Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)"

Transkript

1 Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart material, tex förpackningar, farligt avfall och grovsopor, också sorterats ut. Förbundet kan medge undantag helt eller delvis från detta i särskilda fall (till exempel vid rastplatser och andra ställen där många människor nyttjar avfallsbehållarna och det inte är sannolikt att en tillräckligt hög renhet på det utsorterade matavfallet kan uppnås). Förbundet kommer att göra kvalitetskontroller för att säkerställa en hög renhetsgrad på både matavfallet och restavfallet. Fastighetsägaren ansvarar för att hushållssoporna sorteras enligt anvisningarna. Abonnemang hemkompost Allt matavfall ska komposteras under hela året. Undantag från detta kan medges i särskilda fall. Kompostering ska ske så att ingen olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer. Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker. Fastighetsägaren ansvarar för att ta hand om den färdiga komposten på den egna fastigheten. Matavfall får inte läggas i brännbara hushållssopor. Gästrike Återvinnare kan komma att göra kvalitetskontroller för att säkerställa en hög renhetsgrad på restavfallet. Abonnemang osorterat I osorterat restavfall görs ingen sortering av restavfall och matavfall utan dessa delar läggs i samma behållare. I osorterat restavfall får inte farligt avfall, elavfall, batterier eller grovsopor lämnas. Om fastighetsägaren ej uppfyller ovan angivna förutsättningar för abonnemang sorterat och hemkompost, så har Gästrike Återvinnare rätt att ta ut en felsorteringsavgift och i förlängningen att klassa om abonnemang sorterat eller abonnemang hemkompost till abonnemang osorterat. 3 Grundavgift och hämtningsavgift Fastighetsinnehavaren betalar hämtningsavgift för valt abonnemang samt grundavgift för hushåll och verksamheter i fastigheten enligt nedan. 61 (82)

2 En- och tvåbostadshus Till enfamiljshus räknas: a) Privatägt enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) med eget abonnemang för hushållsavfall. b) Enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) i bostadsrättsförening eller samfällighet om hushållet har eget abonnemang för sophämtning. Radhus och liknande Till radhus och liknande räknas: a) Alla radhus (hyresrätt, bostadsrätt, samfällighet och privatägda) b) Kedjehus i bostadsrättsförening eller samfällighet med gemensam lösning för sophämtningen. c) Fristående hus i bostadsrättsförening eller samfällighet med gemensam lösning för sophämtningen. Lägenhet Till lägenhet räknas: a) Alla hyreslägenheter utom hyresrätt i radhus b) Bostadsrätt i lägenhet utom radhus, kedjehus eller fristående hus För hushåll i speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer och äldreboenden, betalar fastighetsinnehavaren max fem grundavgifter per fastighet. Fritidshus Till fritidshus räknas hus som används för rekreation och inte är permanentbostad. Koloniföreningar betalar max fem grundavgifter. Verksamheter Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, skolor och institutioner. Grundavgift för verksamhet beräknas i varje enskilt fall utifrån följande riktlinjer: - Antal hämtställen från verksamheten - Vissa verksamheter betalar ingen grundavgift. Det gäller fiskevårdsområden, badplatser och liknande, samt kvarterslokaler. För boendeformer och verksamheter som inte regleras ovan avgör förbundet vilken grundavgift som tillämpas. När två eller flera fastigheter delar avfallsbehållare eller har gemensam hämtning av avfall ska varje hushåll betala en grundavgift. 4 Om betalning Avgifter enligt denna taxa betalas till förbundet. Samtliga priser i taxan gäller inklusive mervärdesskatt. På förhand beräknade avgifter ska erläggas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet slutligt vidare till inkasso. Förändringar som berättigar till lägre avgift påverkar debiteringen från den första dagen månaden efter det att ändringen skett. 62 (82)

3 Anmärkning mot faktura ska lämnas till förbundet inom 14 dagar efter fakturadatum. Vid nytt eller avbeställt abonnemang räknas påbörjad kalendermånad som hel debiteringsmånad. Vid ägarbyte gäller abonnemangsändringen för permanentbostäder från och med den första dagen i månaden efter att ägarbytet skett. För fritidsbostäder gäller abonnemangsändringen för kommande säsong. Om faktura redan skickats till den gamla ägaren och den nya ägaren tillträtt, förs abonnemangsändringen in från den första dagen i nästkommande debiteringsperiod. För den tid som förflyter mellan ägarbytet och abonnemangsändringen ansvarar den tidigare och den nye ägaren för att reglera avgiften sinsemellan. När det gäller samfälligheter och liknande med gemensam behållare enligt föreskrifter i renhållningsordningen ska avgiften debiteras juridisk person, det vill säga en organisation med organisationsnummer, om inte annat överenskommits med förbundet. 5 Avstånds- och placeringstillägg 1. Avståndstillägg Avståndstillägg ska betalas, per behållare, i följande fall: 1a) Om behållare vid en- och tvåbostadshus och flerbostadshus med högst fem lägenheter är placerat mer än 1,6 meter från fordonets stopplats. Detta gäller inte fastigheter med gemensam lösning för sophämtningen enligt renhållningsordningen. 1b) Om behållare, sopskåp sophus, soprum och liknande vid flerbostadshus med fler än fem lägenheter eller vid fastigheter med gemensam lösning för sophämtningen enligt renhållningsordningen är placerat mer än 10 meter men max 20 meter från fordonets stopplats. 1c) Vid särskilda förutsättningar kan förbundet besluta om undantag från 1a och 1b. 2. Placeringstillägg Placeringstillägg ska betalas, per behållare, i följande fall: 2a) Om behållare, sopskåp sophus, soprum och liknande är placerat mer än 20 men mindre än 50 meter från fordonets stopplats (dragvägar över 50 meter är inte tillåtna). 2b) Om soprummet ej är i markplan. 63 (82)

4 2c) Om det finns hinder längs dragvägen mellan fordonets stopplats och behållaren 6 Uppehåll i hämtning Vid uppehåll i hämtning av hushållssopor betalas varken grundavgift eller hämtningsavgift. 7 Befrielse från hämtning Vid beviljad befrielse från hämtning av hushållsavfall vid fastigheten har hushållet fortsatt tillgång till återvinningscentraler och debiteras grundavgift enligt ovan. 64 (82)

5 Ekonomisk plan Gästrike återvinnare Maria Norling 65 (82)

6 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås besluta att föreslå förbundsfullmäktige besluta att fastställa ekonomisk plan inklusive investeringsplan för Gästrike Återvinnare Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen antas drivas på motsvarande sätt som budgetåret Hänsyn tas till antaganden om uppräkning på både intäkter och kostnader. Justeringar har även gjorts med anledning av att vi ser att en del kostnader (3 mkr) är av engångskaraktär under 2015 och kommer inte att påverka åren Under våren 2015 ska styrelsen tillsammans med Gästrike återvinnare ta fram en strategisk plan. I samband med den strategiska planen kommer vi att behöva uppdatera den ekonomiska planen. Resultatet från de helägda dotterbolagen Gå Tillsammans AB, GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB beräknas vara 0 kr och påverkar således inte koncernresultatet, med undantag för koncernmässiga avskrivningar på fastigheten Sörby Urfjäll 29:2. Resultatet från Gästrike Ekogas AB, som ägs till 51 % av Gästrike återvinnare påverkar koncernresultatet kraftigt under 2015 och Resultatet i koncernen (exkl. Gästrike Ekogas AB) har lagts utifrån en resultatmarginal om 3 %, vilket motsvarar ett resultat om ca 6 mnkr per år. Resultatet efter koncernmässiga avskrivningar och Gästrike Ekogas AB upp går till +3,8 mnkr för 2015 och +0,4 mnkr för Investeringsplanen är för åren och uppgår över denna femårs period till 110 mnkr, varav budgeten för 2015 uppgår till 39,4 mnkr och planen för 2016 är 23,4 mnkr. Finansieringsplanen visar att vi behöver låna upp 3o mnkr externt under Redan 2016 ligger i planen att vi ska amortera 10 mnkr. Kreditramen uppgår till 200 mnkr och per 2015 års utgång kommer vi att utnyttja 85 % av denna kreditram. Per 2018 års utgång ser vi att utnyttjandegraden har sjunkit till 73 %. Målet för resultatmarginalen föreslås höjas till 3 % med anledning av att öka den egna finansieringen vid kommande investeringar och öka amorteringarna. Soliditeten ska överstiga 30 % och skuldsättningsgraden ska understiga 2,3. Givet den ekonomiska planen och tillhörande investerings- och finansieringsplan kommer de målen att uppnås. 66 (82)

7 Förutsättningar Resultaten för är beräknade utifrån antaganden inom: Den taxefinansierade verksamheten som innefattar insamlingen av hushållssopor och driften av våra återvinningscentraler. Den kommersiella verksamheten som innefattar åkeriverksamheten och internationella relationer. Investeringsplanen sträcker sig till 2019 och innefattar de investeringar som vi ser enligt plan. Planen innefattar behov av nettotillskott (antingen taxeökningar, andra intäktsökningar och/eller minskade rörelsekostnader) till verksamheten och generella antagande som hur verksamhetsintäkterna och rörelsekostnaderna kommer att uppräknas. Procentuell uppräkning av verksamhetsintäkterna inom den kommersiella verksamheten och återvinningscentralerna med 4 %. Utbildningsuppdragen ligger på med ett avkastningskrav på 0,5 mnkr årligen. Övriga rörelsekostnader uppräknas med 2 %. Personalkostnaderna bedöms öka med 3 % årligen. Avskrivningar och finansnetto justeras enligt investeringsplan och finansieringsbehov samt ränteläge. 2 % ränta under Höjd till 3 % under Verksamheten i förbundet antas för övrigt drivas på motsvarande sätt som budgetåret Justeringar har gjorts med anledning av att vi ser att en del kostnader (3 mkr) är av engångskaraktär under 2015 och kommer inte att påverka åren I fråga om export av svenskt kunnande, tjänster, produkter och teknik inom avfalls- och återvinningsområdet eftersträvas att de uppdrag och kontakter som hittills etablerats, bl. a. inom ramen för det utbildningsprogram som Gästrike återvinnare levererar i Polen, ytterligare ska tas till vara för att utveckla och utöka exportmöjligheterna för både kommunala som privata aktörer, såväl regionalt som nationellt. I investeringsplanen och kassaflödesanalysen har hänsyn tagits till koncernens investeringar. Däremot ingår inte Gästrike Ekogas investeringar i Gästrike återvinnares ekonomiska plan och investeringsplan då det bolaget kommer att ha en egen investerings- och finansieringsplan. Målet för resultatmarginalen föreslås höjas till 3 % med anledning av att öka den egna finansieringen vid investeringar. Soliditeten ska överstiga 30 % och skuldsättningsgraden ska understiga 2,3. Givet den ekonomiska planen och tillhörande investerings- och finansieringsplan kommer de målen att uppnås. 67 (82)

8 Resultaträkningar Budget Plan Plan Plan Tusentals kronor (Tkr) Juster-ingar % Taxe-finasierad Kommers-iella IR Intäkter Taxeintäkter Verksamhetsintäkter 4,0% Sidointäkter varav nettotillskott Produktionskostnader Bruttoresultat Övriga kostnader 2,0% Personalkostnader 3,0% Avskrivningar Enl. plan Rörelseresultat Finansnetto Enl. inv.plan Höjd ränta från Resultat efter finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Årets resultat Resultatmarginal 3,3% 3,5% 2,4% 9,3% 10,0% 3,1% 3,1% Resultat helägda dotterbolag Koncernmässiga avskrivningar GÅFAB Gästrike Ekogas AB s andel av resultat ej klart ej klart Koncernens resultat I planen ingår förbundet Gästrike återvinnare. De helägda dotterbolagen GÅ Tillsammans AB, GÅFAB Fastighets AB och GÅ Utveckling AB har se senaste åren visat en nollresultat tillsammans och så är även budgeten lagd. Under förutsättning att även planen är så för dessa bolag så påverkas inte koncernresultatet nämnvärt. Resultatet i förbundet har lagts utifrån en resultatmarginal om 3 %, vilket motsvarar ett resultat om ca 6 mnkr per år. Planen visar att vi behöver ett tillskott motsvarande upp till ca 1 mkr årligen för att klara våra ekonomiska mål. Tillskotten kan dels göras i form av ökade intäkter från den kommersiella sidan och minskade verksamhetskostnader och dels med taxeökningar. Hur den fördelningen ser ut framöver måste den löpande återrapporteringar av det ekonomiska läget visa. Inom GÅFAB Fastighets AB görs koncernmässiga avskrivningar som påverkar koncernresultatet med -900 tkr. 68 (82)

9 Gästrike Ekogas AB ägs av Gästrike återvinnare till 51 % som är majoritetsägare. Planen är att flytta över aktieinnehavet till GÅ Tillsammans AB redan innan årsskiftet 2014/2015. Gästrike Ekogas planerar att kunna stå på egna ben med ett så pass stort eget kapital att bolaget själv kan göra den externa upplåning som kommer att krävas i samband med investeringarna i kompostanläggningen, biogasanläggningen, nytt tankställe och LBG-backup. Gästrike återvinnare kommer att ta upp 51 % av resultatet i koncernresultaträkningen. Fram till att biogasanläggningen är på plats kommer bolaget att visa ett negativt resultat budgeteras med ett negativt resultat om tkr (varav GÅ andel är tkr). År 2016 ligger planen på ett negativt resultat om tkr (varav GÅ s andel är ). År 2017 planeras att biogasanläggningen är i drift och ska visa ett positivt resultat. Den ekonomiska planen är inte färdig vid fastställande av detta dokument utan kommer att informeras vid ett senare tillfälle. Investerings- och finansieringsplan Under 2015 planeras bland annat investeringar i 5 nya sopbilar, byggnationen av ny återvinningscentral i Skutskär, containrar och kärl och slutföra införandet av ITsystem. Totalt investeringar och pågående arbeten om 36,1 mkr i förbundet. I övriga koncernen planeras investeringar i GÅFAB Fastighets AB, för ombyggnation av kontorsbyggnaden till totalt 8 mkr som är fördelat på 2 år. De kommande åren planeras fordon, containrar, kärl och övriga mindre investeringar till den löpande verksamheten. Utöver den löpande verksamheten planeras investeringar i bland annat slamverksamheten 2016 (långsiktig lösning för våra slamkunder med enskilda avlopp) och fortsatt ökad nivåstandard på våra återvinningscentraler. 69 (82)

10 Tusentals kronor (Tkr) Investeringar koncern * Budget Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Plan Fordon kommunala Fordon kommersiella Summa fordon ÅVC Skutskär ÅVC övrigt Slam enskilda avlopp Övrigt Summa ÅVC och fastigheter Kärl och containrar kommersiella Kärl och containrar kommunala Övrigt Summa mask. o invent Summa investeringar GÅ Pågående arbeten, ökningen per år anges Nivåstandard ÅVC IT-system Nytt skyltsystem Summa pågående investeringar Investeringar GÅFAB Tvätthall, pågående från Invändiga ombyggnationer Övrigt Summa investeringar Summa investeingar GÅ koncern * * Exkl. Gästrike Ekogas AB. Bolaget har egen investerings- och finansieringplan Investeringsplanen visar planerade investeringar under åren Totalt 110 mnkr för kommande femårs period. För att vi klara av att hålla våra ekonomiska mål och samtidigt göra de investeringar som ligger i investeringsplanen ser vi att vi i dagsläget är underfinansierade. Den externa finansieringsgraden har ökat kraftigt de senaste åren och för att vi ska klara de ekonomiska målen långsiktigt måste vi öka den interna finansieringen. Genom att höja resultatmarginalen till 3 %, kommer kassaflödet från den egna verksamheten att öka och därmed ökar den interna finansieringsgraden. 70 (82)

11 Tusentals kronor (Tkr) Kassaflödesanalys * Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i anl.tillgångar Insats i Gästrike Ekogas AB Nyupptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från investering och finansiering Årets förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * Gästrike Ekogas AB ingår inte i koncernberäkningarna. Gästrike Ekogas planeras att ha sin egen kreditlimit och finansieringsplan. Hänsyn har tagits till investeringarna i GÅFAB Fastighets AB. Finansieringsplanen visar att vi kommer att behöva låna upp 30 mkr under Koncernen har en total kreditram som uppgår till 200 mkr. Per bokslutet 2014 kommer den externa upplåningen (långfristiga skulderna inklusive checkkrediten) att uppgå till 140 mkr. Under 2015 kommer de att uppgå till 170 mkr av totalt 200 mkr. En utnyttjandegrad på 85 %. Ur ett mer långsiktigt perspektiv bör vi kunna bidra mer med eget kassaflöde och börja amortera av på våra lån under 2016 för att sänka den externa upplåningen. Genom att öka resultatmarginalen (högre resultat i resultaträkningen) kommer vi att kunna öka kassaflödet från den egna verksamheten och därmed bidra med mer egna medel till våra investeringar. I kassaflödesanalysen ovan ingår nu resultaten från den ekonomiska planen och om vi följer den kommer vi att kunna amortera av 25 mkr på våra externa lån under åren Konsekvensen om vi inte följer planen blir i värsta fall att vi inte kan låna pengar från någon bank till nödvändiga investeringar och målen för våra ekonomiska nyckeltal kommer inte att uppnås. Det i sin tur kan leda till att vi måste höja taxan med många procent för att klara av att driva vår verksamhet. 71 (82)

12 Ekonomiska nyckeltal Så som planen ser ut nu kommer vi att klara de ekonomiska målen. Vi ser att vi måste öka den egna finansieringen framöver och resultatmarginalen bör ligga över 3 procent för att klara av den långsiktiga finansieringsplanen. Det är viktigt att vi i ett tidigt skede ser indikationer på att vi behöver göra åtgärder. Detta för att undvika stora förändringar i taxan. Nyckeltal Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Resultatmarginal 3,9% 4,3% 3,5% 3,1% 3,1% Soliditet 37,0% 37,9% 42,5% 44,9% 47,5% Skuldsättningsgrad, antal ggr 1,65 1,64 1,35 1,23 1,10 Kreditram utnyttjande 70% 85% 80% 78% 73% Framtida scenarion som inte är medtagna i planen I den ekonomiska planen har inget beaktande gjorts med anledning av regeringsförklaringen och skrivelsen att återvinningen måste öka och att ansvaret ska läggas på kommunerna. Avfallsutredningen, nationella avfallsplaner och våra egna planer tar alla upp och betonar vikten av att insamlingen av tidningar och förpackningar måste förbättras. En investering i ett nytt insamlingssystem är med största sannolik väldigt hög, uppemot 100 Mkr och kanske mer. Ansvaret innebär med stor sannolikhet att vi måste anpassa vår verksamhet och att både intäkter och kostnader kommer att påverkas. Innan några nationella beslut har tagits väljer vi dock att inte ta med det i vår ekonomiska plan. När väl ett nationellt beslut har tagits och det framgår om/hur kommunerna kommer att vara ansvariga för insamlingen av tidningar och förpackningar, kommer vi att behöva göra utredningar och ta fram investeringskalkyler för beslut. Gästrike återvinnare har etablerat en samverkan med Bollnäs och Ovanåkers kommunala avfallsbolag BORAB samt Bollnäs Energi AB under Avsikten är att tillsammans hitta former för att gemensamt utveckla och säkerställa en bra hantering av organiskt avfall och annat avfall från hushållen i regionen. Hälsingekommunerna står i begrepp att införa utsortering av organiskt avfall från hushållen. Detta kan vara en del av råvaran för en framtida biogasproduktion i Forsbacka. Vilka ekonomiska möjligheter detta samarbete innebär får framtida utredningar visa. 72 (82)

13 Överföring av lån från Gästrike återvinnare till GÅFAB Fastighets AB Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås besluta att: Uppdra åt förbundsdirektören att undersöka möjligheten att teckna externa lån för GÅFAB Fastighets AB och i samband med detta lösa motsvarande externa låneskuld hos Gästrike återvinnare. Beskrivning I samband med köpet av GÅFAB Fastighets AB (nedan kallat GÅFAB eller bolaget) beslutades att föra över fastighetsbestånd från Gästrike återvinnare (nedan kallat Gå eller förbundet) till bolaget. Under våren 2014 har en fastighetsreglering pågått, där förbundets fastighet Sörby Urfjäll 37:2 har förts samman med Sörby Urfjäll 29:2 som ägs av GÅFAB. Detta innebär att Sörby Urfjäll 37:2 har bytt ägare, och överlåtits till GÅFAB. I samband med överlåtelsen har en revers mellan förbundet och GÅFAB upprättats. Reversen uppgår till det bokförda värde (59 mkr) som fastighetsöverlåtelsen motsvarar. Reversbeloppet är även belagt med ränta som motsvarar referensräntan + 1 procentenhet. Enligt gällande lagstiftning är det inte säkert att GÅFAB får göra avdrag för räntekostnaden då den är koncernintern. Om lånen däremot är tecknade hos en extern part får avdrag för räntekostnaden göras. Beslutet innebär att: Förutsatt att GÅFAB får teckna lån hos extern part, och lösa förbundets lån, innebär beslutet att GÅFAB med säkerhet får avdragsrätt för räntekostnaderna kopplade till befintliga fastighetslån. Beslutet innebär även att vi undviker ett stort koncerninternt låneförhållande. 73 (82)

14 Bolagsordning för G Å Utveckling AB org.nr Firma Bolagets firma är G Å Utveckling AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län. 3 Verksamhet Bolaget skall äga och förvalta aktier i bolag inom insamlings-, avfallsbehandlingsoch återvinningsområdet samt bedriva och medverka i utvecklingsverksamhet inom detta område. 4 Fullmäktiges godkännande Bolaget ska inhämta Gästrike återvinnares förbundsfullmäktiges godkännande innan beslut om vissa åtgärder fattas. Bolaget ska vidare bereda förbundsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst tre och högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses. 74 (82)

15 Styrelsen utses av förbundsfullmäktige i Gästrike återvinnare från den årsstämma som följer närmast efter det val till förbundsfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter utses, alternativt ett revisionsbolag. 9 Lekmannarevisor För samma period som gäller för styrelsen ska förbundsfullmäktige för Gästrike återvinnare utse högst två lekmannarevisorer med högst två suppleanter. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller flera justeringsmän 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkänna förslag till dagordning 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när 75 (82)

16 sådan finns. 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 9. Val av a. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter när så skall ske b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen ( 2005:551 ) eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1-31/ Hembud Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, skall talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien. Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar. 76 (82)

17 14 Förbundsstyrelsens inspektionsrätt Förbundsstyrelsen i Gästrike återvinnare har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av förbundsfullmäktige i Gästrike återvinnare. 77 (82)

18 Bolagsordning för GÅFAB Fastighet AB org.nr Firma Bolagets firma är GÅFAB Fastighets AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län. 3 Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, hyra, förvalta, hyra ut fastigheter, byggnader, anläggningar och lokaler företrädesvis inom avfallshantering-, återbruks- och återvinningssektorn samt att äga aktier och andelar i företag inom denna sektor. 4 Fullmäktiges godkännande Bolaget ska inhämta Gästrike återvinnares förbundsfullmäktiges godkännande innan beslut om vissa åtgärder fattas. Bolaget ska vidare bereda förbundsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av proncipiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst tre och högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses. 78 (82)

19 Styrelsen utses av förbundsfullmäktige i Gästrike återvinnare från den årsstämma som följer närmast efter det val till förbundsfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter utses, alternativt ett revisionsbolag. 9 Lekmannarevisor För samma period som gäller för styrelsen ska förbundsfullmäktige för Gästrike återvinnare utse högst två lekmannarevisorer med högst två suppleanter. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller flera justeringsmän 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkänna förslag till dagordning 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan 79 (82)

20 finns. 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 10. Val av b. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter när så skall ske b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen ( 2005:551 ) eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1-31/ Hembud Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, skall talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien. Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar. 80 (82)

21 14 Förbundsstyrelsens inspektionsrätt Förbundsstyrelsen i Gästrike återvinnare har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av förbundsfullmäktige i Gästrike återvinnare. 81 (82)

22 82 (82)

Ekonomisk plan 2016-2018

Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Styrdokument Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.17) Godkänd av kommunstyrelsen, 88 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunstyrelsen,

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-28 Ks/2015:249 Sida 1(3) Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Förslag till

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-01-20 26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:183-107 2016-03-16 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB Förslag till beslut

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0251 Kommunfullmäktige Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:17 Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2013 (Utl 2013:57) (Jfr Kfs 2006:04)

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Bilaga 6 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är AB

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB

Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB Utlåtande 2005:201 RI (Dnr 023-3860/2005) Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB

Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB \of emmunassurans Syd Försäkrings AB 2011-02-09 ftrucetn, 101Q, vu Till delägande kommuner i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL].

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL]. Bolagsordning 1 (2) Bolagsordning 1 Firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet 4 Räkenskapsår 5 Aktiekapital 6 Antal aktier 7 Styrelsen 8 Revisor Bolagets firma är [FIRMAN]. Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT].

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 2012-11-22 Denna taxa träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kf 28 Fastställd av Kf 28 Den 2016-04-25 Ks 60 Au 46 Dnr 2016.127 003 Revidering av bolagsordning för Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB)

Läs mer