Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014"

Transkript

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 - Komplett med handlingar till p 9 och 10 Budgetunderlag samt Årsredovisning 2013

2

3 \) M E..f Daniel Andersson ~ Planeringsenheten ~-~.,,,. f..., V.ERS'\, Till universitetsstyrelsens ledamöter och personalens företrädare, lärarnas och studenternas suppleant (Till personalens ersättare och lärarnas andra gruppsuppleant för kännedom) Universitetsstyrelsen kallas härmed till sammanträde den 20 februari 2014 Tid: (till ca enligt planering) Plats: Umeå universitet, Förvaltningshuset, konferensrum Professorn plan 8. Kaffe och smörgås serveras från kl Ärenden: Enligt bifogad föredragningslista samt handlingar som skickas den 7 februari. Ett kompletterande utskick avseende handlingar till ärende p 9 och 10 kommer skyndsamt att ske efter att universitetsstyrelsens budgetkommitte sammanträtt den 11 februari. Vänliga hälsningar ~~ Daniel Andersson Akademisekreterare

4

5 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sid 1 (3) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Mötesformalia Ärende Anmärkning Tid 1 Beslut Fastställande av föredragningslistan Beslut 3 Information 4 Information 5 Information 6 Information Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin Inkomna skrivelser Informationsärenden Förslag: Linus Lundström Behandlade remisser. Bilaga p 3. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 4. Promemoria. Bilaga p 5. T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Ärende Anmärkning Tid 7 Information Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson och t.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar min Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 7 A. Studentrekrytering vid vårterminsstarten. Bilaga p 7 B. Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid 8 Beslut Intern styrning och kontroll Kontrollplan Dnr: UmU T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet Beslutsförslag. Bilaga p 8 A min Uppföljning av Kontrollplan Bilaga p 8 B.

6 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Kontrollplan Bilaga p 8 C. 9 Beslut Årsredovisning 2013 Dnr: FS T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 9 A. Årsredovisning Bilaga p 9 B. 10 Beslut Budgetunderlag Dnr: UmU T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson och utredare Anders Steinwall föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 10 A. Budgetunderlag Bilaga p 10 B. 11 Beslut Uppföljning av beslut och verkställighet Uppföljning av universitetsgemensamma projekt delegering till rektor Dnr: UmU T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Beslutsförslag. Bilaga p min 12 Beslut Universitetsgemensamma regeldokument 13 Beslut Arbetsordning för Umeå universitet Dnr: FS T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 13 A. Arbetsordning för Umeå universitet. Bilaga p 13 B. 14 Beslut Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Dnr: FS Planeringssamordnare Lena Holm Beslutsförslag. Bilaga p 14 A min Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Bilaga p 14 B. Lunch Restauranghögskolan Beslut Internrevisionens årsrapport 2013 Dnr: FS Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet min

7 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Internrevisionens årsrapport Bilaga p Beslut Internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag min Studenthälsan Dnr: FS Internrevisor Mats Bylund föredrar ärendet. Rapport Studenthälsan. Bilaga p Beslut Åtgärder och kommentarer med anledning av Internrevisionens granskningar min Studenthälsan - Åtgärder och kommentarer Dnr: FS T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Studenthälsan. Bilaga p 17. Information och diskussion Ärende Anmärkning Tid 18 Information Kvalitet i grundutbildningen Prorektor Anders Fällström informerar min Rapport. Bilaga p 18 A. Studiebarometern. Bilaga p 18 B. 19 Information Verksamhetsplan verksamhetsplan Teknisknaturvetenskaplig fakultet Lägesrapport Rektor Lena Gustafsson och dekan Åsa Rasmuson-Lestander inleder min Övriga ärenden Ärende Anmärkning Tid min

8

9 Bilaga p 3

10

11 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 1 (2) Av rektor besvarade remisser perioden 5 december 2013 till 7 februari Regionala Innovationsstrategin för Region Västerbotten Innovationsstrategi för Västerbotten har som syfte att förtydliga delar av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och utveckla ett effektivt innovationsstödsystem i regionen. Sista dag för yttrande/dnr Universitetet anser att det finns många goda intentioner i strategin, en viktig aspekt och en utmaning ligger i att gå från ord till handling. Prioriteringen av aktiviteter bör ske på ett sådant sätt att processen bidrar till långsiktig hållbarhet. I detta sammanhang är tanken på förstärkta förutsättningar för samhandling positiv. UmU ställer sig bakom förslaget att stärka koordinering av det regionala ledarskapet men anser att Region Västerbotten kan utgöra en samlande kraft och ett forum för samverkan, uppföljningar och effektutvärderingar istället för att inrätta ytterligare en grupp som kan komplicera bilden i form av Regionens innovationsråd (RIR). Ansvarig: Områdeschef Mats Falck Yttrande fastställt av rektor den 17 december Organisering av framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75) Umeå universitet förordar en kollegial samarbetsmodell för e-frågor med en väl definierad organisation och stark förankring i offentlig verksamhet. Undvik att etablera en ny myndighet som medför tillkommande resursbehov i basorganisation, etablering och fortvarighet. För utveckling av väl fungerade e-tjänster är förtroendet viktigt för en samarbetsmodell och det ledarskap som praktiskt utövas av deltagande aktörer. En engagerad organisation kan vara mer snabbrörlig och uppnå viktig förankring på ett konstruktivt sätt där nyttan med e-tjänster kommer att bli styrande Universitet och högskolor tillämpar sedan länge en modell inom IT-området där samverkan och konkurrens förenas i kollegiala grupperingar inom IT-området (Unitcf, HITS och Sunet). Inom verksamhetsområden som HR, ekonomi och studerandefrågor (Ladok) finns också kollegial samverkan. Dessa samarbeten på kollegial nivå har visat sig vara mycket fruktbara då erfarenheter och samarbeten fått utvecklas baserat på behov och verklig nytta. Inom de områden som är specifika för universitets- och högskolesektorn (Antagning och studieadministration) har e-tjänster konstruerats allt eftersom de har varit lämpliga att införa i verksamheten. Det är viktigt att förena stabila e-tjänster med innovation som utvecklar verksamheten och reducerar kostnader. På övergripande nationell nivå finns behov av viss styrning i form av billiga, stabila och lättanvända tjänster för autentisering av användare. Vetskapen att sådan basal infrastruktur finns tillgänglig under lång tid underlättar för myndigheten att planera införande och förvaltning av e-tjänster. Att ett sådant behov föreligger bevisas i högskolesektorns arbete med federerad inloggning (SWAMID), internationellt tillgänglig nätverksaccess (eduroam) och det aktuella Edu-ID för studenter. Andra områden som behöver stöd är (informations)säkerhet där föreskrifter kommer från MSB och tillgänglighet i form av vad man som användare ska kunna förvänta sig av

12 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 2 (2) en offentlig e-tjänst. Arkivfrågor och arkivperspektivet måste ha en central roll i kommande organisation. En IT-arkivarie borde ingå i organisationen. Den kompetens som en IT-arkivarie har är viktig när digitaliseringsfrågor och informationssäkerhetsfrågor skall diskuteras och beslutas. Digitala arkiv för statliga myndigheter är ett viktigt samarbetsområde. För att en samordningsmodell på kollegial grund ska kunna leverera stabilitet och förnyelse kommer den att behöva initiativmedel, helst i kombination med medlemsavgifter och med centrala medel. Det ger incitament för deltagande organisationer att bry sig om vad medlen används till. De centrala medlen visar att området är så betydelsefullt att det tillskjuts medel för medfinansiering av aktiviteter inom e-tjänstområdet. Ansvarig: IT-chef Sören Berglund Yttrande fastställt av rektor den 28 januari 2014

13 Bilaga p 4

14

15

16

17

18

19

20

21 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1 Sammanträdesdatum Sid 1 (2) Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Pär Boman Kjell Asplund Barbara Cannon Peter Kopelman Eva Nygren Lars Rask Lars Stenlund Sara Öhrvall styrelseordförande f.d. generaldirektör professor direktör vd och koncernchef professor filosofie doktor, vd chef rektor Lena Gustafsson professor, rektor företrädare för lärarna Kristin Palmqvist Mari Norgren Svante Norrhem professor professor professor företrädare för studenterna Sebastian Jonsson Elin Ljungström Linus Lundström student student student Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt) Mimmi Alm Barbro Biström Maria Persson administratör, SEKO universitetsadjunkt, SACO examenshandläggare, OFR Övriga närvarande Claes Backman revisor p 111 Eva Blomquist internrevisionschef Viktor Flodin student, gruppsuppleant ej p 114 Ulrika Frick Lang kommunikationschef Anders Fällström docent, prorektor Maria Kling revisor p 111 Maria Löfgren Rektor Lärarhögskolan p 114 Agneta Marell professor, vicerektor ej p Umeå universitet Umeå. Telefon: E-post:

22 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sammanträdesdatum Sid 2 (2) Dieter Müller dekan p 116 Per Ragnarsson t.f. universitetsdirektör Protokollförare Daniel Andersson akademisekreterare

23 Bilaga p 5

24

25 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 1 (3) Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut föregående termin (höstterminen 2013) Universitetsstyrelsens sammanträde den 17 september 2013 Ärende Internrevisionens granskningar Uppföljning av beslut och verkställighet Styrelsens beslut Styrelsen fastställde den föreliggande granskningsrapporten Prefekten som strategisk ledare samt godkände universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internstyrningens granskning av Intern styrning och kontroll vid Umeå universitet från sammanträdet den 16 april Styrelsen fastställde uppföljningen av studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES-området år Universitetsstyrelsens sammanträde den 5 november 2013 Ärende Budget Umeå universitet 2014 inklusive ekonomisk plan Styrelsens beslut Styrelsen fastställde universitetets budget för Umeå universitet 2014 inklusive ekonomisk plan , vilket i huvudsak innebär att fastställa ramar för grundutbildning, fastställa fördelning av anslaget till forskning/ forskarutbildning samt fastställa ramar för universitetsgemensamma poster. Styrelsen uppdrog även i samband med ärendet till rektor, att återkomma till universitetsstyrelsen under våren 2014 med dels en rapport över satsningar som genomförts eller planeras inom universitetsgemensamma funktioner samt dels en lägesrapport avseende Grants Office inom enheten för Externa relationer. Internrevisionens granskningar Styrelsen fastställde de föreliggande granskningsrapporterna Fakultetsnämndernas uppdrag och befogenheter samt Granskning av ett urval institutioner - arbets- och ansvarsfördelning, styrning samt intern kontroll.

26 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 2 (3) Yttrande på promemorian Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet Interaktiva miljöer vid Umeå universitet Humanisthuset Studentfallsskrivelse 2013 Styrelsen beslutade att fastställa Umeå universitets yttrande på Promemorian Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49). Styrelsen beslutade att en interaktiv lärmiljö ska placeras i Humanisthuset samt att fastställa innehållet i interaktiv lärmiljö i Humanisthuset i enlighet med förslag. Styrelsen beslutade att fastställa rapport över vidtagna och planerade åtgärder avseende Studentfallsskrivelse 2013 samt att en redovisning av vidtagna åtgärder för 2014 liksom en plan för kommande år ska fastställas av universitetsstyrelsen vid sammanträdet i februari Universitetsstyrelsens sammanträde den 17 december 2013 Ärende Intern styrning och kontroll Riskanalys och systembeskrivning 2014 Styrelsens beslut Styrelsen beslutade att fastställa dokumenten Systembeskrivning - Intern styrning och kontroll år 2014 samt bilagan Riskanalys år Revidering av antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Styrelsen beslutade att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet att gälla från den 1 januari 2014 för utbildningar som startar läsåret 2014/2015. Ändrad benämning av institutionen Designhögskolan Styrelsen beslutade att Institutionen Designhögskolan skulle byta benämning till Designhögskolan vid Umeå universitet. Den engelska benämningen för institutionen är Umeå Institute of Design (UID).

27 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 3 (3) Internrevisionens riskanalys och internrevisionsplan år 2014 Styrelsen fastställde revisionsplan för 2014 vilket kortfattat innehöll följande granskningsprojekt; 1. Processen för intern styrning och kontroll 2. Bisysslor 3. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning 4. Forskarstuderandes situation 5. Informationsverksamheten 6. Intern kontroll, urval av institutioner/enheter Internrevisionens granskningar Styrelsen fastställde den föreliggande granskningsrapporten Intern kontroll Humlab samt godkände universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internstyrningens granskningsrapport Fakultetsnämndernas uppdrag och befogenheter från sammanträdet den 11 november Uppföljning av beslut och verkställighet Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningen av forsknings och kompetenssatsningar vid Lärarhögskolan (tidigare USE) perioden samt att resultatet från den externa utvärdering som ska ske år 2014/2015, i enlighet med styrelsens beslut den 20 november 2008, ska presenteras för universitetsstyrelsen våren Rektor Umeå universitet ansvarar för utvärderingen. Slutligen beslutade styrelsen att en avslutande rapport avseende satsningarna ska tillställas universitetsstyrelsen våren Revisor för stiftelsen Lars Färgares gård Styrelsen beslutade att delegera utseende av revisor för styrelsen till rektor. Denna delegation ska gälla tills vidare.

28

29 Bilaga p 7 A

30

31 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 1 (8) Umeå universitet med omvärld perioden 6 december februari Rektorsbeslut Ett urval av fattade beslut under perioden Rektors beslutsmöte den 10 december 2013 Universitetsgemensamma delmål Rektor fastställer de universitetsgemensamma delmålen för de kommande två åren. Delmålen handlar bland annat om ett nytt resursfördelningssystem för anslagen till forskning och utbildning på forskarnivå, att utveckla konkurrenskraftiga karriärvägar och stabilare lärartjänster, stärka förhållandena för doktorander och utveckla ett nytt hanteringssystem för forskningsinfrastruktur. Ny handläggningsordning efter omdömet bristande kvalitet Rektor beslutar att fastställa en handläggningsordning för att redovisa åtgärder efter omdömet bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar. Syftet är att åstadkomma en god kvalitetssäkring och en samordning av åtgärdsredovisningar. Förtydligande av uppdrag till strategiskt råd för administration (SARA) Rektor beslutar att SARA ska arbeta på ett mer heltäckande sätt med övergripande och strategiska administrativa frågor. Rådet ska ge förslag till att utveckla och förbättra samordningen av universitetets administration, och förslagen kan omfatta en eller flera organisatoriska nivåer. Rådet ska ta upp strategiska frågor när det gäller administration, och kan också föreslå uppdrag inom universitetets administration och utse tillfälliga arbetsgrupper. Rektors beslutsmöte den 17 december 2013 Regler för val och utseende av nämndsledamöter Rektor fastställer regeler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet för tiden 1 juli juni 2017, och ger fakulteterna i uppdrag att utreda om det finns behov av fyllnadsval av fakultetsrepresentanter i universitetets elektorsförsamling. Justeringar i redovisningsmodellen inför 2014 Rektor beslutar om två förändringar i redovisningsmodellen inför För det första måste nya projekt eller verksamheter omsluta minst 1 miljon kronor för att medfinansiering av gemensamma kostnader ska kunna prövas. För det andra ska nya beslut om interna universitetsgemensamma satsningar omfatta samtliga kostnader. Nya regler om bisysslor och externa uppdragstagare i undervisning Rektor beslutar att anta justerade regler för redovisning av bisysslor för lärare och medarbetare som omfattas av chefsavtalet. Rektor har även fastställt en regel om att anlita externa uppdragstagare i undervisning. Kostnadsfördelning för studenters bokning av lokaler Studenter bokar allt fler undervisningslokaler och grupprum, och står i år för 10 procent av den totala volymen på drygt 44 miljoner kronor. Kostnaderna för detta har varit svåra för institutionerna att budgetera, och därför beslutar rektor att införa nu en ny modell för fördelning av kostnader.

32 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 2 (8) Eftersom studentbokningarna är ojämnt fördelade mellan fakulteterna är det inte aktuellt att anslagsfinansiera någon del av studentbokningarna. Redan idag finns en generell subvention med 50 procent av kostnaderna för studentbokningar. Hur återstående kostnader ska fördelas beslutas av fakulteterna. En översyn av regler för studentbokningar pågår inom universitetsförvaltningen, men från gäller följande: 1. Utifrån kostnaden år 2013 (ca 4,4 mnkr) reduceras kostnaden år 2014 med ytterligare en subvention omfattande 25 procent av 2013 års kostnad. Denna fasta kostnadsnivå fördelas sedan per fakultet utifrån antal helårsstudenter (campusstudenter Umeå) år 2013, reducerat med antal helårsstudenter i Umeå som bedrivit tandläkarutbildning samt antal helårsstudenter inom läkarutbildning som varit kliniskt placerade. Respektive fakultet beslutar därefter om den subventionerade kostnaden för studentbokningar av undervisningslokaler inom fakultetens institutioner/enheter ska finansieras på fakultetsnivå, på institutions/enhetsnivå eller om kostnaden ska fördelas mellan fakultets- och institutionsnivå. 2. Resterande del av kostnad som behöver finansieras för att debiterbara undervisningslokaler/övriga lokaler ska ha balans mellan intäkter och kostnader, fördelas på priset för undervisningslokaler och övriga bokningsbara lokaler, d.v.s. priset höjs för dessa lokaler år Modellen ska gälla år 2014 och utvärderas under hösten 2014, prissättningsrådet ansvarar för utvärderingen. Tydligare handläggningsordning när doktoranders resurser dras in Rektor beslutar om en revidering av Umeå universitets handläggningsordning för indragande av resurser för doktorander. Handläggningsordningen förtydligas n på flera punkter. 1. Handläggningen ska följa grundelementen i förvaltningslagen. Det gäller t.ex. myndighetens serviceskyldighet, allmänna krav, rätt till tolk och ombud, jäv, partens rätt att få ta del av uppgifter, motivering till och underrättelse av beslut samt hur beslut överklagas. 2. I de fall doktoranden inte är svensktalande är det därför viktigt att information av delar som är väsentliga för utredningen och beslutet översätts. 3. Det ska tydligt framgå att och hur doktoranden genom en besvärshänvisning kan överklaga beslut om indragande av resurser samt beslut om att inte återfå resurser till Överklagandenämnden för högskolan. 4. Det ska i utredningen tydligt framgå att både doktorandens och universitetets åtaganden enligt doktorandens individuella studieplan är utredda. 5. Ansvarsfrågan föreslås läggas på dekanen och att utredningen görs av kanslichef eller den som kanslichefen ger uppdraget till. Utredningen ska ske i samråd med universitetsjuristen. 6. Samtliga dokument som är av betydelse för rektors beslut ska biläggas förslaget till beslut. De ska vara översatta i de fall det är av betydelse. Dokumenten ska kunna härledas till vad som sägs i HF 6 kap paragraferna.

33 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 3 (8) Styrgrupp för införandet av nya Ladok Ett nytt nationellt system kommer att ersätta Ladok inom de närmaste åren. Rektor beslutar med anledning av detta att inrätta en styrgrupp för införandeprojektet, och uppdraget är att ha ansvar för projektets planering, kontroll och styrning. Det studieadministrativa systemstödet Ladok ska ersättas av ett nytt system. Ett nationellt utvecklingsarbete pågår och systemet kommer att levereras stegvis de kommande åren. Slutleverans planeras slutet av För att kunna ta emot det nya systemet krävs förberedelser som planeras inom ett lokalt införandeprojekt. Projektet ska ledas av en styrgrupp vars uppgift bland annat är att ha ansvaret för projektets planering, kontroll och styrning då det gäller resurser och sakinnehåll. Styrgruppen som ska leda det lokala införandeprojektet av nya Ladok består av: Per Ragnarsson, t. f. universitetsdirektör (ordförande) Sören Berglund, enhetschef, IT-enheten Agneta Bränberg, studierektor, institutionen för tillämpad fysik och elektronik Per Höglund, kanslichef, samhällsvetenskapliga fakultetens kansli Chatarina Larson, t. f. förvaltningschef Wilmer Prentius, gemensam representant för Umeå universitets studentkårer Peder Tjäderborn, enhetschef, Studentcentrum Christina Westergren, studieadministratör, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Adjungerad styrgruppsmedlem: Mikael Lindgren, projektledare, systemadministratör, Ladokgruppen, Studentcentrum Rektors beslutsmöte den 14 januari 2014 Nytt ledningssystem för Studenthälsan Rektor beslutar om ett nytt ledningssystem för Studenthälsan vid Umeå universitet. Ledningssystemet ska användas som stöd för att bland annat planera, följa upp och förbättra verksamheten. Vid Studenthälsan erbjuds hälsovård för att främja studenters fysiska och psykiska hälsa. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter är varje vårdgivare skyldig att ha ett ledningssystem för att säkra verksamhetens kvalitet och minimera risken för vårdskador. Studenthälsans verksamhet har på senare tid fått en delvis ny inriktning, då större vikt läggs på att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Av den anledningen, och att Socialstyrelsen har gett ut nya föreskrifter, har rektor nu fastställt ett nytt ledningssystem för Studenthälsan vid Umeå universitet. I det reviderade ledningssystemet beskrivs kortfattat bland annat Studenthälsans verksamhet, grundläggande kvalitetssystem, tjänster, samverkanspartner och hur det systematiska förbättringsarbetet är organiserat. Det nya ledningssystemet gäller tills vidare eller fem år, och ska vid behov revideras årligen. Rektors beslutsmöte den 21 januari 2014 Universitetets årliga konferensmedel är fördelad Universitet, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun utlyser varje år medel till konferenser. Bidrag ges till sociala arrangemang i samband med konferenser vid universitetet.

34 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 4 (8) Rektor beslutade att 24 sökande får dela på drygt 0,5 miljoner kronor. Konferensmedlen ska användas för att marknadsföra Umeå universitet och Umeå som stad, och det är bara konferenser som anordnas i Umeå som kan beviljas medel. Ansökningar som gäller internationella och nordiska konferenser prioriteras. 2. Aktuellt från högskolesektorn m.m. Utredare Ester Roos Engstrand och Anders Steinwall OECD-rapport om svensk eftergymnasial yrkesutbildning OECD gör fortlöpande tematiska översyner över ländernas utbildningssystem och har nu kommit med en rapport om de svenska eftergymnasiala yrkesutbildningarna som är minst ett år långa och leder till en erkänd kvalifikation Ökade forskningsintäkter ger mer forskningstid Universitetskanslersämbetet har analyserat hur de ökade forskningsintäkterna påverkat den arbetstid som forskarna ägnar åt forskning och utbildning på forskarnivå. Den statistiska analysen visar att den arbetstid som ägnas åt forskning följer kurvan väl för forskningsintäkterna. Sedan 2007 har forskningsintäkterna ökat påtagligt och den arbetstid som högskolans personal ägnar åt forskning och utbildning på forskarnivå har ökat i ungefär motsvarande utsträckning Satsningen på unga forskare fortsätter 33 nya Wallenberg Academy Fellows utnämns Wallenberg Academy Fellows är ett nytt karriärprogram som riktar sig till unga lovande forskare inom alla vetenskapsområden. Vid Umeå universitet är det tre unga forskare som tilldelats utnämningen Färre studenter på högskolan de kommande åren Mer än hälften av universiteten och högskolorna räknar med färre helårsstudenter i sina prognoser fram till Nedgången beror framför allt på att lärosätena måste anpassa studentantalet efter minskade anslag från regeringen. Enligt lärosätenas prognoser beräknas antalet helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå uppgå till år Detta innebär en minskning med jämfört med Även på lite längre sikt bedömer lärosätena att det blir en fortsatt minskning av antalet helårsstudenter Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av De senaste åren har studenterna på högskolan tagit allt färre av de poäng de varit registrerade för. En ny analys från Universitetskanslersämbetet visar att den nedåtgående trenden har stannat av. Ett undantag är fristående kurser på distans där prestationsgraden fortsätter att sjunka. Den genomsnittliga prestationsgraden för samtliga helårsstudenter läsåret 2010/11 var 79 procent, vilket är något högre än läsåret 2009/10. Det innebär att de senaste årens

35 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 5 (8) trend med sjunkande prestationsgrader har stannat av, åtminstone tillfälligt. Inom alla studieformer och på nästan alla program är prestationsgraden högre för kvinnor än för män Vicerektor Marianne Sommarin i styrelsen för MAX IV-laboratoriet Marianne Sommarin, vicerektor vid Umeå universitet, har valts till ny ledamot i styrelsen för MAX IV-laboratoriet. Laboratoriet är ett svenskt nationellt laboratorium för kärnfysik, acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus Allt färre studenter på fristående kurser Universitetskanslersämbetet har analyserat fördelningen av studenter mellan fristående kurser och program. Trots att allt färre börjar studera på högskolan ökar ändå antalet nybörjare på programutbildningar. Det är framför allt fristående kurser som tappar studenter. Det är tydligt att universiteten och högskolorna prioriterar sina programutbildningar när de har minskat på antalet platser för att anpassa sig efter de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Läsåret 2012/13 började nya studenter studera vid svenska universitet och högskolor. Det var en liten minskning (en procent), jämfört med läsåret 2011/12. För tredje året i rad fortsätter nybörjartalen att minska. Sedan toppåret 2009/10 har antalet nybörjare minskat med nära eller 16 procent Fler svenskar studerar utomlands Ett nytt statistiskt meddelande från Universitetskanslersämbetet och Statistiska centralbyrån visar att läsåret 2012/13 studerade svenska studenter utomlands, med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, vilket innebär en ökning på två procent sedan året innan. Antalet inresande studenter är trots avgiftsinförandet större än antalet utresande studenter Etablering på arbetsmarknaden Högskoleutforskaren Universitetskanslersämbetets rapport visar att högskoleutbildade kan räkna med jobb. Nästan 80 procent av de som tog examen från högskolan under läsåret 2009/10 hade etablerat sig på arbetsmarknaden under De högsta andelarna etablerade hade bland annat läkare, psykoterapeuter, yrkeslärare samt högskole- och civilingenjörer med bygginriktning. Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att följa och redovisa hur olika grupper med examina från högskolan har etablerat sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier. ambetet.se/download/18.575a959a141925e81d11f03/etableringsrapporten pdf Nytt analysverktyg Universitetskanslersämbetet presenterar ett nytt analysverktyg där resultaten presenteras med hjälp av visuell statistik. Verktyget kallas Högskoleutforskaren.

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl. 10.00-14.30 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013

Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 p 9 Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens strategier och framtidsplaner - Lifescienceprogrammet, Tahei Suzuki från Tokyo ska läsa kemi och molekylärbiologi

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

Revisionsplan för 2014

Revisionsplan för 2014 Dnr SLU ua 2013.1.1.2-5355 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-12-18 Rektor Revisionsplan för 2014 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan för 2014. Ärendet

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet Yvonne Andersson Per Ragnarsson Syfte Att beskriva förändringar i omvärlden och inom UmU som har betydelse för personal- och ekonomiområdet Lyfta fram några

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014

Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014 1(8) Dnr SLU ua 2015.1.1.1-632. Rektor PROMEMORIA 2015-02-09 Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014 1. Sammanfattning Som underlag för styrelsens ställningstagande om SLU har

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 25 september 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 25 september 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 25 september 2014 p 69. Presentation av Restauranghögskolan Studenter och lärare i köket vid Restauranghögskolan vid Umeå universitet. Bl.a. Mathias Dahlgren, adjungerad

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet.

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Föreliggande dokument är en utveckling av det dokument som presenterades vid högskolestyrelsen 1 juni

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Tid: 2015-02-19, kl. 10.00-15.00. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2015-02-19, kl. 10.00-15.00. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(10) Tid:, kl. 10.00-15.00 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Minnesanteckningar Mötesdatum: 2014-04-02 Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Ledamöter: Närvarande: Lena Fritzen, prorektor, ordförande ärende 13-18 Bo Bergbäck, prorektor, ordförande, ärende

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 p 38 Bostäder och lokaler samt campusutveckling Campusplan huvudcampus Daniel Andersson Planeringsenheten 2015-03-31 Till universitetsstyrelsens ledamöter

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009 Sid 1 (6), Institutionen för psykologi 2009 1. Målsättningen med kvalitetsutvecklingsarbetet Eftersom de resurser som ställs till institutionens förfogande är begränsade innebär detta arbete att prioriteringar

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Fastställd av rektor 2014-02-04 Innehållsförteckning Inledning 3 1 Processen för intern styrning och kontroll 3 1.1 Riskanalyser 4 1.1.1 Riskidentifikation 4 1.1.2 Riskvärdering

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Organisatorisk översyn av den samhällsvetenskapliga fakulteten lägesrapportering

Organisatorisk översyn av den samhällsvetenskapliga fakulteten lägesrapportering Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Dekanus Lena Andersson-Skog lena.andersson-skog@khist.umu.se www.umu.se Beslut 2009-06-02 Dnr 103-1662-09 Sid 1 (5) Organisatorisk översyn

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, C 728

Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl 08.30-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Roland 5-21 Bergquist,

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 17 september 2013

Universitetsstyrelsens sammanträde 17 september 2013 Universitetsstyrelsens sammanträde 17 september 2013 p 85. Universitetsbiblioteket (UB) - Klockan i UB. Fotograf och konstnär Albin Karlsson UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor, 2014-10-28 Dnr: 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 Ersätter delegationsordning dnr 1-602/2013 Rektors besluts-

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer