Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)"

Transkript

1 Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart material, tex förpackningar, farligt avfall och grovsopor, också sorterats ut. Förbundet kan medge undantag helt eller delvis från detta i särskilda fall (till exempel vid rastplatser och andra ställen där många människor nyttjar avfallsbehållarna och det inte är sannolikt att en tillräckligt hög renhet på det utsorterade matavfallet kan uppnås). Förbundet kommer att göra kvalitetskontroller för att säkerställa en hög renhetsgrad på både matavfallet och restavfallet. Fastighetsägaren ansvarar för att hushållssoporna sorteras enligt anvisningarna. Abonnemang hemkompost Allt matavfall ska komposteras under hela året. Undantag från detta kan medges i särskilda fall. Kompostering ska ske så att ingen olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer. Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker. Fastighetsägaren ansvarar för att ta hand om den färdiga komposten på den egna fastigheten. Matavfall får inte läggas i brännbara hushållssopor. Gästrike Återvinnare kan komma att göra kvalitetskontroller för att säkerställa en hög renhetsgrad på restavfallet. Abonnemang osorterat I osorterat restavfall görs ingen sortering av restavfall och matavfall utan dessa delar läggs i samma behållare. I osorterat restavfall får inte farligt avfall, elavfall, batterier eller grovsopor lämnas. Om fastighetsägaren ej uppfyller ovan angivna förutsättningar för abonnemang sorterat och hemkompost, så har Gästrike Återvinnare rätt att ta ut en felsorteringsavgift och i förlängningen att klassa om abonnemang sorterat eller abonnemang hemkompost till abonnemang osorterat. 3 Grundavgift och hämtningsavgift Fastighetsinnehavaren betalar hämtningsavgift för valt abonnemang samt grundavgift för hushåll och verksamheter i fastigheten enligt nedan. 61 (82)

2 En- och tvåbostadshus Till enfamiljshus räknas: a) Privatägt enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) med eget abonnemang för hushållsavfall. b) Enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) i bostadsrättsförening eller samfällighet om hushållet har eget abonnemang för sophämtning. Radhus och liknande Till radhus och liknande räknas: a) Alla radhus (hyresrätt, bostadsrätt, samfällighet och privatägda) b) Kedjehus i bostadsrättsförening eller samfällighet med gemensam lösning för sophämtningen. c) Fristående hus i bostadsrättsförening eller samfällighet med gemensam lösning för sophämtningen. Lägenhet Till lägenhet räknas: a) Alla hyreslägenheter utom hyresrätt i radhus b) Bostadsrätt i lägenhet utom radhus, kedjehus eller fristående hus För hushåll i speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer och äldreboenden, betalar fastighetsinnehavaren max fem grundavgifter per fastighet. Fritidshus Till fritidshus räknas hus som används för rekreation och inte är permanentbostad. Koloniföreningar betalar max fem grundavgifter. Verksamheter Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, skolor och institutioner. Grundavgift för verksamhet beräknas i varje enskilt fall utifrån följande riktlinjer: - Antal hämtställen från verksamheten - Vissa verksamheter betalar ingen grundavgift. Det gäller fiskevårdsområden, badplatser och liknande, samt kvarterslokaler. För boendeformer och verksamheter som inte regleras ovan avgör förbundet vilken grundavgift som tillämpas. När två eller flera fastigheter delar avfallsbehållare eller har gemensam hämtning av avfall ska varje hushåll betala en grundavgift. 4 Om betalning Avgifter enligt denna taxa betalas till förbundet. Samtliga priser i taxan gäller inklusive mervärdesskatt. På förhand beräknade avgifter ska erläggas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet slutligt vidare till inkasso. Förändringar som berättigar till lägre avgift påverkar debiteringen från den första dagen månaden efter det att ändringen skett. 62 (82)

3 Anmärkning mot faktura ska lämnas till förbundet inom 14 dagar efter fakturadatum. Vid nytt eller avbeställt abonnemang räknas påbörjad kalendermånad som hel debiteringsmånad. Vid ägarbyte gäller abonnemangsändringen för permanentbostäder från och med den första dagen i månaden efter att ägarbytet skett. För fritidsbostäder gäller abonnemangsändringen för kommande säsong. Om faktura redan skickats till den gamla ägaren och den nya ägaren tillträtt, förs abonnemangsändringen in från den första dagen i nästkommande debiteringsperiod. För den tid som förflyter mellan ägarbytet och abonnemangsändringen ansvarar den tidigare och den nye ägaren för att reglera avgiften sinsemellan. När det gäller samfälligheter och liknande med gemensam behållare enligt föreskrifter i renhållningsordningen ska avgiften debiteras juridisk person, det vill säga en organisation med organisationsnummer, om inte annat överenskommits med förbundet. 5 Avstånds- och placeringstillägg 1. Avståndstillägg Avståndstillägg ska betalas, per behållare, i följande fall: 1a) Om behållare vid en- och tvåbostadshus och flerbostadshus med högst fem lägenheter är placerat mer än 1,6 meter från fordonets stopplats. Detta gäller inte fastigheter med gemensam lösning för sophämtningen enligt renhållningsordningen. 1b) Om behållare, sopskåp sophus, soprum och liknande vid flerbostadshus med fler än fem lägenheter eller vid fastigheter med gemensam lösning för sophämtningen enligt renhållningsordningen är placerat mer än 10 meter men max 20 meter från fordonets stopplats. 1c) Vid särskilda förutsättningar kan förbundet besluta om undantag från 1a och 1b. 2. Placeringstillägg Placeringstillägg ska betalas, per behållare, i följande fall: 2a) Om behållare, sopskåp sophus, soprum och liknande är placerat mer än 20 men mindre än 50 meter från fordonets stopplats (dragvägar över 50 meter är inte tillåtna). 2b) Om soprummet ej är i markplan. 63 (82)

4 2c) Om det finns hinder längs dragvägen mellan fordonets stopplats och behållaren 6 Uppehåll i hämtning Vid uppehåll i hämtning av hushållssopor betalas varken grundavgift eller hämtningsavgift. 7 Befrielse från hämtning Vid beviljad befrielse från hämtning av hushållsavfall vid fastigheten har hushållet fortsatt tillgång till återvinningscentraler och debiteras grundavgift enligt ovan. 64 (82)

5 Ekonomisk plan Gästrike återvinnare Maria Norling 65 (82)

6 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås besluta att föreslå förbundsfullmäktige besluta att fastställa ekonomisk plan inklusive investeringsplan för Gästrike Återvinnare Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen antas drivas på motsvarande sätt som budgetåret Hänsyn tas till antaganden om uppräkning på både intäkter och kostnader. Justeringar har även gjorts med anledning av att vi ser att en del kostnader (3 mkr) är av engångskaraktär under 2015 och kommer inte att påverka åren Under våren 2015 ska styrelsen tillsammans med Gästrike återvinnare ta fram en strategisk plan. I samband med den strategiska planen kommer vi att behöva uppdatera den ekonomiska planen. Resultatet från de helägda dotterbolagen Gå Tillsammans AB, GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB beräknas vara 0 kr och påverkar således inte koncernresultatet, med undantag för koncernmässiga avskrivningar på fastigheten Sörby Urfjäll 29:2. Resultatet från Gästrike Ekogas AB, som ägs till 51 % av Gästrike återvinnare påverkar koncernresultatet kraftigt under 2015 och Resultatet i koncernen (exkl. Gästrike Ekogas AB) har lagts utifrån en resultatmarginal om 3 %, vilket motsvarar ett resultat om ca 6 mnkr per år. Resultatet efter koncernmässiga avskrivningar och Gästrike Ekogas AB upp går till +3,8 mnkr för 2015 och +0,4 mnkr för Investeringsplanen är för åren och uppgår över denna femårs period till 110 mnkr, varav budgeten för 2015 uppgår till 39,4 mnkr och planen för 2016 är 23,4 mnkr. Finansieringsplanen visar att vi behöver låna upp 3o mnkr externt under Redan 2016 ligger i planen att vi ska amortera 10 mnkr. Kreditramen uppgår till 200 mnkr och per 2015 års utgång kommer vi att utnyttja 85 % av denna kreditram. Per 2018 års utgång ser vi att utnyttjandegraden har sjunkit till 73 %. Målet för resultatmarginalen föreslås höjas till 3 % med anledning av att öka den egna finansieringen vid kommande investeringar och öka amorteringarna. Soliditeten ska överstiga 30 % och skuldsättningsgraden ska understiga 2,3. Givet den ekonomiska planen och tillhörande investerings- och finansieringsplan kommer de målen att uppnås. 66 (82)

7 Förutsättningar Resultaten för är beräknade utifrån antaganden inom: Den taxefinansierade verksamheten som innefattar insamlingen av hushållssopor och driften av våra återvinningscentraler. Den kommersiella verksamheten som innefattar åkeriverksamheten och internationella relationer. Investeringsplanen sträcker sig till 2019 och innefattar de investeringar som vi ser enligt plan. Planen innefattar behov av nettotillskott (antingen taxeökningar, andra intäktsökningar och/eller minskade rörelsekostnader) till verksamheten och generella antagande som hur verksamhetsintäkterna och rörelsekostnaderna kommer att uppräknas. Procentuell uppräkning av verksamhetsintäkterna inom den kommersiella verksamheten och återvinningscentralerna med 4 %. Utbildningsuppdragen ligger på med ett avkastningskrav på 0,5 mnkr årligen. Övriga rörelsekostnader uppräknas med 2 %. Personalkostnaderna bedöms öka med 3 % årligen. Avskrivningar och finansnetto justeras enligt investeringsplan och finansieringsbehov samt ränteläge. 2 % ränta under Höjd till 3 % under Verksamheten i förbundet antas för övrigt drivas på motsvarande sätt som budgetåret Justeringar har gjorts med anledning av att vi ser att en del kostnader (3 mkr) är av engångskaraktär under 2015 och kommer inte att påverka åren I fråga om export av svenskt kunnande, tjänster, produkter och teknik inom avfalls- och återvinningsområdet eftersträvas att de uppdrag och kontakter som hittills etablerats, bl. a. inom ramen för det utbildningsprogram som Gästrike återvinnare levererar i Polen, ytterligare ska tas till vara för att utveckla och utöka exportmöjligheterna för både kommunala som privata aktörer, såväl regionalt som nationellt. I investeringsplanen och kassaflödesanalysen har hänsyn tagits till koncernens investeringar. Däremot ingår inte Gästrike Ekogas investeringar i Gästrike återvinnares ekonomiska plan och investeringsplan då det bolaget kommer att ha en egen investerings- och finansieringsplan. Målet för resultatmarginalen föreslås höjas till 3 % med anledning av att öka den egna finansieringen vid investeringar. Soliditeten ska överstiga 30 % och skuldsättningsgraden ska understiga 2,3. Givet den ekonomiska planen och tillhörande investerings- och finansieringsplan kommer de målen att uppnås. 67 (82)

8 Resultaträkningar Budget Plan Plan Plan Tusentals kronor (Tkr) Juster-ingar % Taxe-finasierad Kommers-iella IR Intäkter Taxeintäkter Verksamhetsintäkter 4,0% Sidointäkter varav nettotillskott Produktionskostnader Bruttoresultat Övriga kostnader 2,0% Personalkostnader 3,0% Avskrivningar Enl. plan Rörelseresultat Finansnetto Enl. inv.plan Höjd ränta från Resultat efter finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Årets resultat Resultatmarginal 3,3% 3,5% 2,4% 9,3% 10,0% 3,1% 3,1% Resultat helägda dotterbolag Koncernmässiga avskrivningar GÅFAB Gästrike Ekogas AB s andel av resultat ej klart ej klart Koncernens resultat I planen ingår förbundet Gästrike återvinnare. De helägda dotterbolagen GÅ Tillsammans AB, GÅFAB Fastighets AB och GÅ Utveckling AB har se senaste åren visat en nollresultat tillsammans och så är även budgeten lagd. Under förutsättning att även planen är så för dessa bolag så påverkas inte koncernresultatet nämnvärt. Resultatet i förbundet har lagts utifrån en resultatmarginal om 3 %, vilket motsvarar ett resultat om ca 6 mnkr per år. Planen visar att vi behöver ett tillskott motsvarande upp till ca 1 mkr årligen för att klara våra ekonomiska mål. Tillskotten kan dels göras i form av ökade intäkter från den kommersiella sidan och minskade verksamhetskostnader och dels med taxeökningar. Hur den fördelningen ser ut framöver måste den löpande återrapporteringar av det ekonomiska läget visa. Inom GÅFAB Fastighets AB görs koncernmässiga avskrivningar som påverkar koncernresultatet med -900 tkr. 68 (82)

9 Gästrike Ekogas AB ägs av Gästrike återvinnare till 51 % som är majoritetsägare. Planen är att flytta över aktieinnehavet till GÅ Tillsammans AB redan innan årsskiftet 2014/2015. Gästrike Ekogas planerar att kunna stå på egna ben med ett så pass stort eget kapital att bolaget själv kan göra den externa upplåning som kommer att krävas i samband med investeringarna i kompostanläggningen, biogasanläggningen, nytt tankställe och LBG-backup. Gästrike återvinnare kommer att ta upp 51 % av resultatet i koncernresultaträkningen. Fram till att biogasanläggningen är på plats kommer bolaget att visa ett negativt resultat budgeteras med ett negativt resultat om tkr (varav GÅ andel är tkr). År 2016 ligger planen på ett negativt resultat om tkr (varav GÅ s andel är ). År 2017 planeras att biogasanläggningen är i drift och ska visa ett positivt resultat. Den ekonomiska planen är inte färdig vid fastställande av detta dokument utan kommer att informeras vid ett senare tillfälle. Investerings- och finansieringsplan Under 2015 planeras bland annat investeringar i 5 nya sopbilar, byggnationen av ny återvinningscentral i Skutskär, containrar och kärl och slutföra införandet av ITsystem. Totalt investeringar och pågående arbeten om 36,1 mkr i förbundet. I övriga koncernen planeras investeringar i GÅFAB Fastighets AB, för ombyggnation av kontorsbyggnaden till totalt 8 mkr som är fördelat på 2 år. De kommande åren planeras fordon, containrar, kärl och övriga mindre investeringar till den löpande verksamheten. Utöver den löpande verksamheten planeras investeringar i bland annat slamverksamheten 2016 (långsiktig lösning för våra slamkunder med enskilda avlopp) och fortsatt ökad nivåstandard på våra återvinningscentraler. 69 (82)

10 Tusentals kronor (Tkr) Investeringar koncern * Budget Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Plan Fordon kommunala Fordon kommersiella Summa fordon ÅVC Skutskär ÅVC övrigt Slam enskilda avlopp Övrigt Summa ÅVC och fastigheter Kärl och containrar kommersiella Kärl och containrar kommunala Övrigt Summa mask. o invent Summa investeringar GÅ Pågående arbeten, ökningen per år anges Nivåstandard ÅVC IT-system Nytt skyltsystem Summa pågående investeringar Investeringar GÅFAB Tvätthall, pågående från Invändiga ombyggnationer Övrigt Summa investeringar Summa investeingar GÅ koncern * * Exkl. Gästrike Ekogas AB. Bolaget har egen investerings- och finansieringplan Investeringsplanen visar planerade investeringar under åren Totalt 110 mnkr för kommande femårs period. För att vi klara av att hålla våra ekonomiska mål och samtidigt göra de investeringar som ligger i investeringsplanen ser vi att vi i dagsläget är underfinansierade. Den externa finansieringsgraden har ökat kraftigt de senaste åren och för att vi ska klara de ekonomiska målen långsiktigt måste vi öka den interna finansieringen. Genom att höja resultatmarginalen till 3 %, kommer kassaflödet från den egna verksamheten att öka och därmed ökar den interna finansieringsgraden. 70 (82)

11 Tusentals kronor (Tkr) Kassaflödesanalys * Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i anl.tillgångar Insats i Gästrike Ekogas AB Nyupptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från investering och finansiering Årets förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * Gästrike Ekogas AB ingår inte i koncernberäkningarna. Gästrike Ekogas planeras att ha sin egen kreditlimit och finansieringsplan. Hänsyn har tagits till investeringarna i GÅFAB Fastighets AB. Finansieringsplanen visar att vi kommer att behöva låna upp 30 mkr under Koncernen har en total kreditram som uppgår till 200 mkr. Per bokslutet 2014 kommer den externa upplåningen (långfristiga skulderna inklusive checkkrediten) att uppgå till 140 mkr. Under 2015 kommer de att uppgå till 170 mkr av totalt 200 mkr. En utnyttjandegrad på 85 %. Ur ett mer långsiktigt perspektiv bör vi kunna bidra mer med eget kassaflöde och börja amortera av på våra lån under 2016 för att sänka den externa upplåningen. Genom att öka resultatmarginalen (högre resultat i resultaträkningen) kommer vi att kunna öka kassaflödet från den egna verksamheten och därmed bidra med mer egna medel till våra investeringar. I kassaflödesanalysen ovan ingår nu resultaten från den ekonomiska planen och om vi följer den kommer vi att kunna amortera av 25 mkr på våra externa lån under åren Konsekvensen om vi inte följer planen blir i värsta fall att vi inte kan låna pengar från någon bank till nödvändiga investeringar och målen för våra ekonomiska nyckeltal kommer inte att uppnås. Det i sin tur kan leda till att vi måste höja taxan med många procent för att klara av att driva vår verksamhet. 71 (82)

12 Ekonomiska nyckeltal Så som planen ser ut nu kommer vi att klara de ekonomiska målen. Vi ser att vi måste öka den egna finansieringen framöver och resultatmarginalen bör ligga över 3 procent för att klara av den långsiktiga finansieringsplanen. Det är viktigt att vi i ett tidigt skede ser indikationer på att vi behöver göra åtgärder. Detta för att undvika stora förändringar i taxan. Nyckeltal Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Resultatmarginal 3,9% 4,3% 3,5% 3,1% 3,1% Soliditet 37,0% 37,9% 42,5% 44,9% 47,5% Skuldsättningsgrad, antal ggr 1,65 1,64 1,35 1,23 1,10 Kreditram utnyttjande 70% 85% 80% 78% 73% Framtida scenarion som inte är medtagna i planen I den ekonomiska planen har inget beaktande gjorts med anledning av regeringsförklaringen och skrivelsen att återvinningen måste öka och att ansvaret ska läggas på kommunerna. Avfallsutredningen, nationella avfallsplaner och våra egna planer tar alla upp och betonar vikten av att insamlingen av tidningar och förpackningar måste förbättras. En investering i ett nytt insamlingssystem är med största sannolik väldigt hög, uppemot 100 Mkr och kanske mer. Ansvaret innebär med stor sannolikhet att vi måste anpassa vår verksamhet och att både intäkter och kostnader kommer att påverkas. Innan några nationella beslut har tagits väljer vi dock att inte ta med det i vår ekonomiska plan. När väl ett nationellt beslut har tagits och det framgår om/hur kommunerna kommer att vara ansvariga för insamlingen av tidningar och förpackningar, kommer vi att behöva göra utredningar och ta fram investeringskalkyler för beslut. Gästrike återvinnare har etablerat en samverkan med Bollnäs och Ovanåkers kommunala avfallsbolag BORAB samt Bollnäs Energi AB under Avsikten är att tillsammans hitta former för att gemensamt utveckla och säkerställa en bra hantering av organiskt avfall och annat avfall från hushållen i regionen. Hälsingekommunerna står i begrepp att införa utsortering av organiskt avfall från hushållen. Detta kan vara en del av råvaran för en framtida biogasproduktion i Forsbacka. Vilka ekonomiska möjligheter detta samarbete innebär får framtida utredningar visa. 72 (82)

13 Överföring av lån från Gästrike återvinnare till GÅFAB Fastighets AB Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås besluta att: Uppdra åt förbundsdirektören att undersöka möjligheten att teckna externa lån för GÅFAB Fastighets AB och i samband med detta lösa motsvarande externa låneskuld hos Gästrike återvinnare. Beskrivning I samband med köpet av GÅFAB Fastighets AB (nedan kallat GÅFAB eller bolaget) beslutades att föra över fastighetsbestånd från Gästrike återvinnare (nedan kallat Gå eller förbundet) till bolaget. Under våren 2014 har en fastighetsreglering pågått, där förbundets fastighet Sörby Urfjäll 37:2 har förts samman med Sörby Urfjäll 29:2 som ägs av GÅFAB. Detta innebär att Sörby Urfjäll 37:2 har bytt ägare, och överlåtits till GÅFAB. I samband med överlåtelsen har en revers mellan förbundet och GÅFAB upprättats. Reversen uppgår till det bokförda värde (59 mkr) som fastighetsöverlåtelsen motsvarar. Reversbeloppet är även belagt med ränta som motsvarar referensräntan + 1 procentenhet. Enligt gällande lagstiftning är det inte säkert att GÅFAB får göra avdrag för räntekostnaden då den är koncernintern. Om lånen däremot är tecknade hos en extern part får avdrag för räntekostnaden göras. Beslutet innebär att: Förutsatt att GÅFAB får teckna lån hos extern part, och lösa förbundets lån, innebär beslutet att GÅFAB med säkerhet får avdragsrätt för räntekostnaderna kopplade till befintliga fastighetslån. Beslutet innebär även att vi undviker ett stort koncerninternt låneförhållande. 73 (82)

14 Bolagsordning för G Å Utveckling AB org.nr Firma Bolagets firma är G Å Utveckling AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län. 3 Verksamhet Bolaget skall äga och förvalta aktier i bolag inom insamlings-, avfallsbehandlingsoch återvinningsområdet samt bedriva och medverka i utvecklingsverksamhet inom detta område. 4 Fullmäktiges godkännande Bolaget ska inhämta Gästrike återvinnares förbundsfullmäktiges godkännande innan beslut om vissa åtgärder fattas. Bolaget ska vidare bereda förbundsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst tre och högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses. 74 (82)

15 Styrelsen utses av förbundsfullmäktige i Gästrike återvinnare från den årsstämma som följer närmast efter det val till förbundsfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter utses, alternativt ett revisionsbolag. 9 Lekmannarevisor För samma period som gäller för styrelsen ska förbundsfullmäktige för Gästrike återvinnare utse högst två lekmannarevisorer med högst två suppleanter. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller flera justeringsmän 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkänna förslag till dagordning 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när 75 (82)

16 sådan finns. 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 9. Val av a. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter när så skall ske b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen ( 2005:551 ) eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1-31/ Hembud Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, skall talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien. Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar. 76 (82)

17 14 Förbundsstyrelsens inspektionsrätt Förbundsstyrelsen i Gästrike återvinnare har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av förbundsfullmäktige i Gästrike återvinnare. 77 (82)

18 Bolagsordning för GÅFAB Fastighet AB org.nr Firma Bolagets firma är GÅFAB Fastighets AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län. 3 Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, hyra, förvalta, hyra ut fastigheter, byggnader, anläggningar och lokaler företrädesvis inom avfallshantering-, återbruks- och återvinningssektorn samt att äga aktier och andelar i företag inom denna sektor. 4 Fullmäktiges godkännande Bolaget ska inhämta Gästrike återvinnares förbundsfullmäktiges godkännande innan beslut om vissa åtgärder fattas. Bolaget ska vidare bereda förbundsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av proncipiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst tre och högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses. 78 (82)

19 Styrelsen utses av förbundsfullmäktige i Gästrike återvinnare från den årsstämma som följer närmast efter det val till förbundsfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter utses, alternativt ett revisionsbolag. 9 Lekmannarevisor För samma period som gäller för styrelsen ska förbundsfullmäktige för Gästrike återvinnare utse högst två lekmannarevisorer med högst två suppleanter. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller flera justeringsmän 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkänna förslag till dagordning 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan 79 (82)

20 finns. 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 10. Val av b. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter när så skall ske b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen ( 2005:551 ) eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1-31/ Hembud Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, skall talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien. Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar. 80 (82)

21 14 Förbundsstyrelsens inspektionsrätt Förbundsstyrelsen i Gästrike återvinnare har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av förbundsfullmäktige i Gästrike återvinnare. 81 (82)

22 82 (82)

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL].

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL]. Bolagsordning 1 (2) Bolagsordning 1 Firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet 4 Räkenskapsår 5 Aktiekapital 6 Antal aktier 7 Styrelsen 8 Revisor Bolagets firma är [FIRMAN]. Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT].

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 ^ n'>' ^^ Z ^1(l(/^ ^^, ^^ Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Bolagsordning för Strömstadsgaragen

Bolagsordning för Strömstadsgaragen STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 16 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 63 Ks 93 Au 102 KS/2014 0467 Bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse samt bolagsordning för vissa dotterbolag STK-2015-1159

Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse samt bolagsordning för vissa dotterbolag STK-2015-1159 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-10-15 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse

Läs mer

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist ^ ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Farligt avfall i egen regi

Farligt avfall i egen regi Farligt avfall i egen regi Förutsättningar 2015 Drivs som Uppdrag Start 2014-10-10 Slut 2015-03-31 Investering Resultat Resurser 0,7 mnkr -0,1 mnkr 0,3 åa internt Projektledare GÅ AnnaCarin Söderhielm

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar.

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 28 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0411 KF Revidering av bolagsordning för StrömstaNet Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00 Kallelse årsstämma i Inera AB 2015 2015 04 15 Till: Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv) Landstings-/regiondirektören (motsv) För kännedom: Styrelsen för Inera AB KALLELSE till Ordinarie årsstämma

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer