Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014"

Transkript

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 - Komplett med handlingar till p 9 och 10 Budgetunderlag samt Årsredovisning 2013

2

3 \) M E..f Daniel Andersson ~ Planeringsenheten ~-~.,,,. f..., V.ERS'\, Till universitetsstyrelsens ledamöter och personalens företrädare, lärarnas och studenternas suppleant (Till personalens ersättare och lärarnas andra gruppsuppleant för kännedom) Universitetsstyrelsen kallas härmed till sammanträde den 20 februari 2014 Tid: (till ca enligt planering) Plats: Umeå universitet, Förvaltningshuset, konferensrum Professorn plan 8. Kaffe och smörgås serveras från kl Ärenden: Enligt bifogad föredragningslista samt handlingar som skickas den 7 februari. Ett kompletterande utskick avseende handlingar till ärende p 9 och 10 kommer skyndsamt att ske efter att universitetsstyrelsens budgetkommitte sammanträtt den 11 februari. Vänliga hälsningar ~~ Daniel Andersson Akademisekreterare

4

5 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sid 1 (3) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Mötesformalia Ärende Anmärkning Tid 1 Beslut Fastställande av föredragningslistan Beslut 3 Information 4 Information 5 Information 6 Information Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin Inkomna skrivelser Informationsärenden Förslag: Linus Lundström Behandlade remisser. Bilaga p 3. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 4. Promemoria. Bilaga p 5. T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Ärende Anmärkning Tid 7 Information Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson och t.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar min Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 7 A. Studentrekrytering vid vårterminsstarten. Bilaga p 7 B. Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid 8 Beslut Intern styrning och kontroll Kontrollplan Dnr: UmU T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet Beslutsförslag. Bilaga p 8 A min Uppföljning av Kontrollplan Bilaga p 8 B.

6 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Kontrollplan Bilaga p 8 C. 9 Beslut Årsredovisning 2013 Dnr: FS T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 9 A. Årsredovisning Bilaga p 9 B. 10 Beslut Budgetunderlag Dnr: UmU T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson och utredare Anders Steinwall föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 10 A. Budgetunderlag Bilaga p 10 B. 11 Beslut Uppföljning av beslut och verkställighet Uppföljning av universitetsgemensamma projekt delegering till rektor Dnr: UmU T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Beslutsförslag. Bilaga p min 12 Beslut Universitetsgemensamma regeldokument 13 Beslut Arbetsordning för Umeå universitet Dnr: FS T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 13 A. Arbetsordning för Umeå universitet. Bilaga p 13 B. 14 Beslut Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Dnr: FS Planeringssamordnare Lena Holm Beslutsförslag. Bilaga p 14 A min Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Bilaga p 14 B. Lunch Restauranghögskolan Beslut Internrevisionens årsrapport 2013 Dnr: FS Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet min

7 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Internrevisionens årsrapport Bilaga p Beslut Internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag min Studenthälsan Dnr: FS Internrevisor Mats Bylund föredrar ärendet. Rapport Studenthälsan. Bilaga p Beslut Åtgärder och kommentarer med anledning av Internrevisionens granskningar min Studenthälsan - Åtgärder och kommentarer Dnr: FS T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Studenthälsan. Bilaga p 17. Information och diskussion Ärende Anmärkning Tid 18 Information Kvalitet i grundutbildningen Prorektor Anders Fällström informerar min Rapport. Bilaga p 18 A. Studiebarometern. Bilaga p 18 B. 19 Information Verksamhetsplan verksamhetsplan Teknisknaturvetenskaplig fakultet Lägesrapport Rektor Lena Gustafsson och dekan Åsa Rasmuson-Lestander inleder min Övriga ärenden Ärende Anmärkning Tid min

8

9 Bilaga p 3

10

11 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 1 (2) Av rektor besvarade remisser perioden 5 december 2013 till 7 februari Regionala Innovationsstrategin för Region Västerbotten Innovationsstrategi för Västerbotten har som syfte att förtydliga delar av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och utveckla ett effektivt innovationsstödsystem i regionen. Sista dag för yttrande/dnr Universitetet anser att det finns många goda intentioner i strategin, en viktig aspekt och en utmaning ligger i att gå från ord till handling. Prioriteringen av aktiviteter bör ske på ett sådant sätt att processen bidrar till långsiktig hållbarhet. I detta sammanhang är tanken på förstärkta förutsättningar för samhandling positiv. UmU ställer sig bakom förslaget att stärka koordinering av det regionala ledarskapet men anser att Region Västerbotten kan utgöra en samlande kraft och ett forum för samverkan, uppföljningar och effektutvärderingar istället för att inrätta ytterligare en grupp som kan komplicera bilden i form av Regionens innovationsråd (RIR). Ansvarig: Områdeschef Mats Falck Yttrande fastställt av rektor den 17 december Organisering av framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75) Umeå universitet förordar en kollegial samarbetsmodell för e-frågor med en väl definierad organisation och stark förankring i offentlig verksamhet. Undvik att etablera en ny myndighet som medför tillkommande resursbehov i basorganisation, etablering och fortvarighet. För utveckling av väl fungerade e-tjänster är förtroendet viktigt för en samarbetsmodell och det ledarskap som praktiskt utövas av deltagande aktörer. En engagerad organisation kan vara mer snabbrörlig och uppnå viktig förankring på ett konstruktivt sätt där nyttan med e-tjänster kommer att bli styrande Universitet och högskolor tillämpar sedan länge en modell inom IT-området där samverkan och konkurrens förenas i kollegiala grupperingar inom IT-området (Unitcf, HITS och Sunet). Inom verksamhetsområden som HR, ekonomi och studerandefrågor (Ladok) finns också kollegial samverkan. Dessa samarbeten på kollegial nivå har visat sig vara mycket fruktbara då erfarenheter och samarbeten fått utvecklas baserat på behov och verklig nytta. Inom de områden som är specifika för universitets- och högskolesektorn (Antagning och studieadministration) har e-tjänster konstruerats allt eftersom de har varit lämpliga att införa i verksamheten. Det är viktigt att förena stabila e-tjänster med innovation som utvecklar verksamheten och reducerar kostnader. På övergripande nationell nivå finns behov av viss styrning i form av billiga, stabila och lättanvända tjänster för autentisering av användare. Vetskapen att sådan basal infrastruktur finns tillgänglig under lång tid underlättar för myndigheten att planera införande och förvaltning av e-tjänster. Att ett sådant behov föreligger bevisas i högskolesektorns arbete med federerad inloggning (SWAMID), internationellt tillgänglig nätverksaccess (eduroam) och det aktuella Edu-ID för studenter. Andra områden som behöver stöd är (informations)säkerhet där föreskrifter kommer från MSB och tillgänglighet i form av vad man som användare ska kunna förvänta sig av

12 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 2 (2) en offentlig e-tjänst. Arkivfrågor och arkivperspektivet måste ha en central roll i kommande organisation. En IT-arkivarie borde ingå i organisationen. Den kompetens som en IT-arkivarie har är viktig när digitaliseringsfrågor och informationssäkerhetsfrågor skall diskuteras och beslutas. Digitala arkiv för statliga myndigheter är ett viktigt samarbetsområde. För att en samordningsmodell på kollegial grund ska kunna leverera stabilitet och förnyelse kommer den att behöva initiativmedel, helst i kombination med medlemsavgifter och med centrala medel. Det ger incitament för deltagande organisationer att bry sig om vad medlen används till. De centrala medlen visar att området är så betydelsefullt att det tillskjuts medel för medfinansiering av aktiviteter inom e-tjänstområdet. Ansvarig: IT-chef Sören Berglund Yttrande fastställt av rektor den 28 januari 2014

13 Bilaga p 4

14

15

16

17

18

19

20

21 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1 Sammanträdesdatum Sid 1 (2) Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Pär Boman Kjell Asplund Barbara Cannon Peter Kopelman Eva Nygren Lars Rask Lars Stenlund Sara Öhrvall styrelseordförande f.d. generaldirektör professor direktör vd och koncernchef professor filosofie doktor, vd chef rektor Lena Gustafsson professor, rektor företrädare för lärarna Kristin Palmqvist Mari Norgren Svante Norrhem professor professor professor företrädare för studenterna Sebastian Jonsson Elin Ljungström Linus Lundström student student student Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt) Mimmi Alm Barbro Biström Maria Persson administratör, SEKO universitetsadjunkt, SACO examenshandläggare, OFR Övriga närvarande Claes Backman revisor p 111 Eva Blomquist internrevisionschef Viktor Flodin student, gruppsuppleant ej p 114 Ulrika Frick Lang kommunikationschef Anders Fällström docent, prorektor Maria Kling revisor p 111 Maria Löfgren Rektor Lärarhögskolan p 114 Agneta Marell professor, vicerektor ej p Umeå universitet Umeå. Telefon: E-post:

22 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sammanträdesdatum Sid 2 (2) Dieter Müller dekan p 116 Per Ragnarsson t.f. universitetsdirektör Protokollförare Daniel Andersson akademisekreterare

23 Bilaga p 5

24

25 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 1 (3) Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut föregående termin (höstterminen 2013) Universitetsstyrelsens sammanträde den 17 september 2013 Ärende Internrevisionens granskningar Uppföljning av beslut och verkställighet Styrelsens beslut Styrelsen fastställde den föreliggande granskningsrapporten Prefekten som strategisk ledare samt godkände universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internstyrningens granskning av Intern styrning och kontroll vid Umeå universitet från sammanträdet den 16 april Styrelsen fastställde uppföljningen av studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES-området år Universitetsstyrelsens sammanträde den 5 november 2013 Ärende Budget Umeå universitet 2014 inklusive ekonomisk plan Styrelsens beslut Styrelsen fastställde universitetets budget för Umeå universitet 2014 inklusive ekonomisk plan , vilket i huvudsak innebär att fastställa ramar för grundutbildning, fastställa fördelning av anslaget till forskning/ forskarutbildning samt fastställa ramar för universitetsgemensamma poster. Styrelsen uppdrog även i samband med ärendet till rektor, att återkomma till universitetsstyrelsen under våren 2014 med dels en rapport över satsningar som genomförts eller planeras inom universitetsgemensamma funktioner samt dels en lägesrapport avseende Grants Office inom enheten för Externa relationer. Internrevisionens granskningar Styrelsen fastställde de föreliggande granskningsrapporterna Fakultetsnämndernas uppdrag och befogenheter samt Granskning av ett urval institutioner - arbets- och ansvarsfördelning, styrning samt intern kontroll.

26 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 2 (3) Yttrande på promemorian Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet Interaktiva miljöer vid Umeå universitet Humanisthuset Studentfallsskrivelse 2013 Styrelsen beslutade att fastställa Umeå universitets yttrande på Promemorian Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49). Styrelsen beslutade att en interaktiv lärmiljö ska placeras i Humanisthuset samt att fastställa innehållet i interaktiv lärmiljö i Humanisthuset i enlighet med förslag. Styrelsen beslutade att fastställa rapport över vidtagna och planerade åtgärder avseende Studentfallsskrivelse 2013 samt att en redovisning av vidtagna åtgärder för 2014 liksom en plan för kommande år ska fastställas av universitetsstyrelsen vid sammanträdet i februari Universitetsstyrelsens sammanträde den 17 december 2013 Ärende Intern styrning och kontroll Riskanalys och systembeskrivning 2014 Styrelsens beslut Styrelsen beslutade att fastställa dokumenten Systembeskrivning - Intern styrning och kontroll år 2014 samt bilagan Riskanalys år Revidering av antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Styrelsen beslutade att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet att gälla från den 1 januari 2014 för utbildningar som startar läsåret 2014/2015. Ändrad benämning av institutionen Designhögskolan Styrelsen beslutade att Institutionen Designhögskolan skulle byta benämning till Designhögskolan vid Umeå universitet. Den engelska benämningen för institutionen är Umeå Institute of Design (UID).

27 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 3 (3) Internrevisionens riskanalys och internrevisionsplan år 2014 Styrelsen fastställde revisionsplan för 2014 vilket kortfattat innehöll följande granskningsprojekt; 1. Processen för intern styrning och kontroll 2. Bisysslor 3. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning 4. Forskarstuderandes situation 5. Informationsverksamheten 6. Intern kontroll, urval av institutioner/enheter Internrevisionens granskningar Styrelsen fastställde den föreliggande granskningsrapporten Intern kontroll Humlab samt godkände universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internstyrningens granskningsrapport Fakultetsnämndernas uppdrag och befogenheter från sammanträdet den 11 november Uppföljning av beslut och verkställighet Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningen av forsknings och kompetenssatsningar vid Lärarhögskolan (tidigare USE) perioden samt att resultatet från den externa utvärdering som ska ske år 2014/2015, i enlighet med styrelsens beslut den 20 november 2008, ska presenteras för universitetsstyrelsen våren Rektor Umeå universitet ansvarar för utvärderingen. Slutligen beslutade styrelsen att en avslutande rapport avseende satsningarna ska tillställas universitetsstyrelsen våren Revisor för stiftelsen Lars Färgares gård Styrelsen beslutade att delegera utseende av revisor för styrelsen till rektor. Denna delegation ska gälla tills vidare.

28

29 Bilaga p 7 A

30

31 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 1 (8) Umeå universitet med omvärld perioden 6 december februari Rektorsbeslut Ett urval av fattade beslut under perioden Rektors beslutsmöte den 10 december 2013 Universitetsgemensamma delmål Rektor fastställer de universitetsgemensamma delmålen för de kommande två åren. Delmålen handlar bland annat om ett nytt resursfördelningssystem för anslagen till forskning och utbildning på forskarnivå, att utveckla konkurrenskraftiga karriärvägar och stabilare lärartjänster, stärka förhållandena för doktorander och utveckla ett nytt hanteringssystem för forskningsinfrastruktur. Ny handläggningsordning efter omdömet bristande kvalitet Rektor beslutar att fastställa en handläggningsordning för att redovisa åtgärder efter omdömet bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar. Syftet är att åstadkomma en god kvalitetssäkring och en samordning av åtgärdsredovisningar. Förtydligande av uppdrag till strategiskt råd för administration (SARA) Rektor beslutar att SARA ska arbeta på ett mer heltäckande sätt med övergripande och strategiska administrativa frågor. Rådet ska ge förslag till att utveckla och förbättra samordningen av universitetets administration, och förslagen kan omfatta en eller flera organisatoriska nivåer. Rådet ska ta upp strategiska frågor när det gäller administration, och kan också föreslå uppdrag inom universitetets administration och utse tillfälliga arbetsgrupper. Rektors beslutsmöte den 17 december 2013 Regler för val och utseende av nämndsledamöter Rektor fastställer regeler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet för tiden 1 juli juni 2017, och ger fakulteterna i uppdrag att utreda om det finns behov av fyllnadsval av fakultetsrepresentanter i universitetets elektorsförsamling. Justeringar i redovisningsmodellen inför 2014 Rektor beslutar om två förändringar i redovisningsmodellen inför För det första måste nya projekt eller verksamheter omsluta minst 1 miljon kronor för att medfinansiering av gemensamma kostnader ska kunna prövas. För det andra ska nya beslut om interna universitetsgemensamma satsningar omfatta samtliga kostnader. Nya regler om bisysslor och externa uppdragstagare i undervisning Rektor beslutar att anta justerade regler för redovisning av bisysslor för lärare och medarbetare som omfattas av chefsavtalet. Rektor har även fastställt en regel om att anlita externa uppdragstagare i undervisning. Kostnadsfördelning för studenters bokning av lokaler Studenter bokar allt fler undervisningslokaler och grupprum, och står i år för 10 procent av den totala volymen på drygt 44 miljoner kronor. Kostnaderna för detta har varit svåra för institutionerna att budgetera, och därför beslutar rektor att införa nu en ny modell för fördelning av kostnader.

32 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 2 (8) Eftersom studentbokningarna är ojämnt fördelade mellan fakulteterna är det inte aktuellt att anslagsfinansiera någon del av studentbokningarna. Redan idag finns en generell subvention med 50 procent av kostnaderna för studentbokningar. Hur återstående kostnader ska fördelas beslutas av fakulteterna. En översyn av regler för studentbokningar pågår inom universitetsförvaltningen, men från gäller följande: 1. Utifrån kostnaden år 2013 (ca 4,4 mnkr) reduceras kostnaden år 2014 med ytterligare en subvention omfattande 25 procent av 2013 års kostnad. Denna fasta kostnadsnivå fördelas sedan per fakultet utifrån antal helårsstudenter (campusstudenter Umeå) år 2013, reducerat med antal helårsstudenter i Umeå som bedrivit tandläkarutbildning samt antal helårsstudenter inom läkarutbildning som varit kliniskt placerade. Respektive fakultet beslutar därefter om den subventionerade kostnaden för studentbokningar av undervisningslokaler inom fakultetens institutioner/enheter ska finansieras på fakultetsnivå, på institutions/enhetsnivå eller om kostnaden ska fördelas mellan fakultets- och institutionsnivå. 2. Resterande del av kostnad som behöver finansieras för att debiterbara undervisningslokaler/övriga lokaler ska ha balans mellan intäkter och kostnader, fördelas på priset för undervisningslokaler och övriga bokningsbara lokaler, d.v.s. priset höjs för dessa lokaler år Modellen ska gälla år 2014 och utvärderas under hösten 2014, prissättningsrådet ansvarar för utvärderingen. Tydligare handläggningsordning när doktoranders resurser dras in Rektor beslutar om en revidering av Umeå universitets handläggningsordning för indragande av resurser för doktorander. Handläggningsordningen förtydligas n på flera punkter. 1. Handläggningen ska följa grundelementen i förvaltningslagen. Det gäller t.ex. myndighetens serviceskyldighet, allmänna krav, rätt till tolk och ombud, jäv, partens rätt att få ta del av uppgifter, motivering till och underrättelse av beslut samt hur beslut överklagas. 2. I de fall doktoranden inte är svensktalande är det därför viktigt att information av delar som är väsentliga för utredningen och beslutet översätts. 3. Det ska tydligt framgå att och hur doktoranden genom en besvärshänvisning kan överklaga beslut om indragande av resurser samt beslut om att inte återfå resurser till Överklagandenämnden för högskolan. 4. Det ska i utredningen tydligt framgå att både doktorandens och universitetets åtaganden enligt doktorandens individuella studieplan är utredda. 5. Ansvarsfrågan föreslås läggas på dekanen och att utredningen görs av kanslichef eller den som kanslichefen ger uppdraget till. Utredningen ska ske i samråd med universitetsjuristen. 6. Samtliga dokument som är av betydelse för rektors beslut ska biläggas förslaget till beslut. De ska vara översatta i de fall det är av betydelse. Dokumenten ska kunna härledas till vad som sägs i HF 6 kap paragraferna.

33 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 3 (8) Styrgrupp för införandet av nya Ladok Ett nytt nationellt system kommer att ersätta Ladok inom de närmaste åren. Rektor beslutar med anledning av detta att inrätta en styrgrupp för införandeprojektet, och uppdraget är att ha ansvar för projektets planering, kontroll och styrning. Det studieadministrativa systemstödet Ladok ska ersättas av ett nytt system. Ett nationellt utvecklingsarbete pågår och systemet kommer att levereras stegvis de kommande åren. Slutleverans planeras slutet av För att kunna ta emot det nya systemet krävs förberedelser som planeras inom ett lokalt införandeprojekt. Projektet ska ledas av en styrgrupp vars uppgift bland annat är att ha ansvaret för projektets planering, kontroll och styrning då det gäller resurser och sakinnehåll. Styrgruppen som ska leda det lokala införandeprojektet av nya Ladok består av: Per Ragnarsson, t. f. universitetsdirektör (ordförande) Sören Berglund, enhetschef, IT-enheten Agneta Bränberg, studierektor, institutionen för tillämpad fysik och elektronik Per Höglund, kanslichef, samhällsvetenskapliga fakultetens kansli Chatarina Larson, t. f. förvaltningschef Wilmer Prentius, gemensam representant för Umeå universitets studentkårer Peder Tjäderborn, enhetschef, Studentcentrum Christina Westergren, studieadministratör, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Adjungerad styrgruppsmedlem: Mikael Lindgren, projektledare, systemadministratör, Ladokgruppen, Studentcentrum Rektors beslutsmöte den 14 januari 2014 Nytt ledningssystem för Studenthälsan Rektor beslutar om ett nytt ledningssystem för Studenthälsan vid Umeå universitet. Ledningssystemet ska användas som stöd för att bland annat planera, följa upp och förbättra verksamheten. Vid Studenthälsan erbjuds hälsovård för att främja studenters fysiska och psykiska hälsa. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter är varje vårdgivare skyldig att ha ett ledningssystem för att säkra verksamhetens kvalitet och minimera risken för vårdskador. Studenthälsans verksamhet har på senare tid fått en delvis ny inriktning, då större vikt läggs på att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Av den anledningen, och att Socialstyrelsen har gett ut nya föreskrifter, har rektor nu fastställt ett nytt ledningssystem för Studenthälsan vid Umeå universitet. I det reviderade ledningssystemet beskrivs kortfattat bland annat Studenthälsans verksamhet, grundläggande kvalitetssystem, tjänster, samverkanspartner och hur det systematiska förbättringsarbetet är organiserat. Det nya ledningssystemet gäller tills vidare eller fem år, och ska vid behov revideras årligen. Rektors beslutsmöte den 21 januari 2014 Universitetets årliga konferensmedel är fördelad Universitet, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun utlyser varje år medel till konferenser. Bidrag ges till sociala arrangemang i samband med konferenser vid universitetet.

34 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 4 (8) Rektor beslutade att 24 sökande får dela på drygt 0,5 miljoner kronor. Konferensmedlen ska användas för att marknadsföra Umeå universitet och Umeå som stad, och det är bara konferenser som anordnas i Umeå som kan beviljas medel. Ansökningar som gäller internationella och nordiska konferenser prioriteras. 2. Aktuellt från högskolesektorn m.m. Utredare Ester Roos Engstrand och Anders Steinwall OECD-rapport om svensk eftergymnasial yrkesutbildning OECD gör fortlöpande tematiska översyner över ländernas utbildningssystem och har nu kommit med en rapport om de svenska eftergymnasiala yrkesutbildningarna som är minst ett år långa och leder till en erkänd kvalifikation Ökade forskningsintäkter ger mer forskningstid Universitetskanslersämbetet har analyserat hur de ökade forskningsintäkterna påverkat den arbetstid som forskarna ägnar åt forskning och utbildning på forskarnivå. Den statistiska analysen visar att den arbetstid som ägnas åt forskning följer kurvan väl för forskningsintäkterna. Sedan 2007 har forskningsintäkterna ökat påtagligt och den arbetstid som högskolans personal ägnar åt forskning och utbildning på forskarnivå har ökat i ungefär motsvarande utsträckning Satsningen på unga forskare fortsätter 33 nya Wallenberg Academy Fellows utnämns Wallenberg Academy Fellows är ett nytt karriärprogram som riktar sig till unga lovande forskare inom alla vetenskapsområden. Vid Umeå universitet är det tre unga forskare som tilldelats utnämningen Färre studenter på högskolan de kommande åren Mer än hälften av universiteten och högskolorna räknar med färre helårsstudenter i sina prognoser fram till Nedgången beror framför allt på att lärosätena måste anpassa studentantalet efter minskade anslag från regeringen. Enligt lärosätenas prognoser beräknas antalet helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå uppgå till år Detta innebär en minskning med jämfört med Även på lite längre sikt bedömer lärosätena att det blir en fortsatt minskning av antalet helårsstudenter Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av De senaste åren har studenterna på högskolan tagit allt färre av de poäng de varit registrerade för. En ny analys från Universitetskanslersämbetet visar att den nedåtgående trenden har stannat av. Ett undantag är fristående kurser på distans där prestationsgraden fortsätter att sjunka. Den genomsnittliga prestationsgraden för samtliga helårsstudenter läsåret 2010/11 var 79 procent, vilket är något högre än läsåret 2009/10. Det innebär att de senaste årens

35 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 5 (8) trend med sjunkande prestationsgrader har stannat av, åtminstone tillfälligt. Inom alla studieformer och på nästan alla program är prestationsgraden högre för kvinnor än för män Vicerektor Marianne Sommarin i styrelsen för MAX IV-laboratoriet Marianne Sommarin, vicerektor vid Umeå universitet, har valts till ny ledamot i styrelsen för MAX IV-laboratoriet. Laboratoriet är ett svenskt nationellt laboratorium för kärnfysik, acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus Allt färre studenter på fristående kurser Universitetskanslersämbetet har analyserat fördelningen av studenter mellan fristående kurser och program. Trots att allt färre börjar studera på högskolan ökar ändå antalet nybörjare på programutbildningar. Det är framför allt fristående kurser som tappar studenter. Det är tydligt att universiteten och högskolorna prioriterar sina programutbildningar när de har minskat på antalet platser för att anpassa sig efter de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Läsåret 2012/13 började nya studenter studera vid svenska universitet och högskolor. Det var en liten minskning (en procent), jämfört med läsåret 2011/12. För tredje året i rad fortsätter nybörjartalen att minska. Sedan toppåret 2009/10 har antalet nybörjare minskat med nära eller 16 procent Fler svenskar studerar utomlands Ett nytt statistiskt meddelande från Universitetskanslersämbetet och Statistiska centralbyrån visar att läsåret 2012/13 studerade svenska studenter utomlands, med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, vilket innebär en ökning på två procent sedan året innan. Antalet inresande studenter är trots avgiftsinförandet större än antalet utresande studenter Etablering på arbetsmarknaden Högskoleutforskaren Universitetskanslersämbetets rapport visar att högskoleutbildade kan räkna med jobb. Nästan 80 procent av de som tog examen från högskolan under läsåret 2009/10 hade etablerat sig på arbetsmarknaden under De högsta andelarna etablerade hade bland annat läkare, psykoterapeuter, yrkeslärare samt högskole- och civilingenjörer med bygginriktning. Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att följa och redovisa hur olika grupper med examina från högskolan har etablerat sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier. ambetet.se/download/18.575a959a141925e81d11f03/etableringsrapporten pdf Nytt analysverktyg Universitetskanslersämbetet presenterar ett nytt analysverktyg där resultaten presenteras med hjälp av visuell statistik. Verktyget kallas Högskoleutforskaren.

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Internrevisionens årsrapport

Internrevisionens årsrapport Internrevisionens årsrapport år 2009 Inledning Vårt mål är att internrevisionen ska vara en respekterad och oberoende resurs vars arbete präglas av objektivitet, integritet och opartiskhet. De granskningar

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 2011-02-17 1(7) Tid: Kl 09.00-14.40 Plats: Högskolan i Borås C728 Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå 901 87 Umeå Dokumenttyp: Regler Område: Personal Ansvarig enhet: Personalenheten Fastställd av: Rektor Datum: 2014-06-17 Giltighetstid: 2014-07-01 och tv Dnr: FS 1.1.2-803-14

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning 31 200 studenter - 39 % män 4 330 anställda - 47 % män 2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning Antal helårsstudenter ca 16 300 Stort antal 1:a handssökande

Läs mer

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN Sammanträdesdatum 11 november 2011 Dnr Mahr 10-2011/656 Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Arbetsgivarföreträdare: Stefan Bengtsson Kjell Gunnarsson Anna-Lena Bengmark

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll

Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll 2008-06-11 BESLUT LiU-2008/00613 Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll Universitetsstyrelsen beslutar godkänna principerna för det framlagda förslaget till tillämpning av förordningen

Läs mer

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter UFV 2014/1003 Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter Fastställt av rektor 2014-09-16 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning 3 Rättsliga förutsättningar

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet 1 (15) Beslut 2014-06-19 Dnr SU FV-1.1.5-1936-14 Handläggare: Serhat Ok Controller Planeringsavdelningen Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet Detta beslut ersätter tidigare beslut

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Revisionsplan för 2013

Revisionsplan för 2013 Dnr SLU.ua.Fe.2012.2.3.0-3921 Exp. den 2012-12-19 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2012-12-18 Rektor Revisionsplan för 2013 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet Yvonne Andersson Per Ragnarsson Syfte Att beskriva förändringar i omvärlden och inom UmU som har betydelse för personal- och ekonomiområdet Lyfta fram några

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM:

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM: DNR V 2015/965 RISKANALYS 2016 JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DATUM: 151126 BESLUTAD AV: Ulla Sätereie, prefekt KONTAKTPERSON: Ulla Sätereie, ulla.satereie@jmg.gu.se

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Ramverk. för Mittuniversitetets kvalitetsarbete. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Ramverk. för Mittuniversitetets kvalitetsarbete. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Dnr 2012/197 ersätter tidigare beslut med Dnr 2009/2092 och 2007/1321 Ramverk för Mittuniversitetets kvalitetsarbete Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2 INNEHÅLL 1. Inledning och

Läs mer

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt.

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Aktivitetsplan 2014 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Delmål Aktiviteter Ifylls vid behov, för

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler Sid 1 (5) Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler 1. Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 11 juni 2009 ett inriktningsbeslut avseende Akademiskt och

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.2-329 Prorektor Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Delprojektledare: Torbjörn von Schantz Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-31

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden Fakultetskansliet RIKTLINJER 1 / 4 2014-12-11 dnr V 2014/900 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2015-07-01 2018-06-30 FÖRUTSÄTTNINGAR Val till fakultetsstyrelse och

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET REGLER Dnr V 2014/312 ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument sam gu.se/miljo Pam Fredman Miljöenheten

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl. 10.00-14.30 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Högskoleverket; SFS 2003:7 Utkom från trycket den 21 januari 2003 utfärdad den 19 december 2002. Regeringen föreskriver följande. Ansvarsområde

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

studeranderepresentant, 2:a suppl.

studeranderepresentant, 2:a suppl. Minnesanteckningar - FoB Sammanträdesdatum 2013-04-04 Forskningsberedningen Närvarande ledamöter: Anders Axelsson rektor, p. 5-6 Annika Mårtensson prorektor, mötesordförande Ulla Holst vicerektor Björn

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet

Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet BESLUT 205-0-08 Dnr V 205/404 Rektor Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet Bakgrund Lunds universitets miljömål med handlingsplan fastställdes av rektor

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU 31-0897-11 Dokument nr. 1 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011 04 15 att gälla fr.o.m. 2012 01 10 1 (14) 1. Inledning... 2

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Verksamhetsplan Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Medicinska fakultetens verksamhetsplan 1 Bakgrund Målen i medicinska fakultetens verksamhetsplan

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Institutionen för medicinsk biovetenskap. Verksamhetsberättelse 2011

UMEÅ UNIVERSITET. Institutionen för medicinsk biovetenskap. Verksamhetsberättelse 2011 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för medicinsk biovetenskap Verksamhetsberättelse 2011 I enlighet med direktiv från universitetsledningen följer verksamhetsberättelsen till stor del samma struktur som verksamhetsplanen.

Läs mer

Kompetensutveckling av lärare

Kompetensutveckling av lärare 2013-09-04 BESLUT Dnr LiU-2011-01727 1(1) Kompetensutveckling av lärare Universitetsstyrelsen beslutar godkänna bifogad rapport om kompetensutveckling av lärare - uppföljning av vidtagna åtgärder och bedömning

Läs mer