Normsamling för den kommunala sektorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Normsamling för den kommunala sektorn"

Transkript

1 Normsamling för den kommunala sektorn

2 Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Källor Revisionsnormer: SKYREV:s rekommendationer har utarbetats av föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer. Tillstånd för publicering av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 har erhållits från Sveriges Kommuner och Landsting. Generella författningar: Samtliga texter är hämtade från webbplatsen för Svensk författningssamling (SFS) och gäller under följande förutsättning: Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Redovisningsnormer: Lag om kommunal redovisning är hämtad från webbplatsen för Svensk författningssamling (SFS). Rekommendationer publiceras med tillstånd från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redaktion SKYREV:s informationskommitté: Liselott Daun, ordförande, Maria Jäger, Ulf Rubensson och Karin Selander samt Kicki Högberg, extern projektledare. Grafisk produktion ADD Reklambyrå AB Tryck PRINTON, Estland, 2013 ISBN

3 Innehållsförteckning Förord sid 4 SKYREV:s stadgar och certifieringsregler sid 5 Stadgar sid 6 Regler för certifiering sid 10 Revisionsnormer sid 15 SKYREV:s rekommendationer sid 16 God revisionssed i kommunal verksamhet (SKL) sid 34 Om mutor och jäv (SKL) sid 104 Generella författningar sid 117 Aktiebolagslagen (utdrag 9-10 kap) sid 118 Arkivförordning (1991:446) (utdrag 1-7 och ) sid 132 Arkivlag (1990:782) (utdrag 1-10 och ) sid 134 Finansiell samordning (2003:1210) sid 137 Förvaltningslag (1986:223) sid 144 Kommunal redovisning, lag (1997:614) sid 151 Kommunallag (1991:900) sid 164 Konkurrenslag (2008:579) (utdrag kap. 1 3) sid 203 Mutor och bestickning (utdrag ur Brottsbalken 1962:700) sid 212 Offentlig anställning, lag (1994:260) (utdrag) sid 213 Regeringsform (1974:152) (utdrag) sid 216 Stiftelselag (1994:1220) sid 218 Transparenslagen lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (2005:590) sid 244 Tryckfrihetsförordning, Yttrandefrihetsgrundlag, Offentlighets- och sekretesslag (sammandrag) sid 249 Valfrihetssystem, lag (2008:962) sid 250 Vissa kommunala befogenheter, lag (2009:47) sid 256 Redovisningsnormer sid 263 Rekommendationer (RKR 2-18) sid 264 Övrigt sid 327 The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) sid 328 COSO-modellen sid 331 Referenser sid 334

4 Förord Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV) har som mål att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer utför samt att i övrigt främja den kommunala revisionen. SKYREV ska aktivt medverka till en utveckling och dokumentation av god revisors- och revisionssed för kommunala yrkesrevisorer. Utgivningen av normsamlingen för den kommunala sektorn är ett viktigt inslag i arbetet för att uppfylla dessa mål. Syftet med normsamlingen är att ge SKYREV:s medlemmar och andra intressenter inom kommunal verksamhet aktuell information om lagstiftning, god revisionssed i kommunal verksamhet, redovisningsnormer och om SKYREV:s rekommendationer och vägledningar. Vad som är vägledande och aktuellt för den kommunala revisionen förändras delvis över tid varför innehållet i normsamlingarna uppdateras. Denna utgåva innehåller Sveriges Kommuners och Landstings nya skrift Om mutor och jäv. Den vägledning som SKYREV tagit fram för verksamhetsrevision ingår dock inte i normsamlingen utan återfinns på vår hemsida och kommer att publiceras i en särskild skrift. Normsamlingen är främst tänkt att vara ett arbetsredskap för de som arbetar med kommunal revision. Vår förhoppning är att 2013 års normsamling, liksom tidigare utgåvor, även ska vara till nytta för förtroendevalda revisorer, ledamöter i fullmäktigeförsamlingar, styrelser och nämnder och andra som är verksamma inom kommuner, landsting och regioner. Vi hoppas att 2013 års utgåva av normsamlingen ska vara ett gott stöd för den kommunala revisionen! Vi välkomnar synpunkter och önskemål inför kommande utgåvor. Dessa kan förmedlas till eller till ledamöterna i styrelsens informationskommitté. Bo Basun Ordförande Lena Joelsson Vice ordförande

5 SKYREV:s stadgar och certifieringsregler Stadgar... sid 6 Regler för certifiering... sid 10

6 SKYREVS stadgar och certifieringsregler - Stadgar SKYREV:s stadgar och certifieringsregler Stadgar för SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, (antagna vid föreningsstämma 2008) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV) 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer utför samt i övrigt verka främjande för den kommunala revisionen. 3 Föreningens verksamhet Föreningen skall tillvarata de kommunala yrkesrevisorernas yrkesintressen. Föreningen skall förvalta ett institut för certifiering av kommunala yrkesrevisorer samt verka för att erforderlig utbildning genomförs, dels för att göra det möjligt att vinna certifiering, dels för att tillgodose behovet av gemensam fortbildning. Föreningen skall aktivt medverka till en utveckling och dokumentation av god revisors- och revisionssed för kommunala yrkesrevisorer 4 Föreningens säte Föreningens säte är Stockholm. 5 Medlemskap Till medlem av föreningen antas den som arbetar som sakkunnig inom kommunal revision. Till medlem av föreningen kan jämväl antas den som på annat sätt har anknytning till ovanstående verksamheter. Medlemskap kan behållas av den som avgått från sin anställning på grund av pension. Den som varit till synnerligt gagn för föreningen och dess intressen kan efter enhälligt förslag av styrelsen vid ordinarie eller extra föreningsstämma utses till hedersmedlem. 6 Verksamhetsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsperioder omfattar 1 juli till och med 30 juni påföljande år. 7 Medlemsavgift Medlem erlägger årsavgift med belopp, som på förslag av styrelsen fastställts av ordinarie föreningsstämma. Medlem som är pensionär betalar halv avgift. Hedersledamot erlägger ej någon avgift. Årsavgiften erlägges inom tid som bestämmes av styrelsen. Styrelsen kan, då särskilda skäl föreligger, medge befrielse från eller nedsättning av årsavgift. 8 Övriga avgifter Utöver medlemsavgifter skall föreningens verksamheter finansieras med: Årliga serviceavgifter. Avgifter i samband med ansökan och beviljande eller förnyelse av certifiering. Avgifter för utbildningsverksamhet. 6

7 SKYREVS stadgar och certifieringsregler - Stadgar 9 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålles varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma skall hållas då föreningens styrelse så beslutar eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar så begär. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 4. Val av två justeringsmän att jämte mötets ordförande justera vid mötet fört protokoll 5. Behandling av årsredovisning 6. Behandling av revisionsberättelse 7. Fastställande av resultat- och balansräkning 8. Fråga om behandling av föreningens över- eller underskott 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Stadgeenliga val 11. Fråga om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan. 12. Fastställande av budget 13. Bestämmande av medlemsavgift 14. Övriga av styrelsen eller eljest till föreningsmötet väckta ärenden 10 Styrelse Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av sju (7) ledamöter som väljs på ordinarie föreningsstämma. Ledamöterna väljs för en tid (mandatperiod) av två år. Om helt ny styrelse väljs skall mandattiden för fyra av ledamöterna vara ett år. Ledamot kan väljas om för högst ytterligare tre mandatperioder. Om synnerliga skäl föreligger får omval ske för fler än tre mandatperioder. Föreningsstämman utser ordförande och vice ordförande bland styrelsens ledamöter för en tid av ett år. Styrelsen fördelar inom sig övriga erforderliga uppdrag. För styrelsens beslutsmässighet erfordras att minst ordförande eller vice ordföranden och därutöver tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal skall den mening som biträds av ordföranden gälla. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Styrelsen sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre styrelseledamöter begär det. Kallelse med föredragningslista och erforderliga underlag skall sändas till samtliga styrelseledamöter inom den tid som fastställs i styrelsens arbetsordning. 11 Styrelsens uppgifter Styrelsen företräder föreningen, bevakar föreningens intressen, handhar föreningens angelägenheter och beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen får inrätta kommittéer för att bereda föreningens ärenden. Styrelsen utser för en tid (mandatperiod) av högst två år ledamöter och ordförande i kommittéerna. Dessa kan väljas om för ytterligare högst tre mandatperioder. Om synnerliga skäl föreligger får omval ske för fler än tre mandatperioder. Styrelsen samordnar kommittéernas arbete. Styrelsen beslutar om inval av nya medlemmar i föreningen. 7 SKYREV:s stadgar och certifieringsregler

8 SKYREVS stadgar och certifieringsregler - Stadgar SKYREV:s stadgar och certifieringsregler Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem. Sådant beslut får dock inte fattas utan att berörd medlem fått tillfälle att yttra sig. Styrelsen anordnar föreningsstämmor och bereder de ärenden som där skall behandlas. 12 Certifieringsnämnd Regler för certifiering skall fastställas av föreningsstämman. För certifiering och tillämpning av reglerna för certifiering utser ordinarie föreningsstämma en certifieringsnämnd som består av fem (5) ledamöter. Ordförande utses av föreningsstämman. Endast certifierade medlemmar deltar i beslut om regler för certifiering och val av ledamöter i certifieringsnämnden. Nämndens ordförande bör vara jurist. Nämndens ledamöter skall i övrigt sammansättas med personer som har kompetens som är av betydelse för den kommunala revisionen. Nämnden skall också besluta i disciplinärenden som rör certifierade revisorer. 13 Revisorer För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses vid ordinarie föreningsstämma två revisorer för tiden t.o.m. nästa ordinarie stämma. Till revisor kan icke utses person som står i jävsförhållande till ledamot i styrelsen och övriga föreningsorgan. 14 Valberedning För beredning av förekommande val utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden t.o.m. nästa ordinarie stämma en valberedning om tre ledamöter. Ledamot av styrelsen må icke inväljas i valberedningen. 15 Röstning Vid ordinarie och extra föreningsstämma äger varje närvarande medlem en röst. En frånvarande medlem får företrädas av en annan medlem genom skriftlig fullmakt. Varje medlem får företräda högst en frånvarande medlem. Val sker öppet, såvida ej sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal avgör lotten. Omröstning i andra ärenden än val sker öppet. 16 Kallelse och handlingar till föreningsstämma Senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma utsändes kallelse, förslag i valärenden och handlingar i övriga ärenden som skall behandlas vid föreningsstämman. Årsredovisning och revisionsberättelse skall vara tillgängliga för medlemmarna minst 10 dagar före föreningsstämman. Motsvarande skall i tillämpliga delar gälla för kallelse och handlingar till extra föreningsstämma. 17 Motioner till föreningsstämma Medlemsmotion till ordinarie eller extra föreningsstämma skall inges till styrelsen senast tre månader före stämman. 18 Stadgeändring Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas, av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag inges till styrelsen senast tre månader före ordinarie eller extra föreningsstämma. Förslag till stadgeändring skall jämte styrelsens yttrande tillställas medlemmarna med handlingarna till föreningsstämman. 8

9 SKYREVS stadgar och certifieringsregler - Stadgar För godkännande av förslag till stadgeändring fordras beslut vid två på varandra följande stämmor, av vilka minst en skall vara årsstämma och att beslutet biträtts av minst 2/3 av de röstande vid den andra stämman. SKYREV:s stadgar och certifieringsregler 9

10 SKYREVS stadgar och certifieringsregler - Regler för certifiering SKYREV:s stadgar och certifieringsregler (Med ändringar införda t.o.m. sept 2010) Regler för certifiering Innehållsförteckning Allmänt...10 Allmänna krav för certifiering samt certifieringsförfarande...10 Krav på praktisk erfarenhet...11 Krav på utbildning...12 Utövande av revisionsverksamhet...12 Tillsyn och disciplinära åtgärder...12 Allmänt 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. 2 Kommunal revision utövas av förtroendevalda revisorer, som enligt kommunallagen skall biträdas av sakkunniga vilka skall ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget. De sakkunnigas rapporter skall fogas till revisorernas berättelse. Certifiering i enlighet med följande bestämmelser avser de sakkunniga i deras uppgifter att biträda de valda revisorerna. Följande kriterier avses tillgodose föreningens krav på utbildning och erfarenhet. Allmänna krav för certifiering samt certifieringsförfarande 3 Certifiering av sakkunnig för kommunal revision innebär att den certifierade revisorn besitter den insikt och har den erfarenhet och utbildning som fordras för uppdraget samt också i övrigt kan bedömas vara lämpad att biträda revisorerna i den kommunala revisionen med att såsom sakkunnig leda 1 den samlade yrkesmässiga revisionen. 4 Följande krav skall uppfyllas av certifierad revisor: a) han eller hon skall yrkesmässigt utöva kommunal revisionsverksamhet i enlighet med bestämmelserna nedan i 13 16, b) han eller hon skall ha tillräcklig erfarenhet av revision, av kommunal verksamhet och av kommunal revision i enlighet med 7 11 nedan, c) han eller hon skall ha för kommunal revision erforderlig utbildning i enlighet med 12 nedan, d) han eller hon skall vara medlem i Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV). 5 Certifiering meddelas av Certifieringsnämnden efter prövning av att kraven i 4 b, c och d uppfylles. Certifieringen meddelas för en period av fem år. Certifieringsnämnden utövar tillsyn över den certifierade revisorn för att pröva att uppställda krav i 4 a upprätthålls under hela femårsperioden. Före femårsperiodens utgång kan den certifierade revisorn ansöka om förnyad certifiering för ytterligare en period om fem år. Skriftlig motivering skall meddelas sökanden som fått avslag på sin ansökan eller som inte meddelats certifiering under en period av fem år. 10

11 SKYREVS stadgar och certifieringsregler - Regler för certifiering Sökande, vars ansökan inte beviljats, har möjlighet att begära att Certifieringsnämnden omprövar ärendet. En certifierad revisor skall, som framgår av 20, anmäla till Certifieringsnämnden om förutsättningarna för certifieringen upphör. 6 Certifieringsnämnden beslutar om ansökningsförfarande och certifieringsbevis. Beviljas ansökan om certifiering och förnyad certifiering, skall sökande erlägga en avgift som bestäms av föreningens styrelse. Krav på praktisk erfarenhet 7 För certifiering fordras praktisk erfarenhet inhämtad på något av följande sätt: a) att som yrkesverksam inom kommunal revision och därmed förenlig verksamhet 2 under ledning av certifierad revisor under sammanlagt minst fem år och motsvarande minst fem års heltidsarbete, b) att som yrkesverksam med revision antingen som auktoriserad revisor eller under ledning av auktoriserad revisor under sammanlagt minst fem år och motsvarande minst fem års heltidsarbete; av praktiken skall dock antingen minst två års heltidsarbete ha utförts inom kommunal revision under ledning av certifierad revisor eller innefattat en ledande position inom kommunal revision under en kalendertid av tre år och av en omfattning som måste bedömas ha givit samma insikt och erfarenhet som två års heltidsarbete. Med heltidsarbete avses här en arbetsinsats om timmar per år. 8 Praktiken enligt 7 skall vara allsidigt sammansatt. Praktiken skall innehålla planering, utförande och rapportering av revisionsuppdrag avseende det samlade revisionsuppdraget eller inneburit att vederbörande haft ett brett ansvar för en betydande del av detta i större organisationer. En del av praktiken skall avse kvalificerade utredningar, antingen inom revisionsuppdrag eller som del av andra uppdrag. Särskild vikt skall läggas vid revisorns bedömningar och slutsatser samt de etiska regler en revisor måste iaktta vid revisionsarbetet. 9 Praktiken från kommunal revision skall: a) ge kunskap om revision dels från ett helhetsperspektiv i kommunen, dels från olika kommunala verksamheter samt b) ge erfarenhet av och insikt om förekommande utrednings- och utvärderingsmetoder. Praktiken skall vidare innehålla erfarenheter från föredragning samt av samarbete i allmänhet med förtroendevalda revisorer och övriga förtroendevalda. Praktiken skall ha givit god insikt i hur beslut fattas och verkställs och i hur samspelet sker mellan fullmäktige, styrelse och övriga kommunala nämnder och förvaltningar. 10 Högst två år, i särskilda fall högst tre år, av den praktiska erfarenheten enligt 7 kan ersättas av annan praktisk erfarenhet från kommunal verksamhet i ledande befattning och självständig ställning samt med uppgifter som ger erfarenheter som motsvarar vad som angivits i 9, 1 st, 2 p samt samma paragrafs 2 st. Det fordras alltid minst två års praktisk erfarenhet inom kommunal revision under ledning av certifierad revisor. 3 För sökande som på annat sätt än vad som hittills angivits kan visa att det är uppenbart att han eller hon förvärvat erfarenheter och kunskaper av det slag och med den inriktning som anges i 8 och 9 och i en omfattning som motsvaras av vad som krävs SKYREV:s stadgar och certifieringsregler 11

12 SKYREVS stadgar och certifieringsregler - Regler för certifiering SKYREV:s stadgar och certifieringsregler enligt 7 kan kravet på praktisk erfarenhet från revision nedsättas ytterligare enligt Certifieringsnämndens prövning i varje särskilt fall. 11 För förnyelse av certifiering skall den sökande visa att han eller hon under den närmast föregående femårsperioden varit yrkesverksam såsom sakkunnig till förtroendevalda revisorer i en omfattning om minst timmar. Krav på utbildning 12 För certifiering krävs akademisk examen omfattande minst åtta terminers heltidsstudier motsvarande 240 hp (160 p) med minst tre terminers godkända studier inom antingen ämnena ekonomi eller offentlig förvaltning. Av studierna skall dock minst 30 hp (20 p) avse vardera offentlig förvaltning och ekonomi. Studierna skall vara av betydelse för vinnande av den insikt som erfordras för uppdraget som sakkunnigt biträde åt de förtroendevalda revisorerna. Uppfyller inte sökanden utbildningskraven i första stycket kan Certifieringsnämnden om särskilda skäl föreligger efter individuell prövning av varje sökanden ändå medge certifiering. Utövande av revisionsverksamhet 13 Den certifierade revisorn skall vara yrkesverksam såsom sakkunnig till förtroendevalda revisorer i en omfattning som lägst uppgår till timmar över en femårsperiod. 14 För att den certifierade revisorns skall anses yrkesverksam enligt 13 skall dennes verksamhet bedrivas som eller hos auktoriserad revisor, som anställd vid ett registrerat revisionsbolag, vid kommuns eller landstings revisionskontor eller vid annat företag som uppfyller kraven enligt tredje stycket nedan. Om den certifierade revisorn är anställd vid en kommuns eller landstings/regions revisionskontor, förutsättes att kontoret står under ledning av förtroendevalda revisorer samt att det vid kontoret inte därutöver bedrivs verksamhet som är oförenlig med kommunal revision. Om den certifierade revisorn är anställd vid annat företag än auktoriserat revisionsbolag förutsättes dels att arbetsgivaren bedriver verksamhet som sakkunniga till förtroendevalda revisorer, dels att arbetsgivaren ej därutöver bedriver med kommunala revisionsuppdrag oförenlig verksamhet. Med oförenlig verksamhet i andra och tredje styckena ovan skall i första hand förstås sådan verksamhet som kan rubba förtroendet för den certifierade revisorns oberoende eller självständighet. 15 Den certifierade revisorn skall utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt god revisorssed. Om det i något fall finns särskild omständighet som kan rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller självständighet skall den certifierade revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. 16 Certifierad revisor svarar för det arbete som utförs av anlitade medarbetare och konsulter. Tillsyn och disciplinära åtgärder 17 Certifieringsnämnden utövar tillsyn över certifierade revisorer samt beslutar om disciplinära åtgärder enligt

13 SKYREVS stadgar och certifieringsregler - Regler för certifiering 18 Certifierad revisor är skyldig att underställa sig Certifieringsnämndens tillsyn Om en certifierad revisor uppsåtligen gör orätt i sin verksamhet skall certifieringen återkallas. Om det föreligger förmildrande omständigheter får varning meddelas. Om det är tillräckligt får Certifieringsnämnden i stället meddela en erinran. Om en certifierad revisor av vårdslöshet gör orätt i sin verksamhet får varning meddelas. Om det är tillräckligt får Certifieringsnämnden i stället meddela en erinran. Om omständigheterna är synnerligen försvårande, får Certifieringsnämnden återkalla certifieringen. 20 Om det för en certifierad revisor inträder någon omständighet som innebär hinder för certifiering skall revisorn omedelbart anmäla detta till Certifieringsnämnden, som därvid skall ompröva certifieringen. Fotnoter 1. I begreppet leda förutsätts inte enbart att kompetens är en förutsättning att fungera som projektledare i enskilda revisionsprojekt utan även förmåga och kompetens att, beroende på den granskade organisationens natur, kunna leda genomförandet av hela eller delar av den yrkesmässiga revisionen. 2. Med uttrycket därmed förenlig verksamhet åsyftas en analog tolkning av de regler som gäller för auktoriserade revisorer. 3. Det följer av ovanstående att det finns tre huvudsakliga karriärvägar fram till certifiering. Dessa är i korthet enligt de särskilda krav som framgår av 7 10 följande: 1) fem års praktik under direkt arbetsledning av certifierad revisor, 2) fem års praktik av revision under ledning av certifierad revisor i minst två år och resterande tid under ledning av auktoriserad revisor eller 3) arbete inom kommun med kvalificerade uppgifter under två, i särskilda fall tre år, samt därefter tre, i särskilda fall två, års praktik under direkt arbetsledning av auktoriserad eller certifierad revisor. Minst två år av praktiken måste dock genomföras under direkt arbetsledning av certifierad revisor. 4. Det är beträffande certifierade revisorer som också är auktoriserade revisorer angeläget att den tillsyn som Certifieringsnämnden utövar sker på sådant sätt att den låter sig förenas med Revisorsnämndens tillsyn av auktoriserade revisorer. SKYREV:s stadgar och certifieringsregler 13

14

15 Revisionsnormer SKYREV:s rekommendationer... sid 16 God revisionssed i kommunal verksamhet (SKL)... sid 34

16 Revisionsnormer - Skyrevs rekommendationer SKYREV:s rekommendationer Revisionsnormer Innehållsförteckning SKYREV:s normgivning...16 Etiska regler med kommentarer...17 Vägen till god sed...19 Dokumentation av revisionsprojekt...21 Prövning av yrkesrevisorns oberoende...22 Projektplan innehåll och disposition...24 Revisionsrapport...25 Risk- och väsentlighetsbedömning...27 Granskning av delårsrapport...29 SKYREV:s normgivning Kommittén för god kommunal revisors- och revisionssed har styrelsens uppdrag att följa, dokumentera, utveckla och för föreningens räkning uttolka och uttala sig i frågor om god kommunal revisionssed för yrkesrevisorer. Med stöd av kommitténs förslag beslutar styrelsen om föreningens normgivning. Vid sidan av lagstiftning och god revisionssed i kommunal verksamhet är SKYREV:s etiska regler grundläggande för kommitténs arbete med normeringen. SKYREV:s vägledningar och rekommendationer är formade utifrån yrkesrevisorns uppdrag och är styrande för medlemmarna i arbetet med kommunal revision. De gäller i tillämpliga delar även yrkesrevisorns uppdrag avseende lekmannarevision i kommunägda företag och andra kommunala åtaganden (kommunalförbund, finansiella samordningsförbund m fl). Utvecklingen av god revisionssed i kommunal verksamhet ställer krav på en fortlöpande utveckling och översyn av normeringen. SKYREV:s vägledningar och rekommendationer ska vara ett stöd i yrkesrevisorernas arbete, spegla områden där det finns behov av att ha en likartad hantering och därmed att utveckla och främja kommunal revision. Inom vissa områden kan det vara lämpligt och önskvärt att en fråga eller ett förhållande beskrivs eller problematiseras utifrån olika synvinklar. I detta syfte kan kommittén och styrelsen presentera diskussionsunderlag eller utkast, som medlemmarna får pröva och diskutera innan de färdigställs som vägledning eller rekommendation. I vissa fall kan diskussionsunderlag och utkast också vara underlag för en dialog med berörda inom området. Bo Basun Ordförande Lena Joelsson Vice ordförande 16

17 Revisionsnormer - Skyrevs rekommendationer Etiska regler med kommentarer antagna vid föreningsstämman 26 augusti 2003 Inledning SKYREV:s medlemmar är i sin yrkesutövning inriktade mot revision av kommunal verksamhet. För de medlemmar som är certifierade har en särskild nämnd funnit att de har erforderlig utbildning på en akademisk nivå jämte en gedigen erfarenhet och förståelse av kommunal verksamhet för att kunna agera som sakkunnigt biträde. SKYREV:s medlemmar arbetar i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. För SKYREV:s medlemmar har utarbetats ett yrkesetiskt regelverk. Ett yrkesetiskt regelverk är en normsamling som en yrkeskår har enats sig om. Regelverket är uppdelat i två delar. Först en portalparagraf som behandlar den kommunala särarten och därigenom slår fast vikten av en gedigen förståelse av densamma. En sådan förståelse är en viktig förutsättning för arbetet som sakkunnigt biträde. Därefter fem kompletterande regler som belyser grundläggande förhållanden som säkerställer att medlemmarna kan skapa förtroende i sin revisionsutövning. Föreliggande regelverk skall vara ledstjärna i medlemmarnas yrkesutövning. Det ankommer i första hand på varje medlem att själv pröva sin efterlevnad av regelverket. Revisionsnormer Portalparagraf om den kommunala särarten Grundläggande i SKYREV:s medlemmars yrkesutövning är följande: a. Förstå och respektera den kommunala särarten och dess demokratiska processer. b. Arbeta så att förtroendet för den kommunala verksamheten stärks. c. Arbeta öppet i offentlighetsprincipens anda och samtidigt beakta sekretesskraven. d. Förstå och respektera de övergripande verksamhetsmålen och deras grundläggande betydelse vid ansvarsprövning. e. Med fullt yrkesmässigt ansvar ge de förtroendevalda revisorerna bästa möjliga faktaunderlag och stöd vid revisionens planering, genomförande och rapportering. f. Verka med självständighet och integritet i samarbetet med de förtroendevalda revisorerna. g. Agera med öppenhet, saklighet och kompetens i all yrkesmässig rapportering. h. Ansvara för det faktamässiga underlaget och bedömningar samt professionella genomförandet av de uppdrag de åtagit sig. Ansvaret för ställningstaganden i ansvarsprövningen utifrån de faktamässiga underlagen åvilar de förtroendevalda. REGEL 1 OBEROENDE OCH INTEGRITET En medlem skall agera så att dennes oberoende och integritet inte kan ifrågasättas. En medlem får inte låta sig påverkas av annan så att medlemmens oberoende ifrågasätts. Kan oberoende inte upprätthållas skall medlemmen avböja uppdraget. Kommentarer Oberoende och integritet är av grundläggande betydelse för revisionens förtroende hos uppdragsgivare och allmänhet. Oberoendet måste upprätthållas i förhållande till samtliga intressenter i revisionsprocessen. Revisorn måste för varje uppdrag pröva och dokumentera sitt oberoende. 17

18 Revisionsnormer - Skyrevs rekommendationer Medlem kan inte vara engagerad i, eller ha intressen i, uppdragsverksamhet eller uppgifter, som inte är förenliga med oberoendet. Det kan exempelvis gälla uppdrag som konsult eller rådgivare åt den verksamhet som revideras. Medlem får inte stå i sådant förhållande till den som revideras att oberoendet rubbas av exempelvis vänskaps- eller släktskapsband. Medlem får inte heller ha sådana ekonomiska relationer till den reviderade att oberoendet kan ifrågasättas. Oberoendet och integriteten gäller relationen till de reviderade i personligt, ekonomiskt, affärsmässigt och politiskt avseende. Medlem får inte vara personligt beroende av de reviderade i exempelvis politiska hänseenden. Medlem får heller inte på annat sätt låta sig påverkas så att revisionens oberoende, integritet och objektivitet kan ifrågasättas. Revisionsnormer REGEL 2 OBJEKTIVITET OCH SAKLIGHET En medlem skall alltid vara saklig och eftersträva objektivitet. Det innebär att arbetet skall utföras objektivt och att alla relevanta sakförhållanden som har betydelse för bedömningen skall belysas och beaktas. All kommunikation skall vara objektiv och underbyggd med faktiska sakförhållanden. Kommentarer Alla granskningar skall ha en sådan omfattning och ges en så allsidig belysning, att granskningsresultatet är tillräckligt underbyggt i förhållande till uppdraget. Tillvägagångssätt och metodbeskrivning skall tydligt framgå och tillämpad metod skall väljas så att objektivitet och saklighet säkerställs i uppdraget. De revisionella bedömningarna grundar sig på faktiska sakförhållanden och bygger på samtliga omständigheter som är av betydelse för revisionen. Om fakta och dokumentation saknas, eller om förhållanden inte låter sig mätas eller observeras, används relevanta indikatorer på faktiska förhållanden. Om begränsningar i granskningens omfattning eller andra begränsningar inte medger att alla relevanta sakförhållanden beaktas, men ändå tillräcklig grund finns för att göra rimliga bedömningar, skall slutsatserna anpassas så att det finns en harmoni mellan bedömningen och underlagets beskaffenhet. Tyngdpunkten i bedömningar och slutsatser anpassas så att granskningsresultatet får den betydelse och vikt som är rimlig med hänsyn till frågans väsentlighetsgrad. REGEL 3 KOMPETENS En medlem skall ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för sin yrkesutövning. En medlem har även ansvar för att anlitade medarbetare och specialister uppfyller nämnda krav. Kommentarer Det grundläggande kompetenskravet är förståelse och respekt för den kommunala särarten och dess demokratiska processer. Medlem har alltid en skyldighet att tillse att den har tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för det kommunala uppdrag den är satt att utföra. Kompetens skaffas genom erfarenhet, utbildning och metodutveckling. Efter inhämtande av grundläggande kunskaper vidmakthåller och utvecklar medlem sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning i erforderlig omfattning. 18

19 Revisionsnormer - Skyrevs rekommendationer Kompetensutveckling sker också genom utförande av uppdrag inom den kommunala sektorn samt genom att hela tiden vara uppdaterad genom facklitteratur, facktidskrifter och deltagande i kurser, seminarier och dylikt. Goda kunskaper skall finnas om det objekt man granskar. Medlem har ett ansvar för att skaffa sig relevanta referensramar för bedömning av granskade förhållanden i relation till regler och praxis. Årlig planering av den egna utbildningen bör ske och det är lämpligt att såväl planerad som genomförd utbildning dokumenteras. Medlem som sätter samman uppdragsteam, skall tillse att dessa motsvarar nödvändiga kompetenskrav för fullgörande av ett uppdrag. Om detta inte är möjligt skall uppdraget avböjas. Medlem har ett ansvar för att av denne anlitade medarbetare och specialister uppfyller ställda krav. REGEL 4 KOLLEGIALITET En medlem skall verka för goda relationer inom yrket genom ett kollegialt uppträdande. Kommentarer En medlem skall verka för utbyte av yrkesmässiga erfarenheter och goda verksamhetsfrämjande relationer med kollegor. Yrkesmässigt erfarenhetsutbyte är en väsentlig del i medlemmarnas utveckling och att anseende och ställning stärks. Vid marknadsföring skall medlem fokusera på sina egna kvalifikationer och dess effekter för uppdraget, inte klandra annan. En medlem bör underlätta för en efterträdande revisor genom att informera om och kommentera väsentliga förhållanden som fokuserats vid tidigare granskningar. En medlem som efterträder annan revisor skall ta kontakt med denne för att inhämta sådan information som kan ha betydelse för det fortsatta revisionsarbetet. Revisionsnormer REGEL 5 RESPEKT OCH FÖRTROENDE En medlem skall framstå som föredöme så att respekt, förtroende och utveckling av yrket och revisionsinstitutet främjas. Kommentarer En grundläggande förutsättning för att erhålla respekt och förtroende för sin yrkesutövning och person är att samtliga etiska regler efterlevs. Respekt och förtroende förutsätter vidare att medlem även i andra avseenden i eller utanför sin yrkesutövning uppträder på ett sådant sätt att han eller hon inte vanhedrar sig själv eller sin yrkeskår. Genom sitt uppträdande skall medlem stärka revisorsyrkets anseende och underlätta rekrytering. Vägen till god sed September 2006 Uppdrag Kommittén för god kommunal revisors- och revisionssed har i uppdrag att följa, dokumentera, utveckla och för föreningens räkning uttolka och uttala sig i frågor om god kommunal revisors- och revisionssed för yrkesrevisorer. 19

20 Revisionsnormer - Skyrevs rekommendationer Arbetsprocess Vid kommitténs möten fattas beslut om de frågor som kommittén skall arbeta med. Utgångspunkt för dessa beslut är de frågeställningar som väckts av styrelsen, kommittéledamöter eller enskilda medlemmar. Resultatet av kommitténs arbete, i form av normer och diskussionsunderlag, skall dokumenteras. För att underlätta de löpande kontakterna mellan styrelsen och kommittén utses en person i föreningens styrelse att vara kommitténs kontaktperson. Arbetet i kommittén skall präglas av en utvecklad kommunikation med medlemmarna. Medlemmarna skall regelbundet, genom Nyhetsbrev, informeras om arbetet i kommittén. Revisionsnormer Styrande och stödjande dokument SKYREV:s Etiska regler och Revisionsprocessen och de etiska reglerna är grundläggande dokument för arbetet med normgivning. Normer och diskussionsunderlag som utarbetas av kommittén redovisas i form av: 1 Rekommendation Kommittén utarbetar rekommendationer som skall vara styrande i de sakkunnigas arbete. SKYREV förutsätter en följsamhet till rekommendationerna. Rekommendationerna benämns R1, R2 etc. 2 Vägledning Kommittén utarbetar, som stöd i de sakkunnigas arbete, dokument som benämns vägledning, V1, V2 etc. I en vägledning behandlas frågor av annan karaktär och en vägledning är inte lika styrande som en rekommendation. SKYREV utgår från att också dessa har en god efterlevnad hos föreningens medlemmar. 3 Diskussionsunderlag Inom vissa områden kan det vara lämpligt och önskvärt att en fråga eller ett förhållande beskrivs eller problematiseras utifrån olika synvinklar. I syfte att bland annat utgöra underlag för diskussioner vid revisionskontor och revisionsbyråer redovisar därför kommittén diskussionsunderlag, D1, D2 etc. Ett diskussionsunderlag kan utvecklas till rekommendation eller vägledning. De rekommendationer och vägledningar som kommittén utarbetar redovisas utifrån ett förhållningssätt till de förtroendevalda revisorerna. Detta förhållningssätt gäller i tilllämpliga delar även till lekmannarevisorerna. Publicering Efter det att kommittén tagit fram rekommendation, vägledning eller diskussionsunderlag redovisas dessa dokument på föreningens hemsida och i föreningens normsamling. Innan normerna fastställs redovisas dessa som utkast, t.ex. Ru1 och Vu1. Utkast skall finnas tillgängligt på föreningens hemsida minst sex månader innan de fastställs. De förändringar som under den tiden görs i utkast skall tydligt markeras. Större förändringar kan vara skäl för att förlänga den tid som dokumentet finns som utkast. Fastställande Rekommendationer och vägledningar fastställs av styrelsen. 20

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer Sveriges Kommunala YrkesREVisorer 1 SKYREV Föreningens ändamål är att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer ska utför samt i övrigt verka främjande för den kommunala

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Dokumenttyp Reglemente Version 2 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-01-26 Fastställd KF 2008-02-28 Diarienummer 2015/31 003 Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Författningssamling BKFS 2010:1 Revisionsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-10-16, 87 Reviderat 2010-11-15, 120 Träder i kraft 2010-12-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Reglemente för Kommunrevisionen

Reglemente för Kommunrevisionen Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 14 Reglemente för Kommunrevisionen Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

STADGAR. a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp

STADGAR. a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp STADGAR för Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK antagna vid föreningens bildande 1989-09-01 och reviderade vid årsmöten 1989, 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010 och 2011. 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Reglemente för Borås Stadsrevision

Reglemente för Borås Stadsrevision Reglemente för Stadsrevisionen 068:1 Reglemente för Borås Stadsrevision Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18 Gäller från 2011-01-01 Inledande bestämmelser l Borås Stadsrevision utgörs av de av fullmäktige

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision HÄRNÖSANDS KOMMUN Härnösandsmodellen en effektiv kommunal revision Revisorernas granskning ska utgå från de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt för den verksamhet som styrelse och nämnder

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer