiva miljöer vid Umeå universitet Humanisthuset Studentfallsskrivelse 2013 Styrelsen beslutade att fastställa Umeå universitets yttrande på Promemorian Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49). Styrelsen beslutade att en interaktiv lärmiljö ska placeras i Humanisthuset samt att fastställa innehållet i interaktiv lärmiljö i Humanisthuset i enlighet med förslag. Styrelsen beslutade att fastställa rapport över vidtagna och planerade åtgärder avseende Studentfallsskrivelse 2013 samt att en redovisning av vidtagna åtgärder för 2014 liksom en plan för kommande år ska fastställas av universitetsstyrelsen vid sammanträdet i februari Universitetsstyrelsens sammanträde den 17 december 2013 Ärende Intern styrning och kontroll Riskanalys och systembeskrivning 2014 Styrelsens beslut Styrelsen beslutade att fastställa dokumenten Systembeskrivning - Intern styrning och kontroll år 2014 samt bilagan Riskanalys år Revidering av antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Styrelsen beslutade att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet att gälla från den 1 januari 2014 för utbildningar som startar läsåret 2014/2015. Ändrad benämning av institutionen Designhögskolan Styrelsen beslutade att Institutionen Designhögskolan skulle byta benämning till Designhögskolan vid Umeå universitet. Den engelska benämningen för institutionen är Umeå Institute of Design (UID).

27 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 3 (3) Internrevisionens riskanalys och internrevisionsplan år 2014 Styrelsen fastställde revisionsplan för 2014 vilket kortfattat innehöll följande granskningsprojekt; 1. Processen för intern styrning och kontroll 2. Bisysslor 3. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning 4. Forskarstuderandes situation 5. Informationsverksamheten 6. Intern kontroll, urval av institutioner/enheter Internrevisionens granskningar Styrelsen fastställde den föreliggande granskningsrapporten Intern kontroll Humlab samt godkände universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internstyrningens granskningsrapport Fakultetsnämndernas uppdrag och befogenheter från sammanträdet den 11 november Uppföljning av beslut och verkställighet Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningen av forsknings och kompetenssatsningar vid Lärarhögskolan (tidigare USE) perioden samt att resultatet från den externa utvärdering som ska ske år 2014/2015, i enlighet med styrelsens beslut den 20 november 2008, ska presenteras för universitetsstyrelsen våren Rektor Umeå universitet ansvarar för utvärderingen. Slutligen beslutade styrelsen att en avslutande rapport avseende satsningarna ska tillställas universitetsstyrelsen våren Revisor för stiftelsen Lars Färgares gård Styrelsen beslutade att delegera utseende av revisor för styrelsen till rektor. Denna delegation ska gälla tills vidare.

28

29 Bilaga p 7 A

30

31 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 1 (8) Umeå universitet med omvärld perioden 6 december februari Rektorsbeslut Ett urval av fattade beslut under perioden Rektors beslutsmöte den 10 december 2013 Universitetsgemensamma delmål Rektor fastställer de universitetsgemensamma delmålen för de kommande två åren. Delmålen handlar bland annat om ett nytt resursfördelningssystem för anslagen till forskning och utbildning på forskarnivå, att utveckla konkurrenskraftiga karriärvägar och stabilare lärartjänster, stärka förhållandena för doktorander och utveckla ett nytt hanteringssystem för forskningsinfrastruktur. Ny handläggningsordning efter omdömet bristande kvalitet Rektor beslutar att fastställa en handläggningsordning för att redovisa åtgärder efter omdömet bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar. Syftet är att åstadkomma en god kvalitetssäkring och en samordning av åtgärdsredovisningar. Förtydligande av uppdrag till strategiskt råd för administration (SARA) Rektor beslutar att SARA ska arbeta på ett mer heltäckande sätt med övergripande och strategiska administrativa frågor. Rådet ska ge förslag till att utveckla och förbättra samordningen av universitetets administration, och förslagen kan omfatta en eller flera organisatoriska nivåer. Rådet ska ta upp strategiska frågor när det gäller administration, och kan också föreslå uppdrag inom universitetets administration och utse tillfälliga arbetsgrupper. Rektors beslutsmöte den 17 december 2013 Regler för val och utseende av nämndsledamöter Rektor fastställer regeler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet för tiden 1 juli juni 2017, och ger fakulteterna i uppdrag att utreda om det finns behov av fyllnadsval av fakultetsrepresentanter i universitetets elektorsförsamling. Justeringar i redovisningsmodellen inför 2014 Rektor beslutar om två förändringar i redovisningsmodellen inför För det första måste nya projekt eller verksamheter omsluta minst 1 miljon kronor för att medfinansiering av gemensamma kostnader ska kunna prövas. För det andra ska nya beslut om interna universitetsgemensamma satsningar omfatta samtliga kostnader. Nya regler om bisysslor och externa uppdragstagare i undervisning Rektor beslutar att anta justerade regler för redovisning av bisysslor för lärare och medarbetare som omfattas av chefsavtalet. Rektor har även fastställt en regel om att anlita externa uppdragstagare i undervisning. Kostnadsfördelning för studenters bokning av lokaler Studenter bokar allt fler undervisningslokaler och grupprum, och står i år för 10 procent av den totala volymen på drygt 44 miljoner kronor. Kostnaderna för detta har varit svåra för institutionerna att budgetera, och därför beslutar rektor att införa nu en ny modell för fördelning av kostnader.

32 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 2 (8) Eftersom studentbokningarna är ojämnt fördelade mellan fakulteterna är det inte aktuellt att anslagsfinansiera någon del av studentbokningarna. Redan idag finns en generell subvention med 50 procent av kostnaderna för studentbokningar. Hur återstående kostnader ska fördelas beslutas av fakulteterna. En översyn av regler för studentbokningar pågår inom universitetsförvaltningen, men från gäller följande: 1. Utifrån kostnaden år 2013 (ca 4,4 mnkr) reduceras kostnaden år 2014 med ytterligare en subvention omfattande 25 procent av 2013 års kostnad. Denna fasta kostnadsnivå fördelas sedan per fakultet utifrån antal helårsstudenter (campusstudenter Umeå) år 2013, reducerat med antal helårsstudenter i Umeå som bedrivit tandläkarutbildning samt antal helårsstudenter inom läkarutbildning som varit kliniskt placerade. Respektive fakultet beslutar därefter om den subventionerade kostnaden för studentbokningar av undervisningslokaler inom fakultetens institutioner/enheter ska finansieras på fakultetsnivå, på institutions/enhetsnivå eller om kostnaden ska fördelas mellan fakultets- och institutionsnivå. 2. Resterande del av kostnad som behöver finansieras för att debiterbara undervisningslokaler/övriga lokaler ska ha balans mellan intäkter och kostnader, fördelas på priset för undervisningslokaler och övriga bokningsbara lokaler, d.v.s. priset höjs för dessa lokaler år Modellen ska gälla år 2014 och utvärderas under hösten 2014, prissättningsrådet ansvarar för utvärderingen. Tydligare handläggningsordning när doktoranders resurser dras in Rektor beslutar om en revidering av Umeå universitets handläggningsordning för indragande av resurser för doktorander. Handläggningsordningen förtydligas n på flera punkter. 1. Handläggningen ska följa grundelementen i förvaltningslagen. Det gäller t.ex. myndighetens serviceskyldighet, allmänna krav, rätt till tolk och ombud, jäv, partens rätt att få ta del av uppgifter, motivering till och underrättelse av beslut samt hur beslut överklagas. 2. I de fall doktoranden inte är svensktalande är det därför viktigt att information av delar som är väsentliga för utredningen och beslutet översätts. 3. Det ska tydligt framgå att och hur doktoranden genom en besvärshänvisning kan överklaga beslut om indragande av resurser samt beslut om att inte återfå resurser till Överklagandenämnden för högskolan. 4. Det ska i utredningen tydligt framgå att både doktorandens och universitetets åtaganden enligt doktorandens individuella studieplan är utredda. 5. Ansvarsfrågan föreslås läggas på dekanen och att utredningen görs av kanslichef eller den som kanslichefen ger uppdraget till. Utredningen ska ske i samråd med universitetsjuristen. 6. Samtliga dokument som är av betydelse för rektors beslut ska biläggas förslaget till beslut. De ska vara översatta i de fall det är av betydelse. Dokumenten ska kunna härledas till vad som sägs i HF 6 kap paragraferna.

33 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 3 (8) Styrgrupp för införandet av nya Ladok Ett nytt nationellt system kommer att ersätta Ladok inom de närmaste åren. Rektor beslutar med anledning av detta att inrätta en styrgrupp för införandeprojektet, och uppdraget är att ha ansvar för projektets planering, kontroll och styrning. Det studieadministrativa systemstödet Ladok ska ersättas av ett nytt system. Ett nationellt utvecklingsarbete pågår och systemet kommer att levereras stegvis de kommande åren. Slutleverans planeras slutet av För att kunna ta emot det nya systemet krävs förberedelser som planeras inom ett lokalt införandeprojekt. Projektet ska ledas av en styrgrupp vars uppgift bland annat är att ha ansvaret för projektets planering, kontroll och styrning då det gäller resurser och sakinnehåll. Styrgruppen som ska leda det lokala införandeprojektet av nya Ladok består av: Per Ragnarsson, t. f. universitetsdirektör (ordförande) Sören Berglund, enhetschef, IT-enheten Agneta Bränberg, studierektor, institutionen för tillämpad fysik och elektronik Per Höglund, kanslichef, samhällsvetenskapliga fakultetens kansli Chatarina Larson, t. f. förvaltningschef Wilmer Prentius, gemensam representant för Umeå universitets studentkårer Peder Tjäderborn, enhetschef, Studentcentrum Christina Westergren, studieadministratör, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Adjungerad styrgruppsmedlem: Mikael Lindgren, projektledare, systemadministratör, Ladokgruppen, Studentcentrum Rektors beslutsmöte den 14 januari 2014 Nytt ledningssystem för Studenthälsan Rektor beslutar om ett nytt ledningssystem för Studenthälsan vid Umeå universitet. Ledningssystemet ska användas som stöd för att bland annat planera, följa upp och förbättra verksamheten. Vid Studenthälsan erbjuds hälsovård för att främja studenters fysiska och psykiska hälsa. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter är varje vårdgivare skyldig att ha ett ledningssystem för att säkra verksamhetens kvalitet och minimera risken för vårdskador. Studenthälsans verksamhet har på senare tid fått en delvis ny inriktning, då större vikt läggs på att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Av den anledningen, och att Socialstyrelsen har gett ut nya föreskrifter, har rektor nu fastställt ett nytt ledningssystem för Studenthälsan vid Umeå universitet. I det reviderade ledningssystemet beskrivs kortfattat bland annat Studenthälsans verksamhet, grundläggande kvalitetssystem, tjänster, samverkanspartner och hur det systematiska förbättringsarbetet är organiserat. Det nya ledningssystemet gäller tills vidare eller fem år, och ska vid behov revideras årligen. Rektors beslutsmöte den 21 januari 2014 Universitetets årliga konferensmedel är fördelad Universitet, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun utlyser varje år medel till konferenser. Bidrag ges till sociala arrangemang i samband med konferenser vid universitetet.

34 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 4 (8) Rektor beslutade att 24 sökande får dela på drygt 0,5 miljoner kronor. Konferensmedlen ska användas för att marknadsföra Umeå universitet och Umeå som stad, och det är bara konferenser som anordnas i Umeå som kan beviljas medel. Ansökningar som gäller internationella och nordiska konferenser prioriteras. 2. Aktuellt från högskolesektorn m.m. Utredare Ester Roos Engstrand och Anders Steinwall OECD-rapport om svensk eftergymnasial yrkesutbildning OECD gör fortlöpande tematiska översyner över ländernas utbildningssystem och har nu kommit med en rapport om de svenska eftergymnasiala yrkesutbildningarna som är minst ett år långa och leder till en erkänd kvalifikation Ökade forskningsintäkter ger mer forskningstid Universitetskanslersämbetet har analyserat hur de ökade forskningsintäkterna påverkat den arbetstid som forskarna ägnar åt forskning och utbildning på forskarnivå. Den statistiska analysen visar att den arbetstid som ägnas åt forskning följer kurvan väl för forskningsintäkterna. Sedan 2007 har forskningsintäkterna ökat påtagligt och den arbetstid som högskolans personal ägnar åt forskning och utbildning på forskarnivå har ökat i ungefär motsvarande utsträckning Satsningen på unga forskare fortsätter 33 nya Wallenberg Academy Fellows utnämns Wallenberg Academy Fellows är ett nytt karriärprogram som riktar sig till unga lovande forskare inom alla vetenskapsområden. Vid Umeå universitet är det tre unga forskare som tilldelats utnämningen Färre studenter på högskolan de kommande åren Mer än hälften av universiteten och högskolorna räknar med färre helårsstudenter i sina prognoser fram till Nedgången beror framför allt på att lärosätena måste anpassa studentantalet efter minskade anslag från regeringen. Enligt lärosätenas prognoser beräknas antalet helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå uppgå till år Detta innebär en minskning med jämfört med Även på lite längre sikt bedömer lärosätena att det blir en fortsatt minskning av antalet helårsstudenter Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av De senaste åren har studenterna på högskolan tagit allt färre av de poäng de varit registrerade för. En ny analys från Universitetskanslersämbetet visar att den nedåtgående trenden har stannat av. Ett undantag är fristående kurser på distans där prestationsgraden fortsätter att sjunka. Den genomsnittliga prestationsgraden för samtliga helårsstudenter läsåret 2010/11 var 79 procent, vilket är något högre än läsåret 2009/10. Det innebär att de senaste årens

35 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 5 (8) trend med sjunkande prestationsgrader har stannat av, åtminstone tillfälligt. Inom alla studieformer och på nästan alla program är prestationsgraden högre för kvinnor än för män Vicerektor Marianne Sommarin i styrelsen för MAX IV-laboratoriet Marianne Sommarin, vicerektor vid Umeå universitet, har valts till ny ledamot i styrelsen för MAX IV-laboratoriet. Laboratoriet är ett svenskt nationellt laboratorium för kärnfysik, acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus Allt färre studenter på fristående kurser Universitetskanslersämbetet har analyserat fördelningen av studenter mellan fristående kurser och program. Trots att allt färre börjar studera på högskolan ökar ändå antalet nybörjare på programutbildningar. Det är framför allt fristående kurser som tappar studenter. Det är tydligt att universiteten och högskolorna prioriterar sina programutbildningar när de har minskat på antalet platser för att anpassa sig efter de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Läsåret 2012/13 började nya studenter studera vid svenska universitet och högskolor. Det var en liten minskning (en procent), jämfört med läsåret 2011/12. För tredje året i rad fortsätter nybörjartalen att minska. Sedan toppåret 2009/10 har antalet nybörjare minskat med nära eller 16 procent Fler svenskar studerar utomlands Ett nytt statistiskt meddelande från Universitetskanslersämbetet och Statistiska centralbyrån visar att läsåret 2012/13 studerade svenska studenter utomlands, med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, vilket innebär en ökning på två procent sedan året innan. Antalet inresande studenter är trots avgiftsinförandet större än antalet utresande studenter Etablering på arbetsmarknaden Högskoleutforskaren Universitetskanslersämbetets rapport visar att högskoleutbildade kan räkna med jobb. Nästan 80 procent av de som tog examen från högskolan under läsåret 2009/10 hade etablerat sig på arbetsmarknaden under De högsta andelarna etablerade hade bland annat läkare, psykoterapeuter, yrkeslärare samt högskole- och civilingenjörer med bygginriktning. Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att följa och redovisa hur olika grupper med examina från högskolan har etablerat sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier. ambetet.se/download/18.575a959a141925e81d11f03/etableringsrapporten pdf Nytt analysverktyg Universitetskanslersämbetet presenterar ett nytt analysverktyg där resultaten presenteras med hjälp av visuell statistik. Verktyget kallas Högskoleutforskaren.

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai) UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Högre utbildning under tjugo år

Högre utbildning under tjugo år Högre utbildning under tjugo år Betänkande av Utredningen om högskolans utbildningsutbud Stockholm 2015 SOU 2015:70 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2001:7 R Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson SUHF-modellen i verkligheten Ann-Kristin Mattsson Januari 2011 Omslagsbild: Khafre Pyramid Giza Upphovsman: Daaaveee Ann-Kristin Mattsson, 2011 Första upplagan är tryckt i januari 2011 Utgiven av : Sveriges

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer