Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)"

Transkript

1 Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart material, tex förpackningar, farligt avfall och grovsopor, också sorterats ut. Förbundet kan medge undantag helt eller delvis från detta i särskilda fall (till exempel vid rastplatser och andra ställen där många människor nyttjar avfallsbehållarna och det inte är sannolikt att en tillräckligt hög renhet på det utsorterade matavfallet kan uppnås). Förbundet kommer att göra kvalitetskontroller för att säkerställa en hög renhetsgrad på både matavfallet och restavfallet. Fastighetsägaren ansvarar för att hushållssoporna sorteras enligt anvisningarna. Abonnemang hemkompost Allt matavfall ska komposteras under hela året. Undantag från detta kan medges i särskilda fall. Kompostering ska ske så att ingen olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer. Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker. Fastighetsägaren ansvarar för att ta hand om den färdiga komposten på den egna fastigheten. Matavfall får inte läggas i brännbara hushållssopor. Gästrike Återvinnare kan komma att göra kvalitetskontroller för att säkerställa en hög renhetsgrad på restavfallet. Abonnemang osorterat I osorterat restavfall görs ingen sortering av restavfall och matavfall utan dessa delar läggs i samma behållare. I osorterat restavfall får inte farligt avfall, elavfall, batterier eller grovsopor lämnas. Om fastighetsägaren ej uppfyller ovan angivna förutsättningar för abonnemang sorterat och hemkompost, så har Gästrike Återvinnare rätt att ta ut en felsorteringsavgift och i förlängningen att klassa om abonnemang sorterat eller abonnemang hemkompost till abonnemang osorterat. 3 Grundavgift och hämtningsavgift Fastighetsinnehavaren betalar hämtningsavgift för valt abonnemang samt grundavgift för hushåll och verksamheter i fastigheten enligt nedan. 61 (82)

2 En- och tvåbostadshus Till enfamiljshus räknas: a) Privatägt enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) med eget abonnemang för hushållsavfall. b) Enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) i bostadsrättsförening eller samfällighet om hushållet har eget abonnemang för sophämtning. Radhus och liknande Till radhus och liknande räknas: a) Alla radhus (hyresrätt, bostadsrätt, samfällighet och privatägda) b) Kedjehus i bostadsrättsförening eller samfällighet med gemensam lösning för sophämtningen. c) Fristående hus i bostadsrättsförening eller samfällighet med gemensam lösning för sophämtningen. Lägenhet Till lägenhet räknas: a) Alla hyreslägenheter utom hyresrätt i radhus b) Bostadsrätt i lägenhet utom radhus, kedjehus eller fristående hus För hushåll i speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer och äldreboenden, betalar fastighetsinnehavaren max fem grundavgifter per fastighet. Fritidshus Till fritidshus räknas hus som används för rekreation och inte är permanentbostad. Koloniföreningar betalar max fem grundavgifter. Verksamheter Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, skolor och institutioner. Grundavgift för verksamhet beräknas i varje enskilt fall utifrån följande riktlinjer: - Antal hämtställen från verksamheten - Vissa verksamheter betalar ingen grundavgift. Det gäller fiskevårdsområden, badplatser och liknande, samt kvarterslokaler. För boendeformer och verksamheter som inte regleras ovan avgör förbundet vilken grundavgift som tillämpas. När två eller flera fastigheter delar avfallsbehållare eller har gemensam hämtning av avfall ska varje hushåll betala en grundavgift. 4 Om betalning Avgifter enligt denna taxa betalas till förbundet. Samtliga priser i taxan gäller inklusive mervärdesskatt. På förhand beräknade avgifter ska erläggas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet slutligt vidare till inkasso. Förändringar som berättigar till lägre avgift påverkar debiteringen från den första dagen månaden efter det att ändringen skett. 62 (82)

3 Anmärkning mot faktura ska lämnas till förbundet inom 14 dagar efter fakturadatum. Vid nytt eller avbeställt abonnemang räknas påbörjad kalendermånad som hel debiteringsmånad. Vid ägarbyte gäller abonnemangsändringen för permanentbostäder från och med den första dagen i månaden efter att ägarbytet skett. För fritidsbostäder gäller abonnemangsändringen för kommande säsong. Om faktura redan skickats till den gamla ägaren och den nya ägaren tillträtt, förs abonnemangsändringen in från den första dagen i nästkommande debiteringsperiod. För den tid som förflyter mellan ägarbytet och abonnemangsändringen ansvarar den tidigare och den nye ägaren för att reglera avgiften sinsemellan. När det gäller samfälligheter och liknande med gemensam behållare enligt föreskrifter i renhållningsordningen ska avgiften debiteras juridisk person, det vill säga en organisation med organisationsnummer, om inte annat överenskommits med förbundet. 5 Avstånds- och placeringstillägg 1. Avståndstillägg Avståndstillägg ska betalas, per behållare, i följande fall: 1a) Om behållare vid en- och tvåbostadshus och flerbostadshus med högst fem lägenheter är placerat mer än 1,6 meter från fordonets stopplats. Detta gäller inte fastigheter med gemensam lösning för sophämtningen enligt renhållningsordningen. 1b) Om behållare, sopskåp sophus, soprum och liknande vid flerbostadshus med fler än fem lägenheter eller vid fastigheter med gemensam lösning för sophämtningen enligt renhållningsordningen är placerat mer än 10 meter men max 20 meter från fordonets stopplats. 1c) Vid särskilda förutsättningar kan förbundet besluta om undantag från 1a och 1b. 2. Placeringstillägg Placeringstillägg ska betalas, per behållare, i följande fall: 2a) Om behållare, sopskåp sophus, soprum och liknande är placerat mer än 20 men mindre än 50 meter från fordonets stopplats (dragvägar över 50 meter är inte tillåtna). 2b) Om soprummet ej är i markplan. 63 (82)

4 2c) Om det finns hinder längs dragvägen mellan fordonets stopplats och behållaren 6 Uppehåll i hämtning Vid uppehåll i hämtning av hushållssopor betalas varken grundavgift eller hämtningsavgift. 7 Befrielse från hämtning Vid beviljad befrielse från hämtning av hushållsavfall vid fastigheten har hushållet fortsatt tillgång till återvinningscentraler och debiteras grundavgift enligt ovan. 64 (82)

5 Ekonomisk plan Gästrike återvinnare Maria Norling 65 (82)

6 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås besluta att föreslå förbundsfullmäktige besluta att fastställa ekonomisk plan inklusive investeringsplan för Gästrike Återvinnare Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen antas drivas på motsvarande sätt som budgetåret Hänsyn tas till antaganden om uppräkning på både intäkter och kostnader. Justeringar har även gjorts med anledning av att vi ser att en del kostnader (3 mkr) är av engångskaraktär under 2015 och kommer inte att påverka åren Under våren 2015 ska styrelsen tillsammans med Gästrike återvinnare ta fram en strategisk plan. I samband med den strategiska planen kommer vi att behöva uppdatera den ekonomiska planen. Resultatet från de helägda dotterbolagen Gå Tillsammans AB, GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB beräknas vara 0 kr och påverkar således inte koncernresultatet, med undantag för koncernmässiga avskrivningar på fastigheten Sörby Urfjäll 29:2. Resultatet från Gästrike Ekogas AB, som ägs till 51 % av Gästrike återvinnare påverkar koncernresultatet kraftigt under 2015 och Resultatet i koncernen (exkl. Gästrike Ekogas AB) har lagts utifrån en resultatmarginal om 3 %, vilket motsvarar ett resultat om ca 6 mnkr per år. Resultatet efter koncernmässiga avskrivningar och Gästrike Ekogas AB upp går till +3,8 mnkr för 2015 och +0,4 mnkr för Investeringsplanen är för åren och uppgår över denna femårs period till 110 mnkr, varav budgeten för 2015 uppgår till 39,4 mnkr och planen för 2016 är 23,4 mnkr. Finansieringsplanen visar att vi behöver låna upp 3o mnkr externt under Redan 2016 ligger i planen att vi ska amortera 10 mnkr. Kreditramen uppgår till 200 mnkr och per 2015 års utgång kommer vi att utnyttja 85 % av denna kreditram. Per 2018 års utgång ser vi att utnyttjandegraden har sjunkit till 73 %. Målet för resultatmarginalen föreslås höjas till 3 % med anledning av att öka den egna finansieringen vid kommande investeringar och öka amorteringarna. Soliditeten ska överstiga 30 % och skuldsättningsgraden ska understiga 2,3. Givet den ekonomiska planen och tillhörande investerings- och finansieringsplan kommer de målen att uppnås. 66 (82)

7 Förutsättningar Resultaten för är beräknade utifrån antaganden inom: Den taxefinansierade verksamheten som innefattar insamlingen av hushållssopor och driften av våra återvinningscentraler. Den kommersiella verksamheten som innefattar åkeriverksamheten och internationella relationer. Investeringsplanen sträcker sig till 2019 och innefattar de investeringar som vi ser enligt plan. Planen innefattar behov av nettotillskott (antingen taxeökningar, andra intäktsökningar och/eller minskade rörelsekostnader) till verksamheten och generella antagande som hur verksamhetsintäkterna och rörelsekostnaderna kommer att uppräknas. Procentuell uppräkning av verksamhetsintäkterna inom den kommersiella verksamheten och återvinningscentralerna med 4 %. Utbildningsuppdragen ligger på med ett avkastningskrav på 0,5 mnkr årligen. Övriga rörelsekostnader uppräknas med 2 %. Personalkostnaderna bedöms öka med 3 % årligen. Avskrivningar och finansnetto justeras enligt investeringsplan och finansieringsbehov samt ränteläge. 2 % ränta under Höjd till 3 % under Verksamheten i förbundet antas för övrigt drivas på motsvarande sätt som budgetåret Justeringar har gjorts med anledning av att vi ser att en del kostnader (3 mkr) är av engångskaraktär under 2015 och kommer inte att påverka åren I fråga om export av svenskt kunnande, tjänster, produkter och teknik inom avfalls- och återvinningsområdet eftersträvas att de uppdrag och kontakter som hittills etablerats, bl. a. inom ramen för det utbildningsprogram som Gästrike återvinnare levererar i Polen, ytterligare ska tas till vara för att utveckla och utöka exportmöjligheterna för både kommunala som privata aktörer, såväl regionalt som nationellt. I investeringsplanen och kassaflödesanalysen har hänsyn tagits till koncernens investeringar. Däremot ingår inte Gästrike Ekogas investeringar i Gästrike återvinnares ekonomiska plan och investeringsplan då det bolaget kommer att ha en egen investerings- och finansieringsplan. Målet för resultatmarginalen föreslås höjas till 3 % med anledning av att öka den egna finansieringen vid investeringar. Soliditeten ska överstiga 30 % och skuldsättningsgraden ska understiga 2,3. Givet den ekonomiska planen och tillhörande investerings- och finansieringsplan kommer de målen att uppnås. 67 (82)

8 Resultaträkningar Budget Plan Plan Plan Tusentals kronor (Tkr) Juster-ingar % Taxe-finasierad Kommers-iella IR Intäkter Taxeintäkter Verksamhetsintäkter 4,0% Sidointäkter varav nettotillskott Produktionskostnader Bruttoresultat Övriga kostnader 2,0% Personalkostnader 3,0% Avskrivningar Enl. plan Rörelseresultat Finansnetto Enl. inv.plan Höjd ränta från Resultat efter finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Årets resultat Resultatmarginal 3,3% 3,5% 2,4% 9,3% 10,0% 3,1% 3,1% Resultat helägda dotterbolag Koncernmässiga avskrivningar GÅFAB Gästrike Ekogas AB s andel av resultat ej klart ej klart Koncernens resultat I planen ingår förbundet Gästrike återvinnare. De helägda dotterbolagen GÅ Tillsammans AB, GÅFAB Fastighets AB och GÅ Utveckling AB har se senaste åren visat en nollresultat tillsammans och så är även budgeten lagd. Under förutsättning att även planen är så för dessa bolag så påverkas inte koncernresultatet nämnvärt. Resultatet i förbundet har lagts utifrån en resultatmarginal om 3 %, vilket motsvarar ett resultat om ca 6 mnkr per år. Planen visar att vi behöver ett tillskott motsvarande upp till ca 1 mkr årligen för att klara våra ekonomiska mål. Tillskotten kan dels göras i form av ökade intäkter från den kommersiella sidan och minskade verksamhetskostnader och dels med taxeökningar. Hur den fördelningen ser ut framöver måste den löpande återrapporteringar av det ekonomiska läget visa. Inom GÅFAB Fastighets AB görs koncernmässiga avskrivningar som påverkar koncernresultatet med -900 tkr. 68 (82)

9 Gästrike Ekogas AB ägs av Gästrike återvinnare till 51 % som är majoritetsägare. Planen är att flytta över aktieinnehavet till GÅ Tillsammans AB redan innan årsskiftet 2014/2015. Gästrike Ekogas planerar att kunna stå på egna ben med ett så pass stort eget kapital att bolaget själv kan göra den externa upplåning som kommer att krävas i samband med investeringarna i kompostanläggningen, biogasanläggningen, nytt tankställe och LBG-backup. Gästrike återvinnare kommer att ta upp 51 % av resultatet i koncernresultaträkningen. Fram till att biogasanläggningen är på plats kommer bolaget att visa ett negativt resultat budgeteras med ett negativt resultat om tkr (varav GÅ andel är tkr). År 2016 ligger planen på ett negativt resultat om tkr (varav GÅ s andel är ). År 2017 planeras att biogasanläggningen är i drift och ska visa ett positivt resultat. Den ekonomiska planen är inte färdig vid fastställande av detta dokument utan kommer att informeras vid ett senare tillfälle. Investerings- och finansieringsplan Under 2015 planeras bland annat investeringar i 5 nya sopbilar, byggnationen av ny återvinningscentral i Skutskär, containrar och kärl och slutföra införandet av ITsystem. Totalt investeringar och pågående arbeten om 36,1 mkr i förbundet. I övriga koncernen planeras investeringar i GÅFAB Fastighets AB, för ombyggnation av kontorsbyggnaden till totalt 8 mkr som är fördelat på 2 år. De kommande åren planeras fordon, containrar, kärl och övriga mindre investeringar till den löpande verksamheten. Utöver den löpande verksamheten planeras investeringar i bland annat slamverksamheten 2016 (långsiktig lösning för våra slamkunder med enskilda avlopp) och fortsatt ökad nivåstandard på våra återvinningscentraler. 69 (82)

10 Tusentals kronor (Tkr) Investeringar koncern * Budget Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Plan Fordon kommunala Fordon kommersiella Summa fordon ÅVC Skutskär ÅVC övrigt Slam enskilda avlopp Övrigt Summa ÅVC och fastigheter Kärl och containrar kommersiella Kärl och containrar kommunala Övrigt Summa mask. o invent Summa investeringar GÅ Pågående arbeten, ökningen per år anges Nivåstandard ÅVC IT-system Nytt skyltsystem Summa pågående investeringar Investeringar GÅFAB Tvätthall, pågående från Invändiga ombyggnationer Övrigt Summa investeringar Summa investeingar GÅ koncern * * Exkl. Gästrike Ekogas AB. Bolaget har egen investerings- och finansieringplan Investeringsplanen visar planerade investeringar under åren Totalt 110 mnkr för kommande femårs period. För att vi klara av att hålla våra ekonomiska mål och samtidigt göra de investeringar som ligger i investeringsplanen ser vi att vi i dagsläget är underfinansierade. Den externa finansieringsgraden har ökat kraftigt de senaste åren och för att vi ska klara de ekonomiska målen långsiktigt måste vi öka den interna finansieringen. Genom att höja resultatmarginalen till 3 %, kommer kassaflödet från den egna verksamheten att öka och därmed ökar den interna finansieringsgraden. 70 (82)

11 Tusentals kronor (Tkr) Kassaflödesanalys * Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i anl.tillgångar Insats i Gästrike Ekogas AB Nyupptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från investering och finansiering Årets förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * Gästrike Ekogas AB ingår inte i koncernberäkningarna. Gästrike Ekogas planeras att ha sin egen kreditlimit och finansieringsplan. Hänsyn har tagits till investeringarna i GÅFAB Fastighets AB. Finansieringsplanen visar att vi kommer att behöva låna upp 30 mkr under Koncernen har en total kreditram som uppgår till 200 mkr. Per bokslutet 2014 kommer den externa upplåningen (långfristiga skulderna inklusive checkkrediten) att uppgå till 140 mkr. Under 2015 kommer de att uppgå till 170 mkr av totalt 200 mkr. En utnyttjandegrad på 85 %. Ur ett mer långsiktigt perspektiv bör vi kunna bidra mer med eget kassaflöde och börja amortera av på våra lån under 2016 för att sänka den externa upplåningen. Genom att öka resultatmarginalen (högre resultat i resultaträkningen) kommer vi att kunna öka kassaflödet från den egna verksamheten och därmed bidra med mer egna medel till våra investeringar. I kassaflödesanalysen ovan ingår nu resultaten från den ekonomiska planen och om vi följer den kommer vi att kunna amortera av 25 mkr på våra externa lån under åren Konsekvensen om vi inte följer planen blir i värsta fall att vi inte kan låna pengar från någon bank till nödvändiga investeringar och målen för våra ekonomiska nyckeltal kommer inte att uppnås. Det i sin tur kan leda till att vi måste höja taxan med många procent för att klara av att driva vår verksamhet. 71 (82)

12 Ekonomiska nyckeltal Så som planen ser ut nu kommer vi att klara de ekonomiska målen. Vi ser att vi måste öka den egna finansieringen framöver och resultatmarginalen bör ligga över 3 procent för att klara av den långsiktiga finansieringsplanen. Det är viktigt att vi i ett tidigt skede ser indikationer på att vi behöver göra åtgärder. Detta för att undvika stora förändringar i taxan. Nyckeltal Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Resultatmarginal 3,9% 4,3% 3,5% 3,1% 3,1% Soliditet 37,0% 37,9% 42,5% 44,9% 47,5% Skuldsättningsgrad, antal ggr 1,65 1,64 1,35 1,23 1,10 Kreditram utnyttjande 70% 85% 80% 78% 73% Framtida scenarion som inte är medtagna i planen I den ekonomiska planen har inget beaktande gjorts med anledning av regeringsförklaringen och skrivelsen att återvinningen måste öka och att ansvaret ska läggas på kommunerna. Avfallsutredningen, nationella avfallsplaner och våra egna planer tar alla upp och betonar vikten av att insamlingen av tidningar och förpackningar måste förbättras. En investering i ett nytt insamlingssystem är med största sannolik väldigt hög, uppemot 100 Mkr och kanske mer. Ansvaret innebär med stor sannolikhet att vi måste anpassa vår verksamhet och att både intäkter och kostnader kommer att påverkas. Innan några nationella beslut har tagits väljer vi dock att inte ta med det i vår ekonomiska plan. När väl ett nationellt beslut har tagits och det framgår om/hur kommunerna kommer att vara ansvariga för insamlingen av tidningar och förpackningar, kommer vi att behöva göra utredningar och ta fram investeringskalkyler för beslut. Gästrike återvinnare har etablerat en samverkan med Bollnäs och Ovanåkers kommunala avfallsbolag BORAB samt Bollnäs Energi AB under Avsikten är att tillsammans hitta former för att gemensamt utveckla och säkerställa en bra hantering av organiskt avfall och annat avfall från hushållen i regionen. Hälsingekommunerna står i begrepp att införa utsortering av organiskt avfall från hushållen. Detta kan vara en del av råvaran för en framtida biogasproduktion i Forsbacka. Vilka ekonomiska möjligheter detta samarbete innebär får framtida utredningar visa. 72 (82)

13 Överföring av lån från Gästrike återvinnare till GÅFAB Fastighets AB Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås besluta att: Uppdra åt förbundsdirektören att undersöka möjligheten att teckna externa lån för GÅFAB Fastighets AB och i samband med detta lösa motsvarande externa låneskuld hos Gästrike återvinnare. Beskrivning I samband med köpet av GÅFAB Fastighets AB (nedan kallat GÅFAB eller bolaget) beslutades att föra över fastighetsbestånd från Gästrike återvinnare (nedan kallat Gå eller förbundet) till bolaget. Under våren 2014 har en fastighetsreglering pågått, där förbundets fastighet Sörby Urfjäll 37:2 har förts samman med Sörby Urfjäll 29:2 som ägs av GÅFAB. Detta innebär att Sörby Urfjäll 37:2 har bytt ägare, och överlåtits till GÅFAB. I samband med överlåtelsen har en revers mellan förbundet och GÅFAB upprättats. Reversen uppgår till det bokförda värde (59 mkr) som fastighetsöverlåtelsen motsvarar. Reversbeloppet är även belagt med ränta som motsvarar referensräntan + 1 procentenhet. Enligt gällande lagstiftning är det inte säkert att GÅFAB får göra avdrag för räntekostnaden då den är koncernintern. Om lånen däremot är tecknade hos en extern part får avdrag för räntekostnaden göras. Beslutet innebär att: Förutsatt att GÅFAB får teckna lån hos extern part, och lösa förbundets lån, innebär beslutet att GÅFAB med säkerhet får avdragsrätt för räntekostnaderna kopplade till befintliga fastighetslån. Beslutet innebär även att vi undviker ett stort koncerninternt låneförhållande. 73 (82)

14 Bolagsordning för G Å Utveckling AB org.nr Firma Bolagets firma är G Å Utveckling AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län. 3 Verksamhet Bolaget skall äga och förvalta aktier i bolag inom insamlings-, avfallsbehandlingsoch återvinningsområdet samt bedriva och medverka i utvecklingsverksamhet inom detta område. 4 Fullmäktiges godkännande Bolaget ska inhämta Gästrike återvinnares förbundsfullmäktiges godkännande innan beslut om vissa åtgärder fattas. Bolaget ska vidare bereda förbundsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst tre och högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses. 74 (82)

15 Styrelsen utses av förbundsfullmäktige i Gästrike återvinnare från den årsstämma som följer närmast efter det val till förbundsfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter utses, alternativt ett revisionsbolag. 9 Lekmannarevisor För samma period som gäller för styrelsen ska förbundsfullmäktige för Gästrike återvinnare utse högst två lekmannarevisorer med högst två suppleanter. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller flera justeringsmän 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkänna förslag till dagordning 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när 75 (82)

16 sådan finns. 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 9. Val av a. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter när så skall ske b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen ( 2005:551 ) eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1-31/ Hembud Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, skall talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien. Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar. 76 (82)

17 14 Förbundsstyrelsens inspektionsrätt Förbundsstyrelsen i Gästrike återvinnare har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av förbundsfullmäktige i Gästrike återvinnare. 77 (82)

18 Bolagsordning för GÅFAB Fastighet AB org.nr Firma Bolagets firma är GÅFAB Fastighets AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län. 3 Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, hyra, förvalta, hyra ut fastigheter, byggnader, anläggningar och lokaler företrädesvis inom avfallshantering-, återbruks- och återvinningssektorn samt att äga aktier och andelar i företag inom denna sektor. 4 Fullmäktiges godkännande Bolaget ska inhämta Gästrike återvinnares förbundsfullmäktiges godkännande innan beslut om vissa åtgärder fattas. Bolaget ska vidare bereda förbundsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av proncipiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst tre och högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses. 78 (82)

19 Styrelsen utses av förbundsfullmäktige i Gästrike återvinnare från den årsstämma som följer närmast efter det val till förbundsfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter utses, alternativt ett revisionsbolag. 9 Lekmannarevisor För samma period som gäller för styrelsen ska förbundsfullmäktige för Gästrike återvinnare utse högst två lekmannarevisorer med högst två suppleanter. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller flera justeringsmän 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkänna förslag till dagordning 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan 79 (82)

20 finns. 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 10. Val av b. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter när så skall ske b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen ( 2005:551 ) eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1-31/ Hembud Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, skall talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien. Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar. 80 (82)

21 14 Förbundsstyrelsens inspektionsrätt Förbundsstyrelsen i Gästrike återvinnare har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av förbundsfullmäktige i Gästrike återvinnare. 81 (82)

22 82 (82)

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Prospekt för konvertibelt förlagslån

Prospekt för konvertibelt förlagslån P ROSPEKT FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN Prospekt för konvertibelt förlagslån SHD Green Energy AB Styrelsen för SHD Green Energy AB inbjuder intresserade till att teckna ett konvertibelt förlagslån i syfte

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204.

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2015 Härmed kallas

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer